WDRO ENIE HURTOWNI DANYCH WSPOMAGAJ CEJ ZARZ DZANIE WIEDZ NA PRZYKŁADZIE CENTRUM ONKOLOGII IM F. ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRO ENIE HURTOWNI DANYCH WSPOMAGAJ CEJ ZARZ DZANIE WIEDZ NA PRZYKŁADZIE CENTRUM ONKOLOGII IM F. ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 WDRO ENIE HURTOWNI DANYCH WSPOMAGAJ CEJ ZARZ DZANIE WIEDZ NA PRZYKŁADZIE CENTRUM ONKOLOGII IM F. ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY REMIGIUSZ LEWANDOWSKI, MARCIN ŁAGODZI SKI, EUGENIA FRONCZAK Streszczenie Dla wielu instytucji, zarz dzanie danymi i wydobywanie z nich wiedzy stało si wa nym czynnikiem umo liwiaj cym osi gni cie sukcesu. Podobnie w słu bie zdrowia d y si do innowacyjnych rozwi za z dziedziny zarz dzania wiedz, odgrywaj cych kluczow rol w podwy szaniu standardów leczenia. W pracy opisano proces wdra ania Hurtowni Danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Zaprezentowano znaczenie informatyzacji i wykorzystania odkrytej wiedzy w zarz dzaniu jednostkami ochrony zdrowia, jak równie korzy ci płyn ce z wdro enia Hurtowni Danych, stosowania narz dzi Business Intelligence, Data Mining, czy technologii OLAP. Słowa kluczowe: Business Intelligence, Hurtownia Danych, OLAP, Data Mining, Medyczne Bazy Danych 1. Wst p Powszechny rozwój technologii informacyjnych, umo liwił gromadzenie coraz to wi kszych ilo ci danych oraz ich transfer w organizacjach na niespotykan jak dot d skal. Rozwój technologii informacyjnych sprawił równie, e wiedza tworzona i wykorzystywana w podmiotach gospodarczych stała si ich fundamentalnym zasobem. W chwili obecnej posiadanie pełnej, terminowej i dokładnej informacji jest podstaw sprawnego zarz dzania organizacj. Jest to szczególnie istotne ze wzgl du na wspieranie funkcji planowana i kontroli firmy. Dysponowanie kompleksowymi i aktualnymi informacjami mo e by warunkiem post pu w organizacji i umo liwia realizacj celów i planów. Jednak e samo posiadanie du ych ilo ci danych bez umiej tno ci ich wykorzystania sprawia, e staj si one praktycznie bezwarto ciowe. Wiedza tworzona w organizacji jest wynikiem gromadzenia, analizy oraz syntezy posiadanych informacji. Zdolno odkrywania wiedzy mo e usprawni proces podejmowania decyzji oraz pomóc w przewidywaniu i realizowaniu zamierzonych przedsi wzi organizacji. Celem zarz dzania wiedz jest zmiana podej cia z nie wiesz, czego nie wiesz na wiesz, co wiesz i zastosowania tej wiedzy w celu poprawy efektywno ci organizacji [1]. Jak wiemy, konkurencja jest naturalnym zjawiskiem w gospodarce. Aby osi gn i utrzyma przewag rynkow nale y zbiera dane, analizowa je oraz przetwarza w formie u ytecznej dla

2 186 Remigiusz Lewandowski, Marcin Łagodzi ski, Eugenia Fronczak Wdro enie hurtowni danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im f. Łukaszczyka w Bydgoszczy przedsi biorstwa. Wyci ganie wniosków z posiadanych informacji, prowadz ce do wiedzy i podejmowania odpowiednich decyzji, jest warto ci niezb dn do rozwoju i przetrwania na dzisiejszym rynku [2]. Tym samym, wiele organizacji działaj cych na komercyjnych zasadach zmierza w kierunku rozwijania nowatorskich metod zarz dzania wiedz, które pó niej s transferowane do innych dziedzin gospodarki. Koncepcja zarz dzania wiedz stosowana w słu bie zdrowia wykorzystuje t sam metodologie i wi e si z podobnymi problemami. Wdro enie idei zarz dzania wiedz prowadzi do bardziej efektywnego zarz dzania kosztami i wydajniejszego gospodarowania zasobami organizacji. Zastosowanie nowoczesnych narz dzi analitycznych wspieraj cych podejmowanie decyzji, pozwala na tworzenie obszaru zarz dzania wiedz w jednostkach słu by zdrowia. Aby zarz dzanie wiedz mogło przynosi korzy ci organizacjom opieki zdrowotnej musz zosta spełnione pewne warunki. Koncepcja zarz dzania wiedz składa si z nast puj cych cz ci: kultura organizacyjna, ilo i jako danych i informacji, procesy, standardy, wytyczne gromadzenia, zarz dzania i rozpowszechniania wiedzy, technologia, która wspiera pozostałe elementy [1]. Ka dy z nich stanowi obszar pełen wyzwa dla organizacji słu by zdrowia [3]. Korzy ci jakie przynosi koncepcja zarz dzania wiedz sprawiaj, e coraz wi cej organizacji stosuje taki model zarz dzania. Rozwi zania w zakresie IT i coraz to lepiej wyszkolony personel powoduje, e organizacje umiej pozyskiwa nie tylko wiedz jawn, ale te korzysta z wiedzy ukrytej [4]. Okazuje si, e nie tylko informatyzacja, ale tak e odpowiedni personel, relacje mi dzyludzkie, współpraca i wiadomo korzystania z dost pnych narz dzi s bardzo wa n cz ci koncepcji zarz dzania wiedz. Pracownicy współpracuj i dziel si wiedz oraz wspólnie rozwi zuj problemy, poniewa maj wiadomo, e współpraca jest kluczow warto ci firmy jak te uwa aj, e s to winni swoim kolegom z pracy [4]. 2. Digitalizacja w jednostkach słu by zdrowia Obecnie nast puje szeroko poj ta komputeryzacja i digitalizacja jednostek słu by zdrowia co głównie prowadzi do gromadzenia danych z wielu obszarów opieki medycznej. Informacje te dotycz mi dzy innymi administracji, demografii, danych laboratoryjnych czy te monitoringu z urz dze medycznych [5]. Ilo i jako tych danych decyduje o ich warto ci w procesie zarz dzania wiedz. Stany Zjednoczone w du ej mierze wyznaczaj trendy w systemach zwi zanych z zarz dzaniem wiedz, równie w słu bie zdrowia. Wła nie to tam podj to pierwsze kroki zmierzaj ce do implementacji Elektronicznego Rekordu Pacjenta (Electronic Health Record EHR), tj. indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pierwsze rekordy medyczne zacz ły by stosowane ju w latach 60-tych ubiegłego wieku [6]. Planuje si tak e, e ka dy pacjent w USA do 2014 b dzie miał mo liwo pełnego dost pu do własnego rekordu medycznego [7]. Około 70 procent szpitali w USA posługuje si Elektronicznym Rekordem Pacjenta w tym 11 procent szpitali w pełni wdro yło go w swoich placówkach [8]. Głównymi celami implementacji EHR jest mi dzy innymi d enie do obni enia kosztów opieki medycznej, zmniejszenie czasu leczenia, a tak e poprawienie komfortu samej kuracji. Aby wdro y EHR we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska poprzez Dyrekcj Generaln do spraw Społecze stwa Informacyjnego i Mediów powołała

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 37, w 2002 roku European Institute for Health Records (EuroRec). EuroRec aktywnie wspiera wprowadzania Elektronicznego Rekordu Pacjenta na poziomie europejskim współpracuj c przy tym z organizacjami słu by zdrowia, firmami czy te administracj krajow [9]. Co ciekawe Estonia, jako pierwszy kraj na wiecie wdro yła, a co za tym idzie dała mo liwo bezpo redniego wgl du do swojego rekordu ka demu obywatelowi [10]. Trzeba tak e wspomnie, e takie kraje jak Wielka Brytania [11], Finlandia, Dania, Niemcy, Czechy czy Hiszpania [12] prowadz zaawansowane prace nad wdro eniem EHR. W 2004 roku Komisja Europejska przyj ła Plan działa e-health (e- Zdrowie), który ma na celu doprowadzenie do stworzenia ponadgranicznej przestrzeni informacyjnej o zdrowiu [13]. W Polsce planowane jest wdro enie EHR zwanego Zintegrowanym System Informacji Medycznej o Pacjencie (SIM) zgodnie z rz dowym projektem informatyzacji publicznej słu by zdrowia e-zdrowie Polska Wprowadzenie SIM b dzie niosło za sob stworzenie centralnych baz danych i rejestrów, a tym samym ułatwienie dost pu do informacji medycznej pacjentom słu by zdrowia [14]. 3. Odkrywanie wiedzy Ogromny wzrost ilo ci medycznych baz danych i repozytoriów medycznych przedstawia szerokie mo liwo ci wykorzystania ich do eksploracji danych dla odkrywania wiedzy [15]. Jednak e same przetwarzanie informacji przy u yciu podstawowych metod nie zawsze daj zadawalaj ce odpowied i na stawiane hipotezy. Tym samym warto zastosowa bardziej zło one metody eksploracji czy te dr enia danych (Data Mining) w celu odkrycia zale no ci, nie kieruj c si przy tym z góry ustalonymi hipotezami [16]. Eksploracja danych to proces odkrywania nowych, wcze niej nieznanych, potencjalnie u ytecznych, zrozumiałych i poprawnych wzorców w bardzo du ych wolumenach danych [17]. W procesie Data Mining wydobywanie nowej wiedzy nast puje za pomoc matematycznej i statystycznej analizy danych, technologii bazodanowej, technik rozpoznawania wzorców, technik uczenia maszyn i sztucznej inteligencji. Ta nowa praktyczna wiedza wydobyta z du ych zbiorów danych jest wykorzystywana do wspomagania procesu podejmowania decyzji i rozwi zywania problemów, a tak e do prognozowania i planowania. W procesie eksploracji danych najpierw s przygotowywane dane w taki sposób, aby były poprawne, zgodne i istotne dla analizowanego problemu. Nast pnym etapem jest dr enie danych czyli poznanie cech i własno ci analizowanych danych. Etap analizy i oceny danych dobiera odpowiednie metody do rozwi zania problemu i uzyskania u ytecznej informacji. Na tym etapie dzi ki wykorzystaniu ró nych technik, reguł, zale no ci i algorytmów powstaje pewien okre lony model lub kilka modeli danych. Ostatnim etapem jest zastosowanie modelu, który daje najlepsze wyniki. Proces eksploracji danych jest bardzo zło onym i skomplikowanym procesem. Cz sto zachodzi konieczno powtarzania poszczególnych etapów albo zmniejszania obszaru poszukiwa ze wzgl du na zło ono danych i zale no ci mi dzy nimi. Poza tym efektywne stosowanie technologii Data Mining wymaga nie tylko znajomo ci wiedzy specjalistycznej, ale tak e zdolno ci rozumienia problemów i ich przeło enia na wła ciwe techniki analityczne oraz zaanga owania u ytkowników procesu. Podczas eksploracji danych wykorzystuje si zwykle metody sztucznej inteligencji, analiz skupie, czy wizualizacj danych [5]. Metody sztucznej inteligencji były wykorzystane mi dzy innymi we wsparciu decyzji medycznych w diagnostyce i prognostyce w onkologii [18]. Tym

4 188 Remigiusz Lewandowski, Marcin Łagodzi ski, Eugenia Fronczak Wdro enie hurtowni danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im f. Łukaszczyka w Bydgoszczy samym zastosowanie technik eksploracji danych w celu odkrywania wiedzy z obszernych baz danych, mo e by krokiem w kierunku lepszego zarz dzania wiedz w organizacjach słu by zdrowia. Wymiernymi korzy ciami jakie płyn z zastosowania Data Mining jest znalezienie pewnych reguł dotycz cych funkcjonowania samej firmy, jak równie pomoc w zarz dzaniu relacjami z otoczeniem [19]. Systemy dostarczaj ce informacj maj kluczowe znaczenie dla wspierania planowania oraz kontroli w organizacji. Aktualne i cisłe dane s niezmiernie wa ne dla weryfikacji post pu realizacji zamierzonych planów oraz wdra ania ich w ycie. Jak wiadomo same gromadzenie danych nie gwarantuje ich miarodajnego wykorzystania. Technologie Informacyjne znajduj coraz to szersze zastosowania w jednostkach słu by zdrowia mi dzy innymi w aspektach bezpo rednio dotycz cych terapii pacjenta, jak równie zwi zanych z sektorem zarz dzania tj. gospodark materiałow, dostawami, logistyk, zaopatrzeniem leków, co jest w zgodzie ze standardami okre lanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Gromadzone informacje przechowywane s w bazach danych, które poprzez systemy analityczne winny by wykorzystane bezpo rednio w zarz dzaniu wiedz organizacji. Kolejnym etapem informatyzacji zachodz cej w jednostkach słu by zdrowia jest, coraz cz stsze wdra anie Hurtowni Danych z aplikacjami Business Intelligence (BI). Pozwala to integrowa, coraz to wi cej informacji pochodz cych z ró nych ródeł jak aparatura medyczna, procedury rozpoznania, informacje dotycz ce demografii pacjenta, czy te inne dane kosztowe. 4. Hurtownia Danych i Business Intelligence Obecnie ze wzgl du na informatyzacj praktycznie ka da dziedzina aktywno ci człowieka wymaga zastosowania systemu bazy danych. Konieczno obsługiwania coraz to wi kszych zbiorów informacji i poprawa funkcjonalno ci wpływa na rozwój systemów baz danych. Ze wzgl du na ilo i zło ono gromadzonych danych oraz konieczno analizowania, rozumienia i wykorzystania tych coraz to wi kszych zbiorów danych buduje si hurtownie danych. Stosowanie hurtowni danych pozwala na uporz dkowanie i usystematyzowanie zasobów informatycznych w przedsi biorstwie oraz daje mo liwo opanowania danych rozproszonych po ró nych systemach informatycznych [2]. Hurtownia danych to tematyczna, zintegrowana, zmienna w czasie składnica nieulotnych danych, przeznaczona do wspierania procesów podejmowania decyzji [20]. Hurtownia danych przechowuje uporz dkowane i ujednolicone informacje, ł czy dane pochodz ce z ro nych ródeł i zapami tuje je w ró nych przedziałach czasowych. Informacje w hurtowni danych mog by tylko odczytywane i nie ma mo liwo ci ich modyfikacji, dzi ki temu mo na je wykorzystywa do porówna i analiz. Z tego powodu dane pochodz ce z hurtowni danych s najlepszymi danymi do procesu eksploracji danych. Systemy klasy Business Intelligence pozwalaj na analiz zawarto ci baz danych. Systemy te oferuj wiele narz dzi analitycznych m.in. narz dzia słu ce do wielowymiarowej analizy warto ci w czasie rzeczywistym (OLAP On-Line Analitical Processing) oraz narz dzia inteligentnej eksploracji danych (Data Mining). Biznes Intelligence jest definiowany przez firm Gartner jako zorientowany na u ytkownika proces zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania decyzji. Systemy te wspieraj kadr menad ersk w celu podejmowania decyzji i rozwoju przedsi biorstwa [21]. Narz dzia analityczne klasy OLAP, dzi ki mo liwo ci definiowania kryteriów przez u ytkownika i przeszukiwania du ych zbiorów danych, umo liwiaj wielowymiarow analiz danych

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 37, wybranych pod k tem poł czonych ze sob relacji. Narz dzia te wspomagaj proces budowy zestawie dla u ytkowników na ka dym poziomie. 5. Hurtownia Danych w Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Obecnie w Centrum Onkologii (CO) jest wdra ana hurtownia danych przy zastosowaniu narz dzi Microsoft SQL Server Hurtownia danych b dzie miała za zadanie integrowa informacje z wielu specjalistycznych baz danych działaj cych w Centrum Onkologii. Informacje, które b d trafia do hurtowni danych pochodzi b d z ró nych sfer działalno ci CO tzn. ze sfery zwi zanej z administracj, kosztami, zarz dzaniem, jak równie zwi zanych bezpo rednio ze zdrowiem pacjentów. Informacje dotycz ce pacjentów obejmuj mi dzy innymi: procedury (zgodnie z Mi dzynarodow Klasyfikacj Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9 - ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), rozpoznania (zgodnie z klasyfikacj ICD-10), typ guza, typ raka, TNM (system słu cy do okre lania stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu), okres pobytu w szpitalu, leki, terapia, okres przyjmowania leków, informacja genetyczna, laboratoryjna, historia choroby, epikryza, itp. Zakłada si, e hurtownia danych b dzie słu y do tworzenia projektów naukowobadawczych, jak i utylitarnych. Projekty naukowo-badawcze b d miały na celu analizowanie danych biomedycznych dla optymalizacji terapii, jak i zwi kszenie komfortu leczenia i ycia pacjentów. Ponadto streszczenia realizowanych projektów, jak i meta dane publikacji, b d zamieszczane na stronach Internetowego Serwera Wiedzy Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Natomiast celem projektów utylitarnych b dzie bezpo redni wpływ na rozwój Centrum Onkologii poprzez dostarczanie kierownictwu (dzi ki kostkom OLAP) jak najbardziej dokładnych informacji w wybranym okresie czasu, jak równie zastosowanie aplikacji systemów Business Intelligence z analizami Data Mining. Obecnie z powodzeniem udało si zbudowa pilota ow kostk OLAP dotycz c Szybko ci reakcji Centrum Onkologii na rozpoznanie nowotworu w latach Pierwszym etapem technicznym realizacji kostki OLAP było zebranie danych pochodz cych z ró nych autonomicznych baz danych CO. W tym przypadku dokonano wyboru danych, zgromadzonych głównie w zintegrowanym systemie MedInf, który wspiera zarz dzanie oraz obsług pacjentów w Centrum Onkologii. Istotnym, oraz do wymagaj cym elementem implementacji było stworzenie struktury interfejsów umo liwiaj cych dostarczanie informacji do hurtowni danych. Nast pnie dokonano scalenia danych w hurtowni; w tym celu wykorzystano narz dzie SSIS (SQL Server Integration Services) firmy Microsoft. Technologia ta pozwoliła tak e na oczyszczenie i zachowanie wewn trznej spójno ci danych.

6 190 Remigiusz Lewandowski, Marcin Łagodzi ski, Eugenia Fronczak Wdro enie hurtowni danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im f. Łukaszczyka w Bydgoszczy Rysunek 1. Przepływ danych dotycz cy scalania spotka pacjentów z ICD-10 i zabiegów z kontrol przyrostowo ci danych ródło: Opracowanie własne. Kolejnym etapem było utworzenie tabeli wymiarów. Ustawiono importowania danych przyrostowo i zautomatyzowano procesy w celu okresowej aktualizacji danych. Wykonano, tak e transformacje danych w celu utworzenia tabeli faktów. Ze wzgl du na brak niektórych danych w okresie pocz tkowym rozwijania si systemu medycznego nale ało wykona pewne ograniczenia w celu utrzymania rzetelno ci i jako ci danych. Po utworzeniu struktur wymiarów i faktów wykonano kostk analityczn OLAP. W uproszczeniu kosk mo na traktowa jako wielowymiarow baz danych przechowuj c dane w sposób przypominaj cy wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne. Do utworzenia kostki wykorzystano SSAS (SQL Server Analysis Services) firmy Microsoft. Pierwszym etapem było utworzenia ródła danych, czyli poł czenia z serwerem hurtowni danych, a nast pnie widoku ródła danych, który jest logicznym odwzorowaniem fizycznych wymiarów i faktów w ródłowej bazie danych. Nast pnie wykonano powi zanie tabel i faktów i wymiarów za pomoc relacji i kluczy podstawowych. Utworzono wymiary, czyli dodano do miar kontekst i znaczenie. Ogólnie rzecz bior c wymiary słu do grupowania i filtrowania danych analitykowi. Wykonano tak e stany i trendy warto ci mierzonych. W celu utworzenia kostki i umieszczenia na serwerze wykonano procesowanie. Kost-

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 37, ka została przygotowana do okresowego i przyrostowego procesowania. Do raportowania, czyli prezentacji wyników wykorzystano SSRS (SQL Server Reporting Services) firmy Microsoft. Utworzono i udost pniono dla kierownictwa CO przykładowe raporty i analizy oparte o kostk, z uwzgl dnieniem subskrypcji raportów. Ustalenie cz stotliwo ci wysyłki raportów zale y w głównej mierze od kierownika zainteresowanego działu w Centrum Onkologii. Rysunek 2. Kostka- relacje, miary i wymiary, dla utworzonych wymiarów ródło: Opracowanie własne. Warto ciami mierzonymi kostki była liczba pacjentów, rednia dni od spotkania do rozpoznania, rednia dni od rozpoznania do zabiegu, rednia dni od spotkania do zabiegu. Natomiast wymiary kostki stanowiły kody ICD-10, Data spotkania w przychodni, pacjenci, komórka organizacyjna kieruj ca na zabieg, rodzaj zabiegu, komórka organizacyjna, w której postawiono rozpoznanie nowotworowe, komórka organizacyjna, w której miało miejsce pierwsze spotkanie pacjenta w Centrum.

8 192 Remigiusz Lewandowski, Marcin Łagodzi ski, Eugenia Fronczak Wdro enie hurtowni danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im f. Łukaszczyka w Bydgoszczy Rysunek 3. Przykładowy status warto ci mierzonej, ukazuj cy trend spadkowy redniej ilo ci dni od pierwszej wizyty pacjenta do rozpoznania nowotworu ródło: Opracowanie własne. Wykonanie kostki pozwoliło zaobserwowa w latach trendu spadkowego redniej ilo ci dni od pierwszej wizyty pacjenta do rozpoznania nowotworu, a co za tym idzie istotnie zwi kszyła si szybko reakcji Centrum Onkologii na rozpoznanie nowotworu przy jednoczesnym znacz cym wzro cie ilo ci pacjentów. 6. Podsumowanie Proces tworzenia hurtowni danych w jednostkach słu by zdrowia jest zło ony i pracochłonny, szczególnie w odniesieniu do du ych wolumenów ró norodnych danych generowanych przez wiele systemów specjalistycznych. Mi dzy innymi integracja danych biomedycznych pochodz cych z wielu ródeł jest dobrym tego przykładem. Eksport danych medycznych cz sto zapisywanych w formie tekstowej okazuje si by nie lada wyzwaniem. W procesie eksportu danych nale y równie pami ta na ewolucje samych systemów informatycznych słu cych do zbierania informacji medycznych, cz sto te same terminy mog by inaczej definiowane przez ró ne u ytkowników. W kolejnym krokiem b dzie zastosowanie kostek OLAP w obszarze finansowo-medycznym z uj ciem polityki kosztowej, jak równie wykorzystanie do projektów naukowo-badawczych mi dzy innymi w radioterapii. Centrum Onkologii wpisuje si w nurt wiatowych trendów technologii informacyjnych stosowanych w wiod cych jednostkach opieki zdrowotnej na wiecie. Mo na równie zakłada, e wdro enie hurtowni danych i zastosowanie Business Intelligence w ewidentny sposób przyczyni si do efektywniejszego zarz dzania wiedz w tej jednostce.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 37, Bibliografia [1] Fr ckiewicz-wronka, A. and Austin, A. Od zarz dzania informacj do tworzenia wiedzy zastosowanie ICT w organizacjach sektora zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytety l skiego, City, [2] Bies, G. Business intelligence w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytety l skiego, City, [3] ASTHO. Knowledge management for public health professionals. Raport Association of State and Territorial Health Officials, Washington, DC, [4] Kisielnicki, J. Zarz dzanie wiedz we współczesnych organizacjach, Rozdział z pracy zbiorowej pt.: Zarz dzanie wiedz w systemach informacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej we Wrocławiu, Wrocław, [5] Lavrac, N. Selected techniques for data mining in medicine. Artificial Intelligence in Medicine, 16, ), [6] NIH. Electronic Health Records Overview. National Institutes of Health, National Center for Research Resources, [7] PMC. The Case for Personalized Medicine. Personalized Medicine Coalition, [8] AHA. Continued Progress Hospital Use of Information Technology. American Hospital Association, [9] EuroRec. Articles of Association. European Institute for Health Records, [10] Madis, T. and Ross, P. Patient Opportunities in the Estonian Electronic Health Record System. City, [11] Greenhalgh, T., Stramer, K., Bratan, T., Byrne, E., Russell, J. and Potts, H. W. W. Adoption and non-adoption of a shared electronic summary record in England: a mixed-method case study. BMJ, ). [12] Nyczaj, K. Czy marzenia o internetowym koncie pacjenta si spełni? Nowoczesna Klinika2010). [13] EC. e-health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-health Area. Commission of the European Communities, Brussels, [14] MZ. Strategia e-zdrowie Polska Ministerstwo Zdrowia, [15] Lewandowski, R., Roszkowski, K. and Lewandowska, M. A. Personalized medicine in oncology: vision or realistic concept? Contemporary Oncology, in press 2011). [16] Mullins, I. M., Siadaty, M. S., Lyman, J., Scully, K., Garrett, C. T., Greg Miller, W., Muller, R., Robson, B., Apte, C., Weiss, S., Rigoutsos, I., Platt, D., Cohen, S. and Knaus, W. A. Data mining and clinical data repositories: Insights from a 667,000 patient data set. Computers in Biology and Medicine, 36, ), [17] Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P. and Uthurusamy, R. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. AAAI/MIT Press, [18] Schwarzer, G., Vach, W. and Schumacher, M. On the misuses of artificial neural networks for prognostic and diagnostic classification in oncology. Statistics in Medicine, 19, ), [19] Fronczak, E. and Michalcewicz, M. Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, ), [20] Inmon, W. H. Building the Data Warehouse, 1991.

10 194 Remigiusz Lewandowski, Marcin Łagodzi ski, Eugenia Fronczak Wdro enie hurtowni danych wspomagaj cej zarz dzanie wiedz na przykładzie Centrum Onkologii im f. Łukaszczyka w Bydgoszczy [21] Surma, J. Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo PWN, Warszawa, DATA WAREHOUSE IMPLEMENTATION TO SUPPORT KNOWLEDGE MANAGEMENT; A CASE STUDY OF F. ŁUKASZCZYK ONCOLOGY CENTRE IN BYDGOSZCZ, POLAND Summary Data management and knowledge discovery has become an important factor for success for many institutions. Similarly, health care seeks innovative applications for knowledge management, which play a key role in enhancing standards of care. The paper describes the implementation of data warehouse supporting knowledge management in case study of F. Łukaszczyk Oncology Center in Bydgoszcz. Article presents the importance of computerization and application of knowledge discovery in the management of health organizations, as well as the benefits of data warehouse implementation, Business Intelligence, Data Mining, and OLAP technology. Keywords: Business Intelligence, Data warehouse, OLAP, Data Mining, Medical Databases Remigiusz Lewandowski Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 bud. 3.1, Bydgoszcz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz Marcin Łagodzi ski Proinformatyka Sp. z o.o. ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz Eugenia Fronczak Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 bud. 3.1, Bydgoszcz

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Architektura i struktura funkcjonalna systemu TARGIT TARGIT Business Analytics BI System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 PLAN PREZENTACJI 1. PIKA 2. Typowe problemy Klientów 3. Rozwiązania 4. Wybrane usługi PIKA 5. Pomorskie Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w skutecznym zarządzaniu Jednostkami Samorządu Terytorialnego Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Jednostka Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Arkadiusz Janek Warszawa, 24.03.2016 INFORMACJE OGÓLNE Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo