Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osób (z osób w lutym do osób w marcu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w 3 kategoriach osób: korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o 183 osoby (z osoby w lutym do osób w marcu br.), cudzoziemców o 18 osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia o 13 osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), Spadek bezrobocia wystąpił w 12 kategoriach, największy wśród osób: poprzednio pracujące o osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), zamieszkałych na wsi o osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), długotrwale bezrobotne o osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), do 30 roku życia o osób (z osób w lutym do osób w marcu br.), bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w lutym do osób w lutym br.), Wzrost zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o miejsc (z miejsc w lutym do miejsc w marcu br.). 2. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie. Na koniec marca w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec lutego 2016 r. liczba podmiotów zwiększyła się o 0,4%, a w porównaniu ze stanem na koniec lutego ub. roku zwiększyła się o 2,9%. 1

2 W marcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.443,0 tys. osób i było o 4,7% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,2% w poprzednim miesiącu). 3. Poziom bezrobocia. 1 Na koniec marca na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiety, tj. 49,3% ogółu bezrobotnych. Tabela 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku). miesiąc/rok Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek w odniesieniu Ogółem do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , , , , , styczeń ,4 luty ,3 marzec ,0 Stopa bezrobocia Źródło: Opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 41 powiatach: największy liczbowy spadek wystąpił w miastach: Warszawa o 715 osób (o 2,1%) i Radom o 337 osób (o 2,2%) oraz w powiatach: radomskim o 556 osób (o 4,5%), płockim o 356 osób (o 5,8%), ciechanowskim o 331 osób (o 7,0%) oraz wołomińskim o 329 osób (o 3,7%). Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano tylko w powiecie pułtuskim o 44 osoby (o 1,2%). 4. Stopa bezrobocia. W marcu w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 7,0% (przy średniej dla kraju 8,1%). W odniesieniu do lutego stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego spadła o 0,3 punktu procentowego (dla kraju spadła o 0,4 punktu procentowego). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 4,9%, śląskie 6,5%, małopolskie 6,6%, mazowieckie i pomorskie po 7,0% oraz dolnośląskie 7,2% natomiast najwyższą województwa: warmińsko mazurskie 14,1%, kujawsko-pomorskie 11,9%, podkarpackie 11,3% oraz zachodniopomorskie 10,7%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W marcu najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 28,1%, radomskim 22,0% oraz przysuskim 21,0%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Warszawa 2,7% oraz powiaty: warszawski zachodni 3,2%, grójecki 3,5%, grodziski 4,5%, pruszkowski 5,2% oraz piaseczyński 5,3%. 3

4 Rysunek 1 Stopa bezrobocia na koniec marca Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów marzec Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 40 powiatach, największy w powiatach: ciechanowski i makowskim o 0,9 punktu procentowego oraz gostynińskim, płockim, przysuskim, radomskim i zwoleńskim po 0,8 punktu procentowego. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w powiecie pułtuskim o 0,2 punktu procentowego. W powicie sochaczewskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w lutym 4

5 Wykres 1 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %). 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 8,6 8,6 8,4 7,4 7,3 7,0 8,1 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,2 7,1 7,2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2016 Rok 2017 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 5. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych. 2 W marcu do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w lutym osoby) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w lutym osoby), w tym z powodu: podjęcia pracy osoby 48,4% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 20,1% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia stażu osób 9,7% odpływu z bezrobocia dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osób 6,0% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 882 osoby 3,3% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 873 osoby 3,3% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 6. Wybrane kategorie bezrobotnych. 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osób) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Tabela 2 Wybrane kategorie bezrobotnych. marzec 2016 r. luty marzec Bezrobotni ogółem Udział % Udział % Udział % , , ,0 w tym: kobiety , , ,3 mężczyźni , , ,7 ponadto: poprzednio pracujący , , ,6 dotychczas nie pracujący , , ,4 zamieszkali na wsi , , ,3 z prawem do zasiłku , , ,9 zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,5 osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,2 cudzoziemcy , , ,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotne kobiety Na koniec marca w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 49,3% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do lutego liczba bezrobotnych kobiet spadła o osoby (o 3,2%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 80,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 76,5% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, cudzoziemcy 61,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 60,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, 3 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 6

7 do 30 roku życia 55,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53,3% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 53,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, bez doświadczenia zawodowego 51,9% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, dotychczas niepracujące 51,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, długotrwale 51,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasto Płock 58,2% oraz powiaty: płocki 57,5%, mławski 54,5%, sierpecki 53,4% i grodziski 53,3%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec marca zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 50,7 ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do lutego liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osoby (o 3,7%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 62,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, niepełnosprawni 54,5% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, bez kwalifikacji zawodowych 51,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, zamieszkali na wsi 51,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, poprzedni pracujący 51,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 58,6%, białobrzeski 57,0%, lipski 55,6%, makowski 55,0%. Bezrobocie na wsi Na koniec marca na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 44,3% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety. W porównaniu do lutego liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o osób o 4,3%. Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 35,1% w powiecie pruszkowskim do 97,1% w powiecie siedleckim. 7

8 Bezrobotni z prawem do zasiłku Na koniec marca prawo do zasiłku posiadało osoby, tj. 13,9 ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do lutego liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła się o osób (o 4,3). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: żuromińskim 20,7%, grodziskim 19,5%, gostynińskim 18,4%, warszawskim zachodnim 18,3 wyszkowskim 17,3% oraz szydłowieckim 18,2%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: kozienicki i lipski po 8,6 białobrzeski 10,5%,ostrołęcki 9,4%, ostrowski 9,2% oraz łosicki 9,1%. Tabela 3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 4 rok/ miesiące osoby bezrobotne ogółem osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyż ej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawne styczeń luty Marzec Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Na koniec marca w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 5 57,6% ogółu bezrobotnych ( osoby), powyżej 50 roku życia 29,5% ogółu bezrobotnych ( osób), do 30 roku życia 24,6% ogółu bezrobotnych ( osób), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15,6% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 4,5% ogółu bezrobotnych (8 377 osób), 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2013 r. Nr 69, poz. 674 z późn. zm.). 8

9 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1,0% ogółu bezrobotnych (1 885 osób), posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% ogółu bezrobotnych (285 osób). 7. Planowane zwolnienia W marcu 9 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 3 więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych osób (o osób więcej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają w branżach ubezpieczeniowej kulturalnej oraz administracji. W marcu 13 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 1 więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 472 osoby (o 214 osób więcej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 8. Usługi i instrumenty rynku Pracy Pośrednictwo pracy W marcu pośrednicy pracy podjęli współpracę z zakładami pracy, nawiązali kontakty z pracodawcami, w wyniku których pozyskali niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 6, o wolnych miejsc pracy (o 32,2%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 75,7%, tj wolne miejsca dotyczyło pracy niesubsydiowanej. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 9

10 Tabela 4 Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I-III 2016 r. Udział % I-III Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej , w tym: subsydiowane , ,5 niesubsydiowane , ,5 ponadto: z sektora publicznego , ,3 sezonowe , ,4 dla osób niepełnosprawnych , ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. W marcu za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osoby. Od początku zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało osób bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2017 roku wyniosła 41,8%. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W marcu na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę o oświadczeń (o 10,5%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 95,6% zgłoszonych oświadczeń, a także: Białorusinów, 618 obywateli Mołdowy, 119 osób z Rosji, 59 osób z Gruzji oraz 54 osoby Armenii. W marcu najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 94,5% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osoby jako pracowników przy pracach prostych, tj. 73,0%, mężczyzn, tj. 59,0 %, osób w rolnictwie, tj. 54,0%, osób na umowę o dzieło, tj. 47,6%, 10

11 pracowników w wieku lat, tj. 44,1%, osób w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, tj. 22,7%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: płońskiego oświadczeń, tj. 19,9% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w marcu na Mazowszu, grójeckiego oświadczenia, tj. 19,9%, piaseczyńskiego oświadczeń, tj. 9,6% oraz w m. st. Warszawa oświadczenia, tj. 12,4%. 10. Zrealizowane wypłaty w związku z niewypłacalnością pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP świadczeń na rzecz 1095 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze w stosunku do 65 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,63 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły ponad 72 % ogółu ogółu tych firm. Do ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 32 pracodawców zatrudniających do 20 osób, 19 zatrudniających od 21 do 100 pracowników oraz 14 pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób. Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 42 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 28 wniosków. Tabela 5. Realizacja wypłat od do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty. Powiat Ilość firm gostyniński 1 grodziski 2 mławski 1 ostrołęcki 1 otwocki 1 11

12 piaseczyński 4 Płock 2 pruszkowski 1 Radom 1 Warszawa 47 warszawski 2 wołomiński 1 żyrardowski 1 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Tabela 6. Liczba firm na Mazowszu od do , których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD. Sekcja PKD Ilość firm A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 B - górnictwo i wydobywanie 0 C - przetwórstwo przemysłowe 11 E - dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 0 związana z rekultywacją F budownictwo 8 G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 16 włączając motocykle H - transport i gospodarka magazynowa 7 I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 J informacja i komunikacja 1 K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5 P edukacja 1 Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S - pozostała działalność usługowa 0 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności profesjonalnej, 12

13 naukowej i technicznej. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 24,62 %, i 16,92 %. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy W nie można już wnioskować o bezzwrotną pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 385 z późn. zm.). Z przyjętych rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy do 31 grudnia 2016 r. W 2017 roku trwa jedynie realizacja umów o wypłatę świadczeń zawartych do 31 grudnia 2016 r. dla 5 przedsiębiorców oraz prowadzony jest monitoring realizacji warunków wynikających z umów zawartych w 2016 roku. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,85 zł na rzecz 86 osób. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016r. poz. 1256). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień kwota odzyskanych należności wyniosła: ,31 zł (w tym ,66 zł należność główna i ,65 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2017 stanowi kwotę ,00 zł. Ponadto w okresie od do skierowano do MRPiPS 6 wniosków rozłożenie na raty oraz 17 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę ,81 zł. Decyzją MRPiPS dokonano umorzeń do 10 dłużników na łączną kwotę ,49 zł. Opracował: Zespół ds. Statystyk Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 13

14 Załącznik nr 1 Bezrobotni ogółem w lutym i marcu oraz w marcu 2016 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych ogółem marzec 2016 r. luty marzec spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do lutego (w osobach) spadek (-) wzrost do lutego (w procentach) stopa bezrobocia marzec (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,26% ,47% 7, ,57% ,64% 1 ciechanowski ,69% ,03% 12,9 2 mławski ,05% ,17% 9,2 3 płoński ,36% -86-2,02% 12,0 4 żurominski ,33% ,11% 16,9 Obszar ostrołęcki ,01% ,21% 1 makowski ,85% ,43% 19,1 2 m. Ostrołęka ,75% ,29% 12,6 3 ostrołęcki ,14% ,04% 14,3 4 ostrowski ,56% -32-0,88% 12,0 5 przasnyski ,30% -90-3,42% 11,9 Obszar płocki ,31% ,96% 1 gostyniński ,55% ,57% 18,2 2 m. Płock ,03% ,21% 8,6 3 płocki ,67% ,82% 15,4 4 sierpecki ,33% ,59% 19,9 Obszar radomski ,39% ,57% 1 białobrzeski ,11% -28-1,95% 10,0 2 kozienicki ,20% ,40% 12,7 3 lipski ,19% ,83% 12,8 4 przysuski ,98% ,31% 21,0 5 m. Radom ,91% ,25% 15,9 6 radomski ,03% ,55% 22,0 7 szydłowiecki ,24% ,37% 28,1 8 zwoleński ,93% ,15% 14,1 Obszar siedlecki ,50% ,70% 1 łosicki ,80% ,38% 8,0 2 m. Siedlce ,96% -83-3,09% 7,2 3 siedlecki ,67% -92-3,70% 7,6 4 sokołowski ,87% ,26% 7,8 Obszar warszawski ,90% ,83% 1 garwoliński ,07% ,45% 11,0 2 grodziski ,81% -36-2,26% 4,5 3 grójecki ,05% -63-3,94% 3,5 4 legionowski ,51% ,98% 11,0 5 miński ,76% ,74% 6,8 6 nowodworski ,17% -36-1,38% 8,4 7 otwocki ,77% -74-2,52% 6,0 8 piaseczyński ,87% -76-1,72% 5,3 9 pruszkowski ,48% ,73% 5,2 10 pułtuski ,95% 44 1,19% 18,3 11 sochaczewski ,70% -24-0,83% 8,1 12 m. st. Warszawa ,41% ,11% 2,7 13 warszawski zachodni ,15% -45-2,45% 3,2 14 węgrowski ,00% ,95% 10,2 15 wołomiński ,01% ,65% 11,2 16 wyszkowski ,22% ,26% 6,8 17 żyrardowski ,86% -78-2,23% 12,6

15 Bezrobotne kobiety w lutym i marcu oraz w marcu 2016 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety marzec 2016 r. bezrobotne kobiety luty ogółem marzec bezrobotne kobiety marzec % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,3% ,57% ,25% ,5% ,11% ,28% 1 ciechanowski ,6% ,81% ,05% 2 mławski ,5% ,68% -53-3,44% 3 płoński ,5% ,88% -56-2,49% 4 żurominski ,6% ,66% -79-5,15% Obszar ostrołęcki ,9% ,77% ,13% 1 makowski ,0% ,57% ,20% 2 m. Ostrołęka ,3% -73-4,25% -27-1,61% 3 ostrołęcki ,3% ,28% -76-3,11% 4 ostrowski ,9% ,91% 7 0,38% 5 przasnyski ,6% ,66% -45-3,26% Obszar płocki ,2% ,72% ,96% 1 gostyniński ,6% ,08% -64-3,81% 2 m. Płock ,2% ,09% ,69% 3 płocki ,5% ,10% ,53% 4 sierpecki ,4% ,95% -74-3,58% Obszar radomski ,5% ,68% ,61% 1 białobrzeski ,0% -58-8,75% -7-1,14% 2 kozienicki ,1% ,92% -92-5,31% 3 lipski ,4% -42-4,30% -41-4,20% 4 przysuski ,9% ,78% -72-3,68% 5 m. Radom ,1% ,62% ,81% 6 radomski ,0% ,90% ,86% 7 szydłowiecki ,7% ,11% -66-3,29% 8 zwoleński ,4% ,88% -64-6,32% Obszar siedlecki ,4% ,11% ,43% 1 łosicki ,1% ,11% -28-4,48% 2 m. Siedlce ,2% ,35% -24-1,74% 3 siedlecki ,6% ,54% -43-3,50% 4 sokołowski ,1% ,76% -48-5,12% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do lutego (w osobach) spadek (-) wzrost do lutego (w procentach) ,4% ,01% ,72% 1 garwoliński ,4% ,36% -63-3,21% 2 grodziski ,3% ,13% -10-1,19% 3 grójecki ,2% ,40% -16-2,07% 4 legionowski ,6% ,09% -70-3,80% 5 miński ,1% ,41% ,58% 6 nowodworski ,7% ,85% -30-2,33% 7 otwocki ,5% ,35% -32-2,40% 8 piaseczyński ,4% ,97% -24-1,13% 9 pruszkowski ,9% ,62% ,00% 10 pułtuski ,5% -72-3,97% 35 2,05% 11 sochaczewski ,8% -56-3,78% 3 0,21% 12 m. st. Warszawa ,5% ,41% ,40% 13 warszawski zachodni ,1% ,78% -22-2,59% 14 węgrowski ,2% ,34% -67-4,96% 15 wołomiński ,6% ,90% ,25% 16 wyszkowski ,8% ,72% -63-5,87% 17 żyrardowski ,1% ,99% -38-2,30%

16 Załącznik nr 3 Bezrobotni zamieszkali na wsi w lutym i marcu oraz w marcu 2016 r. Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski zamieszkali na wsi marzec 2016 r. zamieszkali na wsi luty ogółem marzec zamieszkali na wsi marzec % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,3% ,13% ,26% ,7% ,32% ,57% 1 ciechanowski ,2% ,66% ,49% 2 mławski ,2% ,43% -79-4,81% 3 płoński ,2% ,73% -78-2,70% 4 żurominski ,3% ,81% -79-3,83% Obszar ostrołęcki ,9% ,44% ,02% 1 makowski ,8% ,91% ,92% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,2% ,23% ,01% 4 ostrowski ,4% ,47% -17-0,75% 5 przasnyski ,5% ,66% -51-3,06% Obszar płocki ,6% ,75% ,38% 1 gostyniński ,5% ,22% ,59% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,3% ,95% ,00% 4 sierpecki ,6% ,89% ,89% Obszar radomski ,7% ,01% ,20% 1 białobrzeski ,9% ,98% -9-0,86% 2 kozienicki ,1% ,17% -98-3,91% 3 lipski ,9% ,26% -92-4,83% 4 przysuski ,3% ,83% ,23% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,8% ,85% ,36% 7 szydłowiecki ,1% ,35% ,54% 8 zwoleński ,1% ,12% ,17% Obszar siedlecki ,0% ,03% ,63% 1 łosicki ,4% ,31% -76-7,55% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,1% ,42% -89-3,69% 4 sokołowski ,2% ,76% -88-8,20% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do marca 2016 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do lutego (w osobach) spadek (-) wzrost do lutego (w procentach) ,8% ,15% ,09% 1 garwoliński ,7% ,15% ,92% 2 grodziski ,3% ,55% -33-4,47% 3 grójecki ,0% ,53% -48-5,11% 4 legionowski ,3% ,42% -65-3,70% 5 miński ,6% ,06% ,12% 6 nowodworski ,7% ,80% -16-1,28% 7 otwocki ,2% ,19% -51-4,82% 8 piaseczyński ,2% ,84% -54-2,24% 9 pruszkowski ,1% ,60% -95-7,05% 10 pułtuski ,3% ,09% -16-0,75% 11 sochaczewski ,6% ,44% -35-2,31% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,4% ,01% -27-2,22% 14 węgrowski ,4% ,74% -89-4,68% 15 wołomiński ,8% ,80% ,71% 16 wyszkowski ,6% ,89% -94-6,57% 17 żyrardowski ,6% ,50% -52-3,70%

17 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec marca Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ogółem z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemcó w w liczbie bezrobotnych ogłółem zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,9% ,2% ,6% ,5% ,0% ,1% 539 3,8% 33 0,2% 705 5,0% ,6% 1 ciechanowski ,7% 168 3,8% 9 0,2% 277 6,3% ,9% 2 mławski ,0% 100 3,7% 4 0,1% 19 0,7% ,3% 3 płoński ,8% 157 3,8% 14 0,3% 269 6,4% ,3% 4 żurominski ,7% 114 4,0% 6 0,2% 140 5,0% ,5% Obszar ostrołęcki ,1% 803 4,6% 34 0,2% 846 4,8% ,4% 1 makowski ,1% 135 3,8% 6 0,2% 250 7,0% ,2% 2 m. Ostrołęka ,0% 98 3,1% 8 0,2% 170 5,3% ,3% 3 ostrołęcki ,4% 271 5,8% 5 0,1% 188 4,0% ,9% 4 ostrowski ,2% 191 5,3% 11 0,3% 74 2,1% ,0% 5 przasnyski ,3% 108 4,3% 4 0,2% 164 6,5% ,5% Obszar płocki ,4% 542 3,0% 31 0,2% 523 2,9% ,2% 1 gostyniński ,4% 99 3,0% 3 0,1% 180 5,4% ,3% 2 m. Płock ,0% 132 2,4% 22 0,4% 17 0,3% ,4% 3 płocki ,7% 206 3,6% 4 0,1% 237 4,1% ,8% 4 sierpecki ,8% 105 2,8% 2 0,1% 89 2,4% ,3% Obszar radomski ,8% ,1% 68 0,2% ,9% ,0% 1 białobrzeski ,5% 50 3,6% 5 0,4% 87 6,2% ,1% 2 kozienicki ,6% 97 3,0% 10 0,3% 149 4,6% ,0% 3 lipski ,7% 117 5,6% 3 0,1% 4 0,2% ,6% 4 przysuski ,0% 115 2,8% 2 0,0% 244 5,9% ,9% 5 m. Radom ,8% 344 2,3% 29 0,2% 804 5,5% ,1% 6 radomski ,5% 406 3,5% 14 0,1% 625 5,4% ,9% 7 szydłowiecki ,2% 126 3,0% 2 0,0% 166 4,0% ,0% 8 zwoleński ,9% 103 4,9% 3 0,1% 58 2,8% ,6% Obszar siedlecki ,2% 409 5,0% 38 0,5% 567 7,0% ,4% 1 łosicki ,1% 48 3,8% 3 0,2% 57 4,5% ,7% 2 m. Siedlce ,3% 96 3,7% 29 1,1% 225 8,7% ,5% 3 siedlecki ,1% 154 6,4% 3 0,1% 161 6,7% ,2% 4 sokołowski ,6% 111 5,9% 3 0,2% 124 6,6% ,9% Obszar warszawski ,0% ,8% 918 1,1% ,4% ,6% 1 garwoliński ,9% 194 4,2% 2 0,0% 453 9,9% ,3% 2 grodziski ,5% 52 3,3% 8 0,5% 87 5,6% ,9% 3 grójecki ,4% 97 6,3% 13 0,8% 46 3,0% ,4% 4 legionowski ,1% 107 3,0% 17 0,5% 309 8,6% ,2% 5 miński ,5% 145 4,4% 12 0,4% 182 5,6% ,2% 6 nowodworski ,8% 70 2,7% 15 0,6% 186 7,2% ,1% 7 otwocki ,4% 112 3,9% 21 0,7% 196 6,9% ,8% 8 piaseczyński ,5% 86 2,0% 48 1,1% 297 6,8% ,7% 9 pruszkowski ,9% 51 1,4% 40 1,1% 230 6,4% ,4% 10 pułtuski ,2% 158 4,2% 26 0,7% 260 6,9% ,8% 11 sochaczewski ,7% 99 3,5% 10 0,3% 5 0,2% ,5% 12 m. st. Warszawa ,2% 609 1,8% 606 1,8% ,5% ,8% 13 warszawski zachodni ,3% 30 1,7% 16 0,9% 163 9,1% ,0% 14 węgrowski ,8% 146 5,6% 5 0,2% 144 5,5% ,7% 15 wołomiński ,9% 231 2,7% 59 0,7% 766 8,8% ,7% 16 wyszkowski ,3% 120 5,8% 6 0,3% 165 8,0% ,1% 17 żyrardowski ,8% 90 2,6% 14 0,4% 169 4,9% ,1%

18 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec marca Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie ogółem do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

19 Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w marcu Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

20 Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w marcu Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski Odpływ ogółem garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale

21 Załącznik nr 8 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w marcu z rubryki ogółem dotyczące pracy: z ogółem z ogółem Lp Ogółem wolne miejsca pracy Wyszczególnienie i miejsca subsydiowane z sektora aktywizacji j publicznego zawodowej sezonowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Ogółem wolne miejsca pracy zatrudnienie i miejsca lub inna aktywizacji praca zawodowej zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku 1. Ogólna charakterystyka województwa.... 3 2. Bezrobocie w województwie mazowieckim... 5 2.1. Stopa bezrobocia... 6 2.2. Napływ i odpływ z

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo