Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Ornecie z dnia r. Strategia wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata Orneta, czerwiec 2013 r. 1

2 Wstęp W 2012 roku gmina Orneta przystąpiła do projektu Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich prowadzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych w 10 gminach wiejskich w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jednym z głównych działań projektu jest wypracowanie Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata Przedstawiciele różnych grup mieszkańców 43 osoby, w tym młodzież gimnazjalna i licealna, zaangażowali się w wypracowanie dokumentu. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele instytucji gminnych, mieszkańcy 9-ciu miejscowości z terenu gminy: pracownice świetlic wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzice, UM, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, inspektor oświaty, radni, lokalni liderzy, biblioteki, dom kultury, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Każdy etap, czyli diagnoza sytuacji w kontekście nierówności edukacyjnych, ustalenie zapisów, konsultacje społeczne, monitorowanie - będą promować model partycypacyjny. Uczestnicy wstępnie określili czynniki, które wpływają na szanse edukacyjne i życiowe w gminie Orneta. Są to: - ambicje, aspiracje rodziców; - poziom wiedzy na temat kształcenia i rynku pracy; - świadomość konieczności bycia otwartym na zmiany; - umiejętności komunikowania się/interpersonalne, języki; - miejsce zamieszkania (Orneta wsie); - sytuacja materialna rodziny; - wzorce rodzinne, kulturowe; - pozycja społeczna rodziny; - możliwość wczesnej stymulacji rozwoju, wczesna edukacja; - stabilna i spójna polityka oświatowa, również na poziomie gminy; - oferta edukacyjna zgodna z potrzebami edukacyjnymi w gminie; - kompleksy ludzi z małego miasta; - stosunek do podejmowanych działań, inicjatyw, oferty; - świadomość znaczenia edukacji, w tym edukacji małych dzieci; - świadomość roli zawodowej nauczyciela 2

3 Analiza stanu zastanego Uczestnicy przeprowadzili badania na terenie gminy przybliżające problem nierówności edukacyjnych zestawienie wyników zawarto w załączniku 1 - diagnoza. Omawiając wyniki badań sformułowano następujące wnioski z diagnozy: - rodzice małych dzieci chętnie korzystaliby z placu zabaw; - istnieje potrzeba wzmocnienia działalności świetlic wiejskich infrastruktura i programy działań, m.in. potrzeba oferty dla małych dzieci i ich rodziców, np. spotkania grup zabawowych; - jest zainteresowanie usługami żłobkowymi, przedszkolnymi, ale blisko zamieszkania, np. punkty przedszkolne; - część rodziców nie ma możliwości dojazdu uwzględniać to w ofercie edukacyjnej; - usługi edukacyjne powinny być bezpłatne, również zajęcia w domu kultury; - rodzice często nie czytają ogłoszeń, wolą bezpośredni kontakt, działa poczta pantoflowa ; - istnieje przekonanie, że dobra edukacja kosztuje; - potrzeba specjalistów; - w ofercie edukacyjnej uwzględniać sytuację na rynku pracy, również temat ten poruszać na spotkaniach z rodzicami; - aspiracje rodziców, co do wykształcenia swoich dzieci: Orneta magisterskie, wieś technikum, mgr, naukowcy; rodzice cenią tzw. dobry fach; - rodzice cenią u nauczycieli: otwartość, współpracę, profesjonalizm; - rozwijać i wspierać działalność organizacji pozarządowych i wolontariat; - w szkole ponadgimnazjalnej pomoc specjalistów kierować do uczniów, potem do rodziców; - w edukacji poruszać tematykę etyczną, rozróżniania dobra od zła, uczyć samodzielności, odpowiedzialności, wytrwałości, pomagania innym, tolerancji, motywować do wysiłku; - osoby, które pomagają rodzinom w kryzysie, potrzebują realnych środków, np. zapewnienie dojazdu do rodziny, dojazdy do specjalistów, pomoc rzeczowa; - w organizacji czasu wolnego uwzględniać formy wyjazdowe; - w edukacji uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci; - problem - coraz mniej rodziców uczestniczy w wywiadówkach; - uczyć umiejętności praktycznych w szkole, świetlicach, domu kultury; - dzieci chcą być wysłuchiwane w sprawach, które je dotyczą, pytać dzieci, nawet te małe; - ważna jest edukacja obywatelska dzieci i młodzieży projekty społeczne, samodzielne inicjatywy, wolontariat; nie mamy wpływu na rozwiązania systemowe, ale możemy zabierać głos, opiniować, przesyłać propozycje; - w placówkach edukacyjnych ważne są relacje nauczyciel rodzic, nauczyciel uczeń; 3

4 - młodzież potrzebuje edukacji artystycznej (kino, teatr), regionalnej buduje to jej tożsamość, pewność siebie, obycie ; - potrzeba większej ilości zajęć i imprez integracyjnych w gminie; - potrzeba prowadzenia systematycznej edukacji dotyczącej wyboru zawodu, predyspozycji zawodowych wybór gimnazjum, szkoły średniej, kierunku studiów. Wyniki analizy SWOT Określono silne i słabe stron edukacji w gminie Orneta, szanse i zagrożenia. Mocne strony: - infrastruktura przedszkolna 2 przedszkola i 1 placówka prywatna, zmodernizowane budynki szkolne, większość świetlic MDK, 2 sale gimnastyczne; - dobre wyposażenie; - wykwalifikowana kadra, stabilnie zatrudnione pracownice świetlic; - bliska odległość szkół od miejsc zamieszkania uczniów; - dostęp do specjalistów pedagog, psycholog, logopeda; - dostępna i bogata oferta OSiR i ORLIK, całoroczna; - aktywnie działająca biblioteka i MDK; - dostęp do sztuki (galeria ART. NOVA), zajęcia dla dzieci; - udział kościoła w życiu kulturalnym (koncerty, wyjazdy); - aktywnie działające stowarzyszenia, liderzy; - zaangażowanie osób starszych w życie gminy; - wymiana międzynarodowa młodzieży; - aktywna młodzież; - otwartość społeczeństwa; - bogate zasoby historyczno kulturowe (wielokulturowość, zabytki); - docenianie ludzi twórczych (artystów); - gmina jest bezpieczna Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja; - wsparcie MGOPS, UP, PCPR; - warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych; - funkcjonowanie świetlic (wiejskie, socjoterapeutyczna); - doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych; - gmina posiada instytucje użyteczności publicznej. 4

5 Słabe strony: - brak żłobka (brak chętnych); - brak Sali gimnastycznej w Bażynach, Mingajnach, SP1, SP2; - słaby wybór profili w LO; - niewystarczające zaangażowanie niektórych rodziców w życie szkoły; - niedostateczna informacja o zajęciach pozaszkolnych; - część uczniów nie ma dojazdu na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; - niewystarczające umiejętności w przygotowaniu projektów i wniosków o finansowanie zewnętrzne; - niesatysfakcjonujące wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; - czasami słaba współpraca jednostek, instytucji; - nastawienie społeczne na branie a nie dawanie (postawy roszczeniowe); - niekorzystny model spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży (nadmierne korzystanie z komputerów, gier, tv); - niektóre zajęcia dla dzieci i młodzieży są płatne, a przez to niedostępne dla uboższych; - słaby dostęp do kultury tzw. wysokiej; -część rodziców nie korzysta z oferty wsparcia specjalistycznego (bariery mentalnościowe); - potrzeba doskonalenia liderów; - wielokulturowość (brak wspólnych tradycji); - nie wszyscy uczniowie mają Internet w domu, szczególnie na wsiach; - brak świetlicy w Osetniku (jakiegokolwiek miejsca spotkań mieszkańców). Szanse: - programy unijne, możliwości dofinansowania edukacji w żłobkach, przedszkolach, zajęcia pozalekcyjne, inicjatywy oddolne, świetlice, stowarzyszenia); - możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w przygotowaniu projektów o dotacje; - programy aktywizacji zawodowej; - współpraca z zewnętrznymi organizacjami pozarządowymi, np. FRD; - strategie, programy regionalne i ogólnopolskie; - zwiększająca się ranga edukacji; - tendencja, aby dorównywać innym, lepszym, np. we wczesnej edukacji. 5

6 Zagrożenia: - zbyt częste zmiany w prawie oświatowym; - brak zakładów pracy ewentualny partner w edukacji zawodowej; - limit praktyk zawodowych; - wyjeżdżająca młodzież w poszukiwaniu atrakcyjniejszych kierunków kształcenia (pogarsza to finanse szkół w gminie); - migracja i emigracja młodych; - brak ofert pracy; - zła infrastruktura drogowa; - ośrodki wielkomiejskie są stosunkowo daleko oddalone, utrudniony dojazd; - brak wiary w skuteczne działanie państwa; - nieuwzględnianie Warmii w programach inwestycyjnych, brak pomysłów na rozwój; - modele życia oparte na konsumpcji, a nie o inne wartości; - biurokracja. Określenie problemów Uczestnicy seminariów sformułowali na podstawie słabych stron i zagrożeń główne problemy gminnej edukacji w kontekście nierówności edukacyjnych. 1. Mała oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci do 3 lat i ich rodziców/opiekunów, szczególnie na wsiach. 2. Niewystarczająca infrastruktura edukacyjna, np. place zabaw, sale gimnastyczne, świetlice w niektórych sołectwach. 3. Zbyt małe zaangażowanie rodziców i lokalnych liderów w działania na rzecz edukacji. 4. Niewystarczająco w wychowaniu zwraca się uwagę na kształtowanie samodzielności i aktywności wychowanków. 5. Oferta edukacyjna w zbyt małym stopniu uwzględnia potrzeby indywidualne uczniów i sytuację na rynku pracy. Określenie celów Zdefiniowano priorytety w edukacji w postaci wizji absolwenta gminnej edukacji. W co powinien być wyposażony wiedza, umiejętności, dyspozycje, aby poradzić sobie w życiu i być szczęśliwym) kolejność wg ilości wskazań: - posiadać poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i cel w życiu; - posiadający umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, operatywny, przedsiębiorczy; - otwarty na świat, wiedzę, elastyczny; - dobrze wykształcony, m.in. umie zastosować zdobyta wiedzę w praktyce, zna języki 6

7 obce, umie znaleźć informacje, zna prawo, posiada umiejętności praktyczne, ma wiedzę o rynku pracy; - samodzielny i odpowiedzialny; - pozytywnie zmotywowany, optymistycznie podchodzi do życia; - umie współpracować w grupie, tolerancyjny, kulturalny, wrażliwy, odróżnia dobro od zła; - kreatywny; - pracowity, wytrwały; - dba o swój rozwój, posiada pasje i zainteresowania. Określenie problemów pozwoliło na wyznaczenie celów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : 1. Zwiększenie oferty zajęć dla dzieci 0-3 lat i 4-5 lat, szczególnie na wsiach. 2. Wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej. 3. Zwiększenie oferty dla rodziców, opiekunów, dziadków, babć, lokalnych liderów i innych osób zaangażowanych w edukację w szerokim znaczeniu. 4. Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów i sytuacji na rynku pracy. Misja Misją Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata jest wspieranie realizacji potrzeb życiowych, edukacyjnych i integracyjnych partnerów procesu szeroko rozumianej edukacji, szczególnie poprzez wyznaczanie priorytetów edukacyjnych gminy i wspieranie instytucjonalne i finansowe. Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich mieszkańców gminy od urodzenia poprzez kolejne etapy życia bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie i zamożność. 7

8 Programy Cel 1: Zwiększenie oferty zajęć dla dzieci 0-3 lat i 4-5 lat, szczególnie na wsiach. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialna Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Grupy zabawowe w świetlicach wiejskich Zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 3-6 GZ UM, świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej, Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska w Dąbrówce 2 miejsca MDK, Galeria ART NOVA Środki własne świetlic, środki pozyskane w ramach projektów, wkład rodziców, komisja alkoholowa Środki własne świetlic, środki pozyskane w ramach projektów, wkład rodziców, komisja alkoholowa. Koła teatralne w świetlicach 3 świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej Środki własne świetlic, uczestnicy zajęć, projekty Spotkania integracyjne w świetlicach, np. na tematy kulinarne, dziewiarskie, itp. Spotkania ze specjalistami, np. psycholog, logopeda, pedagog, Pomoc w odrabianiu lekcji Przynajmni ej 1 x na 2 miesiące 2 razy w roku w każdej placówce 2 razy na tydzień, o okresie nauki szkolnej przynajmni ej w 5 miejscach w gminie. świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej Szkoła Podstawowa w Mingajnach i Bażynach, CK w Bażynach, świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej, Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Mingajnach świetlice w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej i in Środki własne świetlic, uczestnicy zajęć, projekty Środki z budżetu szkół, świetlic, częściowo sołectw, projekty, komisja alkoholowa Wolontariat, np. emerytowanych nauczycieli, młodzieży ze szkół średnich, Środki własne, projekty 8

9 Cel 2: Wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialna Harmonogram lata realizacji Źródła finansowania Utworzenie miejsc spotkań dla rodzin (parki, zieleńce, świetlica) 4 miejsca Sołectwa w Miłkowie, Woli Lipeckiej, Henrykowie i Osetniku Do VI 2014 Fundusz sołecki, projekty, sponsoring Uruchomienie świetlicy w Miłkowie 1 Gmina, sołectwo Do 2015 r. Budżet gminy, środki pozyskane - projekty Mini sale gimnastyczne przy SP w Mingajnach i Bażynach 2 SP Mingajny SP Bażyny Gmina 2015 r. w miarę możliwości finansowych Projekty unijne, sponsorzy, totalizator, Min. Sportu, wkład własny budżet gminy (?) 9

10 Cel 3: Zwiększenie oferty dla rodziców, opiekunów, dziadków, babć, lokalnych liderów i innych osób zaangażowanych w edukację w szerokim znaczeniu. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzialn a Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Oferta sportowa i rekreacyjna dla rodzin dzieci + rodzice/ opiekunowie. Przykładowe formy: ćwiczenia ogólnorozwojowe, rajdy piesze i rowerowe, taniec, fitness, jazda konna, rolki, gry Każda rodzina w gminie będzie miała możliwość udziału przynajmniej w 1 systematycznej formie OSiR, Szkoły, MDK Środki własne placówek, projekty, współfinansowanie przez rodziny (np. 10%), sponsorzy, wolontariat. Organizowanie Dni sportu 2 x rok Wszystkie placówki oświatowe i sportowe koordynuje UM Środki własne placówek, projekty, sponsoring Dni rodziny imprezy lokalne, otwarte, integracyjne 1 x rok każda rodzina będzie miała możliwość uczestniczenia razem z dziećmi Szkoły, MDK, świetlice, MOPS Środki własne, środki na profilaktykę alkoholową, projekty. Warsztaty dla rodziców dzieci 0-3 lat i 4-6 lat na temat zabaw wspierających rozwój dziecka. Konkursy dla małych dzieci z udziałem rodziców, np. plastyczne, muzyczne, itp Festyny tematyczne rodzinne, Forum instytucji i organizacji działających na rzecz edukacji 2 x rok dla chętnych rodziców w różnych miejscowościach 4 x rok dla chętnych rodziców w różnych miejscowościach 1 x rok w tych 2 miejscowościach Przedszkola, szkoły, MDK Przedszkola, szkoły, MDK Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska Dąbrówce 1 x na 2 lata Centrum Kultury w Bażynach w Środki własne placówek, projekty, Środki własne placówek, projekty, Budżet gminy, Komisja alkoholowa, fundusz sołecki, projekty, sponsorzy. 2014, 2016, 2018 Środki własne placówki, projekty. 10

11 Cel 4: Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów i sytuacji na rynku pracy. Działanie Wskaźniki realizacji Instytucja odpowiedzial na Harmonogr am lata realizacji Źródła finansowania Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci do 6 lat 2 x tydzień w przynajmniej 3 miejscach w gminie Przedszkola, szkoły podstawowe Środki własne placówek, wkład rodziców (np. 20% kosztów), projekty, sponsoring. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w sprawie planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej Dyżury specjalistów 2 x w tygodniu PPP, Szkoły, Środki własne PPP, projekty, Zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole Warsztaty zawodoznawcze dla młodzieży gimnazjalnej Warsztaty umiejętności praktycznych (kulinaria, plastyka, technika, In.) Każde dziecko w gminie do 6 lat będzie zdiagnozowane logopedycznie i będzie miało możliwość uczestniczenia w systematycznych zajęciach. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł uczestniczyć przynajmniej 1 x rok szkolny. Przynajmniej 1 na rok Przedszkola, szkoły, PPP Środki własne placówek, projekty, Gimnazja Środki własne placówek, projekty, Centrum Kultury w Bażynach, Świetlica wiejska Dąbrówce w Środki własne placówek, projekty, 11

12 Zapisy zawarte w dokumencie poddano procesowi konsultacji społecznych sprawozdanie w załączniku nr 2. Ustalenia końcowe Raz na rok (proponowany miesiąc spotkania marzec) spotka się zespół, który dokona przeglądu zapisów Strategii pod kątem oceny stopnia realizacji, aktualizacji i uzupełnienia. Skład zespołu zostanie wyłoniony spośród osób wybranych z zespołu monitorującego i uczestników seminariów. Osoby odpowiedzialne za spotkania Joanna Ulewicz, Teresa Mackieło. 12

13 załącznik nr 1 RAPORT Z DIAGNOZY opisujący sytuację edukacyjną w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych W GMINIE ORNETA II III 2013 Aby zaplanowane w ramach Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata działania odpowiadały realnym potrzebom mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz potencjalnym możliwościom podmiotów je realizujących, zaplanowano i przeprowadzono diagnozę sytuacji edukacyjnej. 13

14 Diagnoza sytuacji edukacyjnej w gminie Orneta z wykorzystaniem metod partycypacyjnych stan na III Wywiady z uczniami w wieku Gdybyś był/a burmistrzem, co byś zrobił/a dla dzieci w Ornecie lub Twojej wsi? Szkoły podstawowe 55 wypowiedzi: - byłabym dostępna dla dzieci, nawet gdyby chodziło o coś głupiego; - żeby każdy dorosły miał gdzie pracować; - organizowałabym dużo zabaw dla dzieci (2), więcej imprez dla dzieci (2); organizowałbym co tydzień turniej piłki nożnej (3), nauka pływania, zaprosiłbym Roberta Lewandowskiego, aby opowiedział o swojej pracy piłkarza; - zmieniłbym budynki, aby były kolorowe i wesołe, więcej domów (2), wyremontowałbym stare budynki, zrobiłbym remont w domach biednych rodzin, odnowiłbym dworzec kolejowy; - szkoły bym wyposażył w najnowocześniejszy sprzęt, tablety zamiast książek (7), do klasy informatycznej szybkie komputery z Internetem, krótsze lekcje; - orlik tylko dla dzieci, halę sportową (2), windy (2), działające zegary, pole do point bola; - park (3), posprzątałabym park, - park linowy w mojej wsi, ścieżki rowerowe, zasadzić duży las; - zmieniłbym plan w szkole na same w-f, szkoła sportowa; - autobusy w mieście, lepszy autobus, dowoziłbym dzieci autobusami do szkoły, aby nie dźwigały ciężkich plecaków przez tak długi czas; - droga, most do Bogatyni, załatać wszystkie dziury, droga do Opinu, dziury w Białym Dworze, lepsze i bezpieczne drogi, sygnalizacja świetlna, nie budowałbym autostrady dla samochodów ciężarowych, ponieważ bałbym się o bezpieczeństwo dzieci; 14

15 - utworzyć kółka teatralne; świetlice, organizowałabym różne imprezy (dożynki, festiwale), harcówka; - kino (35), basen (44), skatepark (4), muzeum (2), teatr (3), restauracje (np. McDonalds, KFC) (8), bar mleczny, lotnisko (2), sklepy (również markowe, markety, sportowe, z pieskami, Empik, sklep na wsi, sklep z zabawkami) (21), orlik, stadion, szkoła, lodowisko (5), metro (3), park rozrywki (3), schronisko dla zwierząt; - plac zabaw (21) również dla dużych dzieci i dla chorych dzieci, zmienić place zabaw, bo są niebezpieczne Orneta, Opin; - dziękuję za rozebranie placu przed blokiem; - nic bym nie zrobił, ponieważ w Ornecie żyje mi się dobrze. Gimnazja 78 wypowiedzi: - place zabaw, ich odnowienie (18) - remont świetlicy w Henrykowie, chodnik w Woli Lipeckiej, lepsze dojazdy, doposażenie świetlicy w Mingajnach i ścieżka rowerowa, asfalt i barierki, świetlica wiejska w Osetniku, świetlice (2), wycieczki dla wsi, zrobiłbym przystanek, boisko piłkarskie w Wojciechowie; - zajęcia weekendowe dla młodzieży, zajęcia dla małych dzieci, festyny imprezy (2), koncerty (2), zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, szkółka piłkarska, dyskoteki za symboliczną złotówkę, doposażenie drużyn sportowych; - punkt spotkań dla młodzieży (2); - stypendia naukowe, wsparcie utalentowanych dzieci (2); - konkursy w różnych dziedzinach (3), zawody sportowe (3); - nowe technologie dla dzieci, komputery, tablety (2); - wycieczki z dofinansowanie biednych dzieci, wyjazdy wakacyjne i feryjne dla uczniów; - wyremontowałbym drogę do Henrykowa, zmieniłbym ulice, zadbałbym o lepsze oświetlenie, otworzyłbym bramkę szkolną koło śmietników w liceum, szafki w szkołach (9), bloki mieszkalne, odnowiłbym boisko w gimnazjum, poprawiłbym drogi; 15

16 - basen (54), lodowisko (13), kino (41), boisko w Woli Lipeckiej, centrum handlowe, sklep muzyczny, sklepy z butami, park linowy (3), Mcdonalds, KFC (5), skate park, kąpielisko (2), teatr, czyszczenie jeziora, odnowa MDK, park (3), kręgielnia (2), odnowienie budynków, hala sportowa, miejsca do jeżdżenia na rolkach (2), orlik (4), boiska (5), stadion, hala. Wywiady z rodzicami dzieci do lat 3. Liczba ankietowanych )Jakiej pomocy potrzebujesz w związku z wychowaniem dziecka do lat 3? - konsultacje ze specjalistami(pedagog, psycholog, logopeda, dietetyk, prawnik)-3 - Grupy Zabawowej- miejsca gdzie można spędzić czas z innymi rodzicami i dziećmi miejsca, gdzie mogę zostawić dziecko pod opieką na kilka godzin dziennie-4 - nie potrzebuję, takie małe dziecko powinno być w domu-1 2) Z jakich form opieki i edukacji nad dzieckiem korzysta Pan/i? - Grupa Zabawowa-12 -kąciki dla małych dzieci-8 - plac zabaw-16 - niania-7 - przedszkole- 5 3) Czy uważa Pan/i, że w gminie Orneta potrzebna jest opieka żłobkowa? - tak nie- 5 4) Na jaką odległość możesz przybyć z małym dzieckiem, aby uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach? - do 1 km- 7 - do 5 km do 10 km-6 - powyżej 10 km- 4 16

17 5) Jakie są marzenia w związku z wychowaniem dziecka? - żeby wyrosło na dobrego, mądrego człowieka- 6 - żeby miało dobrą pracę- 5 - żeby zdobyło dobre wykształcenie- 6 - żeby miało lepiej niż ja- 3 - żeby było szczęśliwe- 4 - żeby w Ornecie było więcej atrakcji i zajęć dla dzieci-2 Wywiady z rodzicami dzieci 3-5, 6-10 lat. Liczba ankietowanych-42 1) Czym charakteryzuje się wg Pana/i dobra szkoła? - bezpieczna-18 - mała, nieliczne klasy-8 - wyposażona dobrze-7 - dobra opieka-7 - dobrze wykształcona kadra nauczycielska-6 - gdzie dziecko dobrze się czuje-4 - bez przemocy-3 2) Jakie wykształcenie uważają Państwo za wystarczające dla swojego dziecka? - technikum 3 - licencjackie-11 - magisterskie-26 - kariera naukowa- 6 3) Jak można pomóc rodzicom w wychowaniu małych dzieci? - utworzenie Grup Zabawowych-5 - wsparcie finansowe-4 - utworzenie miejsc dla dzieci- 8 - łatwiejszy dostęp do specjalistów-6 - godziny otwarcia przedszkoli dostosowane do godzin pracy rodziców-2 - organizowanie więcej zajęć dla dzieci- 8 17

18 4) Czy widzi Pan/i potrzebę spotkania ze specjalistą dziecięcym (pedagogiem, psychologiem,rehabilitantem, logopedą, dietetykiem, lekarzem)? - tak-28 - nie- 11 5) Jak oceniają Państwo dostępność edukacji przedszkolnej w naszej gminie? - wystarczająca-13 - za mało miejsc za daleko od miejsca zamieszkania- 14 nie mam zdania- 5 6) Czego należy uczyć dzieci, aby mogły dobrze radzić sobie w życiu? - samodzielności tolerancji-5 - zaradności- 5 - odróżniania dobra od zła- 7 - języków obcych-4 - kultury os.-3 - umiejętności pracy w zespole-4 - zwracania uwagi na osoby obce-3 7) W jaki sposób wspierają Państwo rozwój swojego dziecka? - zapisując na dodatkowe zajęcia korepetycje- 4 - dużo czytamy spędzamy wspólnie czas pomoc w nauce w razie potrzeby korzystanie z pomocy specjal-2 - wspieranie w trudnych sytuacjach-4 8) Jakie są Państwa marzenia w związku z wychowaniem dziecka? - aby wyrosło na dobrego człowieka- 5 - aby zdobyło dobre wykształcenie-7 - żeby miało dobrą pracę- 8 - bezpiecznie w szkołach- 1 - żeby było szczęśliwe- 4 - więcej imprez dla dzieci- 2 - żeby było samodzielne- 5 - żeby osiągnęło sukces-1 18

19 - żeby znało jęz. obce-1 - aby miało lepiej niż my-5 9) Czy posiadają Państwo dostęp do Internetu? - tak nie- 11 Wywiady z rodzicami dzieci powyżej 10 lat. Liczba ankietowanych- 19 1) Czym charakteryzuje się wg Państwa dobra szkoła? - bogaty program nauczania-6 - bezpieczeństwo dobrana, dobrze przygotowana kadra naucz.-9 - dobre warunki-4 - dobre wyposażenie- 8 - indywidualne podejście do ucznia-2 - bogata oferta zajęć pozal.-5 - wysoki poziom-3 - dobra opinia-3 2) Jakie wykształcenie uważają Państwo za wystarczające dla waszego dziecka? - technikum- 3 - licencjackie- 6 - zawodowe-1 - magisterskie kariera naukowa- 5 3) Czy widzą Państwo potrzebę spotkania ze specjalistą? - tak- 5 - nie -14 4) Czego należy uczyć dzieci, aby mogły radzić sobie w życiu? - odpowiedzialności, samodzielności- po 6 wskazań - odwagi-3 - uczciwości- 5 - ciężkiej pracy-3 - jęz. obcych-2 - inteligencji emocjonalnej, wiary w swoje możliwości, tolerancji, wyobraźni, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, systematyczności, elastyczności- po 2 5) W jaki sposób wspierają Państwo rozwój swojego dziecka? 19

20 - zajęcia pozalekcyjne- 7 - pomoc w rozwiązywaniu problemów- 5 - pomoc w odrabianiu lekcji- 7 - dając dobry przykład-3 - dużo rozmawiam z dzieckiem-2 6) Czy Państwa dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia? - tak-19 - nie -0 7) Czy oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia Państwa oczekiwania? - wystarczająca-8 - zbyt uboga (brakuje zajęć zw, z pasją tylko eduk-1, zajęć praktycznych- 7 - nie znam oferty- 3 8) Jak szkoła, świetlica, MDK, OSiR może pomóc efektywnie zagospodarować dziecku czas wolny? - organizowanie ciekawych zajęć organizowanie konkursów, wycieczek, olimpiad- po 2 wsk. - więcej osób, animatorów do pracy z dziećmi- 2 9) Na co zwracają Państwo uwagę przy wyborze szkoły dla dziecka? - opinia o szkole bezpieczeństwo wygląd i wyp.-6 - odległość od szkoły- 7 - oferta zajęć pozal wielkość szkoły- 2 - liczebność klas- 3 - kadra pedagog.-2 10) Jakie są Państwa marzenia związane z wychowaniem dziecka? - aby wyrosło na dobrego, mądrego człowieka-5 - by zdobyło dobre wykształcenie- 5 - żeby odniosło sukces- 2 - by było szczęśliwe, spełnione-3 20

21 - wrażliwe na otoczenie-1 - aby zdobyło dobrą pracę-4 11) Czy posiadają Państwo dostęp do internetu? - tak nie-1 Wywiady ze świetlicowymi (świetlice MINGAJNY, DĄBRÓWKA, WOLA LIPECKA) 1) Ile dzieci do 5 r ż. mieszka w pobliżu świetlic? -łącznie w 3 miejscowościach- 21 dzieci do lat5 2) Ile dzieci do 5 r ż jest objętych opieką przedszkolną? - Wola Lipecka 3 na 8 dz.-objętych opieką 3) Jakie są najlepsze sposoby informowania mieszkańców? wg kolejności - ogłoszenie na tablicy inf., Internet, zebrania wiejskie, infor. od sołtysa 4) Czy placówki sportowo- rekreacyjne i edukacyjne przesyłają do świetlic swoje oferty? - tak-(św Wola Lipecka, Dąbrówka) nie-mingajny 5) Jak można pomóc rodzicom małych dzieci w ich wychowaniu: - lepsze wyposażenie świetlic, aby dzieci mogły się bawić i spędzać więcej czasu - organizowanie dzieciom ciekawych zajęć - utworzenie Grup Zabawowych - utworzenie placu zabaw( Dąbrówka, Wola Lipecka) 21

22 Załącznik nr 2 Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata w ramach projektu Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich A. Konsultacje w sołectwach Osoba/y przeprowadzające konsultacje: Teresa Mackieło Termin konsultacji: kwiecień i maj Ilość sołectw objęta konsultacjami:17 Ilość uczestników konsultacji ogółem 125 w poszczególnych sołectwach - od 3 do 23 osób - wiek osób uczestniczących w konsultacjach od 19- do ok 60 lat - płeć w większości kobiety Uwagi, propozycje dotyczące zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : - potrzeba utworzenia miejsc spotkań, placów zabaw i otwarcia nowych świetlic w miejscowościach :Osetnik, Miłkowo, Wola Lipecka, Karkajmy, Drwęczno, Krzykały; - potrzeba przeprowadzania zajęć warsztatowych i tanecznych (break dance) w świetlicach - brak odpowiedniego wyposażenia na świetlicach ( Henrykowo, Mingajny, Opin, Nowy Dwór, Wola Lipecka) - utrudniony dostęp do zajęć w MDK i OSiR ( brak dojazdu, nieznajomość oferty) - słabo wykwalifikowana kadra nauczycielska w szkołach wiejskich; - potrzeba utworzenia grup zabawowych - brak ofert dla dzieci przedszkolnych - utworzenie dziennika internetowego 22

23 - potrzeba zatrudniania odpowiednio przygotowanych osób na świetlicach wiejskich - potrzeba doposażenia świetlic w komputery, zabawki, podłączenie internetu - potrzeba pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych - zwiększenie opieki medycznej w szkołach Inne sprawy zgłaszane w czasie spotkań: - brak połączeń autobusowych do Ornety (Wola Lipecka, Krzykały) - zła jakość dróg - brak wiedzy o ofertach zajęć w MDK i OSiR - mała integracja społeczna - bierna społeczność - złe żywienie w szkołach B. Konsultacje w placówkach oświatowych ilość placówek 4 Uwagi, propozycje dotyczące zapisów Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Orneta na lata : - potrzeba utworzenia sali gimnastycznej w SP1 - dodatkowe zajęcia informatyczne - wzbogacenie sal lekcyjnych w dodatkowe pomoce multimedialne - pomoc w odrabianiu lekcji - potrzeba utworzenia w mieście parku do jazdy na desce i rolkach, ścianka wspinaczkowa - mało zajęć sportowych - brak teatru, kina, basenu - mało zajęć teatralnych, muzycznych, naukowych ( bezpłatnych) - brak żłobków, mała ilość przedszkoli powoduje ograniczenie wszechstronnego rozwoju dzieci Inne sprawy zgłaszane w czasie spotkań: - potrzeba utworzenia miejsca spotkań, świetlicy w miejscowościach Osetnik, Miłkowo 23

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ważne sprawy polskich rodzin

Ważne sprawy polskich rodzin Ważne sprawy polskich rodzin Prezydenckie spotkania obywatelskie RAPORT Z DEBATY Opole, 15 lutego oraz 14 marca 2013 roku Maria Rogaczewska Spis treści Kontekst organizacji Prezydenckich Spotkań Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie)

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) GRUDZIEŃ 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata 2014-2017 1 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo