OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A."

Transkrypt

1 OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje nabycie akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLELDRD00017 ( Akcje ), w liczbie nie większej niż Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji. Spółka P1 Sp. z o.o. jest spółką zależną od spółki Emperia Holding S.A. Spółka Emperia Holding S.A. posiada 100 % udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu spółki P1 Sp. z o.o. W konsekwencji realizacji Oferty Zakupu Nabywca nabędzie Akcje w ilości łącznej nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 5,32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akce nabyte na podstawie niniejszej Oferty Zakupu zostaną następnie zbyte na rzecz spółki Emperia Holding S.A. w celu umorzenia. Cena Zakupu Akcji wynosi 45,32 PLN ( słownie: czterdzieści pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) za jedną Akcję. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, Warszawa ( Dom Maklerski ) Millennium Dom Maklerski S.A. zawarł ze spółką P1 Sp. z o.o. umowę, w której zobowiązał się nabywać we imieniu i na rachunek spółki P1 Sp. z o.o. w związku z programem skupu akcji własnych Emperia Holding S.A., o którym mowa poniżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 11 października 2012 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia. Intencją spółki Emperia Holding S.A. jako spółki publicznej było zastosowanie optymalnej, z punktu widzenia interesów akcjonariuszy, formy skupu akcji. Wykorzystanie trybu niniejszej Oferty Zakupu stworzy zdaniem Emperia Holding S.A. wszystkim akcjonariuszom równe szanse do sprzedaży akcji. Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszej Oferty Zakupu Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą Zakupu, Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Niniejsza Oferta Zakupu Akcji zostanie dodatkowo opublikowana na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl). Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejszą Ofertę Zakupu można uzyskać w POK Millennium Domu Maklerskiego S.A. osobiście i telefonicznie lub w Millennium Domu Maklerskim S.A. pod numerami telefonów (058) Definicje i skróty używane w treści Oferty Zakupu Akcje Akcje objęte Ofertą Zakupu, Akcje Kupowane Akcjonariusz Bank Powiernik Dom Maklerski Cena Zakupu KDPW Nabywca Akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez EMPERIA HOLDING S.A., oznaczone kodem PLELDRD00017, zdematerializowane Akcje w liczbie nie większej niż sztuk Osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej będąca akcjonariuszem EMPERIA HOLDING S.A. Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Cena zakupu Akcji nabywanych przez Nabywcę w ramach Oferty Zakupu wynosząca 45,32 PLN za jedną Akcję Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

2 Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi Akcji na Ofertę Zakupu Akcji Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji POK Niniejsza Oferta Zakupu Akcji skierowana do wszystkich Akcjonariuszy Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Rezydent Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe Spółka EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9 Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz z późn. zm.) 2. Harmonogram Oferty Zakupu Otwarcie Oferty Zakupu Akcji oraz rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji r. Zamknięcie Oferty Zakupu Akcji oraz zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji r. Przewidywany dzień rozliczenia Oferty Zakupu Akcji r. 3. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji są osoby fizyczne osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji. 4. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w POK Domu Maklerskiego wymienionych w załączniku nr 3 do Oferty Zakupu, w okresie trwania Oferty Zakupu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK. Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu powinien dokonać w POK następujących czynności: 1. Złożyć w POK, wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Oferty Zakupu, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji, Nabywcy oraz Domu Maklerskiego. 2. Złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzającego: - dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji (przewidywany dzień rozliczenia to r.), oraz - wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Nabywcy, z liczbą Akcji i po cenie 45,32 zł zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Nabywcą w KDPW. Osoby zamierzające złożyć Ofertę Srzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności: - złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje, dyspozycję blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji (przewidywany dzień rozliczenia to r.) - uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, - uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych formularz Oferty Sprzedaży Akcji, podpisać wypełniony formularz i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie. W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, w przypadku Oferty Sprzedaży Akcji dokonywanej przez pełnomocnika, na adres:

3 Millennium Dom Maklerski S.A. Targ Drzewny Gdańsk obowiązkowo z dopiskiem na kopercie Emperia Holding. W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej w dniu r. Nabywca oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji. W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej Oferty Zakupu Akcji, a także zostanie przesłany do domów/biur maklerskich członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika Podmioty uprawnione, o których mowa w pkt 3 Oferty Zakupu, przy składania Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji pełnomocnictwo zgodne z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą winno być poświadczone poprzez apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i Mocodawcy: - dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu oraz w przypadku Nierezydenta obywatelstwo, - Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, numer REGON, - Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego. Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawiony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi), - wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, - wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi), - wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży Akcji złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Oferty Zakupu Akcji. Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w POK przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji.

4 6. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy Nabywca nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzie większa od Akcji, wszystkie Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania. Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty Zakupu Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Akcje Kupowane zostaną nabyte przez Nabywcę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a Nabywcą zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Millennium Dom Maklerski S.A. 7. Zapłata Ceny Zakupu Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Nabywcę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie Zakupu Akcji oraz Ceny Zakupu, pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu) zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi umowę sprzedaży Akcji EMPERIA HOLDING S.A. w ramach ogłoszonej przez P1 Sp. z o.o. Oferty Zakupu Akcji. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest P1 Sp. z o.o. Imię i nazwisko / Firma: Adres zamieszkania / Siedziba: Telefon: Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: - Miejscowość: Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy): Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: - Miejscowość: PESEL, seria i nr. dok. tożsam/regon: (w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego) NIP: (w przypadku nierezydentów numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w kraju podatnika) Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej: Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej: D O Forma prawna: Status dewizowy: - os. fizyczna - rezydent os. fizyczna rezydent - os. prawna - nierezydent os. Fizyczna Prawna nierezydent - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży, kod ISIN: PLELDRD00017 Liczba os. fizyczna Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza - rezydent słownie:. Cena jednej Akcji: 45,32 zł Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych: Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 1. zapoznałem/am się z treścią Oferty Zakupu Akcji i akceptuję jej warunki, 2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji, 4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty Zakupu Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania. 5. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji Data oraz podpis i pieczęć pracownika przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA... (Miejscowość i data) My, niżej podpisani działając w imieniu:... (nazwa banku powiernika) z siedzibą.. zwanego dalej Bankiem Powiernikiem, pełniącego funkcje banku powiernika na rzecz;.. (nazwa klienta) z siedzibą:... (zwanego dalej Klientem") w związku z Ofertą Zakupu, w ramach której P1 Sp. z o.o. oferuje zakup Akcji EMPERIA HOLDING S.A. (zwaną dalej Ofertą Zakupu Akcji"), niniejszym oświadczamy, że: 1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji, a w szczególności: zablokowania Akcji, złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz świadectwa depozytowego, wystawienia instrukcji rozliczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Zakupu Akcji, po cenie 45,32 zł, odebrania egzemplarza złożonej w Millennium Domu Maklerskim S.A. Oferty Sprzedaży Akcji. 3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta. 4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta. 5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje EMPERIA HOLDING S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane na koncie Millennium Domu Maklerskiego S.A. w KDPW, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez Millennium Dom Maklerski S.A., wskazującego warunki rozliczenia. Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:. (imię i nazwisko,adres zamieszkania, nr dowodu osobistego,pesel) Za Bank Powiernik:. Podpis, imię i nazwisko, stanowisko Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

7 Załącznik nr 3 Lista Punktów Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A. Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Godziny pracy Białystok Al. J. Piłsudskiego 13/ (0-prefix-85) , Bielsko-Biała 11 Listopada (0-prefix-33) , Bydgoszcz Słowackiego (0-prefix-52) , Gdańsk Okopowa (0-prefix-58) , , Katowice Wawelska (0-prefix-32) , Łódź Pl. Komuny Paryskiej 5a (0-prefix-42) , 51, 52, Olsztyn J. Piłsudskiego 11/ (0-prefix-89) , Poznań Plac Wiosny Ludów (0-prefix-61) Szczecin Jagiellońska (0-prefix-91) , Toruń Szosa Chełmińska (0-prefix-56) , Warszawa Al. Jana Pawła II (0-prefix-22) , ,

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Strona 1 W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Zgodnie z art. 151 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo