PORADNIK. dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni"

Transkrypt

1 PORADNIK dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni 1. ZBYCIE AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA W dniu 9 listopada 2010r. nastąpiło zbycie przez Skarb Państwa akcji PLO S.A. na zasadach ogólnych. Zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia r. (Dz.U ze zm.), dalej zwaną Ustawą, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, czyli z dniem 10 lutego 2011r. 2. PODSTAWA NABYCIA Na podstawie art. 36 i następnych Ustawy wszystkim uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji PLO S.A. objętych przez Skarb Państwa w dniu r. Pula 15 % akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez wszystkich pracowników wynosi akcji o łącznej wartości nominalnej zł. Proces nabywania akcji odbywa się w trybie określonym w Ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U ze zm.), dalej zwanym rozporządzeniem. 3. KTO JEST UPRAWNIONY DO NABYCIA Uprawnionym do nabycia akcji PLO S.A. jest pracownik, który spełnia poniższe kryteria: 1) był pracownikiem komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Oceaniczne w dniu r.; 2) był w dniu r. stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U ze zm.); 3) przepracował co najmniej 10 lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę lub z przyczyn niedotyczących pracownika; 4) przepracował dziesięć lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji i został przejęty przez inny zakład pracy w trybie art Kodeksu pracy; 5) złożył w przewidzianym ustawowo terminie 6 miesięcy, tj. do dnia r. pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji oraz oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji; 6) nie nabył akcji nieodpłatnie w innej spółce.

2 4. W JAKIM TERMINIE MOŻNA NABYĆ AKCJE Uprawnienie do nabycia akcji powstaje w ciągu 3 miesięcy od zbycia pierwszych akcji przez Skarb Państwa na zasadach ogólnych, czyli z dniem 10 lutego 2011r. Prawo do nabycia akcji wygasa w ciągu 2 lat od dnia powstania prawa, czyli z dniem 11 lutego 2013r. 9 listopada 2010r. zbycie przez Skarb Państwa akcji PLO S.A. 10 lutego 2011r. powstaje prawo do nabycia nieodpłatnie akcji przez uprawnionych pracowników 11 lutego 2013r. prawo do nabycia nieodpłatnie akcji wygasa 5 ILE AKCJI NABYWA KAŻDY PRACOWNIK Ilość nabytych akcji jest uzależniona wyłącznie od długości okresu zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Oceaniczne i spółce PLO S.A. Pracownicy zostaną podzieleni na grupy ze względu na łączny okres zatrudnienia. 1) do 1 roku; 2) powyżej 1 roku do 3 lat; 3) powyżej 3 lat do 6 lat; 4) powyżej 6 lat do 9 lat; 5) powyżej 9 lat do 12 lat; 6) powyżej 12 lat do 15 lat; 7) powyżej 15 lat do 18 lat; 8) powyżej 18 lat do 21 lat; 9) powyżej 21 lat do 24 lat; 10) powyżej 24 lat. Uprawnieni pracownicy nabywają akcje Skarbu Państwa w równej liczbie w ramach grupy wyodrębnionej ze względu na łączny okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Oceaniczne oraz PLO S.A.. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uwzględnia się także okres zarządzania przedsiębiorstwem państwowym przez osoby fizyczne, które w dniu r. były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U ze zm.).

3 6. JAK I KTO USTALA LICZBĘ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJI KAŻDEMU PRACOWNIKOWI Zarząd PLO SA. w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w spółce określi liczbę akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup. Liczba akcji przypadających na każdą z grup ma być podzielna w liczbach całkowitych przez liczbę pracowników tworzących grupę. W obrębie danej grupy pracownicy nabywają taką samą ilość akcji. 7. PRAWO DO NABYCIA AKCJI PO ZMARŁYM PRACOWNIKU 1) Zgodnie z Ustawą prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu. 2) Jednakże spadkobierca uprawnionego pracownika może skorzystać z tego prawa wyłącznie, gdy uprawniony pracownik złożył oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji w przewidzianym ustawowo terminie 6 miesięcy, tj. do dnia 3 stycznia 2000r. 3) Spadkobierca uprawnionego pracownika może nieodpłatnie nabyć akcje spółki pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, w terminie do dnia 11 lutego 2013r. 4) W przypadku śmierci uprawnionego pracownika termin do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji tj. od dnia 10 lutego 2011r. do dnia 11 lutego 2013r. nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki: a. śmierć uprawnionego pracownika nastąpiła przed upływem terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, b. oświadczenie o zamiarze nabycia akcji zostało złożone przez uprawnionego pracownika albo jego spadkobiercę z zachowaniem terminu 6 miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru; c. został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu, w którym upłynął termin wygaśnięcia prawa, tj. 11 lutego 2013r. albo w tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 5) W razie przerwania biegu terminu do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 8. ETAPY PROCESU NABYWANIA AKCJI 1) W dniu 9 listopada 2010r. nastąpiło zbycie przez Skarb Państwa akcji PLO S.A. na zasadach ogólnych. W związku z powyższym Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało PLO S.A. w dniu 16 grudnia 2010r. o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez pracowników. Spółka zobowiązana jest od czasu przekazania w/w informacji do zaktualizowania listy uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji. Lista ta obejmuje wyłącznie uprawnionych pracowników, którzy spełnili warunki określone w punkcie 3 niniejszego Poradnika i znaleźli się na liście uprawnionych pracowników ustalonej przez Spółkę w lutym 2000r. Zaktualizowana lista nie będzie różniła się składem osobowym od pierwotnej listy sporządzonej w momencie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Oceaniczne. Aktualizacja listy polegać będzie na

4 uwzględnieniu w niej okresu zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz w PLO S.A. do dnia 9 listopada 2010r. 2) Spółka wywiesi w dniu 7 stycznia 2011 roku w budynku PLO S.A. przy ul. Śląskiej 49a w Gdyni listę uprawnionych pracowników z uwzględnieniem łącznego okresu zatrudnienia w PP PLO oraz w PLO S.A. 3) Informacja o terminie i miejscu wywieszenia listy, trybie i terminie składania reklamacji odnośnie ustalonego na liście okresu zatrudnienia oraz o terminie wygaśnięcia prawa została również zamieszczona w gazecie Rzeczpospolita w dniu r. i Dzienniku Bałtyckim w dniu r. 4) Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w spółce akcyjnej, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, tj. do dnia 21 stycznia 2011r. mogą złożyć pisemne reklamacje w PLO S.A. w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 220 (zobacz pkt 9 REKLAMACJE) 5) Spółka po rozpoznaniu reklamacji w trybie pkt 9 Poradnika, dokona w terminie 14 dni korekty listy. 6) Niezwłocznie po dokonaniu korekty listy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia korekty, Spółka sporządza listę uprawnionych pracowników z podziałem na grupy wyodrębnione ze względu na łączny okres zatrudnienia w PP PLO S.A. oraz w PLO S.A. 7) Zarząd PLO S.A. w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w spółce określi ilość akcji przypadających na każdą grupę. Liczba akcji przypadających na każdą z grup musi być podzielna w liczbach całkowitych przez liczbę pracowników tworzących grupę. 8) Zarząd PLO S.A. w imieniu MSP ogłosi w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej o przystąpieniu do zbywania akcji uprawnionym pracownikom od dnia 10 lutego 2011r. Spółka wywiesi także powyższe ogłoszenie w swojej siedzibie i oddziałach. 9) Ogłoszenie zawierać będzie dane spółki, liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, termin i miejsce zawierania umów, datę wygaśnięcia prawa do nabycia akcji oraz inne informacje. 9. REKLAMACJE 1) Reklamacje powinny zostać złożone w siedzibie PLO S.A. przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, piętro II pok.220 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy tj. do dnia 21 stycznia 2011r. Reklamacje złożone po 21 stycznia 2011r. nie podlegają rozpoznaniu. 2) Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Oceaniczne oraz w spółce PLO S.A.. 3) Reklamację oraz dokumenty do niej załączone zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Zarząd PLO S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, nie później niż do dnia 4 lutego 2011r. 4) O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka powiadomi wnoszącego na piśmie. 5) Rozpoznanie reklamacji wyczerpuje tok reklamacyjny.

5 10. KIEDY MOŻNA PODPISAĆ UMOWĘ 1) Nabywanie akcji przez pracowników będzie odbywało się w okresie od 10 lutego 2011r. do 11 lutego 2013r. 2) Spółka ustali szczegółowy harmonogram zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji z uprawnionymi pracownikami, który określi termin oraz miejsce zawarcia umowy. Pracownicy zostaną podzieleni wg kolejności alfabetycznej ich nazwisk. 3) Spółka poinformuje o powyższym harmonogramie w lokalnej i ogólnokrajowej prasie oraz w siedzibie i oddziałach PLO S.A. 11. JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PRZYGOTOWAĆ 1) Uprawniony pracownik zamierzający podpisać umowę nieodpłatnego zbycia akcji powinien przedłożyć swój dowód osobisty. 2) Pracownikowi zostanie przedstawiona: umowa nieodpłatnego zbycia akcji, oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce oraz formularz aktualizacji danych osobowych, w przypadku konieczności wprowadzenia zmienionych danych osobowych pracownika. 3) W przypadku gdy osobą uprawnioną do zawarcia umowy zbycia akcji jest spadkobierca uprawnionego pracownika, który spełnił warunki nabycia nieodpłatnego akcji, winien przedstawić następujące dokumenty: a) dowód osobisty; b) Akt zgonu uprawnionego pracownika; c) Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, które stało się prawomocne przed wygaśnięciem prawa do nieodpłatnego nabycia akcji tj. przed 11 lutym 2013r. (Uwaga: PATRZ pkt 7 ust 4 PRAWO DO NABYCIA AKCJI PO ZMARŁYM PRACOWNIKU) lub; d) Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 4) W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, konieczne jest przedłożenie oprócz dokumentów wskazanych powyżej również: a) Prawomocne postanowienie sądu o podziale spadku, lub b) Umowa o podziale spadku/lub częściowym podziale spadku zawarta przez wszystkich spadkobierców w formie przewidzianej dla tego typu umowy tj. formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub aktu notarialnego. 5) W przypadku, gdy jedynym spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia, konieczne jest przedłożenie oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 3 również: a) Dowód osobisty opiekuna osoby niepełnoletniej; b) Akt urodzenia osoby niepełnoletniej; c) Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (matki i/lub ojca) stwierdzające, iż w dniu zawarcia umowy nieodpłatnego zbycia akcji nie został on/ona pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, lub jego/jej władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona wobec w/w osoby niepełnoletniej.

6 6) W przypadku, gdy jednym ze spadkobierców jest osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, konieczne jest przedłożenie ponad dokumenty wskazane powyżej w punktach 3, 4, i 5 również prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kurateli lub opieki. 12. PODPISANIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1) Umowa nieodpłatnego zbycia akcji może zostać podpisana przez pełnomocnika ustanowionego zarówno przez uprawnionego pracownika jak i jego spadkobiercę. 2) Dokument pełnomocnictwa powinien być sporządzony w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem udzielającego pełnomocnictwo (mocodawcy) lub w formie aktu notarialnego. 3) W treści pełnomocnictwa powinna zostać zawarta informacja o liczbie akcji przysługujących mocodawcy. 4) W przypadku, gdy pełnomocnictwo sporządzone jest za granicą, podpis mocodawcy powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego. 5) Pełnomocnik zawierający umowę nieodpłatnego zbycia akcji powinien przedłożyć następujące dokumenty: a) Dowód osobisty; b) Oryginał dokumentu pełnomocnictwa; c) Kserokopia dowodu osobistego mocodawcy. 13. OGRANICZENIA PÓŹNIEJSZEGO ZBYWANIA i ZAMIANY AKCJI 1) Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobiercę nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, czyli przed dniem 10 listopada 2012r, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki przed upływem 3 lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, czyli przed dniem 10 listopada 2013 r. 2) Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie zawarta przed upływem powyższych terminów jest nieważna. UWAGA: W późniejszym terminie niniejszy Poradnik zostanie zaktualizowany o dodatkowe informacje.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH PODSTAWA PRAWNA ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. NA AKCJE SPÓŁKI KONSOLIDUJĄCEJ ENERGA S.A. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2004 r. Dz.U.04.264.2628 2011.07.21 zm. Dz.U.2011.149.888 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07 Druk nr 1750 Warszawa, 18 maja 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych Projekt U S T A W A z dnia o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2013 Burmistrza Miasta Lędziny I.POSTANOWIENIA OGÓLNE z dnia 18.03.2013 REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Część I. FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26/2015. Temat: KOFOLA S.A. ogłasza drugie zaproszenie w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 26/2015. Temat: KOFOLA S.A. ogłasza drugie zaproszenie w ramach skupu akcji własnych Raport bieżący nr 26/2015 KOFOLA S.A. Data: 25.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza drugie zaproszenie w ramach skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników

Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników Zapisy na akcje pracownicze od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Informacje na

Bardziej szczegółowo

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, dnia 12 maja 2014 r. Strona 1 z 24 NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22 PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22 Nr _ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE składa Propozycję Nabycia Obligacji imiennych Serii A22 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda wyemitowanych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 500 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO.

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO. Prospekt informacyjny Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo