INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2)"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji Erasmus+ Akcja 2 (KA2) aktualizacja: 27/03/2014

2 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 5 B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification)... 5 B.2. Narodowa Agencja instytucji wnioskującej (National Agency of the Applicant Institution)... 5 C. Instytucje uczestniczące w projekcie (Participating organisation(s))... 5 C.1. Instytucja wnioskująca (Applicant Organisation)... 5 C.1.2/C.2.2/C.3.2. (itd.) Akredytacja (Accreditation)... 6 C.1.3/C.2.3/C.3.3 (itd.) Cele, działania i doświadczenia instytucji (Background and experience)... 6 C.1.3 (lub C.1.4) Przedstawiciel prawny (Legal Representative)... 6 C.2./C.3. (itd.) Instytucja partnerska (Partner Organisation)... 6 D. Opis projektu (Description of the Project)... 7 F. Wdrażanie (Implementation)... 7 F.2 Działania w ramach projektu (Project Activities)... 7 F.2.1. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs)... 7 F.2.2. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events)... 8 F.2.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities)... 9 H. Budżet (Budget) H. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project management and Implementation) H. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project Meetings) H. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) H. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier events) O dofinansowanie wydatków w tej kategorii można ubiegać się tylko, gdy zaplanowano stworzenie rezultatów pracy intelektualnej H.5. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) H.5.1. Podróż (Travel) H.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) H. 6. Specjalne potrzeby (Special needs) H. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) I. Streszczenie projektu (Project summary) I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) (Summary of participating organisations), I.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) I.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total Grant) J. Lista kontrolna (Checklist), L. Oświadczenie (Declaration of honour)

3 M. Załączniki (Annexes) N. Złożenie wniosku (Submission) Uwagi ogólne Niniejsza instrukcja odnosi się tylko i wyłącznie do wniosku o partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. W takim wniosku na pierwszej stronie ukazuje się Typ akcji ( Field ): Partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji ( Strategic Partnerships addressing more than one field ). Partnerstwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji (międzysektorowe partnerstwa strategiczne) to projekty, w których planuje się oddziaływanie na więcej niż jeden spośród sektorów programu Erasmus+. Program Erasmus+ obejmuje 5 sektorów (fields): edukację szkolną (School Education), kształcenie i szkolenia zawodowe (Vocational Education and Training), szkolnictwo wyższe (Higher Education), edukację dorosłych (Adult Education) i młodzież (Youth). Mianem międzysektorowego partnerstwa strategicznego można określić projekt, który stawia sobie za cel przyniesienie korzyści przynajmniej dwóm z wyżej wymienionych sektorów. Skład partnerstwa powinien być odpowiedni do osiągnięcia stawianych przed projektem celów. Nie ma jednak sztywnych kryteriów określających sektory, z jakich muszą pochodzić organizacje uczestniczące w projekcie międzysektorowym. Zależy to od celów projektu. Partnerstwo strategiczne, w którego skład wchodzą instytucje z różnych sektorów, niekoniecznie będzie międzysektorowe. Projekt będzie międzysektorowy, jeśli korzyści, jakie pojawią się w konsekwencji osiągnięcia celów, będą oddziaływać na więcej niż jeden sektor edukacji, szkoleń i młodzieży. Jeśli nie, czyli jeśli wszystkie współpracujące w partnerstwie organizacje będą wypracowywały rezultaty istotne dla tylko jednego z wyżej wymienionych sektorów, wówczas partnerstwo jest skierowane tylko do jednego sektora i należy wybrać formularz wniosku odpowiedni dla tego sektora. Formularze wniosku o partnerstwa strategiczne dla wszystkich poszczególnych sektorów można pobrać ze strony: Mimo iż międzysektorowe partnerstwo strategiczne ma przynieść korzyści więcej niż jednemu sektorowi, to wnioskodawca musi wskazać we wniosku, który sektor jest najbardziej reprezentowany w projekcie (por. punkt B. poniżej). Na etapie wnioskowania Partnerstwo (konsorcjum) musi podjąć decyzję, dla którego sektora realizacja projektu przyniesie najwięcej pożytku. 3

4 INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA (BĘDĄCA KOORDYNATOREM CAŁEGO PROJEKTU) SKŁADA WNIOSEK ONLINE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, W IMIENIU CAŁEJ GRUPY PARTNERSKIEJ. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać na swoim komputerze i dopiero wówczas rozpocząć jego wypełnianie. Nie ma możliwości otwarcia i wypełnienia wniosku otwartego na stronie internetowej. Formularz wniosku można wypełnić tylko w Programie Adobe Reader. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Programu, czyli 11.0, którą można pobrać ze strony: Wypełniając wniosek, należy pamiętać o poniższych zasadach: W momencie o wpisywania numeru/numerów PIC do wniosku, o wypełniania części budżetowej wniosku, o składania ostatecznej wersji wniosku online musi być zapewniona stała łączność internetowa urządzenia (np. komputera), na którym wypełniany jest wniosek. eform jest aktywnym formularzem wniosku, w którym niektóre pola pojawiają się, a niektóre znikają po wybraniu konkretnej opcji w danym pytaniu. Wnioskodawca może sam dodawać pewne części wniosku np. instytucje partnerskie. We wszystkie pola opisowe w formularzu wniosku można wpisać tekst o długości maks znaków. Wypełniając formularz wniosku, należy podać wyczerpujące informacje, pamiętając, że eksperci oceniający wniosek będą formułowali swoje opinie jedynie w oparciu o treść wniosku. Wypełnienie pól z czerwonym obramowaniem jest obowiązkowe. Wypełnienie pól bez czerwonego obramowania nie jest obowiązkowe. Pola o szarym tle, których nie można edytować, są polami, w których automatycznie pojawia się wcześniej wprowadzone dane (np. dane wnioskodawcy po wpisaniu numeru PIC) lub zsumują się na podstawie wskazanych wcześniej informacji. Przyciski + oraz - pozwalają odpowiednio dodać lub usunąć rubrykę. W każdym momencie wypełniania wniosku, można użyć przycisku Zatwierdź ( Validate ), aby sprawdzić, czy wprowadzone dotychczas dane są poprawne i czy uzupełniono wszystkie wymagane pola. Niniejsza instrukcja dotyczy obu wersji językowych formularza wniosku: polskiej i angielskiej. Angielskie nazwy części i rubryk wniosku podano w nawiasach. 4

5 B. Informacje o projekcie (Context) We wniosku międzysektorowym przy pytaniu Który sektor jest najbardziej reprezentowany we wniosku? ( Which field is mostly represented in this application? ) wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijalnej ten sektor (field), któremu projekt przyniesie najwięcej korzyści. Do wyboru jest pięć sektorów, które obejmuje Program Erasmus+: edukacja szkolna (School Education), kształcenie i szkolenia zawodowe (Vocational Education and Training), szkolnictwo wyższe (Higher Education), edukacja dorosłych (Adult Education) i młodzież (Youth). Nie ma możliwości złożenia wniosku bez wybrania sektora wiodącego. B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification) Data rozpoczęcia projektu należy wybrać datę r. Łączny czas trwania projektu (w miesiącach) należy wybrać z listy 24 miesięce lub 36 miesiący Data zakończenia projektu - dla projektu trwającego 24 miesięcy jest to data r. - dla projektu trwającego 36 miesięcy jest to data r. B.2. Narodowa Agencja instytucji wnioskującej (National Agency of the Applicant Institution) Jeśli wnioskodawcą (koordynatorem projektu) jest polska instytucja, należy wybrać z listy PL01 (POLSKA). C. Instytucje uczestniczące w projekcie (Participating organisation(s)) C.1. Instytucja wnioskująca (Applicant Organisation) Po wpisaniu numeru PIC dane instytucji wnioskującej zostaną automatycznie zaimportowane do wniosku z Portalu Użytkownika URF. Nie ma możliwości edytowania i poprawiania danych, które zostały zaimportowane do wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w części C.1 Instytucja wnioskująca i C.1.1. Profil instytucji należy je skorygować w profilu użytkownika na Portalu Użytkownika URF a następnie ponownie wpisać numer PIC do wniosku. 5

6 C.1.2/C.2.2/C.3.2. (itd.) Akredytacja (Accreditation) Część wniosku Akredytacja ( Accreditation ) należy wypełnić tylko dla tych instytucji uczestniczących w projekcie, które uzyskały akredytację w ramach programu Erasmus+ (od Narodowej Agencji programu lub Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego). Istnieją 3 typy takich akredytacji, każda z nich przeznaczona jest dla organizacji działających w innym obszarze: Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ERAPLUS-ECHE) ( Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE) ) dla uczelni, Akredytacja instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (ERAPLUS-VET-MOB-CERT) ( Accreditation of VET organisations (ERAPLUS-VET- MOB-CERT) ), Akredytacja organizacji wolontariatu młodzieżowego (ERAPLUS-EVS-CHARTER) ( Accreditation of Youth Volunteering Organisations (ERAPLUS-EVS-CHARTER) ). Jeśli dana instytucja uzyskała stosowną dla swojego obszaru działalności akredytację, należy w tej części wniosku kliknąć na przycisk ze znakiem +, a następnie wybrać z listy rozwijalnej właściwą nazwę akredytacji (jedną spośród 3 podanych powyżej). UWAGA! Żadna inna pozycja na liście rozwijalnej nie jest właściwa. Wszystkie szkoły wyższe z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa (ECHE) wyższego i podać jej dane w tej części wniosku, a następnie w polu Numer akredytacji/certyfikatu ( Accreditation Reference ) wpisać kod Erasmusa uczelni. Formularz nie weryfikuje tych danych, więc należy uważnie sprawdzić, czy wpisało się prawidłowy kod Erasmusa. Dla instytucji nieposiadających akredytacji (jednego z typów opisanych powyżej) należy wypełnić część wniosku Cele, działania i doświadczenia instytucji (C.1.3/C.2.3/C.3.3 itd.). C.1.3/C.2.3/C.3.3 (itd.) Cele, działania i doświadczenia instytucji (Background and experience) Ta część wniosku znika, gdy dla danej instytucji uczestniczącej w projekcie wypełniono część C.1.2. Akredytacja ( Accreditation ). C.1.3 (lub C.1.4) Przedstawiciel prawny (Legal Representative) W tej części wniosku należy wpisać tę samą osobę, która podpisuje Oświadczenie ( Declaration of Honour ) załączane do wniosku. C.2./C.3. (itd.) Instytucja partnerska (Partner Organisation) Po wpisaniu numeru PIC dane instytucji partnerskiej zostaną automatycznie zaimportowane do wniosku. Nie ma możliwości edytowania i poprawiania danych, które zostały zaimportowane do wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w 6

7 części C.1 Instytucja wnioskująca i C.1.1. Profil instytucji ( Profile ) należy je skorygować w profilu użytkownika na Portalu Użytkownika URF a następnie ponownie wpisać numer PIC do wniosku. W niewypełnionym formularzu wniosku znajdują się pola do uzupełnienia tylko dla jednej instytucji partnerskiej - C.2. Aby dodać kolejnych partnerów projektu, należy kliknąć na przycisk Dodaj instytucję partnerską ( Add Partner ). Zwracamy uwagę, że nie można dodać instytucji partnerskiej między instytucjami partnerskimi już wprowadzonymi do wniosku. Kolejna instytucja partnerska zostanie zawsze dodana jako ostatnia. D. Opis projektu (Description of the Project) Należy podać priorytety strategiczne i tematy, których dotyczy projekt. Można podać maks. 2 priorytety i 3 tematy. F. Wdrażanie (Implementation) Należy szczegółowo wypełnić pole: Prosimy opisać działania, jakie będą prowadzone w ramach projektu. Prosimy szczegółowo opisać zwłaszcza te, które będą finansowane ze środków na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. ( Please describe the activities that your project will organise. Please provide detailed information in particular about the project activities that will be supported from the grant for Project Management and Implementation. ) W tym polu należy ponadto jasno przedstawić rolę każdej instytucji uczestniczącej w projekcie, szczególnie jeśli w projekcie nie przewidziano rezultatów pracy intelektualnej. W celu lepszego przedstawienia sposobu należy także przygotować harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na obowiązującym szablonie (the timeline for the project activities and outputs using the template provided) dostarczonym przez Komisję Europejską (KE) i załączyć go do wniosku (por. punkty J. L. poniżej). Wzór ten można pobrać ze strony: F.2 Działania w ramach projektu (Project Activities) F.2.1. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) Rezultaty pracy intelektualnej zostały zdefiniowane w Przewodniku po programie Erasmus+ jako takie konkretne rezultaty projektu, które są znaczące/istotne pod względem jakości i ilości. Powinny to być konkretne i wymierne rezultaty, które będą wdrażane lub promowane przez instytucje zaangażowane w projekt. Oznacza to, że część F.2.1. wniosku powinny wypełniać tylko te partnerstwa, które przewidują tego typu rezultaty. Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie 7

8 związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na Zarządzanie projektem i jego wdrażanie ( Project management and implementation ) i nie powinny być uwzględnione w kategorii Rezultaty pracy intelektualnej ( Intellectual Outputs ). Ponieważ partnerstwo planujące tworzenie rezultatów pracy intelektualnej może wnioskować o środki na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w wytwarzanie tych rezultatów w części H.3. wniosku ( Budżet ), w części F.2.1 należy zawrzeć wyczerpujący opis rezultatów pracy intelektualnej i działań prowadzących do ich osiągnięcia. Opis ten powinien udowadniać, że praca związana z wytworzeniem tych rezultatów nie stanowi typowej pracy związanej z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, oraz że jej wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia celów projektu. W niewypełnionym formularzu wniosku ta część (F.2.1.) jest pusta. Aby dodać rezultat, należy kliknąć na przycisk Dodaj rezultat ( Add Output ). Wówczas w formularzu pojawią się pola umożliwiające opisanie działania, które ma prowadzić do wytworzenia danego rezultatu. Można dodawać kolejne działania prowadzące do osiągnięcia tego rezultatu, klikając na przycisk ze znakiem +. Dla każdego takiego działania należy podać instytucję kierującą działaniem i instytucje w nim uczestniczące, aby w dalszej części wniosku (H.3.) można było wnioskować o środki dla pracowników tych instytucji pracujących nad osiągnięciem danego rezultatu. Ewentualne kolejne rezultaty pracy intelektualnej należy dodawać tak samo jak pierwszy, tj. klikając przycisk Dodaj rezultat ( Add Output ). Zwracamy uwagę, że nie można dodać rezultatu pracy intelektualnej między rezultatami już wprowadzonymi do wniosku. Kolejny rezultat zostanie zawsze dodany jako ostatni na liście i oznaczony kolejnym numerem. F.2.2. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events) Ta część wniosku służy do opisania wydarzeń, których celem jest popularyzowanie rezultatów pracy intelektualnej wytworzonych w projekcie. Oznacza to, że tę część wniosku mogą uzupełniać tylko te partnerstwa, które przewidują wytworzenie tego typu rezultatów. W opisie każdego wydarzenia upowszechniającego rezultat pracy intelektualnej należy podać miejsce (kraj), w którym będzie się ono odbywać. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej nie mogą być realizowane w krajach partnerskich. 8

9 F.2.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) We wniosku należy wykazać, że zaplanowane działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Jeśli Partnerstwo wnioskuje o dofinansowanie wsparcia językowego ( Linguistic suport ) osób biorących udział w długoterminowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, we wniosku należy uzasadnić konieczność uzyskania takiego dofinansowania dla uczestników. W polu Rodzaj działania ( Activity Type ) pojawia się lista rozwijalna zawierająca wszystkie działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które można przewidzieć w partnerstwach strategicznych dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji. Jednak w danym projekcie międzysektorowym możliwe są tylko te typy działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które są przeznaczone dla grup docelowych danego projektu właściwych dla danego sektora. Projekty dotyczące edukacji szkolnej jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy grup uczniów ( Long-term study mobility of pupils ) Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Krótkoterminowe wymiany grup uczniów ( Short-term exchanges of groups of pupils ) Osoby towarzyszące podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów ( Accompanying persons for short-term exchanges of groups of pupils ) Projekty dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego ( blended mobility of VET learners ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej osób w trakcie kształcenia zawodowego ( Accompanying persons for blended mobility of VET learners ) Projekty dotyczące szkolnictwa wyższego jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: 9

10 Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training events ) Mobilność łączona studentów szkół wyższych ( Blended mobility of higher education students ) Programy intensywne dla nauczycieli/nauczycieli akademickich 1 ( Intensive programme for teaching Staff ) Programy intensywne dla osób uczących się/kształcących się ( Intensive programme for learners ) Projekty dotyczące edukacji dorosłych jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe ( Long-term teaching or training assignments ) Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników ( Short-term joint staff training event ) Mobilność łączona dorosłych słuchaczy ( Blended mobility of adult learners ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej dorosłych słuchaczy ( Accompanying persons for blended mobility of adult learners ) Projekty dotyczące młodzieży jako jednego z sektorów mogą wnioskować o: Długoterminowe wyjazdy dla osób pracujących z młodzieżą ( Long-term mobility of youth workers ) Krótkie programy szkoleniowe dla osób pracujących z młodzieżą ( Shortterm training events for youth workers ) Mobilność łączona młodych ludzi ( Blended mobility of young people ) Osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej młodych ludzi ( Accompanying persons for blended mobility of young people ) H. Budżet (Budget) H. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project management and Implementation) Dane w tej części wniosku kalkulują się automatycznie dla pierwszych 10 instytucji uczestniczących w projekcie wprowadzonych do części B i C wniosku. 1 chodzi o udział w projekcie nauczycieli prowadzących programy intensywne dla osób uczących się/kształcących się 10

11 H. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project Meetings) Pole Łączna liczba uczestników ( Total No of Participants ) W tym polu w tabeli należy podać łączną liczbę uczestników wszystkich spotkań dla danego przedziału odległości, w których przedstawiciele danej instytucji wezmą udział. Przykładowo jeśli z danej instytucji 2 pracowników jedzie na 2 wydarzenia odbywające się w odległości między 100 a 1999 km od miejsca początkowego, to w wierszu dotyczącym pracowników danej instytucji, w polu łączna liczba uczestników ( Total No of participants ) należy wpisać liczbę: 4. Wówczas w polu Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) w danym wierszu pojawi się wynik mnożenia łącznej liczby uczestników przez kwotę dofinansowania na jednego uczestnika (w naszym przykładzie: 1150). Pole Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) jest iloczynem pola Łączna liczba uczestników ( Total No of participants ) i pola Dofinansowanie na uczestnika (Grant per participant). Pole Łączna liczba spotkań ( Total No of Meetings ) nie jest brane pod uwagę do wyliczenia kwoty w polu: Wnioskowane dofinansowanie. Kalkulator odległości W celu określenia dofinansowania organizacji spotkań projektowych przypadających na jednego uczestnika, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line Komisji Europejskiej dostępnego pod linkiem: Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników spotkań projektowych. Uwaga! Liczba kilometrów powinna być obliczona na podstawie odległości między siedzibą instytucji partnerskiej a miejscem wydarzenia. H. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) W tej części wnioskuje się o pokrycie wyłącznie kosztów wynagrodzenia osób pracujących nad rezultatami pracy intelektualnej. Koszty kalkuluje się na podstawie: liczby dni roboczych, które pracownik instytucji uczestniczącej w projekcie poświęci na opracowanie danego rezultatu pracy intelektualnej, kraju, w którym jest usytuowana instytucja uczestnicząca w projekcie zatrudniająca danego pracownika oraz 11

12 kategorii, do jakiej należy dany pracownik (stawki dla poszczególnych kategorii pracowników zostały zdefiniowane przez Komisję Europejską, patrz tabela na str Przewodnika po porgramie Erasmus+ ). Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na Zarządzanie projektem i jego wdrożenie ( Project management and implementation ). H. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier events) O dofinansowanie wydatków w tej kategorii można ubiegać się tylko, gdy zaplanowano stworzenie rezultatów pracy intelektualnej. H.5. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) W tej części należy podawać dane zgodne z danymi dotyczącymi działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, które zostały zamieszczone w części F.2.3 wniosku. H.5.1. Podróż (Travel) Kalkulator odległości W celu określenia dofinansowania podróży uczestników działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora online Komisji Europejskiej dostępnego pod linkiem: Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników danego typu działania. Formularz automatycznie wyliczy dofinansowanie podróży dla jednego i wszystkich uczestników. Uwaga! Liczba kilometrów powinna być obliczona na podstawie odległości między siedzibą instytucji partnerskiej a miejscem wydarzenia. H.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) Tę część budżetu mogą uzupełniać tylko te partnerstwa, które przewidują w swoich działaniach mobilność uczestników trwającą powyżej 2 miesięcy. Potrzebę otrzymania środków na Wsparcie językowe ( Linguistic suport ) trzeba uzasadnić w części opisowej wniosku (F.2.3). 12

13 H. 6. Specjalne potrzeby (Special needs) W tej części budżetu planuje się koszty rzeczywiste związane z udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych. Mogą to być zarówno pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie zaangażowani w jego zarządzanie i wdrażanie, jak i osoby biorące udział w działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. W tej części należy uzasadnić potrzebę uzyskania takiego dofinansowania. H. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) W tej części budżetu wnioskuje się o pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających z realizacji projektu, których nie można uwzględnić w pozostałych kategoriach kosztów. Chodzi np. o koszty podwykonawstwa, zakupu towarów czy usług, których partnerzy projektu nie są w stanie zapewnić samodzielnie. Takie wydatki będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych. W tej części należy uzasadnić potrzebę uzyskania takiego dofinansowania. W pozycję wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) należy wpisać kwotę stanowiącą 75% przewidywanych kosztów nadzwyczajnych. 25% kwoty musi pochodzić ze źródeł innych niż dofinansowanie z programu Erasmus+. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to EUR. I. Streszczenie projektu (Project summary) Jeśli formularz wniosku jest wypełniony w innym języku niż angielski, we wniosku należy podać - dodatkowo do streszczenia w języku projektu - również streszczenie w języku angielskim. I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) (Summary of participating organisations), I.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) Części: I.1 Instytucje uczestniczące (zestawienie) ( Summary of participating organisations ) oraz I.2 Podsumowanie budżetu ( Budget Summary ) wypełniają się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wcześniejszych częściach wniosku. I.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total Grant) Pole Obliczone dofinansowanie ( Grant Calculated ) uzupełnia się automatycznie. W polu Wnioskowane dofinansowanie ( Grant Requested ) należy wpisać wnioskowaną kwotę dofinansowania, która nie może być wyższa niż kwota w polu Obliczone dofinansowanie ( Grant Calculated ). 13

14 J. Lista kontrolna (Checklist), L. Oświadczenie (Declaration of honour) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ONLINE wnioskodawca OBOWIĄZKOWO musi wydrukować cześć L. wniosku Oświadczenie ( Declaration of Honour ), klikając przycisk Wydrukuj oświadczenie / Print Declaration of Honour, przekazać je przedstawicielowi prawnemu instytucji wnioskującej do podpisu, a następnie zeskanować podpisane oświadczenie i OBOWIĄZKOWO załączyć w postaci zeskanowanego pliku w tabeli M. Załączniki ( Annexes ). Prawny przedstawiciel podpisujący oświadczenie powinien być tą samą osobą, której dane podano w części C.1.3 (lub C.1.4) wniosku Przedstawiciel prawny. W przypadku kiedy Oświadczenie podpisuje dyrektor szkoły nieposiadającej osobowości prawnej (np. szkoły postawowej), należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez Organ Prowadzący do reprezentowania OP, złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ akcja KA2 Partnerstwa strategiczne oraz do podpisania umowy finansowej. M. Załączniki (Annexes) Poza Oświadczeniem ( Declaration of Honour ) prawnego przedstawiciela instytucji wnioskującej (por. punkty J i L powyżej) w części M wniosku należy również załączyć: uprzednio wypełniony harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na obowiązującym szablonie (the timeline for the project activities and outputs using the template provided), pełnomocnictwa udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera, podpisane przez obie strony, sporządzone na wzorze dostarczonym przez KE (the mandates of each partner to the applicant signed by both parties). Maksymalna liczba załączników (plików), które można załączyć to pięć. Dokument składający się z wielu stron powinien zostać zeskanowany do jednego pliku (np. PDF). Pełnomocnictwa (tzw. mandates) od instytucji partnerskich powinny zostać zeskanowane do jednego pliku. N. Złożenie wniosku (Submission) Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną (za pomocą przycisku Złóż i prześlij online / Submit Online ), należy sprawdzić jego poprawność - w tym załączniki w części M - i zatwierdzić go przy użyciu przycisku Zatwierdź ( Validate ). 14

15 Wniosek eform należy złożyć wyłącznie elektronicznie: przycisk Złóż i prześlij online / Submit Online w części N.2 nie jest wymagane wysłanie wydruku wniosku do NA. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wypełnianiem i składaniem wniosku online, prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu W przypadku pytań dotyczących spraw merytorycznych związanych z zawartością wniosku, prosimy o kontakt z zespołem Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego (KA2 HE) w Narodowej Agencji: Po złożeniu wniosku eform wnioskodawca nie otrzymuje automatycznego mailowego potwierdzenia potwierdzeniem złożenia wniosku jest informacja w stopce Ten formularz został złożony on-line [data i godz]. Status: OK. [nr] oraz w części N.4 Status OK.. Po złożeniu wniosku eform zmieni się Kod kontrolny wniosku (Form hash code) widoczny w stopce. Kod kontrolny złożonego wniosku i Oświadczenia (Declaration of Honour) dołączonego wcześniej do wniosku zawsze będą różne. Jest to poprawy stan rzeczy. 15

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 17/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 2/04/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 09/09/2014 Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać na swoim komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 05/02/2015 Spis treści FORMULARZ WNIOSKU... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 28/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne...3 B. Informacje o projekcie (Context)...4 B.1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół aktualizacja: 09/02/2015 Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Projekty partnerstw strategicznych na rzecz wymiany dobrych praktyk Współpraca Szkół KA219 aktualizacja: 13/01/2016 Uwagi ogólne Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja dorosłych Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych 15/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego aktualizacja: 21/02/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1 (KA1) Mobilność uczniów i kadry

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1 (KA1) Mobilność uczniów i kadry INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 (KA1) Mobilność uczniów i kadry aktualizacja: 04/03/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna aktualizacja: 9/09/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE i dopiero

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej aktualizacja: 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej aktualizacja: 18/02/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 (KA1) Mobilność uczniów i kadry aktualizacja: 17/02/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna aktualizacja: 7/12/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE i dopiero

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 26/01/2016 Spis treści Uwagi ogólne... 5 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 10/03/2016 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 11/03/2015 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZASADY FINANSOWANIA Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt.

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Wskaż daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. Chodzi o daty, w ramach których odbędą

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku.

Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku. Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku. Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA RAPORTU KOŃCOWEGO. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

INSTRUKCJA SKŁADANIA RAPORTU KOŃCOWEGO. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe INSTRUKCJA SKŁADANIA RAPORTU KOŃCOWEGO Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) umowa 2014 Partnerstwa strategiczne Wersja 1 z 07/09/2016 Spis treści FORMULARZ RAPORTU... 3 1. Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego Konkurs 2015

Prezentacja formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego Konkurs 2015 Prezentacja formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego Konkurs 2015 Anna Bielecka Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Składanie wniosków jak, gdzie, kiedy? Termin składania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry aktualizacja: 16/12/2015 2 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU, NALEŻY GO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej aktualizacja: 01/12/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 18/03/2014 Spis treści PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jakie instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja dorosłych aktualizacja: 15/04/2014 I. PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego budżetu?... 4 2. Jak długo może trwać projekt?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry Konkurs 2017 aktualizacja: 23/11/2016 2 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA FORMULARZA KONTRAKTOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA FORMULARZA KONTRAKTOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA FORMULARZA KONTRAKTOWEGO Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków PO WER

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja dorosłych konkurs wniosków 2015 aktualizacja: 16/02/2015 I. PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego budżetu?... 4 2. Jak długo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+

Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+ Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+ Anna Bielecka Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 4 lutego 2015 Zasady wnioskowania kryteria formalne Organizacje uczestniczące: uczelnie,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań,

Bardziej szczegółowo

Po wypełnieniu rubryk na każdej ze stron zawsze klikaj przycisk Zatwierdź. W razie braków formularz wskaże, co trzeba jeszcze uzupełnić.

Po wypełnieniu rubryk na każdej ze stron zawsze klikaj przycisk Zatwierdź. W razie braków formularz wskaże, co trzeba jeszcze uzupełnić. Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Przewodnikiem po programie Erasmus+. rozpoczęcia projektu musi mieścić się w przedziałach Bardzo

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Partnerstwa strategiczne (KA2) aktualizacja: 13/02/2015 Spis treści PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jakie instytucje mogą składad wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Narzędziem sprawozdawczości jest Mobility Tool+ (https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility).

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania raportu końcowego projektu KA r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Instrukcje wypełniania raportu końcowego projektu KA r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Instrukcje wypełniania raportu końcowego projektu KA107-2015 r. Mobilność edukacyjna między krajami programu i krajami partnerskimi Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA1) Narzędziem sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej konkurs wniosków 2017 aktualizacja: 14/12/2017 I. PYTANIA OGÓLNE... 3 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2010 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program INNOLOT. Generator wniosków o dofinansowanie

Program INNOLOT. Generator wniosków o dofinansowanie Program INNOLOT Jakub Murawski Generator wniosków o dofinansowanie Struktura wniosku Wniosek konkursowy CZĘŚĆ A -formalna Część polskojęzyczna w całości wypełniana z pomocą systemu informatycznego NCBR,.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Erasmus+ Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2013 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

ANNEX II - KA2 - Agreement Number: «ProjectCode»

ANNEX II - KA2 - Agreement Number: «ProjectCode» Projekt: 2016-X-PL01-KA20X-XXXXXX Dane identyfikacyjne projektu Numer projektu Krajowy numer identyfikacyjny projektu Kod kontrolny formularza Beneficjent będzie realizował projekt opisany w złożonym przez

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

FAQ - Akcja 1. Wolontariat Europejski. Erasmus+ Młodzież

FAQ - Akcja 1. Wolontariat Europejski. Erasmus+ Młodzież FAQ - Akcja 1. Wolontariat Europejski Erasmus+ Młodzież aktualizacja: 18/06/2014 1. CHCIELIBYŚMY GOŚCIĆ I WYSYŁAĆ WOLONTARIUSZY. JAKIE WARUNKI MUSIMY SPEŁNIĆ? 2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WOLONTARIACIE I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku)

ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku) ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku) * - obowiązkowe wzory dokumentów, które pobrać należy ze strony: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Formularz aplikacyjny Krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Systemu Edukacji Edukacji Biuro krajowe programu Erasmus MUNDUS Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Mundus Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ

EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ Uczenie się poprzez doświadczenie Zaplanowane i zorganizowane działanie Towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole Opiera się na dobrowolnym udziale Odbywa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Umowa finansowa KA Mobilność edukacyjna między krajami programu. Warszawa, 21 kwietnia 2016

Raport końcowy. Umowa finansowa KA Mobilność edukacyjna między krajami programu. Warszawa, 21 kwietnia 2016 Raport końcowy Umowa finansowa KA103-2014 Mobilność edukacyjna między krajami programu Warszawa, 21 kwietnia 2016 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2014-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Numer dokumentu: Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Asystenci Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej. Plik

Bardziej szczegółowo

Od etwinning do Erasmusa+

Od etwinning do Erasmusa+ Od etwinning do Erasmusa+ Magdalena Goc ambasador programu etwinning w Wielkopolsce mgdlngc1@gmail.com tel.661144892 Od czego zacząć? Szukam partnera 1. Czym różnią się partnerstwa strategiczne wspierające

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności Sprawozdawczość Raportowanie działań Raporty cząstkowe Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje Wersja 1. z 15.01.2015 r. Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego UWAGA BARDZO WAŻNE: Plik wniosku należy pobrać ze strony internetowej i zapisać na dysku własnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wniosku aplikacyjnego Trzeci nabór wniosków

Prezentacja wniosku aplikacyjnego Trzeci nabór wniosków Prezentacja wniosku aplikacyjnego Trzeci nabór wniosków Należy to pole zostawić puste. Proszę podać pełny tytuł projektu parasolowego. Dokładna i pełna oficjalna nazwa partnera wiodącego i państwo, w którym

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Erasmus+ Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe aktualizacja: 18/03/2014 PYTANIA UCZELNI 1. Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KARTA ZMIAN NR: FSS/2013/IIC/W/XXXX/KZ/XXXX WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY I. DANE BENEFICJENTA Numer umowy: Nazwa instytucji Beneficjenta: Tytuł projektu: Prawny przedstawiciel/

Bardziej szczegółowo

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne czas realizacji projektu: 12 miesięcy lub 24 miesiące uczestnicy: pracownicy szkoły Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Karta Jakości Mobilności w obszarze aktualizacja: 30/03/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne Erasmus+ aktualizacja: 15/03/2016 2 Spis treści 1. W jaki sposób będą rozliczane koszty projektu? 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 3.10) o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą lub seminarium kontaktowe

INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 3.10) o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą lub seminarium kontaktowe wersja 10.01.2011 INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 3.10) o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą lub seminarium kontaktowe WPROWADZENIE Podpisanie wniosku przez reprezentanta

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA SYSTEMU MOBILITY TOOL+

OBSŁUGA SYSTEMU MOBILITY TOOL+ OBSŁUGA SYSTEMU MOBILITY TOOL+ Konkurs wniosków 2015 1. Logowanie do systemu Mobility Tool+ Narzędzie do raportowania Mobility Tool+ znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność Konkurs 2017

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność Konkurs 2017 FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność Konkurs 2017 aktualizacja: 23/11/2016 2 SPIS TREŚCI: 1. Ile wniosków może złożyć jedna instytucja do Akcji 1 w sektorze

Bardziej szczegółowo

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku

Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe Ŝycie Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Narodowe Agencje Wersja 1. z 24.11.2016 r. Spis treści Wstęp... 4 Przygotowanie... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Wspiera edukację,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo