UMOWA NA PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADAŃ EWALUACYJNYCH. w dniu w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADAŃ EWALUACYJNYCH. w dniu w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NA PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADAŃ EWALUACYJNYCH zawarta w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. w dniu w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Panią Annę Lella działającą w zastępstwie skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną. o następującej treści: 1

2 1 DEFINICJE O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty użyte w niniejszej Umowie posiadają następujące znaczenie: 1. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 2. Oferta oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia na opracowanie raportu końcowego z badań ewaluacyjnych. 3. Projekt - projekt o numerze WND-POKL /12-01 pt. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Umowa niniejsza umowa na opracowanie raportu ewaluacyjnego, zawarta pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a. 5. Zapytanie Ofertowe - na zapytanie ofertowe z dnia na opracowanie raportu końcowego z badań ewaluacyjnych 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie z Ofertą przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na opracowaniu raportu końcowego z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że na dzień podpisania Umowy posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania Umowy, wykonała wszystkie działania niezbędne w związku z upoważnieniem do zawarcia i wykonania Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które uniemożliwiałyby stronie wykonanie Umowy, a warunki Umowy są wykonalne wobec każdej ze Stron zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w: 1) Zapytaniu Ofertowym; 2

3 2) Umowie; 3) Ofercie. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez zespół autorski w składzie: 1) - kierownik projektu 2) 5. Niedopuszczalne jest powierzenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia innym osobom, niż wskazane w ust TERMIN REALIZACJI 1. Strony przyjmują następujący harmonogram realizacji zamówienia: 1) w terminie do dnia 20 marca 2015 r. - Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu koncepcję raportu (m.in. układu rozdziałów, spis treści); 2) w terminie do dnia 30 marca 2015 r. - Zamawiający wniesie uwagi do przedstawionej koncepcji raportu i wyznaczy termin ewentualnego spotkania z Wykonawcą w celu ustalenia ostatecznej koncepcji raportu; 3) w terminie do dnia 4 maja 2015 r. - Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie zbiory ankiet; 4) w terminie do 15 maja 2015 r. - Wykonawca przygotuje ostateczny projekt raportu końcowego uwzględniający uwagi Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu w formie elektronicznej ( ); 5) w terminie do 22 maja 2015 r. - Oferent przygotuje raport końcowy uwzględniający uwagi Zamawiającego i przekaże wersję ostateczną Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej. 2. W przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy zbiorów ankiet, o których mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej, terminy realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i pkt 5) powyżej, ulegną wydłużeniu o okres zwłoki. 3. Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dniu, w którym został odebrany przez Zamawiającego na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 4. Zamawiającemu przysługuje w terminie dni od dnia otrzymania końcowej wersji raportu prawo do zgłoszenia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest 3

4 uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Wykonawca niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego raportu zniszczy otrzymane zbiory danych i przekaże Zamawiającemu protokół ze zniszczenia. 4 WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie PLN brutto (słownie:, 00/100). 2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę określoną w ust. 1 stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, o którym mowa w 3 ust. 3 powyżej. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, a zastrzeżeniem ust Zamawiający zastrzega, iż płatność wyjątkowo może nastąpić w terminie późniejszym, niż określony w ust. 3, w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych na ww. cel przez instytucję finansującą Projekt, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania środków przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza iż nie będzie z tego tytułu naliczał odsetek, ani dochodził innych roszczeń. 5. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek zaliczek na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 7. Umowa płatna jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 5 KOMUNIKACJA 1. Osobą do bieżących kontaktów w sprawie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: imię i nazwisko: Kinga Wojtaszczyk tel Osobą do bieżących kontaktów w sprawie realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest: imię i nazwisko: tel Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie będzie stanowić zmiany treści Umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na jego wniosek wszelkie dostępne informacje i dodatkowe materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 6 PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy, przenosi z dniem zapłaty na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do raportu ewaluacyjnego opracowanego w ramach realizacji Umowy, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu); 2) digitalizację; 3) wprowadzenie do pamięci komputera; 4) sporządzenie wydruku komputerowego; 5) zwielokrotnienie poprzez druk, kserokopie lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej; 6) wprowadzenie do obrotu; 7) zwielokrotnienie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów i reprodukcji komputerowych; 8) ekspozycja oraz udostępnianie osobom trzecim; 9) publikowanie części lub całości; 5

6 10) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła; 11) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie w razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania; 12) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych; 13) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 14) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów na nośnikach pamięci; wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu w opracowaniach i innych elementach będących przedmiotem Umowy, korzystania z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory. 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie. 7 KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 1) 1 % kwoty wynagrodzenia określonej w 4 ust. 1, za każdy dzień uchybienia terminom określonym w 3 ust. 1 Umowy; 2) 25 % kwoty wynagrodzenia określonej w 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 1) powyżej, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. Kara umowna określona w ust. 1 pkt 2) powyżej, będzie płatna odrębnie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 6

7 4. W przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić roszczeń w tym przedmiocie na zasadach ogólnych. 8 ZMIANA I ZAKOŃCZENIE TRWANIA UMOWY 1. Każda ze Stron może zgłosić wolę dokonania zmiany Umowy występując do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem na piśmie. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane jedynie za uprzednim porozumieniem Stron, z wyjątkiem zmiany danych adresowych stron, osób o których mowa w 5 Umowy, numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu koncepcji raportu, przekraczającego co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w 3 ust. 1 pkt 1) Umowy; 2) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu raportu, przekraczającego co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w 3 ust. 1 pkt 5) Umowy 3) naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy i pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, nieusunięcia naruszeń w terminie określonym w tym wezwaniu. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z Umową do dnia odstąpienia przez Stronę od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić spis wraz w wyceną czynności wykonanych do dnia odstąpienia. 6. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7

8 9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowa może być rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem Stron. 3. Wykonawca nie może wykorzystywać materiałów dostarczonych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy, w jakimkolwiek innym celu niezwiązanym z wykonaniem zamówienia. 4. Spory wynikłe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej ani powierzyć takiej osobie realizację części lub całości zamówienia. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 7. Umowa podlega prawu polskiemu. 8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2: Oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY.. WYKONAWCA.. 8

9 Załącznik nr 1 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Projektu Przygotowanie raportu końcowego, który zawierać będzie szczegółową analizę wyników, wnioski, rekomendacje z badań ewaluacyjnych w ramach Projektu pn.: Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Szkolenia w ramach Projektu są prowadzone w formie warsztatów dla grup lekarzy liczących średnio osób w wieku do 35 lat będących w trakcie stażu lub specjalizacji składające się z następujących zagadnień: Szkolenie stacjonarne: umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem (4 dni po 6 godzin); funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (2 dni po 6 godzin). Szkolenia e-learning: szkolenia na platformie internetowej (11 szkoleń w tym 2 obowiązkowe do zaliczenia przez Uczestnika, Uczestnicy mogą wykonać wszystkie szkolenia na platformie), każde szkolenie zakończone jest testem i ankietą ewaluacyjną. Badania ewaluacyjne mają na celu określenie, czy przyjęte cele i założenia zostały osiągnięte, na ile efektywne były szkolenia i czy potrzeby grup docelowych zostały zaspokojone. Badania ewaluacyjne Na badania ewaluacyjne składają się: 1. Ankieta ewaluacyjna rozdawana uczestnikom na koniec szkolenia stacjonarnego Ankieta zawiera 17 pytań, pytania zamknięte z komentarzami, otwarte, jedno i wielokrotnego wyboru, pytanie w formie tabeli Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiór z wynikami z ankiet w formacie Excel, N =

10 2. Ankieta ewaluacyjna on-line wyświetlana po każdym kursie e-learning Ankieta zawiera 10 pytań, ankieta zawiera pyt. zamknięte, otwarte, jednokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru z komentarzem, pytanie w formie tabeli; Zamawiający udostępni Wykonawcy 11 zbiorów (z każdego szkolenia) z wynikami ankiet w formacie do wyboru: - pliku danych R, - SPSS/PASW, - CSV, - Microsoft Excel, - PDF, - HTML, - Microsoft Word, - STATA (.xml), - R (syntax file), - R (data file). Export wyników z LimeSurvey 3. Testy wiedzy rozdawane uczestnikom przed szkoleniem stacjonarnym oraz po zakończeniu szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki procentowe z testów wiedzy przed- i po- szkoleniowych w formacie Excel do N = 96 cykli szkoleniowych. 4. Badanie realizowane jest poprzez ankietę on-line podsumowującą szkolenia stacjonarne i e-learning Ankieta składająca się z 24 pytań, pyt. zamknięte, otwarte, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru z komentarzami, pytania w formie tabel, pytania obligatoryjne. Zamawiający udostępni dwa zbiory danych Wykonawcy (odpowiedzi kobiet i odpowiedzi mężczyzn) dla N 2400 w formacie do wyboru: - pliku danych R, - SPSS/PASW, - CSV, - Microsoft Excel, - PDF, 10

11 - HTML, - Microsoft Word, - STATA (.xml), - R (syntax file), - R (data file). Export wyników z LimeSurvey W raporcie końcowym Wykonawca odniesie się także do badania realizowanego przed szkoleniami: Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia data/assets/pdf_file/0011/87896/ocena-potrzeb szkoleniowychmlodzi-lekarze-raport.pdf 2. Wymagania Zamawiającego Oczekuje się raportu zawierającego: opis wyników przedstawionych w tabelach i na wykresach, sformułowanie wniosków i rekomendacji z badania oraz wersji skróconej. Raport z badania zostanie przedstawiony w wersji elektronicznej, w plikach zapisanych w formacie obsługiwanym przez MS Word oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Raport powinien zawierać odpowiedzi na następujące pytania (zakres minimalny): 1. Opis przedmiotu ewaluacji 2. Kryteria oceny 3. Pytania ewaluacyjne 4. Opis zastosowanych metod badawczych 5. Opis próby badawczej 6. Sposób prezentacji wyników 7. Wnioski i rekomendacje. 8. Załączniki (ankiety). Wykonawca sporządzi raport przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo