Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o osoby (z osób w grudniu do osób w styczniu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w 15 kategoriach, największy wśród osób: poprzednio pracujących osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), zamieszkałych na wsi o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), do 30 roku życia o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), powyżej 50 roku życia o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), długotrwale bezrobotnych o osoby (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), Wzrost zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o miejsc (z miejsca w grudniu do miejsca w styczniu br.). 2. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie. Na koniec stycznia 2017 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec grudnia liczba podmiotów zwiększyła się o 0,04%, a w porównaniu ze stanem na koniec stycznia ub. roku zwiększyła się o 2,7%. W styczniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.440,9 tys. osób i było o 4,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,9% w grudniu ub. roku). 1

2 3. Poziom bezrobocia. 1 Na koniec stycznia 2017 r. na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 49,3% ogółu bezrobotnych. Tabela 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku). miesiąc/rok Liczba bezrobotnych Ogółem Wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , , , , , , , , styczeń ,4 Stopa bezrobocia Źródło: Opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano we wszystkich 42 powiatach: największy liczbowy wzrost wystąpił w miastach: Warszawa o osób (o 3,2%), Radom o 438 osób (o 3,0%), Płock o 371 osób (o 7,0%) oraz powiatach: płockim o 482 osoby 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 (o 8,5%), radomskim o 451 osób (o 3,8%), wołomińskim o 272 osoby (o 3,1%) oraz ciechanowskim o 267 osób (o 5,9%). 4. Stopa bezrobocia. W styczniu 2017 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 7,4% (przy średniej dla kraju 8,6%). W odniesieniu do grudnia stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego wzrosła o 0,2 punktu procentowego (dla kraju wzrosła o 0,3 punktu procentowego). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 5,2%, śląskie 6,8%, małopolskie 6,9%, mazowieckie 7,4%, pomorskie 7,5% i dolnośląskie 7,6% natomiast najwyższą województwa: warmińsko mazurskie 14,8%, kujawsko pomorskie 12,5%, podkarpackie 11,9% oraz zachodniopomorskie 11,5%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W styczniu 2017 r. najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 29,3%, radomskim 23,0% oraz przysuskim 22,2%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Warszawa 2,8% oraz powiaty: warszawski zachodni 3,4%, grójecki 3,6%, grodziski 4,6%, pruszkowski 5,6% oraz piaseczyński 5,7%. 3

4 Rysunek 1 Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2017 r. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów styczeń 2017 r. Spadek stopy bezrobocia odnotowano w powiecie mińskim o 0,1 punktu procentowego. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 37 powiatach, największy w powiecie płockim o 0,9 punktu procentowego. W 4 powiatach stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w grudniu 4

5 Wykres 1 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %). 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 8,7 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,4 7,7 7,6 7,4 7,2 7,1 7,2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2016 Rok 2017 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 5. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych. 2 W styczniu 2017 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w grudniu osób) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w grudniu 2016r osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 51,1% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 21,0% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osób 8,5% odpływu z bezrobocia, skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 543 osoby 3,2% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 503 osoby 3,0% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 366 osób 2,2% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia stażu 299 osób 1,8% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 6. Wybrane kategorie bezrobotnych. 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby) co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Tabela 2 Wybrane kategorie bezrobotnych. Bezrobotni ogółem styczeń Udział % grudzień Udział % styczeń 2017 r. Udział % , , ,0 w tym: kobiety , , ,3 mężczyźni , , ,7 ponadto: poprzednio pracujący , , ,2 dotychczas nie pracujący , , ,8 zamieszkali na wsi , , ,7 z prawem do zasiłku , , ,0 zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,6 osoby w okresie do 12 m cy od dnia ukończenia nauki , , ,5 cudzoziemcy , , ,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 01. Bezrobotne kobiety Na koniec stycznia 2017 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 49,3% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o osób (o 3,2%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 80,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 75,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, cudzoziemcy 61,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 59,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, 3 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy. 6

7 do 30 roku życia 54,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 53,5% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, bez doświadczenia zawodowego 52,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, dotychczas niepracujące 51,5% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, długotrwale 51,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasto Płock 57,4% oraz powiaty: płocki 56,2%, mławski 53,6%, przasnyski i sierpecki po 53,4%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec stycznia 2017 r. zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 50,7 ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o osób (o 4,6%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 62,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, niepełnosprawni 54,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, bez kwalifikacji zawodowych 51,5% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, zamieszkali na wsi 51,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, poprzedni pracujący 51,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 58,7%, lipski 55,7%, białobrzeski 55,6%, łosicki 54,5, otwocki 54,2%, przysuski 54,1%. Bezrobocie na wsi Na koniec stycznia 2017 r. na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 44,7% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety. W porównaniu do grudnia liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o osób o 4,1%. Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 35,0% w powiecie pruszkowskim do 96,7% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku 7

8 Na koniec stycznia 2017 r. prawo do zasiłku posiadało osoby, tj. 14,0 ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła się o osób (o 6,6%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: żuromińskim 19,5%, grodziskim 19,4% warszawskim zachodnim 18,7%, gostynińskim 18,5% oraz wyszkowskim 18,0%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: kozienicki 8,3%, lipski 8,4%, ostrowski 9,4% oraz białobrzeski 9,5%. Tabela 3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 4 rok/ miesiące osoby bezrobotne ogółem osoby w szczególn ej sytuacji na rynku pracy ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystają ce ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawne styczeń Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 01. Na koniec stycznia 2017 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: długotrwale bezrobotne 5 57,4% ogółu bezrobotnych ( osób), powyżej 50 roku życia 29,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), do 30 roku życia 25,3% ogółu bezrobotnych ( osób), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15,1% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 4,4% ogółu bezrobotnych (8.631 osób), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,7% ogółu bezrobotnych (1.390 osób), 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2013 r. Nr 69, poz. 674 z późn. zm.). 8

9 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,1% ogółu bezrobotnych (255 osób). 7. Planowane zwolnienia W styczniu 2017 r. 13 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 9 więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 698 osób (o 369 osób mniej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają w branżach kurierskiej i handlowej i produkcji mięsnej. W styczniu 2017 r. 11 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych tyle samo co w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 208 osoby (o 178 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 8. Usługi i instrumenty rynku Pracy Pośrednictwo pracy W styczniu 2017 r. pośrednicy pracy podjęli współpracę z zakładami pracy, nawiązali kontaktów z pracodawcami, w wyniku których pozyskali niesubsydiowanych miejsc pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 6, o wolnych miejsc pracy (o 51,5%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 83,9%, tj wolnych miejsc dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Tabela 4 Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 9

10 Wyszczególnienie I Udział % I 2017 r. Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej , ,0 w tym: subsydiowane , ,1 niesubsydiowane , ,9 ponadto: z sektora publicznego , ,0 sezonowe , ,3 dla osób niepełnosprawnych 620 5, ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 01. W styczniu 2017 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osoby, co stanowi 78,9% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku 2017 r. zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2017 roku wyniosła 27,1%. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W styczniu 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę o oświadczeń (o 28,4%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 94,1% zgłoszonych oświadczeń, a także: 977 Białorusinów, 613 obywateli Mołdowy, 79 osób z Rosji, 31 osób z Armenii oraz 25 osób z Gruzji. W styczniu 2017 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osoby na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 93,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 72,1%, mężczyzn, tj. 61,9 %, osób na umowę o dzieło, tj. 50,5%, pracowników w wieku lat, tj. 44,2%, osoby w rolnictwie, tj. 46,3%, 10

11 8.404 osoby w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, tj. 29,0%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: płońskiego oświadczenia, tj. 20,2%. ogółu oświadczeń zarejestrowanych w styczniu na Mazowszu, grójeckiego oświadczeń, tj. 14,8%, piaseczyńskiego oświadczeń, tj. 12,4% oraz w m. st. Warszawa oświadczeń, tj. 13,2%. 10. Zrealizowane wypłaty w związku z niewypłacalnością pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP 581 świadczeń na rzecz 324 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze do 29 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,78 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły ponad 65,52 % ogółu tych firm. Do ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 13 pracodawców zatrudniających do 20 osób, 8 zatrudniających od 21 do 100 pracowników oraz 8 pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób. Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 15 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 9 wniosków. 11

12 Tabela 5. Realizacja wypłat od r. do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty. Powiat Ilość firm gostyniński 1 mławski 1 ostrołęcki 1 Otwocki 1 piaseczyński 2 Płock 1 pruszkowski 1 Warszawa 19 warszawski 1 wołomiński 1 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Tabela 6. Liczba firm na Mazowszu od r. do r., których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD. Sekcja PKD Ilość firm A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 B górnictwo i wydobywanie 0 C przetwórstwo przemysłowe 4 E dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 0 związana z rekultywacją F budownictwo 3 G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 8 włączając motocykle H transport i gospodarka magazynowa 2 I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 J informacja i komunikacja 0 K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2 Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S pozostała działalność usługowa 0 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie 12

13 Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 27,59 %, i 20,69%. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy W 2017 r. nie można już wnioskować o bezzwrotną pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 385 z późn. zm.). Z przyjętych rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy do 31 grudnia W 2017 roku trwa jedynie realizacja umów o wypłatę świadczeń zawartych do 31 grudnia dla 5 przedsiębiorców oraz prowadzony jest monitoring realizacji warunków wynikających z umów zawartych w 2016 roku. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,62 zł na rzecz 58 r. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016r. poz. 1256). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień r. kwota odzyskanych należności wyniosła: ,58 zł (w tym ,34 zł należność główna i ,24 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2017 stanowi kwotę ,00 zł. Ponadto w okresie od r. do r. skierowano do MRPiPS 8 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę ,02 zł. Decyzją MRPiPS dokonano umorzeń do 3 dłużników na łączną kwotę: ,71 zł. Opracował: Zespół ds. Statystyk Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 13

14 Załącznik nr 1 Bezrobotni ogółem w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2017 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych ogółem styczeń grudzień styczeń 2017 r. spadek (-) wzrost do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost do stycznia (w procentach) spadek (-) wzrost do grudnia (w osobach) spadek (-) wzrost do grudnia 2016r. (w procentach) stopa bezrobocia styczeń 2017 r. (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,21% ,94% 7, ,48% 558 3,84% 1 ciechanowski ,88% 267 5,94% 13,9 2 mławski ,25% 133 4,83% 9,7 3 płoński ,11% 24 0,55% 12,6 4 żurominski ,95% 134 4,62% 18,0 Obszar ostrołęcki ,87% 703 4,02% 1 makowski ,71% 131 3,62% 20,0 2 m. Ostrołęka ,53% 110 3,46% 12,9 3 ostrołęcki ,41% 193 4,11% 14,8 4 ostrowski ,68% 206 6,04% 12,1 5 przasnyski ,12% 63 2,45% 12,3 Obszar płocki ,01% ,81% 1 gostyniński ,68% 206 6,25% 19,1 2 m. Płock ,72% 371 6,98% 9,0 3 płocki ,80% 482 8,51% 16,2 4 sierpecki ,45% 162 4,42% 20,3 Obszar radomski ,77% ,50% 1 białobrzeski ,96% 95 6,69% 10,7 2 kozienicki ,02% 194 6,12% 13,2 3 lipski ,69% 127 6,10% 13,3 4 przysuski ,24% 94 2,19% 22,2 5 m. Radom ,71% 438 2,98% 16,4 6 radomski ,46% 451 3,78% 23,0 7 szydłowiecki ,18% 133 3,13% 29,3 8 zwoleński ,06% 13 0,57% 15,3 Obszar siedlecki ,66% 522 6,51% 1 łosicki ,43% 52 3,98% 8,6 2 m. Siedlce ,92% 175 7,12% 7,3 3 siedlecki ,45% 137 5,92% 7,8 4 sokołowski ,02% 158 8,17% 8,6 Obszar warszawski ,97% ,32% 1 garwoliński ,22% 167 3,47% 11,8 2 grodziski ,26% 111 7,54% 4,6 3 grójecki ,49% 106 7,09% 3,6 4 legionowski ,60% 105 2,94% 11,4 5 miński ,83% 14 0,43% 6,8 6 nowodworski ,08% 131 5,13% 8,8 7 otwocki ,72% 123 4,40% 6,2 8 piaseczyński ,77% 61 1,34% 5,7 9 pruszkowski ,08% 112 3,00% 5,6 10 pułtuski ,99% 66 1,76% 18,7 11 sochaczewski ,36% 31 1,08% 8,2 12 m. st. Warszawa ,17% ,22% 2,8 13 warszawski zachodni ,01% 85 4,72% 3,4 14 węgrowski ,30% 198 7,93% 10,5 15 wołomiński ,85% 272 3,07% 11,8 16 wyszkowski ,49% 141 6,70% 7,4 17 żyrardowski ,99% 94 2,69% 13,2

15 Bezrobotne kobiety w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2017 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety styczeń bezrobotne kobiety grudzień ogółem styczeń 2017 r. bezrobotne kobiety styczeń 2017 r. % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,3% ,83% ,21% ,3% ,56% 256 3,42% 1 ciechanowski ,1% ,41% 14 4,81% 2 mławski ,6% ,88% 10 3,34% 3 płoński ,4% ,16% 13 1,68% 4 żurominski ,8% ,06% 18 4,10% Obszar ostrołęcki ,3% ,80% 308 3,48% 1 makowski ,7% -96-5,20% 20 4,42% 2 m. Ostrołęka ,7% ,71% 13 3,09% 3 ostrołęcki ,4% ,84% 15 3,01% 4 ostrowski ,3% ,01% 12 7,03% 5 przasnyski ,4% ,62% 12-0,70% Obszar płocki ,6% ,45% 492 4,93% 1 gostyniński ,8% -37-2,12% 19 5,05% 2 m. Płock ,4% ,64% 9 5,47% 3 płocki ,2% ,89% 16 6,21% 4 sierpecki ,4% -74-3,49% 20 1,94% Obszar radomski ,8% ,12% 551 2,59% 1 białobrzeski ,4% -24-3,45% 11 6,67% 2 kozienicki ,0% ,02% 13 6,97% 3 lipski ,3% -68-6,49% 13 4,59% 4 przysuski ,9% ,15% 22 0,55% 5 m. Radom ,7% ,89% 16 1,61% 6 radomski ,9% ,81% 23 3,56% 7 szydłowiecki ,5% ,15% 29 2,41% 8 zwoleński ,0% ,16% 15-2,59% Obszar siedlecki ,9% ,68% 206 5,19% 1 łosicki ,5% ,69% 9 0,98% 2 m. Siedlce ,7% ,21% 7 5,33% 3 siedlecki ,7% ,86% 8 4,37% 4 sokołowski ,4% ,36% 9 8,97% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost do stycznia 2016 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do grudnia (w osobach) spadek (-) wzrost do grudnia (w procentach) ,5% ,08% ,84% 1 garwoliński ,3% ,04% 12 4,69% 2 grodziski ,0% ,02% 5 4,44% 3 grójecki ,6% ,34% 4 4,57% 4 legionowski ,1% ,01% 11 2,20% 5 miński ,2% ,33% 7 0,62% 6 nowodworski ,4% ,41% 9 3,67% 7 otwocki ,8% ,79% 6 3,00% 8 piaseczyński ,3% ,42% 6 1,18% 9 pruszkowski ,8% ,16% 6 2,25% 10 pułtuski ,6% -83-4,45% 19 2,88% 11 sochaczewski ,8% -62-4,12% 8 1,55% 12 m. st. Warszawa ,8% ,36% 3 2,59% 13 warszawski zachodni ,8% ,57% 3 5,76% 14 węgrowski ,6% ,16% 11 5,61% 15 wołomiński ,6% ,90% 12 3,23% 16 wyszkowski ,4% ,72% 7 5,14% 17 żyrardowski ,9% -84-4,65% 13 1,77%

16 Załącznik nr 3 Bezrobotni zamieszkali na wsi w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2017 r. Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski zamieszkali na wsi styczeń zamieszkali na wsi grudzień ogółem styczeń 2017 r. zamieszkali na wsi styczeń 2017 r. % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,7% ,47% ,11% ,1% ,15% 348 3,99% 1 ciechanowski ,9% ,74% 14 7,45% 2 mławski ,1% ,08% 10 3,91% 3 płoński ,2% ,74% 13 1,59% 4 żurominski ,6% ,08% 18 3,93% Obszar ostrołęcki ,9% ,48% 408 3,76% 1 makowski ,9% ,67% 20 3,26% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 13 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,2% ,60% 15 4,19% 4 ostrowski ,0% ,78% 12 6,16% 5 przasnyski ,3% ,09% 12 0,36% Obszar płocki ,2% ,22% 660 6,79% 1 gostyniński ,8% -57-2,61% 19 6,23% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 9 #DZIEL/0! 3 płocki ,6% ,47% 16 8,29% 4 sierpecki ,4% ,03% 20 4,13% Obszar radomski ,1% ,14% 822 3,44% 1 białobrzeski ,9% ,78% 11 5,73% 2 kozienicki ,3% ,78% 13 5,40% 3 lipski ,7% ,79% 13 5,46% 4 przysuski ,1% ,23% 22 2,27% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 16 #DZIEL/0! 6 radomski ,6% ,10% 23 3,56% 7 szydłowiecki ,5% ,34% 29 3,46% 8 zwoleński ,2% ,21% 15-0,79% Obszar siedlecki ,4% ,90% 239 5,64% 1 łosicki ,9% ,47% 9 3,93% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 7 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,7% ,24% 8 5,61% 4 sokołowski ,5% ,99% 9 7,33% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost do stycznia (w procentach) spadek (-) wzrost do grudnia (w osobach) spadek (-) wzrost do grudnia (w procentach) ,1% ,08% 992 3,68% 1 garwoliński ,9% ,43% 12 3,74% 2 grodziski ,4% ,02% 5 8,12% 3 grójecki ,9% ,36% 4 7,51% 4 legionowski ,4% ,48% 11 4,34% 5 miński ,7% ,21% 7 0,06% 6 nowodworski ,6% ,81% 9 3,74% 7 otwocki ,8% ,29% 6 5,66% 8 piaseczyński ,8% ,46% 6 1,43% 9 pruszkowski ,0% ,49% 6 2,59% 10 pułtuski ,9% ,21% 19 2,45% 11 sochaczewski ,4% ,18% 8-0,33% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 3 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,6% ,56% 3 3,89% 14 węgrowski ,4% ,33% 11 6,80% 15 wołomiński ,5% ,45% 12 3,78% 16 wyszkowski ,8% ,32% 7 8,59% 17 żyrardowski ,1% ,63% 13 3,45%

17 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec stycznia 2017 r. Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ogółem z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemcó w w liczbie bezrobotnych ogłółem zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,0% ,5% ,6% ,6% ,0% ,1% 677 4,5% 24 0,2% 761 5,0% ,1% 1 ciechanowski ,5% 217 4,6% 7 0,1% 14 6,5% ,5% 2 mławski ,4% 123 4,3% 2 0,1% 10 1,0% ,3% 3 płoński ,6% 181 4,1% 12 0,3% 13 6,3% ,2% 4 żurominski ,5% 156 5,1% 3 0,1% 18 4,8% ,4% Obszar ostrołęcki ,7% 912 5,0% 32 0,2% 883 4,9% ,4% 1 makowski ,8% 160 4,3% 8 0,2% 20 7,0% ,5% 2 m. Ostrołęka ,3% 127 3,9% 7 0,2% 13 5,3% ,9% 3 ostrołęcki ,7% 312 6,4% 5 0,1% 15 4,0% ,3% 4 ostrowski ,4% 191 5,3% 8 0,2% 12 1,9% ,8% 5 przasnyski ,2% 122 4,6% 4 0,2% 12 6,8% ,5% Obszar płocki ,5% 685 3,6% 29 0,2% 528 2,8% ,9% 1 gostyniński ,5% 127 3,6% 4 0,1% 19 5,5% ,6% 2 m. Płock ,4% 165 2,9% 20 0,4% 9 0,3% ,1% 3 płocki ,0% 247 4,0% 3 0,0% 16 3,6% ,7% 4 sierpecki ,2% 146 3,8% 2 0,1% 20 2,5% ,4% Obszar radomski ,0% ,3% 73 0,2% ,9% ,0% 1 białobrzeski ,5% 89 5,9% 5 0,3% 11 5,4% ,8% 2 kozienicki ,3% 110 3,3% 10 0,3% 13 4,8% ,0% 3 lipski ,4% 114 5,2% 4 0,2% 13 0,3% ,4% 4 przysuski ,4% 131 3,0% 2 0,0% 22 5,7% ,3% 5 m. Radom ,1% 373 2,5% 32 0,2% 16 5,6% ,1% 6 radomski ,0% 446 3,6% 14 0,1% 23 5,3% ,7% 7 szydłowiecki ,9% 136 3,1% 3 0,1% 29 4,2% ,3% 8 zwoleński ,4% 120 5,2% 3 0,1% 15 2,9% ,8% Obszar siedlecki ,5% 473 5,5% 42 0,5% 607 7,1% ,0% 1 łosicki ,0% 61 4,5% 4 0,3% 9 4,8% ,2% 2 m. Siedlce ,6% 115 4,4% 30 1,1% 7 8,9% ,4% 3 siedlecki ,0% 164 6,7% 3 0,1% 8 6,9% ,5% 4 sokołowski ,0% 133 6,4% 5 0,2% 9 6,5% ,0% Obszar warszawski ,9% ,9% 887 1,0% ,6% ,8% 1 garwoliński ,9% 242 4,9% 0 0,0% 12 9,9% ,8% 2 grodziski ,4% 61 3,9% 8 0,5% 5 5,7% ,5% 3 grójecki ,4% 96 6,0% 8 0,5% 4 2,6% ,5% 4 legionowski ,7% 124 3,4% 19 0,5% 11 8,7% ,0% 5 miński ,5% 152 4,7% 11 0,3% 7 5,3% ,6% 6 nowodworski ,6% 82 3,1% 15 0,6% 9 7,8% ,1% 7 otwocki ,1% 135 4,6% 19 0,7% 6 7,7% ,3% 8 piaseczyński ,4% 99 2,1% 44 1,0% 6 6,9% ,8% 9 pruszkowski ,5% 68 1,8% 42 1,1% 6 6,8% ,7% 10 pułtuski ,5% 171 4,5% 11 0,3% 19 6,8% ,2% 11 sochaczewski ,3% 108 3,7% 10 0,3% 8 0,2% ,7% 12 m. st. Warszawa ,1% 554 1,6% 609 1,8% 3 5,7% ,0% 13 warszawski zachodni ,7% 51 2,7% 16 0,8% 3 8,7% ,1% 14 węgrowski ,5% 161 6,0% 6 0,2% 11 5,3% ,2% 15 wołomiński ,9% 244 2,7% 46 0,5% 12 9,0% ,8% 16 wyszkowski ,0% 156 7,0% 7 0,3% 7 8,8% ,3% 17 żyrardowski ,3% 91 2,5% 16 0,4% 13 5,3% ,6%

18 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec stycznia 2017 r. Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie ogółem do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

19 Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w styczniu 2017 r. Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

20 Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w styczniu 2017 r. Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski Odpływ ogółem garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale

21 Załącznik nr 8 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w styczniu 2017 r. z rubryki ogółem dotyczące pracy: z ogółem z ogółem Lp Ogółem wolne miejsca pracy Wyszczególnienie i miejsca subsydiowane z sektora aktywizacji j publicznego zawodowej sezonowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Ogółem wolne miejsca pracy zatrudnienie i miejsca lub inna aktywizacji praca zawodowej zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

22 Poszukujący pracy oraz cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku w styczniu 2017 r. Załącznik nr 9 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski podjęcia pracy w tym: niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie dobrowolnej rezygnacji niepełnosprawn i niepozostający w zatrudnieniu pobierający rentę szkoleniową pracownicy w wieku 45 lat i powyżej ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski osoby poszukujący pracy zarejestrowani w tym kobiety wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym poszukujący pracy ogółem na koniec miesiąca sprawozdawczego garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski w tym kobiety w tym z ogółem

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku 1. Ogólna charakterystyka województwa.... 3 2. Bezrobocie w województwie mazowieckim... 5 2.1. Stopa bezrobocia... 6 2.2. Napływ i odpływ z

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w kontekście realizacji RIS Mazovia 2007-2015

Analiza zmian w działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w kontekście realizacji RIS Mazovia 2007-2015 Analiza zmian w działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w kontekście realizacji RIS Mazovia 2007-2015 Raport analityczny Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo