OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Informacje ekonomiczne o Polsce 2. Podstawowe dane o energii 3. Wskaźniki strategii Europa Efektywność energetyczna 5. Energia w gospodarstwach domowych 6. Bilanse nośników energii Contents 1. Economic information on 2. Energy basic data 3. Europe 22 Indicators 4. Energy efficiency 5. Energy in households 6. Balances of energy carriers OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło /( ) magnitude zero t = tona / metric tonnes tys. ton = tysiąc ton / thousand tonnes mln t = milion ton / million tonnes km = kilometr (tysiąc metrów) / thousand metres km 2 = kilometr kwadratowy / square kilometre m 3 = metr sześcienny / cubic metres TWh = terawatogodzina (miliard kilowatogodzin) / terawatt hour kj = kilodżul / kilojoule GJ = gigadżul (milion kilodżuli) / gigajoule PJ = petadżul (bilion kilodżuli) / petajoule toe = tona oleju ekwiwalentnego / ton of oil equivalent Mtoe = milion ton oleju ekwiwalentnego / million ton of oil equivalent Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła. When publishing CSO data please indicate source

3 Informacje ekonomiczne o Polsce Economic information on Gospodarka Economy Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) w 214 r. w mln zł Gross domestic product (current prices) in 214 in mln zł Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 214 r. w zł Gross domestic product per capita in 214 in zł Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS (UE=1) w 213 r. Gross Domestic Product according to purchasing power parity per capita in PPS (EU=1) in 213 Dynamika PKB w 214 r. (ceny stałe) 25=1 Indices of GDP in 214 (constant prices) 25=1 Import (cif) w 214 r. w mln zł Imports (cif) w 214 r. in mln zł Eksport w 214 r. w mln zł Exports in 214 r. in mln zł energii pierwotnej w 213 r. w Mtoe Primary energy consumption in 213 in Mtoe Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 213 r. (%) Share of renewable energy in gross final energy consumption in 213 (%) Uzależnienie od importu energii w 213 r. (%) Energy dependency in 213 (%) Miejsce w Europie produkcja wyrobów w 213 r. Place in Europe production in 213 surowce energetyczne (w przeliczeniu na węgiel kamienny o wartości opałowej 29,3 kj na gram) power raw materials (in hard coal equivalent with a heat value of 29,3 kj per gram) węgiel kamienny hard coal węgiel brunatny lignite energia elektryczna electricity *Dane wstępne * * , * * 93 11,3 25,

4 Podstawowe dane o energii Energy basic data Pozyskanie energii pierwotnej Primary energy production PJ / PJ Węgiel kamienny Hard coal Węgiel brunatny Lignite Ropa naftowa Crude oil Gaz ziemny Natural gas Pozostałe Others Przemiany energii w 213 r. Energy transformations in 213 PJ / PJ Wsad Input Uzysk Output Koksownie Coke-oven plants Elektrownie wodne Hydro plants Rafinerie Rafineries Elektrownie cieplne Thermal power stations Ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej Public heat plants and heating boilers Elektrownie wiatrowe i elektrociepłownie na paliwa odnawialne i odpadowe Wind plants and biomass and wastes plants Odazotownie i mieszalnie gazów Gas denitrification plants and blending plants Wielkie piece Blast furnaces

5 Podstawowe dane o energii Energy basic data Eksport i import energii Energy exports and imports PJ / PJ Import Imports Eksport Exports Import Imports PJ / PJ 2 Eksport i import energii w 213 r. Energy exports and imports in 213 Eksport Eksports PJ / PJ Ropa naftowa Crude oil Gaz ziemny Natural gas Węgiel kamienny Hard coal Pozostałe Others Węgiel kamienny Hard coal Koks Coke Oleje opałowe Fuel oils Produkty nieenergetyczne Non-energy products Energia elektryczna Electricity Pozostałe Others

6 Podstawowe dane o energii Energy basic data Schemat przepływu energii Energy balance flow chart Bilans (213) Balance (213) Produkcja i import 116,86 Mtoe Production and imports 116,86 Mtoe Różnice statystyczne Statistical differences Pozyskanie ropy / Oil production Import ropy / Oil imports Import produktów nafowych Oil products imports 23,81 24,79 26,63 26,22 Rafinerie Rafineries 3 Pozyskanie węgla Coal production Import węgla Coal imports Pozyskanie gazu / Gas production Import gazu / Gas imports 57,14 63,59 64,41 14,8 Pozostałe przemiany Other transformations Pozyskanie biopaliw / Biofuels production Import biopaliw / Biofuels imports Import energii elektrycznej Electricity imports Produkcja ciepła / Heat production Pozyskanie energii geotermalnej Geothermal production Inne / Other production Elektrownie wodne / Hydro production Zmiana zapasów Stock changes Eksport Exports Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Thanks to the courtesy of the International Energy Agency

7 International Energy Agency Zmiana zapasów Stock changes Różnice statystyczne Statistical differences Całkowite zużycie końcowe 66,98 Mtoe Total final consumption 66,98 Mtoe 3,1 29,78 2,93 Przemysł Industry y ns 51,4 14,13 Transport Transport Pozostałe Other nieenergetyczne Non-energy use Elektrownie Power station 14,77 Straty Power losses Eksport Bunkier własne Exports Bunkers Own use

8 Podstawowe dane o energii Energy basic data Schemat przepływu energii Energy balance flow chart końcowe (213) Final consumption (213) Całkowite zużycie końcowe 66,99 Mtoe Total final consumption 66,99 Mtoe Pr In Produkty naftowe Oil products 2,93 Węgiel Coal 12,57 Gaz ziemny Natural gas 1,68 Biopaliwa i odpady Biofuels and waste Tr Tr Energia geotermalna Geothermal Energia słoneczna, pływów i wiatrowa Solar, tidal and wind Po Energia elektryczna Electricity 1,67 Ciepło Heat Z N Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Thanks to the courtesy of the International Energy Agency

9 International Energy Agency według sektorów Consumption by sectors Przemysł Industry Transport Transport 14,1 Hutnictwo żelaza / Iron and steel Przemysł chemiczny / Chemical and petrochemical Hutnictwo nieżelazne / Non-ferrous metals Przemysł mineralny / Non metalic minerals Przemysł środków transportu / Transport equipment Przemysł maszynowy / Machinery Górnictwo / Mining and quarrying Przemysł spożywczy i tytoniowy / Food and tobacco Przemysł papierniczy / Paper pulp and print Przemysł drzewny / Wood and wood products Budownictwo / Construction Przemysł tekstylny / Textile and leather Niewyróżnione (przemysł) / Non-specified (industry) Transport drogowy Road transport Lotnictwo krajowe / Domestic aviation Transport kolejowy / Rail transport Transport rurociągowy / Pipeline transport Pozostałe Other Gospodarstwa domowe Residential Usługi komercyjne i publiczne Commerce and public services Rolnictwo i leśnictwo Agriculture and forestry nieenergetyczne Non-energy use nieenergetyczne przemysłu Non-energy use industry nieenergetyczne transportu Non-energy use in transport nieenergetyczne pozostałe Non-energy use in others

10 Podstawowe dane o energii Energy basic data Uzależnienie od importu energii Energy dependency % UE EU Uzależnienie od importu energii w 213 r. (%) Energy dependency in 213 (%) 75, 14,1 5, 74,9 25, 49,9, 24,9-471,2 -,1 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

11 Podstawowe dane o energii Energy basic data Udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej w (%) Share of combined heat and power (CHP) in gross electricity generation in (%) % UE-27 EU-27 Udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej w 212 r. (%) Share of combined heat and power (CHP) in gross electricity generation in 212 (%) 42, 65, 3, 41,9 18, 29,9 12, 17,9 6, 11,9, 5,9 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

12 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators energii pierwotnej Primary energy consumption Mtoe / Mtoe Mtoe / Mtoe UE (lewa oś) EU (left axis) (prawa oś) (right axis) energii pierwotnej w 213 r. (mln. toe) Primary energy consumption in 213 (Milion toe) 113,6 32,5 32,8 113,6 17,8 32,8 6,5 17,8,8 6,5 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

13 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators % 2 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Share of renewable energy in gross final energy consumption UE EU Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 213 r. (%) Share of renewable energy in gross final energy consumption in 213 (%) 27,2 65,5 19, 27,2 12,4 19, 7,9 12,4 3,6 7,9 Brak danych No data Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

14 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators Udział energii z OZE w elektroenergetyce w latach Share of renewable energy in electricity in the years % UE 28 EU UE-28 EU Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach Share of renewable energy in heating and cooling in the years % UE 28 EU UE-28 EU Udział energii z OZE w transporcie w latach Share of renewable energy in transport in the years % UE 28 EU 28 UE-28 EU

15 Wskaźniki strategii Europa 22 Europe 22 Indicators Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 213 r. The share of renewable commodities in the total obtaining primary energy from renewable sources in 213 Biopaliwa stała Solid Biofuels Energia wody Hydro power Energia wiatru Wind Biogaz Biogas Biopaliwa ciekłe Liquid Biofuels Energia słoneczna Solar Energy Odpady komunalne Municipal Waste Energia geotermalna Geothermal Energia fal oceanu Tide, Wave, Ocean UE EU 7,5% 1,53% 3,8% 4,64% 5,54% 16,61%,2% 45,83%,42% 2,46% 2,13%,22%,18% 6,7% Biopaliwa stałe Solid Biofuels Biopaliwa ciekłe Liquid Biofuels Energia wiatru Wind Energia wody Hydro power Biogaz Biogas Odpady komunalne Municipal Waste Energia geotermalna Geothermal Energia słoneczna Solar Energy 8,3%

16 Efektywność energetyczna Energy efficiency Wskaźnik energochłonności (1996=1) Energy intensity indicator (1996=1) PKB Przemysł przetwórczy Gospodarstwa domowe Usługi GDP Manufacturing Households Services Energochłonność pierwotna z korektą klimatyczną i zastosowaniem parytetu siły nabywczej (kgoe/eur 25) w 212 r. Primary energy intensity at purchasing power parities (ppp) with climatic corrections (kgoe/eur 25) in ,19,26,17,19,15,17,13,15,11,13,9,11 Brak danych No data Belgia, Rumunia 211 r. Belgium, Romania 211 Źródło: Odyssee. Source: Odyssee.

17 Efektywność energetyczna Energy efficiency Mtoe / Mtoe Zmiana zużycia Variation consumption finalne w latach wpływ czynników Final energy consumption in years driving factors Aktywność Activity effect Warunki mieszkaniowe Demographic effect Styl życia Lifestyles Efekt strukturalny Structure effect Oszczędności energii Energy savings Warunki pogodowe Climate effect Pozostałe Other Mtoe / Mtoe energii pierwotnej w latach wpływ czynników Primary energy consumption in years driving factors -2-4 Zmiana zużycia - energia pierwotna Variation of primary consumption Zmiana zużycia - energia finalna Variation of final consumption Rozpowszechnianie energii elektrycznej Electricity penetration Efektywność elektrowni cieplnych Efficiency of thermal power plants Miks energetyczny Power mix (renewable) Pozostałe przemiany Other transformations

18 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w UE i w Polsce w 212 r. Strukture of household energy consumption per 1 inhabitant in the EU and in in 212 UE EU 2,5% 2,5% 2,2% Gaz ziemny Natural gas Energia elektryczna Electricity Biomasa stała Fuel wood Lekki olej opałowy Heating oil Ciepło z sieci District heat Węgiel kamienny Hard coal Pozostałe nośniki energii Other energy commodities LPG LPG 9,8% 13,5% 7,5% 24,6% 37,5% 2,2% 1,2%,5% Węgiel kamienny Hard coal Ciepło z sieci District heat Gaz ziemny Natural gas Biomasa stała Fuel wood Energia elektryczna Electricity LPG LPG Pozostałe nośniki energii Other energy commodities Lekki olej opałowy Heating oil 14,2% 12,4% 17,2% 21,9% 29,7%

19 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households energii w gospodarstwach domowych w GJ/1 mieszkańca oraz udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii Energy consumption in households in GJ/capita and shares of households in the total nation energy consumption in 212 Udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii Shared of households in the total nation energy consumption 24, 3,% 42 19, 23,9 14, 18,9 9, 13,9 Brak danych No data energii w gospodarstwach domowych Energy consumption in households GJ na 1 mieszkańca GJ per capita 4 2 Źródło: Eurostat. Source: Eurostat.

20 Energia w gospodarstwach domowych Energy in households Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, 2 półrocze 214 Electricity prices for household consumers, 2nd semester 214 Wielka Brytania United Kingdom Szwecja Sweden Finlandia Finland Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Rumunia Romania Portugalia Portugal Austria Austria Holandia Netherlands Malta Malta Cena podstawowa Węgry basic price Hungary Luksemburg Inne podatki Luxembourg Other taxes Litwa Lithuania VAT Łotwa Latvia Cypr Cyprus Włochy Italy Chorwacja Croatia Francja France Hiszpania Spain Grecja Greece Irlandia Ireland Estonia Estonia Niemcy Germany Dania Denmark Czechy Czech Republic Bułgaria Bulgaria Belgia Belgium UE 28 EU 28,5,1,15,2,25,3,35 Zakres DC : 2 5 kwh < zużycie < 5 kwh EUR/KWh Band DC : 2 5 kwh < Consumption < 5 kwh Źródło: Eurostat (kod: nrg_pc_24) Source: Eurostat (online data code: nrg_pc_24)

21 Wielka Brytania United Kingdom Szwecja Sweden Słowacja Slovakia Słowenia Slovenia Rumunia Romania Portugalia Portugal Austria Austria Holandia Netherlands Węgry Hungary Luksemburg Luxembourg Litwa Lithuania Łotwa Latvia Włochy Italy Chorwacja Croatia Francja France Hiszpania Spain Grecja Greece Irlandia Ireland Estonia Estonia Niemcy Germany Dania Denmark Czechy Czech Republic Bułgaria Gaz w gospodarstwach domowych Gas in households Ceny gazu dla gospodarstw domowych, 2 półrocze 214 Gas prices for household consumers, 2nd semester 214 Bulgaria Belgia Belgium VAT UE 28 EU EUR/GJ Band D2 : 2 GJ < Consumption < 2 GJ Zakres D2 : 2 GJ < zużycie < 2 GJ Źródło: Eurostat (kod: nrg_pc_22) Source: Eurostat (online data code: nrg_pc_22) Cena podstawowa basic price Inne podatki Other taxes

22 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans węgla kamiennego Balance of Hard Coal Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 76,7 77, 73,2 PJ 1835,3 1843, 1741,1 Production mln t 13,6 1,5 1,3 PJ 341,8 262,4 25,6 Imports mln t 1, 1,8 8,8 PJ 266,6 296, 239,2 Exports mln t -4,4-2,1 1,5 PJ -97,4-51,5 35,9 Stock change mln t 84,7 78,8 73,2 PJ 27,9 186,9 1716,6 Consumption Bilans węgla brunatnego Balance of Lignite Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 56,5 65,8 63,9 PJ 483,9 549,2 52,6 Production mln t,,2,2 PJ,2 1,6 1,3 Imports mln t,1,2,3 PJ 1, 1,8 2,5 Exports mln t -,2 -,1 -,1 PJ -1,6 -,9 -,8 Stock change mln t 56,6 65,9 63,9 PJ 484,7 549,9 52,2 Consumption mln t / mln t Węgiel kamienny Hard Coal Wydobycie Production Consumption mln t / mln t Węgiel brunatny Lignite Wydobycie Production Consumption

23 Bilans koksu a Balance of Coke Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Bilans gazu ziemnego wysokometanowego Balance of High-Methane Natural Gas Pozyskanie Import Eksport Zmiana zapasów Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Jednostka miary Units of measure Specification mln t 9,7 9,4 9,6 PJ 262,3 261,2 267,9 Production mln t,1,2,2 PJ 3,8 5, 4,7 Imports mln t 6,3 6,6 6,7 PJ 177,7 184,8 186,9 Exports mln t,5 -,1 -,2 PJ 13,1-2,2-4,7 Stock change mln t 3, 3,1 3,3 PJ 75,3 83,6 9,4 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 28, GJ/t. a Standard calorific values were used 28, GJ/t. Jednostka miary Units of measure Specification mln m 3 21, 1976, 1952,4 Production PJ 65,1 63,3 6,6 mln m , 11825, 11182,9 Imports PJ 373,1 429,5 44,2 mln m 3 44, 89, 72,1 Exports PJ 1,6 3,2 2,6 mln m 3-33, 314, 42, Stock change PJ -11,4 11,1 1,5 mln m , 13398, 1321,2 Consumption PJ 448, 478,5 46,7 mln t / mln t Produkcja Production Koks Coke Consumption Gaz ziemny wysokometanowy High-Methane Natural Gas mln m 3 / mln m Pozyskanie Production Consumption

24 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans gazu ziemnego zaazotowanego Balance of Nitrified Natural Gas Pozyskanie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln m , 397, 388,7 PJ 89,5 96,8 94,8 Production mln m PJ Imports mln m PJ Exports mln m 3 5, 23, -4, PJ 1,4,6 -,1 Stock change mln m 3 373, 3884, 3812,7 PJ 88,1 96,2 94,9 Consumption Bilans ropy naftowej a Balance of Crude Oil a Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wydobycie Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t,7 1, 1, PJ 29,2 41,1 4,4 Production mln t 22,7 23,3 23,7 PJ 964,1 992, 17,8 Imports mln t,2,4,4 PJ 9, 17,1 17,9 Exports mln t,3 -,3,1 PJ 13,7-12,6 4,8 Stock change mln t 22,9 24,2 24,2 PJ 97,6 128,6 125,5 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 42,5 GJ/t. a Standard calorific values were used 42,5 GJ/t. Gaz ziemny zaazotowany Nitrified Natural Gas mln m 3 / mln m Pozyskanie Production Consumption mln t / mln t Wydobycie Production Ropa naftowa Crude Oil Consumption

25 Bilans benzyn samochodowych i lotniczych a Balance of Motor Gasoline and Aviation Gasoline a Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Jednostka miary Units of measure Specification mln t 4,2 4, 3,8 PJ 189,1 177,8 172,4 Production mln t,4,4,4 PJ 18,6 18,5 16,6 Imports mln t,5,9,7 PJ 21,1 39, 31,1 Exports mln t, -,1, PJ,9-4,1-1,4 Stock change mln t 4,1 3,6 3,5 PJ 185,7 161,4 159,3 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 44,79 GJ/t. a Standard calorific values were used 44,79 GJ/t. Bilans olejów napędowych a Balance of Diesel Oil a mln t / mln t Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 9,7 1,8 1,6 PJ 422,1 469,7 459,8 Production mln t 2,4,9,9 PJ 12, 4,8 38,4 Imports mln t,,6,8 PJ 1,8 27,1 35, Exports mln t, -,1, PJ 2,1-4,1 -,3 Stock change mln t 12,4 11,2 1,7 PJ 52,2 487,5 463,5 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 43,33 GJ/t. a Standard calorific values were used 43,33 GJ/t. Benzyny samochodowe i lotnicze Motor Gasoline and Aviation Gasoline Produkcja Production Consumption mln t / mln t Oleje napędowe Diesel Oil Produkcja Production Consumption

26 Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Bilans olejów opałowych Balance of Fuel Oil Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t 4,4 4,3 4, PJ 18,6 177,2 166,3 Production mln t,1,1,1 PJ 4,1 5,3 3, Imports mln t 1,6 2,6 2,9 PJ 65,8 14,6 118,1 Exports mln t,, -,1 PJ -,1 2, -3,2 Stock change mln t 2,9 1,8 1,3 PJ 119, 75,9 54,4 Consumption Bilans gazu ciekłego a Balance of Liquefied Petroleum Gas a Wyszczególnienie Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Zmiana zapasów Jednostka miary Units of measure Specification mln t,4,5,4 PJ 2, 25,9 18,8 Production mln t 2, 2,1 2,2 PJ 93,7 97,1 14,2 Imports mln t,1,3,2 PJ 2,8 14,2 1,7 Exports mln t, -, PJ -2,3 -,1 Stock change mln t 2,3 2,3 2,4 PJ 113,2 18,8 112,3 Consumption a Przyjęto standardową wartość opałową 47,3 GJ/t. a Standard calorific values were used 47,3 GJ/t. mln t / mln t Oleje opałowe Fuel Oil mln t / mln t 2,5 2, 1,5 1,,5, 26 Gaz ciekły Liquefied Petroleum Gas Produkcja Production Consumption Produkcja Production Consumption

27 Bilans energii elektrycznej Balance of Electricity Jednostka miary Units of measure Bilanse nośników energii Balances of energy carriers Specification Produkcja TWh 157,7 164,6 158,9 Production Import TWh 6,3 7,8 13,5 Imports Eksport TWh 7,7 12,3 11,3 Exports Zmiana zapasów TWh Stock change TWh 156,3 16,1 161,1 Consumption Bilans ciepła w parze i gorącej wodzie Balance of Heat Wyszczególnienie Wyszczególnienie Jednostka miary Units of measure Specification Produkcja PJ 343,9 33, 275,1 Production Import PJ Imports Eksport PJ Exports Zmiana zapasów PJ Stock change PJ 343,9 33, 275,1 Consumption TWh / TWh Energia elektryczna Electricity Produkcja Production Consumption Ciepło w parze i gorącej wodzie Heat PJ / PJ Produkcja Production Consumption

28 Więcej informacji na stronach GUS i Eurostatu: More detailed statistics available at: headline_indicators Prace merytoryczne Compiled by DEPARTAMENT PRODUKCJI GUS WYDZIAŁ BILANSÓW PALIW, SUROWCÓW I MATERIAŁÓW PRODUCTION DEPARTMENT CSO ENERGY AND RAW MATERIALS BALANCES SECTION Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i druk Technical supervision, graphical design and printing ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT Projekt okładki Cover design LIDIA MOTRENKO-MAKUCH

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R.

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Dash (-)

Bardziej szczegółowo

Dorota Doniec kierownik

Dorota Doniec kierownik Opracowanie publikacji Preparation of the publication Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych Statistical Office in Katowice Centre for Regional Accounts kierujący supervisor Dorota

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY CHIEF EDITOR Halina Dmochowska

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY CHIEF EDITOR Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY CHIEF EDITOR Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R.

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R. FOREIGN TRADE JANUARY DECEMBER 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska

REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2010 R.

PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2010 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2010 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2010 Statistical Information and

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI w 2013 r. COMMUNICATION ACTIVITY RESULTS

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council 85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII 85 YEARS OF THE

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R. COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 Informacje i opracowania statystyczne Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R. INTERNAL MARKET IN 2008 Information and statistical papers Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku Główny Urząd Statystyczny Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 213 roku na tle procesów w gospodarce światowej Warszawa 214 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nadchodzących opłat za

Konsekwencje nadchodzących opłat za SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Konsekwencje nadchodzących opłat za emisje CO2 dla sektora budowlanego oraz przemysłu Krzysztof Żmijewski Prof. PW Sekretarz Generalny SR RGN Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Polityka energetyczna wybranych krajów Europy, rola energetyki jądrowej Energy policy of selected European countries, role of nuclear energy ANDRZEJ G. CHMIELEWSKI,

Bardziej szczegółowo

biomasy stałej konsultacja Anna Oniszk-Popławska* Barometr 72,8 Mtoe energii z biomasy stałej w 2009

biomasy stałej konsultacja Anna Oniszk-Popławska* Barometr 72,8 Mtoe energii z biomasy stałej w 2009 23 konsultacja Anna Oniszk-Popławska* Barometr biomasy stałej W Unii Europejskiej spośród różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OŹE) biomasa stała ma największe znaczenie. Wykorzystanie energii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY 1 Szanowni Państwo, Po trudnym dla hutnictwa okresie spowodowanym przedłużającym się kryzysem, w 2014 r. nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej, a dzięki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Dorota WYSZKOWSKA, Anna ROGALEWSKA 1 MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Pojęcie zielonej gospodarki, które ściśle

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 26.5.2004 COM(2004) 366 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Udział odnawialnej energii w UE Sprawozdanie Komisji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo