System Rozproszone Komunikator Dokumentacja. Maciej Muszkowski Jakub Narloch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Rozproszone Komunikator Dokumentacja. Maciej Muszkowski Jakub Narloch"

Transkrypt

1 System Rozproszone Komunikator Dokumentacja Maciej Muszkowski Jakub Narloch

2 Wymagania Zgodnie ze wstępnymi założeniami komunikator musi, realizowad następujące funkcje: 1. Jest oparty o model Peer2Peer, nie istnieje pojedynczy serwer centralny. Każdy z komunikatorów pełni funkcje zarówno serwera jak i klienta. 2. Przesyłanie publicznych wiadomości do wszystkich podłączonych komunikatorów. 3. Przesyłanie prywatnej wiadomości do wybranego adresata. 4. Komunikator wyświetla informację o tym, że ktoś w danej chwili pisze wiadomośd. 5. Przechowuje historię wiadomości wszystkich innych komunikatorów i pozwala ją w dowolnej chwili wyświetlid. 6. W przypadku rozłączenia się lub awarii po ponownym podłączeniu historia wiadomości jest synchronizowana. 7. Jeżeli nastąpi awaria, któregoś z węzłów i sied ulegnie podziałowi pozostałe komunikatory powinny byd w stanie na nowo nawiązad połączenie ze sobą. Protokół Protokół komunikacji został oparty o TCP, który zapewnia niezawodnośd. Format przesyłanych wiadomości został utworzony na bazie JSON. Poniżej wyspecyfikowane wszystkie rodzaje przesyłanych wiadomości wraz z opisem znaczenia ich pól oraz przykładami. Base: : pól: {"from_ipv4": "adres", "from_port": port} Komunikat base, stanowi bazowy typ wiadomości, wszystkie pozostałe wiadomości dziedziczą po nim jego pola. Pola from_ipv4 i port jednoznacznie identyfikują nadawcę w sieci. Komunikat Base nie jest przekazywany pomiędzy komunikatorami. Message: : {"from_ipv4": adres", "from_port": port, "time_info": wektor czasu, "msg_from_ipv4 : adres, "msg_from_port": port, "msg_to_ipv4": "adres", "msg_to_port": port, "message": "wiadomość" }

3 pól: Message, służy do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami. Każda z wiadomości zawiera aktualny czas wektorowy ze stanem wiedzy danego komunikatora o innych procesach. W momencie wysyłania wiadomości czas wektorowy w pozycji odpowiadającej nadawcy, jest zwiększany o 1. Wszystkie wiadomości, które zawierają adres msg_to_ipv4 ustawiony na , są traktowane, jako wiadomości publiczne i przesyłane do wszystkich komunikatorów. Wiadomości prywatne natomiast posiadają określonego odbiorcę wiadomości. Ponieważ wiadomości są rozsyłane po całej sieci, istniała potrzeba identyfikacji nadawcy wiadomości, dlatego dodano dwa pola msg_from_ipv4 oraz msf_from_port wskazujące na osobę, która wysłała wiadomośd. Pola from_ipv4 natomiast zawierają informację o tym, kto rozpowszechnia tą wiadomośd dalej. Wiadomośd message jest przesyłana w formacie UTF-8 w celu rozwiązania kwestii kodowania znaków diakrytycznych. time_info Zawiera czas wektorowy danego komunikatora i jego wiedzę o czasie logicznym innych komunikatorów. msg_from_ipv4 Adres IP nadawcy wiadomości. msg_from_port Port nadawcy wiadomości. msg_to_ipv4 Adres IP odbiorcy, zawiera , w przypadku wiadomości publicznych. msg_to_port Port odbiorcy, zawiera 0, w przypadku wiadomości publicznych. message Treśd wiadomości. Status: : pól: {"from_ipv4": "adress", "from_port": port, "status_ipv4": "adres", "status_port": port, "status": status"} Wiadomośd status, służy do przesyłania informacje o zmianie statusu użytkownika, czy jest on dostępny czy też się rozłączył. Pole status może zawierad dwie wartości: online lub offline. Status jest przesyłany przez każdy komunikator, który podłącza się do sieci (online). W momencie odłączania, się komunikator przesyła status offline. status_ipv4 Identyfikuję adres komunikatora, który przesyła informację o statusie. status_port Identyfikuję port komunikatora, który przesyła informację o statusie. status Status, może przyjmowad tylko dwie wartości online i offline.

4 MyIP: : pól: { "from_ipv4": adres", "from_port": port, "my_ipv4": "adres", "my_port": port} Wiadomośd MyIP, jest przesyłana jako pierwsza w momencie nawiązania nowego połączenia pomiędzy dwoma węzłami, służy ona do identyfikacji połączonych do siebie komunikatorów. my_ipv4 Zawiera adres IP nowo podłączonego węzła. my_port Zawiera port nowo podłączonego węzła. Backup: : pól: { "from_ipv4": "adress", "from_port": port, "backup_ipv4": "adress", "backup_port": port} Ze względu na przyjętą topologię sieci oraz mechanizm podłączania się do innych węzłów, w celu obsługi awarii innych konieczne było zdefiniowanie wiadomości, która będzie definiowała backup (węzeł zastępczy dla danego węzła). Backup jest przesyłany w momencie nawiązania nowego połączenia. Wiadomośd ta jest przesyłana wyłącznie przez serwer, do którego dany komunikator się podłączył. W przypadku, gdy węzeł który został wyznaczony za backup odłączy się ulegnie awarii istnieje koniecznośd wyznaczenia backup-a na nowo. backup_ipv4 Adres IP węzła będącego backup-em. backup_port Port węzła będącego backup-em.

5 Algorytmy i zastosowane rozwiązania Topologia sieci: W ramach tego projektu zastosowano topologię drzewa tzn. każdy z węzłów w danej chwili może się podłączyd wyłącznie do jednego węzła, sam natomiast, może przyjąd dowolną ilośd połączeo. Rozwiązanie to ma na celu wykluczenie cykli w tak zbudowanej sieci. Podłączenie się nowego węzła: W celu podłączenia się do innego węzła wymagana jest znajomośd adresu IP oraz portu nasłuchującego danego węzła. Identyfikatorem nowo przyłączonego węzła staje się jego własny IP oraz port nasłuchujący i pozwala on jednoznacznie identyfikowad użytkowników w sieci. Po podłączeniu do danego węzła następuję wymiana pomiędzy nimi komunikatów: 1. Wysyłamy do zdalnego węzła wiadomośd MyIP z naszym adresem i portem. 2. Odbieramy taką sama wiadomośd od podłączonego do nas węzła. 3. Przesyłamy aktualną historie wszystkich wiadomości, zarówno publicznych jak i prywatnych. 4. Przesyłamy mu listę statusów wszystkich komunikatorów w sieci. 5. Przesyłamy informację o backupie, zgodnie z przyjętymi zasadami. Odłączenie się węzła: W przypadku zakooczenia komunikatora w sposób standardowy lub awarii węzeł do którego był podłączony przesyła do wszystkich status offline z id użytkownika, który się odłączył. W wyniku odłączenia się jednego z węzłów, może dojśd do podziału sieci, dlatego wszystkie węzły, dla których odłączony węzeł pełnił rolę serwera podłączają się do węzła zdefiniowanego, jako backup (o ile jest to możliwe). Rozpowszechnianie komunikatów po sieci Komunikaty zdefiniowane wcześniej można podzielid na dwie kategorie: komunikatów broadcastowanych i point 2 point. Wiadomości broadcastowane są przesyłane do wszystkich innych użytkowników. Zalicza się do nich wiadomości message i status. Pozostałe wiadomości, czyli myip i backup są przesyłane wyłącznie do konkretnych węzłów i nie są przesyłane dalej.

6 Przesyłanie wiadomości Wiadomości dzielą się na dwa rodzaje: publiczne prywatne Wiadomości publiczne są adresowane do wszystkich użytkowników, i dany węzeł po ich odebraniu wyświetla je po czym przesyła je dalej. Wiadomości prywatne są adresowane wyłącznie do jednego użytkownika, wszystkie węzły, które napotka po drodze mają za zadanie jedynie je przekazad dalej. Czas wektorowy wiadomości Wiadomośd message jest przesyłana wraz z logicznym czasem wektorowym. Służy on do identyfikacji poszczególnych wiadomości i pozwala wykryd sytuacje, w której dana wiadomośd została otrzymana po raz drugi. Do obsługi czasu wektorowego definiuje się następujące operacje: W przypadku wysyłania, nadawca inkrementuje swój czas, nie zmieniając pozostałych, po czym wysyła wiadomośd. Przyjęto, że każdy proces inicjuje swój czas wartością 1. Pierwsza wysłana przez niego wiadomośd będzie, więc miała czas 2. W przypadku odebrania wiadomości łączymy wektor odebrany z wiadomości wraz z naszym, w przypadku elementów, które się nie powielają nie ulegają one zmianie i są dodawane do wynikowego wektora. W pozostałych wybierany jest maksymalny czas z obu wektorów: max(wektor_wiadomości, nasz_wektor). Gdy komunikator otrzymuje wiadomośd, pierwszą rzeczą, którą sprawdza to jej czas wektorowy nadawcy, wiadomośd jest przesyłana dalej tylko w wypadku, gdy czas wektorowy z wiadomości jest większy od tego zapisanego u odbiorcy. W przeciwnym wypadku wiadomośd nie jest przekazywana dalej. Synchronizacja wiadomości Nowo połączone węzły synchronizują historię wiadomości z innymi komunikatorami. Historię wiadomości otrzymuje się od węzła do którego się dany komunikator podłączył. Otrzymuje on historię wszystkich rozesłanych po sieci wiadomości uwzględniając w tym wiadomości prywatne i publiczne. Backup Każdy z sąsiadów ma przypisany swój węzeł Backup (o ile jest podłączony do przynajmniej 2 węzłów), jest to węzeł do którego należy się podłączyd w przypadku odejścia tego sąsiada.

7 Rys.1 Kolorowe strzałki to wskazują węzły, do których należy się połączyd w przypadku odejścia sąsiada o tym kolorze. Rys.2-4 Szary węzeł to sąsiad, który odszedł, kolorowe strzałki to nowe połączenia. Węzłem Backup jest w pierwszej kolejności nasz rodzic, jeśli nie mamy rodzica to jest to pierwsze z naszych dzieci (o ile mamy więcej niż 1 dziecko, w przeciwnym wypadku i tak nie mamy komu wysład tego węzła). Adres węzła backup jest aktualizowany i na nowo przesyłany przy: podłączeniu się kogoś do nas (wtedy my jesteśmy rodzicem tej osoby) odłączeniu się kogoś od nas podłączeniu się nas do kogoś (wtedy my jesteśmy dzieckiem tej osoby) Takie rozwiązanie posiada jedną wadę, powoduje, że sied rozpadnie się jeśli nie będziemy mieli możliwości połączenia do naszego węzła backup (czyli np padnie nasz rodzic oraz rodzic rodzica w tej samej chwili i w tym krótkim czasie nie zostanie wyznaczony nowy węzeł backup).

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Środowiska przetwarzania rozproszonego

Środowiska przetwarzania rozproszonego Środowiska przetwarzania rozproszonego 1 Parallel Virtual Machine PVM (ang. Parallel Virtual Machine) powstał w 1989 roku w Oak Ridge National Laboratory, w celu ułatwienia programowania równoległego w

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

2. Przykładowy scenariusz routingu IP

2. Przykładowy scenariusz routingu IP 1. Tunele Tunele sieciowe porównać można do wirtualnych łączy punkt-punkt (najczęściej), wykorzystujących w celu przenoszenia ruchu proces enkapsulacji. Oznacza to, że jednostki danych określonego protokołu,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. System nazw domen (DNS)

Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Dogłębnie System nazw domen (DNS) analizuje nazwy hostów zarówno nazwy hostów lokalnych, jak i w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) na adresy Protokołu IP. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem Komunikacyjny wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Internetowa wymiana dokumentów

Biuletyn techniczny. Internetowa wymiana dokumentów Biuletyn techniczny Internetowa wymiana dokumentów Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2014 Spis treści 1 CO TO JEST INTERNETOWA WYMIANA DOKUMENTÓW?... 3 2 W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ PRZESYŁANE DANE?...

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania sieci

Podstawy działania sieci Podstawy działania sieci Krótka historia sieci komputerowych Po zbudowaniu pierwszego komputera w latach 40. XX wieku trzeba było trochę zaczekać na pojawienie się pierwszych sieci komputerowych. Za pierwszą

Bardziej szczegółowo

Adresy i sieci. Struktura adresu IP 172.29.32.66

Adresy i sieci. Struktura adresu IP 172.29.32.66 Adresy i sieci W każdej sieci każde miejsce, do którego inne komputery wysyłają informacje, musi mieć niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki nazywany jest zwykle adresem. W niektórych technologiach

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo