ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulamin ponadgimnazjalnego konkursu Gra o studia na Aviation Management Działając na podstawie 25 ust. 9 Statutu WSIiZ w Rzeszowie oraz 29 ust. 2 Regulaminu stypendialnego z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w Rzeszowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 24/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku, zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin ponadgimnazjalnego konkursu Gra o studia na Aviation Management. 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie... prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pomianek 1

2 REGULAMIN PONADGIMNAZJALNEGO KONKURSU Gra o studia na Aviation Management Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 31/2015 z dnia 26 czerwca 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Gra o studia na Aviation Management (zwany dalej konkursem ), oraz warunki uczestnictwa w nim. 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Celem Konkursu jest: a) popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania lotnictwem, b) promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, c) sprawdzenie Uczestników konkursu w rywalizacji z uczniami innych szkół, d) wdrażanie młodzieży do samokształcenia i inwestowania w osobisty rozwój Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Sucharskiego 2, (zwana dalej: organizatorem konkursu ). 2. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, tel. (17) lub pocztą elektroniczną na adres: 2

3 4. Konkurs trwa od 1 do 24 lipca 2015r. II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU Konkurs ma charakter pracy indywidualnej. 2. Konkurs polega na napisaniu eseju w języku angielskim na temat: How does my local airport affect development of my region (zwanego dalej pracą konkursową ). 3. Wielkość pracy konkursowej nie może przekroczyć znaków liczonych ze spacjami. 4. Każda osoba może zgłosić jedną prace. W przypadku nadesłania większej ilości prac brane pod uwagę będzie tylko zgłoszona jako pierwsza. 5. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową (zwaną dalej Kapitułą ). 6. W skład Kapituły wchodzi 3 pracowników naukowo-dydaktycznych wskazanych przez organizatora. 7. Kapituła ocenia prace konkursowe przyznając im wartości punktowe. Punkty zostaną przyznane przez Kapitułę w trzech obszarach, każdy z nich będzie punktowany w następujący sposób: a) treść pracy i wyczerpanie tematu uczestnik może otrzymać maksymalnie 70 punktów, b) poprawna gramatyka i stylistyka uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów c) układ i formatowanie końcowe pracy uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 8. Uczestnik konkursu może otrzymać za swoją pracę konkursową maksymalnie 100 punktów. 9. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 10. Kapituła wyłania trzech laureatów konkursu. 11. Zwycięża uczestnik z największą liczbą uzyskanych punków. Laureatami zostają również dwie osoby, które otrzymały kolejno najwyższą ilość punków. 3

4 12. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Kapituły uczestniczący w posiedzeniu Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w terminie od 1 lipca 2015 r. od godz do 24 lipca 2015r. do godziny 23:59 za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem 2. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie. 3. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu oraz w sytuacji, gdy zgłoszenie do niego nie dotarło. 5. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową najpóźniej do 31 lipca 2015 roku. 6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu wpływanie na wynik konkursu, są zabronione. Tym samym, w przypadku, gdy któryś z uczestników dopuści się takich praktyk, organizator konkursu ma prawo go zdyskwalifikować Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 28 lipca 2015 roku, do godziny 12: Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników), zostaną opublikowane w serwisie oraz 4

5 III. UCZESTNICY KONKURSU 8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie później niż w dniu zakończenia konkursu ukończyli 18 lat. 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin, do drugiego stopnia pokrewieństwa Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 2. Uczestnik konkursu, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie, na udostępniony w zgłoszeniu konkursowym adres poczty elektronicznej, informacji handlowej pochodzącej od organizatora konkursu. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego regulaminu, jest warunkiem udziału w konkursie. IV. NAGRODY Na podstawie oceny prac konkursowych, Kapituła wyłania 3 laureatów konkursu, których prace konkursowe zdobyły największą ilość punktów. 5

6 2. Laureat konkursu, któremu Kapituła przyznała największą ilość punktów otrzymuje stypendium w wysokości 100% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez organizatora na anglojęzycznej specjalności Aviation Management na kierunku ekonomia. Stypendium będzie przyznane pod warunkiem podjęcia przez laureata studiów na prowadzonych przez organizatora studiach I stopnia na kierunku ekonomia w roku, w którym Laureat zdał egzamin maturalny. Jeśli dany kierunek nie zostanie uruchomiony przez organizatora, laureat ma prawo do wyboru innego uruchomionego przez organizatora konkursu kierunku studiów. 3. Laureaci konkursu, którzy zdobyli kolejno drugie i trzecie miejsce pod względem ilości punktów przyznanych przez Kapitułę, otrzymają stypendium w wysokości 50% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez organizatora na anglojęzycznej specjalności Aviation Management na kierunku ekonomia. Stypendium będzie przyznane pod warunkiem podjęcia przez laureata studiów na prowadzonych przez organizatora studiach I stopnia na kierunku ekonomia w roku akademickim 2015/2016. Jeśli dany kierunek nie zostanie uruchomiony przez organizatora, laureat ma prawo do wyboru innego uruchomionego przez organizatora konkursu kierunku studiów. 4. Laureaci konkursu, którym przyznano stypendia na pokrycie czesnego za I semestr studiów, są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia przyjęcia stypendium. 5. Laureaci mogą skorzystać ze stypendium dopiero po spełnieniu warunków obowiązujących w danym roku akademickim przy przyjęciu na studia I stopnia, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. 6. Stypendium naliczane i wypłacane będzie na zasadach określonych Regulaminie stypendialnym z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w rozdziale Stypendium od początku studiów. 7. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną. 8. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 6

7 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej we wszelkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie konkursu oraz relacje z jego przebiegu. 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników konkursu. 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści naruszały prawa osób trzecich. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej zawierającej formularz zgłoszeniowy. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą na bieżąco, podczas trwania konkursu, przez organizatora konkursu. 6. Decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 7

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n k u r s u P i s a n i a L i s t ó w Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin )

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) 1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu na glosę ( Konkurs ) jest CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo