PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007"

Transkrypt

1 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2004 I PKD 2007 Marek Malucha Przemysław Kędzierski 1

2 Badanie koniunktury metodą testu koniunktury w poszczególnych dziedzinach w GUS było wprowadzane w różnych latach. Konkretne dziedziny mają swoje odzwierciedlenie w sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia różnic wynikających ze zmiany wyżej wymienionej klasyfikacji z PKD2004 na PKD2007 w badaniach koniunktury w przemyśle, budownictwie oraz niektórych sekcjach w usługach. Metoda testu koniunktury w badaniach koniunktury w przemyśle stosowana jest od 1992 roku, w budownictwie od 1993 roku, natomiast w usługach od 2003 roku. Wielkość próby przedstawia się następująco: Przemysł: 3500 przedsiębiorstw przemysłowych należących do sekcji C wg PKD2007, Budownictwo: 5000 przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlanomontażową należących do sekcji F wg PKD2007, Usługi: 5550 jednostek usługowych należących do sekcji od H do S (z wyłączeniem sekcji O) wg PKD2007. W związku z wprowadzeniem PKD2007 szeregi czasowe od 2000 roku zostały przeliczone, w celu umożliwienia porównań międzyokresowych. Wyniki badań prezentowane są wg różnych podziałów w zależności od dziedziny: W przemyśle stosowany jest podział na: o 3 klasy wielkości, mianowicie osób pracujących, osób pracujących oraz powyżej 250 osób pracujących o Działy PKD2007 o Główne grupy produkcji przemysłowej (MIGs) podział na dobra konsumpcyjne, inwestycyjne i zaopatrzeniowe W budownictwie tak jak w przemyśle stosuje się podział na klasy wielkości: do 9 osób pracujących (od 2006 roku), osób pracujących, osób pracujących, powyżej 250 osób pracujących W usługach natomiast stosowany jest podział według odpowiednich sekcji i działów PKD2007 2

3 Badania w przemyśle dokonuje się na podstawie dwóch ankiet miesięcznej i kwartalnej, natomiast w badaniach w budownictwie i usługach występują ankiety miesięczne. Do celów niniejszego opracowania wykorzystane są wyniki badań z ankiet miesięcznych. Ankiety zawierają pytania diagnostyczne (o sytuacji bieżącej lub o ostatnim miesiącu) oraz pytania prognostyczne (najbliższe 3 miesiące) o podstawowe cechy koniunktury w danej dziedzinie. Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczane są odpowiednie wskaźniki. Wskaźniki te są ważone odpowiednimi przychodami w danej dziedzinie w cenach bieżących i przyjmują wartości liczbowe z przedziału od -100 do Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś wartość ujemna koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych jednostek. Wszystkie pytania oraz szczegóły badania znajdują się w uwagach metodycznych badań koniunktury zamieszczonych na stronie internetowej GUS: Ze względu na dużą ilość danych uzyskiwanych z każdego badania dokonywane będą porównania wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (dalej WOKK), który jest wskaźnikiem złożonym, obliczonym, jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej. W przypadku wyniku powyżej zera odnotowywany jest dobry klimat koniunktury, w przeciwnym wypadku klimat odczytywany jest, jako zły W celu porównania badań skorzystamy z dorobku statystyki opisowej, której charakterystyki pozwalają w sposób syntetyczny określić właściwości badanych rozkładów i dokonać porównania różnych zbiorów danych. Ze względu na dokonane przeliczenia klasyfikacji, powstały dwa zbiory biorące udział w badaniu koniunktury. 3

4 STATYSTYCZNE PORÓWNANIE WYNIKÓW BADANIA KONIUNKTURY WEDŁUG PKD2007 A PKD2004 Porównania dokonywane będą przy pomocy: średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, rozstępu, asymetrii oraz współczynnika zmienności Obliczenia dokonane zostały za pomocą programu Microsoft Excel 2007 z zachowaniem wbudowanych wzorów. Przed każdym porównaniem znajduje się informacja, z jakich elementów PKD2004 została skonstruowana dana sekcja PKD2007. Właśnie te zmiany miały wpływ na różnice powstałe w wynikach badań koniunktury. Wszystkie wykresy przedstawiają Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury (WOKK) w danej dziedzinie według odpowiednich PKD. BADANIE KONIUNKTURY W PRZEMYŚLE Zakres Badania koniunktury wg PKD2007 obejmował przedsiębiorstwa Sekcji C. Sekcja ta powstała poprzez przeniesienie lub włączenie różnych sekcji wg PKD2004. Do Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo została przeniesiona produkcja win i oleju z własnych plantacji, produkcja brykietów ze słomy oraz produkcja rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów. Z sekcji C Górnictwo została przeniesiona produkcja soli kuchennej oraz brykietowanie torfu i węgla. Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe została włączona w całości z wyjątkiem: o działalności dotyczącej zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych oraz odzysku surowców z segregowanych odpadów metalowych i niemetalowych; o działalności wydawniczej; o napraw brezentu, kosiarek trawnikowych, urządzeń telekomunikacyjnych, krzeseł i siedzeń, mebli kuchennych, instrumentów muzycznych, napraw sprzętu sportowego; 4

5 I.00 V.00 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 o instalowania (montażu) elementów stolarki budowlanej własnej produkcji. o instalowanie elementów pokryć dachowych własnej produkcji; o działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; o naprawę i konserwacje wind i schodów ruchomych. Z sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego przeniesiono zakup win i ich mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie, mieszanie alkoholi destylowanych. Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono naprawę maszyn biurowych, księgujących i fotokopiarek PKD2004 PKD2007 Wykres 1. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym Zestawienie wyliczonych parametrów PRZEMYSŁ Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 7,85 10,98 45,0-20,5 24,5-0, ,77% PKD2007 5,88 11,50 46,8-21,9 24,9-0, ,57% Tabela 1. Zestawienie wyliczonych parametrów w przetwórstwie przemysłowym Jak można zauważyć na wykresie przeliczenie PKD w przetwórstwie przemysłowym miało umiarkowany wpływ na wyniki badania koniunktury. Średnie wartości WOKK różnią się niespełna o 2 jednostki i odpowiednio wynoszą dla PKD2004-7,85, a dla PKD2007-5,88. Wartości wskaźnika różnią się od średniej przeciętnie o 11,24 ± 0,26 oraz charakteryzują się bardzo dużym rozproszeniem, na co wskazują wartości współczynnika zmienności. Dla PKD2004 współczynnik ten wynosi ponad 5

6 I.00 V.00 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX % natomiast dla PKD2007 ponad 195%. Na duże zróżnicowanie wskazuje również stosunkowo duży rozstęp wskaźnika, który w obu badaniach jest do siebie zbliżony (PKD ,0, PKD ,8). Wskaźniki wykazują również asymetrię lewostronną, co oznacza, że większość wartości kształtowała się poniżej średniej. BADANIE KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE Zakres Badania koniunktury wg PKD2007 obejmował przedsiębiorstwa Sekcji F. Sekcja ta powstała poprzez przeniesienie lub włączenie różnych sekcji wg PKD2004. Do Sekcji F Budownictwo wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji D Przetwórstwo przemysłowe zostały przeniesione: o instalowanie (montaż) elementów stolarki budowlanej własnej produkcji; o instalowanie elementów pokryć dachowych własnej produkcji; o działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; o naprawę i konserwacje wind i schodów ruchomych. Włączono zakres sekcji F Budownictwo z wyjątkiem wykonywania instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, tj. alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wraz z późniejszym monitoringiem. Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono realizację projektów inwestycyjnych wykonywanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe Wykres 2. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie. 6

7 Zestawienie wyliczonych parametrów Odchylenie Współ. BUDOWNICTWO Średnia Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD ,93 17,60 70,8-33,2 37,6-0, ,08% PKD2007 6,54 17,86 71,9-39,6 32,3-0, ,35% Tabela 2. Zestawienie wyliczonych parametrów w budownictwie. Również w badaniu koniunktury w budownictwie przeliczenie PKD miało umiarkowany wpływ na różnice w wynikach badania. Większość wskaźników kształtuje się na zbliżonym poziomie. Najistotniejsze różnice można zauważyć w wartościach średnich, które odpowiednio wynoszą 10,93 oraz 6,54 dla PKD2004 i PKD2007. Wartości WOKK różnią się od średnie przeciętnie o około 17,13 ± 0,13. Przeliczenie PKD miało istotny wpływ na zróżnicowanie wartości WOKK gdzie współczynnik zmienności wzrósł z ponad 161% do ponad 273%. Zauważono również wzrost asymetrii lewostronnej wartości WOKK. BADANIE KONIUNKTURY W USŁUGACH Porównanie wyników badania koniunktury w usługach jest zadaniem trudniejszym niż porównanie wyników badań w przetwórstwie przemysłowym czy budownictwie ze względu na dużą różnorodność tej dziedziny oraz zmiany dokonane w klasyfikacji PKD. Zmiany te wprowadzają nowe sekcje składające się z pojedynczych elementów sekcji PKD2004, które nie mają odzwierciedlenia w starej klasyfikacji. Z tego też względu w celu porównania wyników w tej dziedzinie wybrane zostały tylko te sekcje PKD2007, do których w całości, bądź w dużej części włączone zostały sekcje wg PKD2004. Do sekcji H Transport i gospodarka magazynowa wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji C Górnictwo przeniesiono skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego dla potrzeb transportu w miejscu innym niż kopalnia Z sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego przeniesiono holowanie i pomoc drogową 7

8 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 Włączono zakres sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność z wyjątkiem: o działalności w zakresie telekomunikacji; o działalności dotyczącej kontroli dokumentów przewozowych, udzielania informacji dotyczących stawek za fracht; o działalności związanej z turystyką oraz wynajmu skrzynek pocztowych; o działalności szkół wydających certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia statków, a także działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu PKD2004 SEKCJA I Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd PKD2007 SEKCJA H Transport i gospodarka magazynowa Wykres 3. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z transportem. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA I Transport, gospodarka 11,96 6,67 32,0-8,0 24,0-0,207 55,80% magazynowa i łączność PKD2007 SEKCJA H Transport i gospodarka 1,87 6,20 25,6-10,3 15,3 0, ,12% magazynowa Tabela 3. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z transportem. W usługach w dziale dotyczącym transportu zmiany wynikające z przeliczeń PKD są już bardziej widoczne. Średnia wartość WOKK zmalała do 1,87 wg PKD2007 w stosunku do 11,96 wg PKD2004. Wartości przeciętnych różnic od średniej w obu 8

9 przypadkach są zbliżone do siebie i mieszczą się w przedziale 6,2 6,67. Zbliżone wartości odchylenia standardowego i znaczna różnica wartości średniej wskazują na znaczną zmianę zmienności wyników badania, co poświadcza wzrost współczynnika zmienności z prawie 56% do ponad 332%. Ważną różnicą jest również zmiana asymetrii wartości WOKK. W PKD2004 więcej odpowiedzi kształtowało się poniżej średniej, natomiast w PKD2007 było więcej odpowiedzi powyżej średniej. Do sekcji K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Zakres sekcji J Pośrednictwo finansowe Z sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiona została działalność holdingów PKD2004 SEKCJA J Pośrednictwo finansowe PKD2007 SEKCJA K Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa Wykres 4. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z pośrednictwem finansowym. 9

10 Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA J Pośrednictwo 36,49 22,63 76, ,1-0,580 62,02% finansowe PKD2007 SEKCJA K Działalność finansowa i 35,16 18,02 64,4 1,1 65,5-0,045 51,26% ubezpieczeniowa Tabela 4. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z pośrednictwem finansowym. Dział związany z działalnością finansową cechuje się dużym optymizmem w badanym okresie. Natomiast wyniki badań PKD2004 i PKD2007 są do siebie bardzo zbliżone. Średnie kształtują się na zbliżonym poziomie PKD ,49 wobec 35,16 wg PKD2007. Dolna wartość WOKK jest niższa w PKD2004 i wynosi - 10,0 wobec 1,1 wg PKD2007, górna wartość jest różna o 0,6 jednostki i kształtuje się na poziomie 66,1 wg PKD2004 a 65,5 wg PKD2007 co skutkuje większym rozstępem w PKD2004. O większym zróżnicowaniu wyników wg PKD2004 świadczy również wartość współczynnika zmienności, jednak różnica ta jest nieduża, wg PKD ,02% wobec 51,26% wg PKD2007. W obu badaniach więcej wartości WOKK kształtowało się poniżej średniej. Do sekcji L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Włączono zakres sekcji K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem: o usług doradczych w zakresie zarządzania lasem; o naprawy maszyn biurowych, księgujących i fotokopiarek; o realizacji projektów inwestycyjnych wykonywanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe; o działalności w zakresie informacji obejmującej m.in. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, itp., działalności wydawniczej w trybie on-line; o działalności holdingów; o działalności badawczo-rozwojowej, prawniczej, rachunkowo-księgowej, zarządzania holdingami, działalności dotyczącej stosunków 10

11 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 międzyludzkich (public relations) i komunikacji, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, reklamy, działalności fotograficznej, tłumaczeń i usług sekretarskich; o wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, sprzątania i czyszczenia obiektów, działalności związanej z administracyjną obsługą biura, działalności centrów telefonicznych (call center), działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalności detektywistycznej i ochroniarskiej, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, działalności świadczonej przez agencje inkasa i biura kredytowe, działalności związanej z pakowaniem; o doradztwa w zakresie edukacji; o naprawy komputerów i urządzeń peryferyjnych. Z sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne przeniesiono zarządzanie budynkami będącymi własnością rządu lub zajmowanymi przez instytucje rządowe PKD2004 SEKCJA K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PKD2007 SEKCJA L Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości Wykres 5. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w działalności związanej z obsługą nieruchomości. 11

12 Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 5,86 8,43 29,8-11,3 18,5-0, ,74% prowadzeniem działalności gospodarczej PKD2007 SEKCJA L Działalność związana z obsługą rynku 5,83 9,44 41,0-20,9 20,1-1, ,13% nieruchomości Tabela 5. Zestawienie wyliczonych parametrów w działalności związanej z obsługą nieruchomości. W dziale związanym z nieruchomościami można zauważyć różnicę w rozstępie wartości i zmienności wyników badania. Współczynnik zmienności wzrósł o niespełna 20 pkt. proc. wg PKD2007 w stosunku do PKD2004, rozstęp natomiast był większy o ponad 11 jednostek. Średnie wartości WOKK plasują się w przedziale 5,83 a 5,86. W badaniu PKD2007 znaczna ilość wartości WOKK znajduje się poniżej wartości średniej, gdy w PKD2004 ilość takich wartości jest znikoma. Do sekcji P Edukacja wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność przeniesiono: o działalność szkół wydających zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków, o działalność szkół pilotażu wydających zawodowe certyfikaty i uprawnienia Z sekcji K Obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przeniesiono pomoc i doradztwo w zakresie edukacji Włączono zakres sekcji M Edukacja Z sekcji O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała przeniesiono: o działalność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych; 12

13 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 o działalność prowadzoną na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów chronometrażystów itp.; o działalność szkół tańca i instruktorów tańca PKD2004 SEKCJA M Edukacja PKD2007 SEKCJA P Edukacja Wykres 6. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z edukacją. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności PKD2004 SEKCJA M Edukacja 7,81 16,36 76,1-33,1 43,0-0, ,50% PKD2007 SEKCJA P Edukacja 5,35 12,59 58,5-23,6 34,9-0, ,47% Tabela 6. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z edukacją. W badaniach usług związanych z edukacją zauważamy największą różnicę w zakresie wartości badania ze wszystkich porównywanych sekcji. Rozstęp PKD2007 jest mniejszy o około 23% w stosunku do PKD2004. Średnia wartość WOKK w PKD2007 obniża się o około 31% do poziomu 5,35 wobec 7,81 wg PKD2004. Mimo zmniejszenia się również przeciętnych różnic od średniej w PKD2007 zmienność wartości wzrasta do ponad 235% z 209,5% wg PKD2004. Zmniejsza się jednak ilość wartości WOKK będących poniżej wartości średniej. 13

14 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 Do sekcji Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna wg PKD2007 włączono następujące elementy wg PKD2004: Z sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne przeniesiono programy pomocy międzynarodowej np. dla uchodźców, na rzecz walki z głodem Włączono zakres sekcji N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna z wyjątkiem działalności weterynaryjnej PKD2004 SEKCJA N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna PKD2007 SEKCJA Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Wykres 7. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w sekcjach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Zestawienie wyliczonych parametrów Średnia Odchylenie Współ. Rozstęp Min Max Asymetria standardowe. Zmienności PKD2004 SEKCJA N Ochrona zdrowia i -2,04 15,03 53,5-33,8 19,7-0, ,14% pomoc społeczna PKD2007 SEKCJA Q Opieka zdrowotna i -2,34 13,95 55,5-35,2 20,3-0, ,05% pomoc społeczna Tabela 7. Zestawienie wyliczonych parametrów w sekcjach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Kolejną dziedziną jest ochrona zdrowia. Wyniki badań wg PKD2004 i PKD2007 są bardzo do siebie zbliżone jedyną ważną zmianą jest de facto zmienność wartości 14

15 I.03 IV.03 VII.03 X.03 I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 WOKK, która zmalała z 737% wg PKD2004 do 597% wg PKD2007. W pozostałych wynikach badania są niewielkie różnice. Warto zauważyć, że w badanym okresie zarówno wg PKD2004 i PKD2007 średnie wartości WOKK są ujemne, co sugeruje pesymistyczną ocenę WOKK w tej sekcji w badanym okresie. Jak do tej pory przedstawione zostały zmiany dokonane w konkretnych sekcjach PKD, które wymuszały niejako zmiany w wynikach badań koniunktury. Wydaje się oczywiste, że gdy przenosi się jednostki z obrębu jednej sekcji do innej wyniki badania muszą się zmienić. Logiczne w takiej sytuacji wydaje się również stwierdzenie, że jeżeli jednostki jednej sekcji są włączone w całości do innej sekcji i nie ma żadnych dodatkowych zmian, to wynik badania powinny być w najgorszym wypadku nieznacznie różne. Jednak wynik, które zostaną zaprezentowane poniżej, zmuszają nas do głębszej refleksji, czy wyniki uzyskane poprzez przeliczenie PKD2004 na PKD2007 mogą być wykorzystywane do porównań międzyokresowych. Do sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi wg PKD2007 włączono zakres sekcji H Hotele i restauracje wg PKD PKD2004 SEKCJA H Hotele i restauracje PKD2007 SEKCJA I Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Wykres 8. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 15

16 PKD2004 SEKCJA H Hotele Zestawienie wyliczonych parametrów Odchylenie Współ. Średnia Rozstęp Min Max Asymetria standardowe zmienności 0,40 13,28 53,5-31,4 22,1-0, ,30% i restauracje PKD2007 SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4,82 10,86 43,1-21,9 21,2-0, ,44% Tabela 8. Zestawienie wyliczonych parametrów w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W dziedzinie związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi różnice występujące w wynikach badań przedstawiają się następująco: średnia WOKK wzrasta z wartości 0,40 wg PKD2004 do 4,82 wg PKD2007. wartości WOKK przeciętnie różnią się od średniej o 12,07 ± 1,21 jednostki rozstęp wartości wg PKD2007 (43,1) jest o ponad 19% mniejszy niż PKD2004 (53,5). wartości w obu badaniach wykazują podobną asymetrie i więcej wartości znajduje się poniżej średniej, zmienność natomiast drastycznie zmalała wg PKD2007 do 225% z 3344% wg PKD2004. Zważywszy, że w przenoszeniu jednostek z sekcji H wg PKD2004 klucz powiązań zamyka się w obrębie sekcji I wg PKD2007, czyli nie są przenoszone inne elementy PKD2004 ani do, ani z tej sekcji PKD2007 zastanawiająca jest różnica w wynikach badania. Aby ją wyjaśnić należałoby zagłębić się w cały algorytm przeliczania PKD i zastanowić się, co dokładnie oznacza przenoszenie jednostek. Czy przeliczanie PKD zmienia ilości jednostek biorących udział w konkretnych badaniach? Czy wyniki powstałe poprzez przeliczenie PKD2004 na PKD2007 są porównywalne z wynikami dokonywanymi już wg PKD2007. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z przeliczaniem PKD uzyskać można poprzez gruntowną analizę zmian, sposobów przenoszenia jednostek i przeliczania PKD co nie jest tematem tego opracowania. 16

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w przemyśle tekstylno-odzieŝowym -dane kwartalne - II kw. 2009

Koniunktura w przemyśle tekstylno-odzieŝowym -dane kwartalne - II kw. 2009 Badanie koniunktury w przemyśle metodą testu koniunktury ( Fragmenty z uwag metodycznych GUS ) Test koniunktury jest zespołem powiązanych ze sobą ankiet zawierających pytania o podstawowe wielkości ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1:

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1: Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone uchwałami nr 24-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarejestrowane w dniu 10 lipca 2009 roku: Dotychczasowy 3 ust. 1:

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Zasady dotycz ce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ci gospodarczej Strefa mo e by

Zasady dotycz ce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ci gospodarczej Strefa mo e by Zasady dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) określone są w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994r. (Dz.U.07.42.274 j.t.). Zgodnie z w/w ustawą

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 14 ust. 13 Statutu Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna: M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Raport bieŝący nr 18/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwołanie Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo