INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2)"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji Erasmus+ Akcja 2 (KA2) aktualizacja: 27/03/2014

2 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 5 B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification)... 5 B.2. Narodowa Agencja instytucji wnioskującej (National Agency of the Applicant Institution)... 5 C. Instytucje uczestniczące w projekcie (Participating organisation(s))... 5 C.1. Instytucja wnioskująca (Applicant Organisation)... 5 C.1.2/C.2.2/C.3.2. (itd.) Akredytacja (Accreditation)... 6 C.1.3/C.2.3/C.3.3 (itd.) Cele, działania i doświadczenia instytucji (Background and experience)... 6 C.1.3 (lub C.1.4) Przedstawiciel prawny (Legal Representative)... 6 C.2./C.3. (itd.) Instytucja partnerska (Partner Organisation)... 6 D. Opis projektu (Description of the Project)... 7 F. Wdrażanie (Implementation)... 7 F.2 Działania w ramach projektu (Project Activities)... 7 F.2.1. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs)... 7 F.2.2. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events)... 8 F.2.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities)... 9 H. Budżet (Budget) H. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project management and Implementation) H. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project Meetings) H. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) H. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier events) O dofinansowanie wydatków w tej kategorii można ubiegać się tylko, gdy zaplanowano stworzenie rezultatów pracy intelektualnej H.5. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) H.5.1. Podróż (Travel) H.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) H. 6. Specjalne potrzeby (Special needs) H. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) I. Streszczenie projektu (Project summary) I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) (Summary of participating organisations), I.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) I.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total Grant) J. Lista kontrolna (Checklist), L. Oświadczenie (Declaration of honour)

3 M. Załączniki (Annexes) N. Złożenie wniosku (Submission) Uwagi ogólne Niniejsza instrukcja odnosi się tylko i wyłącznie do wniosku o partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. W takim wniosku na pierwszej stronie ukazuje się Typ akcji ( Field ): Partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji ( Strategic Partnerships addressing more than one field ). Partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji (międzysektorowe partnerstwa strategiczne) to projekty, w których planuje się oddziaływanie na więcej niż jeden spośród sektorów programu Erasmus+. Program Erasmus+ obejmuje 5 sektorów (fields): edukację szkolną (School Education), kształcenie i szkolenia zawodowe (Vocational Education and Training), szkolnictwo wyższe (Higher Education), edukację dorosłych (Adult Education) i młodzież (Youth). Mianem międzysektorowego partnerstwa strategicznego można określić projekt, który stawia sobie za cel przyniesienie korzyści przynajmniej dwóm z wyżej wymienionych sektorów. Skład partnerstwa powinien być odpowiedni do osiągnięcia stawianych przed projektem celów. Nie ma jednak sztywnych kryteriów określających sektory, z jakich muszą pochodzić organizacje uczestniczące w projekcie międzysektorowym. Zależy to od celów projektu. Partnerstwo strategiczne, w którego skład wchodzą instytucje z różnych sektorów, niekoniecznie będzie międzysektorowe. Projekt będzie międzysektorowy, jeśli korzyści, jakie pojawią się w konsekwencji osiągnięcia celów, będą oddziaływać na więcej niż jeden sektor edukacji, szkoleń i młodzieży. Jeśli nie, czyli jeśli wszystkie współpracujące w partnerstwie organizacje będą wypracowywały rezultaty istotne dla tylko jednego z wyżej wymienionych sektorów, wówczas partnerstwo jest skierowane tylko do jednego sektora i należy wybrać formularz wniosku odpowiedni dla tego sektora. Formularze wniosku o partnerstwa strategiczne dla wszystkich poszczególnych sektorów można pobrać ze strony: Mimo iż międzysektorowe partnerstwo strategiczne ma przynieść korzyści więcej niż jednemu sektorowi, to wnioskodawca musi wskazać we wniosku, który sektor jest najbardziej reprezentowany w projekcie (por. punkt B. poniżej). Na etapie wnioskowania Partnerstwo (konsorcjum) musi podjąć decyzję, dla którego sektora realizacja projektu przyniesie najwięcej pożytku. 3

4 INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA (BĘDĄCA KOORDYNATOREM CAŁEGO PROJEKTU) SKŁADA WNIOSEK ONLINE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, W IMIENIU CAŁEJ GRUPY PARTNERSKIEJ. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać na swoim komputerze i dopiero wówczas rozpocząć jego wypełnianie. Nie ma możliwości otwarcia i wypełnienia wniosku otwartego na stronie internetowej. Formularz wniosku można wypełnić tylko w Programie Adobe Reader. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Programu, czyli 11.0, którą można pobrać ze strony: Wypełniając wniosek, należy pamiętać o poniższych zasadach: W momencie o wpisywania numeru/numerów PIC do wniosku, o wypełniania części budżetowej wniosku, o składania ostatecznej wersji wniosku online musi być zapewniona stała łączność internetowa urządzenia (np. komputera), na którym wypełniany jest wniosek. eform jest aktywnym formularzem wniosku, w którym niektóre pola pojawiają się, a niektóre znikają po wybraniu konkretnej opcji w danym pytaniu. Wnioskodawca może sam dodawać pewne części wniosku np. instytucje partnerskie. We wszystkie pola opisowe w formularzu wniosku można wpisać tekst o długości maks znaków. Wypełniając formularz wniosku, należy podać wyczerpujące informacje, pamiętając, że eksperci oceniający wniosek będą formułowali swoje opinie jedynie w oparciu o treść wniosku. Wypełnienie pól z czerwonym obramowaniem jest obowiązkowe. Wypełnienie pól bez czerwonego obramowania nie jest obowiązkowe. Pola o szarym tle, których nie można edytować, są polami, w których automatycznie pojawia się wcześniej wprowadzone dane (np. dane wnioskodawcy po wpisaniu numeru PIC) lub zsumują się na podstawie wskazanych wcześniej informacji. Przyciski + oraz - pozwalają odpowiednio dodać lub usunąć rubrykę. W każdym momencie wypełniania wniosku, można użyć przycisku Zatwierdź ( Validate ), aby sprawdzić, czy wprowadzone dotychczas dane są poprawne i czy uzupełniono wszystkie wymagane pola. Niniejsza instrukcja dotyczy obu wersji językowych formularza wniosku: polskiej i angielskiej. Angielskie nazwy części i rubryk wniosku podano w nawiasach. 4

5 B. Informacje o projekcie (Context) We wniosku międzysektorowym przy pytaniu Który sektor jest najbardziej reprezentowany we wniosku? ( Which field is mostly represented in this application? ) wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijalnej ten sektor (field), któremu projekt przyniesie najwięcej korzyści. Do wyboru jest pięć sektorów, które obejmuje Program Erasmus+: edukacja szkolna (School Education), kształcenie i szkolenia zawodowe (Vocational Education and Training), szkolnictwo wyższe (Higher Education), edukacja dorosłych (Adult Education) i młodzież (Youth). Nie ma możliwości złożenia wniosku bez wybrania sektora wiodącego. B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification) Data rozpoczęcia projektu należy wybrać datę r. Łączny czas trwania projektu (w miesiącach) należy wybrać z listy 24 miesięce lub 36 miesiący Data zakończenia projektu - dla projektu trwającego 24 miesięcy jest to data r. - dla projektu trwającego 36 miesięcy jest to data r. B.2. Narodowa Agencja instytucji wnioskującej (National Agency of the Applicant Institution) Jeśli wnioskodawcą (koordynatorem projektu) jest polska instytucja, należy wybrać z listy PL01 (POLSKA). C. Instytucje uczestniczące w projekcie (Participating organisation(s)) C.1. Instytucja wnioskująca (Applicant Organisation) Po wpisaniu numeru PIC dane instytucji wnioskującej zostaną automatycznie zaimportowane do wniosku z Portalu Użytkownika URF. Nie ma możliwości edytowania i poprawiania danych, które zostały zaimportowane do wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w części C.1 Instytucja wnioskująca i C.1.1. Profil instytucji należy je skorygować w profilu użytkownika na Portalu Użytkownika URF a następnie ponownie wpisać numer PIC do wniosku. 5

6 C.1.2/C.2.2/C.3.2. (itd.) Akredytacja (Accreditation) Część wniosku Akredytacja ( Accreditation ) należy wypełnić tylko dla tych instytucji uczestniczących w projekcie, które uzyskały akredytację w ramach programu Erasmus+ (od Narodowej Agencji programu lub Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego). Istnieją 3 typy takich akredytacji, każda z nich przeznaczona jest dla organizacji działających w innym obszarze: Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ERAPLUS-ECHE) ( Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE) ) dla uczelni, Akredytacja instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (ERAPLUS-VET-MOB-CERT) ( Accreditation of VET organisations (ERAPLUS-VET- MOB-CERT) ), Akredytacja organizacji wolontariatu młodzieżowego (ERAPLUS-EVS-CHARTER) ( Accreditation of Youth Volunteering Organisations (ERAPLUS-EVS-CHARTER) ). Jeśli dana instytucja uzyskała stosowną dla swojego obszaru działalności akredytację, należy w tej części wniosku kliknąć na przycisk ze znakiem +, a następnie wybrać z listy rozwijalnej właściwą nazwę akredytacji (jedną spośród 3 podanych powyżej). UWAGA! Żadna inna pozycja na liście rozwijalnej nie jest właściwa. Wszystkie szkoły wyższe z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa (ECHE) wyższego i podać jej dane w tej części wniosku, a następnie w polu Numer akredytacji/certyfikatu ( Accreditation Reference ) wpisać kod Erasmusa uczelni. Formularz nie weryfikuje tych danych, więc należy uważnie sprawdzić, czy wpisało się prawidłowy kod Erasmusa. Dla instytucji nieposiadających akredytacji (jednego z typów opisanych powyżej) należy wypełnić część wniosku Cele, działania i doświadczenia instytucji (C.1.3/C.2.3/C.3.3 itd.). C.1.3/C.2.3/C.3.3 (itd.) Cele, działania i doświadczenia instytucji (Background and experience) Ta część wniosku znika, gdy dla danej instytucji uczestniczącej w projekcie wypełniono część C.1.2. Akredytacja ( Accreditation ). C.1.3 (lub C.1.4) Przedstawiciel prawny (Legal Representative) W tej części wniosku należy wpisać tę samą osobę, która podpisuje Oświadczenie ( Declaration of Honour ) załączane do wniosku. C.2./C.3. (itd.) Instytucja partnerska (Partner Organisation) Po wpisaniu numeru PIC dane instytucji partnerskiej zostaną automatycznie zaimportowane do wniosku. Nie ma możliwości edytowania i poprawiania danych, które zostały zaimportowane do wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w 6

7 części C.1 Instytucja wnioskująca i C.1.1. Profil instytucji ( Profile ) należy je skorygować w profilu użytkownika na Portalu Użytkownika URF a następnie ponownie wpisać numer PIC do wniosku. W niewypełnionym formularzu wniosku znajdują się pola do uzupełnienia tylko dla jednej instytucji partnerskiej - C.2. Aby dodać kolejnych partnerów projektu, należy kliknąć na przycisk Dodaj instytucję partnerską ( Add Partner ). Zwracamy uwagę, że nie można dodać instytucji partnerskiej między instytucjami partnerskimi już wprowadzonymi do wniosku. Kolejna instytucja partnerska zostanie zawsze dodana jako ostatnia. D. Opis projektu (Description of the Project) Należy podać priorytety strategiczne i tematy, których dotyczy projekt. Można podać maks. 2 priorytety i 3 tematy. F. Wdrażanie (Implementation) Należy szczegółowo wypełnić pole: Prosimy opisać działania, jakie będą prowadzone w ramach projektu. Prosimy szczegółowo opisać zwłaszcza te, które będą finansowane ze środków na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. ( Please describe the activities that your project will organise. Please provide detailed information in particular about the project activities that will be supported from the grant for Project Management and Implementation. ) W tym polu należy ponadto jasno przedstawić rolę każdej instytucji uczestniczącej w projekcie, szczególnie jeśli w projekcie nie przewidziano rezultatów pracy intelektualnej. W celu lepszego przedstawienia sposobu należy także przygotować harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na obowiązującym szablonie (the timeline for the project activities and outputs using the template provided) dostarczonym przez Komisję Europejską (KE) i załączyć go do wniosku (por. punkty J. L. poniżej). Wzór ten można pobrać ze strony: F.2 Działania w ramach projektu (Project Activities) F.2.1. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) Rezultaty pracy intelektualnej zostały zdefiniowane w Przewodniku po programie Erasmus+ jako takie konkretne rezultaty projektu, które są znaczące/istotne pod względem jakości i ilości. Powinny to być konkretne i wymierne rezultaty, które będą wdrażane lub promowane przez instytucje zaangażowane w projekt. Oznacza to, że część F.2.1. wniosku powinny wypełniać tylko te partnerstwa, które przewidują tego typu rezultaty. Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie 7

8 związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na Zarządzanie projektem i jego wdrażanie ( Project management and implementation ) i nie powinny być uwzględnione w kategorii Rezultaty pracy intelektualnej ( Intellectual Outputs ). Ponieważ partnerstwo planujące tworzenie rezultatów pracy intelektualnej może wnioskować o środki na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w wytwarzanie tych rezultatów w części H.3. wniosku ( Budżet ), w części F.2.1 należy zawrzeć wyczerpujący opis rezultatów pracy intelektualnej i działań prowadzących do ich osiągnięcia. Opis ten powinien udowadniać, że praca związana z wytworzeniem tych rezultatów nie stanowi typowej pracy związanej z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, oraz że jej wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia celów projektu. W niewypełnionym formularzu wniosku ta część (F.2.1.) jest pusta. Aby dodać rezultat, należy kliknąć na przycisk Dodaj rezultat ( Add Output ). Wówczas w formularzu pojawią się pola umożliwiające opisanie działania, które ma prowadzić do wytworzenia danego rezultatu. Można dodawać kolejne działania prowadzące do osiągnięcia tego rezultatu, klikając na przycisk ze znakiem +. Dla każdego takiego działania należy podać instytucję kierującą działaniem i instytucje w nim uczestniczące, aby w dalszej części wniosku (H.3.) można było wnioskować o środki dla pracowników tych instytucji pracujących nad osiągnięciem danego rezultatu. Ewentualne kolejne rezultaty pracy intelektualnej należy dodawać tak samo jak pierwszy, tj. klikając przycisk Dodaj rezultat ( Add Output ). Zwracamy uwagę, że nie można dodać rezultatu pracy intelektualnej między rezultatami już wprowadzonymi do wniosku. Kolejny rezultat zostanie zawsze dodany jako ostatni na liście i oznaczony kolejnym numerem. F.2.2. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events) Ta część wniosku służy do opisania wydarzeń, których celem jest popularyzowanie rezultatów pracy intelektualnej wytworzonych w projekcie. Oznacza to, że tę część wniosku mogą uzupełniać tylko te partnerstwa, które przewidują wytworzenie tego typu rezultatów. W opisie każdego wydarzenia upowszechniającego rezultat pracy intelektualnej należy podać miejsce (kraj), w którym będzie się ono odbywać. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej nie mogą być realizowane w krajach partnerskich. 8

9 F.2.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) We wniosku należy wykazać, że zaplanowane działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Jeśli Partnerstwo wnioskuje o dofinansowanie wsparcia językowego ( Linguistic suport ) osób biorących udział w długoterminowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, we wniosku należy uzasadnić konieczność uzyskania takiego dofinansowania dla uczestników. W polu Rodzaj działania ( Activity Type ) pojawia się lista rozwijalna zawierająca wszystkie działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które można przewidzieć w partnerstwach strategicznych dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji. Jednak w danym projekcie międzysektorowym możliwe są tylko te typy działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które są przeznaczone dla grup docelowych danego projektu właściwych dla danego sektora. Projekty dotyczące edukacji szkolnej jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy grup uczniów ( Long-term study mobility of pupils ) Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Krótkoterminowe wymiany grup uczniów ( Short-term exchanges of groups of pupils ) Osoby towarzyszące podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów ( Accompanying persons for short-term exchanges of groups of pupils ) Projekty dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego ( blended mobility of VET learners ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej osób w trakcie kształcenia zawodowego ( Accompanying persons for blended mobility of VET learners ) Projekty dotyczące szkolnictwa wyższego jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: 9

10 Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Mobilność łączona studentów szkół wyższych ( Blended mobility of higher education students ) Programy intensywne dla nauczycieli/nauczycieli akademickich 1 ( Intensive programme for teaching Staff ) Programy intensywne dla osób uczących się/kształcących się ( Intensive programme for learners ) Projekty dotyczące edukacji dorosłych jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training event ) Mobilność łączona dorosłych słuchaczy ( Blended mobility of adult learners ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej dorosłych słuchaczy ( Accompanying persons for blended mobility of adult learners ) Projekty dotyczące młodzieży jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy dla osób pracujących z młodzieżą ( Long-term mobility of youth workers ) Krótkie programy szkoleniowe dla osób pracujących z młodzieżą ( Shortterm training events for youth workers ) Mobilność łączona młodych ludzi ( Blended mobility of young people ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej młodych ludzi ( Accompanying persons for blended mobility of young people ) H. Budżet (Budget) H. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project management and Implementation) Dane w tej części wniosku kalkulują się automatycznie dla pierwszych 10 instytucji uczestniczących w projekcie wprowadzonych do części B i C wniosku. 1 chodzi o udział w projekcie nauczycieli prowadzących programy intensywne dla osób uczących się/kształcących się 10

11 H. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project Meetings) Pole Łączna liczba uczestników ( Total No of Participants ) W tym polu w tabeli należy podać łączną liczbę uczestników wszystkich spotkań dla danego przedziału odległości, w których przedstawiciele danej instytucji wezmą udział. Przykładowo jeśli z danej instytucji 2 pracowników jedzie na 2 wydarzenia odbywające się w odległości między 100 a 1999 km od miejsca początkowego, to w wierszu dotyczącym pracowników danej instytucji, w polu łączna liczba uczestników ( Total No of participants ) należy wpisać liczbę: 4. Wówczas w polu Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) w danym wierszu pojawi się wynik mnożenia łącznej liczby uczestników przez kwotę dofinansowania na jednego uczestnika (w naszym przykładzie: 1150). Pole Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) jest iloczynem pola Łączna liczba uczestników ( Total No of participants ) i pola Dofinansowanie na uczestnika (Grant per participant). Pole Łączna liczba spotkań ( Total No of Meetings ) nie jest brane pod uwagę do wyliczenia kwoty w polu: Wnioskowane dofinansowanie. Kalkulator odległości W celu określenia dofinansowania organizacji spotkań projektowych przypadających na jednego uczestnika, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line Komisji Europejskiej dostępnego pod linkiem: Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników spotkań projektowych. Uwaga! Liczba kilometrów powinna być obliczona na podstawie odległości między siedzibą instytucji partnerskiej a miejscem wydarzenia. H. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) W tej części wnioskuje się o pokrycie wyłącznie kosztów wynagrodzenia osób pracujących nad rezultatami pracy intelektualnej. Koszty kalkuluje się na podstawie: liczby dni roboczych, które pracownik instytucji uczestniczącej w projekcie poświęci na opracowanie danego rezultatu pracy intelektualnej, kraju, w którym jest usytuowana instytucja uczestnicząca w projekcie zatrudniająca danego pracownika oraz 11

12 kategorii, do jakiej należy dany pracownik (stawki dla poszczególnych kategorii pracowników zostały zdefiniowane przez Komisję Europejską, patrz tabela na str Przewodnika po porgramie Erasmus+ ). Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na Zarządzanie projektem i jego wdrożenie ( Project management and implementation ). H. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier events) O dofinansowanie wydatków w tej kategorii można ubiegać się tylko, gdy zaplanowano stworzenie rezultatów pracy intelektualnej. H.5. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) W tej części należy podawać dane zgodne z danymi dotyczącymi działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które zostały zamieszczone w części F.2.3 wniosku. H.5.1. Podróż (Travel) Kalkulator odległości W celu określenia dofinansowania podróży uczestników działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora online Komisji Europejskiej dostępnego pod linkiem: Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników danego typu działania. Formularz automatycznie wyliczy dofinansowanie podróży dla jednego i wszystkich uczestników. Uwaga! Liczba kilometrów powinna być obliczona na podstawie odległości między siedzibą instytucji partnerskiej a miejscem wydarzenia. H.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) Tę część budżetu mogą uzupełniać tylko te partnerstwa, które przewidują w swoich działaniach mobilność uczestników trwającą powyżej 2 miesięcy. Potrzebę otrzymania środków na Wsparcie językowe ( Linguistic suport ) trzeba uzasadnić w części opisowej wniosku (F.2.3). 12

13 H. 6. Specjalne potrzeby (Special needs) W tej części budżetu planuje się koszty rzeczywiste związane z udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych. Mogą to być zarówno pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie zaangażowani w jego zarządzanie i wdrażanie, jak i osoby biorące udział w działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. W tej części należy uzasadnić potrzebę uzyskania takiego dofinansowania. H. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) W tej części budżetu wnioskuje się o pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających z realizacji projektu, których nie można uwzględnić w pozostałych kategoriach kosztów. Chodzi np. o koszty podwykonawstwa, zakupu towarów czy usług, których partnerzy projektu nie są w stanie zapewnić samodzielnie. Takie wydatki będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych. W tej części należy uzasadnić potrzebę uzyskania takiego dofinansowania. W pozycję wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) należy wpisać kwotę stanowiącą 75% przewidywanych kosztów nadzwyczajnych. 25% kwoty musi pochodzić ze źródeł innych niż dofinansowanie z programu Erasmus+. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to EUR. I. Streszczenie projektu (Project summary) Jeśli formularz wniosku jest wypełniony w innym języku niż angielski, we wniosku należy podać - dodatkowo do streszczenia w języku projektu - również streszczenie w języku angielskim. I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) (Summary of participating organisations), I.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) Części: I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) ( Summary of participating organisations ) oraz I.2 Podsumowanie budżetu ( Budget Summary ) wypełniają się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wcześniejszych częściach wniosku. I.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total Grant) Pole Obliczone dofinansowanie ( Grant Calculated ) uzupełnia się automatycznie. W polu Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) należy wpisać wnioskowaną kwotę dofinansowania, która nie może być wyższa niż kwota w polu Obliczone dofinansowanie ( Grant Calculated ). 13

14 J. Lista kontrolna (Checklist), L. Oświadczenie (Declaration of honour) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ONLINE wnioskodawca OBOWIĄZKOWO musi wydrukować cześć L. wniosku Oświadczenie ( Declaration of Honour ), klikając przycisk Wydrukuj oświadczenie / Print Declaration of Honour, przekazać je przedstawicielowi prawnemu instytucji wnioskującej do podpisu, a następnie zeskanować podpisane oświadczenie i OBOWIĄZKOWO załączyć w postaci zeskanowanego pliku w tabeli M. Załączniki ( Annexes ). Prawny przedstawiciel podpisujący oświadczenie powinien być tą samą osobą, której dane podano w części C.1.3 (lub C.1.4) wniosku Przedstawiciel prawny. W przypadku kiedy Oświadczenie podpisuje dyrektor szkoły nieposiadającej osobowości prawnej (np. szkoły postawowej), należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez Organ Prowadzący do reprezentowania OP, złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ akcja KA2 Partnerstwa strategiczne oraz do podpisania umowy finansowej. M. Załączniki (Annexes) Poza Oświadczeniem ( Declaration of Honour ) prawnego przedstawiciela instytucji wnioskującej (por. punkty J i L powyżej) w części M wniosku należy również załączyć: uprzednio wypełniony harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na obowiązującym szablonie (the timeline for the project activities and outputs using the template provided), pełnomocnictwa udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera, podpisane przez obie strony, sporządzone na wzorze dostarczonym przez KE (the mandates of each partner to the applicant signed by both parties). Maksymalna liczba załączników (plików), które można załączyć to pięć. Dokument składający się z wielu stron powinien zostać zeskanowany do jednego pliku (np. PDF). Pełnomocnictwa (tzw. mandates) od instytucji partnerskich powinny zostać zeskanowane do jednego pliku. N. Złożenie wniosku (Submission) Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną (za pomocą przycisku Złóż i prześlij online / Submit Online ), należy sprawdzić jego poprawność - w tym załączniki w części M - i zatwierdzić go przy użyciu przycisku Zatwierdź ( Validate ). 14

15 Wniosek eform należy złożyć wyłącznie elektronicznie: przycisk Złóż i prześlij online / Submit Online w części N.2 nie jest wymagane wysłanie wydruku wniosku do NA. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wypełnianiem i składaniem wniosku online, prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu W przypadku pytań dotyczących spraw merytorycznych związanych z zawartością wniosku, prosimy o kontakt z zespołem Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego (KA2 HE) w Narodowej Agencji: Po złożeniu wniosku eform wnioskodawca nie otrzymuje automatycznego mailowego potwierdzenia potwierdzeniem złożenia wniosku jest informacja w stopce Ten formularz został złożony on-line [data i godz]. Status: OK. [nr] oraz w części N.4 Status OK.. Po złożeniu wniosku eform zmieni się Kod kontrolny wniosku (Form hash code) widoczny w stopce. Kod kontrolny złożonego wniosku i Oświadczenia (Declaration of Honour) dołączonego wcześniej do wniosku zawsze będą różne. Jest to poprawy stan rzeczy. 15

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 17/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1. Dane

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT. Informacje ogólne uruchomienie Generatora, strona główna, podstawowe opcje i przyciski.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT. Informacje ogólne uruchomienie Generatora, strona główna, podstawowe opcje i przyciski. Załącznik nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT Edycja 2014 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2010 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2013 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo