Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas"

Transkrypt

1 Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspólnie z InfoCredit, właścicielem bazy danych, przygotowała kolejną publikację wskaźników sektorowych 1. Są to wyniki finansowe osiągnięte przez działy w roku Podstawą do obliczenia wskaźników była próba sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Ich strukturę według działów przedstawia tabela 1. Tabela 1 Struktura próby badawczej według działów Dział PKD Klasyfikacja PKD 2007 Opis Liczba Procent 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową ,19 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 25 0,07 03 Rybactwo 39 0,11 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 8 0,02 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 5 0,01 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 127 0,34 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 19 0,05 1 Lata zostały opisane w archiwalnych numerach miesięcznika Rachunkowość oraz są dostępne na stronie internetowej 2 Nazwa wskaźniki sektorowe jest nazwą zwyczajową. W rzeczywistości przedmiotem publikacji są wyniki finansowe działów. 10 Produkcja artykułów spożywczych ,16 11 Produkcja napojów 85 0,23 12 Produkcja wyrobów tytoniowych 6 0,02 13 Produkcja wyrobów tekstylnych 154 0,41 14 Produkcja odzieży 172 0,46 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 48 0,13 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 318 0,86 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 221 0,60 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 257 0,69 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 28 0,08 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 346 0,93 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 73 0,20 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 676 1,82 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 415 1,12 24 Produkcja metali 126 0,34 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,06 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 233 0,63 Nr 3/2015 rachunkowość 71

2 Dział PKD Klasyfikacja PKD 2007 Opis Liczba Procent 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 281 0,76 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 531 1,43 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 212 0,57 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 96 0,26 31 Produkcja mebli 303 0,82 32 Pozostała produkcja wyrobów 129 0,35 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 502 1,35 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 412 1,11 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 226 0,61 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 96 0,26 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 303 0,82 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 15 0,04 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,40 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 649 1,75 43 Roboty budowlane specjalistyczne 942 2,54 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 845 2,28 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,73 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,86 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy ,71 50 Transport wodny 34 0,09 51 Transport lotniczy 15 0,04 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 453 1,22 53 Działalność pocztowa i kurierska 14 0,04 55 Zakwaterowanie 346 0,93 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 241 0,65 58 Działalność wydawnicza 336 0,91 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 106 0,29 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 62 0,17 61 Telekomunikacja 161 0,43 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 859 2,31 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 234 0,63 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 349 0,94 65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 1 0,00 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 364 0,98 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,95 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 771 2,08 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 846 2,28 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 767 2,07 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 154 0,41 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 485 1,31 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 128 0,34 75 Działalność weterynaryjna 4 0,01 77 Wynajem i dzierżawa 163 0,44 78 Działalność związana z zatrudnieniem 145 0,39 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 151 0,41 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska 231 0,62 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 179 0,48 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 174 0,47 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 19 0,05 85 Edukacja 387 1,04 86 Opieka zdrowotna 873 2,35 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 15 0,04 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 7 0,02 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 63 0,17 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 95 0,26 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 24 0,06 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 129 0,35 94 Działalność organizacji członkowskich 92 0,25 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 41 0,11 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa 94 0,25 Suma ,00 Źródło: Opracowanie własne. 72 rachunkowość Nr 3/2015

3 Najliczniejszymi działami będącymi przedmiotem badania były: handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (18,73%), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (6,95%), handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (6,86%), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (5,53%) oraz produkcja artykułów spożywczych (3,16%). Równie znaczący udział miały przedsiębiorstwa z działu: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (3,19%) oraz produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (3,06%). Podstawą oceny struktury badanych przedsiębiorstw z punktu widzenia ich wielkości jest zatrudnienie (tabela 2) oraz przychody netto ze sprzedaży (tabela 3). Struktura badanych przedsiębiorstw z uwagi na wielkość zatrudnienia Tabela 2 Zatrudnienie 2013 Liczba Procent Źródło: Opracowanie własne. <0; 5> 194 0,52 <5; 10> 154 0,41 <10; 25> 401 1,08 <25; 50> 428 1,15 <50; 100> 475 1,28 <100; 200> 339 0,91 <200; 500> 240 0,65 zatrudnienie > ,33 brak danych ,66 Suma Dane zestawione w tabeli 2 jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorstwa coraz rzadziej publikują tak istotne informacje o liczbie zatrudnionych. 93,7 % przedsiębiorców nie ujawniało danych o liczbie personelu. Struktura badanych przedsiębiorstw z uwagi na wielkość przychodów netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży w 2013 r. (w mln PLN) Źródło: Opracowanie własne. Liczba Tabela 3 Procent <0; 2 mln> ,91 <2 mln; 5 mln> ,50 <5 mln, 10 mln> ,33 <10 mln; 25 mln> ,87 <25 mln; 50 mln> ,99 <50 mln; 100 mln> ,51 powyżej 100 mln ,86 brak danych ,01 Suma Jak wynika z tabeli 3 przedmiotem analizy są głównie przedsiębiorstwa mniejsze; ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają w roku 10 mln PLN (59,75%), a więc są zaliczane od grupy mikro i 50 mln PLN zaliczane do małych (25,86%). Strukturę badanych przedsiębiorstw z punktu widzenia ich lokalizacji prezentują dane tabeli 4. Struktura badanych przedsiębiorstw z punktu lokalizacji prowadzonej działalności Tabela 4 Nr woj. Nazwa województwa Liczba Procent 02 Dolnośląskie ,30 04 Kujawsko-pomorskie ,12 06 Lubelskie ,55 08 Lubuskie 457 1,23 10 Łódzkie 660 1,78 12 Małopolskie ,56 14 Mazowieckie ,10 16 Opolskie 774 2,09 18 Podkarpackie 280 0,75 20 Podlaskie 990 2,67 22 Pomorskie ,56 24 Śląskie ,78 26 Świętokrzyskie 146 0,39 28 Warmińsko-mazurskie 520 1,40 30 Wielkopolskie ,10 32 Zachodniopomorskie ,63 SUMA Źródło: Opracowanie własne. Z tabeli 4 wynika, że badaniem objęte są przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie całej Polski. Znaczna liczba przedsiębiorstw (22,10%) zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim. Licznie reprezentowane są też przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego (15,30%), pomorskiego (12,56%), małopolskiego (10,56%), wielkopolskiego (9,10%) i śląskiego (6,78%). I jeszcze kilka wyjaśnień. Począwszy od 2002 roku publikowane są na łamach Rachunkowości wskaźniki sektorowe obliczane dla działów. Powoduje to naturalnie pewne ich uogólnienie. Potwierdzają to zapytania Czytelników o wskaźniki dla grup, klas czy podklas przedsiębiorstw. Wyróżniającą cechą naszej publikacji jest prezentacja obok średnich, także innych miar statystyki opisowej, charakteryzujących rozkład badanej zmiennej oraz jej zmienność. Miary te, jak się wydaje, mają większą wartość poznawczą, ponieważ umożliwiają pozycjonowanie badanego przedsiębiorstwa, w grupie podmiotów zaliczanych do danego działu. Jest to zupełnie inna jakościowo informacja niż tylko średnia arytmetyczna czy mediana. Nr 3/2015 rachunkowość 73

4 Dokonywanie obliczeń według grup, klas czy podklas objętych danym działem powodowałoby w wielu przypadkach, że liczebność próby w danej np. klasie byłaby bardzo mała lub klasa w ogóle nie byłaby reprezentowana. Ponadto wskaźniki obliczone na podstawie bardzo małej próby nie charakteryzowałyby dobrze całej zbiorowości. Dla przypomnienia podajemy zasady interpretacji parametrów statystycznych zastosowanych do prezentacji wskaźników sektorowych, ułatwiających interpretację porównań w przestrzeni (między przedsiębiorstwami). Zamieszczone w tabelach parametry oznaczają: mediana (wartość środkowa) dzieli zbiór wskaźników na dwie równe części; oznacza to, że 50% wskaźników ma wartość wyższą od mediany i 50% niższą, średnia arytmetyczna (suma wartości wszystkich wskaźników podzielona przez liczbę wskaźników) streszcza wszystkie informacje zawarte w zbiorze danych i stanowi środek ciężkości masy obserwowanych wskaźników, odchylenie standardowe wartość przeciętnego odchylenia obserwowanych wskaźników od wartości średniej tych wskaźników, pudełko (góra, dół) pokazuje długość przedziału, w którym znajduje się 50% obserwowanych wskaźników, przy czym mediana + pudełko góra stanowi przedział, w którym znajduje się 25% obserwacji bezpośrednio powyżej mediany, a mediana pudełko dół przedział, w którym znajduje się 25% obserwacji bezpośrednio poniżej mediany. Jeżeli wartość pudełka góra różni się od wartości pudełka dół, oznacza to, że rozkład wskaźników jest niesymetryczny, czyli zachodzi tzw. skośność rozkładu, wąsy (góra, dół) są to przedziały, w których znajduje się kolejnych 50% wskaźników, przy czym mediana + pudełko góra + wąsy góra jest najwyższą wartością wskaźnika zaobserwowaną w próbie, a mediana pudełko dół wąsy dół najniższą wartością wskaźnika zaobserwowaną w próbie. Związek tych parametrów przedstawia rysunek: Sposób obliczania wskaźników sektorowych i charakterystyki badanej zbiorowości Mediana Najniższa wartość wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wąsy dół 25% wskaźników 25% wskaźników wąsy Najwyższa wartość wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego pudełko dół pudełko góra Źródło: Opracowanie własne na podstawie A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa A zatem: wartość maksymalna wskaźnika = mediana + pudełko góra + wąsy góra, wartość minimalna wskaźnika = mediana pudełko dół wąsy dół. Komisja, podobnie jak w latach ubiegłych, zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze formułowanie i zgłaszanie uwag, które mogłyby stanowić podstawę dla doskonalenia tej publikacji w przyszłości. Uwagi prosimy kierować na adres Redakcji Rachunkowość. 74 rachunkowość Nr 3/2015

5 ZESTAWIENIE średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów (branż) rok 2013 Rentowność operacyjna aktywów Wskaźnik rentowności kapitału własnego Wskaźnik rentowności netto sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Okres spływu należności Okres spłaty zobowiązań Szybkość obrotu zapasów Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Wskaźnik trwałości struktury finansowania Wskaźnik zadłużenia ogólnego Wyszczególnienie Branża 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Wielkość próby Średnia artm. 8,25 12,04 13,84 0,55 21,90 6,35 3,74 1,45 49,80 40,18 131,24 1,38 0,83 34,21 Odchylenie standardowe 11,19 18,04 19,83 22,62 21,36 7,68 4,83 2,38 45,71 44,00 101,50 0,90 0,18 26,83 Mediana 6,80 9,56 10,25 0,14 19,47 3,69 2,04 0,47 37,84 25,58 115,74 1,28 0,89 28,19 wartość max 51,10 79,04 91,23 82,05 110,26 39,08 24,10 11,52 231,88 224,57 556,34 5,09 1,00 99,91 wartość min 35,11 56,65 60,92 87,80 69,98 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,16 0,00 pudełko góra 7,94 12,19 14,07 10,35 13,73 7,40 4,63 2,49 36,67 39,45 71,25 0,67 0,07 23,58 dół 4,69 7,44 8,80 14,38 12,41 2,08 1,22 0,40 18,57 15,61 54,65 0,41 0,14 16,22 wąsy góra 36,36 57,29 66,91 71,56 77,06 27,99 17,43 8,56 157,37 159,54 369,35 3,14 0,04 48,15 dół 37,23 58,78 62,37 73,56 77,05 1,60 0,82 0,06 19,26 9,96 61,09 0,86 0,59 11,97 Branża 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Wielkość próby Średnia artm. 26,75 29,10 6,36 6,25 11,04 5,06 2,55 1,11 29,41 29,98 71,34 12,14 0,70 39,88 Odchylenie standardowe 31,32 46,76 8,21 5,64 11,76 6,04 2,04 1,24 20,52 32,90 119,69 20,71 0,27 30,95 Mediana 12,81 26,04 3,46 3,94 5,90 2,75 1,86 0,81 22,90 23,43 17,90 3,28 0,78 31,90 wartość max 130,87 126,37 37,65 21,75 43,93 22,90 7,80 4,83 76,76 116,25 419,30 88,36 1,00 97,26 wartość min 9,19 123,63 2,21 0,23 0,18 0,93 0,20 0,01 3,82 0,69 1,35 0,27 0,04 0,53 pudełko góra 22,21 27,54 7,14 6,56 9,12 5,22 4,03 1,72 19,28 10,70 92,89 19,82 0,16 25,09 dół 9,94 18,30 2,33 2,78 3,11 1,33 0,49 0,61 5,44 18,68 12,88 1,94 0,20 18,28 wąsy góra 95,85 72,79 27,05 11,24 28,90 14,93 1,92 2,30 34,57 82,12 308,51 65,25 0,06 40,28 dół 12,06 131,38 3,34 0,93 2,60 0,49 1,18 0,19 13,65 4,06 3,66 1,07 0,54 13,08 Branża 03 Rybactwo Wielkość próby Średnia artm. 0,84 2,87 2,26 8,22 5,53 5,65 5,00 4,03 34,37 21,18 35,13 1,18 0,82 41,71 Odchylenie standardowe 7,26 17,81 16,73 27,84 15,95 6,22 5,89 5,40 42,77 21,85 39,63 0,51 0,18 24,79 Mediana 3,90 5,84 2,71 1,65 6,88 2,80 2,49 1,83 27,14 20,48 28,48 1,20 0,89 40,09 wartość max 15,33 63,20 51,50 65,46 33,12 28,34 27,80 25,82 160,38 108,33 172,98 2,59 1,00 98,26 wartość min 16,83 49,02 41,64 76,53 36,00 0,18 0,09 0,02 0,85 1,90 0,15 0,12 0,42 3,37 pudełko góra 3,30 8,88 7,17 8,08 8,33 8,68 7,62 6,29 19,55 16,65 27,67 0,62 0,07 17,31 dół 5,98 8,13 11,90 26,92 8,58 1,19 1,43 1,27 20,81 9,58 13,50 0,19 0,14 14,54 wąsy góra 8,13 48,47 41,62 59,03 17,91 16,85 17,69 17,70 113,69 71,19 116,83 0,77 0,04 40,86 dół 14,76 46,72 32,45 47,97 34,31 1,44 0,98 0,54 5,48 9,00 14,83 0,89 0,33 22,18 Nr 3/2015 rachunkowość 75

6 Branża 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Wielkość próby Średnia artm. 1,17 25,91 260,32 664,91 867,64 1,26 1,03 0,56 31,26 41,89 28,28 2,06 0,71 68,29 Odchylenie standardowe 14,11 56,65 418, , ,58 0,85 0,96 0,72 15,37 26,68 10,67 2,51 0,20 26,80 Mediana 0,97 12,19 2,61 5,61 4,68 1,21 0,88 0,25 32,19 51,49 27,82 0,64 0,68 72,30 wartość max 20,73 44,15 15,93 18,20 25,95 2,96 2,96 1,93 55,60 79,51 41,56 6,94 1,00 99,00 wartość min 27,38 135,24 965, , ,87 0,23 0,13 0,01 14,58 0,77 15,44 0,01 0,34 8,53 pudełko góra 7,03 32,39 7,70 0,75 2,72 1,75 2,08 1,68 17,56 15,65 3,44 5,07 0,28 9,68 dół 6,11 48,06 874, , ,40 0,53 0,58 0,18 15,58 35,40 15,49 0,06 0,08 20,72 wąsy góra 12,73 23,95 10,84 11,83 18,55 0,00 0,00 0,00 5,85 12,37 10,31 1,23 0,03 17,02 dół 22,24 74,98 88, , ,15 0,45 0,17 0,07 2,03 15,32 3,11 0,56 0,25 43,04 Branża 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Wielkość próby Średnia artm. 0,51 7,55 6,94 13,88 4,01 0,60 0,49 0,08 288,38 392,44 25,90 0,72 0,69 46,94 Odchylenie standardowe 2,76 8,90 9,32 23,60 8,69 0,40 0,32 0,06 297,14 424,98 0,00 0,50 0,36 38,24 Mediana 0,77 3,80 10,85 5,04 3,05 0,83 0,53 0,08 150,23 237,12 25,90 0,81 0,95 59,06 wartość max 4,37 2,12 3,07 3,05 16,62 1,14 1,00 0,17 832, ,14 25,90 1,47 0,99 89,54 wartość min 3,74 18,87 20,32 54,43 7,91 0,20 0,20 0,02 42,13 15,39 25,90 0,13 0,10 1,08 pudełko góra 4,05 5,46 13,24 7,55 1,78 3,20 3,47 3,72 166,44 171,86 6,22 0,54 0,04 17,62 dół 1,22 10,26 7,10 37,05 8,22 0,45 0,22 0,03 107,32 221,72 18,67 0,47 0,38 55,97 wąsy góra 1,09 0,45 0,68 0,54 11,80 2,89 3,00 3,62 515,41 671,17 6,22 0,12 0,00 12,86 dół 1,75 4,81 2,37 12,35 2,74 0,19 0,11 0,03 0,79 0,00 18,67 0,21 0,47 2,02 Branża 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia artm. 2,98 3,60 3,54 3,82 10,06 2,11 1,76 0,66 65,52 32,46 37,69 1,14 0,73 38,24 Odchylenie standardowe 11,63 17,00 13,78 16,75 16,27 1,67 1,63 0,85 35,92 25,51 30,21 0,57 0,20 24,30 Mediana 3,08 3,46 2,78 2,89 9,86 1,78 1,36 0,31 60,83 27,64 30,41 1,10 0,78 34,34 wartość max 34,18 53,83 45,38 53,31 56,04 8,06 7,89 3,67 226,23 134,56 135,73 3,35 1,00 94,06 wartość min 29,66 50,91 36,82 53,89 31,26 0,00 0,00 0,00 14,63 1,32 0,07 0,06 0,10 0,00 pudełko góra 7,08 9,79 7,37 9,29 8,63 1,28 1,17 1,01 29,40 25,08 21,61 0,46 0,09 18,11 dół 4,15 7,71 5,79 7,81 6,26 0,75 0,65 0,23 18,16 13,27 16,27 0,26 0,13 16,18 wąsy góra 24,03 40,58 35,23 41,13 37,56 5,00 5,35 2,35 136,00 81,84 83,71 1,79 0,13 41,60 dół 28,59 46,66 33,80 48,97 34,85 1,03 0,71 0,08 28,04 13,04 14,06 0,78 0,55 18,16 Branża 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia artm. 3,04 5,52 1,42 5,93 4,91 2,77 2,20 1,14 86,52 40,36 10,17 2,49 0,64 44,28 Odchylenie standardowe 20,28 36,49 20,90 19,34 20,12 3,45 2,27 1,55 39,79 43,91 19,23 3,18 0,30 29,18 Mediana 1,95 5,72 1,01 2,16 3,89 1,41 1,17 0,20 84,90 19,21 2,46 1,07 0,66 48,80 wartość max 59,95 82,81 35,96 44,32 45,05 14,50 7,62 4,24 161,07 152,00 69,09 10,42 1,00 91,91 wartość min 43,23 74,69 45,59 44,07 43,35 0,20 0,19 0,00 24,55 1,08 0,05 0,10 0,08 0,00 pudełko góra 12,83 14,32 9,54 13,64 15,15 3,72 3,74 3,16 22,21 41,04 18,63 3,07 0,30 11,59 dół 5,54 14,63 7,19 2,69 7,88 0,70 0,48 0,11 35,87 5,86 0,96 0,36 0,21 31,06 wąsy góra 45,17 62,78 25,40 28,53 26,02 9,37 2,71 0,89 53,96 91,74 48,01 6,28 0,05 31,52 dół 39,64 65,78 39,42 43,54 39,36 0,52 0,50 0,09 24,48 12,27 1,45 0,62 0,36 17,74 76 rachunkowość Nr 3/2015

7 Branża 10 Produkcja artykułów spożywczych Wielkość próby Średnia artm. 8,12 14,04 2,99 3,45 6,02 1,66 1,15 0,29 35,09 31,54 28,30 1,28 0,64 48,14 Odchylenie standardowe 10,94 21,45 4,85 5,55 6,18 1,13 0,90 0,40 24,79 21,20 29,02 0,79 0,22 24,64 Mediana 6,40 10,28 1,94 2,46 4,67 1,37 0,95 0,14 30,92 28,02 18,64 1,13 0,66 48,80 wartość max 50,14 93,73 20,46 22,73 30,01 6,25 4,85 2,14 142,35 117,92 137,60 4,51 1,00 99,84 wartość min 31,73 64,81 13,11 15,85 17,71 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 pudełko góra 7,71 14,48 3,60 3,56 4,40 0,96 0,72 0,42 18,64 14,88 22,41 0,60 0,16 19,28 dół 4,34 8,55 1,61 2,05 2,61 0,36 0,35 0,11 13,04 10,81 9,92 0,33 0,17 20,03 wąsy góra 36,03 68,97 14,92 16,71 20,93 3,92 3,18 1,58 92,79 75,01 96,55 2,78 0,18 31,76 dół 33,79 66,55 13,44 16,26 19,78 1,01 0,60 0,04 17,76 17,14 8,71 0,79 0,49 28,76 Branża 11 Produkcja napojów Wielkość próby Średnia artm. 6,13 11,01 3,79 4,03 7,12 1,75 1,05 0,38 48,52 41,94 45,45 1,25 0,67 46,39 Odchylenie standardowe 9,00 20,70 6,84 6,70 7,70 1,26 0,87 0,62 22,90 30,81 38,18 0,78 0,24 27,09 Mediana 4,72 7,75 2,64 2,71 5,50 1,53 1,00 0,16 45,96 37,93 38,40 1,05 0,68 49,38 wartość max 34,10 70,16 23,71 27,00 26,44 6,29 4,30 2,46 99,08 174,26 194,83 3,55 1,00 99,18 wartość min 23,63 53,22 15,56 17,35 18,16 0,24 0,00 0,00 6,98 0,90 0,57 0,03 0,05 0,00 pudełko góra 7,16 14,95 4,44 4,53 5,45 1,11 0,67 0,62 22,49 22,88 28,24 0,72 0,21 18,85 dół 3,46 7,09 2,34 2,94 3,18 0,46 0,43 0,13 10,94 17,16 22,60 0,29 0,17 26,11 wąsy góra 22,22 47,46 16,63 19,76 15,49 3,65 2,63 1,68 30,63 113,46 128,20 1,78 0,12 30,95 dół 24,89 53,88 15,85 17,12 20,48 0,82 0,57 0,02 28,04 19,86 15,23 0,73 0,45 23,27 Branża 12 Produkcja wyrobów tytoniowych Wielkość próby Średnia artm. 4,83 5,23 4,78 8,73 15,00 0,90 0,48 0,14 40,22 16,73 18,35 1,20 0,58 44,47 Odchylenie standardowe 2,21 4,56 6,09 8,52 16,52 0,59 0,51 0,29 29,63 3,77 10,64 0,52 0,19 19,17 Mediana 3,97 5,14 1,43 4,11 4,85 0,85 0,27 0,01 37,40 18,80 15,33 0,93 0,63 41,02 wartość max 9,58 11,94 15,04 20,92 39,10 1,97 1,61 0,80 101,41 19,46 39,26 2,13 0,85 74,60 wartość min 3,13 2,85 1,16 1,36 0,95 0,21 0,16 0,00 11,36 10,23 10,37 0,67 0,27 15,92 pudełko góra 1,50 2,15 7,23 9,08 16,95 0,73 0,75 0,40 1,13 0,49 12,05 0,96 0,15 12,88 dół 0,44 0,94 0,46 2,26 1,67 0,33 0,05 0,00 24,60 6,51 4,40 0,04 0,12 16,29 wąsy góra 4,11 4,66 6,38 7,73 17,30 0,39 0,59 0,39 62,89 0,16 11,89 0,24 0,07 20,70 dół 0,40 7,04 2,12 0,49 2,23 0,30 0,06 0,00 1,44 2,05 0,55 0,21 0,25 8,81 Branża 13 Produkcja wyrobów tekstylnych Wielkość próby Średnia artm. 8,93 13,00 5,11 5,86 9,01 2,93 1,75 0,50 45,22 30,73 59,21 2,33 0,69 40,17 Odchylenie standardowe 13,77 19,83 8,05 8,75 9,94 2,50 1,78 0,75 24,96 24,21 49,21 2,35 0,23 25,06 Mediana 7,76 10,45 3,39 4,09 7,39 2,13 1,22 0,20 42,27 23,46 49,18 1,57 0,74 40,68 wartość max 49,86 69,91 30,84 32,56 38,77 12,67 8,78 3,21 125,60 105,49 243,81 11,10 1,00 97,18 wartość min 33,15 41,15 19,42 21,74 24,28 0,26 0,11 0,00 0,55 0,51 0,00 0,10 0,06 0,00 pudełko góra 7,80 10,32 5,91 5,77 5,96 2,50 1,54 0,83 21,52 24,47 33,36 2,05 0,14 19,30 dół 5,16 8,53 2,54 2,96 3,74 0,82 0,49 0,15 14,66 10,85 26,92 0,51 0,20 22,06 wąsy góra 34,30 49,14 21,54 22,70 25,42 8,05 6,03 2,19 61,80 57,55 161,26 7,48 0,12 37,19 dół 35,76 43,07 20,28 22,87 27,93 1,05 0,61 0,05 27,07 12,10 22,26 0,95 0,49 18,62 Nr 3/2015 rachunkowość 77

8 Branża 14 Produkcja odzieży Wielkość próby Średnia artm. 10,23 14,44 4,22 3,43 6,66 2,66 1,60 0,41 46,81 31,30 66,86 3,31 0,66 41,68 Odchylenie standardowe 16,39 27,72 8,11 10,01 8,46 1,89 1,34 0,55 32,20 26,90 67,89 3,85 0,23 23,57 Mediana 5,97 7,73 2,62 2,77 5,38 2,17 1,27 0,19 41,62 23,88 48,15 2,20 0,71 39,27 wartość max 66,37 101,98 32,13 30,54 31,85 9,40 6,69 2,81 185,88 139,31 318,30 19,60 1,00 97,11 wartość min 37,64 65,25 21,71 28,92 23,60 0,00 0,00 0,00 2,50 0,80 0,61 0,04 0,03 0,00 pudełko góra 12,47 19,85 6,18 6,26 5,99 1,30 1,05 0,56 24,59 23,16 48,26 3,75 0,13 21,80 dół 3,56 5,87 1,91 3,32 3,22 0,72 0,49 0,13 16,69 11,36 29,21 0,96 0,22 17,71 wąsy góra 47,93 74,40 23,32 21,51 20,49 5,92 4,36 2,06 119,67 92,28 221,89 13,66 0,16 36,04 dół 40,05 67,11 22,43 28,37 25,75 1,45 0,77 0,06 22,43 11,71 18,33 1,19 0,47 21,56 Branża 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Wielkość próby Średnia artm. 10,52 18,77 5,59 7,63 8,88 3,34 1,85 0,71 54,50 40,42 67,01 3,47 0,69 38,87 Odchylenie standardowe 11,41 22,18 7,60 7,93 7,31 2,69 1,69 0,90 33,97 32,09 35,20 3,95 0,21 25,56 Mediana 8,57 11,48 4,49 5,72 7,15 2,81 1,42 0,40 48,57 30,70 72,09 2,18 0,75 33,62 wartość max 39,54 94,52 33,11 33,30 33,66 12,01 7,79 3,45 142,68 138,36 150,23 17,15 1,00 98,15 wartość min 21,31 35,99 13,49 8,78 4,61 0,38 0,21 0,01 5,87 0,94 4,59 0,03 0,10 0,12 Skośność Średnie pudełko góra 11,55 17,62 5,22 5,18 4,68 2,50 1,51 0,85 25,93 25,40 12,95 3,55 0,10 19,33 dół 5,19 7,75 3,46 4,08 3,12 1,52 0,71 0,32 17,28 16,08 25,28 0,91 0,15 15,30 wąsy góra 19,43 65,42 23,39 22,40 21,83 6,69 4,85 2,20 68,19 82,26 65,19 11,42 0,15 45,20 dół 24,69 39,71 14,52 10,43 8,65 0,91 0,50 0,08 25,41 13,68 42,22 1,24 0,50 18,20 Branża 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Wielkość próby Średnia artm. 7,29 11,04 3,36 4,34 7,07 2,16 1,40 0,34 45,35 36,68 52,48 1,66 0,65 45,83 Odchylenie standardowe 12,02 22,56 5,38 6,06 8,21 1,75 1,36 0,51 31,01 29,83 46,54 1,29 0,23 25,37 Mediana 5,93 7,37 2,10 3,46 5,97 1,62 0,99 0,13 40,20 29,68 43,07 1,39 0,68 45,82 wartość max 45,45 81,77 22,09 28,01 34,65 9,48 6,93 2,48 178,22 157,82 232,76 6,90 1,00 97,74 wartość min 32,23 59,13 16,41 14,63 19,61 0,02 0,02 0,00 0,20 0,13 0,49 0,06 0,06 0,00 pudełko góra 7,07 13,89 4,13 4,11 5,22 1,68 1,29 0,53 23,60 23,51 32,40 1,00 0,16 19,91 dół 4,57 6,59 1,70 2,94 3,47 0,52 0,46 0,09 16,42 12,35 26,62 0,53 0,18 20,13 wąsy góra 32,45 60,50 15,86 20,44 23,46 6,19 4,65 1,83 114,41 104,63 157,29 4,51 0,16 32,01 dół 33,59 59,91 16,82 15,15 22,11 1,08 0,51 0,03 23,58 17,21 15,96 0,81 0,44 25,69 Branża 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru Wielkość próby Średnia artm. 9,68 16,16 5,30 5,04 9,50 1,77 1,28 0,22 55,87 47,16 31,57 1,32 0,62 51,48 Odchylenie standardowe 11,22 22,78 6,75 8,34 8,42 1,13 0,94 0,31 27,33 27,90 21,67 1,02 0,22 25,04 Mediana 8,30 13,13 3,63 3,88 7,90 1,43 1,01 0,11 54,69 44,09 28,52 1,11 0,66 53,34 wartość max 51,03 97,70 27,88 36,54 36,02 5,98 5,21 1,70 148,18 174,20 119,26 5,10 1,00 98,30 wartość min 32,60 51,36 14,15 21,67 13,67 0,04 0,04 0,00 4,79 0,95 0,37 0,02 0,06 0,00 pudełko góra 7,53 15,03 5,53 5,70 6,17 0,98 0,83 0,36 19,78 21,45 15,82 0,72 0,14 18,74 dół 5,27 8,44 2,65 3,30 4,04 0,40 0,31 0,09 16,66 16,73 11,23 0,38 0,18 21,04 wąsy góra 35,20 69,54 18,71 26,95 21,96 3,57 3,37 1,23 73,71 108,66 74,92 3,27 0,20 26,22 dół 35,64 56,04 15,13 22,26 17,52 0,99 0,66 0,03 33,24 26,41 16,92 0,71 0,42 32,30 78 rachunkowość Nr 3/2015

9 Branża 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wielkość próby Średnia artm. 7,01 11,13 3,80 3,78 9,00 2,52 2,09 0,72 70,38 45,24 24,43 2,40 0,66 44,76 Odchylenie standardowe 14,49 26,62 7,28 9,62 11,16 2,07 1,85 1,02 45,13 32,72 23,45 2,78 0,23 25,80 Mediana 6,52 9,32 3,11 3,36 7,19 1,88 1,51 0,34 63,04 38,58 18,75 1,45 0,69 44,49 wartość max 56,44 91,26 28,78 33,81 53,31 9,60 8,86 5,16 242,97 188,47 118,87 13,80 1,00 98,72 wartość min 41,24 68,61 21,32 31,23 32,50 0,13 0,08 0,00 1,45 0,52 0,00 0,06 0,04 0,00 pudełko góra 8,13 15,79 4,77 5,26 8,12 1,74 1,60 1,02 27,47 26,97 18,87 2,67 0,15 21,35 dół 5,95 9,17 2,88 4,94 4,58 0,74 0,67 0,27 23,95 18,04 10,94 0,61 0,18 22,01 wąsy góra 41,80 66,15 20,89 25,19 38,00 5,98 5,74 3,80 152,45 122,92 81,25 9,67 0,16 32,87 dół 41,81 68,76 21,55 29,65 35,12 1,00 0,76 0,07 37,65 20,02 7,81 0,78 0,47 22,48 Branża 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Wielkość próby Średnia artm. 5,81 11,27 3,29 6,63 5,74 2,41 1,38 0,64 48,11 49,88 31,50 2,21 0,58 53,23 Odchylenie standardowe 15,13 27,09 5,47 10,24 7,77 2,06 1,15 1,02 26,25 36,74 21,06 2,03 0,27 25,61 Mediana 4,64 6,37 2,13 2,14 5,51 1,46 1,07 0,13 47,03 48,92 30,70 1,32 0,57 56,14 wartość max 46,24 85,45 12,86 43,12 23,28 7,51 5,02 3,76 123,89 152,93 76,09 8,50 1,00 97,75 wartość min 29,12 74,91 10,76 5,73 15,69 0,98 0,18 0,00 13,46 8,61 0,32 0,70 0,07 0,71 pudełko góra 7,04 20,32 5,24 8,67 6,34 1,51 1,15 0,86 10,95 9,96 26,33 1,91 0,28 13,99 dół 5,01 5,44 1,99 2,26 3,48 0,30 0,28 0,09 19,63 27,63 12,04 0,29 0,23 20,88 wąsy góra 34,56 58,75 5,48 32,31 11,43 4,54 2,81 2,77 65,91 94,05 19,06 5,27 0,14 27,62 dół 28,74 75,84 10,90 5,60 17,73 0,18 0,61 0,04 13,94 12,68 18,34 0,33 0,27 34,56 Branża 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Wielkość próby Średnia artm. 11,01 17,53 4,96 6,74 8,79 2,42 1,56 0,47 53,43 38,38 48,02 1,75 0,66 44,30 Odchylenie standardowe 14,34 27,25 7,54 8,74 9,32 1,88 1,33 0,71 25,82 25,48 33,57 1,34 0,21 24,84 Mediana 8,91 12,76 4,10 5,65 7,78 1,84 1,11 0,20 52,16 33,80 39,75 1,52 0,69 42,65 wartość max 62,63 107,87 30,93 37,00 38,50 9,89 6,54 3,15 159,34 141,20 182,87 7,72 1,00 98,93 wartość min 42,50 77,27 20,45 25,41 22,52 0,24 0,04 0,00 0,32 0,07 0,71 0,02 0,04 0,00 pudełko góra 9,36 17,52 4,72 5,30 6,02 1,71 1,36 0,66 18,23 19,03 27,35 1,15 0,14 21,29 dół 6,10 10,01 3,03 3,90 3,94 0,68 0,43 0,15 17,60 13,22 15,08 0,64 0,18 19,55 wąsy góra 44,37 77,59 22,11 26,05 24,70 6,34 4,08 2,30 88,95 88,36 115,76 5,05 0,16 35,00 dół 45,32 80,01 21,52 27,15 26,36 0,93 0,64 0,05 34,23 20,51 23,96 0,85 0,47 23,09 Branża 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wielkość próby Średnia artm. 11,21 15,74 8,13 10,63 11,59 4,25 2,92 1,04 66,02 33,98 62,85 2,52 0,76 36,43 Odchylenie standardowe 14,35 20,66 10,30 10,82 10,39 3,59 2,96 1,26 40,31 28,11 32,67 2,34 0,22 23,95 Mediana 8,05 9,75 6,24 9,09 10,27 2,83 1,89 0,49 64,57 27,79 63,25 1,82 0,84 29,92 wartość max 66,71 82,11 39,37 47,59 48,95 14,95 13,40 5,76 225,18 128,82 185,28 10,12 1,00 93,69 wartość min 33,86 39,99 16,48 16,48 16,48 0,21 0,15 0,00 1,64 1,66 2,05 0,29 0,06 1,36 pudełko góra 12,18 15,75 5,26 5,61 6,37 3,57 2,64 1,33 24,42 22,58 20,52 2,41 0,07 29,35 dół 4,72 6,65 4,47 5,71 4,71 1,31 0,98 0,39 21,03 11,77 20,75 0,67 0,17 12,72 wąsy góra 46,48 56,62 27,88 32,89 32,30 8,56 8,87 3,94 136,19 78,44 101,51 5,90 0,08 34,41 dół 37,18 43,09 18,24 19,86 22,04 1,31 0,77 0,10 41,90 14,37 40,45 0,86 0,61 15,84 Nr 3/2015 rachunkowość 79

10 Branża 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Wielkość próby Średnia artm. 9,83 16,49 4,52 5,62 8,77 2,16 1,38 0,37 54,12 42,49 47,91 1,56 0,66 45,44 Odchylenie standardowe 11,59 23,15 6,28 7,24 7,95 1,59 1,15 0,54 31,38 29,01 34,64 1,18 0,21 24,41 Mediana 7,63 10,89 3,47 4,65 7,36 1,69 1,05 0,16 50,10 37,50 41,25 1,34 0,69 45,89 wartość max 52,81 103,55 25,96 31,72 39,11 8,56 5,95 2,44 181,65 156,53 193,77 6,85 1,00 99,96 wartość min 28,33 68,09 18,79 21,63 22,48 0,15 0,01 0,00 0,49 0,64 0,45 0,01 0,00 0,02 pudełko góra 8,10 17,37 4,20 4,92 5,40 1,32 0,98 0,48 22,09 20,62 25,15 1,04 0,14 18,86 dół 4,35 8,05 2,44 3,21 3,51 0,55 0,38 0,12 16,47 15,96 18,23 0,51 0,16 21,05 wąsy góra 37,08 75,29 18,30 22,16 26,34 5,55 3,92 1,79 109,46 98,41 127,37 4,47 0,17 35,21 dół 31,60 70,93 19,82 23,07 26,33 1,00 0,66 0,04 33,14 20,90 22,57 0,83 0,53 24,82 Branża 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Wielkość próby Średnia artm. 5,02 6,32 3,27 3,69 7,41 2,51 1,59 0,46 54,57 38,72 53,27 1,51 0,71 39,01 Odchylenie standardowe 11,36 16,80 7,10 9,39 10,53 2,05 1,45 0,66 31,35 28,73 46,87 0,96 0,20 23,49 Mediana 4,78 5,29 2,37 3,37 6,97 1,88 1,18 0,21 49,34 34,19 43,53 1,37 0,75 35,67 wartość max 42,95 64,79 25,27 32,99 46,75 11,38 7,37 3,24 175,29 152,06 238,67 5,67 1,00 98,70 wartość min 31,87 48,84 17,70 29,08 31,03 0,03 0,01 0,00 1,42 0,27 0,35 0,03 0,06 0,10 pudełko góra 5,90 11,20 4,26 4,60 6,38 1,89 1,22 0,68 20,71 21,78 32,11 0,79 0,12 18,75 dół 5,03 5,48 2,34 4,87 4,90 0,69 0,57 0,17 15,24 15,78 23,22 0,40 0,15 15,27 wąsy góra 32,28 48,30 18,65 25,03 33,40 7,62 4,98 2,34 105,23 96,09 163,03 3,51 0,14 44,28 dół 31,61 48,65 17,73 27,57 33,10 1,16 0,60 0,04 32,69 18,14 19,96 0,95 0,54 20,30 Branża 24 Produkcja metali Wielkość próby Średnia artm. 7,22 10,67 2,72 3,73 6,32 2,03 1,31 0,44 49,52 43,16 51,95 1,80 0,62 48,57 Odchylenie standardowe 9,13 18,79 4,92 6,31 6,66 1,79 1,37 0,73 25,92 33,49 39,69 1,88 0,25 27,40 Mediana 5,51 8,37 2,33 3,49 5,60 1,44 0,84 0,12 49,86 34,45 41,58 1,22 0,63 48,04 wartość max 38,27 75,93 17,24 22,16 28,73 9,62 7,18 3,26 142,53 136,99 179,91 9,36 1,00 99,76 wartość min 13,55 41,12 11,28 15,04 12,20 0,03 0,03 0,00 6,56 0,53 1,07 0,09 0,02 0,27 pudełko góra 8,10 12,32 2,71 3,04 3,57 1,70 1,39 0,89 13,56 27,52 28,96 1,79 0,19 21,61 dół 3,17 6,45 1,67 2,76 3,16 0,51 0,30 0,10 18,10 14,82 16,71 0,36 0,22 21,45 wąsy góra 24,67 55,23 12,20 15,64 19,56 6,47 4,95 2,25 79,10 75,02 109,37 6,34 0,18 30,11 dół 15,89 43,05 11,94 15,77 14,64 0,90 0,51 0,02 25,20 19,10 23,80 0,78 0,40 26,33 Branża 25 Produkcja metali Wielkość próby Średnia artm. 10,49 16,93 5,26 6,40 9,39 2,44 1,74 0,58 55,78 38,24 43,46 1,95 0,67 43,13 Odchylenie standardowe 13,92 26,09 7,86 9,41 10,28 1,87 1,53 0,79 32,36 29,38 36,45 1,71 0,22 24,67 Mediana 8,50 11,77 3,99 5,02 7,94 1,90 1,32 0,29 51,26 31,31 36,26 1,52 0,71 42,35 wartość max 62,31 106,67 33,52 40,92 47,72 10,14 8,15 3,97 195,39 155,44 198,54 9,29 1,00 99,60 wartość min 41,15 69,06 24,23 29,22 29,14 0,07 0,06 0,00 0,05 0,18 0,02 0,02 0,00 0,00 pudełko góra 9,10 17,15 5,14 6,08 6,75 1,57 1,29 0,76 24,26 21,24 26,94 1,51 0,14 19,51 dół 5,88 9,48 3,27 4,02 4,47 0,67 0,57 0,23 16,79 13,96 19,49 0,58 0,18 19,32 wąsy góra 44,72 77,75 24,39 29,81 33,03 6,67 5,54 2,92 119,87 102,89 135,34 6,25 0,15 37,74 dół 43,76 71,35 24,94 30,22 32,61 1,17 0,69 0,07 34,43 17,17 16,75 0,93 0,52 23,03 80 rachunkowość Nr 3/2015

11 Branża 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Wielkość próby Średnia artm. 10,12 15,15 5,55 6,43 8,92 3,53 2,30 1,03 60,78 36,69 53,83 3,99 0,69 39,34 Odchylenie standardowe 16,18 26,11 8,88 10,28 12,12 3,41 2,47 1,50 40,53 30,07 43,38 4,59 0,24 26,20 Mediana 7,12 10,82 4,12 5,30 6,28 2,45 1,56 0,45 54,23 29,15 44,74 2,46 0,72 36,68 wartość max 64,60 112,48 37,81 45,89 53,69 17,94 12,67 7,05 229,42 146,41 212,61 25,01 1,00 100,00 wartość min 44,28 66,60 23,40 27,28 34,11 0,30 0,17 0,00 0,58 0,05 0,20 0,00 0,00 0,01 pudełko góra 9,74 18,88 5,82 7,04 8,65 3,18 2,34 1,82 29,23 27,69 29,28 4,79 0,17 23,61 dół 6,17 10,48 3,93 4,46 4,34 0,98 0,70 0,34 21,33 15,79 22,04 1,25 0,17 19,92 wąsy góra 47,73 82,78 27,87 33,55 38,76 12,31 8,76 4,77 145,96 89,57 138,59 17,76 0,11 39,70 dół 45,23 66,94 23,59 28,13 36,05 1,17 0,70 0,11 32,32 13,31 22,50 1,21 0,55 16,75 Branża 27 Produkcja urządzeń elektrycznych Wielkość próby Średnia artm. 9,22 14,16 4,47 5,64 7,62 2,50 1,62 0,51 67,76 43,43 55,70 2,47 0,64 42,67 Odchylenie standardowe 12,75 21,28 6,69 8,47 7,97 1,82 1,25 0,66 37,92 32,08 40,18 2,04 0,23 23,70 Mediana 7,00 9,64 3,51 4,61 6,52 2,06 1,34 0,28 64,33 37,85 47,06 2,03 0,67 42,50 wartość max 55,02 88,47 27,65 37,17 36,07 9,98 7,09 3,11 208,86 179,50 212,37 11,66 1,00 98,98 wartość min 31,34 56,40 21,76 25,60 22,96 0,44 0,13 0,00 0,95 0,22 0,07 0,03 0,01 0,00 pudełko góra 9,26 15,19 5,02 5,47 5,38 1,47 1,03 0,65 28,31 23,46 27,94 1,93 0,14 17,25 dół 4,35 6,99 2,70 3,61 3,69 0,74 0,55 0,22 22,77 16,06 18,33 0,84 0,17 18,73 wąsy góra 38,76 63,64 19,13 27,09 24,18 6,45 4,72 2,18 116,23 118,19 137,37 7,69 0,18 39,23 dół 33,99 59,05 22,57 26,60 25,79 0,87 0,66 0,06 40,61 21,58 28,66 1,17 0,49 23,77 Branża 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Wielkość próby Średnia artm. 10,41 14,38 4,66 5,84 8,45 2,76 1,73 0,60 53,95 35,71 57,07 2,45 0,65 43,25 Odchylenie standardowe 15,72 25,87 7,77 9,17 9,85 2,26 1,59 0,78 34,87 26,82 44,22 2,37 0,23 24,85 Mediana 7,19 10,28 3,58 4,65 7,84 2,08 1,29 0,33 47,44 29,84 48,26 1,92 0,69 42,45 wartość max 63,94 101,34 32,70 37,57 42,22 11,42 8,31 3,93 188,75 150,07 236,67 12,23 1,00 99,72 wartość min 48,81 71,68 23,35 23,66 28,06 0,06 0,03 0,00 0,14 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 11,87 16,52 5,19 5,44 5,23 1,72 1,35 0,71 22,31 20,33 30,79 2,16 0,14 18,67 dół 5,24 8,60 2,97 3,79 5,18 0,85 0,60 0,27 18,00 13,25 22,18 0,87 0,18 19,46 wąsy góra 44,88 74,53 23,93 27,48 29,14 7,62 5,68 2,89 119,00 99,90 157,62 8,14 0,17 38,60 dół 50,76 73,36 23,96 24,53 30,72 1,18 0,67 0,06 29,30 16,49 25,93 1,05 0,51 22,99 Branża 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Wielkość próby Średnia artm. 10,91 16,43 4,87 6,37 9,53 2,11 1,30 0,46 48,80 40,97 41,32 1,39 0,64 46,47 Odchylenie standardowe 12,67 23,36 6,82 8,57 9,25 1,63 1,01 0,64 29,12 27,69 28,50 0,90 0,23 26,16 Mediana 9,10 14,23 3,74 5,09 7,89 1,58 1,07 0,24 44,21 36,91 36,72 1,26 0,67 46,26 wartość max 56,80 91,63 24,86 32,79 41,23 8,99 5,26 2,90 153,58 153,20 165,74 4,65 1,00 98,24 wartość min 40,55 67,37 17,86 18,05 21,21 0,07 0,00 0,00 1,38 0,04 0,00 0,04 0,02 0,03 pudełko góra 9,75 11,76 3,75 4,38 5,53 1,59 0,85 0,61 22,47 22,53 22,13 0,73 0,16 21,64 dół 5,90 11,72 2,62 3,74 3,82 0,50 0,38 0,20 14,86 17,67 15,54 0,45 0,19 22,57 wąsy góra 37,96 65,64 17,37 23,33 27,81 5,82 3,34 2,05 86,91 93,77 106,89 2,65 0,17 30,34 dół 43,75 69,87 18,98 19,39 25,28 1,01 0,68 0,05 27,97 19,21 21,18 0,77 0,45 23,65 Nr 3/2015 rachunkowość 81

12 Branża 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Wielkość próby Średnia artm. 10,94 20,60 5,28 5,27 8,12 2,28 1,70 0,72 49,46 43,96 62,91 2,52 0,62 45,34 Odchylenie standardowe 15,17 31,98 8,95 11,10 10,81 1,78 1,78 0,96 40,44 40,19 51,18 2,44 0,23 24,84 Mediana 8,92 14,00 4,37 5,33 6,86 1,85 1,14 0,45 39,48 31,44 55,72 1,84 0,66 45,53 wartość max 60,84 109,20 43,25 44,83 44,83 10,18 8,92 4,41 168,69 173,75 219,11 10,43 1,00 97,82 wartość min 34,54 75,41 27,24 32,49 26,46 0,09 0,06 0,01 0,59 0,61 0,19 0,23 0,02 0,01 pudełko góra 9,98 21,61 7,50 6,57 8,24 1,63 1,78 0,98 34,30 26,80 31,64 2,11 0,15 19,76 dół 6,78 10,55 3,04 4,83 4,36 0,64 0,54 0,38 18,32 12,21 29,78 0,79 0,17 17,85 wąsy góra 41,95 73,58 31,38 32,93 29,72 6,70 6,00 2,98 94,91 115,50 131,75 6,48 0,20 32,53 dół 36,67 78,87 28,57 32,99 28,96 1,12 0,54 0,07 20,57 18,62 25,75 0,83 0,46 27,67 Branża 31 Produkcja mebli Wielkość próby Średnia artm. 11,03 19,22 5,20 5,83 8,65 2,45 1,68 0,55 42,93 34,08 34,20 1,60 0,67 41,90 Odchylenie standardowe 14,16 25,86 7,00 7,53 7,80 2,01 1,57 0,82 27,68 20,89 21,76 1,17 0,22 25,96 Mediana 9,25 14,84 3,87 4,88 7,74 1,78 1,15 0,27 39,03 32,10 31,29 1,39 0,72 41,06 wartość max 58,35 109,25 28,97 29,66 38,75 10,56 8,30 3,69 150,49 116,36 117,62 7,12 1,00 99,77 wartość min 32,34 68,20 19,04 21,26 16,11 0,15 0,02 0,00 0,32 0,22 0,08 0,01 0,06 0,00 pudełko góra 8,97 15,65 4,84 5,10 5,46 1,74 1,47 0,73 18,33 16,24 17,12 1,04 0,14 22,68 dół 5,44 10,80 2,61 3,14 4,38 0,63 0,46 0,21 13,43 14,02 12,24 0,52 0,20 21,81 wąsy góra 40,13 78,75 20,26 19,68 25,54 7,04 5,69 2,69 93,12 68,01 69,20 4,69 0,14 36,04 dół 36,16 72,24 20,30 22,99 19,47 1,00 0,67 0,05 25,28 17,86 18,98 0,86 0,46 19,25 Branża 32 Pozostała produkcja wyrobów Wielkość próby Średnia artm. 9,00 11,25 5,31 6,72 9,81 3,11 1,98 0,71 50,90 28,15 60,25 2,15 0,69 39,40 Odchylenie standardowe 13,88 27,51 9,03 10,75 10,34 2,84 2,20 1,07 36,30 19,62 44,55 1,91 0,24 26,77 Mediana 6,59 8,70 3,39 4,46 7,90 2,38 1,23 0,43 43,02 23,40 52,12 1,76 0,75 35,89 wartość max 51,20 97,10 37,52 41,08 49,22 13,57 9,99 4,93 193,24 92,10 227,15 10,17 1,00 99,84 wartość min 36,33 77,23 21,18 26,82 10,87 0,25 0,14 0,00 1,16 0,76 0,46 0,19 0,04 0,11 pudełko góra 9,70 14,31 6,24 8,11 6,79 2,34 1,77 0,92 32,21 20,31 37,74 1,66 0,14 27,44 dół 5,69 11,35 4,13 4,46 6,09 1,05 0,57 0,35 15,79 9,50 21,51 0,66 0,19 17,23 wąsy góra 34,91 74,08 27,90 28,52 34,53 8,86 6,99 3,59 118,01 48,39 137,29 6,74 0,11 36,51 dół 37,23 74,58 20,44 26,81 12,68 1,07 0,52 0,07 26,07 13,14 30,14 0,91 0,53 18,55 Branża 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wielkość próby Średnia artm. 11,46 17,46 5,21 6,25 8,26 2,98 2,51 1,05 68,09 34,92 31,50 4,44 0,64 42,19 Odchylenie standardowe 18,12 30,48 8,90 9,70 9,78 2,34 2,21 1,37 43,81 30,05 32,80 5,09 0,23 25,64 Mediana 8,76 13,48 3,75 4,86 6,53 2,34 1,84 0,55 59,60 28,12 20,97 2,95 0,69 38,93 wartość max 77,84 121,14 32,72 35,61 41,51 13,57 12,01 6,71 245,05 159,83 159,56 25,27 1,00 99,83 wartość min 45,47 80,89 23,67 26,17 22,59 0,22 0,05 0,00 0,17 0,26 0,05 0,02 0,01 0,08 pudełko góra 12,25 18,52 4,97 4,83 5,51 2,19 2,09 1,33 33,55 22,53 24,76 4,85 0,14 24,14 dół 7,00 11,28 3,25 4,14 4,52 0,91 0,75 0,41 21,62 14,58 13,46 1,56 0,20 17,46 wąsy góra 56,84 89,13 24,00 25,92 29,47 9,03 8,08 4,83 151,89 109,18 113,82 17,47 0,17 36,76 dół 47,23 83,10 24,18 26,89 24,60 1,22 1,04 0,14 37,82 13,27 7,47 1,38 0,48 21,39 82 rachunkowość Nr 3/2015

13 Branża 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wielkość próby Średnia artm. 2,75 3,18 4,17 4,95 11,78 1,92 1,51 0,71 50,99 38,04 36,77 1,04 0,75 41,28 Odchylenie standardowe 6,35 11,24 7,14 7,83 13,07 1,67 1,30 0,93 21,71 32,15 37,80 0,68 0,24 28,70 Mediana 1,91 2,36 2,14 3,33 8,02 1,57 1,22 0,45 56,46 32,86 22,74 1,03 0,83 35,39 wartość max 25,76 43,59 32,57 33,64 62,61 9,80 6,57 4,46 122,21 177,68 194,28 3,72 1,00 99,94 wartość min 15,56 36,67 27,63 22,61 43,92 0,00 0,00 0,00 4,44 0,38 0,00 0,00 0,01 0,00 pudełko góra 4,11 6,87 4,61 5,17 8,24 1,61 1,30 0,88 9,17 29,20 38,01 0,47 0,09 25,95 dół 2,58 4,73 4,08 3,59 7,25 0,63 0,53 0,35 18,10 14,90 16,81 0,32 0,18 16,50 wąsy góra 19,73 34,37 25,83 25,14 46,35 6,61 4,06 3,13 56,57 115,62 133,52 2,22 0,08 38,60 dół 14,89 34,30 25,68 22,36 44,69 0,95 0,68 0,10 33,93 17,57 5,92 0,71 0,64 18,89 Branża 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Wielkość próby Średnia artm. 1,39 1,51 2,61 1,84 15,00 1,90 1,76 0,88 39,28 18,25 6,22 1,00 0,90 32,29 Odchylenie standardowe 2,34 3,11 4,02 5,73 12,50 1,30 1,27 0,91 14,22 11,53 4,92 0,20 0,08 21,77 Mediana 1,13 0,92 1,62 1,52 14,03 1,61 1,51 0,67 37,39 16,23 5,20 1,00 0,92 28,15 wartość max 9,58 12,48 17,42 19,10 72,99 6,61 6,55 4,63 92,38 61,05 24,72 1,66 1,00 97,45 wartość min 5,73 8,17 11,90 16,89 33,16 0,17 0,17 0,00 11,14 2,24 0,10 0,42 0,60 0,99 pudełko góra 1,43 2,47 2,97 2,43 9,14 0,94 0,86 0,67 10,70 10,50 3,52 0,10 0,03 19,82 dół 0,92 0,73 1,31 2,92 8,23 0,62 0,61 0,43 7,27 5,28 2,48 0,11 0,06 13,85 wąsy góra 7,03 9,09 12,83 15,16 49,82 4,06 4,19 3,29 44,29 34,31 16,01 0,55 0,04 49,48 dół 5,95 8,36 12,22 15,48 38,97 0,82 0,73 0,24 18,98 8,71 2,62 0,48 0,26 13,31 Branża 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wielkość próby Średnia artm. 1,71 2,32 2,60 2,32 15,32 2,32 2,00 1,18 40,25 19,35 5,14 1,03 0,85 29,37 Odchylenie standardowe 4,48 5,01 4,85 7,18 12,68 1,93 1,63 1,35 14,37 14,61 4,24 0,29 0,13 21,03 Mediana 1,04 1,02 1,58 1,76 15,37 1,74 1,53 0,72 38,24 14,66 4,43 1,03 0,89 27,86 wartość max 15,78 19,98 17,92 21,38 50,30 9,28 6,89 6,09 89,10 70,04 22,25 1,95 0,99 96,41 wartość min 11,38 13,96 9,84 14,88 34,78 0,19 0,09 0,01 0,43 1,35 0,17 0,04 0,38 0,75 pudełko góra 3,30 4,32 3,26 3,37 7,93 1,33 1,17 1,14 9,07 11,87 3,88 0,23 0,05 12,35 dół 0,82 0,89 1,23 3,10 8,51 0,78 0,58 0,44 6,39 5,42 2,24 0,16 0,10 15,77 wąsy góra 11,44 14,64 13,07 16,25 27,00 6,20 4,19 4,23 41,79 43,51 13,94 0,69 0,05 56,20 dół 11,60 14,10 10,20 13,54 41,64 0,77 0,86 0,27 31,41 7,89 2,02 0,83 0,40 11,34 Branża 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Wielkość próby Średnia artm. 5,09 8,14 4,20 4,19 11,15 2,22 1,94 0,94 41,77 24,91 9,06 1,39 0,72 41,58 Odchylenie standardowe 11,28 17,85 7,70 9,42 12,36 1,85 1,68 1,20 21,09 21,59 9,47 0,99 0,21 24,86 Mediana 4,34 5,70 2,46 2,51 7,31 1,75 1,59 0,49 38,82 17,98 6,42 1,20 0,77 39,15 wartość max 44,59 66,22 32,31 38,34 51,40 9,59 9,12 6,33 139,42 110,40 43,93 5,64 1,00 98,87 wartość min 31,78 50,62 22,52 26,56 30,89 0,03 0,03 0,00 1,17 0,08 0,01 0,01 0,03 0,00 pudełko góra 7,15 11,76 5,90 6,29 9,83 1,45 1,39 1,25 17,09 17,59 7,42 0,89 0,12 19,76 dół 4,34 5,59 2,37 3,65 5,15 0,68 0,75 0,40 10,78 7,56 4,32 0,38 0,14 17,10 wąsy góra 33,10 48,76 23,95 29,53 34,26 6,39 6,15 4,59 83,51 74,82 30,09 3,54 0,11 39,96 dół 31,78 50,74 22,62 25,43 33,05 1,03 0,81 0,10 26,86 10,35 2,10 0,81 0,60 22,06 Nr 3/2015 rachunkowość 83

14 Branża 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Wielkość próby Średnia artm. 15,09 21,40 10,05 4,64 18,38 3,71 3,39 1,93 60,52 34,15 9,61 2,05 0,81 25,53 Odchylenie standardowe 16,87 27,71 11,57 18,85 9,48 3,15 3,20 3,03 21,16 29,97 5,14 2,07 0,18 22,20 Mediana 11,43 15,60 10,05 3,87 18,01 2,59 2,45 0,70 62,52 25,07 9,97 1,32 0,86 19,58 wartość max 56,14 90,58 27,42 30,98 36,62 11,66 11,66 10,88 98,18 97,20 18,77 8,44 0,99 78,23 wartość min 3,45 3,57 21,75 43,31 4,24 0,73 0,46 0,00 25,70 5,45 4,43 0,41 0,37 1,48 pudełko góra 10,69 13,52 5,50 11,93 9,07 4,37 3,91 3,98 12,38 38,16 4,65 2,07 0,12 16,98 dół 9,20 12,67 5,26 4,65 5,56 0,97 1,26 0,56 18,73 11,12 3,81 0,21 0,16 10,47 wąsy góra 34,02 61,46 11,88 15,18 9,54 4,70 5,30 6,19 23,28 33,97 4,15 5,05 0,01 41,67 dół 5,68 6,50 26,54 42,53 8,20 0,89 0,73 0,14 18,09 8,51 1,73 0,71 0,34 7,62 Branża 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Wielkość próby Średnia artm. 4,03 8,26 4,42 5,98 8,13 2,76 1,73 0,73 61,80 49,06 148,54 3,03 0,65 47,94 Odchylenie standardowe 10,00 22,73 10,43 13,35 14,86 2,77 1,85 1,08 57,06 45,05 236,92 3,75 0,28 29,58 Mediana 2,86 4,26 2,11 3,28 4,45 1,96 1,27 0,37 49,93 41,91 47,10 1,90 0,71 48,84 wartość max 37,44 82,25 38,06 48,41 55,32 14,85 9,72 5,55 314,96 251, ,23 20,92 1,08 99,97 wartość min 28,80 62,84 29,44 38,74 39,52 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 6,07 15,47 6,62 8,09 9,68 2,67 1,62 1,08 45,70 35,33 260,36 3,99 0,21 24,35 dół 3,45 5,51 3,20 4,46 4,14 0,75 0,66 0,29 28,22 22,98 38,19 1,02 0,27 27,29 wąsy góra 28,50 62,53 29,33 37,04 41,19 10,22 6,82 4,10 219,33 173,84 894,77 15,03 0,16 26,78 dół 28,21 61,58 28,35 37,57 39,83 1,21 0,61 0,07 21,70 18,86 8,91 0,88 0,44 21,55 Branża 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wielkość próby Średnia artm. 5,21 10,30 2,92 2,97 6,03 2,18 1,79 0,76 71,99 47,52 20,67 2,98 0,58 48,98 Odchylenie standardowe 13,10 26,17 6,81 8,48 8,74 1,55 1,46 1,06 50,05 36,89 20,36 3,02 0,24 25,57 Mediana 4,39 6,62 1,66 2,53 4,82 1,71 1,43 0,37 65,00 42,61 14,49 2,22 0,59 48,97 wartość max 46,13 97,00 23,96 30,57 35,80 8,81 7,84 5,01 278,78 208,23 102,76 15,38 1,00 99,49 wartość min 34,74 67,57 17,88 24,10 24,28 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 0,04 0,01 0,01 0,00 pudełko góra 7,24 17,75 4,41 4,72 5,23 1,39 1,18 0,95 36,77 26,77 18,14 2,52 0,19 20,74 dół 4,39 6,56 1,61 3,44 3,44 0,53 0,57 0,29 27,61 22,97 7,95 1,08 0,19 21,30 wąsy góra 34,50 72,62 17,90 23,32 25,75 5,71 5,22 3,68 177,01 138,85 70,14 10,64 0,22 29,79 dół 34,75 67,63 17,92 23,19 25,66 1,18 0,86 0,08 37,32 19,51 6,49 1,13 0,40 27,67 Branża 43 Roboty budowlane specjalistyczne Wielkość próby Średnia artm. 9,05 16,04 3,96 4,95 6,85 2,37 2,10 0,71 79,39 49,07 23,69 4,37 0,60 45,67 Odchylenie standardowe 16,50 32,08 7,87 9,22 9,39 1,72 1,76 0,96 47,53 40,06 25,59 5,21 0,25 26,29 Mediana 6,15 9,63 2,49 3,45 4,95 1,92 1,60 0,39 74,28 40,75 15,44 2,84 0,62 46,14 wartość max 63,05 122,75 29,83 34,50 38,83 10,05 9,76 4,79 276,74 210,96 132,57 27,02 1,00 99,96 wartość min 45,89 90,95 21,82 25,02 25,86 0,01 0,01 0,00 1,46 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 10,39 21,83 5,25 5,74 5,92 1,61 1,66 0,89 34,81 29,11 22,39 4,97 0,20 20,71 dół 5,33 9,03 2,25 2,95 3,43 0,60 0,56 0,30 27,19 20,14 9,94 1,54 0,20 22,82 wąsy góra 46,50 91,29 22,10 25,31 27,96 6,52 6,50 3,51 167,65 141,10 94,75 19,20 0,19 33,11 dół 46,71 91,56 22,07 25,51 27,39 1,31 1,03 0,09 45,63 20,23 5,49 1,31 0,42 23,32 84 rachunkowość Nr 3/2015

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz jedenasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 16:36:01 Numer KRS: 0000504047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 12:44:03 Numer KRS: 0000464859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 03:32:08 Numer KRS: 0000021107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 13:56:28 Numer KRS: 0000401131 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2016 godz. 14:03:23 Numer KRS: 0000533648 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:20:05 Numer KRS: 0000174680 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 10:45:21 Numer KRS: 0000510338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 10:40:41 Numer KRS: 0000413660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:32:47 Numer KRS: 0000384447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000472456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2015 godz. 12:12:53 Numer KRS: 0000324854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS: Strona 1 z 12 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 20:02:10 Numer KRS: 0000134268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Ewa Karczewicz Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:15:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:15:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.02.2014 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000292661 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 48 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer REGON 240551984

Bardziej szczegółowo