Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE I.1. Pojęcia stosowane w regulaminie I.1.1. Regulamin konkursu niniejszy dokument. I.1.2. Organizatorzy - oraz Studenckie Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. I.1.3. Komisja konkursowa zespół wyłoniony spośród Organizatorów, który dokonuje weryfikacji prac pod względem merytorycznym i formalnym na każdym etapie konkursu. I.1.4. Uczestnik konkursu osoba, która w wyznaczonym terminie nadeśle Rozwiązanie konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. I.1.5. Rozwiązanie skład się z trzech części: opisu samodzielnie wykonanego przez Uczestnika konkursu algorytm rozwiązującego zadanie określone w Tematyce Konkursu, implementacji tego algorytmu oraz zeskanowanej ostatniej strony Regulaminu konkursu z podpisem Uczestnika. Akceptowane będą jedynie rozwiązania, w skład których wchodzą wszystkie ww. dokumenty sporządzone zgodnie z wytycznymi podanymi w paragrafie III Regulaminie konkursu. I.2. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na pobranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)). I.3. Terminy: Ogłoszenie konkursu: 20 maja 2013 roku Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie: 30 września 2013 roku Przesłanie prac do oceny: 20 października 2013 roku Wyłonienie finalistów: 18 listopada 2013 roku Prezentacja, ocena prac i ich weryfikacja oraz rozstrzygnięcie konkursu: 29 listopada 2013 roku I.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu stają się one obowiązujące. I.5. W sytuacjach problemowych nieobjętych niniejszym Regulaminem konkursu, sporne i niejasne kwestie rozstrzyga Komisja konkursowa.

2 II. T E M A T Y K A K O N K U R S U W dobie powszechnej dostępności komputerów naturalnym zjawiskiem stało się tworzenie aplikacji dostarczających użytkownikom rozrywki gier komputerowych. Bardzo wiele popularnych gier planszowych i logicznych zostało zaimplementowanych jako programy komputerowe. Od pamiętnej porażki Garriego Kasparowa stało się jasne, że program komputerowy może być równorzędnym przeciwnikiem nawet dla najbardziej doświadczonych graczy. Obecnie rywalizacja z aplikacjami komputerowymi w gry opierające się na zdolnościach postrzegania, doświadczeniu i kojarzeniu faktów może być bardzo trudnym i wymagającym zadaniem. Równie ciekawym zagadnieniem jest obserwacja pojedynku algorytmów komputerowych, które rywalizują pomiędzy sobą o zwycięstwo. Jest to tak naprawdę rywalizacja dwóch idei rozwiązania danego problemu logicznego, wymyślonych i zaimplementowanych przez informatyka. Taki pojedynek pozwala w prosty sposób rozstrzygnąć, czyj pomysł rozwiązania danego problemu jest lepszy. Celem tej edycji konkursu jest przygotowanie implementacji własnego algorytmu, który weźmie udział w turnieju, w którym rywalizować będą programy pozostałych uczestników. Grą, w którą będą grały programy będzie jedna z możliwych wariacji prostej i popularnej gry logicznej kółko i krzyżyk. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego program zdobędzie najwięcej zwycięstw wśród wszystkich programów. Zaproponowany algorytm powinien mieć możliwość rozegrania partii w kółko i krzyżyk zgodnie z regułami, które zostaną podane w trzecim paragrafie tego dokumentu. Do turnieju zostaną dopuszczeni jedynie ci Uczestnicy Konkursu, których program będzie spełniał wymogi określone w czwartym paragrafie tego dokumentu. Organizatorzy zachęcają do jak największej inwencji. III. Z A S A D Y T U R N IEJU W K Ó Ł K O I K R Z Y Ż Y K PR Z Y J Ę T E N A P O T R Z E B Y KONKURS U: - Dla uproszczenia program komputerowy grający w krzyżyk nazywany jest graczem. - Turniej składa się z serii rozgrywek, w których każdy gracz gra po kolei z pozostałymi graczami. - Dane potrzebne dla prowadzenia rozgrywki przez graczy są wprowadzane przez Uczestników Konkursu, którzy zaimplementowali dany program. - Nad prawidłowością każdej z rozgrywek czuwa osoba lub grupa osób (Sędzia) delegowana w tym celu przez Komisję Konkursu. Osoba ta ogłasza ostateczny wynik każdej rozgrywki (dwóch lub trzech pojedynków). Jej decyzja jest nieodwołalna. Dopiero po rozegraniu wszystkich rozgrywek Komisja Konkursu po naradzie ogłasza wyniki. Zwycięzcą turnieju zostaje gracz (lub kilku graczy), którzy otrzymali najwięcej punktów. Zwycięstwo turnieju NIE OZNACZA automatycznie zwycięstwa konkursu (patrz paragraf V tego dokumentu). - Gra odbywa się na planszy o wymiarach 20x20 pól. Każde z pól jest kwadratem (analogicznie do szachownicy).

3 - Każda rozgrywka składa się z dwóch lub trzech pojedynków. Gracz, który wykonuje pierwszy ruch w pierwszym pojedynku, jest wybierany przez Sędziego w drodze losowania. W drugim pojedynku zaczyna program drugiego Uczestnika. Jeśli pojedynki zakończą się remisem, rozgrywany jest trzeci pojedynek, w którym gracz rozpoczynający jest również losowany. Zwycięzcą zostaje gracz, który wygrał większą ilość razy (wyjątkiem jest remis patrz dalszy ciąg zasad). - Jeżeli gracz nie jest wstanie kontynuować dowolnego pojedynku (np. zawiesił się) całość rozgrywki kończy się jego porażką. - Jeżeli gracz nie wykona ruchu w czasie 15 sekund i nic nie będzie wskazywało na to, że zakończy obliczenia, przyjmuje się, że przegrał daną rozgrywkę. Nieodwołalnie decyduje o tym Sędzia. - Gracze wykonują ruchy naprzemiennie. - Gracz rozpoczynający pojedynek ma symbol krzyżyka X, drugi gracz kółka O. - W każdym ruchu gracz może postawić JEDEN swój symbol w dowolnym, niezajętym przez inny symbol miejscu na planszy. - Zwycięzcą pojedynku zostaje gracz, który jako pierwszy ustawi pięć swoich symboli w linii prostej: poziomo, pionowo lub po przekątnej (patrz rysunek 1). Rysunek 1. Patrząc od lewej do prawej pięć symboli ustawionych w linii prostej: po przekątnej (zwycięża kółko), poziomo (zwycięża krzyżyk) i pionowo (zwycięża kółko). - Zwycięzca rozgrywki otrzymuje jeden punkt. Przegrany nie otrzymuje punktów. - Jeżeli gracze zapełnią całą planszę i żaden z nich nie odniesie zwycięstwa, pojedynek kończy się remisem. Jeśli trzy pojedynki skończą się remisem, rozgrywka kończy się remisem i żaden z graczy nie otrzymuje za nią punktów. - Jeżeli na skutek pojedynczego remisu po przeprowadzeniu trzech pojedynków rozgrywka nie została rozstrzygnięta, rozgrywka kończy się remisem i żaden z graczy nie otrzymuje za nią punktów.

4 IV. W Y M A G A N IA S T A W IANE ROZW IĄZANIO M IV.1. Program ma mieć możliwość rozegrania turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie III. IV.2. Do programu ma zostać dołączony Opis działania - dokument napisany w języku polskim przedstawiający opis działania sporządzonego algorytmu. Preferowane jest dodatkowe wykonanie schematu blokowego rozwiązania oraz dołączenie go do opisu. Opis algorytmu powinien być sporządzony w jednym z popularnych formatów akceptowanym przez programy MS Office, Open Office lub Adobe Reader. IV.3. Skompilowana implementacja algorytmu w postaci pliku wykonywalnego dla środowiska Windows, Linux lub dostępnego przez stronę WWW. Autorzy powinni podać, na jakim systemie operacyjnym / przeglądarką testowany był program. IV.4. Implementacja algorytmu kompletny kod źródłowy (wszystkie konieczne do kompilacji / uruchomienia pliki) implementujący zaproponowany algorytm. Implementacje algorytmu należy wykonać w jednej z poniżej wymienionych technologii: Język programowania Preferowane IDE (w nawiasie wersja kompilatora) Pascal Free Pascal IDE for Win 32 (2.0.4) Delphi Borland Delphi Version 7.0 C++ Dev C++ Version Borland C++ Builder 6.0 gcc (Red Hat ) C++ (MFC) JAVA Net Beans IDE 6.8 (Oracle jdk 1.6.0_16) Eclipse Galileo *** (Oracle jdk 1.6.0_16) C#

5 Visual Basic ASP.NET Jeżeli Uczestnik konkursu planuje wykonać implementację za pomocą innej technologii lub korzysta z innego kompilatora, powinien wcześniej skontaktować się z Komisją konkursu w celu uzyskania akceptacji. Uczestnik konkursu może wykorzystać gotowe biblioteki (niewykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu), które nie są częścią standardowych instalacji wybranej technologii pod warunkiem, że licencja biblioteki pozwala na jej darmowe użycie w celach naukowych i edukacyjnych. W wypadku użycia takich gotowych bibliotek Uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć ww. biblioteki wraz ze swoim rozwiązaniem. Biblioteki te nie mogą oczywiście stanowić meritum rozwiązania problemu (o tym, czy tak jest, decyduje nieodwołalnie Komisja Konkursu). Jeżeli kompilacja wymaga zmienienia domyślnych ustawień kompilatora lub/i zastosowania odpowiednich skryptów Uczestnik zobowiązany jest do ich dokładnego opisania w pliku tekstowym o nazwie howto.txt. IV.5. Program nie musi mieć żadnego interfejsu graficznego. Ma mieć możliwość przyjmowania danych w postaci: A x B X lub A x B O, gdzie A jest numerem wiersza, B jest numerem kolumny planszy w który będzie wstawiony symbol. X jest krzyżykiem, O jest kółkiem. X i O będą podawana naprzemiennie. Gracz, który rozpoczyna grę, będzie miał symbol X. Nie można założyć, że program będzie zawsze grał jako X lub zawsze jako O. Wiersze i kolumny planszy indeksowane są od 0 do 19 (patrzy rysunek 2). Dane zwracane przez program (kolejne posunięcia w pojedynku) mają być również zwracane w formacie A x B X lub A x B O Rysnuek 2. Sposób indeksowania wierszy i kolumn planszy (przedstawiono tylko 6 pierwszych kolumn i wierszy).

6 IV.6. Jeżeli dany program wygra lub przegra, powinien sam rozpoznać tę sytuację i wyświetlić komunikat informujący o tym. IV.7. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowaną ostatnią stronę Regulaminu powinna być zapisana w formacie JPG z rozdzielczością pozwalającą na weryfikację podpisu Uczestnika. IV.8. Wszystkie wyżej wymienione elementy rozwiązania powinny być zapisane w dowolnym popularnym archiwum plikowym (preferowany jest ZIP lub RAR) i przesłane w wyznaczonym terminie na podany w Regulaminie konkursu adres. V. K R Y T E R IA O CENY Dostarczone przez Uczestnika konkursu Rozwiązanie oceniane jest dwuetapowo: V.1. Etap oceny merytorycznej Rozwiązania (0 100 pkt) Ocenie merytorycznej podlegają tylko te programy, których implementacja jest poprawna. Programy, które nie kompilują się lub których działanie różni się od dostarczanego przez Uczestnika konkursu opisu algorytmu, nie są kwalifikowane do Konkursu. Punktacja przyznawana jest przez Komisję konkursową: V.1.1. V.1.2. V.1.3. V V Poprawność i jednoznaczność algorytmu: 40 pkt Złożoność obliczeniowa algorytmu Złożoność czasowa: 10 pkt Złożoność pamięciowa: 10 pkt Innowacyjność rozwiązania: 40 pkt Do finału zostanie zakwalifikowane 6 najlepszych prac. Finaliści zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu. W tym etapie liczba otrzymanych punktów nie jest podawana do wiadomości Uczestnikom konkursu. V.2. Etap finałowy weryfikacja prac Uczestnicy konkursu zobowiązani są przywieźć ze sobą prace konkursowe w formie elektronicznej na dowolnym nośniku pamięci. W dniu 29 listopada 2011 roku odbędzie turniej, podczas którego zmierzą się programy Uczestników. Uczestnik musi uruchomić swój program na jednym z komputerów przygotowanych przez Organizatorów albo na swoim. Przed oraz w trakcie trwania turnieju Komisja Konkursowa może zadać Uczestnikowi pytania dotyczące przygotowanej aplikacji. Jeśli na tym etapie Komisja konkursowa uzna, że praca została wykonana niesamodzielnie, Uczestnik konkursu zostaje zdyskwalifikowany niezależnie od otrzymanej we wcześniejszym etapie punktacji. Zwycięzca turnieju otrzymuje 100 pkt. Uczestnik, który zajął drugie miejsce 50 pkt. Uczestnik, który zajął trzecie miejsce 40. Każdy kolejny Uczestnik otrzymuje o 5 punktów mniej niż osoba go poprzedzająca.

7 V.3. Wyłonienie zwycięscy O zwycięstwie decyduje punktacja z etapu Oceny merytorycznej rozwiązania zsumowana z wynikami uzyskanymi w turnieju. Komisja konkursowa przedstawi wyniki i zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Zwycięzca oraz zdobywca drugiego miejsca zostaną poproszeni o przedstawienie zasad działania swoich algorytmów w formie krótkiej prezentacji. VI. Z A S A D Y O R G A N I Z A C Y J N E VI.1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. VI.2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz przesłania Rozwiązania należy podać: VI.2.1. Dane autora/autorów programu (imię, nazwisko, adres ) VI.2.2. Nazwisko opiekuna - nauczyciela (imię, nazwisko, adres ) VI.2.3. Nazwę i adres szkoły VI.3. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. VI.4. Uczestnicy konkursu otrzymują bezpłatne wyżywienie w dniu Etapu finałowego Konkursu. Organizatorzy nie przewidują natomiast zwrotu kosztów przejazdu. VI.5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań uczestników, którzy zostali wyróżnieni lub otrzymali tytuł finalisty. Kontakt z organizatorami: dr Tomasz Hachaj mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz (, pok. 402N) ul. Podchorążych Kraków adres tel