Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych"

Transkrypt

1 Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych Software implementations of a hierarchical model of a warehouse structure WITOLD MAROWSKI Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcj hierarchicznego modelu struktury przestrzennej magazynu. Model ten wykorzystano w prostym systemie wspomagajàcym wyszukiwanie miejsc sk adowania poszczególnych produktów. Omówiono sposób budowy takiego systemu jako aplikacji relacyjnej bazy danych, jako arkusza kalkulacyjnego i jako projektu programu TreeLine. Szczególnà uwag zwrócono na techniki pozwalajàce na transfer danych êród owych do wersji systemu zbudowanej wed ug innej koncepcji przechowywania danych, ale korzystajàcej z tego samego modelu magazynu. Techniki omówione w pracy mogà byç przydatne tak e w innych przypadkach zarzàdzania zasobami informacji o strukturze hierarchicznej. S owa kluczowe: magazyn, struktura hierarchiczna, relacyjna baza danych, arkusz kalkulacyjny, program TreeLine Abstract. The concept of hierarchical model of spatial structure of a warehouse was presented in the paper. That model was been implemented in simple computer systems supporting searching out locations of particular products in the store. These systems was developed as a relational database application, as a worksheet and as the TreeLine program project. Particular attention was paid to techniques of the source data transfer between versions of the system developed according to different data storage concepts, but applying the same warehouse model. Techniques described in the paper can be useful also in other problems concerning managing hierarchically ordered information resources. Keywords: warehouse, hierarchical structure, relational database, worksheet, TreeLine program Nowoczesne magazyny sà w coraz szerszym zakresie obs ugiwane w trybie automatycznym (p. np. [1]) i w zwiàzku z tym muszà mieç ÊciÊle okreêlonà struktur przestrzennà, zdefiniowanà w postaci hierarchicznie uporzàdkowanego zbioru lokalizacji magazynowych. Zarzàdzanie zasobami takich magazynów (rozumiane jako konkretne operacje na towarach i ich lokalizacjach) jest wspomagane przez systemy komputerowe, tzw. magazynowe systemy informatyczne, okreêlane cz sto angloj zycznym skrótem WMS (Warehouse Management System). Przyst pny przeglàd zagadnieƒ zwiàzanych z tymi systemami mo na znaleêç np. w [2] lub [3]. Do zadaƒ systemów WMS nale y m.in. wskazywanie miejsca lub miejsc przechowywania konkretnych produktów. Realizacja tej funkcji wymaga stworzenia takiego modelu struktury przestrzennej magazynu, który mo na wyraziç w kategoriach w aêciwych dla wybranego narz dzia wspomagania komputerowego. Gospodarka magazynowa jest z perspektywy ekonomiczno-ksi gowej cz Êcià ogólnego procesu zarzàdzania zasobami przedsi biorstwa, wspomaganego w du ych organizacjach przez systemy klasy MRP II lub ERP. Systemy WMS odnoszà si do operowania zasobami z odmiennej, fizycznej, perspektywy, jednak mimo to powinny byç zintegrowane z systemami MRP II lub ERP, przynajmniej pod wzgl dem korzystania ze wspólnych zasobów danych. Dr hab. in. Witold Marowski Instytut Maszyn Roboczych Ci kich, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 84, Warszawa, pw.edu.pl Tego rodzaju kompleksowe rozwiàzania sà z przyczyn ekonomicznych na ogó niedost pne dla ma ych firm. Niewielkich rozmiarów system wspomagajàcy wyszukiwanie produktów w magazynie mo na jednak zbudowaç tak e przy u yciu ogólnie znanych i atwo dost pnych programów narz dziowych, opierajàc si na dostosowanym do specyfiki konkretnego przypadku hierarchicznym modelu struktury przestrzennej magazynu. W pracy przedstawiono koncepcj takiego modelu oraz omówiono sposoby jego wykorzystania przy tworzeniu narz dzi komputerowych wspomagajàcych zarzàdzanie zasobami magazynu w postaci aplikacji relacyjnej bazy danych, arkusza kalkulacyjnego oraz projektu programu TreeLine. Wybór jednej z tych koncepcji nie musi byç traktowany jako ostateczny, je eli istniejà techniki pozwalajàce na transformacj zgromadzonych zasobów danych w zasoby udost pniane za pomocà innego narz dzia. Mo liwoêci wykonywania tego typu operacji w odniesieniu do omawianych systemów wspomagajàcych zarzàdzanie zasobami magazynu przeanalizowano w koƒcowej cz Êci pracy. PodejÊcie proponowane w pracy mo e byç równie zastosowane w innych przypadkach projektowania niewielkich systemów wspomagajàcych zarzàdzanie hierarchicznie uporzàdkowanymi zasobami materialnymi lub informacyjnymi. Model magazynu Rozwa any magazyn jest przeznaczony do przechowywania produktów o stosunkowo niewielkich wymiarach, takich jak np. cz Êci zamienne do sa- ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/

2 mochodów. Dlatego te wyró niono w nim (w kierunku rosnàcej szczegó owoêci) nast pujàce szczeble hierarchii opisu lokalizacji: magazyn jako ca oêç, obszar, poziom, alejka, rega, pó ka i pojemnik. Model ten pokazano na rys. 1, na którym linie przerywane oznaczajà mo liwoêç definiowania kolejnych elementów nale àcych do tego samego poziomu szczegó owoêci opisu. Za o ono, i w normalnym trybie wykorzystywania magazynu produkty o wi kszych rozmiarach sà przechowywane bezpoêrednio na pó kach rega ów, zaê drobniejsze cz Êci umieszcza si w ustawianych na pó kach pojemnikach. Nie wyklucza to jednak umieszczania produktów w lokalizacjach nale àcych do wy szych hierarchicznie szczebli struktury modelu. W takich wypadkach nie mo na jednak tworzyç podporzàdkowanych im lokalizacji hierarchicznie ni szych. Ka demu elementowi hierarchii lokalizacji jest przypisywany jednoznaczny identyfikator o sk adni odwzorowujàcej Êcie k prowadzàcà do tej lokalizacji z obszaru, w którym si ona znajduje. Na rys. 2 pokazano szablon takiego identyfikatora dla pojemnika, czyli elementu z najni szego szczebla hierarchii lokalizacji. Pozwala to objaêniç pe nà struktur sk adni. Kratki w górnej cz Êci rys. 2 odpowiadajà kolejnym znakom identyfikatora. Umieszczone w nich symbole okreêlajà dopuszczalnà zawartoêç konkretnej pozycji (A wielka litera, 0 cyfra). Jak widaç, obszary sà oznaczane pojedynczà wielkà literà, która w oznaczeniach poziomów danego obszaru jest uzupe niana pojedynczà cyfrà. Identyfikatory lokalizacji nale àcych do ni szych szczebli hierarchii tworzy si przez do àczenie dwóch cyfr do identyfikatora odpowiedniego elementu nadrz dnego. Liczba znaków identyfikatora jest zmienna, gdy identyfikatory lokalizacji znajdujàcych si na wy szych szczeblach hierarchii nie zawierajà cz Êci przeznaczonej na opis szczebli hierarchicznie od nich ni szych. Taka sk adnia identyfikatora elementu hierarchii lokalizacji bardzo u atwia wyszukiwanie w relacyjnej bazie danych elementów podrz dnych i nadrz dnych w stosunku do elementu o zadanym identyfikatorze (p. [4]). Rys. 1. Schemat hierarchicznej struktury magazynu Rys. 2. Struktura jednoznacznego identyfikatora lokalizacji magazynowej Przedstawiony model przestrzennej struktury magazynu zosta zastosowany przy tworzeniu trzech prostych systemów wspomagajàcych zarzàdzanie zasobami magazynowymi: aplikacji bazy danych, arkusza kalkulacyjnego i projektu programu TreeLine. Aplikacja bazy danych Aplikacj bazy danych wspomagajàcà zarzàdzanie zasobami magazynowymi wykonano w programie Microsoft Access. Na rys. 3 pokazano fragment struktury logicznej bazy danych z tabelami odwzorowujàcymi przestrzennà struktur magazynu i rozmieszczenie towarów w poszczególnych lokalizacjach. Ka da z lokalizacji magazynowych mo e byç fragmentem tylko jednej lokalizacji nadrz dnej, zatem do zamodelowania struktury hierarchicznej wystarcza wprowadzenie do tabeli Lokalizacje kolumny identyfikatora rodzica lokalizacji oraz zdefiniowanie zwiàzku typu jeden do wielu, àczàcego kolumn klucza podstawowego tej tabeli ze wspomnianà ju kolumnà rodzica (jest to tzw. powiàzanie unarne, tworzone w obr bie tej samej tabeli i wià àce ze sobà jej ró ne wiersze, p. np. [5]). Na rys. 3 zwiàzek ten jest pokazany jako linia àczàca okna Lokalizacje_1 oraz Lokalizacje, które reprezentujà t samà tabel bazy danych. Rys. 3. Fragment struktury logicznej bazy danych Tabele pokazane na rys. 3, a tak e pomini te na nim tabele z informacjami o producentach i klasyfikacji produktów, wykorzystano jako êród a danych dla formularzy interfejsu u ytkownika aplikacji. Formularze te pozwalajà m.in. na definiowanie lub modyfikowanie struktury przestrzennej magazynu i rozmieszczanie w nim towarów, a tak e na wyszukiwanie lokalizacji konkretnych produktów. Przy ich projektowaniu zastosowano zarówno wbudowane mechanizmy programu Microsoft Access, jak i kod j zyka Visual Basic. Przyk adowe rozwiàzania dwóch formularzy interfejsu aplikacji pokazano na rys. 4 i rys. 5. Hierarchicznà struktur magazynu mo na na formularzu interfejsu u ytkownika przedstawiç w postaci rozwijalnego drzewa w z ów reprezentujàcych poszczególne lokalizacje magazynowe, wyêwietlanego w formancie TreeView (p. rys. 4). Pozwala to na szybkie, intuicyjne dotarcie do àdanej lokalizacji w celu zapoznania si ze sposobem jej aktualnego wykorzystywania lub okreêlenia jej jako miejsca przechowywania pewnej partii produktów. W z y wyêwietlane w formancie TreeView sà elementami jego kolekcji Nodes. Kolekcja ta jest wype niana przez procedur zawartà w module kodu 14 ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/2012

3 w u yciu i bezpoêrednio w komórkach arkusza mo e udost pniaç tylko informacje alfanumeryczne, ale ze wzgl du na swojà prostot bywa cz sto stosowane, np. w firmach oferujàcych ró nego rodzaju cz Êci zamienne. Znajdujàca si na arkuszu lista powinna byç zbudowana w ten sposób, aby ka dy jej wiersz opisywa jednà lokalizacj magazynowà, w razie potrzeby wraz z danymi przechowywanej w niej partii produktów. Zestaw kolumn listy nale y dopasowaç do àdanego zakresu i poziomu szczegó owoêci informacji. Warto tak e uwzgl dniç w nim kolumny przeznaczone na identyfikatory tych elementów struktury magazynu, które sà po o one wzd u Êcie ki àczàcej w ze magazynu z w z em lokalizacji opisywanej przez dany wiersz arkusza. Liczba tych kolumn musi odpowiadaç przypadkowi wiersza dotyczàcego lokalizacji na najni szym poziomie hierarchii, czyli pojemnika. WartoÊci nale- àcych do nich komórek mogà byç wyznaczane przez formu y korzystajàce z wbudowanych funkcji LEWY i D programu Excel, które odwo ujà si do wartoêci komórki identyfikatora lokalizacji z danego wiersza. W wierszach opisujàcych elementy z wy szych poziomów hierarchii lokalizacji magazynowych komórki przeznaczone dla identyfikatorów lokalizacji z poziomów hierarchicznie ni szych od poziomu lokalizacji z danego wiersza listy powinny oczywiêcie byç puste. Przyj cie takiego rozwiàzania pozwala na odwzorowanie hierarchicznej struktury magazynu na liêcie utworzonej na arkuszu kalkulacyjnym. Stwarza ono zarazem mo liwoêç filtrowania zawartoêci arkusza i wyodr bnienia z niej podzbioru wierszy odpozarówno w aêciwoêç Filter, jak i sklonowany zestaw rekordów odpowiedniego formularza oraz udost pniane za jego poêrednictwem techniki odnajdywania àdanych informacji. W operacjach filtrowania wykorzystywane sà kryteria bazujàce na wyborze producenta oraz regu ach klasyfikacji produktów. OkreÊlenie kryteriów filtrowania lub wyszukiwania danych nast puje przez wybór odpowiednich wartoêci na listach rozwijalnych. Rys. 4. Formularz definiowania i edycji lokalizacji towarów Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny jest najprostszym interfejsem umo liwiajàcym operowanie zasobami magazynowymi. Rozwiàzanie takie jest niezbyt wygodne Rys. 5. Formularz wyszukiwania lokalizacji towarów formularza. Definicje lokalizacji, które sà reprezentowane przez w z y drzewa hierarchii, sà wyszukiwane w bazie danych przez kwerend. Zwraca ona identyfikator ka dej lokalizacji, jej nazw (stajàcà si póêniej etykietà w z a wyêwietlanego w formancie TreeView) i typ, a tak e identyfikator jej rodzica (ten ostatni atrybut jest wartoêcià pustà dla w z a magazynu, czyli lokalizacji rozpoczynajàcej hierarchi ). Z uwagi na wyst pujàcà w strukturze magazynu jednoznacznoêç zale noêci hierarchicznych (ka da lokalizacja magazynowa mo e byç fragmentem tylko jednej lokalizacji nadrz dnej), algorytm tworzenia hie- rarchii w z ów jest stosunkowo prosty. Najpierw do kolekcji Nodes formantu TreeView dodawane sà w z y odpowiadajàce kolejnym wierszom zbioru wyników kwerendy, ale bez okreêlania ich rodziców (tzn. zamiast struktury hierarchicznej tworzony jest jednopoziomowy zbiór w z ów typu root), przy czym kluczami elementów kolekcji Nodes stajà si identyfikatory lokalizacji magazynowych reprezentowanych przez poszczególne w z y. Nast pnie zestaw rekordów, utworzony ze zbioru wyników kwerendy, jest przeszukiwany powtórnie i dla ka dego wiersza, który zawiera dane lokalizacji magazynowej majàcej lokalizacj nadrz dnà (tj., gdy pole identyfikatora lokalizacji nadrz dnej ma wartoêç niepustà), wykonywane sà nast pujàce dzia ania: wyszukanie w kolekcji Nodes formantu TreeView w z a reprezentujàcego t lokalizacj, do czego wykorzystuje si warunek równych wartoêci pola identyfikatora lokalizacji w zestawie rekordów oraz klucza kolekcji Nodes, wyszukanie w analogiczny sposób, z wykorzystaniem wartoêci pola identyfikatora rodzica, w z a reprezentujàcego rodzica tej lokalizacji (tj. lokalizacj bezpoêrednio nadrz dnà), przypisanie do w aêciwoêci Parent w z a reprezentujàcego lokalizacj z aktualnego wiersza zestawu rekordów odwo ania obiektowego do w z a reprezentujàcego jej rodzica, odnalezionego w poprzednim kroku. W celu u atwienia dost pu do informacji formularze z rys. 4 i 5 zosta y wyposa one w mechanizmy wyszukiwania i filtrowania danych. Wykorzystujà one ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/

4 Rys. 6. Definicje Êcie ek prowadzàcych do lokalizacji opisywanej w aktualnym wierszu listy Rys. 7. Formularz danych dla listy na arkuszu kalkulacyjnym wspomagajàcym zarzàdzanie magazynem (u góry formu- owanie kryteriów wyboru wierszy, u do u widok przyk adowego wiersza danych) wiadajàcych wybranej lokalizacji oraz lokalizacjom bezpoêrednio lub poêrednio hierarchicznie jej podporzàdkowanym albo wzgl dem niej nadrz dnym. Na rys. 6 pokazano fragmenty kilku wierszy listy z definicjami wspomnianych Êcie ek, zapisanymi w komórkach kolumn J P oraz przyk adowe formu y wyznaczajàce identyfikator magazynu (w przytoczonym przyk adzie jest nim ciàg znakowy Magazyn) oraz identyfikator jednego z w z ów Êcie ki. Lista zbudowana w opisany sposób stanowi kompletny opis struktury lokalizacji i zasobów magazynowych. Pos ugiwanie si nià jako ca oêcià by oby jednak ucià liwe ze wzgl du na znacznà liczb wierszy. Konieczne jest zatem stosowanie technik, które pozwalajà wyêwietlaç tylko podzbiór listy odpowiadajàcy aktualnym potrzebom u ytkownika. Najprostsze, ale cz sto stosowane, jest wybieranie udost pnianego podzbioru danych przy u yciu autofiltru, co daje doêç ograniczone mo liwoêci formu owania kryteriów wyboru. Innà technikà, pozwalajàcà na wygodne operowanie zawartoêcià pojedynczych wierszy kompletnej listy lub jej podzbioru spe niajàcego zadane kryteria wyszukiwania, jest zastosowanie tzw. formularza danych (p. np. [6]). Jest on generowany automatycznie dla listy przez program Excel i mo e s u yç zarówno do wyêwietlania zawartoêci konkretnego wiersza listy, jak i do formu- owania kryteriów wyboru wierszy, które nast pnie b dà udost pniane za jego poêrednictwem. Kryteria dotyczà poszczególnych kolumn listy i sà àczone operatorem koniunkcji, analogicznie jak kryteria wprowadzane przy u yciu autofiltru. Zatem formularz danych nie umo liwia budowy kryteriów wyboru o postaci bardziej z o onej w stosunku do autofiltru. Przyk ad formularza danych, utworzonego przez program Excel dla listy opisujàcej zawartoêç i struktur magazynu, pokazano na rys. 7. Mo liwoêci filtrowania zawartoêci listy istotnie zwi ksza zastosowanie filtru zaawansowanego, pozwalajàcego na budow kryteriów wyszukiwania w sposób analogiczny do u ywanego w technice Query-by-Example w odniesieniu do danych z baz relacyjnych. Definicj filtru zaawansowanego umieszcza si na arkuszu kalkulacyjnym zazwyczaj w zakresie komórek po o onym powy ej zakresu listy. Filtr zaawansowany musi odwo ywaç si do nazw kolumn listy, w zwiàzku z tym pierwszy wiersz jego zakresu jest kopià wiersza nag ówków listy. Poni ej znajdujà si wiersze, w których okreêla si kryteria wyboru danych. Kryteria te odnoszà si do tych kolumn listy, w których znajdujà si definiujàce je komórki. Kryteria z jednego wiersza zakresu filtru zaawansowanego sà àczone operatorami koniunkcji. Ostateczne kryterium filtrowania danych uzyskuje si przez po àczenie kryteriów z kolejnych wierszy zakresu filtru operatorami alternatywy. 16 ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/2012

5 Rys. 8. Fragment arkusza kalkulacyjnego wspomagajàcego wyszukiwanie towarów w magazynie Aby zwi kszyç przejrzystoêç prezentacji danych, warto pogrupowaç wiersze listy, zdefiniowaç sumy poêrednie oraz utworzyç konspekt arkusza. Z tych wszystkich mo liwoêci skorzystano przy projektowaniu arkusza kalkulacyjnego, którego fragment pokazano na rys. 8. W rozwiàzaniu pokazanym na rys. 8 konspekt arkusza wraz z sumami poêrednimi odwzorowuje sposób klasyfikacji towarów. Mo na jednak zastosowaç tak e inne kryteria grupowania wierszy, np. wykorzystujàce wartoêci komórek z kolumn okreêlajàcych miejsce danej lokalizacji w hierarchicznej strukturze magazynu (kolumny te, pokazane na rys. 6, sà po o one na prawo od kolumn widocznych na rys. 8). Projekt programu TreeLine Program TreeLine (p. np. [7]) jest bezp atnie udost pnianym narz dziem do zarzàdzania zasobami informacji o strukturze hierarchicznej, którego pliki instalacyjne mo na pobraç ze strony treeline.bellz.org. Pozwala on na definiowanie z o- onych typów danych oraz okreêlenie dla ka dego z nich zbioru atrybutów i formatu ich prezentacji w graficznym interfejsie u ytkownika. Post powanie to mo na uwa aç za odpowiednik tworzenia logicznej struktury bazy danych. Po jego zakoƒczeniu mo na t struktur wype niç danymi, tworzàc zbiór instancji poszczególnych typów danych i okreêlajàc zale noêci hierarchiczne mi dzy nimi. Zarówno definicja struktury, jak i wartoêci danych, sà zapami tywane przy u yciu formatu XML w pliku projektu programu TreeLine. Przeglàd zawartoêci zgromadzonego zbioru danych jest wyêwietlany przez program TreeLine na dwóch kartach lewej cz Êci okna interfejsu u ytkownika w postaci rozwijalnego drzewa hierarchii oraz listy elementów tej hierarchii bezpoêrednio lub poêrednio podporzàdkowanych zaznaczonemu w z owi drzewa. Szczegó owe dane elementu reprezentowanego przez zaznaczony w ze drzewa hierarchii lub pozycj listy mo na obejrzeç na karcie Data Output prawej cz Êci okna interfejsu. Karta Data Editor tej cz Êci okna umo liwia edycj danych, a karta Title List wyêwietla tytu zaznaczonego w z a oraz tytu y w z ów bezpoêrednio mu podporzàdkowanych. Formatowanie danych wyjêciowych dla poszczególnych typów danych polega na tworzeniu szablonów wyêwietlania tytu ów w z ów reprezentujàcych instancje tych typów danych w widoku struktury hierarchicznej oraz szablonów opisów ka dej z takich instancji, wyêwietlanych na karcie danych wyjêciowych prawego panelu. W obu typach szablonów mo na wykorzystywaç wprowadzane bez jakichkolwiek separatorów sta e znakowe i odwo ania do wartoêci atrybutów danej instancji z o onego typu danych, a na prawym panelu dodatkowo znaczniki formatujàce HTML. Warto zaznaczyç, i atrybutowi typu danych mo na nadaç typ obraz (Picture). Wówczas, je eli wartoêcià tego atrybutu dla konkretnej instancji typu danych b dzie Êcie ka do pliku mapy bitowej, w prawym panelu zostanie wyêwietlona zawartoêç tego pliku (rys. 9). Typem atrybutu mo e byç tak e powiàzanie wewn trzne (Internal link). Rys. 9. Interfejs systemu zarzàdzania zasobami magazynowymi wykonany jako projekt programu TreeLine ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/

6 Wówczas wartoêç takiego atrybutu jest wyêwietlana na karcie danych wyjêciowych prawego panelu w postaci odsy acza, którego klikni cie powoduje zaznaczenie odpowiedniego w z a w widoku struktury hierarchicznej po lewej stronie okna interfejsu programu TreeLine i wyêwietlenie jego opisu na kartach po prawej stronie (tak zdefiniowanym atrybutem jest identyfikator B00202 widoczny na rys. 9). Program TreeLine udost pnia ró ne techniki przeszukiwania zasobów danych (wyszukiwanie zadanego ciàgu znakowego w polu dowolnego atrybutu dowolnego typu danych, przyrostowe wyszukiwanie w z ów, których tytu y zawierajà ciàg znaków na bie àco wprowadzany z klawiatury, wyszukiwanie na podstawie z o onych kryteriów wyszukiwania, sformu owanych dla konkretnego typu danych). Zbiór tych w z ów struktury hierarchicznej, które spe niajà kryteria wyszukiwania, jest wyêwietlany na karcie Flat View lewego panelu okna programu, podczas gdy na karcie Tree View wyêwietlana jest przez ca y czas kompletna struktura hierarchiczna. Po zaznaczeniu wybranych pozycji listy na karcie Flat View, w widoku struktury hierarchicznej sà zaznaczane odpowiadajàce tym pozycjom w z y (w ten sposób mo na np. szybko zorientowaç si w po o eniu lokalizacji magazynowych, w których sà przechowywane àdane produkty). Program TreeLine pozwala zatem na wygodne operowanie zasobami informacji o strukturze hierarchicznej i mo e byç u yty równie do zarzàdzania zasobami magazynowymi. Przyk ad interfejsu stworzonego w programie TreeLine dla magazynu o strukturze przyj tej w niniejszej pracy pokazano na rys. 9. W projekcie tym zastosowano jedynie dwa typy danych, reprezentujàce odpowiednio magazyn oraz dowolnà lokalizacj wraz z przechowywanym w niej produktem, aczkolwiek testowano równie rozwiàzania, w których tworzone by y oddzielne typy danych dla ka dego poziomu hierarchii lokalizacji oraz dla produktu. Zaletà rozwiàzania z dwoma typami danych jest wi ksza uniwersalnoêç, gdy wówczas tak e te elementy struktury hierarchicznej magazynu, które zgodnie z modelem teoretycznym nie powinny byç bezpoêrednio wykorzystywane do przechowywania produktów (obszary, poziomy, alejki i rega y), sà instancjami typu danych, którego zestaw atrybutów zawiera tak e atrybuty odnoszàce si do partii konkretnego produktu przechowywanej w danej lokalizacji. W normalnym trybie wykorzystywania magazynu atrybuty te majà wartoêci puste, ale w razie potrzeby pozwalajà na przypisanie do ka dej z takich niestandardowych lokalizacji partii produktu, która ma byç bezpoêrednio w niej przechowywana. Metody konwersji zasobów danych Wybór jednej z uprzednio omówionych koncepcji systemu zarzàdzania lokalizacjami i zasobami magazynowymi nie musi byç traktowany jako ostateczny, gdy w razie potrzeby mo liwa jest konwersja zbioru danych zgromadzonych za pomocà aktualnie stosowanej wersji systemu na format odpowiadajàcy innemu systemowi. Elementem poêrednim, u ywanym w trakcie tego procesu, jest w niektórych przypadkach plik tekstowy. Przebiegi ró nych procesów transformacji danych êród owych pokazano na rys. 10. Warto zwróciç uwag na to, i w przypadku eksportu zasobów bazy relacyjnej do systemu korzystajàcego z programu TreeLine lub arkusza kalkulacyjnego konieczne jest zastosowanie kwerendy, która w ka dym wierszu wyników zwraca kompletny zestaw informacji dotyczàcych jednej lokalizacji magazynowej. W bazie danych informacje te znajdujà si w ró nych tabelach, co pozwala uniknàç ich dublowania. Dla ka dego wiersza listy umieszczonej na arkuszu kalkulacyjnym nale y natomiast okreêliç wartoêci wszystkich komórek, a dla ka dej instancji zdefiniowanego w programie TreeLine typu danych Rys. 10. Konwersja zasobów danych mi dzy ró nymi rozwiàzaniami systemu zarzàdzania magazynem 18 ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/2012

7 wartoêci wszystkich atrybutów. Mo e to niekiedy pociàgaç za sobà umieszczanie fizycznie tego samego zbioru informacji (np. danych konkretnego produktu) w kilku ró nych miejscach. Jest to jednak nieuniknione i wynika z innego ni relacyjne podejêcia do sk adowania informacji. Kwerenda dostarczajàca danych êród owych dla listy na arkuszu kalkulacyjnym powinna ponadto zwracaç definicje Êcie ek, które àczà danà lokalizacj z poczàtkowym w z em hierarchii (p. rys. 6). Ka da z takich definicji sk ada si z pól zawierajàcych identyfikatory lokalizacji, które sà w z ami danej Êcie ki. Ich wartoêci sà podciàgami identyfikatora lokalizacji z aktualnego wiersza zbioru wyników kwerendy, wyznaczanymi przez funkcje dokonujàce operacji na ciàgach znakowych, których wywo ania wchodzà w sk ad zbioru kolumn wyników kwerendy. Przy tworzeniu z poziomu aplikacji bazy danych listy na arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel lub pliku tekstowego, stanowiàcego êród o danych dla programu TreeLine, mo na si pos u yç menu programu Microsoft Access lub kodem aplikacji bazy danych, korzystajàcym z metod TransferSpreadsheet, TransferText lub OutputTo obiektu DoCmd. Pierwsza z nich powoduje utworzenie na arkuszu kalkulacyjnym listy b dàcej kopià arkusza danych tabeli lub kwerendy, druga zapisuje zawartoêç arkusza danych do pliku tekstowego, pozwalajàc na pos u enie si wczeêniej stworzonà specyfikacjà eksportu, która okreêla zbiór eksportowanych kolumn i sposób interpretacji zawartych w nich danych, a trzecia dokonuje eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub do pliku tekstowego, zgodnie z zadanà wartoêcià parametru okreêlajàcego ich wyjêciowy format. Procedura eksportu danych êród owych jest wówczas ca kowicie zautomatyzowana, a jej wykonanie mo e nastàpiç np. po klikni ciu przycisku na formularzu interfejsu u ytkownika aplikacji bazy danych. Import do bazy danych zawartoêci pliku tekstowego lub listy znajdujàcej si na arkuszu kalkulacyjnym odbywa si z poziomu programu Microsoft Access przy wykorzystaniu odpowiedniego kreatora. W trakcie tego procesu nale y pominàç kolumny zawierajàce zb dne informacje, jak na przyk ad kolumny listy Excela przeznaczone na definicje Êcie ek wiodàcych do poszczególnych lokalizacji. W wyniku otrzymuje si pojedynczà tabel bazy danych, którà trzeba podzieliç na kilka tabel, przechowujàcych informacje pogrupowane zgodnie z wymogami formalizmu relacyjnego. Wykorzystuje si w tym celu dost pny w programie Access analizator tabel. W procesie tworzenia nowych tabel nale y wyjêç z za o enia, i po jego zakoƒczeniu tabela wyjêciowa b dzie si znajdowaç wy àcznie po stronie wiele zwiàzków typu jeden do wielu definiowanych w trakcie jej podzia u. To samo musi dotyczyç kolejnych tworzonych tabel, je eli tak e one b dà podlegaç podzia owi. Procedura polega zatem na wyodr bnieniu z ka dej z dzielonych tabel zbioru kolumn, które mogà byç przeniesione do tabeli po stronie jeden zwiàzku typu jeden do wielu i wprowadzeniu w ich miejsce klucza obcego. Pierwszy krok procesu podzia u tabeli zaimportowanej z pliku tekstowego lub z listy na arkuszu kalkulacyjnym pokazano na rys. 11, na którym u góry przedstawiono stan wyjêciowy, a u do u stan po wykonaniu tego kroku. Po zakoƒczeniu procedury podzia u tabeli wyjêciowej nale y przejrzeç zawartoêç i projekty tabel powsta ych w jej trakcie i w razie potrzeby dokonaç niezb dnych korekt. Eksport danych z listy na arkuszu kalkulacyjnym do pliku tekstowego wymaga utworzenia wersji arkusza pozbawionej dodatkowych elementów analizy danych lub ich formatowania (np. tytu y, sumy po- Êrednie, konspekt lub filtr zaawansowany) i ewentualnie kolumn zawierajàcych definicje Êcie ek wiodàcych do poszczególnych lokalizacji. Tak przygotowany arkusz nale y zapisaç w formacie txt. Dane przechowywane w systemie zbudowanym jako projekt programu TreeLine mogà zostaç przeniesione do innej wersji systemu za poêrednictwem pliku tekstowego. Przed dokonaniem eksportu nale y zaznaczyç poczàtkowy w ze struktury hierarchicznej i przy u yciu polecenia Flatten by Category menu Data programu TreeLine przekszta ciç t struktur w dwupoziomowà (najwy szy w hierarchii w ze Root i podporzàdkowany mu poziom z o ony ze wszystkich pozosta ych w z ów, niezale nie od ich pierwotnej Rys. 11. Pierwszy krok procesu podzia u tabeli zaimportowanej z zewn trznego êród a do bazy danych (u góry stan wyjêciowy, u do u stan koƒcowy) pozycji w hierarchii). Operacja ta powoduje uzupe nienie definicji typów danych wszystkich w z ów przeniesionych na drugi poziom hierarchii o pola identyfikatorów, które pierwotnie nale a y do definicji typów danych w z ów hierarchicznie od nich wy szych, le àcych na Êcie ce àczàcej przenoszony w ze ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/

8 z poziomem, na którym si ostatecznie znalaz. Identyfikatorem jest pole o wartoêci unikatowej, okreêlone przy konfiguracji typu danych jako link reference field (je eli nie okreêlono go w inny sposób, program TreeLine domyêlnie przyjmuje, i jest nim pierwszy atrybut typu). WartoÊci tych dodatkowych pól sà oczywiêcie przejmowane z definicji wspomnianych w z ów. Nast pnie, przy u yciu okna konfiguracji typów danych (okno Configure Data Types), trzeba dokonaç przedefiniowania danych wyjêciowych w taki sposób, aby usunàç z definicji ich formatu ewentualne sta e tekstowe oraz w razie potrzeby zmieniç typy pól na akceptowane przez plik tekstowy (np. typ Picture na typ Text). Nale y te zadbaç o to, aby wyprowadzane by y wszystkie pola danych, àcznie z tymi, które zosta y dodane do definicji typu danych przez operacj sp aszczania struktury hierarchicznej. KolejnoÊç wyprowadzania pól, którà mo na okreêliç na liêcie na karcie Field List okna konfiguracji typów danych, powinna odpowiadaç wymaganiom aplikacji, która b dzie pobieraç dane z tworzonego pliku tekstowego (np. powinna ona byç zgodna z projektowanà kolejnoêcià kolumn listy na arkuszu kalkulacyjnym). Otrzymany plik tekstowy mo e wymagaç dodatkowego formatowania (np. usuni cia zb dnych kolumn), które mo na wykonaç w programie Excel. Plik tekstowy z danymi, wczytywany do programu TreeLine, powinien byç zapisany jako tekst rozdzielany separatorami (np. znakiem tabulatora) i zbudowany w taki sposób, aby pola jego pierwszej kolumny by y zawsze wype nione (najlepiej umieêciç tam identyfikatory lokalizacji). Musi on te zawieraç kolumn identyfikatora lokalizacji nadrz dnej, której wartoêci sà wykorzystywane do budowy struktury hierarchicznej. Korzysta si w tym celu z polecenia Arrange by Reference w menu Data programu TreeLine, wskazujàc t kolumn jako êród o identyfikatorów w z- ów nadrz dnych. Przy otwieraniu pliku tekstowego w programie TreeLine trzeba podaç w aêciwe okreêlenie jego struktury, w szczególnoêci zwracajàc uwag na to, czy ma on wiersz nag ówków i jak sà rozdzielane definicje poszczególnych elementów hierarchii oraz wartoêci poszczególnych atrybutów w tych definicjach. W najcz Êciej wyst pujàcym przypadku pliku z wierszem nag ówków, opisami pojedynczych elementów hierarchii w kolejnych wierszach i polami opisów rozdzielonymi separatorami (np. znakami tabulacji) nale y wybraç opcj Text table with header row, one node per line. Zostanie wówczas utworzony w ze poczàtkowy typu Root oraz jednopoziomowy zbiór podporzàdkowanych mu w z ów typu Default, reprezentujàcych kolejne wiersze pliku tekstowego. Nast pnie, przy u yciu polecenia menu Arrange by Reference, buduje si hierarchicznà struktur w z ów (przed rozpocz ciem tego etapu warto zapami taç i zamknàç plik projektu programu TreeLine, a nast pnie otworzyç go ponownie). Na zakoƒczenie mo na w razie potrzeby okreêliç sposób sortowania w z ów i formatowania ich opisów. Mo na tak e zmieniç typy danych niektórych pól (np. na typ Picture dla pól zawierajàcych Êcie ki dost pu do plików graficznych, których zawartoêç powinna byç wyêwietlana w interfejsie programu TreeLine lub na typ Internal Link dla pól definiujàcych powiàzania z innymi w z ami hierarchii). Uwagi koƒcowe DoÊwiadczenia zdobyte w trakcie testowania prototypów systemów omawianych w pracy potwierdzi y ich przydatnoêç do wspomagania zarzàdzania zasobami magazynowymi oraz innymi zasobami informacji o strukturze hierarchicznej. Dotyczy to tak e systemu zbudowanego przy u yciu bezp atnego programu TreeLine. Warto zauwa yç, i przekazanie do niego, za poêrednictwem pliku tekstowego, danych zapisanych na arkuszu kalkulacyjnym nie powinno nastr czaç wi kszych trudnoêci. Walory u ytkowe interfejsu programu TreeLine sà wy sze ni arkusza kalkulacyjnego, mi dzy innymi ze wzgl du na wygod pos ugiwania si rozwijalnym drzewem w z ów hierarchii oraz mo liwoêç prezentowania zawartoêci plików graficznych. W przypadku pos ugiwania si systemem zbudowanym jako arkusz kalkulacyjny warto wi c rozwa yç celowoêç migracji do projektu programu TreeLine. Porównawczà ocen poszczególnych rozwiàzaƒ systemów omówionych w pracy, wynikajàcà zarówno z obiektywnej analizy ich mo liwoêci, jak i z subiektywnych odczuç autora, przedstawiono w tabeli. Liczby umieszczone w polach jej wierszy okreêlajà miejsca zajmowane przez poszczególne systemy przy porównywaniu stopni spe niania kryteriów z pierwszej kolumny tabeli. Porównawcza ocena omówionych rozwiàzaƒ Kryterium Excel TreeLine Access Rozbudowana struktura modelu danych atwoêç budowy systemu Zakres prezentowanych informacji PrzejrzystoÊç odwzorowania struktury informacji atwoêç obs ugi interfejsu u ytkownika Ochrona danych Trzeba jednak podkreêliç, i ze wzgl du na konsekwentnà struktur zapisu danych, w której ka dy element informacji mo e byç przechowywany tylko w jednym miejscu, oraz mechanizmy ochrony zasobów informacyjnych przed dost pem osób niepowo anych najwy ej trzeba oceniç systemy b dàce aplikacjami relacyjnych baz danych. LITERATURA 1. Itasse S.: Neues Konzept zur Teil-Automatisierung von Prozessabläufen in der Lagerhaltung, Maschinenmarkt. Das Industrie Portal, , 2. Piasecki D.: Warehouse Management Systems, Inventory Operations Consulting L.L.C., Wierzbicki M.: Idealny WMS, Informatyka w du ym magazynie, 4. Marowski W.: Wykorzystanie techniki IDEF0 i relacyjnej bazy danych we wspomaganiu procesów projektowych. Przeglàd Mechaniczny nr 10, 2010, ss Riordan R. M.: Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM Publishers, Warszawa Monsen L.: Microsoft Excel 97 w zastosowaniach. LT&P, Warszawa Popov D.: Aplikacja hybrydowa. To i owo, Linux-Magazine nr 78/2010, ss ROK WYD. LXXI ZESZYT 5/2012

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA Aplikacja Import Przelewów Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA SPIS TREÂCI Wst p.................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 wrzeênia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 wrzeênia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 113 8635 Poz. 1210 1210 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 wrzeênia 2001 r. w sprawie okreêlenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych Osoby, składającą się z jednej tabeli o następującej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo