Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI "PREZENT NA NOWY ROK" tekst jednolity po zmianach z dnia Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w akcji w celach własnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Sklep Cukiernia Wielkopolska : punkt sprzedaży detalicznej należącej do sieci własnej sklepów Organizatora, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów biorących udział w Akcji stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Ciasto świąteczne: wyroby cukiernicze wytwarzane przez Piekarnię Wielkopolską sp.j. Bańczyk i Kopczyński obejmujące towary z grup: ciasta pieczone, ciasta kostki, torty, ciasteczka przeznaczone do sprzedaży w dniach i sprzedawane przez sieć sklepów Cukiernii Wielkopolskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Akcji "Prezent na Nowy Rok" jest KB Investment House Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Michałkowicka 103, Siemianowice Śląskie, zwany dalej Cukiernia Wielkopolska lub Organizatorem. 1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów biorących udział w Akcji stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 1.3 Czas trwania Akcji obejmuje okres od 14 grudnia 2011 do 31 stycznia Zbieranie zamówień na sprzedaż promocyjną trwa od dnia 14 grudnia 2011 do 18 grudnia Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 23 grudnia 2011 do 24 grudnia Realizacja bonów 5 pln trwa od dnia 04 stycznia 2012 do 31 stycznia Warunki uczestnictwa w Akcji

2 2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, 2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w sklepach Cukiernii Wielkopolskiej, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin (zdefiniowani w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu) W Akcji nie mogą uczestniczyć również pracownicy Organizatora, Organizator oraz pracownicy podmiotów współpracujących w tym Piekarnii Wielkopolskiej Sp.J. Bańczyk i Kopczyński przy organizacji niniejszej Akcji oraz członkowie ich rodzin (zdefiniowani w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników dotyczących tego warunku Przez członków rodziny, o których mowa w punktach 2.2. i 2.3. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Organizatora oraz podmiotu współpracującego Piekarnii Wielkopolskiej Sp.J. Bańczyk i Kopczyński 3. Zasady Akcji 3.1 W Akcji może wziąć udział każdy klient, który w terminie złoży zamówienie na ciasta świąteczne w sklepach organizatora (załącznik 1) i dokona odbioru oraz płatności za złożone zamówienie w terminie

3 3.2 Za każde wydane 50 pln na jednym paragonie klient uprawniony jest do odbioru bonu o wartości 5 pln. W sytuacji zamówienia i zakupu ciast świątecznych na wielokrotność kwoty 50 pln na jednym paragonie klientowi przysługuje wielokrotność wydanych bonów o nominale 5 pln. (np. dla wartości zakupu 100 pln klient otrzyma 2 bony o wartości 5 pln każdy, dla wartości zakupu 150 pln klient otrzyma 3 bony o wartości 5 pln każdy, ect.) 3.3 Bon o wartości 5 pln otrzyma klient który spełni dwa warunki z niniejszego regulaminu zawarte w punkcie 3.1 i Wydanie bonu nastąpi w sklepie w którym dokonana jest sprzedaż promocyjna produktów zamówionychc- ciast świątecznych, w chwili odbioru zamówienia i uregulowania płatności za zamówienie. Do dokumentu potwierdzającego zakup - paragonu - zostaną dopięte bony zgodnie z zasadą wydawania określoną w punkcie 3.2 i Bon o określonej wartości pieniężnej równoważnej 5 pln upoważnia do dokonania zakupu w terminie od 04 stycznia 2012 do 31 stycznia 2012 dowolnych produktów wytwarzanych przez Piekarnię Wielkopolską Sp.J. Bańczyk i Kopczyński i sprzedawanych poprzez sieć sklepów Cukiernia Wielkopolska.. Jednorazowo tj. przy jednym zakupie (paragonie) można zrealizować tylko jeden bon 5 pln. Ilość zrealizowanych bonów w ciągu jednego dnia nie jest ograniczona. 3.6 Bony 5 pln upoważniają do zakupu produktów o wartości wskazanej na bonie przy czym z Bonów 5 pln nie jest wydawana reszta. 3.7 Bon 5 pln może być zrealizowany wyłącznie w sieci sklepów Cukiernia Wielkopolska. Bony 5 pln mogą być zrealizowane wyłącznie jeden raz. 3.8 Aby zrealizować Bon 5 pln należy go wypełnić i przekazać sprzedawcy sklepu Cukiernia Wielkopolska wraz z dołączonym paragonem za sprzedaż promocyjną do którego został wydany bon. 3.9 Warunkiem realizacji bonu 5 pln jest jego prawidłowe wypełnienie przez uczestnika akcji Prawidłowo wypełniony bon powinien zawierać: a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu kontaktowego operatora sieci komórkowej, adresu . b) własnoręczny podpis uczestnika akcji pod oświadczeniem na bonie brzmiącym: Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Akcji "Prezent na Nowy Rok" i akceptuję warunki w nim przewidziane oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora akcji KB Investment House Sp. z o.o. oraz otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych, ofert i promocji zgodnych z profilem działalności organizatora akcji oraz spółki Piekarnia Wielkopolska Sp.j. Bańczyk i Kopczyński. Podanie określonych powyżej danych i złożenie oświadczenia o treści wskazanej w pkt 3.10 b) jest jednoznaczne z akceptacją warunków Akcji określonych w niniejszym Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Akcji na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu produktów

4 wytwarzanych i/lub dystrybuowanych przez Organizatora oraz spółki Piekarnia Wielkopolska Sp.j. Bańczyk i Kopczyński W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonów 5 pln duplikaty nie są wydawane. Bony 5 pln zniszczone lub uszkodzone nie będą akceptowane W przypadku chwilowego wyczerpania bonów, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.4 regulaminu, Organizator zobowiązuje się wyznaczyć nowy termin odbioru bonów, nie później niż do Po upływie tego terminu, bony nie będą wydawane Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 4. Obowiązki podatkowe 4.1 Bony 5 pln stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 4.2 Jednorazowa wartość Bonów 5 pln nie przekracza 760 pln, stąd stosownie do odpowiednich przepisów są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. 4.3 W sytuacji, gdyby jednorazowa łączna wartość Nagród w postaci Bonów przekroczyła kwotę 760 pln, zostaną one wydane pod warunkiem i po wpłacie Organizatorowi przez Uczestnika kwoty stanowiącej równowartość podatku dochodowego celem odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego. 5. Dane osobowe Uczestników 5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji "Prezent na Nowy Rok" jest KB Investment House Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Michałkowicka 103, Siemianowice Śląskie. 5.2 Dane osobowe Uczestników Akcji "Prezent na Nowy Rok" podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Akcji oraz otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych, ofert i promocji zgodnych z profilem działalności organizatora akcji oraz spółki Piekarnia Wielkopolska Sp.j. Bańczyk i Kopczyński Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres lub pocztą na adres administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz

5 niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Akcji "Prezent na Nowy Rok"i realizacji uprawnień z niej wynikających. 5.4 Dane osobowe uzyskane od uczestników Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. 6. Postanowienia końcowe 6.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Akcji w na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 6.2 Regulamin Akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady jej przeprowadzania. 6.3 Organizator Akcji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Akcji, wydanie bonów oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Reklamacje dotyczące akcji należy zgłaszać na piśmie do dnia 10 lutego 2012 na adres Organizatora. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu 10 lutego 2012 roku nie będą rozpatrywane. 6.4 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 6.5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 6.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6.7 Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości bonu 5 pln. 6.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, prawo do ograniczenia czasu trwania Akcji, oraz ewentualnego jej odwołania, z zastrzeżeniem respektowania praw nabytych przez klientów na podstawie niniejszego regulaminu przed zmianą lub ograniczeniem czy odwołaniem akcji. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu na stronie internetowej i będzie skuteczna od następnego dnia po dniu opublikowania w powyższy sposób. 6.9.Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.

6 6.10Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Organizatora. Załącznik 1 Lista sklepów Cukiernia Wielkopolska objętych akcją: o Gołaocz, Rynek 8 o Margonin, Kościelna o Budzyo, Dworcowa 17 o Wągrowiec, Mikołaja Reja 61B o Wągrowiec, Jeżyka 48 o Wągrowiec, 11 Listopada 1 o Mieścisko, pl. Powstaoców 5a o Damasławek, Rynek o Kcynia, Rynek 15 o Szamocin, Rynek 8 o Kłecko, pl. Powstaoców Wielkopolskich o Rogoźno, Kościuszki 37 o Chodzież, Henryka Sienkiewicza 2 o Wągrowiec, Straszewska 33 o Rogowo, Gnieźnieoska 6

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.11 regulaminu promocji

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo