REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent"

Transkrypt

1 REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł, (dalej Organizator ). 2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540). 3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 2 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku. 5. W imieniu Organizatora Akcja jest realizowana przez A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: (dalej Agencja ). 7. Definicje: Akcja: akcja promocyjno-reklamowa (sprzedaż premiowa) zmywarek marki Bosch polegająca na przyznaniu posprzedażowego rabatu kwotowego opisanego w 4 poniżej (tj. Premii) Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii, oraz przyznaniu Premii Dodatkowej Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii Dodatkowej. Premia: posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (określony w 4 Regulaminu) z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji wybranego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii. Premia Dodatkowa: zestaw tabletek myjących opisany w 5 Regulaminu, tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji dowolnego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii Dodatkowej. Zmywarka uprawniająca do Premii: model zmywarki marki Bosch wskazany w 3 pkt 11 poniżej.

2 Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej: dowolny model zmywarki marki Bosch. Zmywarka objęta Akcją: Zmywarka uprawniająca do Premii oraz Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) spełniająca warunki określone w 2 Regulaminu nabywająca Zmywarkę objętą Akcją do użytku własnego, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w Punkcie Sprzedaży. Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który spełnia jednocześnie następujące warunki: a) ukończył 18 rok życia, b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia, e) dokonał zakupu Zmywarki objętej Akcją w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Akcji, f) w przypadku Zmywarki uprawniającej do Premii dokona zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w 3 Regulaminu. 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej, studiach mebli kuchennych oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Zasady Akcji 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który w terminie od r. do r. zakupi w Punkcie Sprzedaży dowolny model Zmywarki objętej Akcją oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w 2 Regulaminu (dla otrzymania Premii lub Premii Dodatkowej). 2. Premię Dodatkową, określoną w 5 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolną Zmywarkę uprawniającą do Premii Dodatkowej. Premię, określoną w 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolną Zmywarkę uprawniającą do Premii oraz zgłosi udział w Akcji zgodnie z podanymi poniżej postanowieniami Regulaminu.

3 3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnika Akcji powinien przesłać następujące dokumenty (dalej Zgłoszenie ): a) prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon zamieszczony na ulotce lub wydrukowany ze strony internetowej b) kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup Zmywarki objętej Akcją. 4. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres Agencji podany w 1 pkt. 5 powyżej. Termin przesyłania Zgłoszeń upływa dnia roku. (decyduje data stempla pocztowego). 5. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać: (i) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska Uczestnika; numer konta bankowego; adres zamieszkania Uczestnika wraz z kodem pocztowym; numer telefonu kontaktowego; adres owy kontaktowy (nieobowiązkowo); własnoręczny podpis; a także (ii) dane dotyczące modelu Zmywarki objętej Akcją. 6. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, w tym Zgłoszenia urządzeń zakupionych przed 2 lutego 2015 roku lub po 31 marca 2014 roku, nie będą brały udziały w Akcji. 7. Premia będzie przesyłana do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Agencję Zgłoszenia oraz po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem 3 pkt 9 Regulaminu. 8. Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji zgodności jego Zgłoszenia z Regulaminem, lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Zastosowanie ma tu 3 pkt 9 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. 9. W przypadku przesłania Zgłoszenia niepełnego (tj. Zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych określonych w 3 pkt 3 i 5 Regulaminu), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia brakujących danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie brakujących danych 14 dni. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Premii. W przypadku uzupełnienia brakujących danych przez Uczestnika Akcji, 60-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii, o której mowa w 4 Regulaminu, biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika. 10. Zakupiona Zmywarka objęta Akcją może być zgłoszona do udziału w Akcji tylko jeden raz. 11. Premią, określoną w 4 Regulaminu, objęte są poniżej wymienione modele zmywarek w klasie energetycznej A++ i A+++ marki Bosch: SMS88TI03E, SMS88TI01E, SMS69N48EU, SMS58N98EU, SMS53N18EU, SMS53L88EU, SMS53L68EU, SMS53L62EU, SMS53L18EU, SPS69T38EU, SPS53M68EU, SMV88TX03E,

4 SMV88TX02E,SMV87TX01E,SBV69N91EU,SMV68N60EU, SMV69N40EU, SMV58N50EU, SMV58N90EU,SMV53N90EU,SMV53N40EU,SMV58L70EU,SMV58L60EU, SMV53L50EU, SMI88TS03E, SMI88TS01E, SMI69N45EU, SMI58N85EU, SMI58L75EU, SMI53L82EU, SMI53L86EU, SMI43M35EU, SMI53L15EU, SPV69T50EU, SPV53M60EU, SPI69T55EU, SPI53M65EU 4. Premia Uczestnik Akcji otrzyma posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (zwany w Regulaminie Premią ) za zakup wybranego modelu zmywarki marki Bosch wymienionego w 3 pkt. 11 Regulaminu. Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym. 5. Premia Dodatkowa Uczestnik Akcji otrzyma zestaw tabletek myjących tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto (zwany w Regulaminie Premią Dodatkową ) do odbioru w momencie zakupu w Punkcie Sprzedaży, w którym została nabyta Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej. 6. Podatki Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia Dodatkowa oraz Premia nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7. Reklamacje 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w 1 pkt 5 powyżej, lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (i) dokładne dane Reklamującego obejmujące: imię i nazwisko oraz adres lub adres pocztowy do kontaktu, a także (ii) wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. 4. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia jego reklamacji, na adres kontaktowy podany w zgłoszeniu reklamacji. 8. Dane osobowe

5 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji. 2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. 9. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresem wskazanym w 1 pkt 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika. 2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. 3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres agencji wskazany w 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: z dopiskiem: Bosch Odbierz prezent.. W imieniu Organizatora

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo