OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Informacje ekonomiczne o Polsce 2. Podstawowe dane o energii 3. Wskaźniki strategii Europa Efektywność energetyczna 5. Energia w gospodarstwach domowych 6. Bilanse nośników energii Contents 1. Economic information on 2. Energy basic data 3. Europe 22 Indicators 4. Energy efficiency 5. Energy in households 6. Balances of energy carriers OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło /( ) magnitude zero t = tona / metric tonnes tys. ton = tysiąc ton / thousand tonnes mln t = milion ton / million tonnes km = kilometr (tysiąc metrów) / thousand metres km 2 = kilometr kwadratowy / square kilometre m 3 = metr sześcienny / cubic metres TWh = terawatogodzina (miliard kilowatogodzin) / terawatt hour kj = kilodżul / kilojoule GJ = gigadżul (milion kilodżuli) / gigajoule PJ = petadżul (bilion kilodżuli) / petajoule toe = tona oleju ekwiwalentnego / ton of oil equivalent Mtoe = milion ton oleju ekwiwalentnego / million ton of oil equivalent Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła. When publishing CSO data please indicate source

3 Informacje ekonomiczne o Polsce Economic information on Gospodarka Economy Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) w 214 r. w mln zł Gross domestic product (current prices) in 214 in mln zł Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 214 r. w zł Gross domestic product per capita in 214 in zł Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS (UE=1) w 213 r. Gross Domestic Product according to purchasing power parity per capita in PPS (EU=1) in 213 Dynamika PKB w 214 r. (ceny stałe) 25=1 Indices of GDP in 214 (constant prices) 25=1 Import (cif) w 214 r. w mln zł Imports (cif) w 214 r. in mln zł Eksport w 214 r. w mln zł Exports in 214 r. in mln zł energii pierwotnej w 213 r. w Mtoe Primary energy consumption in 213 in Mtoe Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 213 r. (%) Share of renewable energy in gross final energy consumption in 213 (%) Uzależnienie od importu energii w 213 r. (%) Energy dependency in 213 (%) Miejsce w Europie produkcja wyrobów w 213 r. Place in Europe production in 213 surowce energetyczne (w przeliczeniu na węgiel kamienny o wartości opałowej 29,3 kj na gram) power raw materials (in hard coal equivalent with a heat value of 29,3 kj per gram) węgiel kamienny hard coal węgiel brunatny lignite energia elektryczna electricity *Dane wstępne * * , * * 93 11,3 25,

4 Podstawowe dane o energii Energy basic data Pozyskanie energii pierwotnej Primary energy production PJ / PJ Węgiel kamienny Hard coal Węgiel brunatny Lignite Ropa naftowa Crude oil Gaz ziemny Natural gas Pozostałe Others Przemiany energii w 213 r. Energy transformations in 213 PJ / PJ Wsad Input Uzysk Output Koksownie Coke-oven plants Elektrownie wodne Hydro plants Rafinerie Rafineries Elektrownie cieplne Thermal power stations Ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej Public heat plants and heating boilers Elektrownie wiatrowe i elektrociepłownie na paliwa odnawialne i odpadowe Wind plants and biomass and wastes plants Odazotownie i mieszalnie gazów Gas denitrification plants and blending plants Wielkie piece Blast furnaces

5 Podstawowe dane o energii Energy basic data Eksport i import energii Energy exports and imports PJ / PJ Import Imports Eksport Exports Import Imports PJ / PJ 2 Eksport i import energii w 213 r. Energy exports and imports in 213 Eksport Eksports PJ / PJ Ropa naftowa Crude oil Gaz ziemny Natural gas Węgiel kamienny Hard coal Pozostałe Others Węgiel kamienny Hard coal Koks Coke Oleje opałowe Fuel oils Produkty nieenergetyczne Non-energy products Energia elektryczna Electricity Pozostałe Others

6 Podstawowe dane o energii Energy basic data Schemat przepływu energii Energy balance flow chart Bilans (213) Balance (213) Produkcja i import 116,86 Mtoe Production and imports 116,86 Mtoe Różnice statystyczne Statistical differences Pozyskanie ropy / Oil production Import ropy / Oil imports Import produktów nafowych Oil products imports 23,81 24,79 26,63 26,22 Rafinerie Rafineries 3 Pozyskanie węgla Coal production Import węgla Coal imports Pozyskanie gazu / Gas production Import gazu / Gas imports 57,14 63,59 64,41 14,8 Pozostałe przemiany Other transformations Pozyskanie biopaliw / Biofuels production Import biopaliw / Biofuels imports Import energii elektrycznej Electricity imports Produkcja ciepła / Heat production Pozyskanie energii geotermalnej Geothermal production Inne / Other production Elektrownie wodne / Hydro production Zmiana zapasów Stock changes Eksport Exports Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Thanks to the courtesy of the International Energy Agency

7 International Energy Agency Zmiana zapasów Stock changes Różnice statystyczne Statistical differences Całkowite zużycie końcowe 66,98 Mtoe Total final consumption 66,98 Mtoe 3,1 29,78 2,93 Przemysł Industry y ns 51,4 14,13 Transport Transport Pozostałe Other nieenergetyczne Non-energy use Elektrownie Power station 14,77 Straty Power losses Eksport Bunkier własne Exports Bunkers Own use

8 Podstawowe dane o energii Energy basic data Schemat przepływu energii Energy balance flow chart końcowe (213) Final consumption (213) Całkowite zużycie końcowe 66,99 Mtoe Total final consumption 66,99 Mtoe Pr In Produkty naftowe Oil products 2,93 Węgiel Coal 12,57 Gaz ziemny Natural gas 1,68 Biopaliwa i odpady Biofuels and waste Tr Tr Energia geotermalna Geothermal Energia słoneczna, pływów i wiatrowa Solar, tidal and wind Po Energia elektryczna Electricity 1,67 Ciepło Heat Z N Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Thanks to the courtesy of the International Energy Agency

9 International Energy Agency według sektorów Consumption by sectors Przemysł Industry Transport Transport 14,1 Hutnictwo żelaza / Iron and steel Przemysł chemiczny / Chemical and petrochemical Hutnictwo nieżelazne / Non-ferrous metals Przemysł mineralny / Non metalic minerals Przemysł środków transportu / Transport equipment Przemysł maszynowy / Machinery Górnictwo / Mining and quarrying Przemysł spożywczy i tytoniowy / Food and tobacco Przemysł papierniczy / Paper pulp and print Przemysł drzewny / Wood and wood products Budownictwo / Construction Przemysł tekstylny / Textile and leather Niewyróżnione (przemysł) / Non-specified (industry) Transport drogowy Road transport Lotnictwo krajowe / Domestic aviation Transport kolejowy / Rail transport Transport rurociągowy / Pipeline transport Pozostałe Other Gospodarstwa domowe Residential Usługi komercyjne i publiczne Commerce and public services Rolnictwo i leśnictwo Agriculture and forestry nieenergetyczne Non-energy use nieenergetyczne przemysłu Non-energy use industry nieenergetyczne transportu Non-energy use in transport nieenergetyczne pozostałe Non-energy use in others

10 Podstawowe dane o energii Energy basic data Uzależnienie od importu energii Energy dependency % UE EU Uzależnienie od importu energii w 213 r. (%) Energy dependency in 213 (%) 75, 14,1 5, 74,9 25, 49,9, 24,9-471,2 -,1 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

11 Podstawowe dane o energii Energy basic data Udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej w (%) Share of combined heat and power (CHP) in gross electricity generation in (%) % UE-27 EU-27 Udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej w 212 r. (%) Share of combined heat and power (CHP) in gross electricity generation in 212 (%) 42, 65, 3, 41,9 18, 29,9 12, 17,9 6, 11,9, 5,9 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

12 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators energii pierwotnej Primary energy consumption Mtoe / Mtoe Mtoe / Mtoe UE (lewa oś) EU (left axis) (prawa oś) (right axis) energii pierwotnej w 213 r. (mln. toe) Primary energy consumption in 213 (Milion toe) 113,6 32,5 32,8 113,6 17,8 32,8 6,5 17,8,8 6,5 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

13 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators % 2 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Share of renewable energy in gross final energy consumption UE EU Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 213 r. (%) Share of renewable energy in gross final energy consumption in 213 (%) 27,2 65,5 19, 27,2 12,4 19, 7,9 12,4 3,6 7,9 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

14 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators Udział energii z OZE w elektroenergetyce w latach Share of renewable energy in electricity in the years % UE 28 EU UE-28 EU Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach Share of renewable energy in heating and cooling in the years % UE 28 EU UE-28 EU Udział energii z OZE w transporcie w latach Share of renewable energy in transport in the years % UE 28 EU 28 UE-28 EU

15 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 213 r. The share of renewable commodities in the total obtaining primary energy from renewable sources in 213 Biopaliwa stała Solid Biofuels Energia wody Hydro power Energia wiatru Wind Biogaz Biogas Biopaliwa ciekłe Liquid Biofuels Energia słoneczna Solar Energy Odpady komunalne Municipal Waste Energia geotermalna Geothermal Energia fal oceanu Tide, Wave, Ocean UE EU 7,5% 1,53% 3,8% 4,64% 5,54% 16,61%,2% 45,83%,42% 2,46% 2,13%,22%,18% 6,7% Biopaliwa stałe Solid Biofuels Biopaliwa ciekłe Liquid Biofuels Energia wiatru Wind Energia wody Hydro power Biogaz Biogas Odpady komunalne Municipal Waste Energia geotermalna Geothermal Energia słoneczna Solar Energy 8,3%

16 Efektywność energetyczna Energy efficiency Wskaźnik energochłonności (1996=1) Energy intensity indicator (1996=1) PKB Przemysł przetwórczy Gospodarstwa domowe Usługi GDP Manufacturing Households Services Energochłonność pierwotna z korektą klimatyczną i zastosowaniem parytetu siły nabywczej (kgoe/eur 25) w 212 r. Primary energy intensity at purchasing power parities (ppp) with climatic corrections (kgoe/eur 25) in ,19,26,17,19,15,17,13,15,11,13,9,11 Brak danych No data Belgia, Rumunia 211 r. Belgium, Romania 211 Źródło: Odyssee. Source: Odyssee.

17 Efektywność energetyczna Energy efficiency Mtoe / Mtoe Zmiana zużycia Variation consumption finalne w latach wpływ czynników Final energy consumption in years driving factors Aktywność Activity effect Warunki mieszkaniowe Demographic effect Styl życia Lifestyles Efekt strukturalny Structure effect Oszczędności energii Energy savings Warunki pogodowe Climate effect Pozostałe Other Mtoe / Mtoe energii pierwotnej w latach wpływ czynników Primary energy consumption in years driving factors -2-4 Zmiana zużycia - energia pierwotna Variation of primary consumption Zmiana zużycia - energia finalna Variation of final consumption Rozpowszechnianie energii elektrycznej Electricity penetration Efektywność elektrowni cieplnych Efficiency of thermal power plants Miks energetyczny Power mix (renewable) Pozostałe przemiany Other transformations

18 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w UE i w Polsce w 212 r. Strukture of household energy consumption per 1 inhabitant in the EU and in in 212 UE EU 2,5% 2,5% 2,2% Gaz ziemny Natural gas Energia elektryczna Electricity Biomasa stała Fuel wood Lekki olej opałowy Heating oil Ciepło z sieci District heat Węgiel kamienny Hard coal Pozostałe nośniki energii Other energy commodities LPG LPG 9,8% 13,5% 7,5% 24,6% 37,5% 2,2% 1,2%,5% Węgiel kamienny Hard coal Ciepło z sieci District heat Gaz ziemny Natural gas Biomasa stała Fuel wood Energia elektryczna Electricity LPG LPG Pozostałe nośniki energii Other energy commodities Lekki olej opałowy Heating oil 14,2% 12,4% 17,2% 21,9% 29,7%

19 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households energii w gospodarstwach domowych w GJ/1 mieszkańca oraz udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii Energy consumption in households in GJ/capita and shares of households in the total nation energy consumption in 212 Udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii Shared of households in the total nation energy consumption 24, 3,% 42 19, 23,9 14, 18,9 9, 13,9 Brak danych No data energii w gospodarstwach domowych Energy consumption in households GJ na 1 mieszkańca GJ per capita 4 2 Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

20 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, 2 półrocze 214 Electricity prices for household consumers, 2nd semester 214 Wielka Brytania United Kingdom Szwecja Sweden Finlandia Finland Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Rumunia Romania Portugalia Portugal Austria Austria Holandia Netherlands Malta Malta Cena podstawowa Węgry basic price Hungary Luksemburg Inne podatki Luxembourg Other taxes Litwa Lithuania VAT Łotwa Latvia Cypr Cyprus Włochy Italy Chorwacja Croatia Francja France Hiszpania Spain Grecja Greece Irlandia Ireland Estonia Estonia Niemcy Germany Dania Denmark Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Belgia Belgium UE 28 EU 28,5,1,15,2,25,3,35 Zakres DC : 2 5 kwh < zużycie < 5 kwh EUR/KWh Band DC : 2 5 kwh < Consumption < 5 kwh Źródło: Eurostat (kod: nrg_pc_24) Source: Eurostat (online data code: nrg_pc_24)

21 Wielka Brytania United Kingdom Szwecja Sweden Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Rumunia Romania Portugalia Portugal Austria Austria Holandia Netherlands Węgry Hungary Luksemburg Luxembourg Litwa Lithuania Łotwa Latvia Włochy Italy Chorwacja Croatia Francja France Hiszpania Spain Grecja Greece Irlandia Ireland Estonia Estonia Niemcy Germany Dania Denmark Czechy Czech Republic Bułgaria Gaz w gospodarstwach domowych Gas in households Ceny gazu dla gospodarstw domowych, 2 półrocze 214 Gas prices for household consumers, 2nd semester 214 Bulgaria Belgia Belgium VAT UE 28 EU EUR/GJ Band D2 : 2 GJ < Consumption < 2 GJ Zakres D2 : 2 GJ < zużycie < 2 GJ Źródło: Eurostat (kod: nrg_pc_22) Source: Eurostat (online data code: nrg_pc_22) Cena podstawowa basic price Inne podatki Other taxes

22 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans węgla kamiennego Balance of Hard Coal Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 76,7 77, 73,2 PJ 1835,3 1843, 1741,1 Production mln t 13,6 1,5 1,3 PJ 341,8 262,4 25,6 Imports mln t 1, 1,8 8,8 PJ 266,6 296, 239,2 Exports mln t -4,4-2,1 1,5 PJ -97,4-51,5 35,9 Stock change mln t 84,7 78,8 73,2 PJ 27,9 186,9 1716,6 Consumption Bilans węgla brunatnego Balance of Lignite Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 56,5 65,8 63,9 PJ 483,9 549,2 52,6 Production mln t,,2,2 PJ,2 1,6 1,3 Imports mln t,1,2,3 PJ 1, 1,8 2,5 Exports mln t -,2 -,1 -,1 PJ -1,6 -,9 -,8 Stock change mln t 56,6 65,9 63,9 PJ 484,7 549,9 52,2 Consumption mln t / mln t Węgiel kamienny Hard Coal Wydobycie Production Consumption mln t / mln t Węgiel brunatny Lignite Wydobycie Production Consumption

23 Bilans koksu a Balance of Coke Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Bilans gazu ziemnego wysokometanowego Balance of High-Methane Natural Gas Pozyskanie Import Eksport Zmiana zapasów Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Jednostka miary Units of measure Specification mln t 9,7 9,4 9,6 PJ 262,3 261,2 267,9 Production mln t,1,2,2 PJ 3,8 5, 4,7 Imports mln t 6,3 6,6 6,7 PJ 177,7 184,8 186,9 Exports mln t,5 -,1 -,2 PJ 13,1-2,2-4,7 Stock change mln t 3, 3,1 3,3 PJ 75,3 83,6 9,4 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 28, GJ/t. a Standard calorific values were used 28, GJ/t. Jednostka miary Units of measure Specification mln m 3 21, 1976, 1952,4 Production PJ 65,1 63,3 6,6 mln m , 11825, 11182,9 Imports PJ 373,1 429,5 44,2 mln m 3 44, 89, 72,1 Exports PJ 1,6 3,2 2,6 mln m 3-33, 314, 42, Stock change PJ -11,4 11,1 1,5 mln m , 13398, 1321,2 Consumption PJ 448, 478,5 46,7 mln t / mln t Produkcja Production Koks Coke Consumption Gaz ziemny wysokometanowy High-Methane Natural Gas mln m 3 / mln m Pozyskanie Production Consumption

24 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans gazu ziemnego zaazotowanego Balance of Nitrified Natural Gas Pozyskanie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln m , 397, 388,7 PJ 89,5 96,8 94,8 Production mln m PJ Imports mln m PJ Exports mln m 3 5, 23, -4, PJ 1,4,6 -,1 Stock change mln m 3 373, 3884, 3812,7 PJ 88,1 96,2 94,9 Consumption Bilans ropy naftowej a Balance of Crude Oil a Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t,7 1, 1, PJ 29,2 41,1 4,4 Production mln t 22,7 23,3 23,7 PJ 964,1 992, 17,8 Imports mln t,2,4,4 PJ 9, 17,1 17,9 Exports mln t,3 -,3,1 PJ 13,7-12,6 4,8 Stock change mln t 22,9 24,2 24,2 PJ 97,6 128,6 125,5 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 42,5 GJ/t. a Standard calorific values were used 42,5 GJ/t. Gaz ziemny zaazotowany Nitrified Natural Gas mln m 3 / mln m Pozyskanie Production Consumption mln t / mln t Wydobycie Production Ropa naftowa Crude Oil Consumption

25 Bilans benzyn samochodowych i lotniczych a Balance of Motor Gasoline and Aviation Gasoline a Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Jednostka miary Units of measure Specification mln t 4,2 4, 3,8 PJ 189,1 177,8 172,4 Production mln t,4,4,4 PJ 18,6 18,5 16,6 Imports mln t,5,9,7 PJ 21,1 39, 31,1 Exports mln t, -,1, PJ,9-4,1-1,4 Stock change mln t 4,1 3,6 3,5 PJ 185,7 161,4 159,3 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 44,79 GJ/t. a Standard calorific values were used 44,79 GJ/t. Bilans olejów napędowych a Balance of Diesel Oil a mln t / mln t Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 9,7 1,8 1,6 PJ 422,1 469,7 459,8 Production mln t 2,4,9,9 PJ 12, 4,8 38,4 Imports mln t,,6,8 PJ 1,8 27,1 35, Exports mln t, -,1, PJ 2,1-4,1 -,3 Stock change mln t 12,4 11,2 1,7 PJ 52,2 487,5 463,5 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 43,33 GJ/t. a Standard calorific values were used 43,33 GJ/t. Benzyny samochodowe i lotnicze Motor Gasoline and Aviation Gasoline Produkcja Production Consumption mln t / mln t Oleje napędowe Diesel Oil Produkcja Production Consumption

26 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans olejów opałowych Balance of Fuel Oil Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 4,4 4,3 4, PJ 18,6 177,2 166,3 Production mln t,1,1,1 PJ 4,1 5,3 3, Imports mln t 1,6 2,6 2,9 PJ 65,8 14,6 118,1 Exports mln t,, -,1 PJ -,1 2, -3,2 Stock change mln t 2,9 1,8 1,3 PJ 119, 75,9 54,4 Consumption Bilans gazu ciekłego a Balance of Liquefied Petroleum Gas a Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t,4,5,4 PJ 2, 25,9 18,8 Production mln t 2, 2,1 2,2 PJ 93,7 97,1 14,2 Imports mln t,1,3,2 PJ 2,8 14,2 1,7 Exports mln t, -, PJ -2,3 -,1 Stock change mln t 2,3 2,3 2,4 PJ 113,2 18,8 112,3 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 47,3 GJ/t. a Standard calorific values were used 47,3 GJ/t. mln t / mln t Oleje opałowe Fuel Oil mln t / mln t 2,5 2, 1,5 1,,5, 26 Gaz ciekły Liquefied Petroleum Gas Produkcja Production Consumption Produkcja Production Consumption

27 Bilans energii elektrycznej Balance of Electricity Jednostka miary Units of measure Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Specification Produkcja TWh 157,7 164,6 158,9 Production Import TWh 6,3 7,8 13,5 Imports Eksport TWh 7,7 12,3 11,3 Exports Zmiana zapasów TWh Stock change TWh 156,3 16,1 161,1 Consumption Bilans ciepła w parze i gorącej wodzie Balance of Heat Wyszczególnienie Wyszczególnienie Jednostka miary Units of measure Specification Produkcja PJ 343,9 33, 275,1 Production Import PJ Imports Eksport PJ Exports Zmiana zapasów PJ Stock change PJ 343,9 33, 275,1 Consumption TWh / TWh Energia elektryczna Electricity Produkcja Production Consumption Ciepło w parze i gorącej wodzie Heat PJ / PJ Produkcja Production Consumption

28 Więcej informacji na stronach GUS i Eurostatu: More detailed statistics available at: headline_indicators Prace merytoryczne Compiled by DEPARTAMENT PRODUKCJI GUS WYDZIAŁ BILANSÓW PALIW, SUROWCÓW I MATERIAŁÓW PRODUCTION DEPARTMENT CSO ENERGY AND RAW MATERIALS BALANCES SECTION Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i druk Technical supervision, graphical design and printing ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT Projekt okładki Cover design LIDIA MOTRENKO-MAKUCH

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Spis treści 1. Informacje ekonomiczne o Polsce Contents 1. Economic information on Poland 2. Podstawowe dane o energii 3. Wskaźniki strategii Europa 22 4. Efektywność energetyczna 5. Energia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Spis treści 1. Informacje ekonomiczne o Polsce 2. Podstawowe dane o energii 3. Wskaźniki strategii Europa 22 4. Efektywność energetyczna 5. Energia w gospodarstwach domowych 6. Bilanse nośników energii

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi

Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi Krzysztof Żmijewski prof. PW Warszawa 27 stycznia 215r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Co nas boli? Jak temu zaradzić? Jakie kwestie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Grażyna Berent-Kowalska, Szymon Peryt Efektywność energetyczna konieczność i szansa polskiej gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Ropy i Gazu Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa Maciej Kaliski Warszawa, 27 stycznia 2010 r. Wprowadzenie Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A POKUSA KONSUMPCJONIZMU PROF. KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI Politechnika Warszawska Czy wiedzą Państwo, że: Od 1988 zredukowaliśmy poziom emisji o ponad 30% pięć razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA W LATACH 2009, 2010

GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA W LATACH 2009, 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA W LATACH 2009, 2010 ENERGY STATISTICS 2009, 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION FROM RENEWABLE SOURCES IN POLAND AND 28 COUNTRIES OF the EUROPEAN UNION

ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION FROM RENEWABLE SOURCES IN POLAND AND 28 COUNTRIES OF the EUROPEAN UNION 263 Roczniki Naukowe Pozyskanie i Stowarzyszenia energii pochodzącej Ekonomistów z odnawialnych Rolnictwa źródeł energii i Agrobiznesu w Polsce... 2017 tom XIX zeszyt 2 doi: 10.5604/01.3001.0010.1210 wpłynęło:

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5.

2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5. 2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5. Zużycie i ceny energii c.d. 2.6. Wskaźniki makroekonomiczne 2.7.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R. Warszawa 2014 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

ESD Energetyka Gospodarka

ESD Energetyka Gospodarka ESD Energetyka Gospodarka 26.09.2007 Piotr Pawlak Rockwool Polska Sp. z o.o. Co jest celem nadrzędnym Czy zdobycie odpowiedniej, wystarczającej ilości ton węgla, baryłek ropy, kwh, m3 gazu Czy zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2014 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2014 R. Warszawa 2015 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Bardziej szczegółowo

Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura

Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (IV VI): z. 2 (80) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 21 31 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 19.03.2013 r. Zrecenzowano 23.04.2013

Bardziej szczegółowo

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Waldemar Tuszewicki Płock, 29 kwietnia 2009 r. 1 Wybrane skutki ocieplenia klimatu: 13

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2011 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2011 R. Warszawa 2012 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Koszty energii w rolnictwie polskim w latach

Koszty energii w rolnictwie polskim w latach PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2016 (VII IX): z. 3 (93) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 37 48 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 08.01.2016 r. Zrecenzowano 01.03.2016

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ strategii energetycznej regionu na rozwój odnawialnych źródeł energii. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Wpływ strategii energetycznej regionu na rozwój odnawialnych źródeł energii. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Wpływ strategii energetycznej regionu na rozwój odnawialnych źródeł energii Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Wrocław, 5 listopada 2008 Zrównoważony rozwój regionu Długotrwały

Bardziej szczegółowo

Ceny nośników energii w Polsce w świetle porównań międzynarodowych

Ceny nośników energii w Polsce w świetle porównań międzynarodowych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2015 (IV VI): z. 2 (88) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 17 27 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 09.02.2015 r. Zrecenzowano 09.03.2015

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan. Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

- Energiewende w Niemczech - Wejście w erę odnawialnych źródeł energii

- Energiewende w Niemczech - Wejście w erę odnawialnych źródeł energii Friedemann Kraft Doradca ds. Rolnictwa i Środowiska Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie - Energiewende w Niemczech - Wejście w erę odnawialnych źródeł energii 18 grudnia 2014 r. Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Nakłady energii a liczba gospodarstw i powierzchnia użytków rolnych

Nakłady energii a liczba gospodarstw i powierzchnia użytków rolnych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2016 (IV VI): z. 2 (92) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 53 66 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 02.12.2015 r. Zrecenzowano 28.12.2015

Bardziej szczegółowo

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Perspektywy energetyki jądrowej j w Polsce Procesy inwestycyjne 18.09.2008 Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki T. J., Min.Gosp., 18 września 2008 1 35000 30000 25000 20000 15000

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne

Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt 2 2005 PL ISSN 1429-6675 Lidia GAWLIK* Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono aktualne œwiatowe zasoby œwiatowych ropy, gazu i

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny

Potencjał wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny Potencjał wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny a podstawowe ograniczenia wynikające z braku infrastruktury przesyłowej. owej. 14 grudnia 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki RP, Warszawa 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A POKUSA KONSUMPCJONIZMU PROF. KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI Politechnika Warszawska Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji Czy wiedzą Państwo, że: emisje światowe 63%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD Prof. Andrzej M. Fal Prezydent: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa Zakład Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OCHSNER POMPY CIEPŁA. Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH

OCHSNER POMPY CIEPŁA. Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH OCHSNER POMPY CIEPŁA Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH OCHSNER - Siła z tradycji firma założona w 1872 w latach 1946-1992międzynarodowaprodukcja pomp procesowych w 1978 powstaje OCHSNER

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. IRWIR-PAN, Warszawa, 04.04. 2016 Referat przygotowano w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Ceny nośników energii w rolnictwie polskim

Ceny nośników energii w rolnictwie polskim PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (X XII): z. 4 (82) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 14 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231 0093 Wpłynęło 29.07.2013 r. Zrecenzowano 30.08.2013

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie.

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. 1. Zaangażowanie funduszy Venture capital w projekty gospodarcze znajdujące się w początkowej

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Autorzy opracowania:

Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Autorzy opracowania: Wydawca: Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Autorzy opracowania: mgr Grażyna Berent Kowalska mgr inż. Joanna Kacprowska mgr inż. Grzegorz Kacperczyk

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Rynek energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej analiza statystyczna 5 (941) Katarzyna Frodyma. 1. Wprowadzenie.

Zeszyty. Rynek energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej analiza statystyczna 5 (941) Katarzyna Frodyma. 1. Wprowadzenie. Zeszyty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Naukowe 5 (941) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2015; 5 (941): 63 78 DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0941.0505 Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Klimat. Energia NEUF VI Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki Instytut E. Kwiatkowskiego

Klimat. Energia NEUF VI Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki Instytut E. Kwiatkowskiego Klimat Polska Europa Energia Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki Instytut E. Kwiatkowskiego NEUF VI 2008 Żeby tak nie było I wnet nowe przysłowie Polak sobie kupi odwaga,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Systemy ciepłownicze szanse i wyzwania. Prof.nzw.dr hab.inż.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Systemy ciepłownicze szanse i wyzwania. Prof.nzw.dr hab.inż. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Energetyka Bełchatów 09-11 września 2013r. Systemy ciepłownicze szanse i wyzwania Prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 Trochę historii Efektywność

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Agencja Rynku Energii S.A.

Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Agencja Rynku Energii S.A. Opracowanie publikacji: Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Agencja Rynku Energii S.A. Autorzy opracowania: Grażyna Berent-Kowalska Joanna Kacprowska Iwona Moskal Aureliusz Jurgaś współpraca:

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie gazu, ciepło spalania, VAT, podatek, akcyza Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2013 R.

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2013 R. WARSZAWA 2014 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Wydawca: Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Ministerstwo Gospodarki Departament

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych Andrzej Wójcik * Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych Wstęp Dynamiczny rozwój cywilizacyjny powoduje

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo