UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia Stawający: Radosław Rabiański, PESEL , adres: Polska, Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. Firma Spółki brzmi: Agatos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2 Siedzibą Spółki jest Kraków. 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: 4 1. (PKD 01) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 2. (PKD 02) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 3. (PKD 03) Rybactwo 4. (PKD 05) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 5. (PKD 06) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 6. (PKD 07) Górnictwo rud metali 7. (PKD 08) Pozostałe górnictwo i wydobywanie 8. (PKD 09) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

2 9. (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych 10. (PKD 11) Produkca napojów 11. (PKD 12) Produkcja wyrobów tytoniowych 12. (PKD 13) Produkcja wyrobów tekstylnych 13. (PKD 14) Produkcja odzieży 14. (PKD 15) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 15. (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 16. (PKD 17) Produkcja papieru i wyrobów z papieru 17. (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18. (PKD 19) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 19. (PKD 20) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20. (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 21. (PKD 22) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 22. (PKD 23) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 23. (PKD 24) Produkcja metali 24. (PKD 25) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 25. (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 26. (PKD 27) Produkcja urządzeń elektrycznych 27. (PKD 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28. (PKD 29) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 29. (PKD 30) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 30. (PKD 31) Produkcja mebli

3 31. (PKD 32) Pozostała produkcja wyrobów 32. (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33. (PKD 35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 34. (PKD 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 35. (PKD 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 36. (PKD 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 37. (PKD 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 38. (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 39. (PKD 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 40. (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne 41. (PKD 45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 42. (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 43. (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 44. (PKD 49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy 45. (PKD 50) Transport wodny 46. (PKD 51) Transport lotniczy 47. (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 48. (PKD 53) Działalność pocztowa i kurierska 49. (PKD 55) Zakwaterowanie 50. (PKD 56) Działalność usługowa związana z wyżywieniem 51. (PKD 58) Działalność wydawnicza

4 52. (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 53. (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 54. (PKD 61) Telekomunikacja 55. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 56. (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji 57. (PKD Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 58. (PKD Z) Działalność holdingów finansowych 59. (PKD Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 60. (PKD Z) Leasing finansowy 61. (PKD Z) Pozostałe formy udzielania kredytów 62. (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 63. (PKD Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 64. (PKD Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 65. (PKD Z) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66. (PKD Z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 67. (PKD Z) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 68. (PKD Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami 69. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 70. (PKD Z) Działalność prawnicza 71. (PKD Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

5 72. (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 73. (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 74. (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe 75. (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 76. (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 77. (PKD 75) Działalność weterynaryjna 78. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa 79. (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem 80. (PKD 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 81. (PKD 80) Działalność detektywistyczna i ochroniarska 82. (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 83. (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 84. (PKD 85) Edukacja 85. (PKD 86) Opieka zdrowotna 86. (PKD 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 87. (PKD 91) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 88. (PKD 92) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 89. (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 90. (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 91. (PKD 96) Pozostała indywidualna działalność usługowa

6 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy). Udziały w Spółce obejmują: 6 wspólnik Radosław Rabiański, PESEL , adres: Polska, Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1 obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Czas trwania Spółki jest nieograniczony Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 10 Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

7 12 Organami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Zgromadzenie Wspólników Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (słownie: trzy) lata. 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 14 Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 15 W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: Radosław Rabiański, PESEL , adres: Polska, Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1 funkcja Prezes Zarządu. 16 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY]

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY] Tekst jednolity uwzględniający zmiany objęte: 1. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2009 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne TABELE REFERENCYJNE NALEśY STOSOWAĆ PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity na dzień 08.05.2013 r. uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2013 zaprotokołowane

Bardziej szczegółowo

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi CFI HOLDING Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: CFI HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony Statutu PZ CORMAY S. A. z siedzibą w Łomiankach (ujednolicony przez Zarząd Spółki- uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY S.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: a. Tomasz Grabiak, b. Przemysław Biłozor, c. LMB Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo