Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Ornecie z dnia r. Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata Orneta, czerwiec 2013 r. 1

2 Wstęp W 2012 roku gmina Orneta przystąpiła do projektu Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich prowadzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych w 10 gminach wiejskich w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jednym z głównych działań projektu jest wypracowanie Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata Przedstawiciele różnych grup mieszkańców 43 osoby, w tym młodzież gimnazjalna i licealna, zaangażowali się w wypracowanie dokumentu. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele instytucji gminnych, mieszkańcy 9-ciu miejscowości z terenu gminy: pracownice świetlic wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzice, UM, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, inspektor oświaty, radni, lokalni liderzy, biblioteki, dom kultury, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Każdy etap, czyli diagnoza sytuacji w kontekście nierówności edukacyjnych, ustalenie zapisów, konsultacje społeczne, monitorowanie - będą promować model partycypacyjny. Uczestnicy wstępnie określili czynniki, które wpływają na szanse edukacyjne i życiowe w gminie Orneta. Są to: - ambicje, aspiracje rodziców; - poziom wiedzy na temat kształcenia i rynku pracy; - świadomość konieczności bycia otwartym na zmiany; - umiejętności komunikowania się/interpersonalne, języki; - miejsce zamieszkania (Orneta wsie); - sytuacja materialna rodziny; - wzorce rodzinne, kulturowe; - pozycja społeczna rodziny; - możliwość wczesnej stymulacji rozwoju, wczesna edukacja; - stabilna i spójna polityka oświatowa, również na poziomie gminy; - oferta edukacyjna zgodna z potrzebami edukacyjnymi w gminie; - kompleksy ludzi z małego miasta; - stosunek do podejmowanych działań, inicjatyw, oferty; - świadomość znaczenia edukacji, w tym edukacji małych dzieci; - świadomość roli zawodowej nauczyciela 2

3 Analiza stanu zastanego Uczestnicy przeprowadzili badania na terenie gminy przybliżające problem nierówności edukacyjnych zestawienie wyników zawarto w załączniku 1 - diagnoza. Omawiając wyniki badań sformułowano następujące wnioski z diagnozy: - rodzice małych dzieci chętnie korzystaliby z placu zabaw; - istnieje potrzeba wzmocnienia działalności świetlic wiejskich infrastruktura i programy działań, m.in. potrzeba oferty dla małych dzieci i ich rodziców, np. spotkania grup zabawowych; - jest zainteresowanie usługami żłobkowymi, przedszkolnymi, ale blisko zamieszkania, np. punkty przedszkolne; - część rodziców nie ma możliwości dojazdu uwzględniać to w ofercie edukacyjnej; - usługi edukacyjne powinny być bezpłatne, również zajęcia w domu kultury; - rodzice często nie czytają ogłoszeń, wolą bezpośredni kontakt, działa poczta pantoflowa ; - istnieje przekonanie, że dobra edukacja kosztuje; - potrzeba specjalistów; - w ofercie edukacyjnej uwzględniać sytuację na rynku pracy, również temat ten poruszać na spotkaniach z rodzicami; - aspiracje rodziców, co do wykształcenia swoich dzieci: Orneta magisterskie, wieś technikum, mgr, naukowcy; rodzice cenią tzw. dobry fach; - rodzice cenią u nauczycieli: otwartość, współpracę, profesjonalizm; - rozwijać i wspierać działalność organizacji pozarządowych i wolontariat; - w szkole ponadgimnazjalnej pomoc specjalistów kierować do uczniów, potem do rodziców; - w edukacji poruszać tematykę etyczną, rozróżniania dobra od zła, uczyć samodzielności, odpowiedzialności, wytrwałości, pomagania innym, tolerancji, motywować do wysiłku; - osoby, które pomagają rodzinom w kryzysie, potrzebują realnych środków, np. zapewnienie dojazdu do rodziny, dojazdy do specjalistów, pomoc rzeczowa; - w organizacji czasu wolnego uwzględniać formy wyjazdowe; - w edukacji uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci; - problem - coraz mniej rodziców uczestniczy w wywiadówkach; - uczyć umiejętności praktycznych w szkole, świetlicach, domu kultury; - dzieci chcą być wysłuchiwane w sprawach, które je dotyczą, pytać dzieci, nawet te małe; - ważna jest edukacja obywatelska dzieci i młodzieży projekty społeczne, samodzielne inicjatywy, wolontariat; nie mamy wpływu na rozwiązania systemowe, ale możemy zabierać głos, opiniować, przesyłać propozycje; - w placówkach edukacyjnych ważne są relacje nauczyciel rodzic, nauczyciel uczeń; 3

4 - młodzież potrzebuje edukacji artystycznej (kino, teatr), regionalnej buduje to jej tożsamość, pewność siebie, obycie ; - potrzeba większej ilości zajęć i imprez integracyjnych w gminie; - potrzeba prowadzenia systematycznej edukacji dotyczącej wyboru zawodu, predyspozycji zawodowych wybór gimnazjum, szkoły średniej, kierunku studiów. Wyniki analizy SWOT Określono silne i słabe stron edukacji w gminie Orneta, szanse i zagrożenia. Mocne strony: - infrastruktura przedszkolna 2 przedszkola i 1 placówka prywatna, zmodernizowane budynki szkolne, większość świetlic MDK, 2 sale gimnastyczne; - dobre wyposażenie; - wykwalifikowana kadra, stabilnie zatrudnione pracownice świetlic; - bliska odległość szkół od miejsc zamieszkania uczniów; - dostęp do specjalistów pedagog, psycholog, logopeda; - dostępna i bogata oferta OSiR i ORLIK, całoroczna; - aktywnie działająca biblioteka i MDK; - dostęp do sztuki (galeria ART. NOVA), zajęcia dla dzieci; - udział kościoła w życiu kulturalnym (koncerty, wyjazdy); - aktywnie działające stowarzyszenia, liderzy; - zaangażowanie osób starszych w życie gminy; - wymiana międzynarodowa młodzieży; - aktywna młodzież; - otwartość społeczeństwa; - bogate zasoby historyczno kulturowe (wielokulturowość, zabytki); - docenianie ludzi twórczych (artystów); - gmina jest bezpieczna Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja; - wsparcie MGOPS, UP, PCPR; - warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych; - funkcjonowanie świetlic (wiejskie, socjoterapeutyczna); - doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych; - gmina posiada instytucje użyteczności publicznej. 4

5 Słabe strony: - brak żłobka (brak chętnych); - brak Sali gimnastycznej w Bażynach, Mingajnach, SP1, SP2; - słaby wybór profili w LO; - niewystarczające zaangażowanie niektórych rodziców w życie szkoły; - niedostateczna informacja o zajęciach pozaszkolnych; - część uczniów nie ma dojazdu na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; - niewystarczające umiejętności w przygotowaniu projektów i wniosków o finansowanie zewnętrzne; - niesatysfakcjonujące wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; - czasami słaba współpraca jednostek, instytucji; - nastawienie społeczne na branie a nie dawanie (postawy roszczeniowe); - niekorzystny model spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży (nadmierne korzystanie z komputerów, gier, tv); - niektóre zajęcia dla dzieci i młodzieży są płatne, a przez to niedostępne dla uboższych; - słaby dostęp do kultury tzw. wysokiej; -część rodziców nie korzysta z oferty wsparcia specjalistycznego (bariery mentalnościowe); - potrzeba doskonalenia liderów; - wielokulturowość (brak wspólnych tradycji); - nie wszyscy uczniowie mają Internet w domu, szczególnie na wsiach; - brak świetlicy w Osetniku (jakiegokolwiek miejsca spotkań mieszkańców). Szanse: - programy unijne, możliwości dofinansowania edukacji w żłobkach, przedszkolach, zajęcia pozalekcyjne, inicjatywy oddolne, świetlice, stowarzyszenia); - możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w przygotowaniu projektów o dotacje; - programy aktywizacji zawodowej; - współpraca z zewnętrznymi organizacjami pozarządowymi, np. FRD; - strategie, programy regionalne i ogólnopolskie; - zwiększająca się ranga edukacji; - tendencja, aby dorównywać innym, lepszym, np. we wczesnej edukacji. 5

6 Zagrożenia: - zbyt częste zmiany w prawie oświatowym; - brak zakładów pracy ewentualny partner w edukacji zawodowej; - limit praktyk zawodowych; - wyjeżdżająca młodzież w poszukiwaniu atrakcyjniejszych kierunków kształcenia (pogarsza to finanse szkół w gminie); - migracja i emigracja młodych; - brak ofert pracy; - zła infrastruktura drogowa; - ośrodki wielkomiejskie są stosunkowo daleko oddalone, utrudniony dojazd; - brak wiary w skuteczne działanie państwa; - nieuwzględnianie Warmii w programach inwestycyjnych, brak pomysłów na rozwój; - modele życia oparte na konsumpcji, a nie o inne wartości; - biurokracja. Określenie problemów Uczestnicy seminariów sformułowali na podstawie słabych stron i zagrożeń główne problemy gminnej edukacji w kontekście nierówności edukacyjnych. 1. Mała oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci do 3 lat i ich rodziców/opiekunów, szczególnie na wsiach. 2. Niewystarczająca infrastruktura edukacyjna, np. place zabaw, sale gimnastyczne, świetlice w niektórych sołectwach. 3. Zbyt małe zaangażowanie rodziców i lokalnych liderów w działania na rzecz edukacji. 4. Niewystarczająco w wychowaniu zwraca się uwagę na kształtowanie samodzielności i aktywności wychowanków. 5. Oferta edukacyjna w zbyt małym stopniu uwzględnia potrzeby indywidualne uczniów i sytuację na rynku pracy. Określenie celów Zdefiniowano priorytety w edukacji w postaci wizji absolwenta gminnej edukacji. W co powinien być wyposażony wiedza, umiejętności, dyspozycje, aby poradzić sobie w życiu i być szczęśliwym) kolejność wg ilości wskazań: - posiadać poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i cel w życiu; - posiadający umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, operatywny, przedsiębiorczy; - otwarty na świat, wiedzę, elastyczny; - dobrze wykształcony, m.in. umie zastosować zdobyta wiedzę w praktyce, zna języki 6

7 obce, umie znaleźć informacje, zna prawo, posiada umiejętności praktyczne, ma wiedzę o rynku pracy; - samodzielny i odpowiedzialny; - pozytywnie zmotywowany, optymistycznie podchodzi do życia; - umie współpracować w grupie, tolerancyjny, kulturalny, wrażliwy, odróżnia dobro od zła; - kreatywny; - pracowity, wytrwały; - dba o swój rozwój, posiada pasje i zainteresowania. Określenie problemów pozwoliło na wyznaczenie celów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : 1. Zwiększenie oferty zajęć dla dzieci 0-3 lat i 4-5 lat, szczególnie na wsiach. 2. Wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej. 3. Zwiększenie oferty dla rodziców, opiekunów, dziadków, babć, lokalnych liderów i innych osób zaangażowanych w edukację w szerokim znaczeniu. 4. Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów i sytuacji na rynku pracy. Misja Misją Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata jest wspieranie realizacji potrzeb życiowych, edukacyjnych i integracyjnych partnerów procesu szeroko rozumianej edukacji, szczególnie poprzez wyznaczanie priorytetów edukacyjnych gminy i wspieranie instytucjonalne i finansowe. Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich mieszkańców gminy od urodzenia poprzez kolejne etapy życia bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie i zamożność. 7

8 Programy Cel 1: Zwiększenie oferty zajęć dla dzieci 0-3 lat i 4-5 lat, szczególnie na wsiach. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialna Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Grupy zabawowe w świetlicach wiejskich Zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 3-6 GZ UM, świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej, Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska w Dąbrówce 2 miejsca MDK, Galeria ART NOVA Środki własne świetlic, środki pozyskane w ramach projektów, wkład rodziców, komisja alkoholowa Środki własne świetlic, środki pozyskane w ramach projektów, wkład rodziców, komisja alkoholowa. Koła teatralne w świetlicach 3 świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej Środki własne świetlic, uczestnicy zajęć, projekty Spotkania integracyjne w świetlicach, np. na tematy kulinarne, dziewiarskie, itp. Spotkania ze specjalistami, np. psycholog, logopeda, pedagog, Pomoc w odrabianiu lekcji Przynajmni ej 1 x na 2 miesiące 2 razy w roku w każdej placówce 2 razy na tydzień, o okresie nauki szkolnej przynajmni ej w 5 miejscach w gminie. świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej Szkoła Podstawowa w Mingajnach i Bażynach, CK w Bażynach, świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej, Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Mingajnach świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej i in Środki własne świetlic, uczestnicy zajęć, projekty Środki z budżetu szkół, świetlic, częściowo sołectw, projekty, komisja alkoholowa Wolontariat, np. emerytowanych nauczycieli, młodzieży ze szkół średnich, Środki własne, projekty 8

9 Cel 2: Wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialna Harmonogram lata realizacji Źródła finansowania Utworzenie miejsc spotkań dla rodzin (parki, zieleńce, świetlica) 4 miejsca Sołectwa w Miłkowie, Woli Lipeckiej, Henrykowie i Osetniku Do VI 2014 Fundusz sołecki, projekty, sponsoring Uruchomienie świetlicy w Miłkowie 1 Gmina, sołectwo Do 2015 r. Budżet gminy, środki pozyskane - projekty Mini sale gimnastyczne przy SP w Mingajnach i Bażynach 2 SP Mingajny SP Bażyny Gmina 2015 r. w miarę możliwości finansowych Projekty unijne, sponsorzy, totalizator, Min. Sportu, wkład własny budżet gminy (?) 9

10 Cel 3: Zwiększenie oferty dla rodziców, opiekunów, dziadków, babć, lokalnych liderów i innych osób zaangażowanych w edukację w szerokim znaczeniu. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialn a Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Oferta sportowa i rekreacyjna dla rodzin dzieci + rodzice/ opiekunowie. Przykładowe formy: ćwiczenia ogólnorozwojowe, rajdy piesze i rowerowe, taniec, fitness, jazda konna, rolki, gry Każda rodzina w gminie będzie miała możliwość udziału przynajmniej w 1 systematycznej formie OSiR, Szkoły, MDK Środki własne placówek, projekty, współfinansowanie przez rodziny (np. 10%), sponsorzy, wolontariat. Organizowanie Dni sportu 2 x rok Wszystkie placówki oświatowe i sportowe koordynuje UM Środki własne placówek, projekty, sponsoring Dni rodziny imprezy lokalne, otwarte, integracyjne 1 x rok każda rodzina będzie miała możliwość uczestniczenia razem z dziećmi Szkoły, MDK, świetlice, MOPS Środki własne, środki na profilaktykę alkoholową, projekty. Warsztaty dla rodziców dzieci 0-3 lat i 4-6 lat na temat zabaw wspierających rozwój dziecka. Konkursy dla małych dzieci z udziałem rodziców, np. plastyczne, muzyczne, itp Festyny tematyczne rodzinne, Forum instytucji i organizacji działających na rzecz edukacji 2 x rok dla chętnych rodziców w różnych miejscowościach 4 x rok dla chętnych rodziców w różnych miejscowościach 1 x rok w tych 2 miejscowościach Przedszkola, szkoły, MDK Przedszkola, szkoły, MDK Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska Dąbrówce 1 x na 2 lata Centrum Kultury w Bażynach w Środki własne placówek, projekty, Środki własne placówek, projekty, Budżet gminy, Komisja alkoholowa, fundusz sołecki, projekty, sponsorzy. 2014, 2016, 2018 Środki własne placówki, projekty. 10

11 Cel 4: Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów i sytuacji na rynku pracy. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzial na Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci do 6 lat 2 x tydzień w przynajmniej 3 miejscach w gminie Przedszkola, szkoły podstawowe Środki własne placówek, wkład rodziców (np. 20% kosztów), projekty, sponsoring. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w sprawie planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej Dyżury specjalistów 2 x w tygodniu PPP, Szkoły, Środki własne PPP, projekty, Zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole Warsztaty zawodoznawcze dla młodzieży gimnazjalnej Warsztaty umiejętności praktycznych (kulinaria, plastyka, technika, In.) Każde dziecko w gminie do 6 lat będzie zdiagnozowane logopedycznie i będzie miało możliwość uczestniczenia w systematycznych zajęciach. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł uczestniczyć przynajmniej 1 x rok szkolny. Przynajmniej 1 na rok Przedszkola, szkoły, PPP Środki własne placówek, projekty, Gimnazja Środki własne placówek, projekty, Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska Dąbrówce w Środki własne placówek, projekty, 11

12 Zapisy zawarte w dokumencie poddano procesowi konsultacji społecznych sprawozdanie w załączniku nr 2. Ustalenia końcowe Raz na rok (proponowany miesiąc spotkania marzec) spotka się zespół, który dokona przeglądu zapisów Strategii pod kątem oceny stopnia realizacji, aktualizacji i uzupełnienia. Skład zespołu zostanie wyłoniony spośród osób wybranych z zespołu monitorującego i uczestników seminariów. Osoby odpowiedzialne za spotkania Joanna Ulewicz, Teresa Mackieło. 12

13 załącznik nr 1 RAPORT Z DIAGNOZY opisujący sytuację edukacyjną w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych W GMINIE ORNETA II III 2013 Aby zaplanowane w ramach Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata działania odpowiadały realnym potrzebom mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz potencjalnym możliwościom podmiotów je realizujących, zaplanowano i przeprowadzono diagnozę sytuacji edukacyjnej. 13

14 Diagnoza sytuacji edukacyjnej w gminie Orneta z wykorzystaniem metod partycypacyjnych stan na III Wywiady z uczniami w wieku Gdybyś był/a burmistrzem, co byś zrobił/a dla dzieci w Ornecie lub Twojej wsi? Szkoły podstawowe 55 wypowiedzi: - byłabym dostępna dla dzieci, nawet gdyby chodziło o coś głupiego; - żeby każdy dorosły miał gdzie pracować; - organizowałabym dużo zabaw dla dzieci (2), więcej imprez dla dzieci (2); organizowałbym co tydzień turniej piłki nożnej (3), nauka pływania, zaprosiłbym Roberta Lewandowskiego, aby opowiedział o swojej pracy piłkarza; - zmieniłbym budynki, aby były kolorowe i wesołe, więcej domów (2), wyremontowałbym stare budynki, zrobiłbym remont w domach biednych rodzin, odnowiłbym dworzec kolejowy; - szkoły bym wyposażył w najnowocześniejszy sprzęt, tablety zamiast książek (7), do klasy informatycznej szybkie komputery z Internetem, krótsze lekcje; - orlik tylko dla dzieci, halę sportową (2), windy (2), działające zegary, pole do point bola; - park (3), posprzątałabym park, - park linowy w mojej wsi, ścieżki rowerowe, zasadzić duży las; - zmieniłbym plan w szkole na same w-f, szkoła sportowa; - autobusy w mieście, lepszy autobus, dowoziłbym dzieci autobusami do szkoły, aby nie dźwigały ciężkich plecaków przez tak długi czas; - droga, most do Bogatyni, załatać wszystkie dziury, droga do Opinu, dziury w Białym Dworze, lepsze i bezpieczne drogi, sygnalizacja świetlna, nie budowałbym autostrady dla samochodów ciężarowych, ponieważ bałbym się o bezpieczeństwo dzieci; 14

15 - utworzyć kółka teatralne; świetlice, organizowałabym różne imprezy (dożynki, festiwale), harcówka; - kino (35), basen (44), skatepark (4), muzeum (2), teatr (3), restauracje (np. McDonalds, KFC) (8), bar mleczny, lotnisko (2), sklepy (również markowe, markety, sportowe, z pieskami, Empik, sklep na wsi, sklep z zabawkami) (21), orlik, stadion, szkoła, lodowisko (5), metro (3), park rozrywki (3), schronisko dla zwierząt; - plac zabaw (21) również dla dużych dzieci i dla chorych dzieci, zmienić place zabaw, bo są niebezpieczne Orneta, Opin; - dziękuję za rozebranie placu przed blokiem; - nic bym nie zrobił, ponieważ w Ornecie żyje mi się dobrze. Gimnazja 78 wypowiedzi: - place zabaw, ich odnowienie (18) - remont świetlicy w Henrykowie, chodnik w Woli Lipeckiej, lepsze dojazdy, doposażenie świetlicy w Mingajnach i ścieżka rowerowa, asfalt i barierki, świetlica wiejska w Osetniku, świetlice (2), wycieczki dla wsi, zrobiłbym przystanek, boisko piłkarskie w Wojciechowie; - zajęcia weekendowe dla młodzieży, zajęcia dla małych dzieci, festyny imprezy (2), koncerty (2), zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, szkółka piłkarska, dyskoteki za symboliczną złotówkę, doposażenie drużyn sportowych; - punkt spotkań dla młodzieży (2); - stypendia naukowe, wsparcie utalentowanych dzieci (2); - konkursy w różnych dziedzinach (3), zawody sportowe (3); - nowe technologie dla dzieci, komputery, tablety (2); - wycieczki z dofinansowanie biednych dzieci, wyjazdy wakacyjne i feryjne dla uczniów; - wyremontowałbym drogę do Henrykowa, zmieniłbym ulice, zadbałbym o lepsze oświetlenie, otworzyłbym bramkę szkolną koło śmietników w liceum, szafki w szkołach (9), bloki mieszkalne, odnowiłbym boisko w gimnazjum, poprawiłbym drogi; 15

16 - basen (54), lodowisko (13), kino (41), boisko w Woli Lipeckiej, centrum handlowe, sklep muzyczny, sklepy z butami, park linowy (3), Mcdonalds, KFC (5), skate park, kąpielisko (2), teatr, czyszczenie jeziora, odnowa MDK, park (3), kręgielnia (2), odnowienie budynków, hala sportowa, miejsca do jeżdżenia na rolkach (2), orlik (4), boiska (5), stadion, hala. Wywiady z rodzicami dzieci do lat 3. Liczba ankietowanych )Jakiej pomocy potrzebujesz w związku z wychowaniem dziecka do lat 3? - konsultacje ze specjalistami(pedagog, psycholog, logopeda, dietetyk, prawnik)-3 - Grupy Zabawowej- miejsca gdzie można spędzić czas z innymi rodzicami i dziećmi miejsca, gdzie mogę zostawić dziecko pod opieką na kilka godzin dziennie-4 - nie potrzebuję, takie małe dziecko powinno być w domu-1 2) Z jakich form opieki i edukacji nad dzieckiem korzysta Pan/i? - Grupa Zabawowa-12 -kąciki dla małych dzieci-8 - plac zabaw-16 - niania-7 - przedszkole- 5 3) Czy uważa Pan/i, że w gminie Orneta potrzebna jest opieka żłobkowa? - tak nie- 5 4) Na jaką odległość możesz przybyć z małym dzieckiem, aby uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach? - do 1 km- 7 - do 5 km do 10 km-6 - powyżej 10 km- 4 16

17 5) Jakie są marzenia w związku z wychowaniem dziecka? - żeby wyrosło na dobrego, mądrego człowieka- 6 - żeby miało dobrą pracę- 5 - żeby zdobyło dobre wykształcenie- 6 - żeby miało lepiej niż ja- 3 - żeby było szczęśliwe- 4 - żeby w Ornecie było więcej atrakcji i zajęć dla dzieci-2 Wywiady z rodzicami dzieci 3-5, 6-10 lat. Liczba ankietowanych-42 1) Czym charakteryzuje się wg Pana/i dobra szkoła? - bezpieczna-18 - mała, nieliczne klasy-8 - wyposażona dobrze-7 - dobra opieka-7 - dobrze wykształcona kadra nauczycielska-6 - gdzie dziecko dobrze się czuje-4 - bez przemocy-3 2) Jakie wykształcenie uważają Państwo za wystarczające dla swojego dziecka? - technikum 3 - licencjackie-11 - magisterskie-26 - kariera naukowa- 6 3) Jak można pomóc rodzicom w wychowaniu małych dzieci? - utworzenie Grup Zabawowych-5 - wsparcie finansowe-4 - utworzenie miejsc dla dzieci- 8 - łatwiejszy dostęp do specjalistów-6 - godziny otwarcia przedszkoli dostosowane do godzin pracy rodziców-2 - organizowanie więcej zajęć dla dzieci- 8 17

18 4) Czy widzi Pan/i potrzebę spotkania ze specjalistą dziecięcym (pedagogiem, psychologiem,rehabilitantem, logopedą, dietetykiem, lekarzem)? - tak-28 - nie- 11 5) Jak oceniają Państwo dostępność edukacji przedszkolnej w naszej gminie? - wystarczająca-13 - za mało miejsc za daleko od miejsca zamieszkania- 14 nie mam zdania- 5 6) Czego należy uczyć dzieci, aby mogły dobrze radzić sobie w życiu? - samodzielności tolerancji-5 - zaradności- 5 - odróżniania dobra od zła- 7 - języków obcych-4 - kultury os.-3 - umiejętności pracy w zespole-4 - zwracania uwagi na osoby obce-3 7) W jaki sposób wspierają Państwo rozwój swojego dziecka? - zapisując na dodatkowe zajęcia korepetycje- 4 - dużo czytamy spędzamy wspólnie czas pomoc w nauce w razie potrzeby korzystanie z pomocy specjal-2 - wspieranie w trudnych sytuacjach-4 8) Jakie są Państwa marzenia w związku z wychowaniem dziecka? - aby wyrosło na dobrego człowieka- 5 - aby zdobyło dobre wykształcenie-7 - żeby miało dobrą pracę- 8 - bezpiecznie w szkołach- 1 - żeby było szczęśliwe- 4 - więcej imprez dla dzieci- 2 - żeby było samodzielne- 5 - żeby osiągnęło sukces-1 18

19 - żeby znało jęz. obce-1 - aby miało lepiej niż my-5 9) Czy posiadają Państwo dostęp do Internetu? - tak nie- 11 Wywiady z rodzicami dzieci powyżej 10 lat. Liczba ankietowanych- 19 1) Czym charakteryzuje się wg Państwa dobra szkoła? - bogaty program nauczania-6 - bezpieczeństwo dobrana, dobrze przygotowana kadra naucz.-9 - dobre warunki-4 - dobre wyposażenie- 8 - indywidualne podejście do ucznia-2 - bogata oferta zajęć pozal.-5 - wysoki poziom-3 - dobra opinia-3 2) Jakie wykształcenie uważają Państwo za wystarczające dla waszego dziecka? - technikum- 3 - licencjackie- 6 - zawodowe-1 - magisterskie kariera naukowa- 5 3) Czy widzą Państwo potrzebę spotkania ze specjalistą? - tak- 5 - nie -14 4) Czego należy uczyć dzieci, aby mogły radzić sobie w życiu? - odpowiedzialności, samodzielności- po 6 wskazań - odwagi-3 - uczciwości- 5 - ciężkiej pracy-3 - jęz. obcych-2 - inteligencji emocjonalnej, wiary w swoje możliwości, tolerancji, wyobraźni, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, systematyczności, elastyczności- po 2 5) W jaki sposób wspierają Państwo rozwój swojego dziecka? 19

20 - zajęcia pozalekcyjne- 7 - pomoc w rozwiązywaniu problemów- 5 - pomoc w odrabianiu lekcji- 7 - dając dobry przykład-3 - dużo rozmawiam z dzieckiem-2 6) Czy Państwa dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia? - tak-19 - nie -0 7) Czy oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia Państwa oczekiwania? - wystarczająca-8 - zbyt uboga (brakuje zajęć zw, z pasją tylko eduk-1, zajęć praktycznych- 7 - nie znam oferty- 3 8) Jak szkoła, świetlica, MDK, OSiR może pomóc efektywnie zagospodarować dziecku czas wolny? - organizowanie ciekawych zajęć organizowanie konkursów, wycieczek, olimpiad- po 2 wsk. - więcej osób, animatorów do pracy z dziećmi- 2 9) Na co zwracają Państwo uwagę przy wyborze szkoły dla dziecka? - opinia o szkole bezpieczeństwo wygląd i wyp.-6 - odległość od szkoły- 7 - oferta zajęć pozal wielkość szkoły- 2 - liczebność klas- 3 - kadra pedagog.-2 10) Jakie są Państwa marzenia związane z wychowaniem dziecka? - aby wyrosło na dobrego, mądrego człowieka-5 - by zdobyło dobre wykształcenie- 5 - żeby odniosło sukces- 2 - by było szczęśliwe, spełnione-3 20

21 - wrażliwe na otoczenie-1 - aby zdobyło dobrą pracę-4 11) Czy posiadają Państwo dostęp do internetu? - tak nie-1 Wywiady ze świetlicowymi (świetlice MINGAJNY, DĄBRÓWKA, WOLA LIPECKA) 1) Ile dzieci do 5 r ż. mieszka w pobliżu świetlic? -łącznie w 3 miejscowościach- 21 dzieci do lat5 2) Ile dzieci do 5 r ż jest objętych opieką przedszkolną? - Wola Lipecka 3 na 8 dz.-objętych opieką 3) Jakie są najlepsze sposoby informowania mieszkańców? wg kolejności - ogłoszenie na tablicy inf., Internet, zebrania wiejskie, infor. od sołtysa 4) Czy placówki sportowo- rekreacyjne i edukacyjne przesyłają do świetlic swoje oferty? - tak-(św Wola Lipecka, Dąbrówka) nie-mingajny 5) Jak można pomóc rodzicom małych dzieci w ich wychowaniu: - lepsze wyposażenie świetlic, aby dzieci mogły się bawić i spędzać więcej czasu - organizowanie dzieciom ciekawych zajęć - utworzenie Grup Zabawowych - utworzenie placu zabaw( Dąbrówka, Wola Lipecka) 21

22 Załącznik nr 2 Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata w ramach projektu Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich A. Konsultacje w sołectwach Osoba/y przeprowadzające konsultacje: Teresa Mackieło Termin konsultacji: kwiecień i maj Ilość sołectw objęta konsultacjami:17 Ilość uczestników konsultacji ogółem 125 w poszczególnych sołectwach - od 3 do 23 osób - wiek osób uczestniczących w konsultacjach od 19- do ok 60 lat - płeć w większości kobiety Uwagi, propozycje dotyczące zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : - potrzeba utworzenia miejsc spotkań, placów zabaw i otwarcia nowych świetlic w miejscowościach :Osetnik, Miłkowo, Wola Lipecka, Karkajmy, Drwęczno, Krzykały; - potrzeba przeprowadzania zajęć warsztatowych i tanecznych (break dance) w świetlicach - brak odpowiedniego wyposażenia na świetlicach ( Henrykowo, Mingajny, Opin, Nowy Dwór, Wola Lipecka) - utrudniony dostęp do zajęć w MDK i OSiR ( brak dojazdu, nieznajomość oferty) - słabo wykwalifikowana kadra nauczycielska w szkołach wiejskich; - potrzeba utworzenia grup zabawowych - brak ofert dla dzieci przedszkolnych - utworzenie dziennika internetowego 22

23 - potrzeba zatrudniania odpowiednio przygotowanych osób na świetlicach wiejskich - potrzeba doposażenia świetlic w komputery, zabawki, podłączenie internetu - potrzeba pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych - zwiększenie opieki medycznej w szkołach Inne sprawy zgłaszane w czasie spotkań: - brak połączeń autobusowych do Ornety (Wola Lipecka, Krzykały) - zła jakość dróg - brak wiedzy o ofertach zajęć w MDK i OSiR - mała integracja społeczna - bierna społeczność - złe żywienie w szkołach B. Konsultacje w placówkach oświatowych ilość placówek 4 Uwagi, propozycje dotyczące zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : - potrzeba utworzenia sali gimnastycznej w SP1 - dodatkowe zajęcia informatyczne - wzbogacenie sal lekcyjnych w dodatkowe pomoce multimedialne - pomoc w odrabianiu lekcji - potrzeba utworzenia w mieście parku do jazdy na desce i rolkach, ścianka wspinaczkowa - mało zajęć sportowych - brak teatru, kina, basenu - mało zajęć teatralnych, muzycznych, naukowych ( bezpłatnych) - brak żłobków, mała ilość przedszkoli powoduje ograniczenie wszechstronnego rozwoju dzieci Inne sprawy zgłaszane w czasie spotkań: - potrzeba utworzenia miejsca spotkań, świetlicy w miejscowościach Osetnik, Miłkowo 23

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Przedszkole Publiczne nr 9 w Łomży Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013-2017 I. II. III. IV. V. Struktura dokumentu Charakterystyka przedszkola Otoczenie przedszkola Cele strategiczne- kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU Wyniki ankiet "Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?" Nowy Klincz, 12.1.217r. Licza ankietowanych Ilość przebadanych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Załącznik nr1 do uchwały nr8/ z dnia 15 września 2011roku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne A. brak nocnych patroli B. brak posterunków policji w gminie C. brak funkcjonariuszy D. brak zaufania społeczeństwa do funkcjonariuszy E. częste akty wandalizmu dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE

KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE Warszawa, 17 września 2010r. GMINA LUBAWA Położenie: południowo - zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, powiat: iławski. Gminy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć." Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka szkoły 2. Misja szkoły 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Przykłady komplementarności działań podejmowanych w ramach programów operacyjnych skierowanych do placówek oświatowych Realizowane projekty Utworzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szkolny Program Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Agnieszka Chomicka - Bosy koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli.

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Termin debaty ogłosiłyśmy na radzie pedagogicznej dnia 27 lutego 2014r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM I. Jaka jest nasza szkoła 1. Co w niej cenimy? - Przyjazna atmosfera - Miły personel - Relacje z nauczycielami - Dobre wyposażenie sali językowej i informatycznej - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć." Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka szkoły 3. Misja szkoły 4.

Bardziej szczegółowo

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Starachowice, 2016 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 1. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo