REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej"

Transkrypt

1 REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne. 1. Organizatorami konkursu są: Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie i XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego w Krakowie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie 2. Konkurs jest realizowany w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. 3. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie os, Tysiąclecia 15, Kraków 4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez strony internetowe Organizatorów: II. Cele konkursu: 1. Propagowanie wiedzy o Czynie Niepodległościowym. 2. Budowanie nowoczesnego patriotyzmu, zakorzenionego w dumie z przeszłości. 3. Kształtowanie smaku artystycznego i zamiłowań plastycznych. 4. Umożliwienie podzielenia się swoimi emocjami, związanymi z dziejami Polski. III. Uczestnictwo w Konkursie 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego. 2. W Konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie. 3. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 4. W każdej z kategorii Konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści. 5. Laureaci i finaliści konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty. 6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane m.in. przez Organizatorów oraz pamiątkowe dyplomy. Będą również mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas sesji naukowo - edukacyjnej podsumowującej realizację programu Na drodze do Polski Niepodległej. IV. Prace konkursowe. 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: a) szkoły podstawowe; b) gimnazja. 2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: a) szkolnym; b) wojewódzkim. 1

2 3. Praca przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna: 1) mieć twórczy charakter; 2) być poprawna pod względem merytorycznym i historycznym; 3) mieć wysokie walory artystyczne i estetyczne; 4. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu). 5. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. V. Harmonogram Konkursu. Lp. Zadanie Termin 1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 9 maja 2014 (zakładka ed. patriotyczna i obywatelska) 2. Autor (lub zespół) przedkłada pracę szkolnej komisji. 23 maja Przekazanie do Komisji Wojewódzkiej protokołu z eliminacji szkolnych oraz nie więcej niż 10 prac uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów jednak nie mniej niż 60% punktów. (decyduje data wpływu) 30 maja Ogłoszenie listy finalistów i laureatów konkursu na stronie internetowej Organizatorów konkursu. 12 czerwca Otwarcie wystawy. Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu. 24 czerwca 2014 VI. Przebieg Konkursu. 1. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Szkoła zgłasza udział w konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka ed. patriotyczna i obywatelska). 2. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. 3. Uczestnik Konkursu lub zespół przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracę w formacie nie mniejszym niż A3(297x420mm) i nie większym niż A2( mm), wykonaną dowolną techniką (w wypadku techniki cyfrowej obowiązuje wydruk) i przedkłada ją szkolnej komisji. 4. Komisja szkolna wyłania nie więcej niż 10 prac, które uzyskały największą liczbę punktów. Decyzja komisji jest ostateczna. 5. Komisja szkolna przesyła prace do komisji wojewódzkiej na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie os, Tysiąclecia 15, Kraków 5. Wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do Regulaminu). 6. Komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac wyłania w każdej kategorii wiekowej: 1) finalistów, tj. uczniów lub zespoły uczniów, których prace uzyskały co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania; 2) laureatów, tj. nie więcej niż pięciu uczniów lub pięć zespołów, których prace uzyskały największą liczbę punktów. 7. Komisja Wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów na stronie internetowej. 2

3 8. Rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne. 9. Informacja o uroczystym zakończeniu i podsumowaniu konkursu zostanie podana w odrębnym komunikacie. VII. Procedury oceniania prac. 1. W etapie szkolnym praca konkursowa jest oceniana przez komisję szkolną. 2. W etapie wojewódzkim praca konkursowa jest oceniana niezależnie przez trzech członków komisji wojewódzkiej. 3. Praca ucznia / zespołu kategoria plakat oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5) według następujących kryteriów: 1) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5); 2) koncepcja - kreatywność, nowatorstwo w prezentacji tematu (0-5); 3) forma - czytelność, spójność tekstu z prezentacją graficzną (0-5); 4) kompozycja-rozmieszczenie poszczególnych elementów graficznych i tekstowych (0-5); 5) ogólny wyraz artystyczny (0-5). VIII. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych. 1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników Konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji we fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana i wykorzystana w Wojewódzkim Konkursie Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej przeprowadzonym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie i XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie 4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). IX. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów: Szczegółowych informacji udzielają: Grzegorz Szymanowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Anna Pawlikowska-Wójcicka koordynator Konkursu, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, 3

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu M E T R Y C Z K A P R A C Y Wojewódzki Konkurs na plakat Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Szkoła: szkoła podstawowa, gimnazjum, Tytuł pracy: proszę podkreślić właściwe Imię i nazwisko autora/autorów pracy: Kontakt do autora/autorów pracy (tel. ) Nazwa szkoły, adres, telefon, szkoły Imię i nazwisko opiekuna naukowego: Kontakt do opiekuna naukowego (tel. ) Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości (imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych... (imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) w bazie danych organizatorów konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. (miejscowość, data, podpis autora/ autorów pracy jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów) 4

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu pieczątka szkoły miejscowość, data Protokół z etapu szkolnego (wzór) Wojewódzki Konkurs. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 Pełna nazwa szkoły... Adres, telefon... Powiat / Gmina... Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych:... Uczniowie, których indywidualne prace zostały przesłane do komisji wojewódzkiej (nie więcej niż 10 prac) L.p. Nazwisko ucznia Imię ucznia Data i miejsce urodzenia Liczba uzyskanych punktów Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna naukowego Zespoły uczniów (nie więcej niż 4 osoby), których prace zostały przesłane do komisji wojewódzkiej (nie więcej niż 10 prac) Zespół nr Nazwisko ucznia Imię ucznia Data i miejsce urodzenia Liczba uzyskanych punktów Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna naukowego Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu: Podpisy członków Komisji Konkursowej: Przewodniczący Członkowie: Dyrektor szkoły... 5

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Nasz czysty Białystok

Nasz czysty Białystok V edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno Fotograficznego: Nasz czysty Białystok pod hasłem: Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY I. ORGANIZATORZY KONKURSU Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rynek 1, Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNY Sp. z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Mielno Tel/fax 94 318-97-50 Tel. 94 318-99-80

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNY Sp. z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Mielno Tel/fax 94 318-97-50 Tel. 94 318-99-80 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Chrońmy Środowisko Segregujmy Śmieci, Oszczędzajmy Wodę organizowanego przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o. o. w Unieściu 1 Główne cele Konkursu 1. Promocja selektywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66 0-0 Wrocław tel. +8 (7) 67-- fax +8 (7) 67--8 e-mail sp9wroc@pro.onet.pl url www.sp9.wroclaw.pl JĘZYK i OBRAZ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.SJ.5301-1/1/10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur 1. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE 1 Cele Konkursu 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody w szkołach województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE 1. Komitet organizacyjny II KONKURSU HISTORYCZNEGO O POWSTANIU WARSZAWSKIM: Zofia Pilecka-Optułowicz - córka Witolda Pileckiego, Andrzej Pilecki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulamin ponadgimnazjalnego konkursu Gra o studia na Aviation Management Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2. Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10,

Bardziej szczegółowo