Wysyłanie poczty elektronicznej PROTOKÓŁ SMTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysyłanie poczty elektronicznej PROTOKÓŁ SMTP"

Transkrypt

1 Wysyłanie poczty elektronicznej PROTOKÓŁ SMTP

2 2 1. Krótka historia Mimo nowych moliwoci, jakie daj komunikatory, cigle zyskuje na popularnoci i znaczeniu. Z bada rynku przeprowadzonych przez IDC wynika, e w roku 2005 mona si spodziewa 36 miliardów i dziennie! W roku 2000 w uyciu było około 505 milionów skrzynek poczty elektronicznej, w roku 2005 t form komunikacji ma si ju posługiwa ok. 1,2 mld uytkowników. Wszystko zaczło si w roku 1971 w sposób, który trudno byłoby nazwa spektakularnym. Technik w BBN, Ray Tomlinson, przestał midzy dwoma komputerami, które były połczone w sieci ARPAnet. Poszukujc rzadko uywanego znaku dla wyrónienia poczty elektronicznej i w ten sposób ustanowił symbol nowej epoki. Kolejnym krokiem milowym w historii poczty elektronicznej było opracowane w roku 1981 przez Erica Allmana oprogramowanie Sendmail. Umoliwiło ono po raz pierwszy wysyłanie za pomoc programu pocztowego wiadomoci jednoczenie do wielu sieci. Dzisiejszy sukces a był nie do przewidzenia w roku 1971 i wynalazek Thomlinsona zasłuył sobie tylko na kilka wzmianek w prasie. Dzi nie sposób wyobrazi sobie ycia bez poczty elektronicznej, a dla wielu ludzi jest ona wrcz warunkiem funkcjonowania. Poczta elektroniczna opiera si na trzech protokółach SMTP do wysyłania oraz POP i IMAP do odbioru. Specyfikacj kadego protokołu opisano w jednym lub kilku RFC. 2. Simple Mail Transfer Protocol SMTP Zadaniem SMTP jest niezawodny i wydajny transport wiadomoci. Protokół ten jest niezaleny od protokołu sieciowego; zwykle stosowany jest standardowy protokół Internetu, TCP. Komunikacja odbywa si przez port 25. Za wymian wiadomoci odpowiadaj tzw. mail transfer agents (MTA). Najbardziej znanym MTA jest Sendmail. Uytkownik zwykle nie ma z nimi bezporednio do czynienia. Dostaw poczty do i z MTA zajmuj si klienty pocztowe, takie jak Outlook czy KMail. MTA komunikuj si midzy sob za pomoc zwykłych znaków ASCII. Klient wysyła polecenia do serwera, który odpowiada za pomoc kodu numerycznego i opcjonalnego cigu znaków. Simple Mail Transfer Protocol ma jednak jedn, istotn wad po wystaniu a nie otrzymuje si adnej wiadomoci o jego dalszych losach. Specyfikacja przewiduje

3 3 wprawdzie powiadomienie nadawcy w sytuacji, gdy wiadomo nie moe by dostarczona. Nie jest okrelone jednoznacznie, jak taka wiadomo ma wyglda. Zwykle jest to z komunikatem o błdzie i nagłówkiem niedostarczonej wiadomoci. Ze wzgldu na brak standardu w praktyce rzadko udaje si ustali, gdzie i dlaczego wystpił błd. Dlatego te opracowano rozszerzenie SMTP, definiujce standardowe powiadomienia o błdach. Niestety bardzo niewiele serwerów obsługuje obecnie to rozszerzenie Proces SMTP Rys.: Sie o topologii magistrali ródło: Komar, B. (2002). TCP/IP dla kadego. Gliwice: Helion, strona 373 Typowe połcznie SMTP składa si z etapów: Klient SMTP inicjuje połczenie z serwerem SMTP. Klient korzysta z losowo wybranego portu o numerze powyej 1024 i łczy si z portem serwera o numerze 25. Serwer sygnalizuje akceptacj połczenia komunikatem 220 <Ready> Klient da ustanowienia sesji poprzez wysłanie polecenia HELO (ang. Hello) lub EHLO (ang. Extended Hello). Polecenie to powinno zawiera pełn nazw (FQDN) klienta. Serwer odpowiada komunikatem 250 <OK> Klient informuje serwer, kto wysyła wiadomo, wykorzystujc polecenie MAIL FROM: <Adres>, gdzie <Adres> jest adresem poczty elektronicznej uytkownika wysyłajcego. Zazwyczaj odpowiada on adresowi zwrotnemu

4 4 okrelonemu w programie pocztowym klienta. Serwer ponownie powinien odpowiedzie komunikatem 250 <OK>. Klient okrela nastpnie wszystkich odbiorców, do których wiadomo jest skierowana. Korzysta w tym celu z polecenia RCPT TO: <Adres>. Jeeli serwer obsługuje wielu odbiorców, dla kadego z nich przesyłane jest kolejne polecenie RCPT TO:. Odpowiedzi serwera na informacj o kadym kolejnym odbiorcy jest komunikat 250 <OK>. Klient informuje o gotowoci do przesyłania właciwej wiadomoci komunikatem DATA. Serwer odpowiada komunikatem 250 <OK>. Okrela równie cig znaków, który spodziewa si otrzyma na znak koca treci wiadomoci. Najczciej jest to [CR][LF].[CR][LF]. Potem nastpuje przesłanie do serwera teje treci. Wiadomo przesyłana jest przy uyciu znaków 7- bitowego ASCII. Jeeli towarzysz jej załczniki, musz one zosta przetworzone do tej postaci. Wykorzystuje si do tego celu mechanizm BinHex, uuencode lub MIME. Po zakoczeniu transmitowania wiadomoci, klient wysyła polecenie QUIT koczce sesj SMTP. Serwer odpowiada komunikatem 221 <C1osing>, co oznacza, e nastpiło zakoczenie sesji. Jeeli klient wysyła nastpn wiadomo, proces ponownie rozpoczyna si od polecenia MAIL FROM:. Rys.: Droga a od nadawcy do odbiorcy ródło: PC World Komputer PRO. Nr 3/ Polecenia protokołu SMTP Polecenie definiuj sposób przesyłania i. Zgodnie ze specyfikacj implementcaja SMTP musi obsługiwa co najmniej osiem polece:

5 5 Tabela 1. Polecenia SMTP. POLECENIE HELO MAIL RCPT DATA RSET SEND SOML SAML VRFY EXPN HELP NOOP QUIT TURN OPIS Inicjuje połczenie i identyfikuje nadawc SMTP dla odbiorcy SMTP Inicjuje transakcj pocztow Identyfikuje pojedynczego adresata Identyfikuje wiersze nastpujce po poleceniu jako dane pocztowe od nadawcy Przerywa biec transakcj pocztow Dostarcza poczt do terminala Dostarcza poczt do terminala. Jeeli ta operacja si nie powiedzie, poczta zostanie dostarczona do skrzynki pocztowej Dostarcza poczt do terminala. Poczta jest równie dostarczana do skrzynki pocztowej Weryfikuje nazw uytkownika Rozwija list dystrybucyjn Sprawia, e odbiorca wysyła przydatne informacje da, by odbiorca wysłał odpowied OK, ale w przeciwnym razie nie okrela adnych działa da, by odbiorca wysłał odpowied OK, a nastpnie zamknł kanał transmisyjny da, by odbiorca przejł rol nadawcy. Jeeli zostanie otrzymana odpowied OK, to nadawca staje si odbiorc 2.3. Kody odpowiedzi SMTP Kody odpowiedzi SMTP gwarantuj, e klient jest na bieco informowany o statusie serwera. Kade polecenie wymaga kodu odpowiedzi od serwera. Klient decyduje o sposobie dalszego postpowania wyłcznie na podstawie otrzymanych zwrotnie kodów numerycznych. Tabela 2. Kody odpowiedzi SMTP KOD ZNACZENIE 211 Odpowied stanu systemu lub pomocy systemowej. 214 Komunikat pomocy. 220 Usługa gotowa.

6 6 221 Usługa zamyka kanał transmisyjny. 250 dane działanie poczty OK, zakoczone. 251 Uytkownik nielokalny; przeka do cieki przekazywania. 354 Rozpocznij wprowadzanie poczty. 421 Usługa niedostpna, zamykam kanał transmisyjny. 450 dane działanie poczty nie zostało podjte: skrzynka pocztowa niedostpna. 451 dane działanie zostało przerwane. 452 dane działanie nie zostało podjte: niewystarczajca ilo pamici systemowej. 500 Błd składniowy, polecenie nierozpoznane. 501 Błd składniowy w parametrach lub argumentach. 502 Polecenie nie zostało implementowane. 503 Zła kolejno polece. 504 Parametr polecenia nie został implementowany. 550 dane działanie poczty nie zostało podjte: skrzynka pocztowa niedostpna. 551 Uytkownik nielokalny; spróbuj wykorzysta ciek przekazywania. 552 dane działanie poczty zostało przerwane: przekroczona alokacja pamici. 553 dane działanie nie zostało podjte: niedozwolona nazwa skrzynki pocztowej. 554 Transakcja nie powiodła si Mail Routing i DNS Gdy serwer SMTP odbierze wiadomo od klienta, odpowiada za routing a. System nazw domen (DNS) odgrywa centraln rol nie tylko w dziedzinie dostpu do serwerów internetowych i FTP, lecz równie w kwestii przesyłania wiadomoci elektronicznych. W systemie DNS przewidziano specjalne wpisy dla i rekordy MX. Serwer identyfikuje komputer docelowy za pomoc tak zwanego mail exchange record domeny. W tym celu pyta serwer DNS i otrzymuje list serwerów (mail exchanger), które odbieraj wiadomoci dla tej domeny. Kady mail exchanger ma okrelony

7 7 priorytet o długoci 16 bitów. Serwer SMTP próbuje zatem po kolei dostarczy wiadomo do którego z serwerów zgodnie z priorytetem. Zasadniczo wiadomo moe przechodzi przez wiele serwerów SMTP. Wbrew szeroko rozpowszechnionemu mniemaniu, jakoby e mogły kilkakrotnie okry Ziemi, zanim w kocu dotr do odbiorcy, w rzeczywistoci z reguły przechodz tylko przez dwa serwery SMTP. Zapobieganie powstawaniu takich ptli jest włanie zadaniem rekordów MX. Mimo to w wyjtkowych przypadkach moe si zdarzy, e taka ptla powstanie, na przykład w sytuacji gdy informacje routingowe s niekompletne lub nieaktualne. Taki przypadek zachodzi na przykład przy zmianie dostawcy usług internetowych. Rys.: DNS i ródło: PC World Komputer PRO. Nr 3/ Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) W treci i stosuje si 7-bitowy tekst ASCII. Zawiera on 128 znaków, jednak bez narodowych znaków specjalnych. W tej wersji nie mona wic pisa z polskimi ogonkami. RFC 2045 definiuje MIME, który eliminuje problemy, gdy w u uyto innego zestawu znaków ni US ASCII.

8 8 Tre a MIME moe by w dalszym cigu przesyłana jako tekst ASCII, bez wzgldu na zawarto. Jedynym warunkiem stosowania jest obsługa przez klienta pocztowego. MIME dodaje do nagłówka pewne elementy, które objaniaj odbiorcy struktur treci. Tabela 3. Nagłówek MIME ELEMENT PARAMETR OPIS Wersja MIME 1.0 Okrela wersj MIME. Typ zawartoci Tekst, obraz itp. Okrela zawarto a. W przypadku typów tekst i multipart dochodzi informacja o zestawie znaków oraz identyfikator czci tekstowej. Content Transfer Encoding 7bit, 8bit, binary, quotedprintable Charakteryzuje algorytm kodowania danych Typy MIME MIME nie tylko umoliwia przesyłanie i z załcznikami, lecz jednoczenie zapewnia informacj, któr klient pocztowy wykorzystuje do wybrania właciwego programu edycyjnego. Słuy do tego element nagłówka Typ zawartoci". MIME dzieli typy danych (typy mediów) na siedem grup głównych z wieloma podgrupami. Kade rozszerzenie nazwy pliku przypisane jest do jednego z typów mediów. Tabela 4. Waniejsze typy MIME NAZWA TYP OPIS tekst plain richtext enriched tekst niesformatowany tekst z prostym formatowaniem (kursywa) uproszczona i rozszerzona forma richtext mixed wieloczłomowa tre, elementy przetwarzane s sekwencyjnie multipart parallel wieloczłonowa tre, elementy przetwarzane s rónolegle digest wycig z a alternative wieloczłonowa tre o identycznej zawartoci logicznej

9 9 message rfc882 partial external-body zawartoci jest inna wiadomo rfc822 zawartoci jest fragment a zawartocia jest wskazówka do właciwej wiadomoci application octet-stream dane binarne postscript dane postscriptowe image jpeg format iso gif compuserve graphic interchange format (gif) audio basic kodowany format 8-bitowy -law video mpeg format iso Zabezpieczenie sesji SMTP SMTP to protokół notorycznie naduywany przez hakerów do wysyłania uytkownikom najróniejszych niespodzianek. Łatwo takiego wykorzystania protokołu pocztowego wynika wprost z jego,,ufnej natury. Działanie protokołu SMTP opiera si na technice okrelanej mianem przekazywanie SMTP (ang. SMTP relaying). Klient łczy si z serwerem SMTP i przekazuje wiadomoci do odbiorcy przez ich,,odbicie na serwer SMTP. Standardowo serwer SMTP pozwala przekazywa (odbija) wiadomoci dowolnym klientom. Wraz ze wzrostem problemu nieuprawnionego wysyłania wiadomoci wiele organizacji blokuje swoje serwery SMTP, ograniczajc moliwoci korzystania z przekazywania SMTP. Typowe rozwizania to: Ograniczenie przekazywania do wybranych podsieci IP. Mona skonfigurowa serwer SMTP tak, aby przyjmował wiadomoci wyłcznie od stacji pracujcych w wybranej podsieci IP. Mimo e sprawdza si to w odniesieniu do klientów w sieci lokalnej, nie moe by stosowane przez organizacje, w której uytkownicy zmieniaj miejsca korzystania z poczty elektronicznej. Poniewa uytkownik zmieniajcy miejsce pobytu korzysta z usług rónych ISP, zdefiniowanie wszystkich wymaganych podsieci jest praktycznie niemoliwe. Wprowadzenie uwierzytelniania SMTP. Protokół SMTP przewiduje moliwo uwierzytelniania klientów jeszcze zanim zaczn oni wysyła wiadomoci. Cho

10 10 wydaje si to rozwizaniem najlepszym, wie si z pewnym ryzykiem, poniewa uwierzytelnianie opiera si na jawnym przesyłaniu hasła. Wyłczanie przekazywania SMTP. W przypadku serwerów poczty, takich jak Microsoft Exchange Server 2000, pozwalajcych klientom łczy i uwierzytelnia si przy uyciu rozwiza firmowych, przekazywanie SMTP mona wyłczy. Wówczas usługi specyficzne dla serwera pocztowego bd przyjmowa wyłcznie wiadomoci kierowane do Intemetu. Z opcji tej nie mona skorzysta, gdy w sieci pracuj klienty protokołu POP3 lub IMAP4. Poza ograniczeniami przekazywania, wymiana danych SMTP moe by chroniona przy uyciu SSL, czyli mechanizmów opartych na technologii klucza publicznego. Zabezpieczenia SSL opieraj si na zabezpieczonej wymianie klucza sesji uywanego do szyfrowania całoci komunikacji midzy klientem a serwerem. Kiedy klient SMTP łczy si usług SMTP serwera pocztowego, otrzymuje klucz publiczny serwera. Procedura jest nastpujca: Klient łczy si z serwerem SMTP. W miejsce standardowego portu TCP 25 wykorzystywany jest port TCP 465 Serwer SMTP przesyła klientowi swój certyfikat. Jednym z jego atrybutów jest klucz publiczny serwera Klient weryfikuje certyfikat serwera: sprawdza powizanie z zaufanym głównym organem certyfikujcym (CA), kontroluje znacznik czasu, porównuje nazw wymienion w certyfikacie z pełn kwalifikowana nazw serwera i zestawia numer seryjny z listami certyfikatów uniewanionych Po udanej weryfikacji klient generuje losowy klucz sesji, szyfruje go przy uyciu klucza publicznego serwera i wysyła klucz do serwera. Serwer z kolei odszyfrowuje klucz sesji przy uyciu własnego klucza prywatnego i zwraca potwierdzenie, bdce dla klienta zarazem potwierdzeniem tosamoci serwera Do serwera przesyłana jest nazwa uytkownika i hasło (zaszyfrowane przy uyciu klucza sesji)

11 1 1. Literatura 1.1. Komar, B. (2002). TCP/IP dla kadego. Gliwice: Helion Scrimger R., LaSalle P., Leitzke C., Parihar M., Gupta M. (2002). TCP/IP. Biblia. Gliwice: Helion PC World Komputer PRO. Nr 3/2003.

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP WOJCIECH MAZURCZYK Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: W.Mazurczyk@elka.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ USŁUGA DHCP - CZ.II INICJUJ [ ] / DHCPDISCOVER DHCPNAK / [ ] WYBIERZ DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu DHCPOFFER / [ ] PRZEWIĄŻ DHCPREQUEST (minął czas przewiązywania stand. 87,5% czasu wynajmu) ODNÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS Konfiguracja routerów podstawy Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS STRESZCZENIE Opracowanie to zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji routerów, wykorzystywanych przez nie protokoów

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera pocztowego. Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS

Konfiguracja serwera pocztowego. Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS Konfiguracja serwera pocztowego Autorzy: Barbara Słonina, Piotr Sudia, Piotr Szczypek IVFDS 1 STRESZCZENIE Celem naszej pracy jest zainstalowanie systemu operacyjnego Linux Debian 3.0 a następnie zaimplementowanie

Bardziej szczegółowo

Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki

Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki Krzysztof M. Brzeziski Igor Margasiski Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki Motto: "Get up,

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo