Bezrobocie w województwie mazowieckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa bezrobocia (10,8%) stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 1,0 punkt procentowy do grudnia 2011 roku. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o osób z osób w listopadzie 2012 r. do osób w grudniu 2012 r. Największy liczbowy wzrost bezrobocia wystąpił w kategoriach: poprzednio pracujących o osoby z osób w listopadzie do osób w grudniu, bez wykształcenia średniego o osób ze osób w listopadzie do osób w grudniu 2012 r., zamieszkałych na wsi o osób z osoby w listopadzie do osób w grudniu 2012 r., długotrwale bezrobotnych o osób ze osób w listopadzie 2012 r. do osób w grudniu 2012 r., powyżej 50 roku życia o osób z osób w listopadzie 2012 r. do osób w grudniu 2012r., bez kwalifikacji zawodowych o osób z osób w listopadzie 2012 r. do osób w grudniu 2012 r. Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,4%), poprzednio pracujących (79,4%), mieszkańców miast (56,4%), bez wykształcenia średniego (52,8%), mężczyzn (52,2%) oraz długotrwale bezrobotnych (52,0%). Spadek o zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z miejsc w listopadzie 2012 r. do miejsc w grudniu 2012 r. Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu, od 1 stycznia 2012 r. zajmuje obszar km 2 (11,4% powierzchni kraju) 1. Na koniec czerwca 2012 r. na Mazowszu mieszkało 5.293,2 tys. osób (13,7% ludności Polski), w miastach województwa mazowieckiego mieszkało 3.397,8 tys. osób (64,7% ogółu ludności województwa), na wsi 1.895,4 tys. osób (35,4%). 2 W końcu grudnia 2012 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu grudnia 2011 r. liczba podmiotów zwiększyła się o 3,6%, a w porównaniu ze stanem w końcu listopada 2012 r. zwiększyła się o 0,5%. W grudniu 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1313,9 tys. osób i było o 0,7% niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 0,4% w listopadzie br. oraz wzrostu o 2,0% w grudniu ub. roku). 1 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny stan na dzień 31 grudnia 2011 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012

2 1. Poziom bezrobocia 3 W końcu grudnia 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiety, tj. 47,8% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca / roku) Liczba bezrobotnych miesiąc / rok Wzrost / spadek Stopa Ogółem w odniesieniu do poprzedniego bezrobocia miesiąca / roku , , , , , , , , , , ,7* , Styczeń ,3 Luty ,5 Marzec ,5 Kwiecień ,3 Maj ,2 Czerwiec ,0 Lipiec ,0 Sierpień ,1 Wrzesień ,2 Październik ,3 Listopad ,5 Grudzień ,8 *stopa bezrobocia po korekcie GUS W odniesieniu do listopada 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o osób (o 2,5%). Wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa, największy liczbowy wzrost odnotowano w miastach: Warszawa o 866 osób (o 1,8%) i Radom o 413 osób (o 2,0%) oraz w powiatach: radomskim o 326 osób (o 2,0%), płockim o 299 osób (o 4,0%), przysuskim o 286 osób (o 5,3%), wołomińskim o 273 osoby (o 2,4%), sokołowskim o 254 osoby ( o 10,1%), mławskim o 212 osób (o 4,8%) oraz kozienickim o 209 osób (o 4,4%). Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach największy w obszarze warszawskim o osób (o 2,1%). 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 W odniesieniu do grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o osoby (o 10,2%). Bezrobocie wzrosło w 41 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w miastach: Warszawa o osób (o 18,3%) i Radom o osoby (o 5,5%) oraz w powiatach: wołomińskim o osób (o 21,5%), piaseczyńskim o 973 osoby (o 19,6%), garwolińskim o 888 osób (o 17,5%) mińskim o 851 osób (o 19,0%) oraz radomskim o 844 osoby (o 5,2%). Biorąc pod uwagę obszary województwa, liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano w we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim o osób (o 15,4%). 2. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według wyliczeń Eurostat) stopa bezrobocia w końcu listopada 2012 r. w Polsce wynosiła 10,6% (przy średniej w Unii Europejskiej 10,7%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Austria 4,5%, Luksemburg 5,1%, Niemcy 5,4% oraz Niderlandy 5,6%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Hiszpania 26,6% i Grecja 26,0%. W grudniu 2012 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 10,8% (przy średniej dla kraju 13,4%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 9,9%, mazowieckie 10,8%, śląskie 11,1% oraz małopolskie 11,5%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 21,1%, zachodniopomorskie 18,1% oraz kujawsko-pomorskie 17,9%. Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 37,6%, radomskim 30,7% oraz przysuskim - 27,5%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa 4,4% oraz powiaty: warszawski zachodni 6,5%, grodziski 7,7%, pruszkowski 8,1%, piaseczyński 8,3% oraz grójecki 8,8%. 11,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan w końcu miesiąca) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 W odniesieniu do listopada 2012 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,3 punktu procentowego (w kraju również wzrosła o 0,5 punktu procentowego). Wzrost bezrobocia wystąpił w 41 powiatach, największy w: przysuskim o 1,1 punktu procentowego, lipskim i sokołowskim po 0,9 punktu procentowego oraz gostynińskim 0,8 punktu procentowego. W powiecie pruszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. 3

4 W porównaniu do grudnia 2011 r. stopa bezrobocia na Mazowszu wzrosła o 1,0 punkt procentowy (w kraju wzrost o 0,9 punktu procentowego). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 41 powiatach, największy w powiatach: wołomińskim o 2,4 punktu procentowego, gostynińskim o 2,2 punktu procentowego oraz legionowskim o 2,1 punktu procentowego. Spadek bezrobocia wystąpił w powiecie warszawskim zachodnim o 0,1 punktu procentowego. 3. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych W grudniu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w listopadzie 2012 r osób, a w grudniu 2011 r osób), z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby (w listopadzie 2012 r osób, a w grudniu 2011 r osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 50,0% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji 82,7%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 34,7% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 694 osoby 3,9% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu 304 osoby 1,7% odpływu z bezrobocia. 4

5 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjęcia pracy napływ odpływ, w tym: podjęcia pracy 4. Wybrane kategorie bezrobotnych Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osób) - co 8 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. W grudniu 2012 r. w rejestrach dominowali bezrobotni: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,4%), poprzednio pracujących (79,4%), mieszkańców miast (56,4%), bez wykształcenia średniego (52,8%), mężczyzn (52,2%) oraz długotrwale bezrobotnych (52,0%). Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie grudzień 2011 r. Udział % listopad 2012 r. Udział % grudzień 2012 r. Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,8 Mężczyźni , , ,2 Poprzednio pracujący , , ,4 Dotychczas nie pracujący , , ,6 Zamieszkali na wsi , , ,6 Z prawem do zasiłku , , ,6 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,8 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,2 Cudzoziemcy 865 0, , ,4 Bezrobotne kobiety Na koniec grudnia 2012 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowane były bezrobotne kobiety, tj. 47,8% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do listopada 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o osób (o 1,1%), a w porównaniu do grudnia 2011 r. zwiększyła się o osób (o 6,4%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: 5

6 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 85,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 77,6%, cudzoziemcy 57,5%, w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 54,1%, dotychczas nie pracujące 50,7%, długotrwale bezrobotne 50,4%, bez doświadczenia zawodowego 50,3%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasta: Ostrołęka 54,1% i Płock 53,8% oraz powiaty: płocki 52,4%, przasnyski 51,8%, sierpecki 51,6% oraz ostrowski 51,5%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec grudnia 2012 r. zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 52,2% bezrobotnych. W odniesieniu do listopada 2012 r. liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o osób (o 3,9%), a w porównaniu do grudnia 2011 r. zwiększyła się o osób (o 13,9%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 95,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, powyżej 50 roku życia 62,3%, bez wykształcenia średniego 62,2%, niepełnosprawni 53,4%, zamieszkali na wsi 53,1%, bez kwalifikacji zawodowych 53,0%, poprzednio pracujący 52,9%, do 25 roku życia 51,7%, zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy 50,4% Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 61,0%, białobrzeski 56,4%, wołomiński 56,3% oraz łosicki 56,1%. Bezrobocie na wsi W końcu grudnia 2012 r. na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 43,6% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet. W porównaniu do listopada 2012 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła o osób (o 3,3%), a w odniesieniu do grudnia 2011 r. zwiększyła się o osób (o 8,9%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 12 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,5% w powiecie pruszkowskim do 96,9% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku W grudniu 2012 r. prawo do zasiłku posiadało o osób, tj. 16,6% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do listopada 2012 r. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła się o osób (o 5,0%), natomiast w porównaniu do grudnia 2011 r. zwiększyła się o osób (o 13,9%). Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty: ostrołęcki 9,8%, przasnyski 10,2%, kozienicki i łosicki po 10,3% oraz lipski 10,6%. Natomiast najwyższym udziałem wyróżniały się powiaty: grodziski 21,3%, płocki 20,8%, gostyniński 20,4% oraz warszawski zachodni 20,3%. 6

7 do 25 roku życia po zakończeniu kontraktu socjalnego długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które, po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni 5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 w tym osoby: rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień W końcu grudnia 2012 r. bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: bez wykształcenia średniego 52,8% ogółu bezrobotnych ( osób), długotrwale bezrobotne 52,0% ogółu bezrobotnych ( osób), 5 bez kwalifikacji zawodowych 32,4% ogółu bezrobotnych ( osób), bez doświadczenia zawodowego 26,3% ogółu bezrobotnych ( osób), powyżej 50 roku życia 24,5% ogółu bezrobotnych ( osób), do 25 roku życia 18,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8,9% ogółu bezrobotnych ( osoby), samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych ( osoby). które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,6% ogółu bezrobotnych (4.271 osób), po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,03% ogółu bezrobotnych (85 osób). 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 7

8 6. Planowane zwolnienia W grudniu 2012 r pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 3 pracodawców mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 4 pracodawców więcej niż w grudniu 2011 r.). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych osób (o osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o osób więcej niż w grudniu 2011 r.). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: bankowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, wydawniczej, sprzedaży detalicznej odzieży, farmaceutycznej, ośrodki badawczo-rozwojowe, finansowej. W grudniu 2012 r pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 7 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu oraz o 16 pracodawców więcej niż w grudniu 2011 r.). Redukcją zatrudnienia zostało objętych osób (o 845 osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 554 osoby więcej niż w grudniu 2011 r.). Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do właściwego ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy. W związku z powyższy, liczba osób przewidzianych do zwolnienia jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego z uwagi na planowane zwolnienia lub dokonywane zwolnienia w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. Dane dotyczące osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami kraju W grudniu 2012 r. w Urzędach Pracy zarejestrowało się 210 osób powracające po okresie zatrudnienia poza granicami kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami zmniejszyła się o 50 osób. Ponadto w grudniu 2012 r. 39 osób ubiegały się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, na podstawie okresów przepracowanych w innych państwach członkowskich. 7. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6. Bezrobotni według wieku Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych, na koniec grudnia 2012 r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku: lata osoby (28,9% ogółu bezrobotnych) oraz lata osób (20,0%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni w wieku lata osoby (3,4% ogółu bezrobotnych). 6 Sprawozdania sporządzane w cyklach kwartalnych 8

9 W odniesieniu do września 2012 r. największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w grupie wiekowej lata o osób (o 5,5%). Bezrobotni według wykształcenia Trudności ze znalezieniem pracy (w szczególności na terenach oddalonych od aglomeracji warszawskiej) mieli bezrobotni legitymujący się niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Na koniec grudnia 2012 r. wykształcenie niższe od średniego posiadało osób (52,8% ogółu bezrobotnych). Największe problemy z podjęciem pracy z powodu niskiego poziomu wykształcenia mieli bezrobotni w powiatach: nowodworskim, gdzie wykształcenie niższe od średniego posiadało (64,1% ogółu bezrobotnych), płockim (62,5%), płońskim (62,4%) oraz kozienickim (62,1%). Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających wykształcenie niższe od średniego wyróżniały się miasta: Warszawa (38,6% ogółu bezrobotnych), Siedlce (43,5%) oraz Ostrołęka (45,1%). Najmniejszą populację stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym ( osoby). Najwyższym udziałem bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące wyróżniały się głównie powiaty: węgrowski (19,5%), oraz makowski (18,5%). Bezrobotni według stażu pracy Ze względu na staż pracy najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający staż 1-5 lat osób (21,5%), natomiast najmniejszą grupę stanowili bezrobotni ze stażem pracy 30 lat i więcej osób (3,9% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do września 2012 r. największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w kategorii 1-5 lat osoby (7,1%), Na koniec grudnia 2012 r osoby (20,6% ogółu bezrobotnych) nie posiadało stażu pracy. Wśród tej populacji najwyższym udziałem wyróżniały się powiaty: łosicki (41,6%), przasnyski (35,3%), makowski (34,7%), zwoleński (32,3%) oraz przysuski (31,4%). Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy: powyżej 24 miesięcy osób (21,2% ogółu bezrobotnych) oraz od 6 do 9

10 12 miesięcy osób (18,8%). Najmniej osób poszukiwało pracy do 1 miesiąca osób (7,9% ogółu bezrobotnych). Ponad 12 miesięcy bez pracy pozostawało osoby (39,6% ogółu bezrobotnych) zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego. powyżej 24 miesięcy 21,2% Strukrura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy - grudzień 2012 r. do 1 miesiąca 7,9% 1-3 miesiące 17,2% miesiące 18,4% 6-12 miesięcy 18,8% 3-6 miesiące 16,5% 8. Pośrednictwo pracy W grudniu 2012 r. pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 334 zakłady pracy, odbyli 978 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 881 niesubsydiowanych miejsc pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 7, o wolne miejsca pracy (o 29,8%) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 135 wolnych miejsc pracy (o 3,7%) mniej niż w grudniu roku poprzedniego). Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 77,6%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej (w grudniu poprzedniego roku wolnych miejsc pracy tj.84,4%). Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I-XII 2011 r. Udział % I-XII 2012 r. Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej , ,0 w tym: subsydiowane , ,2 niesubsydiowane , ,8 z sektora publicznego , ,5 sezonowe , ,5 dla niepełnosprawnych , ,4 W grudniu 2012 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskało osób, co stanowi 37,6% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim (w listopadzie poprzedniego roku bezrobotnych, tj. 39,1%). Od początku 2012 r. zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku bezrobotnych).. 7 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 10

11 Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2012 roku wyniosła - 73,5% (przed rokiem 72,6%). 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W grudniu 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w grudniu 2011 r oświadczenia). Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 85,5% zgłoszonych oświadczeń (w grudniu ub. r osób, tj. 89,2% wówczas zgłoszonych), a także: 310 Białorusinów, 300 obywateli Mołdowy, 50 osób z Rosji oraz 44 osoby z Gruzji. We grudniu 2012 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osoby na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 86,2% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, mężczyzn, tj. 51,5%, osoby na umowę zlecenie, tj.47,4%, pracowników w wieku lat, tj. 42,7%, pracowników na umowę o dzieło, tj. 34,0%, osób w wieku lat, tj. 32,7%, osób w rolnictwie i pokrewnych, tj. 32,5%, Najwięcej oświadczeń w grudniu 2012 r. zgłoszono w m. st. Warszawa oświadczeń, tj. 44,6% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w województwie oraz na terenie powiatów: grójeckiego 610 oświadczeń, tj. 12,6% oraz płońskiego 364 oświadczeń, tj. 7,5%. W okresie styczeń - grudzień 2012 r. zarejestrowano oświadczeń (rok wcześniej oświadczenia) o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z tego dla obywateli: Ukrainy oświadczenia (90,8% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), Białorusi (4,0%), Mołdowi (3,9%), Rosji 1094 (0,8%) oraz Gruzji 662 oświadczenia (0,5%). Najwięcej oświadczeń zgłoszono: na okres 3 do 6 miesięcy oświadczenia (95,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), dla mężczyzn oświadczeń (63,0%), na zatrudnienie w rolnictwie i pokrewnych oświadczeń (55,1%), dla osób w wieku lat oświadczeń (43,8%). Uwaga: z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/ Pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy W razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy powiatowe urzędy pracy świadczą usługi oraz inicjują instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych i nie limitowanych środków Funduszu Pracy. Wyłączają z rejestru bezrobotnych również osoby uczestniczące w programach finansowanych z innych źródeł (poza Funduszem Pracy). Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy 11

12 Zgodnie z informacją uzyskaną z mazowieckich miejskich oraz powiatowych urzędów pracy w grudniu 2012 r. - działania aktywizujące finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy rozpoczęło bezrobotnych, o 930 osób (o 73,3%) więcej niż w grudniu 2011 r. Wyszczególnienie Bezrobotni aktywizowani: grudzień 2011 r. grudzień 2012 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) (29 636) (42 525) z tego poprzez: szkolenia 221 (15 859) 167 (7 399) prace interwencyjne 211 (4 941) 105 (3 732) roboty publiczne 124 (7 432) 51 (2 555) prace społecznie użyteczne 102 (4 114) 92 (3 786) staże 701 (28 490) 304 (16 465) przygotowanie zawodowe dorosłych 0 (26) 0 (17) jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielane pracodawcom 868 (8 865) 712 (4 477) 836 (4 613) 658 (3 187) refundacja kosztów studiów podyplomowych / stypendia 13 (469) 37 (171) refundacja kosztów opieki *) 3 (88) 3 (34) koszty dojazdu *) 223 (1 463) 19 (323) badania lekarskie *) 31 (641) 50 (299) stypendia za kontynuację nauki 11 (172) 0 (55) zatrudnienie wspierane 2 (5) 0 (25) *) nie dotyczy bezrobotnych objętych szkoleniami lub zatrudnieniem subsydiowanym W okresie styczeń grudzień 2012 r. na Mazowszu usługi lub instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy rozpoczęło o osób, tj. o 43,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. *) nie dotyczy zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń. 12

13 Dodatkowo w 2012 r. (w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy): 59 osobom (z tego w grudniu 4 osobom) przyznano refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników (w analogicznym okresie 2011 r rolnikom). Szkolenia W grudniu 2012 r. na szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano 167 bezrobotnych (w tym 85 kobiet), tj. o 113 osób (o 209,3%) mniej niż w grudniu 2011 roku. Szkolenia ukończyło 662 bezrobotnych, o 196 osób (o 42,1%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2011 roku. Pracę podjęło 419 osób (w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia), o 190 osób (o 83,0%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń grudzień 2012 r. szkolenia finansowane z Funduszu Pracy: rozpoczęło bezrobotnych, o osób, tj. o 53,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zakończyło bezrobotnych, o osób, tj. o 51,3% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia pracę podjęło bezrobotnych, o 784 osoby, tj. o 42,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, szacunkowa efektywność programu (ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w okresie 3-ch miesięcy od ukończenia szkolenia do liczby osób kończących szkolenie) za okres I - XII wyniosła 36,0% (w analogicznym okresie poprzedniego roku 38,4%), szkolenia finansowane ze środków FP kontynuuje 7 bezrobotnych. Nowe miejsca pracy W grudniu 2012 r. - poprzez finansowanie z limitowanych środków Funduszu Pracy - utworzono nowych miejsc pracy - o 872 miejsc, tj. o 84,1% więcej niż w grudniu 2011 roku. Wyszczególnienie Nowe miejsca pracy: grudzień 2011 r. grudzień 2012 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) ( ) (33 568) w tym w ramach: prac interwencyjnych 116 ( 2 902) 93 (3 566) robót publicznych 38 ( 1 912) 48 (2 450) staże u pracodawców 256 ( ) 304 (16 465) przygotowania zawodowego dorosłych 0 ( 2) 0 (17) jednorazowych środków dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 318 ( 2 846) 712 (4 477) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla pracodawców 222 ( 818) 658 (3 187) prac społecznie użytecznych 87 ( 2 772) 94 (3 406) W okresie styczeń grudzień 2012 r. utworzono o więcej nowych miejsc pracy, tj. o 51,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowa efektywność wybranych programów (narastająco w roku - ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po zakończeniu dofinansowania miejsc pracy do liczby miejsc pracy, na które upłynął okres dofinansowania). 13

14 W 2012 r. okres dofinansowania upłynął dla miejsc zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy, zaś po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęło osób. Prace interwencyjne Wyszczególnienie Ogółem województwo: styczeń grudzień 2011 r. (z Funduszu Pracy) styczeń grudzień 2012 r. - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 61,2 % 60,7 % Roboty publiczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 38,0% 42,5% Staże - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu stażu Szacunkowa efektywność programu 40,5 % 49,8% Przygotowanie zawodowe dorosłych - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu przygotowania Szacunkowa efektywność programu 31,6% 55,6% Prace społecznie użyteczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 4,0% 7,3% Na podstawie informacji uzyskanych z miejskich i powiatowych urzędów pracy można określić, że pośród bezrobotnych rozpoczynających w 2012 roku programy finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy : 74,5%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych z limitów określonych według algorytmu, 25,5%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach realizowanych w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Instrumenty rynku pracy finansowane poza limitem wydatków Funduszu Pracy W 2012 r. prawo do dodatku aktywizacyjnego po podjęciu zatrudnienia nabyło bezrobotnych, z tego w grudniu br. 834 osoby (w analogicznym okresie 2011 r. 848 osób). W świetle powyższego - w 2012 r. udział w programach lub działaniach w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (finansowanych zarówno z limitowanych oraz nie limitowanych środków Funduszu Pracy) rozpoczęło ogółem bezrobotnych (w grudniu 2012 r bezrobotnych), w tym: kobiety, tj. 53,5% rozpoczynających aktywizację (w grudniu osób, tj. 49,6%), mieszkańców wsi, tj. 46,4% (w grudniu osób, tj. 41,5%), długotrwale bezrobotnych, tj. 34,0% (w grudniu 903 osoby, tj. 29,7%), bezrobotnych do 25 roku życia, tj. 30,4% (w grudniu 738 osób, tj. 24,3%), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 16,7% (w grudniu 452 osoby, tj. 14,9%). 14

15 3. Fundusz Pracy Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS-02) w 2012 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,3 tys. zł - o ,4 tys. zł, tj. o 15,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 57,5% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) (przed rokiem 59,1%), ,6 tys. zł 1,6% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych ,4 tys. zł (przed rokiem 1,8%), 38,0% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,7 tys. zł (przed rokiem 35,2%), 2,9% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) ,6 tys. zł (przed rokiem - 3,9%). Według informacji uzyskanych z miejskich oraz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego - w 2012 r. - w ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano zł, o zł, tj. o 21,7% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. *) pozycja pozostałe usługi rynku pracy ujmuje: koszty dojazdu i zakwaterowania, opiekę nad dzieckiem, badania lekarskie - bezrobotnych nie objętych programami subsydiowanymi, **) pozycja inne ujmuje: jednorazowe refundacje składek na ubezpieczenie społeczne art. 47 ustawy oraz zatrudnienie wspierane. Zgodnie z przekazanymi danymi z urzędów pracy na koniec listopada 2012 r. Mazowsze dysponowało łącznym limitem na kwotę zł, z tego: algorytm zł, PO KL Poddziałanie zł. 15

16 Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy w 2012 r. (w podziale na zadania i powiaty) przedstawiono w Załączniku 12. Wykorzystano 99,89% dotychczas rozdysponowanych środków, z tym: algorytm 102,81% i PO KL Poddziałanie ,11%. Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Warszawa, Styczeń 2013 r. 16

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo