REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U póz. 572) tworzy się fundusz nagród Rektora AWF Katowice (dalej: Rektor) w wysokości 2% z planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich. 2. Rektor może przyznać nauczycielom akademickim nagrody indywidualne lub zespołowe (dalej: nagrody Rektora). Nagrody są przyznawane zgodnie z podziałem na następujące kategorie: 1) Za osiągnięcia naukowe 2) Za osiągnięcia dydaktyczne 3) Za osiągnięcia organizacyjne 4) Za całokształt dorobku 3. W każdej kategorii Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia na podstawie udokumentowanego dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych lub organizacyjnych. 4. Wysokość indywidualnej nagrody Rektora (dalej: nagroda indywidualna) wynosi: I stopnia - do zł II stopnia - do zł III stopnia - do zł 5. Wysokość zespołowej nagrody Rektora (dalej: nagroda zespołowa,) wynosi: I stopnia - do zł II stopnia - do zł III stopnia - do zł 6. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich mogą zostać przyznane za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim poprzedzającym

2 złożenie wniosku o przyznanie nagrody Rektora, ponadto nauczycielom akademickim, za całokształt ich dorobku, jednak tylko jeden raz podczas zatrudnienia w AWF Katowice po przepracowaniu 10 lat, również z przerwami, jako podstawowym miejscu pracy. 7. Nauczyciel akademicki nie może otrzymać jednocześnie nagród indywidualnych za osiągnięcia naukowe oraz za całokształt pracy naukowej. 8. W przypadku nagrody zespołowej: 1) część nagrody Rektora przypadającej na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej, odpowiednio I, II lub III stopnia. 2) wniosek o przyznanie nagrody Rektora powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu, z zastrzeżeniem, że zespół może liczyć do 10 osób, 3) wiosek o przyznanie nagrody Rektora winien uwzględniać indywidualny wkład każdego członka zespołu określony procentowo, 4) wysokość nagrody Rektora przypadająca na jednego członka zespołu nie może być niższa niż 10% wartości przyznanej nagrody. 9. Tworzy się rezerwę do dyspozycji Rektora w wysokości 10% ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody. 10. Zaleca się, aby co najmniej 1/3 środków finansowych, o których mowa w ust. 1, przeznaczona była na nagrody za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne Rektor przyznaje nagrodę Rektora na wniosek prorektora, dziekana, pełnomocnika Rektora lub kierownika katedry, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich (dalej: Komisja). 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 1) dane dotyczące wnioskodawcy, 2) imię i nazwisko osoby lub członków zespołu zgłaszanych do nagrody Rektora wraz z określeniem posiadanych stopni naukowych i tytułu naukowego oraz zajmowanego stanowiska w AWF Katowice; w przypadku nagrody zespołowej wniosek winien spełniać wymagania określone w l ust. 7, 3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłoszonego do nagrody,

3 4) określenie rodzaju nagrody oraz jej stopnia, 5) uzasadnienie wniosku, zawierające szczegółowe omówienie efektów danego osiągnięcia; w przypadku działalności naukowej należy załączyć spis publikacji potwierdzonych przez Sekcję Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF Katowice oraz nadbitki kserograficzne prac naukowych z oświadczeniem o procentowym udziale każdego ze współautorów w przygotowaniu publikacji. Małe udziały współautorskie (mniej niż 10%) nie powinny być uwzględniane we wniosku o nagrodę. 3. Rektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może z własnej inicjatywy tj. z pominięciem opinii Komisji przyznać nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz za całokształt dorobku naukowego nauczyciela akademickiego. 4. Rektor może przyznać nagrodę Rektora określonej wysokości na wniosek Rektora innej uczelni, która nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w AWF Katowice przyznała nagrodę bez gratyfikacji finansowej. 3 Nagrody Rektora I, II i III stopnia przyznawane są za: 1. oryginalne, twórcze i nowatorskie osiągnięcia naukowe oraz zawodowe udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań, 2. kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych oraz kierowanie młodą kadrą naukową w sferze badań naukowych, 3. konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 4. autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych lub programów nauczania, 5. zrealizowany grant z oceną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 6. zakończone wyróżnione rozprawy doktorskie i rozprawy habilitacyjne oraz nominacje profesorskie, 7. działalność organizacyjną wykonywaną poza obowiązkami służbowymi,

4 8. całokształt dorobku, 4 1. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata bierze się pod uwagę następujące kryteria kwalifikujące: 1) Uzyskanie tytułu profesora (maksymalna stawka nagrody indywidualnej I stopnia), uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem (w terminie). 2) Podstawą przyznawania nagród są prace naukowe opublikowane wyłącznie w wydawnictwach naukowych, stosujących procedurę recenzji naukowej. 3) Podstawę oceny osiągnięć naukowych stanowi sumaryczna punktacja dorobku naukowego wg tzw. Listy Filadelfijskiej (IF), oraz obowiązującego wykazu czasopism ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 4) Autorstwo monografii naukowej o zasięgu ogólnopolskim* lub autorstwo rozdziału w monografii naukowej o zasięgu międzynarodowym* oraz redakcję naukową podręczników zagranicznych* 5) W pracach naukowych publikowanych we współautorstwie (punkt 3) wnioskodawca składa oświadczenie o procentowym udziale w przygotowaniu publikacji naukowej. 6) Do nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe nie mogą pretendować streszczenia, suplementy lub komunikaty zjazdowe niezależnie od rangi czasopisma, w którym zostały opublikowane. 7) Zakończenie grantu naukowego, aparaturowego, promotorskiego lub samorządowego z pozytywną oceną. 8) Zatwierdzone patenty, wynalazki, wdrożenia. 9) Nagrody Rektora będą przyznawane za prace współautorskie powstałe przy współpracy z pracownikami z ośrodków zagranicznych pod warunkiem, że w pracy znajdzie się afiliacja: Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach" - tylko pierwszy i drugi współautor lub autor korespondujący 10) Podejmując decyzję w sprawie przyznania lub wysokości nagrody Rektora, Rektor bierze pod uwagę ranking punktów uzyskanych przez kandydatów w danej kategorii nagród. Ranking punktów został określony w 5. 11) Nominacja do nagrody Rektora może być rozpatrywana tylko w jednej wnioskowanej

5 kategorii. 2. Nagroda Rektora l stopnia za całokształt dorobku może być przyznana w szczególności, za: prace z IF, prace z pkt. MNiSW, pełnione funkcje w AWF Katowice, zakończone granty naukowe, specjalizację z fizjoterapii lub rehabilitacji medycznej, wypromowanych doktorów, magistrów, najwyższy stopień specjalizacji trenerskiej, długoletni staż pracy w AWF Katowice, jako podstawowym miejscu pracy. O nominacji do nagrody Rektora za całokształt dorobku zadecyduje Komisja Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych kandydata bierze się pod uwagę następujące kryteria kwalifikujące: 1) Opracowanie nowego programu lub form zajęć dydaktycznych (każdy program, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału). 2) Opracowanie i wydanie podręcznika akademickiego (każdy współautor). 3) Promotorstwo prac dyplomowych wyróżnionych w konkursach oraz prac doktorskich wyróżnionych nagrodą MNiSzW 4) Wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie organizacji procesu dydaktycznego np. przygotowanie wniosków i inne istotne działania organizacyjne dla uczelni i wydziału. 5) Uzyskanie najwyższych kwalifikacji zawodowych 2. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne może być przyznana także na wniosek Dziekana. Corocznie nagroda z wniosku Dziekana może być przyznana dla jednego pracownika z każdego Kierunku Przy ocenie osiągnięć organizacyjnych kandydata bierze się pod uwagę następujące kryteria kwalifikujące: 1) Opieka na grupami studentów-sportowców reprezentujących AWF Katowice w zawodach sportowych o zasięgu krajowym, tylko w ramach rozgrywek AMP AZS (Sport akademicki). 2) Opieka na grupami studentów-sportowców reprezentujących AWF Katowice w zawodach sportowych o zasięgu krajowym i zagranicznym w ramach innych rozgrywek, niż określone w pkt 3.

6 3) Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym* i krajowym istotnych dla promocji uczelni oraz z pozytywnym wynikiem finansowym imprezy. Wniosek dotyczy konferencji gdzie AWF jest głównym organizatorem) (procentowy wkład pracy każdego pracownika określa kierownik konferencji w złożonym do właściwego prorektora sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii). 4) Opieka nad studentami z kół naukowych uczestniczących czynnie w konferencjach SKN w kraju lub poza jego granicami. 5) Aktywny udział w pracach komitetu organizacyjnego imprez sportowych istotnych dla promocji uczelni oraz z pozytywnym wynikiem finansowym imprezy. Wniosek dotyczy imprez w których AWF jest głównym organizatorem a procentowy wkład pracy każdego pracownika określa kierownik imprezy w złożonym do właściwego prorektora sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii. 6) Aktywny udział w działalności organizacyjnej poza obowiązkami służbowymi niepodlegające dodatkowemu wynagrodzeniu (wniosek musi zawierać szczegółowe umotywowanie oraz procentowy wkład pracy każdego pracownika) np. opracowanie wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów, wystąpienie o nadanie praw przyznawania stopni naukowych dla wydziału, przygotowanie do akredytacji kierunku studiów (wydziału). 10) Nawiązanie współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (udokumentowane podpisaną umową o współpracy między ośrodkami). 11) Działalność społeczna w organizacjach Uczelnianych, z wyłączeniem działalności w związkach zawodowych *- zgodnie z rozporządzeniem MNiSZW z dnia 13 lipca 2012r.

7 Zasady przygotowania wniosku do nagrody III stopnia 1. Wniosek o przyznanie nagrody składają osoby (dalej zwani przełożonymi ) wymienione w 2 pkt 1. regulaminu, na załączonym wzorze. 2. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje wymienione w $1, pkt 2 regulaminu. 3. W przypadku ubiegania się o nagrodę w oparciu o osiągnięcia pkt 7, wnioskodawca przedkłada szczegółowe uzasadnienie wraz z procentowym udziałem kandydata w osiągnięciu. 4. Nieodzownym elementem wniosku jest załącznik nr 1 dla osiągnięć naukowych, nr 2 dla osiągnięć dydaktycznych lub nr 3 dla osiągnięć organizacyjnych, potwierdzony przez przełożonego. 5. W załącznikach kandydat do nagrody wpisuje swoje osiągnięcia we właściwych wierszach. 6. Weryfikacja osiągnieć kandydata do nagrody, przedłożonych w załącznikach, następuje podczas posiedzenia komisji ds. nagród, na podstawie sprawozdań zawartych na stronie internetowej Uczelni oraz informacji kierownika imprezy o procentowym udziale kandydata w danej imprezie. Brak sprawozdania na stronie internetowej lub informacji kierownika imprezy o procentowym udziale kandydata, eliminuje dane osiągnięcie z wykazu zawartym w załączniku Do wniosku o przyznanie nagrody zespołowej koniecznie należy dołączyć indywidualnie wypełnione załączniki (dla każdego członka zespołu oddzielnie).

8 WNIOSEK o przyznanie nagrody rektora AWF Katowice w roku akademickim. Wnioskodawca: Imię i nazwisko osoby lub członków zespołu: Tytuł i rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody: Określenie rodzaju nagrody oraz jej stopnia* Indywidualna I stopnia, II stopnia, III stopnia Zespołowa I stopnia II stopnia, III stopnia* Uzasadnienie wniosku * - proszę podkreślić właściwy wybór

9 Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe rektora AWF Katowice w roku akademickim: Proszę wyszczególnić osiągnięcia oraz udział procentowy LP Wykaz publikacji 1 Prace umieszczone na liście filadelfijskiej posiadające impact factor Punktacja IF Punktacja MNiSzW Wskaźnik [%] 2 Prace umieszczone na liście MNiSW 3 Monografie naukowe, metodyczno-naukową * Potwierdzam zgodność powyższych osiągnięć ze stanem faktycznym data podpis kandydata do nagrody Potwierdzenie wykazu osiągnięć przez przełożonego data

10 Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne rektora AWF Katowice w roku akademickim: Proszę wyszczególnić osiągnięcia oraz udział procentowy (tylko białe pola) LP Nazwa osiągnięcia Wyszczególnienie osiągnięć kandydata 1 Opracowanie nowego programu lub form zajęć dydaktycznych (każdy program, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału). 2 Opracowanie i wydanie podręcznika akademickiego (każdy współautor). 3 Promotorstwo prac dyplomowych wyróżnionych w konkursach oraz prac doktorskich wyróżnionych nagrodą MNiSzW 4 Wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie organizacji procesu dydaktycznego 5 Uzyskanie stopnia specjalizacji zawodowej (z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji medycznej, uzyskanie najwyższych kwalifikacji trenerskich oraz w zakresie MBA) Potwierdzam zgodność powyższych osiągnięć ze stanem faktycznym data podpis kandydata do nagrody Potwierdzenie wykazu osiągnięć przez przełożonego Data do wniosku o przyznanie nagrody rektora AWF Katowice w roku akademickim:

11 Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne rektora AWF Katowice w roku akademickim: Proszę wyszczególnić osiągnięcia oraz udział procentowy (tylko białe pola) LP Nazwa osiągnięcia Wyszczególnienie osiągnięć kandydata Wskaźnik [%] 1 Opieka na grupami studentów-sportowców reprezentujących AWF Katowice w zawodach sportowych o zasięgu krajowym, tylko w ramach rozgrywek AMP AZS (Sport akademicki). 2 Opieka na grupami studentów-sportowców reprezentujących AWF Katowice w zawodach sportowych o zasięgu krajowym i zagranicznym w ramach innych rozgrywek, niż określone w pkt 3. 3 Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym* (dotyczy konferencji gdzie AWF jest głównym organizatorem) (procentowy wkład pracy każdego pracownika określa kierownik konferencji w złożonym do właściwego prorektora sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii). 4 Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowej o zasięgu krajowym* (dotyczy konferencji gdzie AWF jest głównym organizatorem) (procentowy wkład pracy każdego pracownika określa kierownik konferencji w złożonym do właściwego prorektora sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii). 5 Opieka nad studentami z kół naukowych uczestniczących czynnie w konferencjach SKN w kraju lub poza jego granicami. 6 Aktywny udział w pracach komitetu organizacyjnego imprez sportowych dotyczy imprez gdzie AWF jest głównym organizatorem, procentowy wkład pracy każdego pracownika określa kierownik imprezy w złożonym do właściwego prorektora sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii) 7 Aktywny udział w działalności organizacyjnej poza obowiązkami służbowymi niepodlegające dodatkowemu wynagrodzeniu (wniosek musi zawierać szczegółowe umotywowanie oraz procentowy wkład pracy każdego pracownika) np.

12 opracowanie wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów, wystąpienie o nadanie praw przyznawania stopni naukowych dla wydziału, przygotowanie do akredytacji kierunku studiów (wydziału). 8 Nawiązanie współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (udokumentowane podpisaną umową o współpracy między ośrodkami). 9 Działalność społeczna w organizacjach Uczelnianych Potwierdzam zgodność powyższych osiągnięć ze stanem faktycznym data podpis kandydata do nagrody Potwierdzenie wykazu osiągnięć przez przełożonego data pieczęć i podpis

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

K W A N T Y F I K A C J A WBiA 2014 jednostki o profilu budowlanym

K W A N T Y F I K A C J A WBiA 2014 jednostki o profilu budowlanym K W A N T Y F I K A C J A WBiA 20 jednostki o profilu budowlanym Definicje przyjęte na potrzeby kwantyfikacji Arkusz wydawniczy tekst o objętości 0000 znaków ze spacjami (ok. 22 stron znormalizowanych).

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia. 2015 r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PISMO OKÓLNE nr 27 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12.05.2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

CZAS PRACY I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Uchwała nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2012 Rektora PK z dnia 27.08.2012 r. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów WSSM REGULAMIN

Regulamin przyznawania stypendiów WSSM REGULAMIN REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów oraz kryteria jej udzielania w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi (WSSM) 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe kryteria oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyjęty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo