UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC w Białymstoku Nazwa kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki (A) -letnie Specjalność: muzyka kościelna, muzyka szkolna, prowadzenie zespołów muzycznych Język modułu: Forma zajęć: angielski, polski wykłady/ćwiczenia Status modułu: obowiązkowy Rok / semestr: Rok I-III, Semestr I-VI Wymiar zajęć: 0 Kod modułu: Rok akademicki: 0/0 Koordynator modułu Prowadzący zajęcia Cele modułu Wymagania wstępne Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych st. wykł. B. Godlewska, st. wykł. A. Kiełczewska doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych do poziomu B (opcja grupa niższa), (opcja grupa wyższa) rozwijanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych postrzeganie własnej kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej wykształcenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do funkcjonowania w zawodzie na forum międzynarodowym Egzamin maturalny na poziomie B lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B Kod efektu MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów specjalnościowych (kierunkowych) W0 w zakresie WIEDZY (W) posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji, ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób K_W0 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U) U0 potrafi w szerokim zakresie tematów formułować wypowiedzi ustne i pisemne K_U U0 potrafi wyjaśniać swe stanowisko w dyskusji rozważając wady i zalety różnych rozwiązań K_U U0 zna i stosuje język formalny w piśmie: list formalny: covering letter, CV, letter of complaint, letter of enquiry (opcja ) oraz list/ do wydawnictwa (opcja ) K_U U0 potrafi zrobić prezentację własnej osoby z wyeksponowaniem kariery i ambicji (opcja); w kontekście własnych osiągnięć i porażek (opcja ) K_U U0 potrafi posługiwać się terminami muzycznymi z zakresu dyrygowania i chóralistyki (opcja ) K_U w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K) K0 potrafi płynnie porozumiewać się z innymi użytkownikami języka angielskiego K_K rok I, semestr I TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU opcja. Relacje interpersonalne, uczucia. Stany emocjonalne, kondycja psychiczna Efekty kształcenia definiowane w oparciu o kierunkowe (specjalnościowe) efekty kształcenia

2 . Media i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Higiena życia i zdrowe odżywianie. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach 7. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie 8. Grupa tematów zmiennych opcja * Uczenie się języków * Życiowe wyzwania, osiągnięcia i porażki. Uczenie się, zdobywanie sprawności * Formalny i nieformalny język angielski. Wikipedia * Różne typy społeczności * Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa * Zajęcia o tematyce zmiennej rok I, semestr II opcja 9. Edukacja, ambicje zawodowe, kariera, perfekcjonizm w życiu prywatnym i zawodowym 0. Gospodarka, pieniądze, zakupy. Kult młodości, medycyna alternatywna, uzależnienia. Technika i technologie komputerowe, postęp naukowo-techniczny. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie. Grupa tematów zmiennych opcja 7* Niezwykłe miejsca 8* Typy narracji 9* Książki i nasze nawyki czytelnicze 0* Osobowości ludzkie * Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa * Zajęcia o tematyce zmiennej rok II, semestr III opcja 7. Ryzyko i niebezpieczeństwo, ryzyka zawodowe 8. Polityka i zagadnienia społeczne w USA i Wielkiej Brytanii 9. Wybrane zagadnienia kulturowe angielskiego obszaru językowego 0. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie. Grupa tematów zmiennych opcja * Postęp techniczny * Młodzi geniusze: problemy i szanse życiowe * Business i fortuna: resocjalizacja i aktywność gospodarcza; partnerstwo; filantropia * Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa rok II, semestr IV opcja. Wybrane zagadnienie kulturowe angielskiego obszaru językowego. Polityka zagadnienia społeczne w USA i Wielkiej Brytanii. Ekologia i degradacja środowiska naturalnego 7. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne 8. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach 9. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie 0. Grupa tematów zmiennych 0 opcja

3 7* Praca i jej warunki; stosunki pracodawca-pracownik 8* Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa 9* Zajęcia o tematyce zmiennej rok III, semestr V opcja. Moda, uzależnienie od mody, zakupy. Współzawodnictwo w życiu. Problemy równouprawnienia. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach i na świecie. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie 7. Grupa tematów zmiennych opcja 0* Władza, potencjał ludzki * Wielkie budowle świata * Ludzie z charyzmą, osobowości * Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa rok III, semestr VI opcja 8. Dekoracja wnętrz, feng shui 9. List formalny, skarga, pytanie o ofertę i list motywacyjny 0. Prezentacja własnej osoby z wyeksponowaniem kariery i ambicji. Wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i fonetyczne. Wybrane teksty dotyczące pedagogiki, psychologii i nauczania studentów na różnych poziomach. Wybrane teksty z życia muzycznego i kulturalnego w Polsce i na świecie. Grupa tematów zmiennych opcja * Wybrane zagadnienia z gramatyki i słownictwa * Wybrane zagadnienia muzyczne; dyrygent i jego warsztat; chóralistyka; elementy muzyki * Zajęcia o tematyce zmiennej Treści programowe wzajemnie się przenikają, a większość z nich jest obecna podczas całego procesu kształcenia 7 Metody kształcenia. wykład konwersatoryjny. praca z tekstem i dyskusja. rozwiązywanie zadań. praca indywidualna. praca w grupach. prezentacja nagrań CD i DVD 7. aktywizacja ( burza mózgów, metoda śniegowej kuli ) 8. metoda projektu Weryfikacja efektów kształcenia Metody weryfikacji Nr efektu. egzamin U0, U0, U0. kolokwium ustne U0, U0, K0. kolokwium pisemne U0. test ewaluacyjny wiedzy U0, U0, U0. realizacja zleconego zadania U0, U0. projekt, prezentacja W0, U0, U0 odnosimy się do uprzednio sformułowanych przez nas efektów kształcenia

4 Korelacja efektów kształcenia z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji Nr efektu kształcenia Treści kształcenia Metody kształcenia Metody weryfikacji W0 - *-* U0 - *-* -8,,, U0 - *-*,,,, 7,, U0 9 *,,,,, U0 0 *,,,,, U0 *,,,,, K0 - *-*,,,, 7 Forma zaliczenia Semestr I, III, V zaliczenia bez oceny na podstawie obecności i aktywnego udziału studenta na zajęciach Semestr II, IV kolokwium przejściowe w formie pisemnej Semestr VI egzamin końcowy Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu w wysokości >0%) Literatura podstawowa opcja. C. Oxenden, Ch. Latham-Koening English File Intermediate, Oxford University Press. C. Oxenden, Ch. Latham-Koening English File Upper Intermediate, Oxford University Press. C. Oxenden, Ch. Latham-Koening English File Workbook Intermediate, Oxford University Press. C. Oxenden, Ch. Latham-Koening English File Workbook Upper Intermediate, Oxford University Press opcja. J.J. Wilson, A. Clare Total English (Advanced), Pearson,/ Longman Literatura uzupełniająca opcja. M. Matasek Język angielski. Opracowania tematyczne z ćwiczeniami, Handybooks, 00 (frag). L.G. Alexander Right Word, Wrong Word. R. Murphy English Grammar In Use Cambridge University Press. S. Redman English Vocabulary In Use, Cambridge University Press. M. Vince First Certificate Language Practice, Heinemann. Materiały autorskie opcja. Ch. Ammer The Harper Dictionary of Music, Harper & Row, Publishers, NY. K. Hass Inside Music, Anchor Books Doubleday Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (w godz.) Zajęcia dydaktyczne godziny kontaktowe 0 Przygotowywanie się do zajęć 0 Praca z literaturą 0 Konsultacje 0 Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 0 Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 0 Liczba punktów ECTS 8 Rok I II III Semestr I II III IV V VI Punkty ECTS Ilość godzin w tygodniu Rodzaj zaliczenia zaliczenie kolokwium zaliczenie kolokwium zaliczenie egzamin Możliwości kariery zawodowej należy podać numer efektu kształcenia, numery odpowiednich zakresów treści kształcenia oraz przyporządkować im metody kształcenia i weryfikacji (podać numery)

5 Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia i realizowania języka na poziomie B+. Ostatnia modyfikacja: 8.0.0, st. wykł. A. Kiełczewska 0.0.0, st. wykł. A. Kiełczewska Korekta:.0.0, ad. dr hab. Anna Olszewska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność SYLABUS Nazwa przedmiotu Język obcy II język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa i kod (wg planu studiów): Nazwa (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1.

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1. I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Kierunek: Specjalność: Poziom: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych SYLABUS Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka angielskiego B2 English language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 9 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.II.P1 IN.F.II.P1 IN.P.II.P1 IN.SD.II.P1. kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska e-mail

KARTA KURSU IN.AG.II.P1 IN.F.II.P1 IN.P.II.P1 IN.SD.II.P1. kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska e-mail Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: II stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki KARTA KURSU A. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Zarządzanie Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo