Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Aplikacja Import Przelewów Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

2 SPIS TREÂCI Wst p Ekran powitalny Sekcja Przelewy Formularz Przelew krajowy Formularz Przelew do ZUS Formularz Przelew do US Sekcja Lista odbiorców Formularz Odbiorca krajowy Formularz Odbiorca ZUS Formularz Odbiorca US Sekcja Konta Sekcja Gotowe przelewy Dodatkowe informacje Sprawdzanie sumy kontrolnej aplikacji Znaki dopuszczalne Koƒczenie pracy

3 WST P Niniejszy podr cznik przeznaczony jest dla u ytkowników aplikacji FTDE 1.0 (Funds Transfer Data Entry Import Przelewów) umo liwiajàcej wprowadzanie przelewów krajowych, przelewów do ZUS i przelewów do Urz dów Skarbowych w sposób offline owy i generujàcej pliki wyjêciowe z wprowadzonymi przelewami przeznaczone dla systemu Citibank Online. Podr cznik ten opisuje wszystkie dost pne w aplikacji funkcjonalnoêci. 3

4 EKRAN POWITALNY Po uruchomieniu aplikacji pojawi si ekran powitalny wraz z poleceniami menu g ównego (rysunek 1). Aplikacja daje dost p do nast pujàcych sekcji: 1. Przelewy wprowadzanie przelewów. 2. Lista odbiorców wprowadzanie, edycja i usuwanie danych dotyczàcych odbiorców. 3. Konta - wprowadzanie, edycja i usuwanie kont obcià anych. 4. Gotowe przelewy przeglàdanie i edycja przelewów oczekujàcych na zapisanie do pliku wyjêciowego oraz zapisywanie pliku wyjêciowego. W przypadku dwóch sekcji ( Przelewy i Lista odbiorców ) w lewej cz Êci ekranu dost pne sà polecenia umo liwiajàce wybór jednej z trzech funkcjonalnoêci znajdujàcej si w tej sekcji, odpowiednio: Przelew krajowy, Przelew do ZUS oraz Przelew do US - dla sekcji Przelewy ; Odbiorca krajowy, Odbiorca ZUS oraz Odbiorca US - dla sekcji Lista odbiorców. Rysunek 1 4

5 SEKCJA PRZELEWY W sekcji Przelewy znajdujà si trzy polecenia, s u àce do uruchomienia formularzy s u àcych do wprowadzania trzech ró nych rodzajów przelewów. DomyÊlnie po wybraniu sekcji Przelewy pokazywany jest formularz u ywany do wprowadzania przelewów krajowych (rysunek 2). FORMULARZ PRZELEW KRAJOWY Formularz Przelew krajowy s u y do wprowadzania danych na temat zwyk ych przelewów krajowych (rysunek 2). Rysunek 2 5

6 W pierwszej kolejnoêci nale y wybraç z listy konto obcià ane, nast pnie nale y wprowadziç nazw odbiorcy, jego numer konta, kwot przelewu (w postaci XX,YY), dat przelewu (w postaci DD/MM/YYYY - domyêlnie ustawiana jest data bie àca) oraz szczegó y p atnoêci. Na liêcie znajdujàcej si pod polem Nazwa odbiorcy pokazani sà zdefiniowani do tej pory odbiorcy przelewów zwyk ych (numer konta, nazwa, dodatkowe informacje). ZawartoÊç listy jest zaw ana po wprowadzeniu znaków do pola Nazwa odbiorcy (rysunek 3). Rysunek 3 JeÊli odbiorca przelewu jest ju zdefiniowany, mo na kliknàç dwukrotnie odpowiednià lini listy - spowoduje to wype nienie danymi pola z nazwà odbiorcy, numerem konta oraz - jeêli zosta y podane - szczegó ami p atnoêci. 6

7 Podczas zapisywania danych na temat przelewu aplikacja dokonuje walidacji wprowadzonych informacji. Oprócz podanych powy ej walidacji dotyczàcych formatu kwoty i daty przelewu wymagane jest, aby: w polu nazwa odbiorcy wprowadzony by niepusty ciàg znaków i aby wyst powa y w nim wy àcznie tzw. znaki dopuszczalne (patrz przedostatni rozdzia tego dokumentu); w polu numer konta odbiorcy by poprawny numer konta sk adajàcy si z 26 cyfr (z dodatkowymi ewentualnymi spacjami), numer konta musi posiadaç poprawne cyfry kontrolne IBAN; data znajdujàca si w polu data przelewu nie by a starsza ni data bie àca i nie nowsza ni data bie àca + 1 rok; w polu szczegó y p atnoêci znajdowa si niepusty ciàg znaków, sk adajàcy si wy àcznie ze znaków dopuszczalnych, dodatkowo: pole nie mo e si sk adaç z wi cej ni czterech linii, d ugoêç pojedynczej linii nie mo e byç wi ksza ni 35 znaków, ca kowita d ugoêç wszystkich linii nie mo e byç wi ksza ni 102 znaki. Podczas zapisu przelewu aplikacja automatycznie dodaje wprowadzonego odbiorc do listy Odbiorcy krajowi - pod warunkiem, e nie jest ju na tej liêcie zdefiniowany. Przelewy zapisane i oczekujàce na zapis do pliku wyjêciowego mo na przeglàdaç i edytowaç w sekcji Gotowe przelewy. 7

8 FORMULARZ PRZELEW DO ZUS Zaprezentowany na rysunku 4 formularz s u y do wprowadzania przelewów do ZUS. Rysunek 4 W pierwszej kolejnoêci nale y wybraç z listy konto obcià ane, nast pnie nale y wprowadziç nazw odbiorcy, jego numer konta, kwot przelewu (w postaci XX,YY), dat przelewu (w postaci DD/MM/YYYY - domyêlnie ustawiana jest data bie àca) oraz szczegó y p atnoêci ZUS. Na liêcie nazwanej Nazwa odbiorcy pokazani sà zdefiniowani do tej pory odbiorcy przelewów do ZUS (numer konta, nazwa, dodatkowe informacje). Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy Nazwa odbiorcy aplikacja wype nia odpowiednimi danymi pole z numer konta odbiorcy oraz - jeêli zosta y zdefiniowane- szczegó ami p atnoêci ZUS. Szczegó y p atnoêci mogà byç równie podane r cznie. 8

9 Podczas zapisywania danych na temat przelewu aplikacja dokonuje walidacji wprowadzonych informacji. Oprócz podanych powy ej walidacji dotyczàcych formatu kwoty i daty przelewu wymagane jest, aby: data znajdujàca si w polu data przelewu nie by a starsza ni data bie àca i nie nowsza ni data bie àca + 1 rok; w polu NIP znajdowa o si 10 cyfr; w polu identyfikator dodatkowy znajdowa a si poprawna wartoêç, zale na od wartoêci w polu typ identyfikatora : REGON - musi mieç 10 lub 14 cyfr; PESEL - musi mieç 11 cyfr; Dowód osobisty - musi si sk adaç z 2 znaków alfabetu aciƒskiego + 7 cyfr lub 3 znaków alfabetu aciƒskiego i 6 cyfr; paszport - niepusty ciàg znaków, sk adajàcy si wy àcznie ze znaków dopuszczalnych; w polu numer deklaracji znajdowa y si dwie cyfry z przedzia u [01-99]; w polu okres znajdowa a si poprawna wartoêç w formacie YYYY/MM; w polu numer decyzji/umowy/tytu u wykonawczego znajdowa y si wy àcznie znaki dopuszczalne. Przelewy zapisane i oczekujàce na zapis do pliku wyjêciowego mo na przeglàdaç i edytowaç w sekcji Gotowe przelewy. 9

10 FORMULARZ PRZELEW DO US Rysunek 5 przedstawia formularz s u àcy do wprowadzania przelewów do urz dów skarbowych. Rysunek 5 W pierwszej kolejnoêci nale y wybraç z listy konto obcià ane, nast pnie nale y wprowadziç nazw odbiorcy, jego numer konta, kwot przelewu (w postaci XX,YY), dat przelewu (w postaci DD/MM/YYYY - domyêlnie ustawiana jest data bie àca) oraz szczegó y p atnoêci do US. Na liêcie znajdujàcej si pod polem Nazwa odbiorcy pokazani sà zdefiniowani do tej pory odbiorcy przelewów do US (numer konta, nazwa, dodatkowe informacje). ZawartoÊç listy jest zaw ana po wprowadzeniu znaków do pola Nazwa odbiorcy (rysunek 6). 10

11 Rysunek 6 JeÊli odbiorca przelewu jest ju zdefiniowany, mo na kliknàç dwukrotnie odpowiednià lini listy - spowoduje to wype nienie danymi pola z nazwà odbiorcy, numerem konta oraz - jeêli zosta y podane - szczegó ami p atnoêci. 11

12 Podczas zapisywania danych na temat przelewu aplikacja dokonuje walidacji wprowadzonych informacji. Oprócz podanych powy ej walidacji dotyczàcych formatu kwoty i daty przelewu wymagane jest, aby: w polu nazwa odbiorcy wprowadzony by niepusty ciàg znaków i aby wyst powa y w nim wy àcznie tzw. znaki dopuszczalne (patrz przedostatni rozdzia tego dokumentu); w polu numer konta odbiorcy by poprawny numer konta sk adajàcy si z 26 cyfr (z dodatkowymi ewentualnymi spacjami), numer konta musi posiadaç poprawne cyfry kontrolne IBAN; data znajdujàca si w polu data przelewu nie by a starsza ni data bie àca i nie nowsza ni data bie àca + 1 rok; w polu identyfikator znajdowa a si odpowiednia wartoêç - metody walidacji ró ne w zale noêci od wartoêci pola typ identyfikatora : NIP - musi mieç 10 cyfr; REGON - musi mieç 9 lub 14 cyfr; PESEL - musi mieç 11 cyfr; Dowód osobisty - musi si sk adaç z 2 znaków alfabetu aciƒskiego + 7 cyfr lub 3 znaków alfabetu aciƒskiego i 6 cyfr; paszport - niepusty ciàg znaków, sk adajàcy si wy àcznie ze znaków dopuszczalnych; w polu rok podatkowy znajdowa y si 4 cyfry; w polu typ deklaracji by niepusty ciàg znaków, sk adajàcy si wy àcznie ze znaków dopuszczalnych; w polu identyfikacja zobowiàzania by niepusty ciàg znaków, sk adajàcy si wy àcznie ze znaków dopuszczalnych. Podczas zapisu przelewu aplikacja automatycznie dodaje wprowadzonego odbiorc do listy Odbiorcy US - pod warunkiem, e nie jest ju na tej liêcie zdefiniowany. Przelewy zapisane i oczekujàce na zapis do pliku wyjêciowego mo na przeglàdaç i edytowaç w sekcji Gotowe przelewy. 12

13 SEKCJA LISTA ODBIORCÓW W sekcji Lista odbiorców znajdujà si trzy formularze, umo liwiajàce przeglàdanie i modyfikacj list zdefiniowanych odbiorców przelewów, definiowanych oddzielnie dla trzech rodzajów przelewów - dost p do poszczególnych formularzy odbywa si przez wybór odpowiedniego polecenia z menu znajdujàcego si po lewej stronie ekranu. DomyÊlnie po przejêciu do sekcji Lista odbiorców pokazywany jest formularz u ywany do przeglàdania listy odbiorców przelewów krajowych. Warto zwróciç uwag, e podczas dodawania/edycji danych znajdujàcych si na listach odbiorców stosowane sà identyczne metody walidacji wprowadzanych danych, jakie zosta y opisane - dla odpowiednich typów przelewów - we wczeêniejszej cz Êci tego dokumentu, jednak z zastrze eniem, e nie jest wymagane wprowadzenie wszystkich danych; aplikacja wymusza wy àcznie wprowadzenie numeru konta i nazwy odbiorcy. Na formularzach dodawania/edycji danych znajdujàcych si na listach odbiorców znajduje si pole opisane dodatkowe informacje. Pole to jest u ywane wy àcznie do atwego rozró niania definiowanych wartoêci (a wi c - na przyk ad podczas wprowadzania przelewu - do wyboru z listy odpowiedniego numeru konta). Pole to mo e zawieraç dowolny ciàg znaków z wy àczeniem Êrednika. Podczas definiowania/edycji listy odbiorców sprawdzana jest unikalnoêç wprowadzanych danych. Aplikacja nie umo liwi zdefiniowania - odr bnie dla ka dej listy - dwóch kont o tym samym numerze, nazwie o opisie w polu dodatkowe informacje. 13

14 FORMULARZ ODBIORCA KRAJOWY Formularz Odbiorca krajowy s u y do przeglàdania listy zdefiniowanych odbiorców przelewów krajowych (rysunek 7). Rysunek 7 Klikajàc na nazw jednej z kolumn listy mo liwe jest posortowanie pokazywanych danych. Pod listà znajdujà si trzy przyciski, umo liwiajàce dodanie nowego odbiorcy, edycj wybranego odbiorcy i usuni cie wybranego odbiorcy. Dwa ostatnie przyciski sà nieaktywne, dopóki u ytkownik nie zaznaczy na liêcie jednego ze zdefiniowanych odbiorców. Po wybraniu polecenia Dodaj nowego odbiorc na ekranie pojawia si formularz pokazany na rysunku 8. 14

15 Rysunek 8 Formularz analogiczny do przedstawionego na rysunku 8 pokazywany jest równie podczas edycji danych wybranego odbiorcy - ró nica polega na tym, e w tym przypadku formularz pokazywany jest z aktualnie zdefiniowanymi danymi. 15

16 FORMULARZ ODBIORCA ZUS Formularz Odbiorca ZUS s u y do przeglàdania listy zdefiniowanych odbiorców przelewów ZUS (rysunek 9). Rysunek 9 Klikajàc na nazw jednej z kolumn listy mo liwe jest posortowanie pokazywanych danych. Pod listà znajdujà si trzy przyciski, umo liwiajàce dodanie nowego odbiorcy, edycj wybranego odbiorcy i usuni cie wybranego odbiorcy. Dwa ostatnie przyciski sà nieaktywne, dopóki u ytkownik nie zaznaczy na liêcie jednego ze zdefiniowanych odbiorców. Warto zauwa yç, e aplikacja nie pozwoli na usuni cie trzech ostatnich kont (czyli ostatniego konta rozpoczynajàcego si od 73, ostatniego konta rozpoczynajàcego si od 78 i ostatniego konta rozpoczynajàcego si od 83). Po wybraniu polecenia Dodaj nowego odbiorc na ekranie pojawia si formularz pokazany na rysunku 10. W przypadku odbiorców ZUS u ytkownik nie mo e zdefiniowaç nowego numeru konta - mo e wy àcznie wybraç jedno z kont wbudowanych. 16

17 Rysunek 10 Formularz analogiczny do przedstawionego na rysunku 10 pokazywany jest równie podczas edycji danych wybranego odbiorcy - ró nica polega na tym, e w tym przypadku formularz pokazywany jest z aktualnie zdefiniowanymi danymi. 17

18 FORMULARZ ODBIORCA US Formularz Odbiorca US s u y do przeglàdania listy zdefiniowanych odbiorców przelewów do urz dów skarbowych (rysunek 11). Rysunek 11 Klikajàc na nazw jednej z kolumn listy mo liwe jest posortowanie pokazywanych danych. Pod listà znajdujà si trzy przyciski, umo liwiajàce dodanie nowego odbiorcy, edycj wybranego odbiorcy i usuni cie wybranego odbiorcy. Dwa ostatnie przyciski sà nieaktywne, dopóki u ytkownik nie zaznaczy na liêcie jednego ze zdefiniowanych odbiorców. Po wybraniu polecenia Dodaj nowego odbiorc na ekranie pojawia si formularz pokazany na rysunku

19 Rysunek 12 Formularz analogiczny do przedstawionego na rysunku 12 pokazywany jest równie podczas edycji danych wybranego odbiorcy - ró nica polega na tym, e w tym przypadku formularz pokazywany jest z aktualnie zdefiniowanymi danymi. 19

20 SEKCJA KONTA Po wybraniu sekcji Konta na ekranie pojawi si formularz s u àcy do przeglàdania listy kont obcià anych (rysunek 13). Rysunek 13 Pod listà znajdujà si trzy przyciski, umo liwiajàce dodanie nowego konta, edycj wybranego konta i usuni cie wybranego konta. Dwa ostatnie przyciski sà nieaktywne, dopóki u ytkownik nie zaznaczy na liêcie jednego ze zdefiniowanych kont. Po wybraniu polecenia Dodaj nowe konto na ekranie pojawia si formularz pokazany na rysunku 14. Rysunek 14 20

21 Formularz analogiczny do przedstawionego na rysunku 14 pokazywany jest równie podczas edycji numer konta - ró nica polega na tym, e w tym przypadku formularz pokazywany jest z aktualnie zdefiniowanym numerem. Walidacja danych wprowadzonych podczas dodawania/edycji numeru konta ogranicza si do sprawdzenia, czy: wprowadzony numer sk ada si z 10 cyfr; wprowadzony numer nie zosta zdefiniowany wczeêniej. Zdefiniowane w ten sposób konta obcià ane sà dost pne podczas wprowadzania przelewów na odpowiedniej liêcie rozwijanej. 21

22 SEKCJA GOTOWE PRZELEWY Po wybraniu sekcji Gotowe przelewy na ekranie pojawi si formularz s u àcy do przeglàdania, ewentualnej edycji i zapisywania do pliku wyjêciowego wprowadzonych przelewów (rysunek 15). Rysunek 15 Lista prezentujàca gotowe do zapisu przelewy mo e byç sortowana poprzez klikni cie na nazw wybranej przez u ytkownika kolumny. Aby zmodyfikowaç wybrany przelew nale y dwukrotnie kliknàç odpowiednià lini - otworzy si wówczas formularz edycji danego typu przelewu, z wype nionymi polami zawierajàcymi dane na temat przelewu. W dolnej cz Êci formularza wyêwietlone jest posumowanie wprowadzonych dotychczas przelewów (ilczba wszystkich przelewów, suma kwot wszystkich przelewów, liczba i suma kwot przelewów wybranych). 22

23 W celu zapisania wybranych przelewów do pliku nale y wcisnàç przycisk Eksport przelewów - pojawi si wówczas formularz umo liwiajàcy zdefiniowanie lokalizacji oraz wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku (rysunek 16). Po udanym zapisaniu pliku pojawi si odpowiedni komunikat potwierdzajàcy prawid owe zapisanie pliku lub plików (rysunek 17). Rysunek 16 Rysunek 17 Warto zwróciç uwag, e do pliku zapisywane sà wy àcznie te przelewy, które zosta y zaznaczone na liêcie, natomiast po wygenerowaniu pliku/plików wszystkie przelewy sà usuwane z aplikacji. 23

24 DODATKOWE INFORMACJE Aplikacja zosta a przygotowana w taki sposób, by w sytuacjach awaryjnych dotychczas wprowadzone dane nie by y tracone. Dotyczy to w szczególnoêci sytuacji, w której u ytkownik wprowadzi du à liczb przelewów, które oczekujà na zapisanie do pliku wyjêciowego i w tym momencie nast puje np. przerwa w dostawie pràdu. W takiej sytuacji aplikacja zapisuje plik kopii zapasowej wprowadzonych a jeszcze nie zapisanych przelewów i przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po zakoƒczeniu awarii zapyta u ytkownika, czy chce wczytaç dane przelewów zpliku kopii zapasowej. Opisanà sytuacj przedstawia rysunek 18. Rysunek 18 24

25 SPRAWDZANIE SUMY KONTROLNEJ APLIKACJI Sprawdzanie sumy kontrolnej aplikacji mo liwe jest tylko z poziomu ekranu powitalnego, zaraz po uruchomieniu aplikacji. Sum kontrolnà mo na zobaczyç klikajàc na logo Citibanku Handlowego lewym przyciskiem myszy, co ilustruje rysunek 19. W przypadku, gdy plik wykonywalny aplikacji zostanie w jakiê sposób zmieniony liczba kontrolna natychmiast b dzie inna (uwaga: poprawnà wartoêç sumy kontrolnej nale y uzyskaç od odpowiedniego pracownika Banku, mo e ona byç inna ni przedstawiona na rysunku). Rysunek 19 25

26 ZNAKI DOPUSZCZALNE Z uwagi na wymogi dotyczàce generowanych przez aplikacj plików w wielu miejscach (np. w nazwie odbiorcy czy szczegó ach p atnoêci dla przelewów krajowych) mo liwe jest u ywanie wy àcznie znaków nale àcych do poni szego zestawu: ma e litery alfabetu aciƒskiego; wielkie litery alfabetu aciƒskiego; ma e polskie litery diakrytyczne; cyfry; slash (/); minus (-); przecinek (,); apostrof ( ); spacja; backslash (\); kropka (.). wielkie polskie litery diakrytyczne; 26

27 KO CZENIE PRACY Prac z aplikacjà u ytkownik koƒczy zamykajàc okno aplikacji, lub poprzez wciêni cie przycisku Zakoƒcz w lewym górnym rogu aplikacji (pod logiem CitiBusiness ). Je eli w kolejce do zapisu oczekujà jakieê wprowadzone wczeêniej przelewy aplikacja poprosi o potwierdzenie, e majà one zostaç skasowane (Rysunek 20). Rysunek 20 27

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo