Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników"

Transkrypt

1 Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników Zapisy na akcje pracownicze od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Informacje na temat punktów przyjmujących zapisy na stronach internetowych oraz oraz pod numerem telefonu (81) (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00) Informacja na temat akcji przysługujących poszczególnym pracownikom do wglądu w działach kadr zakładów i centrali PKP CARGO oraz spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych oraz w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w trakcie przyjmowania zapisu

2 Ruszyły zapisy na akcje PKP CARGO finansowane przez Spółkę i spółki zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych 2 grudnia rozpoczęły się zapisy na akcje pracownicze PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO, Spółka ). Uprawnieni pracownicy mogą zapisywać się na akcje pracownicze do 28 lutego 2014 r. (do godz ). Zapisy przyjmowane są w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, który przyjmuje zapisy na akcje pracownicze. Oferta skierowana jest do uprawnionych pracowników następujących spółek: - PKP CARGO S.A., - PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., - PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka Żurawica Sp. z o.o., - PKP CARGO TABOR KARSZNICE Sp. z o.o., - PKP Cargowag Sp. z o.o., oraz - PKP CARGOLOK Sp. z o.o. UWAGA: po 28 lutego 2014 r. pracownik straci prawo do złożenia zapisu na akcje PKP CARGO. Debiut PKP CARGO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który miał miejsce 30 października 2013 r. otworzył drogę do przekazania akcji pracowniczych uprawnionym pracownikom PKP CARGO i jej spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych. Jest to forma premii prywatyzacyjnej. Oferta akcji pracowniczych to istotny element Paktu Gwarancji Pracowniczych, który PKP CARGO i związki zawodowe działające w spółce podpisały 2 września 2013 r. Cena emisyjna jednej akcji pracowniczej: 68 zł Pracownicy będą zapisywać się na akcje pracownicze po cenie 68 zł, tzn. po cenie sprzedaży akcji, która została ustalona w październikowej ofercie publicznej. Łączna cena emisyjna akcji pracowniczych przysługujących uprawnionym pracownikom jest równa wartości premii prywatyzacyjnej po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe odliczenia, z którymi mamy do czynienia w przypadku wypłaty normalnych wynagrodzeń. Z kolei wartość premii prywatyzacyjnej w akcjach pracowniczych przypadających na poszczególnego pracownika zależy od jego stażu pracy (ustalanego na dzień ustalenia ceny sprzedaży akcji Spółki w październikowej ofercie publicznej, tj. na dzień 22 października 2013 r.) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółce liczonego za okres drugiego kwartału 2013 r. Poniżej przekazujemy szczegóły: osoba ze stażem powyżej 5 do 15 lat pracy na kolei otrzyma akcje pracownicze o wartości 0,8 przeciętnego wynagrodzenia, osoba ze stażem powyżej 15 do 30 lat pracy na kolei otrzyma akcje pracownicze o wartości 1,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoba ze stażem powyżej 30 lat pracy na kolei otrzyma akcje pracownicze o wartości 1,8 przeciętnego wynagrodzenia. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość przyznanych akcji pracowniczych będzie odpowiadała proporcjonalnie wymiarowi czasu pracy określonemu w umowie.

3 Dla kogo akcje PKP CARGO dla wszystkich pracowników PKP CARGO oraz spółek Grupy PKP Cargo S.A. objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych zatrudnionych w dniu 30 października 2013 roku na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy, z wyłączeniem członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu spółek zależnych, dla pracowników powyższych spółek, którzy w dniu 30 października 2013 roku przebywali na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych i bezpłatnych, odbywających służbę wojskową oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi byli nieobecni w pracy z usprawiedliwionych przyczyn i mogą zgodnie z prawem wrócić na swoje stanowisko lub stanowisko równorzędne po zakończeniu nieobecności, dla pracowników, którzy podjęli zatrudnienie w spółkach na skutek prawomocnego wyroku przywracającego do pracy, a którzy pozostawaliby w zatrudnieniu w Spółce w dniu 30 października 2013 roku. Szczegóły dotyczące liczby akcji pracowniczych przysługujących poszczególnym uprawnionym pracownikom znajdują się w działach kadr zakładów i centrali PKP CARGO oraz spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych. PKP CARGO oraz spółki zależne sfinansują objęcie akcji pracowniczych, przyznając uprawnionym pracownikom jednorazowe świadczenie w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej. Kwota jednorazowego świadczenia może zostać wykorzystana wyłącznie na dokonanie przez pracowników zapisu na akcje pracownicze. Różnica między liczbą przysługujących określonemu pracownikowi akcji pracowniczych pomnożonych przez cenę emisyjną akcji pracowniczych, a kwotą jednorazowego świadczenia zostanie wypłacona pracownikom w gotówce. W jaki sposób nabyć akcje pracownicze W celu złożenia zapisu na akcje pracownicze, uprawniony pracownik musi się udać do placówki Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, który przyjmuje od pracowników zapisy na akcje pracownicze. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przypisał uprawnionych pracowników do poszczególnych punktów obsługi klienta (POK) zlokalizowanych w pobliżu miejsca świadczenia przez nich pracy. Obsługa uprawnionych pracowników prowadzona będzie w poszczególnych lokalizacjach zgodnie ze szczegółowym harmonogramem obsługi. Terminy i miejsca obsługi poszczególnych uprawnionych pracowników można sprawdzić: na stronie internetowej Spółki: na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: pod numerem telefonu: infolinia: (81) (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00) Zgłaszanie się w wyznaczonym terminie zapewni uprawnionym pracownikom złożenie zapisów na przysługujące im akcje pracownicze bez zbędnego oczekiwania. W tym czasie pracownicy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego będą do wyłącznej dyspozycji uprawnionych pracowników. Stosowne ogłoszenia dotyczące, w szczególności terminów dokonywania zapisów, będą zamieszczane bezpośrednio w miejscach pracy przypisanych poszczególnym pracownikom. Aby móc złożyć zapis należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport, a w przypadku zmiany nazwiska należy przedłożyć dokument potwierdzający jego zmianę.

4 W przypadku stwierdzenia niezgodności w numerze PESEL lub liczby akcji pracowniczych przysługujących uprawnionemu pracownikowi, rozbieżności będą wyjaśniane na bieżąco. Do czasu wyjaśnienia przez Spółkę zaistniałych rozbieżności danych lub liczby akcji pracowniczych uprawniony pracownik nie może złożyć zapisu na akcje pracownicze. Uprawniony pracownik składa zapis na przysługującą mu liczbę akcji pracowniczych, która została wskazana przez Spółkę. Wraz ze złożeniem zapisu, uprawniony pracownik zobowiązany jest podpisać następujące dokumenty, przedstawione do podpisu w formie wydruków komputerowych: formularz zapisu, umowę potrącenia wierzytelności (w przypadku uprawnionego pracownika Spółki), oświadczenie o przekazie i przyjęciu przekazu (w przypadku uprawnionego pracownika spółki zależnej PKP Cargo S.A. wymienionej w Pakcie Gwarancji Pracowniczych), umowę ograniczenia zbywalności akcji na okres 2 lat od debiutu Spółki na GPW, czyli do 30 października 2015 r. pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, na podstawie którego m.in.: będą otwierane uprawnionym pracownikom rachunki inwestycyjne, załatwiane będą pozostałe formalności związane z deponowaniem akcji pracowniczych na tych rachunkach inwestycyjnych, składane będą wnioski o wpis do księgi akcyjnej. Złożony zapis bez podpisania ww. dokumentów będzie uznany za nieważny, a uprawniony pracownik utraci prawo do premii prywatyzacyjnej. Uprawniony Pracownik może złożyć tylko 1 (jeden) zapis na liczbę przysługujących mu Akcji Pracowniczych. Warto podkreślić, że rachunek inwestycyjny jest niezbędny do otrzymania akcji pracowniczych, a także w przyszłości zapewni możliwość ich sprzedaży na GPW. Rachunek umożliwi także przeprowadzanie innych operacji na akcjach pracowniczych. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie bezpłatnie prowadził rachunki inwestycyjne, w okresie obowiązywania zakazu obrotu, dla wszystkich pracowników, którzy złożą zapisy na akcje pracownicze.

5 Akcje także dla spadkobierców lub przez pełnomocnika Pełnomocnicy Uprawnieni pracownicy mogą składać zapisy za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pracownikowi Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, pełnomocnictwo wystawione w formie aktu notarialnego lub z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, zawierające umocowanie pełnomocnika, w szczególności do: złożenia zapisu, podpisania umowy potrącenia wierzytelności lub oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu, podpisania umowy ograniczenia zbywalności akcji (tzw. lock up), podpisania pełnomocnictwa dla DM. Dopuszczalne jest również udzielenie pełnomocnictwa w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone za granicą, powinno zostać uwierzytelnione albo poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spadkobiercy Spadkobiercy uprawnionych pracowników, którym przysługują akcje pracownicze, powinni przedstawić w PKP CARGO lub jej spółkach zależnych, w oryginale, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Złożenie zapisu przez spadkobierców możliwe będzie na zasadach analogicznych jak dla uprawnionych pracowników po wpisaniu ich przez Spółkę na listę uprawnionych pracowników. Jeżeli do spadku uprawnionych jest kilku spadkobierców dodatkowo niezbędne będzie przedstawienie umowy o dział spadku lub oświadczenia spadkobierców upoważniających do złożenia zapisu jednego ze spadkobierców wraz ze wskazaniem, że nabyte akcje będą przedmiotem działu spadku po ich rejestracji.

6 Dwuletnia blokada sprzedaży Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (rejestracja przez sąd) akcje pracownicze zostaną zapisane na rachunkach inwestycyjnych pracowników prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i objęte blokadą zgodnie z Paktem Gwarancji Pracowniczych. Pracownicy nie muszą jednak nic robić osobiście. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na podstawie udzielonego przez pracownika pełnomocnictwa, wykona w jego imieniu wszelkie czynności niezbędne do zapisania akcji pracowniczych na rachunku i dokonania wpisu w księdze akcyjnej. Podobnie jak przy innych tego typu operacjach, nie będzie można sprzedać, obciążyć lub w inny sposób rozporządzić akcjami pracowniczymi lub prawem do akcji pracowniczych przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, a więc do 30 października 2015 r. Warto jednak zauważyć, że akcje pracownicze będą mogły uczestniczyć w dywidendzie podobnie jak akcje nabyte przez inwestorów bezpośrednio w ofercie publicznej czy później na GPW. UWAGA: Zbycie lub obciążenie akcji lub jakichkolwiek praw do akcji przed dniem 30 października 2015 r. będzie bezskuteczne wobec Spółki i może narazić pracownika na odpowiedzialność odszkodowawczą.

7 Kluczowe daty harmonogramu oferty akcji pracowniczych DATA CZYNNOŚĆ/WYDARZENIE 29 listopada 2013 Publikacja memorandum informacyjnego na stronie i oraz w poszczególnych zakładach PKP Cargo i jej spółkach zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych. 2 grudnia 2013 Rozpoczęcie składania zapisów na akcje pracownicze. 28 lutego 2014 Zakończenie składania zapisów na akcje pracownicze. niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy 30 października 2015 po 30 października 2015 Zapisanie akcji pracowniczych na rachunkach inwestycyjnych uprawnionych pracowników. Upływ okresu ograniczenia (zakazu) zbywalności akcji pracowniczych. Pierwsze notowanie akcji pracowniczych na GPW. Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ). Oferta publiczna akcji spółki PKP Cargo S.A. ( Spółka ) skierowana do uprawnionych pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonym zgodnie z art. 39 Ustawy o ofercie ( Oferta ), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 14 maja 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII NS1 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI LENTEX S.A. z siedzibą w Lublińcu WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH. zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Minimalna kwota inwestycji: 226.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 30 listopada 2011 r. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo