Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp. I. Zasady realizacji docelowej koncepcji optymalizacji oferty przewozowej... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp. I. Zasady realizacji docelowej koncepcji optymalizacji oferty przewozowej... 2"

Transkrypt

1

2 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp Spis treści I. Zasady realizacji docelowej koncepcji optymalizacji oferty przewozowej... 2 II. Projekt Nowego Układu Komunikacji Miejskiej wariant III.1. Charakterystyka komunikacji trolejbusowej... 9 III.2. Rola poszczególnych linii trolejbusowych w wariancie III.3. Zasady synchronizacji linii trolejbusowych w wariancie III.4. Charakterystyka komunikacji autobusowej wariant III.5. Charakterystyka linii autobusowych w wariancie III.6. Zasady synchronizacji rozkładów jazdy linii autobusowych w wariancie III.7. Bilans popytu i podaży na usługi przewozowe wariant III.8. Rozwój nowego układu komunikacyjnego wariant III.8.1. Inwestycje miejskie mające wpływ na komunikację miejską planowane do realizacji w perspektywie do kooca 2015 roku III.8.2. Dalszy rozwój trakcji trolejbusowej planowany do realizacji przez miasto we własnym zakresie po roku III.9. Parametry eksploatacyjne Nowego Układu Komunikacyjnego wariant III.9.1. Tabor III.9.2. Praca przewozowa (liczba wozokilometrów) Strona 1

3 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp I. Zasady realizacji docelowej koncepcji optymalizacji oferty przewozowej Cel projektu Celem projektu optymalizacji docelowego układu linii komunikacji miejskiej w Lublinie jest przedstawienie tras linii trolejbusowych oraz autobusowych po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji rozbudowy sieci trolejbusowej. Projekt zakłada dominującą rolę trolejbusu oraz przekształcenia w sieci połączeo autobusowych w celu eliminacji zbędnej konkurencji pomiędzy trakcjami elektryczną oraz spalinową. Zakłada się również wprowadzenie rozkładów jazdy opartych na częstotliwościach modułowych będących dzielnikiem liczby 60 oraz na wzajemnej synchronizacji odjazdów linii poruszających się po tych samych ciągach komunikacyjnych. Propozycja zmian została opracowana na podstawie wyników badao wielkości popytu przeprowadzonych w listopadzie 2010 roku. Przedstawiona koncepcja zmian nie ma charakteru obligatoryjnego, należy zakładad kosmetyczne modyfikacje zaproponowanych rozwiązao w celu lepszego dopasowania zaproponowanych rozwiązao do popytu (zapotrzebowania) na usługi przewozowe w momencie wprowadzania zmian. Przedstawienie docelowego kształtu układu komunikacyjnego po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji jest niezbędne ze względu na koniecznośd stopniowego planowania rozwoju transportu publicznego oraz właściwego przygotowania etapowania wprowadzania zmian. Niniejsza koncepcja jest opracowaniem bazowym dla przygotowania polityki odnowy i planu zakupów nowego taboru komunikacji miejskiej oraz do opracowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych miasta Lublina, w których prezentuje się wielkośd środków inwestycyjnych w kolejnych latach w oparciu o możliwości inwestycyjne budżetu miasta. Opracowanie docelowej koncepcji układu linii komunikacji miejskiej pozwoli również miastu na właściwe planowanie rozwoju całego systemu transportowego: rozbudowę układu drogowego z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji publicznej (zaplanowanie wydzielonych pasów ruchu dla trolejbusów oraz autobusów), wprowadzenie weryfikacji planowanych inwestycji i uzupełnienie ich pod kątem wykonania niezbędnych dodatkowych elementów (np. miejsc postojowych na pętlach, zwrotnic skrętnych na sieci trolejbusowej itp.), właściwe planowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej, tak aby realizowane przebudowy dróg uwzględniały przebiegi tras komunikacji miejskiej i pozwalały na wykonanie przystanków w najbardziej dogodnych dla pasażerów miejscach. Strona 2

4 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp przygotowanie programów sterowania sygnalizacją świetlną oraz systemów zarządzania ruchem w mieście pod kątem planowanej sieci połączeo. ustalenie liczby i wielkości potrzebnego taboru i weryfikacja planów zakupu nowego taboru oraz kasacji starych pojazdów (wynikających z tego planów remontowych). Metodologia wykonania koncepcji W opracowaniu, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego przyjęto, że linie komunikacji miejskiej w Lublinie zostaną podzielone na grupy w zależności od częstotliwości kursowania i roli w systemie transportowym. Każda z grup kursowad będzie w określonych porach dnia z częstotliwością określoną dla danej grupy. Założenie powyższe nie wyklucza możliwości uruchamiania dodatkowych kursów, jeśli z badao potoków pasażerskich wynikad będzie koniecznośd zwiększenia podaży miejsc w wybranych momentach szczytów przewozowych, tam gdzie występowad będzie zwiększone zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych grup linii. Priorytetowe - linie kursujące z najwyższymi częstotliwościami, w dni robocze w godzinach szczytu co 7/8 minut. Stanowid będą one kręgosłup komunikacyjny nowego układu linii. Linie priorytetowe kursowad powinny w podstawowym okresie dnia (pomiędzy godziną 6 a 17) z regularną częstotliwością co 7 8 minut, tak aby czas oczekiwania na pojazd nie stanowił uciążliwości dla pasażerów, co 15 minut po szczycie oraz nie rzadziej niż co 30 minut w godzinach minimalnego zapotrzebowania na transport publiczny tj. w dni robocze wieczorem oraz w dni wolne od pracy. Podstawowe - linie kursujące z częstotliwościami o połowę niższymi w porównaniu do linii priorytetowych. Linie podstawowe kursowad powinny w ciągu dnia (pomiędzy godziną 6 a 17) z regularną częstotliwością co 15 minut (w momentach zwiększonego popytu, podczas szczytów przewozowych możliwe jest wprowadzanie kursów dodatkowych) oraz nie rzadziej niż co 30 minut w godzinach minimalnego zapotrzebowania na transport publiczny tj. w dni robocze wieczorem oraz w dni wolne od pracy. Dopuszcza się możliwośd zawieszania kursowania tych linii w skrajnych godzinach wieczornych oraz porannych, szczególnie jeśli kursują one ulicami obsługiwanymi przez inne linie. Uzupełniające - linie, których interwały kursowania będą dwukrotnie niższe w porównaniu do linii podstawowych. Linie uzupełniające kursowad powinny w ciągu dnia (pomiędzy godziną 6 a 17) z regularną częstotliwością co 30 minut (w momentach zwiększonego popytu, podczas szczytów przewozowych możliwe jest wprowadzanie kursów Strona 3

5 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp dodatkowych) oraz nie rzadziej niż co 60 minut w godzinach minimalnego zapotrzebowania na transport publiczny tj. w dni robocze wieczorem oraz w dni wolne od pracy. Dopuszcza się możliwośd zawieszania kursowania tych linii w skrajnych godzinach wieczornych oraz porannych, szczególnie jeśli kursują one ulicami obsługiwanymi przez inne linie. Dodatkowe (nazywane przez Zamawiającego marginalnymi), które nie odgrywają znaczącej roli w systemie transportowym miasta, istnieją ze względów społecznych, obsługują dzielnice peryferyjne lub relacje szczytowe o znaczącej liczbie podróży, dzielą się na: - szczytowe kursujące w okresach zwiększonego zapotrzebowania na przewozy bezpośrednie w danej relacji, najczęściej pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi i przemysłowymi lub szkołami, godziny ich kursowania dopasowane są do godzin pracy i nauki, - peryferyjne obsługujące dzielnice na peryferiach miasta lub poza jego granicami, których częstotliwośd kursowania dopasowana jest do występującego na danej trasie zapotrzebowania na przewozy pasażerskie, linie peryferyjne łączą obszary peryferyjne z atrakcyjnymi węzłami przesiadkowymi. Zaleca się aby częstotliwośd kursowania tych linii wynosiła 30 lub 60 minut, w zależności od popytu na usługi przewozowe oraz w zależności od względów społecznych. Nawet dzielnice peryferyjne powinny mied połączenie z węzłami przesiadkowymi podstawowej sieci komunikacyjnej liniami kursującymi nie rzadziej niż co 60 minut. W przypadkach mniejszego popytu należy stosowad pojazdy o mniejszej pojemności (minimalnie 16 miejsc w uzasadnionych przypadkach), których koszty eksploatacji są ponad 50 % niższe od kosztów eksploatacji autobusów standardowych. W opracowaniu przedstawiono docelową koncepcję optymalizacji oferty przewozowej wraz z etapowaniem jej wprowadzania powiązanym z planowanym etapowaniem rozbudowy infrastruktury trolejbusowej. Trasy przebiegu linii wyznaczano na zasadzie podobieostwa do dzisiejszych tras linii, tak aby zasadniczo nie utrudniad warunków przemieszczania się komunikacją miejską. Przed przygotowaniem projektu tras przebiegów linii przeanalizowano wielkości potoków pasażerskich w postaci wyników badao napełnieo wykonanych jesienią 2010 roku oraz wykonaną na podstawie badao ankietowych więźbę ruchu. Uwzględniono również kierunki rozwoju miasta Lublina: planowane zmiany w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego (infrastruktury drogowej, sieci trakcyjnej trolejbusowej) oraz planowanych inwestycji nowych generatorów ruchu takich jak: osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, nowe zakłady pracy i szkoły. Podobnie jak w wielu miastach Europy Zachodniej i Środkowej (również w Polsce) zastosowano generalną zasadę podnoszenia atrakcyjności komunikacji miejskiej poprzez zwiększanie częstotliwości kursowania na kierunkach gdzie występuje znaczący popyt na usługi przewozowe i zmniejszania podaży tam gdzie zainteresowanie usługami przewozowymi jest mniejsze. Nigdzie, ze Strona 4

6 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp względów społecznych nie proponowano całkowitej likwidacji obsługi komunikacyjnej, co więcej opracowanie zakłada utrzymywanie minimalnych standardów częstotliwości kursowania nawet jeśli w niektórych porach dnia liczba pasażerów jest niewielka. Jedynie w przypadku gdy osiedla obsługiwane są większą liczbą linii dopuszcza się zawieszanie kursowania połączeo najmniej popularnych w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy. Równolegle ze zwiększaniem częstotliwości kursowania szeregu linii oraz uruchamianiem nowych linii trolejbusowych zaproponowano likwidację niektórych połączeo autobusowych sprawdzając wcześniej wielkośd dobowych przemieszczeo bezpośrednich pasażerów na podstawie wyników badao więźby ruchu oraz możliwości podróży alternatywnych dla pasażerów likwidowanych linii. Liczbę linii oraz ich trasy dobrano na zasadzie dopasowania podaży na poszczególnych ciągach komunikacyjnych do występującego tam popytu przy zachowaniu maksymalnej liczby tradycyjnych połączeo bezpośrednich. Wariant 2 przedstawia minimalną liczbę linii w systemie komunikacyjnym miasta. Należy założyd koniecznośd utworzenia pewnej rezerwy środków na uruchomienie dodatkowych linii i kursów, które będą musiały funkcjonowad z przyczyn społecznych (organizator transportu będzie musiał uruchomid niektóre połączenia nieuwzględnione w opracowaniu ze względu na oczekiwania społeczne, które aktualnie nie są uwidocznione w postaci popytu na usługi przewozowe). Kolejnym powodem utrzymania rezerwy środków na dodatkowe kursy jest prawdopodobieostwo wystąpienia dodatkowych potrzeb przewozowych będących skutkiem rozwoju miasta oraz zmian przyzwyczajeo transportowych i dróg przemieszczania się pasażerów, czego obecnie nie można przewidzied. Napełnienia maksymalne pojazdów komunikacji miejskiej w szczycie przewozowym w Lublinie są wyższe niż w miastach Polski Zachodniej oraz zdecydowanie wyższe niż w Europie Zachodniej. Należy zakładad stopniową poprawę warunków podróżowania poprzez uruchamianie dodatkowych kursów na zaplanowanych w opracowaniu liniach w celu zmniejszenia stopnia zapełnienia pojazdów. Poniższe opracowanie zawiera wyłącznie wariant 2. Wariant 2 (radykalny) przedstawia docelowy układ tras, który podobnie jak w wariancie I został ukształtowany na podstawie badao popytu. Jednakże w wariancie 2 przyjęto odmienne zasady kształtowania tras przebiegu linii. Założono, że w mieście wielkości Lublina należy przyjąd kryteria kształtowania tras wzorem dużych miast, polegające na uruchamianiu znacznej liczby linii priorytetowych oraz podstawowych o atrakcyjnej częstotliwości kursowania i uzupełnieniu ich o linie niższego rzędu wyłącznie tam gdzie obsługa komunikacyjna będzie niedostateczna, w dzielnicach peryferyjnych oraz na kierunkach, gdzie okresowo występuje znacząca liczba podróży bezpośrednich. Na kierunkach gdzie dobowa liczba podróży bezpośrednich jest niewielka zakłada się podróże z przesiadką. Dla ułatwienia podróżowania z przesiadką należy zastosowad dodatkowe udogodnienia taryfowe w postaci biletu czasowego ważnego przez 1 godzinę oraz biletu na dwie dowolnie wybrane linie, w tej samej cenie co bilet na jedną linię. Pasażerowie łatwiej zaakceptują wprowadzane zmiany, jeśli w przypadku utraty dziś funkcjonującego połączenia bezpośredniego nie będą dodatkowo ukarani przez organizatora przewozów podwyższoną opłatą za przejazd z przesiadką. Strona 5

7 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp Jednym z podstawowych założeo przygotowania układu linii w wariancie 2 jest uproszczenie systemu i poprawa czytelności oferty przewozowej przez pasażerów. Głównym założeniem rozbudowy sieci systemu linii trolejbusowych jest zmiana dzisiejszej funkcji pomocniczej trolejbusów do podstawowej. W układzie docelowym to trolejbus ma byd podstawowym środkiem lokomocji lubelskiej komunikacji miejskiej. Dlatego też po zrealizowaniu większości inwestycji trolejbusowych w mieście, a w szczególności po wykonaniu nowych odcinków trakcji na osiedlu Czuby od Poręby przez Jana Pawła II i Krochmalną do Dworca PKP oraz na ul. Bohaterów Monte Cassino pomiędzy Kraśnicką i Armii Krajowej możliwe będzie wprowadzenie wariantu II, w którym dominującą rolę zacznie pełnid komunikacja trolejbusowa. Wówczas również zakłada się zmianę numeracji linii trolejbusowych na liczby od 1 do 10, tak aby najniższymi numerami oznaczone były linie podstawowe. Jednocześnie proponuje się aby linie autobusowe oznakowad numerami trzycyfrowymi (poczynając od 100). Rysunek I.1. przedstawia etapowanie rozwoju lubelskiego systemu komunikacji miejskiej, w którym pierwsze etapy do kooca 2014 roku dla obu wariantów są jednakowe, natomiast od 2015 po wybraniu wariantu odpowiedniego dla Lublina, drogi wariantów 1 i 2 rozchodzą się w różnych kierunkach. Natomiast rysunek I.2. przedstawia szczegółowy harmonogram rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej w Lublinie. Do Opracowania dołączono schematy sieci komunikacyjnej ze wszystkimi liniami oraz w wersji z liniami priorytetowymi i podstawowymi. Strona 6

8 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp Rys. I.1. Schemat blokowy możliwości rozwoju układu lubelskiej komunikacji miejskiej. Strona 7

9 Projekt Nowego Układu Komunikacyjnego - Wstęp Rys. I.2. Etapowanie rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej w Lublinie (Źródło: materiały udostępnione przez Zamawiającego). Strona 8

10 II. Projekt Nowego Układu Komunikacji Miejskiej wariant 2. III.1. Charakterystyka komunikacji trolejbusowej W wariancie 2 zaproponowano utworzenie czterech linii trolejbusowych priorytetowych oznaczonych najniższymi numerami od 1 do 4, które obsługiwad będą najważniejsze relacje sieci komunikacyjnej. Linia 5 (półokólna) podzielona została na dwie części 5A oraz 5B, które na odcinku Dworzec Główny PKP Al. Racławickie - ul. Zana - Krochmalna Dworzec Główny PKP kursowad będą okólnie w przeciwnych kierunkach, każda z nich (5A i 5B) z częstotliwością linii podstawowych. Pozostałe linie trolejbusowe oznaczone numerami od 6 do 10 to linie podstawowe kursujące dwukrotnie rzadziej niż linie priorytetowe. Trasy linii trolejbusowych w wariancie 2 opisano w tabeli III.1.1. oraz przedstawiono na rysunkach III Częstotliwości kursowania, liczbę taboru oraz szacowaną liczbę wozokilometrów dla każdej z linii podano w tabelach w załącznikach 2a, 2b i 2c. Tab. III.1.1. Trasy linii trolejbusowych w wariancie 2. linia 1 priorytetowa 2 priorytetowa 3 priorytetowa 4 priorytetowa 5A Przebieg trasy WĘGLIN Al. Kraśnicka Al. Racławickie Lipowa Al. Piłsudskiego Pl. Bychawski Kunickiego Abramowicka SZYMONOWICA OS. PORĘBA Granitowa Jana Pawła II Armii Krajowej Bohaterów Monte Cassino Zana - Al. Kraśnicka Al. Racławickie Lipowa Al. Piłsudskiego Al. Zygmuntowskie Droga Męczenników Majdanka Doświadczalna FELIN linia obsługiwana przez trolejbusy z napędem pomocniczym OS. PORĘBA - Granitowa Jana Pawła II Filaretów Głęboka Sowioskiego Al. Racławickie Krakowskie Przedmieście 3 Maja Dolna 3 Maja Al. Solidarności Al. Tysiąclecia Pl. Singera Lwowska Al. Andersa Mełgiewska TURYSTYCZNA WĘGLIN Al. Kraśnicka Bohaterów Monte Cassino Armii Krajowej - Jana Pawła II Filaretów Zana Nadbystrzycka Narutowicza Al. Piłsudskiego Al. Zygmuntowskie Al. Unii Lubelskiej Pl. Singera Lwowska Al. Andersa Mełgiewska MEŁGIEWSKA FS linia kursuje jednokierunkowo MEŁGIEWSKA FS Mełgiewska Gospodarcza Hutnicza Łęczyoska Wolska Pl. Bychawski Al. Piłsudskiego Lipowa Al. Racławickie Al. Kraśnicka Zana Nadbystrzycka Krochmalna Dworcowa Dworzec Główny PKP Dworcowa Młyoska Al. Piłsudskiego Pl. Bychawski Wolska Łęczyoska Hutnicza Gospodarcza Mełgiewska MEŁGIEWSKA FS Strona 9

11 5B linia kursuje jednokierunkowo MEŁGIEWSKA FS Mełgiewska Gospodarcza Hutnicza Łęczyoska Wolska Pl. Bychawski Al. Piłsudskiego Młyoska Dworcowa Dworzec Główny PKP Dworcowa Młyoska Krochmalna Nadbystrzycka Zana - Al. Kraśnicka Al. Racławickie Lipowa Al. Piłsudskiego Pl. Bychawski Wolska Łęczyoska Hutnicza Gospodarcza Mełgiewska MEŁGIEWSKA FS 6 CHODŹKI SZPITAL Chodźki Obywatelska Lubartowska Królewska Wyszyoskiego Zamojska Al. Unii Lubelskiej Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka Doświadczalna FELIN 7 CHODŹKI SZPITAL Chodźki Obywatelska Lubartowska Królewska Wyszyoskiego Zamojska Al. Unii Lubelskiej Fabryczna Wolska Pl. Bychawski Kunickiego Zemborzycka Diamentowa Krochmalna Jana Pawła II Granitowa OS. PORĘBA 8 MEŁGIEWSKA FS Mełgiewska Al. Andersa Lwowska Al. Unii Lubelskiej - Fabryczna Wolska Pl. Bychawski Kunickiego Abramowicka SZYMONOWICA 9 WĘGLIN Al. Kraśnicka Bohaterów Monte Cassino Wileoska Głęboka Narutowicza Al. Piłsudskiego Al. Zygmuntowskie Al. Unii Lubelskiej Podzamcze Unicka Obywatelska Chodźki CHODŹKI SZPITAL 10 WĘGLIN Al. Kraśnicka Bohaterów Monte Cassino Armii Krajowej Jana Pawła II Krochmalna Dworcowa Dworzec Główny PKP Dworcowa Młyoska Al. Piłsudskiego Pl. Bychawski Wolska Droga Męczenników Majdanka Dobrzaoskiego Grygowej GRYGOWEJ ZAJEZDNIA MPK Strona 10

12 Rys.III.1.1. Strona 11

13 Rys. III.1.2. Schematyczny przebieg trasy linii 1. Strona 12

14 Rys. III.1.3. Schematyczny przebieg trasy linii 2. Strona 13

15 Rys. III.1.4. Schematyczny przebieg trasy linii 3. Strona 14

16 Rys. III.1.5. Schematyczny przebieg trasy linii 4. Strona 15

17 Rys. III.1.6. Schematyczny przebieg tras linii 5A i 5B. Strona 16

18 Rys. III.1.7. Schematyczny przebieg trasy linii 6. Strona 17

19 Rys. III.1.8. Schematyczny przebieg trasy linii 7. Strona 18

20 Rys. III.1.9. Schematyczny przebieg trasy linii 8. Strona 19

21 Rys. III Schematyczny przebieg trasy linii 9. Strona 20

22 Rys. III Schematyczny przebieg trasy linii 10. Strona 21

23 III.2. Rola poszczególnych linii trolejbusowych w wariancie 2. Linia 1 Szymonowica Węglin Linia 1 jest kopią dzisiejszej linii 151, na której aktualnie zaobserwowad można przypadki zbyt małej podaży miejsc. Zwiększenie częstotliwości kursowania do 7,5 minuty pozwoli na przejęcie przez linię 1 dodatkowych pasażerów z likwidowanej linii 150 oraz ze skróconej do pętli Szymonowica linii 141 (dzisiejsze 27). Linia 2 Felin os. Poręba Linia 2 powstała z najczęściej kursującej linii trolejbusowej nr 158 przedłużonej z jednej strony do Felina a z drugiej do Osiedla Poręba. Kursujące co 7,5 minuty trolejbusy tej linii pozwolą na przejęcie części podróżnych z linii autobusowych obsługujących Felin jak również na przejęcie pasażerów likwidowanej linii 57 od strony Osiedla Poręba do centrum. Linia 2 przejmie również częśd podróży realizowanych aktualnie linią 14 pomiędzy Osiedlem Poręba, rejonem ul. Armii krajowej i Bohaterów Monte Cassino a Bronowicami i Felinem. Linia 3 os. Poręba Turystyczna Linia 3 to nowa, priorytetowa linia trolejbusowa obsługiwana taborem, który będzie przystosowany do pokonywania krótkich odcinków bez trakcji elektrycznej, dlatego też zaproponowano wytyczenie trasy jej przebiegu ulicami na których nie planuje się budowy trakcji elektrycznej: Sowioskiego pomiędzy Głęboką i Alejami Racławickimi, potem Krakowskim Przedmieściem, Dolną 3 Maja i Solidarności do skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej oraz pl. Rządu Ludowego RP odcinkiem ul. Turystycznej do pętli. Zastosowanie trolejbusów z napędem pomocniczym pozwoli na skierowanie ich przez ścisłe centrum miasta oraz przejęcie części pasażerów kilku dzisiejszych linii łączących rejon Krakowskiego Przedmieścia z osiedlami Czuby i Kalinowszczyzna (dzisiejsze linie nr 10, 26, 31, 32, 39). W nowym układzie komunikacyjnym będzie to podstawowa linia łącząca ciąg ul. Filaretów oraz Kalinowszczyznę z centrum miasta. Linia 4 Węglin Mełgiewska FS Linia 4 to kolejna nowa linia priorytetowa łącząca osiedla mieszkaniowe południowo zachodniej części miasta z Kalinowszczyzną z pominięciem ścisłego centrum przez Al. Unii Lubelskiej. Linia ta będzie wspomagad linię 3 oraz przejmie częśd pasażerów dzisiejszych linii autobusowych nr 14, 32, 39. Istnieje duże prawdopodobieostwo, że linia 3 będzie narażona na chwilowe przeciążenia w godzinach szczytu, dlatego w kierunku centrum na ulicy Filaretów jak również na ulicach Andersa i Lwowskiej, w celu skutecznego odciążenia linii 3, trolejbusy linii 4 powinny odjeżdżad 2 minuty przed trójkami. Strona 22

24 Linia 5 Mełgiewska FS Czuby Mełgiewska FS Linia 5 (półokólna) składa się z dwóch części 5A oraz 5B, które na odcinku Dworzec Główny PKP Al. Racławickie - ul. Zana - Krochmalna Dworzec Główny PKP kursowad będą okólnie w przeciwnych kierunkach z częstotliwością linii podstawowych. Dzisiejsza linia 155 to połowa trasy nowej linii 5. Nowy odcinek trasy od ul. Zana przez Nadbystrzycką i Krochmalną umożliwi zastąpienie linii autobusowych 19, 28 i 45 trakcją trolejbusową. Linia 6 Chodźki szpital Felin Trasa tej linii w całości pokrywa się z trasą dzisiejszej linii 156, dodatkowe przedłużenie linii do Felina umożliwi przejęcie pasażerów linii autobusowej 23 przez trolejbusy linii 6. Linia 7 Chodźki szpital os. Poręba Linia trolejbusowa nr 7 zastępuje dzisiejszą linię autobusową nr 17, dodatkowe wydłużenie do osiedla Poręba pozwala na szybszy dojazd z tego osiedla do ulic: Diamentowej, Zemborzyckiej i Kunickiego niż dzisiejszą linią 19. Zakooczenie trasy trolejbusu linii 7 wymusi koniecznośd przesiadania się podróżnych w kierunku Czechowa Północnego na linie autobusowe nr 102 i 103. Linia 8 Szymonowica Mełgiewska FS Linia ta częściowo pokrywa się z dzisiejszą linią nr 160. Z uwagi na dodatkowe możliwości wynikające z oddania do eksploatacji nowych odcinków trakcji na Al. Unii Lubelskiej, ul. Lwowskiej, Al. Generała Andersa linię nr 8 skierowano powyższą trasą do Mełgiewskiej. Dzięki temu linia nr 8 zapewni najszybsze połączenie pomiędzy Kalinowszczyzną a Dworcem Głównym PKP. Linia 9 Chodźki szpital Węglin Linia nr 9 powstała z fragmentu dzisiejszej linii nr 153 od Węglina do Alei Zygmuntowskich (z korektą przebiegu bezpośrednio z Al. Kraśnickiej w Bohaterów Monte Cassino) skąd została skierowana Aleją Unii Lubelskiej, ul. Podzamcze i Unicką do szpitala przy ul. Chodźki. Daje ona możliwośd szybkiego przemieszczenia się z okolic ul. Bohaterów Monte Cassino, Zana i Głębokiej do okolic Dworca PKS i ulicy Unickiej oraz umożliwia dogodne przesiadki na linie autobusowe w kierunku Czechowa oraz trolejbusy do Kalinowszczyzny. Linia 10 Grygowej MPK Węglin Linia ta zapewnia bezpośrednie połączenie Majdanka z Czubami i Węglinem oraz najkrótsze połączenie ul. Jana Pawła II z Dworcem PKP. Przejmie ona pasażerów dzisiejszych linii: 28, 45 oraz linii 26 na odcinku od Węglina do Jana Pawła II. Strona 23

25 III.3. Zasady synchronizacji linii trolejbusowych w wariancie 2 Na wspólnych odcinkach kursowania dla poszczególnych linii trolejbusowych konieczne jest stosowanie synchronizacji godzin odjazdów, czyli takie rozstawienie godzin odjazdów aby możliwe było równomierne rozłożenie godzin odjazdów różnych z tych samych przystanków aby zagwarantowad możliwie najkrótsze przerwy pomiędzy pojazdami różnych linii. Podane w tabeli III.3.1. częstotliwości dotyczą dnia roboczego z wyjątkiem pory wczesno-rannej oraz wieczornej (okres od około godziny 6 do 17). Tab. III.3.1. Metoda koordynacji rozkładów jazdy linii trolejbusowych. Odcinek sieci Linie Wspólna częstotliwośd koordynacyjna pomiędzy kursami Majdanek Park Bronowice minuty 6 10 Chodźki Pl. Bychawski / Rondo Lubelskiego Lipca minut Mełgiewska FS Park Bronowice 5A, 5B 7 8 minut Kunickiego Pl. Bychawski Al. Piłsudskiego Aleje Racławickie Al. Kraśnicka minuty 3-4 minuty Aleje Racławickie 2 i minuty Osiedle Poręba Jana Pawła II 2 i minuty Filaretów 3 i minuty Jana Pawła II 7 i minut Krochmalna 5A/5B i 10 Al. Unii Lubelskiej Węglin - Poczekajka minut 3-4 minuty 3 4 minuty Strona 24

26 III.4. Charakterystyka komunikacji autobusowej wariant 2 W wariancie 2 zaproponowano utworzenie trzech linii autobusowych priorytetowych oraz siedmiu podstawowych obsługujących dzielnice o wysokiej zabudowie pozbawione dostępu do komunikacji trolejbusowej w relacjach o największych potokach pasażerskich, linie te oznaczono najniższymi numerami od 101 do 110 (analogicznie do linii trolejbusowych). Dla linie uzupełniających zarezerwowano przedział od 121 do 139. Natomiast dla linii dodatkowych zarezerwowano numery powyżej 140, dla podmiejskich powyżej 170. Założono, że linie autobusowe nie mogą konkurowad z komunikacją trolejbusową na pokrywających się ciągach komunikacyjnych. Trasy linii autobusowych w wariancie 2 opisano w tabeli III.4.1. oraz przedstawiono na rysunkach III III Częstotliwości kursowania, liczbę taboru oraz szacowaną liczbę wozokilometrów dla każdej z linii podano w tabelach w załącznikach 2a, 2b i 2c. Tab. III.4.1. Trasy linii autobusowych w wariancie 2 Numer linii Dawny numer podobnej linii Przebieg trasy Linie priorytetowe 3 linie OS. CHOINY Koncertowa Al. Kompozytorów Polskich Al. Smorawioskiego Poniatowskiego Popiełuszki Al. Długosza Al. Racławickie Lipowa Narutowicza Nadbystrzycka Krochmalna Diamentowa Romera Nałkowskich ŻEGLARSKA (wybrane kursy skrócone do: ROMERA) OS. PADEREWSKIEGO Choiny Związkowa (wybrane kursy: Chemiczna Rapackiego Bursaki) Al. Spółdzielczości Pracy Unicka Podzamcze Al. Tysiąclecia Al. Solidarności Dolna 3 Maja 3 Maja Krakowskie Przedmieście Al. Racławickie Al. Warszawska Zbożowa SŁAWINKOWSKA (wybrane kursy skrócone do: ZBOŻOWA) i 10 OS. PORĘBA Granitowa Jana Pawła II Roztocze Orkana - Armii Krajowej Bohaterów Monte Cassino Wileoska Głęboka Sowioskiego Aleje Racławickie Krakowskie Przedmieście 3 Maja Dolna 3 Maja Prusa Jaczewskiego Chodźki Al. Smorawioskiego Szeligowskiego Choiny PADEREWSKIEGO Linie podstawowe 7 linii IKEA Dłotlice przedłużenie Zelwerowicza PADEREWSKIEGO Choiny Elsnera Al. Kompozytorów Polskich Al. Smorawioskiego Lipioskiego Północna Al. Kompozytorów Polskich Lubomelska Strona 25

27 Czechowska Leszczyoskiego Al. Długosza Al. Racławickie Lipowa Narutowicza Nadbystrzycka Jana Pawła II Filaretów os. Widok Filaretów Jana Pawła II Al. Kraśnicka WĘGLIN , 20 i 29 PADEREWSKIEGO Choiny Szeligowskiego Al. Smorawioskiego Al. Kompozytorów Polskich Koncertowa Kosmowskiej Północna Al. Sikorskiego Al. Racławickie Krakowskie Przedmieście Kapucyoska Pl. Wolności Bernardyoska Zamojska Lubelskiego Lipca 80 Pl. Bychawski Kunickiego Zemborzycka Kruczkowskiego KRUCZKOWSKIEGO (wybrane kursy wydłużone do: CIEPŁOWNICZA lub INŻYNIERSKA) ŻEGLARSKA Nałkowskich Romera Diamentowa Wrotkowska Nowy Świat Kunickiego Pl. Bychawski Lubelskiego Lipca 80 - Al. Unii Lubelskiej Zamojska Wyszyoskiego Królewska Lubartowska (powrót: Wodopojna Świętoduska Bajkowskiego) Al. Tysiąclecia Lwowska Koryznowej Niepodległości NIEPODLEGŁOŚCI i 5 ZBOŻOWA Sławinkowska Willowa gen. Ducha Al. Sikorskiego Popiełuszki Al. Długosza Al. Racławickie- Krakowskie Przedmieście 3 Maja Dolna 3 Maja Al. Solidarności Al. Tysiąclecia Lwowska Al. Andersa Walecznych Ponikwoda Niepodległości Kasztanowa Daszyoskiego DASZYOSKIEGO OS. SZYMANOWSKIEGO Koncertowa Al. Kompozytorów Polskich Al. Solidarności Al. Tysiąclecia Lwowska Al. Andersa Mełgiewska Gospodarcza Hutnicza Łęczyoska Wolska Pl. Bychawski Młyoska Dworcowa DWORZEC GŁÓWNY PKP MEŁGIEWSKA FS Mełgiewska Gospodarcza Hutnicza Łęczyoska Fabryczna Al. Unii Lubelskiej Zamojska Bernardyoska Pl. Wolności Narutowicza Nadbystrzycka Zana Bohaterów Monte Cassino Armii Krajowej Jana Pawła II Granitowa OS. PORĘBA OS. SZYMANOWSKIEGO Koncertowa Al. Kompozytorów Polskich Al. Smorawioskiego Szeligowskiego Północna Prusa Dolna 3 Maja 3 Maja Kołłątaja Hempla Narutowicza Pl. Wolności Bernardyoska Zamojska Al. Unii Lubelskiej Fabryczna Droga Męczenników Majdanka Kraocowa Al. Witosa Doświadczalna FELIN UNIWERSYTET Doświadczalna FELIN (wybrane kursy do: FELIN EUROPARK) Linie uzupełniające 9 linii , 32 WĘGLARZA Węglarza Al. Spółdzielczości Pracy Unicka Podzamcze Al. Tysiąclecia Al. Solidarności Dolna 3 Maja 3 Maja Krakowskie Przedmieście Al. Racławickie Sowioskiego Filaretów OS. WIDOK LIPNIAK Wojciechowska Zana Nadbystrzycka Narutowicza Pl. Wolności Bernardyoska Wyszyoskiego Królewska Lubartowska Strona 26

28 (powrót: Wodopojna Świętoduska Bajkowskiego) Al. Tysiąclecia Lwowska Kalinowszczyzna Al. Andersa Mełgiewska Grygowej GRYGOWEJ MPK (wybrane kursy skierowane z wjazdem kieszeniowym do pętli METALURGICZNA) i 20 TURKA OS. BOREK Turka Długie Wólka Turystyczna Mełgiewska Al. Andersa Kalinowszczyzna Lwowska Al. Tysiąclecia Al. Solidarności Dolna 3 Maja 3 Maja Krakowskie Przedmieście Al. Racławickie Al. Długosza Popiełuszki Al. Sikorskiego Al. Solidarności Al. Warszawska (wybrane kursy: Główna) Al. Warszawska DĘBÓWKA DĄBROWICA Dąbrowicka Nałęczowska Morwowa Al. Kraśnicka Al. Racławickie - Krakowskie Przedmieście Kołłątaja Hempla Narutowicza Pl. Wolności Bernardyoska Zamojska Al. Unii Lubelskiej Fabryczna Wolska Pl. Bychawski Kunickiego Pawia (powrót: Długa Dywizjonu 303 Kunickiego ) Długa Wyzwolenia Głuska GŁUSK (wybrane kursy wydłużone do: DOMINÓW) POLIGONOWA gen. Ducha Al. Sikorskiego Popiełuszki Al. Długosza Al. Racławickie Krakowskie Przedmieście 3 Maja Dolna 3 Maja Al. Solidarności Al. Tysiąclecia Podzamcze Unicka Al. Spółdzielczości Pracy Związkowa Bursaki Nasutowska Al. Spółdzielczości Pracy ELIZÓWKA GIEŁDA (wybrane kursy wydłużone do: ELIZÓWKA) i 10 PADEREWSKIEGO Choiny Elsnera Al. Kompozytorów Polskich Koncertowa Kosmowskiej Północna Prusa Al. Solidarności Al. Tysiąclecia Lwowska Kalinowszczyzna Al. Andersa Mełgiewska MEŁGIEWSKA CHŁODNIA / ZADĘBIE PADEREWSKIEGO Choiny Elsnera Al. Kompozytorów Polskich Koncertowa Kosmowskiej Północna Al. Sikorskiego Al. Kraśnicka Zana Filaretów OS. WIDOK Linia jednokierunkowa ŻEGLARSKA Nałkowskich Romera Diamentowa Krochmalna Jana Pawła II Filaretów Zana Al. Kraśnicka Al. Warszawska Zbożowa Sławinkowska Willowa gen. Ducha - Al. Sikorskiego Al. Kraśnicka Zana Filaretów Jana Pawła II Krochmalna Diamentowa Romera Nałkowskich ŻEGLARSKA (wybrane kursy rozpoczynają na: FELIN EUROPARK) FELIN Doświadczalna Droga Męczenników Majdanka Kraocowa Al. Tysiąclecia Hutnicza Gospodarcza Mełgiewska Al. Andersa Lwowska Ruska Lubartowska Obywatelska - Chodźki Al. Smorawioskiego Szeligowskiego Elsnera Al. Kompozytorów Polskich Koncertowa OS. CHOINY Strona 27

29 Linie dodatkowe 14 linii i 21 MAJDANEK CMENTARZ Droga Męczenników Majdanka Wolska Pl. Bychawski Kunickiego Nowy Świat Wrotkowska Diamentowa Romera Nałkowskich ŻEGLARSKA SZYMONOWICA Abramowicka ABRAMOWICKA DOMINÓW (niektóre kursy wydłużone do: Dmiłów - MĘTÓW) (wybrane kursy: KONOPNICA LAS) WĘGLIN Al. Kraśnicka Jana Pawła II Roztocze Judyma Parysa Al. Kraśnicka Zana ZANA LECLERC PRAWIEDNIKI Osmolicka Cienista Krężnicka Żeglarska Zemborzycka Kunickiego Pl. Bychawski Wolska Fabryczna (powrót: Lubelskiego Lipca 80 Pl. Bychawski) Zamojska Bernardyoska Pl. Wolności - Narutowicza OKOPOWA OKOPOWA Lipowa Narutowicza Nadbystrzycka Janowska Krężnicka ZEMBORZYCE GÓRNE (wybrane kursy wydłużone do: KRĘŻNICA JARA) GRYGOWEJ MPK Grygowej Rataja Chemiczna Kraocowa Dywizjonu 303 Kunickiego Zemborzycka Kruczkowskiego Ciepłownicza (wybrane kursy: Smoluchowskiego INŻYNIERSKA Smoluchowskiego) Budowlana Zemborzycka Diamentowa Krochmalna Jana Pawła II Filaretów os. Widok Filaretów Jana Pawła II Armii Krajowej Bohaterów Monte Cassino Wojciechowska BOHATERÓW MONTE CASSINO (powrót: Bohaterów Monte Cassino Armii Krajowej ) GRYGOWEJ MPK Grygowej Rataja Chemiczna Kraocowa Droga Męczenników Majdanka Fabryczna PARK BRONOWICE (powrót: Fabryczna Lubelskiego Lipca 80 Al. Piłsudskiego Pl. Bychawski Wolska Droga Męczenników Majdanka ) DĄBROWICA Nałęczowska Morwowa Wojciechowska Zana ZANA ZUS WYGODNA Głuska Zorza Głuska ABRAMOWICE Kunickiego Zemborzycka KRUCZKOWSKIEGO TURYSTYCZNA Wólka ZABYTKOWA Pliszczyoska PLISZCZYN (wybrane kursy skrócone do: ZABYTKOWA) OKOPOWA Lipowa Narutowicza Pl. Wolności Bernardyoska Wyszyoskiego Królewska Lubartowska (powrót: Wodopojna Świętoduska Bajkowskiego) Al. Tysiąclecia Podzamcze Unicka Al. Spółdzielczości Pracy Dożynkowa RUDNIK ZANA LECLERC Zana Al. Kraśnicka Konopnica Kozubszczyzna Pietrzakowizna Motycz Stara Wieś Motycz - MOTYCZ LEŚNY Strona 28

30 REMIZA ZANA LECLERC Zana Al. Kraśnicka Konopnica (wybrane kursy: KONOPNICA LAS) Zemborzyce Dolne - Zemborzyce Tereszyoskie Zemborzyce Wojciechowskie Pasieczna Krężnicka (wybrane kursy: KRĘŻNICKA KOŚCIÓŁ) Pszczela ZEMBORZYCE PODLEŚNE linia jednokierunkowa NAŁĘCZOWSKA MPK Al. Kraśnicka Wojciechowska Szerokie Dąbrowica Motycz Konopnica Motycz Uniszowice Nałęczowska NAŁĘCZOWSKA MPK Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione odcinki tras, zielonym kolorem zaznaczono fragmenty tras powstałych z połączenia z trasami innych linii. Poza wyżej wymienionymi rodzajami linii komunikacyjnych zakłada się utrzymanie funkcjonowania linii nocnych, sezonowych i zjazdowych. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się odstępstwa w rytmiczności odjazdów w celu zapewnienia połączeo o określonych godzinach, np. do zakładów pracy. W godzinach wieczornych, od godz zakłada się znaczne obniżenie częstotliwości kursowania oraz możliwośd zawieszenia kursowania linii dodatkowych oraz uzupełniających na odcinkach pokrywających się z trasami innych linii. W późnych godzinach wieczornych (21 23) dopuszcza się dwukrotne obniżenie częstotliwości w stosunku do pory oraz zawieszanie kursowania niektórych linii jeśli na ulicach, którymi one kursują zostanie utrzymana obsługa innymi liniami. Tab. III.4.2. Częstotliwości kursowania linii w dzieo roboczy. Grupa Dzieo roboczy - przedziały godzinowe 5 6:30 6: I linie priorytetowe 15 7,5 7,5/15 7,5 7,5/15 15/30 30 II linie podstawowe /- III linie uzupełniające 30/ /60 30/60/- IV linie dodatkowe * * */- * * */- */- * - częstotliwości zindywidualizowane dopasowane do potrzeb pasażerów (w godzinach szczytu nie rzadziej niż co 60 minut) Strona 29

31 Tab. III.4.3. Częstotliwości kursowania linii w sobotę. Grupa Sobota - przedziały godzinowe 5 6:30 6: I linie priorytetowe /30 30 II linie podstawowe 30/ / /- III linie uzupełniające 60/- 30/- 30/- 30/- 30/60/- 30/60/- 60/- IV linie dodatkowe */- */- */- */- */- */- */- * - częstotliwości zindywidualizowane dopasowane do potrzeb pasażerów Tab. III.4.4. Częstotliwości kursowania linii w niedzielę. Grupa Niedziela - przedziały godzinowe 5 6:30 6: I linie priorytetowe /30 15/30 15/ II linie podstawowe 30/60/- 30/ /- III linie uzupełniające 60/- 60/- 30/60/- 30/60/- 30/60/- 60/- 60/- IV linie dodatkowe */- */- */- */- */- */- */- * - częstotliwości zindywidualizowane dopasowane do potrzeb pasażerów Szczegółowe zestawienia z częstotliwościami kursowania, liczbą brygad i typami taboru z wyszczególnieniem linii zawarto w postaci tabelarycznej w: załączniku 2a dla dnia powszedniego, załączniku 2b - dla soboty, załączniku 2c dla niedzieli. Na kolejnych stronach przedstawiono schematy tras poszczególnych linii priorytetowych i podstawowych w komunikacji autobusowej w wariancie 2 Nowego Układu Komunikacyjnego. Strona 30

32 Rys. III.4.1. Schematyczny przebieg trasy linii 101. Strona 31

33 Rys. III.4.2. Schematyczny przebieg trasy linii 102. Strona 32

34 Rys. III.4.3. Schematyczny przebieg trasy linii 103. Strona 33

35 Rys. III.4.4. Schematyczny przebieg trasy linii 104. Strona 34

36 Rys. III.4.5. Schematyczny przebieg trasy linii 105. Strona 35

37 Rys. III.4.6. Schematyczny przebieg trasy linii 106. Strona 36

38 Rys. III.4.7. Schematyczny przebieg trasy linii 107. Strona 37

39 Rys. III.4.8. Schematyczny przebieg trasy linii 108. Strona 38

40 Rys. III.4.9. Schematyczny przebieg trasy linii 109. Strona 39

41 Rys. III Schematyczny przebieg trasy linii 110. Strona 40

42 III.5. Charakterystyka linii autobusowych w wariancie 2 Linie autobusowe podstawowe będące najważniejszymi elementami Nowego Układu Komunikacyjnego. Linia 101 Os. Choiny Żeglarska Linia 101 to dzisiejsza linia nr 15, kursująca według standardów linii priorytetowych co 7,5 minuty w godzinach szczytu (wówczas co drugi kurs tej linii będzie kooczył bieg przy pętli Romera). Często kursująca linia 101 w całości przejmie pasażerów dzisiejszych linii 40 na odcinku centrum Żeglarska oraz linii 55 na odcinku centrum Os. Choiny. Linia 102 Os. Paderewskiego Sławinkowska Linia 102 to dzisiejsza linia nr 18, kursująca co 7,5 jako linia priorytetowa (wówczas co drugi kurs będzie kooczył bieg przy pętli Zbożowa). Zadaniem priorytetowej linii nr 18 jest przejęcie pasażerów dzisiejszych linii: nr 5 ze Sławina oraz 17 i 31 z rejonu ul. Związkowej do centrum. Linia 102 zapewnid ma również dogodne połączenia przesiadkowe z komunikacji trolejbusowej kursującej Al. Unii Lubelskiej w kierunku Czechowa Północnego. Linia 103 Os. Poręba Paderewskiego Priorytetowa linia nr 103 kursująca co 7,5 jest uzupełnieniem linii trolejbusowych łączących osiedla południowo zachodniej części miasta z centrum oraz z Czechowem. Obsługuje ona osiedle Świt położone przy ul. Roztocze, pozbawione obsługi trakcją trolejbusową, następnie ulice: Orkana, Bohaterów Monte Cassino, Wileoską i Głęboką zamiast dzisiejszych linii 57 oraz 10, natomiast na odcinku Paderewskiego centrum zastępuje dzisiejszą linię nr 26. Priorytetowa linia autobusowa nr 103 wspólnie z trolejbusami linii 2 i 3 tworzy zespół linii zastępujący najważniejsze linie autobusowe obsługujące aktualnie Osiedle Czuby (linie 10, 26, 31, 57). Linia 104 Węglin Paderewskiego Podstawowa linia 104 kursująca co 15 minut powstała z dzisiejszej linii nr 44 którą skierowano przez ul. Jana Pawła II do pętli Węglin w celu zapewnienia obsługi nowego osiedla powstającego wzdłuż ul. Jana Pawła II pomiędzy al. Kraśnicką a Roztoczem. Linia 105 Paderewskiego - Kruczkowskiego Podstawowa linia 105 o częstotliwości co 15 minut została stworzona z połączenia dwóch linii 13 oraz 20, pomiędzy Paderewskiego a Dworcem Głównym PKP kursuje trasą zbliżoną do dzisiejszej trasy linii nr 13 a dalej trasą linii nr 20 do ul. Kruczkowskiego (częśd kursów w godzinach rozpoczynania i kooczenia pracy jest przedłużana do ul. Budowlanej oraz Inżynierskiej). Linia ta zapewni dogodne skomunikowanie Szpitala Kolejowego z pozostałą częścią miasta. Jej zadaniem Strona 41

43 będzie również przejęcie pasażerów dzisiejszej linii 29 podróżujących w relacjach: Kruczkowskiego centrum oraz Kruczkowskiego Czechów. Linia 106 Żeglarska Niepodległości Jest to praktycznie dzisiejsza linia nr 6, przedłużona do Żeglarskiej kursująca co 15 minut. Wprowadzenie do obsługi tej linii autobusów przegubowych zrekompensuje mieszkaocom Osiedla Nałkowskich likwidację dzisiejszej linii nr 1 oraz wpłynie na poprawę obsługi ul. Nowy Świat. Linia 107 Zbożowa Daszyoskiego Podstawowa linia 107 kursująca co 15 minut powstała z połączenia dzisiejszych tras linii nr 2 (odcinek od Zbożowej do Alei Racławickich) oraz 5 (odcinek od Alei Racławickich do Daszyoskiego). Zwiększenie częstotliwości kursowania znacząco poprawi obsługę komunikacyjną ul. Willowej oraz zapewni cykliczną obsługę co 15 minut na ul. Daszyoskiego. Linia 108 Os. Szymanowskiego Dworzec Główny PKP Linia ta praktycznie kursuje trasą dzisiejszej linii 34 z podobną częstotliwością. Linia 109 Os. Poręba Mełgiewska FS Podstawowa linia nr 109 to odwzorowanie dzisiejszej linii nr 9 z korektą przebiegu przez Zana i Filaretów do Głębokiej zamiast przez Wileoską. Rozwój trakcji trolejbusowej na osiedlu Czuby oraz zwiększenie częstotliwości kursowania trolejbusów na ul. Łęczyoskiej i Gospodarczej powinny wpłynąd na nieznaczne zmniejszenie zainteresowania przejazdami linią 9. Proponuje się zwiększenie pojemności autobusów tej linii poprzez zastosowanie autobusów przegubowych. Linia 110 Os. Szymanowskiego Felin Linia podstawowa pochodząca z przekształcenia linii 55 polegającego na zmianie trasy wlotu do centrum od strony Czechowa od Kompozytorów Polskich przez ul. Smorawioskiego, Szeligowskiego, Północną, Prusa, Dolną 3 Maja, Kołłątaja, Hempla do Narutowicza. Linia 110 kursowad będzie częściej niż 55, co pozwoli jej skutecznie obsłużyd ciąg ul. Witosa po wycofaniu linii 14. Linie autobusowe uzupełniające. Linia 120 Osiedle Widok Węglarza Linia uzupełniająca o częstotliwości podstawowej co 30 minut, jest uzupełnieniem linii trolejbusowej nr 3 pozwalającym na bezpośredni dojazd z Osiedla Widok ciągiem ul. Filaretów i Sowioskiego do ścisłego centrum miasta, a następnie przez Dolną 3 Maja, al. Solidarności, Podzamcze, Unicką, Spółdzielczości Pracy dociera do ul. Węglarza, gdzie w sąsiedztwie Strona 42

44 powstającej, nowej zabudowy proponuje się wyznaczenie przystanku koocowego tej linii. Linia ta poprawi skomunikowanie obszarów usługowo handlowych wzdłuż Spółdzielczości Pracy z południową częścią miasta (częściowo przejmie rolę dzisiejszej linii nr 31). Należy zakładad, że większa dynamika rozwoju obszarów położonych w rejonie ul. Węglarza oraz wzrost zapotrzebowania na transport zbiorowy może skutkowad koniecznością zwiększenia częstotliwości kursowania tej linii oraz zmianę kategorii z uzupełniającej na podstawową. Linia 121 Lipniak Grygowej MPK Linia uzupełniająca, kursująca co 30 minut, która powstała z dzisiejszej linii nr 11 poprzez wprowadzenie dwóch niewielkich korekt przebiegu: od Zana przez Nadbystrzycką do Narutowicza oraz od Alei Solidarności przez Kalinowszczyznę do Mełgiewskiej (dzisiejsza trasa linii 1). Linia 122 Turka Os. Borek Dębówka Linia uzupełniająca powstała z połączenia fragmentów dwóch dzisiejszych linii: 2 (od Turka do Al. Racławickich) oraz 20 (od Al. Racławickich przez ul. Popiełuszki, Sikorskiego, Al. Solidarności, Warszawską do Dębówki). Częśd kursów tej linii będzie kooczyła bieg wcześniej na pętli Turystyczna. Linia 123 Głusk Dąbrowica Jest to linia uzupełniająca kursująca trasą dzisiejszej linii nr 3. Linia 124 Poligonowa Elizówka Linia uzupełniająca kursująca dzisiejszą trasą linii nr 4 skorygowaną w rejonie planowanego centrum handlowego Ikea w północnej części miasta tak aby możliwa była obsługa podróży do tego centrum (aktualnie nie są znane dokładne przebiegi dróg dojazdowych i lokalizacje przystanków). Zwiększono częstotliwośd kursowania tej linii do 30 minut. Linia 125 Paderewskiego Zadębie Linia uzupełniająca powstała z przekształcenia dzisiejszej linii 29, której południowy fragment od Kunickiego do Dworca PKS obsługiwany będzie komunikacją trolejbusową. Dlatego dla zachowania połączenia Czechowa z Dworcem PKS przeprowadzono linię 125 przez Kalinowszczynę nie obsługiwaną trolejbusami a następnie Mełgiewską do Zadębia (częśd kursów skróconych do Mełgiewskiej Chłodnia). Linia 126 Os. Widok Paderewskiego Linia uzupełniająca, kursująca co 30 minut trasą dzisiejszej linii nr 42 skróconą do os. Widok z uwagi na często kursujące trolejbusy na odcinku pomiędzy ulicami Zana i Filaretów a os. Poręba (linia priorytetowe 2 i 3). Strona 43

45 Linia 127 Żeglarska - Zbożowa Linia uzupełniająca kursująca trasą dzisiejszej linii nr 37, odwrócono kierunek przebiegu okólnego przez Sławin. Linię 127 skierowano z Al. Kraśnickiej przez Warszawską do Zbożowej, natomiast z powrotem przez Sławinkowską i Willową. Zmiana powyższa wpłynie zasadniczo na poprawę skomunikowania ul. Willowej, ponieważ pasażerowie w godzinach porannych dysponowad będą 2 liniami w kierunku centrum, natomiast po południu, osoby wracające do domu łatwiej zaakceptują okrężny przebieg linii przez Warszawską. W celu umożliwienia kontynuacji podróży od osiedla Widok do Willowej, oraz od Warszawskiej do osiedla Widok, w rozkładach jazdy należy unikad postojów linii 127 na pętli Zbożowa. 128 Felin Os. Choiny Linia uzupełniająca nr 128 kursuje praktycznie dzisiejszą trasą linii 47 wydłużoną do pętli Osiedle Choiny. Linie autobusowe dodatkowe. 140 Żeglarska Majdanek Cmentarz Linia dodatkowa powstała z dzisiejszej linii 21 skierowanej przez ul. Kunickiego Wolską Drogę Męczenników Majdanka do Cmentarza. Linia ta łączy funkcję linii 0 i 21. Ze względu na liczne linie trolejbusowe kursujące do Felina, linia ta kooczy bieg przy cmentarzu. Zakłada się obsługę tej linii taborem MINI. 141 Szymonowica Mętów Linia dodatkowa peryferyjna powstała ze skrócenia dzisiejszej linii 27 do najbliższej pętli linii trolejbusowych. Skrócenie trasy przebiegu wprowadzono w celu lepszego wykorzystania trakcji trolejbusowej. 142 Konopnica Las Zana Leclerc Linia dodatkowa, peryferyjna powstała ze skrócenia bardzo rzadko kursującej linii szczytowej nr 12. Z uwagi na marginalne znaczenie tej linii wycofano ją z Czechowa skracając do ul. Zana, która jest ważnym celem podróży z południowo zachodniej części miasta. Liczne linie trolejbusowe i autobusowe pozwolą na kontynuację podróży z al. Kraśnickiej oraz z ul. Zana do dowolnie wybranych miejsc w Lublinie. 145 Prawiedniki Okopowa Linia dodatkowa, peryferyjna, która powstała z dzisiejszej trasy linii 25 poprzez przedłużenie jej do ul. Okopowej w celu zapewnienia jednej koocówki startowej w centrum miasta dla obu linii w kierunku Zemborzyc. Strona 44

46 146 Krężnica Jara Zemborzyce Okopowa Linia dodatkowa, peryferyjna kursująca dzisiejszą trasą linii Grygowej MPK Bohaterów Monte Cassino Linia dodatkowa, szczytowa kursująca trasą dzisiejszej linii nr 50 skierowana dodatkowo ul. Kruczkowskiego i Budowlaną w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia zakładów pracy (częśd kursów do pętli Inżynierska) zlokalizowanych przy tych ulicach oraz Szpitala Kolejowego z Czubami. Dodatkowym zadaniem tej linii będzie przejęcie przewozów dzisiejszej linii Grygowej MPK Park Bronowice Linia dodatkowa nr 148 powstała ze skrócenia dzisiejszej linii numer 7. Jej celem jest obsługa obszaru przemysłowego zlokalizowanego wzdłuż ulic: Chemicznej, Rataja i Grygowej i połączenie go z ważnym węzłem przesiadkowym (Park Bronowice) zapewniającym bezpośrednie połączenia do wszystkich dzielnic miasta. 149 Dąbrowica Zana ZUS Linia dodatkowa szczytowa 149 to dzisiejsza linia 54 zapewniająca dojazd bezpośredni z Szerokiego do szkół i centrum usługowo handlowego przy ul. Zana. Linie autobusowe podmiejskie. W opracowaniu poza dodaniem cyfry 1 przed numerem aktualnych linii podmiejskich nie proponuje się żadnych zmian ich tras przebiegu zakładając, że system tych linii kształtowany będzie z udziałem samorządów gmin ościennych, które zawierad będą porozumienia z miastem Lublinem w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego. W aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej trudne do przewidzenia są najbliższe trendy rozwoju tego segmentu usług przewozowych. Rozwój komunikacji międzygminnej zależny jest od możliwości dofinansowywania usług przewozowych z budżetów poszczególnych gmin oraz od stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych przez linie komercyjne przewoźników autobusowych i kolejowych. Strona 45

47 III.6. Zasady synchronizacji rozkładów jazdy linii autobusowych w wariancie 2. Poniżej przedstawiono wytyczne do projektowania rozkładów jazdy dotyczące synchronizacji odjazdów pomiędzy liniami na poszczególnych wiązkach komunikacyjnych. Niektóre założenia dotyczą powiązania linii autobusowych z trolejbusowymi na wspólnych odcinkach tras. Tab. III.6.1. Metoda koordynacji rozkładów jazdy linii autobusowych w wariancie 2. Odcinek Linie Wspólna częstotliwośd koordynacyjna pomiędzy kursami Zemborzycka Kunickiego Pl. Bychawski Gospodarcza Park Bronowice Gospodarcza Andersa Plac Singera Dworzec Gł. PKS Lwowska Rondo Berbeckiego Dworzec Gł. PKS Dolna 3 Maja Plac Litewski A 5B Romera - Krochmalna Narutowicza Sikorskiego Popiełuszki KUL Plac Litewski Al. Kompozytorów Polskich - Koncertowa Koncertowa (od os. Szymanowskiego do Al. Kompozytorów Polskich) Dworzec Gł. PKS - Kalinowszczyzna Rondo Honor. Krwiodawców Zana - Filaretów / minut 3 4 minuty odjazd linii 128 w połowie przerwy pomiędzy kursami linii minut 3 4 minuty odjazd linii 127 w połowie najdłuższej przerwy pomiędzy kursami linii minut 7 8 minut 7 8 minut 3 4 minuty odjazd linii 128 w połowie przerwy pomiędzy kursami linii minut 15 minut Strona 46

48 III.7. Bilans popytu i podaży na usługi przewozowe wariant 2 Bilans podaży i popytu wykonuje się w celu weryfikacji czy proponowane linie w projektowanym układzie tras pozwolą na przewiezienie aktualnej liczby pasażerów. W celu sprawdzenia, czy popyt na usługi przewozowe będzie zrównoważony podażą - oferowaną liczbą miejsc w Nowym Układzie Komunikacyjnym, wykonano graficzne porównania obu tych wielkości na głównych ciągach komunikacyjnych dla linii jadących w podobnych kierunkach. Jako popyt przyjęto maksymalną liczbę pasażerów przejeżdżających w okresie 60 minut, w godzinach szczytu, wybranymi liniami przez wyznaczony punkt pomiarowy (przekrój sieci komunikacyjnej). Maksymalny popyt 60 minutowy wyznaczono na podstawie wyników badao napełnieo komunikacji miejskiej wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 roku. Podaż obliczono na podstawie zakładanej częstotliwości kursowania linii oraz pojemności planowanego taboru poprzez dodanie pojemności wszystkich pojazdów wybranych linii, które w projektowanym Nowym Układzie Komunikacyjnym przejeżdżad będą przez analizowany przekrój sieci w okresie 60 minut. W zestawieniach pominięto linie marginalne, podmiejskie oraz jadące w zdecydowanie innym niż analizowanym kierunku. Jako pojemnośd nominalną przyjęto 90 osób dla autobusu standardowego, 140 dla autobusu przegubowego oraz 30 osób dla minibusu (wartości opisane na wykresach kolorem czerwonym). Uznaje się, że popyt na usługi przewozowe jest równoważony podażą miejsc w odpowiedni sposób wówczas, gdy szczytowa wartośd 60 minutowego popytu zawiera się w przedziale od 1/3 do 2/3 szczytowej liczby miejsc oferowanej podczas 60 minut. Oznacza to, że średni wskaźnik zajęcia miejsc w godzinie szczytu, w przekrojach, gdzie występują maksymalne napełnienia pojazdów powinien wynosid od 33 % do 67 % (pole oznaczone na wykresach żółtym tłem). Popyt szczytowy na usługi przewozowe w 60 minutowym przedziale czasowym pokazano na wykresie jako zielony prostokąt z podaną czarnym drukiem wielkością. Do opracowania dołączono schemat, na którym zestawiono wyniki bilansu popytu i podaży ze wskazaniem lokalizacji punktów pomiarowych (przekrojów sieci komunikacyjnej). Wykresy pokazują, że w większości przypadków popyt jest właściwie równoważony podażą miejsc. Nadmiar wolnych miejsc w pojazdach występuje: - na ul. Mełgiewskiej na wschód od Gospodarczej, z uwagi na brak możliwości wcześniejszego kooczenia tras przebiegu szeregu linii jadących do pętli Mełgiewska, - od Romera na przystanku Medalionów w kierunku Nadbystrzyckiej, - Nadbystrzycka przy Muzycznej w kierunku Filaretów przez Zana. - Nadbystrzycka przy Muzycznej w kierunku Romera, Strona 47

49 - na Szeligowskiego przystanek Organowa w kierunku centrum. Zbyt mało wolnych miejsc w pojazdach występuje: - za przystankiem Park Bronowice w kierunku Felina przez ul. Witosa, ale należy spodziewad się, że po przedłużeniu trolejbusów do Felina liczba podróżnych w autobusach jadących do Felina przez ul. Witosa będzie mniejsza, - ulica Nadbystrzycka na wysokości Muzycznej w kierunku osiedla Górki, z pewnością znaczna częśd podróżnych skorzysta z innej trasy i pojedzie często kursującą linią trolejbusową nr 4 jadącą od Nadbystrzyckiej przez Zana i Filaretów w podobnym kierunku co linia autobusowa 104, - ulica Nadbystrzycka na wysokości Muzycznej w kierunku Zana Leclerc, z pewnością znaczna częśd podróżnych skorzysta z często kursującej linii trolejbusowej nr 4, która z Nadbystrzyckiej skręca w ul. Zana i dojeżdża do przystanku ZUS skręcając potem w Filaretów, pasażerowie jadący od centrum do przystanku Zana Leclerc skorzystad będą mogli również z szeregu linii, które dojeżdżają tam innymi trasami, - ulica Głęboka w pojazdach linii 9 w kierunku pl. Wolności, zakłada się, że częśd dzisiejszych pasażerów tej linii przesiądzie się do priorytetowej linii autobusowej 103 oraz do trolejbusów linii nr 9, - ul. Filaretów przy Piastowskiej do pl. Litewskiego, zakłada się, że częśd pasażerów kursujących tym ciągiem linii skorzysta z alternatywnych tras z często kursującymi liniami np.: z linii trolejbusowej nr 4 lub autobusowej 104, możliwe jest również zwiększenie częstotliwości kursowania linii ul. Kompozytorów Polskich na wysokości Paganiniego, zakłada się, że częśd pasażerów, szczególnie dzisiejszej linii 23 pojedzie innymi ciągami komunikacyjnymi. Mimo, że nie na wszystkich ciągach komunikacyjnych podaż jest idealnie dopasowana do popytu, praktycznie nie występują przypadki, aby popyt przewyższał podaż, jak również poza ciągiem do pętli Mełgiewska nie występują przypadki znaczącej nadwyżki wolnych miejsc. Przed ostatecznym wprowadzeniem w życie proponowanych rozwiązao należy dokonad aktualizacji wartości popytu w oparciu o nowe badania, które należy przeprowadzid w roku poprzedzającym zmiany. W pewnym stopniu występuje zależnośd odwrotna, w której popyt na usługi przewozowe jest kształtowany przez oferowaną liczbę miejsc dlatego też po wprowadzeniu Nowego Układu Komunikacyjnego powinno się wykonywad kontrolne badania popytu i w zależności od potrzeb korygowad wielkośd oferty przewozowej podaż miejsc w autobusach i trolejbusach. Strona 48

50 Rys. III.7.1. Porównanie wielkości popytu zarejestrowanego w XI i XII.2010 z wielkością podaży miejsc w wariancie 2 w wybranych punktach pomiarowych. Strona 49

51 Rys. III.7.2. Porównanie wielkości popytu zarejestrowanego w XI i XII.2010 z wielkością podaży miejsc w wariancie 2 w wybranych punktach pomiarowych (ciąg dalszy). Strona 50

52 III.8. Rozwój nowego układu komunikacyjnego wariant 2 III.8.1. Inwestycje miejskie mające wpływ na komunikację miejską planowane do realizacji w perspektywie do kooca 2015 roku. Układ tras komunikacji miejskiej determinowany jest przez potrzeby przewozowe mieszkaoców oraz uwarunkowania infrastruktury techniczno drogowej. Poniżej przedstawiono propozycję dostosowania tras linii komunikacyjnych do planowanego rozwoju przestrzennego miasta. Na podstawie informacji przekazanych od Zamawiającego uwzględniono następujące, nowe generatory ruchu w Lublinie wymagające zmiany układu linii komunikacji miejskiej: a) Budowa centrum handlowego przy ul. Dłotlice / Nasutowska planowana budowa centrum handlowego wraz ze sklepem wielkopowierzchniowym (Ikea). Proponuje się skierowad w ten rejon autobusy linii 104, które zapewnią dojazd zarówno z Czechowa, centrum oraz Czubów. Linia 104 może zostad skierowana do sklepu Ikea przez projektowane przedłużenie ulicy Zelwerowicza oraz ul. Dłotlice. Proponuje się również poddad korekcie północny odcinek trasy linii 124 (dzisiejszej linii 4), przybliżając ją do centrum handlowego przez ul. Związkową, Bursaki, Nasutowską, z dodatkowymi przystankami w pobliżu centrum handlowego. W celu usprawnienia przesiadek z linii 124 na trolejbusy w kierunku centrum, proponuje się włączyd do tras linii 9, 102, 120 i 124 przystanek na ul. Unickiej po południowej stronie, tuż za skrzyżowaniem z ul. Lubartowską (aktualnie obowiązujący dla komunikacji prywatnej). b) Budowa przedłużenia ul. Węglarza możliwośd obsługi komunikacyjnej zabudowy w rejonie północnej części ulicy Walecznych. Proponuje się uruchomid linię 120 w relacji Węglarza os. Widok przez Dworzec PKS i Pl. Litewski. Najlepiej, jeśli przystanek koocowy tej linii zostanie zlokalizowany tak, aby jak najlepiej obsłużyd tereny położone na wschód od ul. Spółdzielczości Pracy (otoczenie ul. Węglarza), gdzie intensywnie rozwijad się będzie nowa zabudowa mieszkaniowa. c) Intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Botanik oraz budowa centrum sportowego przy ulicy Poligonowej. W wariancie 2 poprawę komunikacji w tym rejonie zapewniono poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania linii 107 do 15 minut oraz poprzez odwrócenie kierunku obiegu linii 127 dzięki czemu pasażerowie komunikacji miejskiej z Osiedla Botanik, w kierunku centrum będą mieli do dyspozycji 6 odjazdów w ciągu godziny zamiast dzisiejszych 3 odjazdów. Dodatkowo zaplanowano wprowadzenie regularnej częstotliwości kursowania linii 124 co 30 minut. Strona 51

53 d) Budowa ulicy Muzycznej inwestycja przewiduje również budowę trakcji trolejbusowej przez miasto Lublin we własnym zakresie. Proponuje się aby na ul. Muzyczną skierowane zostały trolejbusy linii 10, która wówczas poprawi obsługę komunikacyjną ul. Nadbystrzyckiej. e) Budowa przedłużenia ulicy Dywizjonu 303 równolegle do ulicy Nowy Świat. Powyższą trasą proponuje się skierowad autobusy linii 140. Wyżej wymienione propozycje tras uwzględniono w przebiegach linii oraz wszelkich zestawieniach dla wariantu 2 układu tras. III.8.2. Dalszy rozwój trakcji trolejbusowej planowany do realizacji przez miasto we własnym zakresie po roku Etapowanie rozwoju trakcji trolejbusowej wskazuje również kolejne odcinki sieci trakcyjnej, które będą zrealizowane poza projektem pn. Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Wyróżnid można następujące planowane połączenia: a) Antoniny Grygowej Mełgiewska Mełgiewska FS Podstawową rolą planowanego odcinka trakcji powinno byd zapewnienie możliwie krótkich przebiegów kursów dojazdowych z zajezdni na linie rozpoczynające bieg z ulicy Mełgiewskiej oraz Turystycznej w celu obniżenia kosztów eksploatacji w komunikacji trolejbusowej. Dodatkowo nowym odcinkiem do zajezdni MPK rekomenduje się przedłużyd częśd kursów (co około 30 minut) linii trolejbusowej nr 8 lub nr 4. Wówczas można wykorzystad zbędną na tym odcinku linię 121 i poprawid komunikacyjną kierując ją do rozwijających się osiedli mieszkaniowych w północno wschodniej części miasta. Niezbędny jest zakup dodatkowo jednego trolejbusu do obsługi planowanej trasy. b) Węglin (pętla) Al. Kraśnicka Jana Pawła II (do Granitowej) Nowe odcinki trakcji elektrycznej na ulicy Jana Pawła II i Al. Kraśnickiej pozwolą rozpocząd obsługę komunikacyjną trakcją trolejbusową osiedli mieszkaniowych budowanych wzdłuż tego ciągu. Projektowaną trasą proponuje się skierowad trolejbusy linii 1 od Węglina do osiedla Poręba, przez ul. Jana Pawła II. Zachowanie częstotliwości co 7,5 minuty przy jednoczesnym przedłużeniu trasy linii 1 do os. Poręba wymaga zakupu 2 dodatkowych trolejbusów. c) Chodźki Al. Smorawioskiego Szeligowskiego Choiny Paderewskiego (pętla), Planowana trasa stanowid będzie pierwszy odcinek trakcji trolejbusowej docierającej w rejon Czechowa Północnego. Za najbardziej korzystną z możliwych zmian w układzie linii uważa się zastąpienie trasy linii autobusowej 103 trolejbusami (np. jako linia 13). Jednak ze Strona 52

54 względu na brak planów budowy sieci trakcyjnej na ulicach Jaczewskiego, Sowioskiego i Roztocze, linia mogłaby byd obsługiwana jedynie trolejbusami z napędem pomocniczym o wysokiej wydajności i trwałości (zależne od rozwoju technologii). Dlatego też proponuje się rozpatrzyd możliwośd budowy dodatkowych odcinków sieci trakcji trolejbusowej na ul. Sowioskiego i Jaczewskiego (na Jaczewskiego przynajmniej od Chodźki do przystanku Prusa ), które mogłyby byd wykorzystywane przez często kursującą linię 13. W przypadku braku możliwości zastąpienia linii autobusowej nr 103 trolejbusami, zaleca się wydłużyd trasę linii trolejbusowych 6, 7 i 9 od Chodźki do Paderewskiego. W zamian za wydłużenie tras linii trolejbusowych należy skrócid linię 103 do pętli Chodźki szpital. Zastąpienie linii 103 trolejbusami wymagad będzie zakupu 15 sztuk trolejbusów z napędem alternatywnym (w tym 2 szt. jako pojazd rezerwowy). Wydłużenie tras linii 6, 7 i 9 związane jest z zakupem 3 sztuk dodatkowych trolejbusów. III.9. Parametry eksploatacyjne Nowego Układu Komunikacyjnego wariant 2 Niniejszy podrozdział zawiera analizę danych eksploatacyjnych dla zaprojektowanego układu linii w wariancie 2. Wyróżniono parametry związane z wielkością i liczbą pojazdów niezbędnych od obsługi proponowanych połączeo oraz z wielkością pracy przewozowej mierzonej wozokilometrami. III.9.1. Tabor W komunikacji miejskiej w Lublinie aktualnie praktykowane jest wyznaczanie do realizacji zadao przewozowych pojazdów zróżnicowanych pod kątem wielkości (długośd, pojemnośd). Trend ten, ze względu na zróżnicowanie popytu na usługi komunikacji miejskiej na różnych liniach oraz w różnych porach dnia i tygodnia, powinien byd kontynuowany. Uwzględniając dostępnośd pojazdów na rynku oraz doświadczenia z bieżącej ich eksploatacji proponuje się wyróżnienie następujących grup wielkości pojazdów (przyjęto również założenie, że docelowo wszystkie eksploatowane autobusy i trolejbusy powinny byd niskopodłogowe): a) trakcja trolejbusowa: SN solo niskopodłogowy pojazd o długości około 12 metrów, pojemnośd powyżej 90 miejsc, b) trakcja autobusowa: Strona 53

55 MN minibus pojazd o długości około 7 metrów, o pojemności powyżej 30 miejsc, częściowo niskopodłogowy (jedno wejście bez stopni z rozkładaną rampą plus przestrzeo na 1 wózek osoby niepełnosprawnej) tylko do obsługi połączeo uzupełniających i dodatkowych, głównie na trasach peryferyjnych, SN solo niskopodłogowy podobnie jak w trakcji trolejbusowych, jest to pojazd o długości około 12 metrów i pojemności powyżej 90 miejsc, PN przegubowy niskopodłogowy autobus dwuczłonowy, o długości około 18 metrów. Pojemnośd powyżej 140 miejsc. Z proponowanych w opracowaniu rozwiązao wynika, że w dzieo roboczy niezbędna liczba pojazdów w ruchu to 270, w tym 162 autobusy i 108 trolejbusów (bez uwzględnienia pojazdów rezerwowych, serwisowanych oraz dodatkowych przewidzianych do obsługi linii nie ujętych w opracowaniu). Największa liczba pojazdów w ruchu (270) będzie potrzebna w godzinach szczytu popołudniowego, tj. między godz. 13 a 17. Wynika ona ze szczytowego zapotrzebowania na przewozy oraz dłuższych czasów przejazdów w szczycie popołudniowym niż rano spowodowanych większym rozmiarem kongestii na kluczowych odcinkach dróg w godzinach popołudniowych. Znaczące zmniejszenie popytu na usługi komunikacyjne w godzinach wieczornych (po godzinie 21) pozwala na ograniczenie liczby taboru w ruchu do 83 jednostek (54 autobusy i 29 trolejbusów). Planowana liczba taboru w ruchu w soboty to 185 pojazdów, w tym 113 autobusów i 72 trolejbusy. Zakłada się, iż w soboty najwięcej autobusów i trolejbusów w ruchu kursowad będzie pomiędzy godzinami 8 a 13. W skali tygodnia, najmniej pojazdów planowanych jest w niedziele: 104, w tym 64 autobusów i 40 trolejbusów, w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 i 17:00. W godzinach porannych i wieczornych zakłada się mniejszą liczbę pojazdów w ruchu. Szczegółowy rozkład wykorzystania taboru w ciągu poszczególnych dni tygodnia, wynikający z zakładanych częstotliwości kursowania linii przedstawiono na wykresach: rys. III Udział różnych rodzajów taboru w obsłudze linii komunikacji miejskiej przedstawiono w tabelach III Tabela III Maksymalna liczba i rodzaj taboru autobusowego w ruchu w poszczególne dni tygodnia. Rodzaj taboru Dzieo powszedni Soboty Niedziele MN SN PN łącznie Strona 54

56 W poniższej tabeli przedstawiono proponowany przydział typów taboru do poszczególnych linii z podziałem na dni tygodnia. Tab. III Przydział taboru do linii komunikacyjnych (wariant 2). Typ Dzieo powszedni Sobota Niedziela MN 140, 142, 148, 171, 174, 175, 178 SN 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 107, 108, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 141, 145, 146, 149, 172, , 148, 174, 178, , 141, 148, 172, 174, 178, 179 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 141, 145, 146, 147, 172 PN (103), 104, 105, 106, , 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 146 Na kolejnych rysunkach przedstawiono w postaci wykresów liniowych planowaną liczbę pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu, z podziałem na typy dnia i wielkośd taboru. Rys. III Planowana liczba autobusów w ruchu wariant 2. Strona 55

57 Rys. III Planowana liczba trolejbusów w ruchu wariant 2. Rys. III Struktura autobusów w ruchu w dzieo powszedni wariant 2. Strona 56

58 Rys. III Struktura autobusów w ruchu w sobotę wariant 2. Rys. III Struktura autobusów w ruchu w niedzielę wariant 3. W planowaniu rozwoju transportu publicznego w Lublinie uwzględnid należy wprowadzenie szeregu priorytetów w ruchu dla komunikacji miejskiej (inteligentne systemy sterowania sygnalizacją z priorytetem dla autobusów i trolejbusów, wydzielone pasy ruchu dedykowane tylko dla komunikacji miejskiej), pozwoli na skrócenie czasów przejazdów i zwiększenie efektywności Strona 57

59 całego systemu transportu publicznego. Wzrost prędkości komunikacyjnej autobusów i trolejbusów wpływa na podniesienie atrakcyjności transportu publicznego, dzięki czemu wzrasta liczba podróży realizowanych komunikacją miejską, co z kolei implikowad może wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Podwyższenie prędkości komunikacyjnej transportu publicznego umożliwia zmniejszenie liczby autobusów i trolejbusów w ruchu niezbędnych do realizacji tego samego rozkładu jazdy. Szacuje się, że wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji miejskiej w Lublinie może obniżyd liczbę autobusów w ruchu o 9 sztuk (w tym 1 przegubowy) a liczbę trolejbusów w ruchu o 7 pojazdów (w tym 1 z napędem dodatkowym). Zastosowanie programu Zielonego światła dla komunikacji miejskiej pozwala na dodatkowe oszczędności inwestycyjne w zakresie zakupu taboru w wysokości około 16 mln złotych netto 1 oraz zmniejszenie nakładów na wypłaty dla obsługi dodatkowych 16 jednostek taborowych na poziomie około 1 mln złotych w skali każdego roku. III.9.2. Praca przewozowa (liczba wozokilometrów) Wariant 2 Nowego Układu Komunikacyjnego zakłada, że rocznie autobusy i trolejbusy wykonywad będą 17,3 miliona wozokilometrów. W tym ujęto rezerwę w wysokości wozokilometrów w skali roku na obsługę dodatkowych linii oraz kursów nieujętych w opracowaniu, które z powodu większej niż zakładano w projekcie dynamiki wzrostu liczby podróży wynikającej z rozwoju miasta oraz ze względów społecznych (wnioski i naciski grup mieszkaoców) będą musiały zostad uruchomione. Rezerwa ta jest również niezbędna w celu sprostania oczekiwaniom mieszkaoców, którzy w najbliższej przyszłości nie będą akceptowad maksymalnego napełnienia pojazdów (aktualnie w Lublinie napełnienia 90 osób w pojeździe typu SN są akceptowane przez organizatora i pasażerów, ale w niektórych miastach w Polsce zakłada się że napełnienia tego typu autobusów nie powinny przekroczyd poziomu 70 osób). Konieczne jest założenie dodatkowego taboru komunikacji miejskiej na wykonanie rezerwowych wozokilometrów. Szacuje się, iż do realizacji niezaplanowanych połączeo potrzebnych będzie od 13 do 15 dodatkowych pojazdów komunikacji miejskiej. Spośród 17,4 mln km rocznie zakłada się, że autobusy w skali roku wykonywad będą 10,53 mln wozokilometrów, natomiast trolejbusy 6,87 mln wozokilometrów (udział poszczególnych trakcji w całej sieci komunikacji miejskiej będzie wynosid odpowiednio 60% i 40%). 1 Przy założeniu, że koszt fabrycznie nowego trolejbusu wynosi 1,27 mln zł, trolejbusu z napędem dodatkowym 1,6 mln zł, autobusu standardowego 0,75 mln zł, autobusu przegubowego 1,1 mln zł (ceny netto). Strona 58

60 Podział rezerwy przewozowej na poszczególne trakcje dokonano w oparciu o udział autobusów i trolejbusów w pracy przewozowej wynikającej z połączeo uwzględnionych w opracowaniu. Dodatkowo uwzględniono także wozokilometry zjazdowe, proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na podstawie aktualnie realizowanego rozkładu jazdy. W kolejnych tabelach oraz na rysunkach III przedstawiono wielkości planowanej pracy przewozowej. Tab. III Przewidywana praca przewozowa w sieci ZTM w skali roku w wariancie 2. Dzieo powszedni Sobota Niedziela/Święto zjazdy Liczba kilometrów Liczba dni w roku rocznie Suma kilometrów Łącznie w roku Rezerwa Suma rocznie Rys.III Procentowy udział poszczególnych trakcji w rocznej pracy przewozowej w wariancie 2. Tab.III Przewidywana praca przewozowa w trakcji autobusowej w skali roku w wariancie 2. Dzieo powszedni Sobota Niedziela/Święto zjazdy Liczba kilometrów Liczba dni w roku rocznie Suma kilometrów Łącznie w roku Rezerwa Suma rocznie Strona 59

61 Tab. III Przewidywana praca przewozowa w trakcji trolejbusowej w skali roku w wariancie 2. Dzieo powszedni Sobota Niedziela/Święto zjazdy Liczba kilometrów Liczba dni w roku rocznie Suma kilometrów Łącznie w roku Rezerwa Suma rocznie Rys. III Zestawienie prognozowanej pracy przewozowej w trakcjach autobusowej i trolejbusowej w wariancie 2. Rys. III Planowana liczba wozokilometrów z podziałem na trakcję i typ dnia w wariancie 2. Strona 60

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r.

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r. Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu Lublin, styczeń 2016 r. 1 Główne cele wprowadzanych zmian w II etapie: skierowanie komunikacji trolejbusowej przez nowe odcinki trakcji realizacja postulatów

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Gminy Świdnik, Wólka i Mełgiew -uruchomienie drugiej linii do Świdnika przez Zadębie, uwzględniającej obsługę Portu Lotniczego oraz tereny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin stanowiących własność lub zarządzanych

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin stanowiących własność lub zarządzanych 1001 LIPOWA Ogród Saski 01 1003 AL. RACŁAWICKIE Ogród Saski 03 1012 KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Krakowskie Przedmieście 02 1014 KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Krakowskie Przedmieście 04 1021 3 MAJA Plac Litewski

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 3 kwietnia 2014 r. Założenia do trasowania nowych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Programu Funkcjonalno Użytkowego pt.: Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie

Załącznik nr 1 Do Programu Funkcjonalno Użytkowego pt.: Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie Gmina Lublin Załącznik nr 1 Do Programu Funkcjonalno Użytkowego pt.: Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie Lp. Nazwa skrzyżowania 1 Al. Racławickie Krakowskie Przedmieście Lipowa

Bardziej szczegółowo

Lista przystanków z 2003 roku wg MPK Lublin

Lista przystanków z 2003 roku wg MPK Lublin 000 - DWORZEC PRZESIADKOWY 001 - DWORZEC MIKROBUSOWY PKS 002 - LUBARTOWSKA - Brama Krak. 003 - LUBARTOWSKA - Olejna 004 - RUSAŁKA - Wesoła 005 - KRÓLEWSKA - kościół 006 - KRÓLEWSKA 007 - MOŚCICKIEGO -

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania 3 Maja - chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do Przystanku MPK I Armii WP - parking Abramowicka -

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania 3 Maja - chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do Przystanku MPK I Armii WP - parking Abramowicka - Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania 3 Maja - chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do Przystanku MPK I Armii WP - parking Abramowicka - chodnik wzdłuż szpitala Andersa - schody nad skarpą

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacyjna Lublina

Strategia komunikacyjna Lublina Strategia komunikacyjna Lublina ORGANIZACJA KOMUNIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE INTEGRACJA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LUBELSKIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

8. Podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie po pierwszym etapie konsultacji!

8. Podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie po pierwszym etapie konsultacji! 8. Podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie po pierwszym etapie konsultacji!spo)ecznych Po uwzgl#dnieniu wi#kszo"ci uwag, które wp!yn#!y w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016

Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016 Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016 Lublin podzielony jest na IV rejony zimowego oczyszczania: Rejon

Bardziej szczegółowo

numer i nazwa przystanku

numer i nazwa przystanku Wykaz zmian nazw przystanków w latach 3761 Abramowice 01 Abramowice 01 764 GŁUSKA skrzyżowanie II 764 GŁUSKA skrzyżowanie II 3762 Abramowice 02 Abramowice 02 263 KUNICKIEGO kościół 263 KUNICKIEGO kościół

Bardziej szczegółowo

UWAGA PASAŻEROWIE!!! WPROWADZENIE NOWEGO UKŁADU LINII KOMUNIKACYJNYCH WRAZ ZE ZMODYFIKOWANYM ROZKŁADEM JAZDY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UWAGA PASAŻEROWIE!!! WPROWADZENIE NOWEGO UKŁADU LINII KOMUNIKACYJNYCH WRAZ ZE ZMODYFIKOWANYM ROZKŁADEM JAZDY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UWAGA PASAŻEROWIE!!! WPROWADZENIE NOWEGO UKŁADU LINII KOMUNIKACYJNYCH WRAZ ZE ZMODYFIKOWANYM ROZKŁADEM JAZDY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedstawia Państwu nowy układ

Bardziej szczegółowo

AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN

AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN Przedstawiamy Paostwu wybrane lokalizacje w woj. lubelskim, w których możemy umieścid nasze nośniki reklamowe AIRWALL. Specyfikacja nośnika: Wymiary: 9,5m x 7,5m Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZMIAN ROZKŁADÓW JAZDY AUTOBUSÓW MZK PABIANICE. Część 1 - Trasy

KONCEPCJA ZMIAN ROZKŁADÓW JAZDY AUTOBUSÓW MZK PABIANICE. Część 1 - Trasy KONCEPCJA ZMIAN ROZKŁADÓW JAZDY AUTOBUSÓW MZK PABIANICE Część 1 - Trasy CEL ZMIAN TRAS CELEM PROPONOWANYCH ZMIAN TRAS JEST PRZEDE WSZYSTKIM UPORZĄDKOWANIE UKŁADU LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PABIANICACH

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę;

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę; W poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, zostaną wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Jednocześnie uruchomione zostanie nowe torowisko tramwajowe na estakadzie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica

Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica Stan obecny na obszarze Poznania Obsługa obszaru: Krzyżowniki-Smochowice,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługę komunikacyjną szkoły w Dąbrowie Leśnej zapewnią linie: ŁD, ŁZ i 701. W celu poprawy dojazdu w bezpośredni rejon szkoły, proponujemy korektę trasy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji gminy Suchy Las i Poznania od 28 stycznia 2013 (linie nr 67, 88, 901, 902, 904, 905, 907, 911) Poznań, dnia 09.01.2013

Bardziej szczegółowo

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE Co to jest przystanek na żądanie i jak z niego korzystać? Przystanek na żądanie to przystanek, na którym zatrzymanie pojazdu nie jest obowiązkowe i następuje po zasygnalizowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE TO PROSTE Co to jest przystanek na żądanie i jak z niego korzystać? Przystanek na żądanie to przystanek, na którym zatrzymanie pojazdu nie jest obowiązkowe i następuje po zasygnalizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość euro Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Bardziej szczegółowo

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Podstawowa koncepcja linii autobusowych w Raciborzu ukształtowała się kilkadziesiąt lat temu. W miarę powiększania się obszaru miasta wydłużano linie lub modyfikowano

Bardziej szczegółowo

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Warszawa-Mława, 12 czerwca 2014 r. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa tel./fax +48 22 323 77 50 lub 51 e-mail: zdgtor@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Model Taktowania (MT) to zbiór danych i parametrów niezbędnych do konstrukcji rozkładów

Bardziej szczegółowo

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Społeczny projekt Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015 układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Podstawowe problemy Niskie prędkości podróży zwłaszcza drzwi w drzwi Niekomfortowe przesiadki Wewnętrzna konkurencja

Bardziej szczegółowo

STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI

STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI W 2012 roku dokonano analizy stanu technicznego nawierzchni jezdni ok. 450 km dróg publicznych utwardzonych

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO Koncepcje przebudowy placu Rapackiego wykonane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 1 marca2013 r. W ramach opracowanych materiałów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

Plan nowego rozkładu jazdy MZK Starachowice Autor: Marcin (voltanger@gmail.com)

Plan nowego rozkładu jazdy MZK Starachowice Autor: Marcin (voltanger@gmail.com) Plan nowego rozkładu jazdy MZK Starachowice Autor: Marcin (voltanger@gmail.com) Linia 1 Trasa: Bugaj - Radomska - 3 Maja - Armii Krajowej - Wiadukt - Miodowa - Jana Pawła II - Moniuszki - Południowa Czas

Bardziej szczegółowo

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin OFERTA BACKLIGHTów 18m 2 Lublin TYLKO MY JE MAMY! Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu szczególną ofertę na JEDYNE tak ekskluzywne nośniki reklamowe w Lublinie Backlighty Premium 18m 2 Nie znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Lublin wiosną BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI 2016

Lublin wiosną BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI 2016 Lublin wiosną BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI 2016 Spis treści: 1. Ukwiecenie Śródmieścia 2. Obsada roślinami jednorocznymi na rondach 3. Nowe nasadzenia w pasach drogowych 4. Współpraca z Radami Dzielnic

Bardziej szczegółowo

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin OFERTA BACKLIGHTów 18m 2 Lublin TYLKO MY JE MAMY! Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu szczególną ofertę na JEDYNE tak ekskluzywne nośniki reklamowe w Lublinie Backlighty Premium 18m 2 Nie znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r 1 Czynniki mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej: Oddanie do ruchu nowego mostu

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia 04.04.2017 r. Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2011 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2011 r. (projekt z dnia 18 lutego 2011 r.) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. - potoków pasaŝerskich - więźby ruchu pasaŝerskiego struktury pasaŝerów - struktury pasaŝerów - preferencji i satysfakcji pasaŝerów

RAPORT KOŃCOWY. - potoków pasaŝerskich - więźby ruchu pasaŝerskiego struktury pasaŝerów - struktury pasaŝerów - preferencji i satysfakcji pasaŝerów RAPORT KOŃCOWY Wprowadzenie do arkuszy programu Microsoft Excel oraz zinterpretowanie danych będących w posiadaniu zamawiającego, pochodzących z przeprowadzonych badań komunikacji miejskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA LINII AUTOBUSOWYCH NA NOWYM MOŚCIE DROGOWYM Gen. Elżbiety Zawackiej. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 7 listopada 2013 r

ORGANIZACJA LINII AUTOBUSOWYCH NA NOWYM MOŚCIE DROGOWYM Gen. Elżbiety Zawackiej. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 7 listopada 2013 r ORGANIZACJA LINII AUTOBUSOWYCH NA NOWYM MOŚCIE DROGOWYM Gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 7 listopada 2013 r Założenia do trasowania nowych i modernizacji istniejących: Skrócenie

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa,

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 (24.10-2.11.2015 r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, 22.10.2015 Dojazd do cmentarzy w dniach 24-25.10.2015 r. sobota-niedziela Dojazd

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Linia D1 (tramwajowa) kursować będzie w dniach 29 i 30 października co 20 minut i w dniu 1 listopada co 15 minut.

Linia D1 (tramwajowa) kursować będzie w dniach 29 i 30 października co 20 minut i w dniu 1 listopada co 15 minut. Wszystkich Świętych wiążę się ze zmianami w komunikacji miejskiej i organizacją ruchu wokół cmentarzy. Pojawią się dodatkowe linie które pozwolą na łatwiejszy dojazd do największych nekropolii w naszym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebiegu tras rowerowych w ramach Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy. Wersja dość robocza.

Koncepcja przebiegu tras rowerowych w ramach Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy. Wersja dość robocza. Koncepcja przebiegu tras rowerowych w ramach Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy. Wersja dość robocza. Opracował: Marcin Lecki Część opisowa: Propozycje miasta na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo Rada Osiedla Poznań Świerczewo skr. pocztowa nr 3 60-992 Poznań 42 http://www.poznan-swierczewo.prv.pl numer telefonu osoby prowadzącej sprawę: 695 306 977 Nr wniosku: SWR/0123- /09 Poznań, dnia 6 maja

Bardziej szczegółowo

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Wyniki badań telefonicznych LOF W roku 20 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH,

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH, PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH, Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN ZAWARŁA POROZUMIENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne:

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne: W związku z realizacją projektu Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013r na wsparcie podmiotów realizujących Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska.

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Załącznik nr. 16 Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej w wyniku analizy kursów z najmniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr II. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr II do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Koncepcja Rozwoju Transportu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublin, 10 grudnia 2015 r. 1 1.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja na terenie Gminy Rzgów

Komunikacja na terenie Gminy Rzgów Komunikacja na terenie Gminy Rzgów Stan obecny i planowane zmiany Stan obecny 1 Komunikacja zbiorowa na terenie gminy Rzgów jest zapewniona poprzez usługi świadczone przez trzech głównych przewoźników:

Bardziej szczegółowo

4. Andersa 2 w zatoce przy cmentarzu. 8. Chopina 27 1 przy bibliotece KUL

4. Andersa 2 w zatoce przy cmentarzu. 8. Chopina 27 1 przy bibliotece KUL Lp. Lokalizacja Ilość Uwagi 1. 1-go Maja 6 parking płatny 2. 3-go Maja 1 przy aptece 3. Akademicka 2 przy skwerze 4. Andersa 2 w zatoce przy cmentarzu 5. Balladyny 2 1 w zatoce 6. Bieczyńskiego 3 1 7.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane z otwarciem centralnego odcinka II linii metra PROJEKT ZMIAN DO KONSULTACJI. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Zmiany związane z otwarciem centralnego odcinka II linii metra PROJEKT ZMIAN DO KONSULTACJI. Warszawa, kwiecień 2014 r. Zmiany związane z otwarciem centralnego odcinka II linii metra PROJEKT ZMIAN DO KONSULTACJI Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 Tramwaje - schemat ogólny nowa linia 11 korekty tras (przywrócenia) 3, 4, 6, 10,

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy.

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy wprowadza się następujące aktualizacje: 1. W punkcie

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W LUBLINIE

BADANIA RYNKU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W LUBLINIE Aleksander NIEOCZYM Rafał LONGWIC, Wincenty LOTKO BADANIA RYNKU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W LUBLINIE W artykule przedstawiono wyniki ankiety mającej na celu określenie preferencji wyboru środka transportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 25.03.2014 r. TO-0506/ 266 /14 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11 85-153 BYDGOSZCZ Dotyczy: uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Lublin

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Lublin Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Lublin I. Wprowadzenie Lublin to miasto położone na Wyżynie Lubelskiej w środkowo-zachodniej Polsce. Lublin jest miastem na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Stan obecny Komunikacja miejska działająca na zlecenie ZDiTM Szczecin opiera się na komunikacji tramwajowej i autobusowej. Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin

BACKLIGHTów 18m 2 Lublin OFERTA BACKLIGHTów 18m 2 Lublin TYLKO MY JE MAMY! Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu szczególną ofertę na JEDYNE tak ekskluzywne nośniki reklamowe w Lublinie Backlighty Premium 18m 2 Nie znajdziecie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji Poznania, Lubonia i Komornik od 1 października 2011 Poznań, dnia 22.09.2011 r. ZTM.PI.0615-118/11 Zarząd Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2014/2015. Rejony zimowego utrzymania miasta

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2014/2015. Rejony zimowego utrzymania miasta Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2014/2015 Zimowe utrzymanie dróg publicznych Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych

Bardziej szczegółowo

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy.

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy. Linia http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=276961 ` Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/378/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2015 r. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Funkcjonowanie komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Poznań, dnia 17.12.2010 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE siedziba: ul. Krochmalna 13 J 20-401 Lublin tel. (81) 466 57 00, fax: (81) 466 57 01 drogi@zdm.lublin.eu www.zdm.bip.lublin.eu INFORMATOR zimowego utrzymania dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska i drogi na wakacje

Komunikacja miejska i drogi na wakacje 25-10-17 1/6 30.06.2017 11:04 Tomasz Andrzejewki / ZDiT kategoria: Aktualności - Transport i komunikacja Okres wakacji to zmniejszona liczba pasażerów i samochodów. Ten czas wykorzystujemy na prace drogowe.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW

PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW 2014 PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW Maciej Berliński Departament Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 11 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od

PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od 2.01.2017 Linia 0 7 Kierunek SZPITAL WOJWÓDZKI PLAC MONT CASSINO (Rondo) 7 DWORZC 10 SZPITAL WOJWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Organizacja ruchu w dniu 04/ (piątek)

Organizacja ruchu w dniu 04/ (piątek) Organizacja ruchu w dniu 04/05.08.2017 (piątek) Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych nr 2, 3, 7, 8, 12 i 16 do godziny 01:00 z częstotliwością co 30 minut: Nr 2 z Wyszyńskiego do Dworca Niebuszewo:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE siedziba: ul. Krochmalna 13 J 20-401 Lublin tel. (81) 466 57 00, fax: (81) 466 57 01 drogi@zdm.lublin.eu www.zdm.bip.lublin.eu INFORMATOR zimowego utrzymania dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/12. ANTONI JAKÓBCZAK, Lublin, PL JERZY KUKIEŁKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/12. ANTONI JAKÓBCZAK, Lublin, PL JERZY KUKIEŁKA, Lublin, PL PL 221004 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221004 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394273 (51) Int.Cl. E01C 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński.

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński. Łukasz Szymański, Paweł Włodarek Efekty wprowadzenia TTA na trasie WZ W Warszawie, wzorem innych miast Europejskich, rosną szanse na renesans komunikacji tramwajowej. Dowodzą tego już podjęte działania,

Bardziej szczegółowo

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 1.1 Wyniki badania pn. Preferencje komunikacyjne mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przeprowadzonego w roku 2014 pokazują, że najczęstszym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 2319 ANEKS NR 3 z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2017/S

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2017/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80988-2017:text:pl:html Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od roku do roku.

związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od roku do roku. W związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od 24.10.2009 roku do 01.11.2009 roku. Dnia 24.10.2009 r. (sobota) na wszystkich liniach tramwajowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE siedziba: ul. Krochmalna 13 J 20-401 Lublin tel. (81) 466 57 00, fax: (81) 466 57 01 drogi@zdm.lublin.eu www.zdm.bip.lublin.eu INFORMATOR zimowego utrzymania dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r.

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. 2017-10-26 W związku ze zwiększonymi potrzebami przewozowymi w rejonie cmentarzy w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, w środę, 1 listopada zostaną

Bardziej szczegółowo