Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres r r. Raport z dnia 13 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Raport z dnia 13 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres r r. Raport z dnia 13 czerwca 2012 r.

2 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2011 r. zawiera: Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy. Wybrane jednostkowe dane finansowe InteliWISE S.A. za 2011 r., tj. za okres od r. do r., wraz z danymi porównawczymi, w złotych oraz przeliczone na euro. Sprawozdanie finansowe (jednostkowe) InteliWISE S.A. za 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za 2011 r. Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A. Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2011 r. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 2 z 39

3 Oddajemy w państwa ręce raport za 2011 rok. Podsumowujemy rok w 3 perspektywach: Po pierwsze, budowanie strategicznej wartości spółki. Naszym strategicznym celem jest budowanie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań wspierających transakcje online oraz obsługę klienta, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednym z kluczowych osiągnięć w 2011 było sklasyfikowanie naszej firmy, przez jedną z 2 najbardziej prestiżowych firm analitycznych, Forrester Research, w ramach 10 wiodących, globalnych dostawców technologii Virtual Agent software. Warto zrozumieć, iż na taką pozycje pracowaliśmy od początku założenia spółki i jest to istotny krok w kierunku plasowania naszej technologii na globalnej mapie dostawców. Jednym z elementów oceny była kompatybilność technologii z obowiązującym trendem dystrybucji i sprzedaży oprogramowania tzw. wypożyczania oprogramowania (Software-as-a-Service). W 2011 roku uruchomiliśmy głowne elementy platformy, pozwalające na sprzedaż rozwiązań z jednej, spójnej platformy produktowej, ze zintegrowanymi płatnościami i elementami zarządzania rozwiązaniem. Z perspektywy strategii międzynarodowej, wykonaliśmy kluczowe prace związane z pełną integracją z wiodącymi dostawcami aplikacji SaaS, w tym Magento Commerce, Wordpress, Joomla. Platforma jest także kluczowym elementem z perspektywy obniżki kosztów wdrożeń rozwiązań. Warto zaznaczyć, iż jako jedno z bardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, Spółka kontynuowała korzystanie ze dofinansowania projektów rozwojowych, a także złożyła wnioski o dofinansowanie nowych projektów innowacyjnych w ramach funduszy międzynarodowych. Po drugie, klienci i wdrożenia. W 2011 roku udało się przeprowadzić kilkadziesiąt wdrożeń naszych produktów, zarówno w USA jak i w Polsce. Przeprowadziliśmy projekty m.in. dla Hewlett-Packard na jednym z wiodących sklepów alsen.pl, dla operatora TubeLines, Grupera wiodącego oferenta zakupów grupowych, Home.pl lidera w hostingu w Polsce, NaviExpert, Citibank, Warta, Kredyt Bank, Central Bank i wielu innych. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 3 z 39

4 Rozpoczęliśmy także sprzedaż produktów w modelu samoobsługowym na platformie panel.inteliwise.com, umożliwiającym klientom uruchomienie rozwiązania w ciągu kilku minut nawet bez kontaktu z zespołem InteliWISE. Podpisaliśmy także kilka umów partnerskich, w tym z 2 wiodącymi, globalnymi firmami technologicznymi, WIPRO, oraz Capgemini - lidera w konsultingu IT, globalnym graczem działającym w 40 krajach i zatrudniających 115,000 pracowników. Po trzecie sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa spółki była stabilna, odczuliśmy spadek przychodów ale też rozpoczęliśmy znaczącą obniżkę kosztów operacyjnych. W ciągu 2011, w szczególności w ciągu 6 pierwszych miesięcy, na rynku USA, obserwowaliśmy się spowolnienie na rynku oprogramowania związanego z obsługą klienta dla przedsiębiorstw (enterprise software), oraz migrację wielu klientów do rozwiązań w chmurze (cloud-based). Finansowy wymiar tych decyzji to przejście z modelu jednorazowej opłaty za projekt, na model znacznie niższych, miesięcznych płatności, i spadku jednorazowych, ale większych przychodów w krótkim okresie. W długim okresie, konwersja modelu sprzedaży, przez którą przechodzi Grupa, będzie korzystna, gdyż zapewni bardziej zrównoważony strumień przychodów. Ponadto od stycznia 2012 roku Spółka nie działa już w formie Grupy Kapitałowej (likwidacja spółki zależnej) co znacząco obniży koszty operacyjne. W ramach programu obniżki kosztów, dokonaliśmy cięć kosztów w pozycjach, które dodawały najmniejszą wartość do biznesu, tak aby w kolejnych okresach móc osiągać skalowalną sprzedaż i zmniejszać stratę. Znaczące zmniejszanie kosztów w całym 2011 roku jest możliwe ze względu właśnie na wprowadzenie zunifikowanej, nowoczesnej platformy (panel.inteliwise.com) w tzw. Chmurze. Umożliwia ona jednocześnie sprzedaż do klientów globalnych bez konieczności posiadania podmiotów zależnych, integracji naszego oprogramowania z wieloma światowymi aplikacjami jak Salesforce, Magento czy Wordpress, jak i znaczącego skrócenia cyklu wdrażania projektów dla klientów. Z tego powodu właśnie spółka mogła pozwolić sobie na zamknięcie podmiotu zależnego spółki w USA, która była niezbędna do funkcjonowania kilkanaście miesięcy temu, ale dziś stanowiła obciążenie kosztami bieżącymi, raportowania etc. Koszty będziemy obniżać nadal, a dzięki aktywnościom związanym z obniżką kosztów w IV kwartale, nasza pozycja finansowa jest stabilna i możemy pozwolić sobie na eskalacje naszych Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 4 z 39

5 działań sprzedażowych. Istotne jest zrozumienie, iż mimo spadku przychodów en gross, zmieniła się zasadniczo ich struktura, tzn. sprzedajemy do znacznie większej ilości klientów, za mniejsze jednostkowo kwoty. Jest to wymuszone przechodzeniem rynku z modelu enterprise na rynek Cloud Computing, I cieszymy się iż inwestycjami w platformę sprzedażową wyprzedziliśmy trend I jesteśmy gotowi do konkurowania. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 5 z 39

6 Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do Przychody ze sprzedaży netto ,06 zł ,80 zł , ,66 Zysk (strata) na sprzedaży ,08 zł ,93 zł , ,09 Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,57 zł ,14 zł , ,01 Zysk (strata) brutto ,11 zł ,59 zł , ,78 Zysk (strata) netto ,11 zł ,59 zł , ,78 Amortyzacja ,22 zł ,87 zł , ,61 Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,4168 Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,9603 Wybrane dane z jednostkowego bilansu na dzień r. z danymi porównawczymi na dzień Aktywa razem ,36 zł ,46 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe , , ,14 zł ,13 zł , , ,14 zł ,13 zł , ,64 Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe ,53 zł ,84 zł , ,95 Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa ,14 zł ,74 zł Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 6 z 39

7 pieniężne , ,81 Kapitał własny ,22 zł ,33 zł , ,19 Kapitał zakładowy ,50 zł ,50 zł , ,44 Liczba akcji (w sztukach) Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,4168 Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,9603 Wybrane dane z jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,58 zł ,44 zł , , ,62 zł ,01 zł , , ,40 zł ,82 zł , ,43 Przepływy pieniężne netto ,60 zł ,63 zł Środki pieniężne na koniec okresu , , ,14 zł ,74 zł , ,81 Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,4168 Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,9603 Rachunek wyników, Bilans oraz Rachunek przepływów są załącznikami do ninejszego dokumentu. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2011 r. są załącznikami do ninejszego dokumentu. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 7 z 39

8 Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za okres r r. Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce 1.1. Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna Zarząd Rada Nadzorcza Informacje na temat akcjonariuszy Spółki 2. Informacje o działaniach Spółki w roku 2011 r Informacja na temat głównych działań Spółki Pierwszy kwartał Drugi kwartał Trzeci kwartał Czwarty kwartał 2.2. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2.3. Wybrane informacje o sprzedaży Spółki Pierwszy kwartał Drugi kwartał Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 8 z 39

9 Trzeci kwartał Czwarty kwartał 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) 4. Informacje o finansach Spółki 5. Czynniki ryzyka 5.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Spółki 5.2. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 5.3. Ryzyko realizowanych kontraktów 5.4. Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej 5.5. Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania komputerowego 5.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 5.7. Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 5.8. Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów 5.9. Ryzyko możliwości zmiany sposobu finansowania inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych Ryzyko wahań kursów walutowych Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT 6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki 7. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 8. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 9. Oświadczenia Zarządu Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 9 z 39

10 1. Informacje ogólne o Spółce Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Siedziba: Warszawa Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, Warszawa, Polska Telefon: Fax: NIP EU REGON KRS Ticker: ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 Przedmiot działalności spółki obejmuje: Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrań wideo; Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo Struktura organizacyjna Zarząd Na dzień r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 10 z 39

11 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz 3/ Członek Zarządu - Piotr Majcherkiewicz powołany z dniem 25 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza Na dzień r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Janusz Macioch 4/ Paul Bragiel 5/ Shmuel Chafets 6/ Piotr Jakubowski. Z dniem 19 września 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Paweł Piwowar. W dniu 20 grudnia 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Waldemar Sielski. Jednocześnie w dniu 21 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków rady nadzorczej Pana Paula Bragiel oraz Pana Shmuel Chafets Informacje na temat akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Grupy na dzień r. wynosił ,50 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień sporządzenia raportu.: Wyszczególnienie Liczba akcji i głosów na WZ Spółki Wartość nominalna akcji Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na WZ Spółki szt. PLN % % Xanthippe Investments Limited poprzez podmiot zależny ,8 44,8 44,8 Sokrates Inwestycje sp. z o.o. Marcin Strzałkowski ,63 13,63 Marek Trojanowicz ,9 9,77 9,77 Corenson Investments Limited ,59 9,59 Asseco Poland S.A ,99 7,99 Inni akcjonariusze ,80 14,23 14,23 RAZEM , Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 11 z 39

12 W dniu 24 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach sprzedaży 900 sztuk akcji Spółki w 2011 roku dokonanych przez pana Marka Trojanowicza. 2. Informacje o działaniach Spółki w roku 2011 r Informacja na temat głównych działań Spółki Pierwszy kwartał Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w I kwartale 2011 r. I. Aktywność w Polsce - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. Podpisanie umowy z serwisem Gruper.pl oraz pierwsze w Polsce wdrożenie Wirtualnego Sprzedawcy, który w ciągu miesiąca wygenerował kilkaset nowych sprzedaży bez jakiejkolwiek ingerencji zespołu sprzedażowego firmy Gruper.pl. b. Wdrożenie u wiodącego dostawcy domen i stron internetowych, Home.pl. Moduł Wirtualnego Doradcy InteliWISE osadzony jest w dziale pomocy serwisu home.pl. Wirtualny Doradca odpowiada na pytania użytkowników dotyczące oferowanych domen, stron i sklepów internetowych, serwerów, kont pocztowych oraz związanych z nimi usług. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 12 z 39

13 II. Aktywność w Stanach Zjednoczonych - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. Rozbudowa wdrożenia dla Comcast Corporation, w tym rozbudowa bazy wiedzy dla aplikacji wspierającej działania handlowców największej telewizji kablowej na świecie, oraz złożenie oferty w postępowaniu przetargowym na znaczne powiększenie działania produktu. b. Wdrożenia dla małych i średnich klientów, wśród których można wymienić JacobySax oraz ChatStat. III. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów; Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 13 z 39

14 IV. Prace związane z technologią poświęcone są doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania (6 - Opracowanie wersji prototypowej systemu automatycznego semantycznego oznaczania treści znacznikami RDF, 7 - Opracowanie wersji prototypowej systemu komputerowego klasyfikowania mowy, 8 - Eksperymentalna integracja systemu komputerowego klasyfikowania głosu oraz sytemu semantycznego oznaczania treści z rozwiązaniami firmy). Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Drugi kwartał Informacje o działaniach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w drugim kwartale 2011r. V. Aktywności sprzedażowe - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Krajowej Spólki Cukrowej największego w Polsce i siódmego w Europie producenta cukru. b. Rozwiązanie InteliWISE SA. Działa jako agent dywidendy, stanowiąc nowatorskie rozwiązanie wspierające relacje inwestorskie jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. c. Rozwój funkcjonalności w ramach portalu zakupów grupowych nr 2 w Polsce Gruper.pl uruchomienie rozwiązania, które zmniejsza wskaźnik opuszczeń koszyka zakupowego Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 14 z 39

15 VI. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów; VII. Prace związane z technologią poświęcone są doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania (6 - Opracowanie wersji prototypowej systemu automatycznego semantycznego oznaczania treści znacznikami RDF, 7 - Opracowanie wersji prototypowej systemu komputerowego klasyfikowania mowy, 8 - Eksperymentalna integracja systemu komputerowego klasyfikowania głosu oraz sytemu semantycznego oznaczania treści z rozwiązaniami firmy). Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 15 z 39

16 2.1.3.Trzeci kwartał 2.1. Aktywność sprzedażowe uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Naviexpert jednego z liderów usług nawigacji w Polsce. Istotnym aspektem wdrożenia jest to, iż jednocześnie jest to pierwsze wdrożenie w pełni kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, w tym z wiodącym na rynku uządzeniem ipad. Nasz Wirtualny Doradca, niezależnie czy wykorzystywany na ekranie komutera czy urządzenia mobilnego, udziela informacji, doradza i nawiguje po stronach serwisu Rozwój funkcjonalności dla klienta Polski Cukier w obszarze prywatyzacji rynku cukru w Polsce Przykład małej firmy wykorzystującej rozwiązanie InteliWISE w modelu samoobsługowym Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 16 z 39

17 2.2. Rozbudowa technologii w chmurze czyli Cloud based Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia strategii spółki i modelu sprzedaży rozwiązań w chmurze (z ang. Cloud based solutions) była pełna integracja z jedną z wiodących, globalnych platform e-commerce Magento Commerce. Produkt dostosowany do tej platformy, wraz z elementem wymiany danych, jest jednym z pierwszych tego typu na świecie i powinno pomóc InteliWISE w penetracji dynamiczne rosnącego rynku ecommerce. Integracja została przeprowadzona w ten sposób, iż tysiące klientów, korzystających dotąd ze sklepów Magento mogą, po wejściu do panelu administracyjnego Magento, ściągnąć aplikację InteliWISE i dodać do swojego sklepu. Z punktu widzenia długofalowego potencjału rynkowego, ten model integracji jest w pełni zgodny z najnowszymi, globalnymi trendami tworzenia rozwiązań w Chmurze oraz skalowalny czyli umożliwiający pozyskiwanie wielu klientów przy utrzymaniu niskich kosztów wdrożeń. Widok integracji InteliWISE z perspektywy Panelu sklepu w Magento 2.4. Ponadto rozbudowywano działalność operacyjną, z nastawieniem na budowę kanałów Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 17 z 39

18 dystrybucji oraz wzrostu przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na Kanale youtube.com/inteliwise Facebooku - Twitter twitter.com/inteliwise forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; 2.5 InteliWISE S.A. prowadzi prace związane z technologią, które są poświęcone doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). 2.6 Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania (6 - Opracowanie wersji prototypowej systemu automatycznego semantycznego oznaczania treści znacznikami RDF, 7 - Opracowanie wersji prototypowej systemu komputerowego klasyfikowania mowy, 8 - Eksperymentalna integracja systemu komputerowego klasyfikowania głosu oraz sytemu semantycznego oznaczania treści z rozwiązaniami firmy). Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Czwarty kwartał 2.1. Uruchomienia projektów uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 18 z 39

19 Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Hewlett-Packard na portalu Alsen.pl Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla TubeLines dla CapGemini Uruchomienie projektu dla nowego portalu Warta S.A. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 19 z 39

20 2.2. Rozbudowa technologii w chmurze czyli Cloud based Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań w chmurze (z ang. Cloud based solutions). Wybrane działania uwzględniały m.in. - wprowadzenie mechanizmu dynamicznego wprowadzenia ofert np. z platform sprzedażowych (e-commerce), - wprowadzenie mechanizmu alertów, pozwalającego przedstawiać informacje szybko zmienne w czasie, - wprowadzenie kolejnych wariantów wizualizacji (moduł zakładka dolna, moduł w oknie "overlay"), - polska wersja językowa systemu SaaS. 2.3 Działania marketingowe Ponadto rozbudowywano działalność operacyjną, z nastawieniem na budowę kanałów dystrybucji oraz wzrostu przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na: Kanale youtube.com/inteliwise Facebooku - Twitter twitter.com/inteliwise forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; 2.5 Prace badawczo - rozwojowe InteliWISE S.A. prowadzi prace związane z technologią, które są poświęcone doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 20 z 39

21 Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W ciągu 2011 roku zaobserwowaliśmy następujące czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki: 1. Pogłębiająca się ewolucja rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, polegająca na zmianie modelu sprzedaży na abonamentowy z większych wdrożeń, wynikających z trendu cloud- computing ; 2. Odczuwalne oznaki spowolnienia gospodarczego na rynku Stanów Zjednoczonych i Europie, powodującego wydłużenie cykli zakupów rozwiązań oprogramowania, włączając produkty InteliWISE; 3. Rozbudowa rozwiązań, nakierowanych na klientów średniej wielkości, których pozyskanie trwa mniej niż kwartał, a wdrożenie mniej niż 30 dni; 4. W ramach wyników, zakwalifikowanie w ramach 2011 kosztów okresów przyszłych (związanych z pracami badawczo rozwojowymi) z lat stąd strata w 2011 roku ( podjęta w tym zakresie została stosowna uchwałą). 5. Istotne inwestycje realizowane w obszarze rozwoju technologii i marketingu, także w ramach dużego projektu badań i rozwoju współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty rozwojowe tego rodzaju są kluczowe dla rozwoju Spółki i wzrostu wartości dla akcjonariuszy, poprzez skokowy wzrost wartości niematerialnych i prawnych (Intellectual Properties IP); 2.3. Wybrane informacje o sprzedaży Spółki W 2011 roku udało się przeprowadzić kilkadziesiąt wdrożeń naszych produktów, zarówno w USA jak i w Polsce. Przeprowadziliśmy projekty m.in. dla Hewlett-Packard na jednym z wiodących sklepów alsen.pl, dla operatora TubeLines, Grupera wiodącego oferenta zakupów grupowych, Home.pl lidera w hostingu w Polsce, NaviExpert, Citibank, Warta, Kredyt Bank, Central Bank i wielu innych. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 21 z 39

22 Rozpoczęliśmy także sprzedaż produktów w modelu samoobsługowym na platformie panel.inteliwise.com, umożliwiającym klientom uruchomienie rozwiązania w ciągu kilku minut nawet bez kontaktu z zespołem InteliWISE. Podpisaliśmy także kilka umów partnerskich, w tym z 2 wiodącymi, globalnymi firmami technologicznymi, WIPRO, oraz Capgemini - lidera w konsultingu IT, globalnym graczem działającym w 40 krajach i zatrudniających 115,000 pracowników. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INTELIWISE S.A. ZA ROK OBROTOWY I. Informacje o jednostce: Nazwa: InteliWISE SA Siedziba spółki: Ursynowska 72, Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Przedmiot działalności: Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrań wideo; Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 22 z 39

23 Skład zarządu: - Marcin Strzałkowski (Prezes), - Marek Trojanowicz (Wiceprezes), - Piotr Majcherkiewicz (Członek Zarządu) Posiadane oddziały i ich siedziby: Oddział Gdynia Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98 II. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym: - Formy prawnej: nie wystąpiły. - Struktury własności kapitału: zmieniła się przynależność do grupy kapitałowej bądź posiadane jednostki zależne i stowarzyszone w grudniu 2011 roku została zlikwidowana spółka zależna InteliWISE USA Inc., działająca w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. - Zakresu działalności: nie wystąpiły. - Składu zarządu lub rady nadzorczej: 1) Do zarządu w dniu 25 lutego 2011 roku został powołany na członka Zarządu Pan Piotr Majcherkiewicz, 2) W roku 2011 następujący członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z dniem 19 września 2011 roku Pan Paweł Piwowar oraz z dniem 20 grudnia 2011 Pan Waldemar Sielski. 3) Z dniem 21 grudnia 2011 roku do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Paula Bragiel oraz Pana Shmuela Chafets. - Liczby oddziałów: nie dotyczy. - Polegające na łączeniu, przejęciu lub podziale jednostki: nie dotyczy. - Opis zamiaru zmian formy prawnej, liczby oddziałów czy organizacji itp. w grudniu 2011 roku została zlikwidowana spółka zależna InteliWISE USA Inc., w związku z czym InteliWISE S.A. nie stanowi już grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. III. Ocena uzyskanych efektów i przewidywany rozwój (sprzedaż, produkcja, personel): - Wysokość przychodów ze sprzedaży w 2011 roku kształtowała się na poziomie ,06 zł. - Wysokość przychodów operacyjnych w 2011 roku kształtowała się na poziomie ,73 zł i pochodzi ze środków dotacji. - Wysokość przychodów finansowych w 2011 roku kształtowała się na poziomie ,66zł i pochodzi z alokacji środków finansowych oraz naliczenia różnic kursowych. - Udział jednostki w rynku: Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 23 z 39

24 - Ze względu na innowacyjność usługi, brak jest danych badawczych związanych z wielkością rynku ani z udziałami w tymże rynku, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. - Z raportu renomowanej firmy Forrester Research (listopad 2011) opisującego rozwiązania typu Virtual Agent (z pol. wirtualny doradca) wynika, iż InteliWISE jest jedyną firmą z polskich dostawców tej technologii klasyfikowaną wśród globalnych 10 wiodących dostawców. - Wielkość sprzedaży za granicę: ,00 zł. - Przewidywane kierunki działań w celu zapewnienia przyszłych przychodów jednostce np. posiadane zamówienia: W ramach planów przyszłych przychodów, spółka planuje: 1). Dywersyfikację przychodów z produktów m.in na produkty Wirtualny Doradca oraz Live Chat; 2). Dalszą eksplorację segmentu e-administracji związanej z nowatorskim oprogramowaniem typu Wirtualny Urzędnik; 3). Dalszy rozwój wirtualnej platformy sprzedażowej (Panel.inteliwise.com) i oprogramowania w Chmurze, które stanowią podstawę skalowalnej sprzedaży. - Dane o wielkości produkcji w przekroju głównym grup produktów - ze wskazaniem zmian, jakie nastąpiły w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011, 100% sprzedaży było związane z produktem oraz usługami wdrożeniowymi rozwiązań opartych o technologię Virtual Agent (z pol. Wirtualny Doradca). - Informacje o liczbie, strukturze wieku i zawodowej zatrudnionych na dzień roku: osób, w tym 5 kobiet, 2. średnia wieku - 34 lata, 3. 90% programiści, 10% administracja. - Opis świadczeń socjalnych (ZFSŚ, opieka medyczna itp.): spółka korzysta z prawa do nieutworzenia ZFŚS, opieka medyczna zagwarantowana poprzez podpisaną umowę z lekarzem medycyny pracy. - Opis pozostałych świadczeń (szkolenia): 1. szkolenia odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb, 2. obowiązkowo przeprowadzane są szkolenia BHP. IV. Aktualny stan majątkowy, sytuacja finansowa i dochodowa: - Suma bilansowa ,36 zł - Kapitał własny ,22 zł - Kapitał zapasowy ,23 zł - Strata bilansowa ,11 zł V. Zdarzenia, które istotnie wpłynęły na działalność, czynniki ryzyka i zagrożeń: Wśród zdarzeń można wymienić: Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 24 z 39

25 - Ochłodzenie koniunktury światowej, pociągający za sobą spadek skłonności do zakupów produktów i usług IT dla przedsiębiorstw; - Ewolucja sprzedaży oprogramowania dla firm z modelu licencyjnego do modelu abonamentowego, usług w chmurze, - Proces dostosowania przez Spółkę portfela produktów i modelu sprzedaży do ewolucji rynku. Warszawa, 15 maja 2012 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 25 z 39

26 4. Informacje o finansach Spółki Sytuacja finansowa Spółki w ujęciu raportu jednostkowego w 2011 roku była stabilna. Wpłynęły na to następujące czynniki: Wysoki poziom rezerw gotówkowych w stosunku do ponoszonych kosztów; Konsekwentne obniżanie kosztów operacyjnych, w szczególności w IV kwartale, które ma także kontynuacje w roku 2012; Wykazana strata powstała w dużym stopniu na skutek zakwalifikowania kosztów okresów przyszłych z lat ( podjęta w tym zakresie została stosowna uchwała) Koszty dotyczyły toczących się prac badawczo-rozwojowych; Współfinansowanie projektów rozwojowych, mający długotrwały efekt, przez fundusze na prace badawczo-rozwojowe 5. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki i jej działalnością: 5.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Spółki Z uwagi na fakt, że Spółka działa na rynku, który nie ma długiej historii i jest w dużym stopniu obarczony innowacyjnością, zmiennością i nieprzewidywalnością, narażona jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Działalność Spółki może być obarczona ryzykiem niepowodzenia strategii ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych - Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich Chin i Tajwanu. Tamtejsze rynki charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności oferowanych usług i produktów, dużą dynamiką zmian oraz nasiloną konkurencją we wszystkich obszarach będących przedmiotem działalności Spółki. Niepowodzenie ekspansji na rynki zagraniczne może być również powodowane błędnym rozpoznaniem i identyfikacją potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów i usług Spółki do wymagań tamtejszych rynków oraz niedostatecznym popytem w krajach docelowych. Spółka stara się minimalizować powyższe czynniki ryzyka poprzez szczegółowe badania rynków zagranicznych oraz rzetelną analizę szans ekspansji Ryzyko realizowanych kontraktów Działalność Spółki polega w dużej mierze na realizacji procesów i zadań o wysokim stopniu złożoności, wymagających długookresowej pracy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, co może wiązać się z ryzykiem wydłużenia czasu wdrożenia, zmiany zakresu działań oraz wyższych, przekraczających planowane, kosztów związanych z realizacją kontraktu. Ryzyko takie może wiązać się z odstąpieniem klienta od kontraktu, ewentualnymi reklamacjami lub roszczeniami finansowymi. Powyższe zdarzenia Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 26 z 39

27 mogą mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Spółki. Spółka minimalizuje powyższe czynniki ryzyka poprzez zatrudnianie posiadających wysokie kompetencje specjalistów oraz doświadczonej kadry zarządzającej Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej Podmioty trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej i praw autorskich, które są podobne bądź takie same jak te stosowane przez Spółkę w pracy lub polecane przez nią swoim kontrahentom. Osoby trzecie mogą w takiej sytuacji występować z roszczeniami przeciwko Spółce bądź jej kontrahentom, argumentując, iż praca Spółki bądź któregoś z jego klientów narusza ich prawa własności intelektualnej. Związane z tym postępowanie sądowe może być kosztowne i absorbujące dla osób zarządzających Spółką. W sytuacji, gdy podmioty trzecie wystąpią z roszczeniem, obecni klienci Spółki mogą żądać stosownego odszkodowania. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka rozpoczęła proces uzyskania patentów na wypracowane produkty oraz złożyła wnioski w zakresie ochrony własnych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (wniosek o patent oprogramowania będącego kluczowym elementem systemu) oraz w Polsce (wniosek o patent metodologii budowania rozwiązań) Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania komputerowego Działalność Spółki wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz posiadania wielu licencji. Istnieje ryzyko, że Spółka nabędzie licencję od podmiotu podającego się, a niebędącego właścicielem danej licencji, że ujawniona zostanie inna wada prawna posiadanej licencji lub, że w inny sposób zostaną naruszone prawa właściciela licencji. Roszczenia wobec Spółki dotyczące naruszenia praw do programów komputerowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jej sytuację finansową Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółka prowadzi działalność usługową, której bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Spółka działa w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich pracowników, wysokiej klasy specjalistów informatyków, lingwistów, psychologów, specjalistów od sprzedaży, marketingu oraz inżynierii wiedzy. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieżących zadań oraz tempo kreowania i rozwoju nowych produktów i usług. Nie można wykluczyć, że konieczność przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowo zatrudnionych pracowników opóźniłaby realizację oraz podniosła koszty realizacji zakontraktowanych przez klientów usług, co mogłoby pogorszyć wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo utrata pracowników powodowana m.in. emigracją zarobkową może przełożyć się na spadek zdolności do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Spółki. Zwiększenie kosztów zatrudnienia i pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników może wpłynąć na rentowność działalności Spółki poprzez wzrost kosztów zatrudnienia. Nie można również wykluczyć, że utrata kluczowych pracowników na rzecz firm konkurencyjnych spowodowałaby także zwiększenie presji konkurencyjnej na Spółkę (z uwagi na udostępnienie wypracowanej przez Spółkę wiedzy i know-how). Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyka poprzez stosowanie w umowach z pracownikami dozwolonych prawem klauzul zobowiązujących do zachowania poufności Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 27 z 39

28 Na działalność Spółki duży wpływ wywierają kompetencje i profesjonalizm kadry zarządzającej. Spółka nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na jego bieżącą działalność, sytuację finansową i wyniki. W efekcie odejścia niektórych członków kierownictwa, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i prowadzonej działalności operacyjnej. Ewentualne zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą wywołać zakłócenia w działalności Spółki, które mogą mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową i osiągane wyniki Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów Spółka zamierza ciągle ulepszać oferowane usługi i produkty, jak i dodawać nowe, w tym w segmentach, w których dotąd nie zgromadziła znacznego doświadczenia lub które są w początkowej fazie rozwoju. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Wprowadzanie nowatorskich usług wiąże się ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowo wprowadzone przez Spółkę usługi i produkty przyniosą niższe niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne Ryzyko możliwości zmiany sposobu finansowania inwestycji w nowychobszarach produktowousługowych Spółka zakłada finansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych z wpływów z emisji Akcji serii C i D1 oraz z innych dostępnych dla Spółki środków (wypracowana nadwyżka finansowa, leasing). W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji serii C i D1 oraz z innych źródeł były niewystarczające do sfinansowania wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, Spółka dopuszcza możliwość przesunięcia w czasie realizacji inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych Ryzyko wahań kursów walutowych Ze względu na fakt, iż znaczący udział przychodów ze sprzedaży Spółka planuje generować ze sprzedaży eksportowej (głównie USA, Azja oraz Europa Zachodnia), będzie w ten sposób narażony na ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych. Przychody ze sprzedaży eksportowej generowane będą głównie w euro (EUR) i dolarze amerykańskim (USD). Spółka zamierza minimalizować wpływ ryzyka walutowego na wyniki finansowe stosując dostępne instrumenty finansowe Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą Na działalność i wyniki Spółki mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją gospodarczą docelowych rynków (Polska, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, rynki azjatyckie) na których Spółka zamierza prowadzić działalność, kształtujące również sytuację majątkową potencjalnych klientów Spółki (wpływ pośredni), w tym: poziom produktu krajowego brutto, inflacja, sytuacja na rynku pracy, wysokość średniego wynagrodzenia, poziom wydatków inwestycyjnych. Wyżej wskazane parametry ekonomiczne mają wpływ m.in. na poziom środków, jakie klienci Spółki alokują na wydatki związane z usługami świadczonymi przez Spółkę. Ogólna sytuacja gospodarcza kraju kształtuje także warunki na rynku pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez Spółkę Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Spółka, jako podmiot prowadzący działalność na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku nowych technologii związanych z rozwojem serwisów w ramach Web 2.0, Web 3.0 oraz zastosowaniami Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 28 z 39

29 sztucznej inteligencji i sieci semantycznych, jest narażona na konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych. Nasilenie konkurencji ze strony powyższych mogłoby się wiązać z ograniczeniem dynamiki i potencjału rozwoju Spółki, co wpłynęłoby niekorzystnie na jego dalszy rozwój, sytuację i wyniki finansowe Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ na Spółkę. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki w orzecznictwie sądów powszechnych bądź administracyjnych, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. Spółka podlega regulacjom prawa polskiego m.in. w zakresie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje / zeznania podatkowe składane przez Spółkę zostaną uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami, zaś ustalony nowy wymiar podatku okaże się znacznie wyższy od zapłaconego. Podobnie, nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne zostaną zakwestionowane przez odpowiednie organy administracyjne i ustalony nowy wymiar opłat z tego tytułu będzie znacznie wyższy od zapłaconego. Konieczność uregulowania ewentualnych tak powstałych zaległości podatkowych lub zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową (rentowność) Spółki. Organy kontroli skarbowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo kontroli dokumentacji finansowo-księgowej i związanej z systemem ubezpieczeń społecznych także wstecznie za poprzednie lata. Istnieje ryzyko, iż Spółka podejmowała wcześniej decyzje oparte o takie rozumienie przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, które zostaną zakwestionowane w trakcie kontroli. Wydanie niekorzystnych decyzji dla Spółki może skutkować koniecznością zapłaty kar, zaległych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami itp. Ewentualne przyszłe niekorzystne zmiany dotyczące stawek podatkowych lub inne zmiany legislacyjne mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Spółki lub zwiększenie kosztów jej działalności Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego Rynek internetowy w Polsce i na całym świecie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Wzrost liczby internautów oraz zwiększający się dostęp do Internetu (penetracja Internetu) wpływają na poszerzanie bazy potencjalnych klientów oraz częstotliwości korzystania z usług Spółki. Prognozy dotyczące penetracji Internetu w Polsce i na świecie są obiecujące, co powinno przełożyć się na osiągane przez Spółkę przychody. Nie można jednakże wykluczyć zahamowanie tempa rozwoju rynku, w szczególności wydatków na reklamę i rozrywkę internetową, co może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Spółki, jej działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT Z uwagi na fakt, iż Spółka kieruje swoje innowacyjne rozwiązania do klientów korporacyjnych/biznesowych oraz w węższym zakresie instytucji administracji państwowej i samorządowej, ograniczenie przez powyższe instytucje wydatków na wszelkiego rodzaju rozwiązania IT, w tym przede wszystkim ułatwiające komunikację i obsługę informacyjną i sprzedażową klienta, może Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 29 z 39

30 wiązać się ze spadkiem popytu na produkty i usługi oferowane przez Spółkę. Powyższe może mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Spółki. 6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki Po pierwsze, budowanie strategicznej wartości spółki. Naszym strategicznym celem jest budowanie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań wspierających transakcje online oraz obsługę klienta, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednym z kluczowych osiągnięć w 2011 roku było sklasyfikowanie naszej firmy, przez jedną z dwóch najbardziej prestiżowych firm analitycznych, Forrester Research, w ramach 10 wiodących, globalnych dostawców technologii Virtual Agent software. Warto zauważyć, iż na taką pozycje pracowaliśmy od początku założenia spółki i jest to istotny krok w kierunku uplasowania naszej technologii na globalnej mapie dostawców. Jednym z elementów oceny była kompatybilność technologii z obowiązującym trendem dystrybucji i sprzedaży oprogramowania tzw. wypożyczanie oprogramowania (Software-as-a-Service). W 2011 roku uruchomiliśmy główne elementy platformy, pozwalające na sprzedaż rozwiązań z jednej, spójnej platformy produktowej, ze zintegrowanymi płatnościami i elementami zarządzania rozwiązaniem. Z perspektywy strategii międzynarodowej, wykonaliśmy kluczowe prace związane z pełną integracją z wiodącymi dostawcami aplikacji SaaS, w tym Magento Commerce, Wordpress czy Joomla. Platforma jest także kluczowym elementem z perspektywy obniżki kosztów wdrożeń rozwiązań. Warto zaznaczyć, iż jako jedno z bardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, Grupa kontynuowała korzystanie z dofinansowania projektów rozwojowych, a także złożyła wnioski o dofinansowanie nowych projektów innowacyjnych w ramach funduszy międzynarodowych. Po drugie, klienci i wdrożenia. W 2011 roku udało się przeprowadzić kilkadziesiąt wdrożeń naszych produktów, zarówno w USA jak i w Polsce. Wdrożyliśmy projekty m.in. dla Hewlett-Packard na jednym z wiodących sklepów internetowych alsen.pl, dla operatora TubeLines, Grupera wiodącego oferenta zakupów grupowych, Home.pl lidera w hostingu w Polsce, NaviExpert, Citibank, Warta, Kredyt Bank, Central Bank i wielu innych. Rozpoczęliśmy także sprzedaż produktów w modelu samoobsługowym na platformie panel.inteliwise.com, umożliwiającej klientom uruchomienie rozwiązania w ciągu kilku minut nawet bez kontaktu z zespołem InteliWISE. Podpisaliśmy także kilka umów partnerskich, w tym z dwoma wiodącymi, globalnymi firmami technologicznymi, WIPRO oraz Capgemini - liderem w konsultingu IT, globalnym graczem działającym w 40 krajach i zatrudniającym 115,000 pracowników. Wszystkie te zdarzenia pokazują aktywizację spółki w obszarze zarówno klientów komercyjnych jak i e- Administracji. Po trzecie, sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa spółki była stabilna, odczuliśmy spadek przychodów ale też rozpoczęliśmy znaczącą obniżkę kosztów operacyjnych. W ciągu 2011, w szczególności w ciągu 6 pierwszych miesięcy, na rynku USA, obserwowaliśmy spowolnienie rynku oprogramowania związanego z obsługą klienta dla przedsiębiorstw (enterprise software), oraz migrację wielu klientów do rozwiązań w chmurze (cloudbased). Finansowy wymiar tych decyzji to przejście z modelu jednorazowej opłaty za projekt, na model znacznie niższych, miesięcznych płatności, czyli spadku jednorazowych, ale większych przychodów w krótkim okresie. W długim okresie, konwersja modelu sprzedaży, przez którą przechodzi Grupa, będzie korzystna, gdyż zapewni bardziej zrównoważony strumień przychodów. Ponadto od stycznia 2012 roku Spółka nie działa już w formie Grupy Kapitałowej (likwidacja spółki zależnej), co znacząco obniży koszty operacyjne. W ramach programu obniżki kosztów, dokonaliśmy cięć kosztów w pozycjach, które dodawały najmniejszą wartość do biznesu, tak aby w kolejnych okresach móc osiągać skalowalną sprzedaż i zmniejszać stratę. Znaczące zmniejszanie kosztów w całym 2011 roku jest możliwe ze względu właśnie Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2011 r. Strona 30 z 39

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009. Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents:

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009. Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents: RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 Raport z dnia 15 lutego 2010 r. InteliWISE Conversational Agents: The Next Generation in Better Web Communication Tools. Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2011r. 31.12.2011r. Raport z dnia 14 lutego 2012. InteliWISE Virtual Agents

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2011r. 31.12.2011r. Raport z dnia 14 lutego 2012. InteliWISE Virtual Agents RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2011r. 31.12.2011r. Raport z dnia 14 lutego 2012 InteliWISE Virtual Agents Add the Virtual Agent and increase your online conversions Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents The Next Generation in Better Web Communication Tools Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Raport z dnia 16 maja 2011 r. InteliWISE Conversational Agents Better web self service with InteliWISE Virtual Agents Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r. Raport z dnia 14 sierpnia 2015 r. Wprowadzenie Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za II KWARTAŁ 2015 roku zawiera: Wybrane, kluczowe dane

Bardziej szczegółowo

Raport z dnia 15 maja 2015 r.

Raport z dnia 15 maja 2015 r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za I KWARTAŁ 2015r. Raport z dnia 15 maja 2015 r. Wprowadzenie Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za I KWARTAŁ 2015 roku zawiera: Wybrane, kluczowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Spis treści Charakterystyka Spółki... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2013 Warszawa lipiec 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2013 Warszawa lipiec 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2013 Warszawa lipiec 2014 str. 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne... 3 2. Wydarzenia mające istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r.

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. str. 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. Wrocław, 21 listopada 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo