PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007"

Transkrypt

1 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007 Marek Malucha Przemysław Kędzierski 1

2 Badanie koniunktury metodą testu koniunktury w poszczególnych dziedzinach w GUS było wprowadzane w różnych latach. Konkretne dziedziny mają swoje odzwierciedlenie w sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia różnic wynikających ze zmiany wyżej wymienionej klasyfikacji z PKD2004 na PKD2007 w badaniach koniunktury w przemyśle, budownictwie oraz niektórych sekcjach w usługach. Metoda testu koniunktury w badaniach koniunktury w przemyśle stosowana jest od 1992 roku, w budownictwie od 1993 roku, natomiast w usługach od 2003 roku. Wielkość próby przedstawia się następująco: Przemysł: 3500 przedsiębiorstw przemysłowych należących do sekcji C wg PKD2007, Budownictwo: 5000 przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlanomontażową należących do sekcji F wg PKD2007, Usługi: 5550 jednostek usługowych należących do sekcji od H do S (z wyłączeniem sekcji O) wg PKD2007. W związku z wprowadzeniem PKD2007 szeregi czasowe od 2000 roku zostały przeliczone, w celu umożliwienia porównań międzyokresowych. Wyniki badań prezentowane są wg różnych podziałów w zależności od dziedziny: W przemyśle stosowany jest podział na: o 3 klasy wielkości, mianowicie osób pracujących, osób pracujących oraz powyżej 250 osób pracujących o Działy PKD2007 o Główne grupy produkcji przemysłowej (MIGs) podział na dobra konsumpcyjne, inwestycyjne i zaopatrzeniowe W budownictwie tak jak w przemyśle stosuje się podział na klasy wielkości: do 9 osób pracujących (od 2006 roku), osób pracujących, osób pracujących, powyżej 250 osób pracujących W usługach natomiast stosowany jest podział według odpowiednich sekcji i działów PKD2007 2

3 Badania w przemyśle dokonuje się na podstawie dwóch ankiet miesięcznej i kwartalnej, natomiast w badaniach w budownictwie i usługach występują ankiety miesięczne. Do celów niniejszego opracowania wykorzystane są wyniki badań z ankiet miesięcznych. Ankiety zawierają pytania diagnostyczne (o sytuacji bieżącej lub o ostatnim miesiącu) oraz pytania prognostyczne (najbliższe 3 miesiące) o podstawowe cechy koniunktury w danej dziedzinie. Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczane są odpowiednie wskaźniki. Wskaźniki te są ważone odpowiednimi przychodami w danej dziedzinie w cenach bieżących i przyjmują wartości liczbowe z przedziału od -100 do Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś wartość ujemna koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych jednostek. Wszystkie pytania oraz szczegóły badania znajdują się w uwagach metodycznych badań koniunktury zamieszczonych na stronie internetowej GUS: Ze względu na dużą ilość danych uzyskiwanych z każdego badania dokonywane będą porównania wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (dalej WOKK), który jest wskaźnikiem złożonym, obliczonym, jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej. W przypadku wyniku powyżej zera odnotowywany jest dobry klimat koniunktury, w przeciwnym wypadku klimat odczytywany jest, jako zły W celu porównania badań skorzystamy z dorobku statystyki opisowej, której charakterystyki pozwalają w sposób syntetyczny określić właściwości badanych rozkładów i dokonać porównania różnych zbiorów danych. Ze względu na dokonane przeliczenia klasyfikacji, powstały dwa zbiory biorące udział w badaniu koniunktury. 3

4 STATYSTYCZNE PORÓWNANIE WYNIKÓW BADANIA KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2007 A PKD2004 Porównania dokonywane będą przy pomocy: średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, rozstępu, asymetrii oraz współczynnika zmienności Obliczenia dokonane zostały za pomocą programu Microsoft Excel 2007 z zachowaniem wbudowanych wzorów. Przed każdym porównaniem znajduje się informacja, z jakich elementów PKD2004 została skonstruowana dana sekcja PKD2007. Właśnie te zmiany miały wpływ na różnice powstałe w wynikach badań koniunktury. Wszystkie wykresy przedstawiają Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury (WOKK) w danej dziedzinie według odpowiednich PKD. BADANIE KONIUNKTURY W PRZEMYŚLE Zakres Badania koniunktury wg PKD2007 obejmował przedsiębiorstwa Sekcji C. Sekcja ta powstała poprzez przeniesienie lub włączenie różnych sekcji wg PKD2004. Do Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo została przeniesiona produkcja win i oleju z własnych plantacji, produkcja brykietów ze słomy oraz produkcja rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów. Z sekcji C Górnictwo została przeniesiona produkcja soli kuchennej oraz brykietowanie torfu i węgla. Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe została włączona w całości z wyjątkiem: o działalności dotyczącej zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych oraz odzysku surowców z segregowanych odpadów metalowych i niemetalowych; o działalności wydawniczej; o napraw brezentu, kosiarek trawnikowych, urządzeń telekomunikacyjnych, krzeseł i siedzeń, mebli kuchennych, instrumentów muzycznych, napraw sprzętu sportowego; 4

5 I.00 V.00 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 o instalowania (montażu) elementów stolarki budowlanej własnej produkcji. o instalowanie elementów pokryć dachowych własnej produkcji; o działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; o naprawę i konserwacje wind i schodów ruchomych. Z sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego przeniesiono zakup win i ich mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie, mieszanie alkoholi destylowanych. Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono naprawę maszyn biurowych, księgujących i fotokopiarek PKD2004 PKD2007 Wykres 1. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym Zestawienie wyliczonych parametrów PRZEMYSŁ Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 7,85 10,98 45,0-20,5 24,5-0, ,77% PKD2007 5,88 11,50 46,8-21,9 24,9-0, ,57% Tabela 1. Zestawienie wyliczonych parametrów w przetwórstwie przemysłowym Jak można zauważyć na wykresie przeliczenie PKD w przetwórstwie przemysłowym miało umiarkowany wpływ na wyniki badania koniunktury. Średnie wartości WOKK różnią się niespełna o 2 jednostki i odpowiednio wynoszą dla PKD2004-7,85, a dla PKD2007-5,88. Wartości wskaźnika różnią się od średniej przeciętnie o 11,24 ± 0,26 oraz charakteryzują się bardzo dużym rozproszeniem, na co wskazują wartości współczynnika zmienności. Dla PKD2004 współczynnik ten wynosi ponad 5

6 I.00 V.00 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX % natomiast dla PKD2007 ponad 195%. Na duże zróżnicowanie wskazuje również stosunkowo duży rozstęp wskaźnika, który w obu badaniach jest do siebie zbliżony (PKD ,0, PKD ,8). Wskaźniki wykazują również asymetrię lewostronną, co oznacza, że większość wartości kształtowała się poniżej średniej. BADANIE KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE Zakres Badania koniunktury wg PKD2007 obejmował przedsiębiorstwa Sekcji F. Sekcja ta powstała poprzez przeniesienie lub włączenie różnych sekcji wg PKD2004. Do Sekcji F Budownictwo wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji D Przetwórstwo przemysłowe zostały przeniesione: o instalowanie (montaż) elementów stolarki budowlanej własnej produkcji; o instalowanie elementów pokryć dachowych własnej produkcji; o działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; o naprawę i konserwacje wind i schodów ruchomych. Włączono zakres sekcji F Budownictwo z wyjątkiem wykonywania instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, tj. alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wraz z późniejszym monitoringiem. Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono realizację projektów inwestycyjnych wykonywanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe Wykres 2. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie. 6

7 Zestawienie wyliczonych parametrów Odchylenie Współ. BUDOWNICTWO Średnia Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD ,93 17,60 70,8-33,2 37,6-0, ,08% PKD2007 6,54 17,86 71,9-39,6 32,3-0, ,35% Tabela 2. Zestawienie wyliczonych parametrów w budownictwie. Również w badaniu koniunktury w budownictwie przeliczenie PKD miało umiarkowany wpływ na różnice w wynikach badania. Większość wskaźników kształtuje się na zbliżonym poziomie. Najistotniejsze różnice można zauważyć w wartościach średnich, które odpowiednio wynoszą 10,93 oraz 6,54 dla PKD2004 i PKD2007. Wartości WOKK różnią się od średnie przeciętnie o około 17,13 ± 0,13. Przeliczenie PKD miało istotny wpływ na zróżnicowanie wartości WOKK gdzie współczynnik zmienności wzrósł z ponad 161% do ponad 273%. Zauważono również wzrost asymetrii lewostronnej wartości WOKK. BADANIE KONIUNKTURY W USŁUGACH Porównanie wyników badania koniunktury w usługach jest zadaniem trudniejszym niż porównanie wyników badań w przetwórstwie przemysłowym czy budownictwie ze względu na dużą różnorodność tej dziedziny oraz zmiany dokonane w klasyfikacji PKD. Zmiany te wprowadzają nowe sekcje składające się z pojedynczych elementów sekcji PKD2004, które nie mają odzwierciedlenia w starej klasyfikacji. Z tego też względu w celu porównania wyników w tej dziedzinie wybrane zostały tylko te sekcje PKD2007, do których w całości, bądź w dużej części włączone zostały sekcje wg PKD2004. Do sekcji H Transport i gospodarka magazynowa wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji C Górnictwo przeniesiono skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego dla potrzeb transportu w miejscu innym niż kopalnia Z sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego przeniesiono holowanie i pomoc drogową 7

8 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 Włączono zakres sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność z wyjątkiem: o działalności w zakresie telekomunikacji; o działalności dotyczącej kontroli dokumentów przewozowych, udzielania informacji dotyczących stawek za fracht; o działalności związanej z turystyką oraz wynajmu skrzynek pocztowych; o działalności szkół wydających certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia statków, a także działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu PKD2004 SEKCJA I Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd PKD2007 SEKCJA H Transport i gospodarka magazynowa Wykres 3. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z transportem. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA I Transport, gospodarka 11,96 6,67 32,0-8,0 24,0-0,207 55,80% magazynowa i łączność PKD2007 SEKCJA H Transport i gospodarka 1,87 6,20 25,6-10,3 15,3 0, ,12% magazynowa Tabela 3. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z transportem. W usługach w dziale dotyczącym transportu zmiany wynikające z przeliczeń PKD są już bardziej widoczne. Średnia wartość WOKK zmalała do 1,87 wg PKD2007 w stosunku do 11,96 wg PKD2004. Wartości przeciętnych różnic od średniej w obu 8

9 przypadkach są zbliżone do siebie i mieszczą się w przedziale 6,2 6,67. Zbliżone wartości odchylenia standardowego i znaczna różnica wartości średniej wskazują na znaczną zmianę zmienności wyników badania, co poświadcza wzrost współczynnika zmienności z prawie 56% do ponad 332%. Ważną różnicą jest również zmiana asymetrii wartości WOKK. W PKD2004 więcej odpowiedzi kształtowało się poniżej średniej, natomiast w PKD2007 było więcej odpowiedzi powyżej średniej. Do sekcji K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Zakres sekcji J Pośrednictwo finansowe Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiona została działalność holdingów PKD2004 SEKCJA J Pośrednictwo finansowe PKD2007 SEKCJA K Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa Wykres 4. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z pośrednictwem finansowym. 9

10 Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA J Pośrednictwo 36,49 22,63 76, ,1-0,580 62,02% finansowe PKD2007 SEKCJA K Działalność finansowa i 35,16 18,02 64,4 1,1 65,5-0,045 51,26% ubezpieczeniowa Tabela 4. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z pośrednictwem finansowym. Dział związany z działalnością finansową cechuje się dużym optymizmem w badanym okresie. Natomiast wyniki badań PKD2004 i PKD2007 są do siebie bardzo zbliżone. Średnie kształtują się na zbliżonym poziomie PKD ,49 wobec 35,16 wg PKD2007. Dolna wartość WOKK jest niższa w PKD2004 i wynosi - 10,0 wobec 1,1 wg PKD2007, górna wartość jest różna o 0,6 jednostki i kształtuje się na poziomie 66,1 wg PKD2004 a 65,5 wg PKD2007 co skutkuje większym rozstępem w PKD2004. O większym zróżnicowaniu wyników wg PKD2004 świadczy również wartość współczynnika zmienności, jednak różnica ta jest nieduża, wg PKD ,02% wobec 51,26% wg PKD2007. W obu badaniach więcej wartości WOKK kształtowało się poniżej średniej. Do sekcji L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Włączono zakres sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem: o usług doradczych w zakresie zarządzania lasem; o naprawy maszyn biurowych, księgujących i fotokopiarek; o realizacji projektów inwestycyjnych wykonywanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe; o działalności w zakresie informacji obejmującej m.in. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, itp., działalności wydawniczej w trybie on-line; o działalności holdingów; o działalności badawczo-rozwojowej, prawniczej, rachunkowo-księgowej, zarządzania holdingami, działalności dotyczącej stosunków 10

11 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 międzyludzkich (public relations) i komunikacji, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, reklamy, działalności fotograficznej, tłumaczeń i usług sekretarskich; o wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, sprzątania i czyszczenia obiektów, działalności związanej z administracyjną obsługą biura, działalności centrów telefonicznych (call center), działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalności detektywistycznej i ochroniarskiej, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, działalności świadczonej przez agencje inkasa i biura kredytowe, działalności związanej z pakowaniem; o doradztwa w zakresie edukacji; o naprawy komputerów i urządzeń peryferyjnych. Z sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne przeniesiono zarządzanie budynkami będącymi własnością rządu lub zajmowanymi przez instytucje rządowe PKD2004 SEKCJA K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PKD2007 SEKCJA L Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości Wykres 5. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w działalności związanej z obsługą nieruchomości. 11

12 Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 5,86 8,43 29,8-11,3 18,5-0, ,74% prowadzeniem działalności gospodarczej PKD2007 SEKCJA L Działalność związana z obsługą rynku 5,83 9,44 41,0-20,9 20,1-1, ,13% nieruchomości Tabela 5. Zestawienie wyliczonych parametrów w działalności związanej z obsługą nieruchomości. W dziale związanym z nieruchomościami można zauważyć różnicę w rozstępie wartości i zmienności wyników badania. Współczynnik zmienności wzrósł o niespełna 20 pkt. proc. wg PKD2007 w stosunku do PKD2004, rozstęp natomiast był większy o ponad 11 jednostek. Średnie wartości WOKK plasują się w przedziale 5,83 a 5,86. W badaniu PKD2007 znaczna ilość wartości WOKK znajduje się poniżej wartości średniej, gdy w PKD2004 ilość takich wartości jest znikoma. Do sekcji P Edukacja wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność przeniesiono: o działalność szkół wydających zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków, o działalność szkół pilotażu wydających zawodowe certyfikaty i uprawnienia Z sekcji K Obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono pomoc i doradztwo w zakresie edukacji Włączono zakres sekcji M Edukacja Z sekcji O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała przeniesiono: o działalność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych; 12

13 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 o działalność prowadzoną na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów chronometrażystów itp.; o działalność szkół tańca i instruktorów tańca PKD2004 SEKCJA M Edukacja PKD2007 SEKCJA P Edukacja Wykres 6. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z edukacją. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA M Edukacja 7,81 16,36 76,1-33,1 43,0-0, ,50% PKD2007 SEKCJA P Edukacja 5,35 12,59 58,5-23,6 34,9-0, ,47% Tabela 6. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z edukacją. W badaniach usług związanych z edukacją zauważamy największą różnicę w zakresie wartości badania ze wszystkich porównywanych sekcji. Rozstęp PKD2007 jest mniejszy o około 23% w stosunku do PKD2004. Średnia wartość WOKK w PKD2007 obniża się o około 31% do poziomu 5,35 wobec 7,81 wg PKD2004. Mimo zmniejszenia się również przeciętnych różnic od średniej w PKD2007 zmienność wartości wzrasta do ponad 235% z 209,5% wg PKD2004. Zmniejsza się jednak ilość wartości WOKK będących poniżej wartości średniej. 13

14 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 Do sekcji Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne przeniesiono programy pomocy międzynarodowej np. dla uchodźców, na rzecz walki z głodem Włączono zakres sekcji N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna z wyjątkiem działalności weterynaryjnej PKD2004 SEKCJA N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna PKD2007 SEKCJA Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Wykres 7. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe. Zmienności PKD2004 SEKCJA N Ochrona zdrowia i -2,04 15,03 53,5-33,8 19,7-0, ,14% pomoc społeczna PKD2007 SEKCJA Q Opieka zdrowotna i -2,34 13,95 55,5-35,2 20,3-0, ,05% pomoc społeczna Tabela 7. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Kolejną dziedziną jest ochrona zdrowia. Wyniki badań wg PKD2004 i PKD2007 są bardzo do siebie zbliżone jedyną ważną zmianą jest de facto zmienność wartości 14

15 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 WOKK, która zmalała z 737% wg PKD2004 do 597% wg PKD2007. W pozostałych wynikach badania są niewielkie różnice. Warto zauważyć, że w badanym okresie zarówno wg PKD2004 i PKD2007 średnie wartości WOKK są ujemne, co sugeruje pesymistyczną ocenę WOKK w tej sekcji w badanym okresie. Jak do tej pory przedstawione zostały zmiany dokonane w konkretnych sekcjach PKD, które wymuszały niejako zmiany w wynikach badań koniunktury. Wydaje się oczywiste, że gdy przenosi się jednostki z obrębu jednej sekcji do innej wyniki badania muszą się zmienić. Logiczne w takiej sytuacji wydaje się również stwierdzenie, że jeżeli jednostki jednej sekcji są włączone w całości do innej sekcji i nie ma żadnych dodatkowych zmian, to wynik badania powinny być w najgorszym wypadku nieznacznie różne. Jednak wynik, które zostaną zaprezentowane poniżej, zmuszają nas do głębszej refleksji, czy wyniki uzyskane poprzez przeliczenie PKD2004 na PKD2007 mogą być wykorzystywane do porównań międzyokresowych. Do sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi wg PKD2007 włączono zakres sekcji H Hotele i restauracje wg PKD PKD2004 SEKCJA H Hotele i restauracje PKD2007 SEKCJA I Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Wykres 8. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 15

16 PKD2004 SEKCJA H Hotele Zestawienie wyliczonych parametrów Odchylenie Współ. Średnia Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności 0,40 13,28 53,5-31,4 22,1-0, ,30% i restauracje PKD2007 SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4,82 10,86 43,1-21,9 21,2-0, ,44% Tabela 8. Zestawienie wyliczonych parametrów w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W dziedzinie związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi różnice występujące w wynikach badań przedstawiają się następująco: średnia WOKK wzrasta z wartości 0,40 wg PKD2004 do 4,82 wg PKD2007. wartości WOKK przeciętnie różnią się od średniej o 12,07 ± 1,21 jednostki rozstęp wartości wg PKD2007 (43,1) jest o ponad 19% mniejszy niż PKD2004 (53,5). wartości w obu badaniach wykazują podobną asymetrie i więcej wartości znajduje się poniżej średniej, zmienność natomiast drastycznie zmalała wg PKD2007 do 225% z 3344% wg PKD2004. Zważywszy, że w przenoszeniu jednostek z sekcji H wg PKD2004 klucz powiązań zamyka się w obrębie sekcji I wg PKD2007, czyli nie są przenoszone inne elementy PKD2004 ani do, ani z tej sekcji PKD2007 zastanawiająca jest różnica w wynikach badania. Aby ją wyjaśnić należałoby zagłębić się w cały algorytm przeliczania PKD i zastanowić się, co dokładnie oznacza przenoszenie jednostek. Czy przeliczanie PKD zmienia ilości jednostek biorących udział w konkretnych badaniach? Czy wyniki powstałe poprzez przeliczenie PKD2004 na PKD2007 są porównywalne z wynikami dokonywanymi już wg PKD2007. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z przeliczaniem PKD uzyskać można poprzez gruntowną analizę zmian, sposobów przenoszenia jednostek i przeliczania PKD co nie jest tematem tego opracowania. 16

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 1 z 486 2013-09-21 21:18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, marzec 2009 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa ZAŁĄCZNIK POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI 1. Zasady Budowy Klasyfikacji 2. Schemat klasyfikacji 3. Wyjaśnienia PKD 2007 4. Klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004 ZASADY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE ======================================================== 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, faks 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r. Dz.U.04.33.289 2004-08-07 zm. Dz.U.04.165.1727 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym poziomem pośrednim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Zasady metodyczne Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Zasady metodyczne Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności Przedmowa PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społecznogospodarczych jakie realizują jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Ranking zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM Program LEONARDO DA VINCI projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 29 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 21 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki Narodowy Bank Polski Departament Statystyki OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK PIENIĘŻNO-KREDYTOWYCH (W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH I DANYCH GUS)

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja skrócona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion pilski Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM zawierajace

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo