Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres r r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1

2 Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres r r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48

3 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2010 r. zawiera: Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy. Wybrane jednostkowe dane finansowe InteliWISE S.A. za 2010 r., tj. za okres od r. do r., wraz z danymi porównawczymi, w złotych oraz przeliczone na euro. Sprawozdanie finansowe (jednostkowe) InteliWISE S.A. za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za 2010 r. Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A. Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2010 r. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego. Rok 2010 przyniósł dla Spółki realizację szeregu inicjatyw w ramach strategii zakładającej osiągnięcie pozycji jednego z wiodących dostawców technologii Wirtualnych Doradców na rynku Stanów Zjednoczonych największym rynku oprogramowania dla firm. Zgodnie z prognozami analityków rynku Virtual Agents, który obecnie wykazuje trend wzrostowy, technologia ta została uznana za czynnik który potencjalnie zrewolucjonizuje systemy samoobsługowe w internecie. W 2010 roku Spółka zrealizowała kilkanaście projektów wdrożeniowych dla instytucji polskich i amerykańskich. Na rynku polskim wdrożyliśmy niezwykle innowacyjne rozwiązanie edukacyjne w postaci Wirtualnego Chopina stworzonego dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Wirtualnych Agentów na stronach takich jak za10groszy, Millos czy Igloo, gdzie po raz pierwszy zintegrowaliśmy Wirtualnego Doradcę z oknem wyszukiwania. Opracowaliśmy również wirtualny oddział bankowy we współpracy z K2 Internet. Na rynku amerykańskim udało nam się wprowadzić ulepszenia do Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 3 z 48

4 wdrożenia dla firmy Comcast, oraz stworzyć nowych Wirtualnych doradców dla takich firm jak Entergy, Kraft Foods, Harley Davidson / Kegel Motors, Vivid Jewelers czy Central Bank. Szczególny nacisk w 2010 roku Spółka położyła na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektu Paszport do Eksportu w ramach działania 6.1, dzięki któremu mogliśmy rozwinąć działalność Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych, a także programu IniTech, który szczególnie przyczynił się do udoskonalenia technologii produktów i poszerzenia oferty Spółki. W ramach programu IniTech Spółka realizuje projekt badawczorozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Wyniki finansowe konkurencyjnych Spółek wskazują jasno InteliWISE jako Spółkę o najwyższych przychodach wśród dostawców technologii Wirtualnych Agentów w Europie Środkowo-Wschodniej. W roku 2010 Spółka odczuła spowolnienie gospodarcze w postaci zmniejszenia budżetów na innowacyjne produkty IT, w szczególności wśród klientów w Stanach Zjednoczonych. Zmiana strategii sprzedażowej i polityki cenowej spowodawała za to zwiększenie ilości klientów wobec roku 2009, kiedy to dominowało jedno wdrożenie o bardzo szerokim zakresie. Koszty Spółki w 2010 roku związane były głównie z nakładami na rozwój technologii oraz promocję Spółki w Stanach Zjednoczonych. Natomiast płynność finansowa została zachowana dzięki zaangażowaniu inwestora, który znacznie wzmocnił finansowe fundamenty Spółki. Z pewnością działania Spółki oraz inwestycje poczynione w roku 2010 wywrą znaczący wpływ na dalszy rozwój technologii oraz wrost wskaźników finansowych Spółki w przyszłości. Wiele działań rozpoczętych w tym roku z pewnością zaprocentuje wdrożeniami w kolejnych kwartałach i latach. Dziękujemy naszym akcjonariuszom za okazane zaufanie. Warszawa, dnia 8 czerwca 2010 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 4 z 48

5 Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do r r r r r. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja ,80 PLN ,12 PLN ,66 EUR ,46 EUR ,93 PLN ,26 PLN ,09 EUR ,02 EUR ,14 PLN ,65 PLN ,01 EUR ,29 EUR ,59 PLN ,05 PLN ,78 EUR ,32 EUR ,59 PLN ,05 PLN ,78 EUR ,32 EUR ,87 PLN ,80 PLN ,61 EUR ,49 EUR średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 3,9603 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 5 z 48

6 Wybrane dane z jednostkowego bilansu na dzień r. z danymi porównawczymi na dzień r r r. Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w sztukach) ,46 PLN ,52 PLN ,83 EUR ,70 EUR ,13 PLN ,42 PLN ,64 EUR ,22 EUR ,13 PLN ,42 PLN ,64 EUR ,22 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 EUR 0,00 EUR ,84 PLN ,49 PLN ,95 EUR ,31 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 EUR 0,00 EUR ,74 PLN ,37 PLN ,81 EUR ,22 EUR ,33 PLN ,10 PLN ,19 EUR ,49 EUR ,50 PLN ,50 PLN ,44 EUR ,76 EUR średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 3,9603 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 6 z 48

7 Wybrane dane z jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do r r r r r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na koniec okresu ,44 PLN ,74 PLN ,28 EUR ,46 EUR ,01 PLN ,72 PLN ,92 EUR ,58 EUR ,82 PLN ,00 PLN 7 151,43 EUR ,11 EUR ,63 PLN ,54 PLN ,76 EUR ,07 EUR ,74 PLN ,37 PLN ,81 EUR ,22 EUR średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 4,1082 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień : 3,9603 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 7 z 48

8 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 8 z 48

9 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 9 z 48

10 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 10 z 48

11 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 11 z 48

12 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 12 z 48

13 Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 13 z 48

14 Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za okres r r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 14 z 48

15 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce 1.1. Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna Zarząd Rada Nadzorcza Informacje na temat akcjonariuszy Spółki 2. Informacje o działaniach Spółki w roku 2010 r Informacja na temat głównych działań Spółki Pierwszy kwartał Drugi kwartał Trzeci kwartał Czwarty kwartał 2.2. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2.3. Wybrane informacje o sprzedaży Spółki Pierwszy kwartał Drugi kwartał Trzeci kwartał Czwarty kwartał 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) 4. Informacje o finansach Spółki 5. Czynniki ryzyka 5.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Spółki 5.2. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 5.3. Ryzyko realizowanych kontraktów 5.4. Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej 5.5. Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania komputerowego 5.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 5.7. Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 5.8. Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów 5.9. Ryzyko możliwości zmiany sposobu finansowania inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych Ryzyko wahań kursów walutowych Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 15 z 48

16 5.14. Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT 6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki 7. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 8. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 9. Oświadczenia Zarządu Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 16 z 48

17 1. Informacje ogólne o Spółce Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Siedziba: Adres: Warszawa InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, Warszawa, Polska Telefon: Fax: NIP EU REGON KRS Ticker: ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 Dane Spółki zależnej: InteliWISE USA, Inc Plug and Play Tech Center 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA USA Telefon: Fax: Przedmiot działalności spółki obejmuje: Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 17 z 48

18 Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrań wideo; Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo Struktura organizacyjna Zarząd Na dzień roku w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz Rada Nadzorcza Na dzień roku w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Waldemar Sielski, 4/ Paweł Piwowar, 5/ Michał Lach, 6/ Piotr Jakubowski Informacje na temat akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosił ,50 zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień roku: Wyszczególnienie Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. Liczba akcji Wartość nominalna Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na WZ Spółki szt PLN % % ,00 45,38 45,38 Marcin Strzałkowski ,80 14,00 14,00 MarekTrojanowicz ,40 10,12 10,12 Asseco Poland S.A ,00 7,99 7,99 Dom Maklerski Penetrator S.A. Ratnicka-Kiczka Barbara ,00 1,60 1, ,00 1,60 1,60 Inni akcjonariusze ,30 19,31 19,31 RAZEM , Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 18 z 48

19 2. Informacje o działaniach Spółki w roku 2010 r Informacja na temat głównych działań Spółki Pierwszy kwartał W okresie pierwszego kwartału emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W ciągu I kwartału 2010 roku działania spółki InteliWISE S.A., zgodnie z założoną strategią i planem operacyjnym, były zogniskowane na: 1. Uruchomieniach nowych klientów i projektów dla obecnych klientów, w tym a. Nowe rozwiązania Wirtualnych Doradców - dla Comcast Corporation Agent wspierający zespół sprzedaży Comcast b. Nowa umowa z Kraft Foods Pionu Badań, rozwoju i szkoleń Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 19 z 48

20 c. Nowe wdrożenia rozwiązań Wirtualnych Doradców w USA, jak Kegel Motors, VividJewelers Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 20 z 48

21 d. Nowe wdrożenia Wirtualnych Doradców w Polsce, w tym Igloo.pl e. Pozyskaniu decyzji o refinansowania projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości ok. 2,2 mln. zł. Umowa w tym zakresie została podpisana po zakończeniu I kwartału 2010 r., przed datą niniejszego raportu. 2. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu podjęto następujące czynności: Przeprowadzono szereg akcji z zakresu pozyskiwania klientów (tzw. Lead generation) w USA : Rozpoczęcie aktywnego PR / promocji firmy w kanale społecznościowym, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, ecommerce i inne; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 21 z 48

22 Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji do klientów, partnerów; Wprowadzenie informacji na temat wdrożeń do serwisów branżowych; 3. Rozwoju technologii InteliWISE, w tym doskonalenia algorytmów rozpoznawania języka naturalnego oraz elementów okrytych wnioskiem patentowym złożonym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Wprowadzono element technologii - DataExchange, który umożliwia integracje InteliWISE Enterprise Platform z dowolnym systemem zewnętrznym wdrożonym u klienta (np. CRM, CMS, ecommerce, IVR) i obustronną komunikację Drugi kwartał W ciągu II kwartału 2010 roku działania spółki InteliWISE S.A., zgodnie z założoną strategią i planem operacyjnym, były zogniskowane na: 1. Uruchomieniach nowych projektów, z których na uwagę zasługują: a. Projekt jaki prowadzimy dla Central Bank firmy z sektora bankowego. Owe wdrożenie jest umiejscowieniem systemu InteliWISE Enterprise Solution jako platformy automatyzującej obsługę klienta. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 22 z 48

23 b. Po raz pierwszy w Polsce, uruchomiliśmy wraz z firmą K2 Internet wirtualny oddział jednego z banków. Rozwiązanie to potwierdza nasze przypuszczenia dotyczące kierunku rozwoju interfejsów komunikacyjnych stosowanych w Internecie pomiędzy firmą a klientem. Tradycyjna strona internetowa zastąpiona została całkowicie przez wirtualną przestrzeń, w której wszelkich informacji dostarczają Wirtualni Doradcy. 2. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu podjęto następujące czynności: Rozpoczęcie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów; Wprowadzenie informacji na temat wdrożeń do serwisów branżowych: Zorganizowany żywy przekaz internetowy (Webinar) z udziałem przedstawicieli z Forrester Research oraz naszego klienta Comcast Corporation (19 maja 2010); Udział w targach: Call Center Week (14-18 czerwca 2010); Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 23 z 48

24 ICMI ACCE Conference & Expo czerwca 2010); 3. Rozwoju technologii InteliWISE, w tym doskonalenia algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczorozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego Skit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF, protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy oraz interfejs przyjaznego wirtualnego i humanoidalnego asystenta (awatara). Rozwiązanie wpisuje się w światowe tendencje rozwoju branży Information and Knowledge Management i posiada wysoki potencjał rynkowy zarówno jako produkt niezależny oraz jako technologia wykorzystywana przez firmy typy Value Addend Resellers celem zwiększenia funkcjonalności oferowanych przez siebie rozwiązań (np.: jako semantyczny silnik wyszukiwawczy do dużych korporacyjnych rozwiązań bazodanowych). Realizacja projektu obejmuje 12 zadań, w tym 9 badawczych i 3 wdrożeniowe. Wykonanie zadania nr 2 Opracowanie autorskiej metody komputerowego klasyfikowania mowy (computer speech classification) zostało powierzone Instytutowi Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Spółka otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Trzeci kwartał W ciągu III kwartału 2010 roku działania spółki InteliWISE S.A., zgodnie z założoną strategią i planem operacyjnym, były zogniskowane na: 1. Aktywność w Polsce - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. wdrożenie realizowane w Polsce dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w ramach roku Chopinowskiego, wortal edukacyjny dla dzieci i młodzieży echopin. W ramach tego niezwykle ciekawego projektu rozwijaliśmy osobowość Wirtualnego Chopina. b. dalszy rozwój wdrożenia przeprowadzonego wspólnie z firmą K2 Internet S.A. w ramach Wirtualnego Oddziału bankowego. Tutaj zwiększają się Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 24 z 48

25 funkcjonalności realizowane przez nasz system, a także rozwijamy angielską wersję językową. c. serwis turystyczny Millos.pl, przynosi spodziewane zwiększenie konwersji wchodzący użytkownik do użytkownik dokonujący transakcji o 12%. 2. Aktywność w Stanach Zjednoczonych - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. pilotażowe wdrożenie w spółce Entergy Inc., która znajduje się na 219 miejscu listy "Fortune 500" USA z przychodami 10,75 mld USD (informacje za: U tego klienta wdrażamy, pełną wersję rozwiązania "InteliWISE Enterprise Solution" w obszarze obsługi klienta i rozliczania płatności. Nasze rozwiązanie przeszło pomyślnie wielokrotne testy. W chwili obecnej dopracowywana jest forma prezentacji graficznej. Planowane uruchomienie przez klienta IV kwartał 2010r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 25 z 48

26 b. pracowaliśmy nad zwiększeniem funkcjonalności w ramach wdrożonego w II kwartale u klienta z sektora finansowego - CentralBank. 3. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów; 4. Prace związane z technologią poświęcone są doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natura Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natura Language Processing). Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 26 z 48

27 Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczorozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego Skit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Spółka otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Czwarty kwartał IV kwartał 2010 roku był dla Spółki okresem intensywnych działań nakierowanych na wdrażanie technologii InteliWISE dla klientów na rynku Polski i Stanów Zjednoczonych. Najważniejszymi wydarzeniami były: 1. Aktywność w Polsce - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. Wdrożenie realizowane dla jednego z wiodących serwisów aukcyjnych za10groszy, gdzie wdrożyliśmy nasz produkt InteliWISE HelpAgent(TM) Wirtualnego Doradcę wspierającego obsługę klienta. b. Wirtualny Chopin ambitny projekt realizowany we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury, którego rezultatem jest serwis edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Rozwiązanie InteliWISE pozwala zapoznać się z życiorysem wielkiego artysty przez Internet. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 27 z 48

28 2. Aktywność spółki zależnej InteliWISE USA w Stanach Zjednoczonych - uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: a. Rozbudowanie funkcjonalności dla Comcast Corporation, w tym rozbudowa bazy wiedzy dla aplikacji wspierającej działania handlowców największej telewizji kablowej na świecie; b. Wdrożenia dla małych i średnich klientów, wśród których można wymienić ECOsmarte Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 28 z 48

29 c. Rozbudowa serwisu SlideBuddy.com, nakierowanego na rynek aplikacji interaktywnych do internetu, oraz pozyskanie pierwszych klientów aplikacji 3. Rozbudowie działalności operacyjnej nastawionej na budowę kanałów dystrybucji oraz przychodów na rynku amerykańskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; Przeprowadzenie ok. 15 bezpośrednich prezentacji dla klientów, partnerów; 4. Prace związane z technologią poświęcone są doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczorozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego Skit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 29 z 48

30 wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Spółka realizowała kolejne zadania (6 - Opracowanie wersji prototypowej systemu automatycznego semantycznego oznaczania treści znacznikami RDF, 7 - Opracowanie wersji prototypowej systemu komputerowego klasyfikowania mowy, 8 - Eksperymentalna integracja systemu komputerowego klasyfikowania głosu oraz sytemu semantycznego oznaczania treści z rozwiązaniami firmy). Całkowity budżet projektu wynosi ,00 zł. W ramach tego projektu Spółka otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; W ciągu 2010 roku zaobserwowaliśmy następujące czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki: 1. Rozbudowa rozwiązań, nakierowanych na klientów średniej wielkości, których pozyskanie trwa mniej niż kwartał, a wdrożenie mniej niż 30 dni; 2. Wprowadzenie rozwiązań testowych InteliWISE, zintegrowanych z dużymi systemami obsługi klientów, jak CRM czy Call Center, które umożliwiły Spółce rozszerzenie oferty i spowodowały, iż klienci w USA rozpoczęli rozmowy o potencjalnych wdrożeniach; 3. Odczuwalne oznaki spowolnienia gospodarczego na rynku Stanów Zjednoczonych i Europie, powodującego wydłużenie cykli zakupów rozwiązań oprogramowania, włączając produkty InteliWISE; 4. Wprowadzenie rozwiązań testowych InteliWISE, zintegrowanych z dużymi systemami obsługi klientów, jak CRM czy Call Center, które umożliwiły Spółce rozszerzenie oferty i spowodowały, iż klienci w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli rozmowy o potencjalnych wdrożeniach; 5. Znaczące zwiększenie przychodów w II półroczu, wynikające z szybszej akwizycji klientów oraz zmiany strategii i skupieniu się na klientach którzy są w stanie szybciej podjąć decyzje zakupowe; 6. Istotne inwestycje realizowane w obszarze rozwoju technologii i marketingu, także w ramach dużego projektu badań i rozwoju współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty rozwojowe tego rodzaju są kluczowe dla rozwoju Spółki i wzrostu wartości dla akcjonariuszy, poprzez skokowy wzrost wartości niematerialnych i prawnych (Intellectual Properties IP); 7. Na wynikach z działalności operacyjnej, wyniku brutto i wyniku netto zaważyła dotacja, jaką Spółka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach opisywanego wcześniej projektu rozwoju technologii. 8. Wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa pieniężne. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 30 z 48

31 2.3. Wybrane informacje o sprzedaży Spółki Pierwsze kwartał: Spółka skupia się na sprzedaży rozwiązań na rynku USA, który jest traktowany, jako strategiczny rynek Spółki; Zawarliśmy umowę z Kraft Foods na uruchomienie nowego rozwiązania Wirtualnego Doradcy, w ramach Kraft Research, Development & Quality, Zawarliśmy kilka umów z klientami mniejszej wielkości, w tym: Millos, Igloo, KegelMotors; Zgodnie z planowaną strukturą sprzedaży, nawet na wczesnym etapie jej rozwoju, umożliwia osiąganie, co najmniej 50% przychodów z modelu SaaS (Software as a Service) Drugi kwartał: Przeprowadzamy kilka wdrożeń, między innymi w firmie Central Bank, gdzie system InteliWISE Enterprise Solution zastosowany został jako platforma automatyzująca obsługę klienta; W Polsce uruchomiliśmy wirtualny oddział banku, którego odbiorcą jest wiodąca firma z sektora bankowości w Polsce Trzeci kwartał: Pilotażowe wdrożenie dla spółki Entergy Inc., która znajduje się na 219 miejscu listy Fortune 500 USA; Doskonalenie produktu wdrożonego w 2. Kwartale na stronie klienta z sektora finansowego Central Bank Czwarty kwartał: Realizacja projektu Wirtualny Chopin dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w ramach obchodów roku chopinowskiego; Opracowanie strony firmowej dla Entergy Corporation; Rozbudowa istniejącego wdrożenia dla Comcast Corporation; Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 31 z 48

32 Wdrożenie Wirtualnego Doradcy na stronie wiodącego polskiego portalu aukcyjnego 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) Rok 2010 przyniósł dla Spółki realizację szeregu inicjatyw w ramach strategii zakładającej osiągnięcie pozycji jednego z wiodących dostawców technologii Wirtualnych Doradców na rynku Stanów Zjednoczonych największym rynku oprogramowania dla firm. Zgodnie z prognozami analityków rynku Virtual Agents, który obecnie wykazuje trend wzrostowy, technologia ta została uznana za czynnik który potencjalnie zrewolucjonizuje systemy samoobsługowe w internecie. W 2010 roku Spółka zrealizowała kilkanaście projektów wdrożeniowych dla instytucji polskich i amerykańskich. Na rynku polskim wdrożyliśmy niezwykle innowacyjne rozwiązanie edukacyjne w postaci Wirtualnego Chopina stworzonego dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Wirtualnych Agentów na stronach takich jak za10groszy, Millos czy Igloo, gdzie po raz pierwszy zintegrowaliśmy Wirtualnego Doradcę z oknem wyszukiwania. Opracowaliśmy również wirtualny oddział bankowy we współpracy z K2 Internet. Na rynku amerykańskim udało nam się wprowadzić ulepszenia do wdrożenia dla firmy Comcast, oraz stworzyć nowych Wirtualnych doradców dla takich firm jak Entergy, Kraft Foods, Harley Davidson / Kegel Motors, Vivid Jewelers czy Central Bank. Szczególny nacisk w 2010 roku Spółka położyła na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektu Paszport do Eksportu w ramach działania 6.1, dzięki któremu mogliśmy rozwinąć działalność Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych, a także programu IniTech, który szczególnie przyczynił się do udoskonalenia technologii produktów i poszerzenia oferty Spółki. W ramach programu IniTech Spółka realizuje projekt badawczorozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 32 z 48

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 7 maja 2012 Raport roczny zawiera: 1. List Prezesa Zarządu 2 2. Wybrane dane finansowe za 2011

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo