W Chrystusie. Sprawiedliwości i Pokoju dla WSZYSTKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Chrystusie. Sprawiedliwości i Pokoju dla WSZYSTKICH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK B4. Utrzymanie efektu cieplarnianego i zanieczyszczeń pod kontrolą, poprzez dostosowanie się do ograniczeń których przekroczenie zagraża życiu całej Ziemi; koncentrowanie się na bezpieczeństwie żywnościowym i redukcji ubóstwa, wobec zmian klimatu i bezpieczeństwa energetycznego Scenariusze A i B różnią się od siebie: Scenariusz A bierze pod uwagę potrzeby krajów rozwiniętych, z możliwością interwencji wojskowej. (scenariusz A+) Scenariusz B bierze pod uwagę perspektywę krajów rozwijających się Wspólnota Ziemska: W Chrystusie ŚĆ do Sprawiedliwości i Pokoju dla WSZYSTKICH 40

2 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK Poniższa tabela prezentuje krótką analizę z perspektywy dwóch paradygamatów dominującego paradygmatu społecznego (DPS) i nowego paradygmatu ekologicznego (NPE) Scenariusz A: scenariusz obecny Scenariusz A: dominujący paradygmat społeczny (DPS) 73 Scenariusz A+: wersja militarna Scenariusz B: Nowy paradygmat ekologiczny (NPE) System kapitalistyczny, stawiający sobie za cel ciągły wzrost gospodarczy, oparty na masowej konsumpcji dóbr, energii i usług, w zglobalizowanym otoczeniu rynkowym A1. Brak istotnych zmian strukturalnych. DPS stawia za priorytet wzrost ekonomiczny, akceptując ryzyko dla środowiska jako konieczne, wierząc, że technologie zlikwidują negatywne skutki A+. Taki sam jak scenariusz A B1. Ważne zmiany strukturalne w obszarze etyki, polityki i ekonomii, ukierunkowane na kreowanie świata, w którym sprawiedliwość, pokój i integralność świata stworzonego są wiodącymi wartościami. Paradygmat NPE zakłada, że rozwój gospodarczy musi być zrównoważony Materiał edukacyjny przygotowany w Rzymie przez międzyzakonną grupę ekologiczną Working group on the Integrity of Creation działającą w ramach komisji ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia (JPIC) przy Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich (UISG) i Unii Zakonów Męskich (USG). JKomisja JPIC Korzystanie z tanich paliw kopalnych do produkcji energii, transportu i intensywnego rolnictwa. Efekt cieplarniany, poważne zanieczyszczenie powietrza i wody zdają się być nieuniknionym skutkiem ubocznym A2. Stopniowe działania, stawiające sobie za cel kontrolowanie efektu cieplarnianego. Odwołanie do protokołu z Kioto i jego zaleceń. A3. Celem jest ograniczenie zniszczeń, przy czym bierze się pod uwagę głównie potrzeby krajów rozwiniętych i klasy średniej krajów rozwijających się. A2+. Taki sam jak scenariusz A + globalne działania wojskowe, włączając pierwsze użycie broni atomowej w związku z utrzymaniem lub zdobyciem kontroli nad zasobami naturalnymi (ropa, woda, kopaliny itp.) A3+. Taki sam jak scenariusz A B2. Istotna zmiana w osobistym i wspólnotowym stylu życia, zaczynająca się od krajów rozwiniętych, polegająca na ograniczeniu potrzeb energetycznych i zanieczyszczeń B3. Zastąpienie paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii i uprawianie rolnictwa ekologicznego 73. Lester Milbrath, Stawanie się zrównoważonym: zmiana sposobu myślenia ( Becoming sustainable: Changing the way we think, ) Rozdział 17 w: Pirages Dennis (red.), Budowanie zrównoważonego świata: plan działania dla poprzemysłowego świata (Building Sustainable Societies: A Blueprint for a Post-Industrial World), (Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1996), ss

3 CZĘŚĆ 5. - BIBLIOGRAFIA języku polskim J. W. Czartoszewski (red.), Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Warszawa 2002; M. Grzegorczyk (red.), Integralna ochrona przyrody, IOP, Kraków 2007; J. M. Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku, Warszawa 1998; A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. J. Kijas, Z. Mirek (red.), Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, Kraków 2000; S. Jaromi, Ecologia humana chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Kraków 2004; S. Jaromi (red.), Rosnąć można tylko z ziemi Duchowość świata według Sergiusza Riabinina, Kraków-Lublin 2007; A. Kalinowska, Ekologia wybór na Nowe Stulecie, Warszawa 2002; Zielony Zeszyt REFA, Pismo Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, Kraków-Lublin ; Strona internetowa Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu franciszkanie.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 CZĘŚĆ 1 Zobaczyć: Zmiany klimatu 7 Bioróżnorodność 9 Kryzys energetyczny 11 Woda 12 Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) 14 CZĘŚĆ 2 Osądzić: Współczesne wyzwania środowiskowe z perspektywy teologicznej 17 Ekologia w Piśmie Świętym 20 Etyka w kontekście kryzysu ekologicznego 23 Ekoduchowość 25 CZĘŚĆ 3 Działać: I tydzień lub miesiąc 28 II tydzień lub miesiąc 28 III tydzień lub miesiąc 29 IV tydzień lub miesiąc 30 V tydzień lub miesiąc 31 VI tydzień lub miesiąc 31 VII tydzień lub miesiąc 32 Nabożeństwo 33 CZĘŚĆ 4 Ewaluacja: 35 CZĘŚĆ 5 Bibliografia: 37 38

4 WPROWADZENIE 5CZĘŚĆ 5. BIBLIOGRAFIA Kiedy papież Paweł VI ustanawiał w 1967 roku Komisję ds. Sprawiedliwości i Pokoju, w zakresie jej obowiązków nie uwzględnił ochrony stworzenia. Z punktu widzenia zaangażowania Kościoła w świecie, uwaga komisji oraz wielu dokumentów Soboru Watykańskiego II była, i w wielu sprawach nadal jest, skupiona na sprawiedliwości społecznej. Tendencja ta była dominująca aż do 1. stycznia 1990 roku, gdy Jan Paweł II zawarł zagadnienia związane ze środowiskiem w swoim przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju zatytułowanym Pokój z Bogiem Stwórcą, Pokój z całym Stworzeniem. 1 To przesłanie uwrażliwia Kościół Katolicki na niebezpieczeństwo kryzysu ekologicznego, dotyczącego wszystkich form życia i rozpoznanie jego przyczyn duchowych i moralnych, włączając niejako te zagadnienia do przestrzeni wiary. Papież Benedykt XVI wyrażał swoje niezadowolenie z powodu braku zainteresowania współczesnych teologów wartością świata stworzonego. Mówił o tym, że ludzie muszą 1. Papież Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym Stworzeniem, 1 stycznia 1990: Papież Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym Stworzeniem, 1 stycznia 1990: html 4 37

5 WPROWADZENIE Autorzy opracowania: Margaret Daly-Denton*, Church of Ireland Theological College, Irlandia Séan Mc Donagh, Colomban, MA Ecology and Religion, Dalgan, Irlandia Claudio Giambelli, CIPAX, Włochy Jacques Haers SJ, Centre for Liberation Theologies, Leuven, Belgia Stanisław Jaromi OFMConv, Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA), Polska Daria Koottiyaniyil FCC IFCTOR, Indie Michael Moran CP (Opracowanie graficzne) Joyce Murray CSJ (Redakcja) Gearóid Francisco Ó Conaire OFM, JPIC Commission,USG/UISG, Rzym wsłuchać się w sytuację Ziemi; w przeciwnym razie ryzykują jej zagładę. 2 Pod wpływem decyzji Światowej Rady Kościołów z 1983 roku, podkreślającej znaczenie integralności stworzenia 3, wiele instytucji religijnych dodało tę kwestię do obszaru swego działania. Rozszerzono również nazwę struktury działającej przy Unii Przełożonych Generalnych w Rzymie, nazywając ją Komisją ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia. W ramach Komisji działa w Rzymie międzyzakonna grupa: Working group on the Integrity of Creation. W jej skład wchodzą zainteresowani tematem członkowie różnych męskich i żeńskich zakonów oraz zgromadzeń zakonnych. Opracowała ona już dwie broszury: jedną dotyczącą zmian klimatu i drugą na temat wody. 4 Były to popularne publikacje, przedstawiające całościowo dane zagadnienie. Przetłumaczono je na wiele języków i zostały one dobrze przyjęte. Ten sukces był motywacją do wydania niniejszej broszury, zaprojektowanej jako źródło dodatkowych inspiracji dla ludzi wiary w dziedzinie kwestii ekologicznych. Najpierw musimy ZOBACZYĆ problem, zatem pierwsza część naszej broszury przedstawia krótki przegląd stanu naszej planety. Następnie mamy OSĄDZIĆ, zatem jej druga część prezentuje teologiczne, biblijne i etyczne refleksje. Ostatnia część (DZIAŁAĆ) przedstawia praktyczne sugestie dotyczące zmiany naszych osobistych i społecznych zachowań. Proponuje też konkretne działania dla osiągnięcia stabilnej przyszłości wszystkich stworzeń żyjących na Ziemi oraz na rzecz ustanowienia służących temu narodowych i międzynarodowych ram prawnych. Broszura kieruje do źródeł literaturowych i internetowych, pokazuje przykłady godne naśladowania, zawiera propozycje modlitewne i pytania dla Waszej Wspólnoty, wspomagające dokonanie samooceny. Niniejsza broszura jest bardzo ogólna z założenia - po to, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jednakże zachęcamy Was do przełożenia ogólnych rozważań na konkretną sytuację w Waszym regionie i dostosowanie działań do najpoważniejszych lokalnych problemów środowiskowych. Zachęcamy każde zgromadzenie do dodawania własnych refleksji do drugiej części broszury, by ukazać ekologiczny wymiar swojego charyzmatu. 2. Papież Benedykt XVI, Spotkanie z duchownymi z diecezji Belluno-Feltre i Treviso, Włochy, 24 lipca 2007: clero-cadore_en.html 3. D. Preman Niles, Słownik ekumeniczny Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia. : 4. Zasoby przyrodnicze, włączając zmiany klimatu i wodę: 36 5

6 1 CZĘŚĆ 1 - ZOBACZYĆ CZĘŚĆ 4. 4EWALUACJA Poniżej przedstawimy pięć krótkich refleksji, dotyczących ważnych kwestii ekologicznych: zmian klimatu, różnorodności biologicznej, kryzysu energetycznego, wody i organizmów modyfikowanych genetycznie ZMIANY KLIMATU Naukowcy są zgodni co do tego, że emisja gazów cieplarnianych w atmosferze jest wielkim zagrożeniem dla dalszego trwania życia na Ziemi, w formie jaką znamy obecnie. Zgodnie z IV raportem przygotowanym przed Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) 5 w 2007 roku, gazy cieplarniane, szczególnie dwutlenek węgla, były główną przyczyną obserwowanych zmian klimatu w ciągu ostatnich 50 lat. Jest wysoce prawdopodobne (prawdopodobieństwo to wynosi 90%), że większa część wzrostu tych emisji, dziś wyższych niż kiedykolwiek w ciągu lat oraz zwiększająca się temperatura w niższych partiach atmosfery, są skutkiem działalności człowieka. Pomimo, że ewaluacja jest często ignorowana, zachęcamy Cię do oceny jak Ty i/lub Twoja wspólnota działacie, by wprowadzić w życie niektóre ze wskazówek zawartych w tej broszurze. Zachęcamy Cię, byś przeprowadził ewaluację osobistą i wspólnotową po pół roku i nastepnie po roku. Proponujemy kilka pytań pomocniczych: 1. Które zagadnienia z tego opracowania wydają Ci się najbardziej pomocne? 2. Które zagadnienia z tego opracowania wydają Ci się najmniej pomocne? 3. Które z Twoich zachowań postanowiłeś zmienić? Jaki wpływ miało to na życie Twoje i innych? 4. Co byś najbardziej polecał innym, by pomóc chronić i zachować nasze środowisko? Dlaczego? 5. Czy masz jakieś sugestie do kolejnych broszur o ekologii? 5. Międzynarodowy Panel na rzecz Zmian Klimatu (IPCC), IV Raport: html 6 35

7 CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ Panie, obdarz nas łaską, byśmy szanowali i chronili Matkę Ziemię oraz podejmowali znaczące kroki w celu uleczenia ran zadanych ziemi... Panie wysłuchaj naszej modlitwy. 3. Pozwól nam prosić Cię Panie, byś dał nam łaskę podziwiania i doświadczania Twojej miłości w każdej stworzonej rzeczy... Panie wysłuchaj naszej modlitwy. 4. (zastanówcie się, o co jeszcze chcielibyście prosić) Podsumowanie Boże, nasz Ojcze, stworzyłeś świat i posłałeś swojego własnego Syna, by żył między nami, stworzony z tej samej materii, oddychający tym samym powietrzem, zachwycający się wschodem i zachodem słońca tak jak my. Pomóż nam uczestniczyć w życiu wokół i wewnątrz nas jako w Twoim życiu, jak Ty żyjesz w nas, a my w Tobie i w sobie nawzajem. Boże miłości i życia, przywróć nas do swojego pokoju, odnów nas swoją mocą i ucz nas kochać wszystko, co stworzyłeś i troszczyć się o ziemię jako o Twój dar i nasz dom. Do dalszej refleksji 1. Czy uznaję świętość życia we wszystkich żyjących stworzeniach? 2. W jakim stopniu troska o Stworzenie weszła do mojego życia modlitewnego i w relacje z Bogiem i sąsiadami? Uczony zajmujący się religią i przyrodą Karmelita, O. Eduardo Andres Agosta Scarel pracuje w argentyńskiej radzie ds. badań i technologii. Jest także zaangażowany w prace interdyscyplinarnego zespołu ds. Studiów nad Procesami Atmosferycznymi wobec Globalnych Zmian oraz w wykłady na temat zmian globalnych i zmienności klimatu na Papieskim Uniwersytecie Katolickim. JL Ramowa Konwencja ONZ ds. Zmian Klimatu (UNFCC) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu została przyjęta na Szczycie w Rio w 1992 roku i weszła w życie w roku Jej główny cel to powstrzymanie zmian klimatycznych. Protokół z Kioto, stanowiący uzupełnienie konwencji (zawierający wiążące postanowienia odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla 37 krajów rozwiniętych) został przyjęty w 1997 r. i wprowadzony w życie w 2005 r., niestety bez udziału największych emitorów dwutlenku węgla: Stanów Zjednoczonych i Chin. Strony Porozumienia UNFCCC przeprowadziły od 1995 roku czternaście konferencji, zaś strony porozumienia Protokołu cztery, począwszy od 2005 r. W 2008 r gospodarzem tych konferencji był Poznań. Cele protokołu wyznaczają poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych na 5,2 % do roku 2012, w stosunku do okresu sprzed 1990 roku. Natomiast podczas 13. Konferencji Stron w Bali (w grudniu 2007) dostrzeżono, że ostatnie wyniki badań wskazują na potrzebę o wiele szerszego zakresu działań. To nowe podejście powinno zapewnić znaczącą redukcję emisji do 2050 r., a co za tym idzie - spowolnienie wzrostu temperatury ponad poziom z okresu przedindustrialnego, w stopniu pozwalającym uniknąć potężnych i trudnych do opanowania zmian klimatycznych. Powinno to zarazem zapewnić, że negatywny wpływ zmian klimatu w krajach rozwijających się, spowodowany przez dotychczasowe emisje, będzie ograniczany poprzez przystosowanie do nowych warunków w taki sposób, aby zapobiec dalszym negatywnym skutkom (adaptacja). Plan działań z Bali (Bali Action Plan) jest podstawą do trwających negocjacji odnośnie UNFCCC, mających na celu osiągnięcie porozumienia na 15. Konferencji Stron (COP 15) w Kopenhadze, w grudniu 2009 roku. Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni? Zgodnie z IV Raportem IPCC występuje 90 % prawdopodobieństwa, iż działalność ludzka jest odpowiedzialna za zatrważający poziom globalnego ocieplenia. Przewiduje się przeciętny wzrost temperatury powierzchni Ziemi od 1,4 do 6,4 º C do 2100 roku. Trzy najcieplejsze lata z całego okresu, dla którego dysponujemy danymi, wystąpiły po 1998 roku. 6 Rok 2007, ex aequo z 1998, jest uznawany za drugi najcieplejszy rok w stuleciu. 7 Ziemia prawdopodobnie nigdy dotąd nie ocieplała się tak szybko, jak w ciągu ostatnich 30 lat. 8 W 2005 r. oceanografowie sygnalizowali nagłe i szokujące spowolnienie prądów morskich w Północnym Atlantyku, będącym kluczowym elementem systemu cyrkulacji oceanicznej, który wpływa na temperaturę i pogodę na całym świecie. Zatrzymanie prądów może 6. Will Knight, Pierwszy kwartał 2002 jest Najcieplejszy w tysiącleciu (First quarter of 2002 is Warmest for a millennium ), New Scientist, 26 kwietnia 2002: 7. Najcieplejsze lata zgodnie z danymi NASA są następujące: 2005, 1998/2007, 2002, 2003, 2006, 2004: 8. New Scientist: 7

8 CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ spowodować głód w południowej Azji i wyginięcie amazońskich lasów deszczowych oraz spowodować w Europie Zachodniej w małą epokę lodową. 9 Lodowce cofają się i kurczą w dramatyczny sposób. Lodowiec na Mount Kenya skurczył się o ponad 90%. 10 Przyspieszone topnienie himalajskich i andyjskich lodowców stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego setek milionów ludzi. Globalny poziom mórz może wzrosnąć od 18 do 59 cm w tym stuleciu, powodując cofanie się linii brzegowych o prawie 30 m. 11 Zmiany klimatu spowodują zwiększenie niedoborów wody, przyspieszenie wymierania gatunków, zmniejszenie plonów, wzrost liczby migrantów wewnętrznych (przemieszczających się wewnątrz kraju zamieszkania) oraz uchodźców, a także zatrzymanie wzrostu (a nawet zmniejszenie) PKB w wielu krajach rozwijających się. Najpoważniejsze skutki wywołają one wśród ludzi ubogich na całym świecie, łącznie z biednymi w krajach rozwiniętych. 12 BIORÓŻNORODNOŚĆ Różnorodność biologiczna jest dla życia zagłada jest na zawsze! 13 Na Szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro, przywódcy światowi porozumieli się w zakresie wszechstronnej strategii dla zrównoważonego rozwoju. Polega on na takim zaspokojeniu naszych potrzeb, które pozostawi przyszłym pokoleniom zdrowy i zdolny do przetrwania świat. Jednym z przyjętych wtedy porozumień była Konwencja o Bioróżnorodności. Ponad 170 państw jest stronami Konwencji. Zgodziły się one na znaczące ograniczenie zjawiska utraty bioróżnorodności do 2010 roku. Konwencja ustanawia trzy główne cele: ochronę 9. Stephen Battersby, Zmiany klimatu: Wielkie Atlantyckie Wyłączenie (The Great Atlantic Shutdown) New Scientist, 15 kwietnia Leslie Allen, Czy Tuvalu zniknie pod poziomem morza? ( Will Tuvalu disappear beneath the sea? ) 1 sierpnia 2004: 11. Raport IPCC. 12. Ibidem prostych kroków by powstrzymać utratę bioróżnorodności (10 simple steps to halt biodiversity loss), MM Módlmy się: Wszechmogący Boże! Ojcze, Synu i Duchu Święty, stworzyłeś ziemię i powierzyłeś ją ludziom w opiekę by wypełniło się Twoje dzieło. Zapełniłeś ziemię tak wieloma pięknymi rzeczami. Chwalimy Cię i dziękujemy Ci Boże za piękny świat stworzony. Pozwól nam się otworzyć na doświadczanie obecności i miłości Boga w całym stworzeniu: w słońcu, księżycu, gwiazdach, w każdej samotnej planecie, w kwiatach, ptakach, w zwierzętach, w morzu i jego falach. Każde pojedyncze stworzenie jest księgą o Bożej miłości. Każde stworzenie, nawet najmniej znaczące jest częścią Ziemskiej Wspólnoty. Pomóż nam, Duchu Stworzycielu, poznać i doświadczyć Boga, naszego Ojca i Matkę, przez naszą relację z innymi i całym Stworzeniem. Refleksja: Pomyślmy o cudach Bożego stworzenia Św. Franciszek z Asyżu kochał stworzenie: w nim znalazł miłość Boga. Jego miłość nie ograniczała się do pospolitych czy pięknych gatunków. Według Franciszka, Bóg stworzył wszystko, i dlatego też wszystko nosi znamię Boga, zasługuje na szacunek i jest warte budowania relacji z nim. Miłość Franciszka do Boga i Bożego stworzenia jest bardzo mocno wyrażona w Pieśni Słonecznej zwanej też Pochwałą Stworzeń. Czytanie: Z biografii Świętego Franciszka z Asyżu W każdym dziele artysty chwalił Artystę... Radował się ze wszystkich dzieł które wyszły z ręki Pana... W pięknych rzeczach widział istotę piękna; wszystkie rzeczy były dla niego dobre... Obejmował wszystkie rzeczy w uniesieniu niespotykanej pobożności, mówiąc im o Bogu i napominając je by go chwaliły... Stąpał z szacunkiem po kamieniach, ze względu na Tego, który jest zwany Skałą... Zabraniał braciom ścinającym drzewo, ściąć je całe, by miało możliwość odrosnąć ponownie. Nakazał ogrodnikowi pozostawić nieuprawne obrzeża wokół ogrodu by w odpowiednim czasie zieleń trawy i piękno kwiatów rozgłaszało piękno Ojca wszystkich rzeczy... Przeniósł z drogi małą dżdżownicę by nie została rozdeptana; i zarządził by miód i najlepsze wino było wystawione dla pszczół by nie zginęły z głodu w mroźną zimę... (2 Celano ) Prośby CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ 1. Boże, nasz Stworzycielu, jesteśmy świadomi grzechów popełnianych codziennie przeciwko Ziemi i całej ludzkości. Panie, przebacz niesprawiedliwość jaką wyrządziliśmy naszej Matce Ziemi...Panie wysłuchaj naszej modlitwy. 8 33

9 CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ Woda Kup napowietrzającą końcówkę do prysznica, by zredukować zużycie wody poprzez mieszanie powietrza z wodą. Żywność Używaj w posiłkach tak dużo surowych owoców i warzyw, jak to możliwe. To znacznie obniży zużycie energii potrzebnej do gotowania. Nie kupuj mięsa dzikich zwierząt. Unikaj kupowania tuńczyka, miecznika i innych przeławianych gatunków. NABOŻEŃSTWO Wprowadzenie Rośnie świadomość, że pokój na świecie jest zagrożony, nie tylko przez wyścig zbrojeń, lokalne konflikty i postępującą niesprawiedliwość między ludźmi i narodami, lecz także przez brak należnego poszanowania dla przyrody, rabunkową eksploatację zasobów naturalnych i obniżającą się jakość życia. Kiedy ludzie obracają się przeciwko Bożemu planowi, powodują chaos, który w nieunikniony sposób wpływa na ład stworzenia. Gdy ludzie nie żyją w pokoju z Bogiem, wtedy Ziemia, sama w sobie nie może być w pokoju: Dlatego kraj jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierz dziki, jak ptactwo podniebne, a nawet ryby morskie marnieją. (Oz 4,3) Czytanie: Psalm 19 (Chwała Boża w przyrodzie) Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. (Psalm 19, 2-6) 32 Klasztorny plan ekologiczny Urszulanki w USA mają 10-letni plan ekologiczny, powstały jako wynik audytu ekologicznego. Prowadzą około 350-hektarowe gospodarstwo na zasadach rolnictwa ekologicznego. Oferują ekologiczne rekolekcje, warsztaty, weekendy z edukacją ekologiczną. We współpracy z Uniwersytetem Brescia (USA) promują idee sprawiedliwości ekologicznej i energetycznej. różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystywanie jej bogactw oraz przejrzysty i sprawiedliwy podział korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych. 14 Na naszej planecie istnieje przynajmniej 10 milionów różnych gatunków (a może ich być nawet 100 mln). 15 Naukowcy szacują, że obecnie tempo wymierania wynosi 1000 gatunków rocznie, a już wkrótce może wzrosnąć do Zgodnie z opinią 19 światowych ekspertów w dziedzinie różnorodności biologicznej, jest ono 100 do 1000 razy szybsze niż naturalne tempo wymierania. 17 Wyginięcie jednego gatunku daje efekt domina dla co najmniej 16 innych. 18 Do głównych przyczyn ekstynkcji gatunków należą: zmiany klimatyczne, nadmierna eksploatacja i niszczenie siedlisk, a także celowe wprowadzanie przez ludzi obcych gatunków bądź spontaniczne ich inwazje. Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni? CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ Bioróżnorodność jest bardzo ważna dla sieci życia. Działa ona jak amortyzator dla licznych zmian, zarówno tych naturalnych, jak i tych wywołanych przez człowieka. Utrata gatunków osłabia naturalne systemy i ich zdolność do radzenia sobie z niespodziewanymi zmianami. Wszystko, co dotyczy integralności jednego gatunku, w końcu dotknie wszystkich gatunków, także ludzi. Lasy tropikalne należą do najbogatszych obszarów świata pod względem bioróżnorodności. Są one dla lądów tym, czym rafy koralowe dla oceanów (w wielu biednych krajach z raf koralowych pochodzi aż 25% odławianych ryb). Jedne i drugie są zagrożone. Ponadto, zarówno lasy tropikalne jak i umiarkowane działają jako pochłaniacze dwutlenku węgla. Niestety wylesianie i degradacja lasów generuje obecnie co najmniej 15% globalnej emisji CO2. Szacuje się, że istnieje jadalnych roślin na świecie, przy czym większość znaleziono w lasach deszczowych. Jednak zdecydowana większość ludzi jest uzależniona od zaledwie 200 gatunków roślin i zwierząt. 19 Tysiące roślin mogłoby potencjalnie znaleźć zastosowanie w leczeniu różnych chorób, a wciąż jedynie niecały 1% z tropikalnych roślin, z których wiele jest zagrożonych, przebadano pod względem ich przydatności farmaceutycznej. 20 Być może nawet połowa ze 150 najczęściej przepisywanych leków, o wartości 80 miliardów dolarów, jest otrzymywana z substancji pochodzących z dziko rosnących roślin. 21 Magazyn Time w 2000 roku pytał: Jak długo Ziemia będzie przyjaznym miejscem dla ludzkości, skoro nie ma już na niej miejsca dla naszych najbliższych sąsiadów? 14. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Rożnorodności Biologicznej, 15. E. O. Wilson, Różnorodność Życia (The Diversity of Life),NY: Penguin Books, 1992, s Raport ONZ: Przegląd Globalnej Różnorodności 2 (Global Diversity Outlook 2) podsumowanie dostępne po francusku, hiszpańsku, angielsku, chińsku i rosyjsku, 17. Steve Connor, Ziemia stoi przed katastrofalną utratą gatunków (Earth Faces Catastrophic loss of species ) The Independent, 20 lipca Sean Mc Donagh, Śmierć Życia (The Death of Life) -Dublin: Columba Press, 2004, s Mc Donagh, Śmierć Życia (The Death of Life), s Tim Radford, Gatunki zmagają się jak ludzie, by utrzymać zasoby ( Species struggle as humans grab resources, ) The Guardian, 2 sierpnia 2002, s Mc Donagh, Śmierć Życia (The Death of Life), s

10 CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ KRYZYS ENERGETYCZNY Pomimo powtarzających się ostrzeżeń, że jesteśmy na początku ostatnich dni ery ropy, 22 większość ludzi zdaje się sądzić, że istnieją wystarczające zasoby paliw kopalnych, aby kontynuować obecny model rozwoju. W ciągu zaledwie kilku lat, w lipcu 2008 roku cena ropy naftowej osiągnęła 145 dolarów za baryłkę, i mimo, że spadła do 58 dolarów w listopadzie tego samego roku, prognozy mówią o dalszym wzroście. Światowe zużycie ropy naftowej wynosi obecnie około 80 mln baryłek dziennie i przewiduje się wzrost o 2,5% rocznie do 100 milionów baryłek dziennie w 2010 roku. 23 Jednak wielu wierzy, że zużyliśmy jedynie połowę dostępnych zasobów ropy naftowej na świecie, a za kilka lat wykorzystamy połowę zasobów gazu ziemnego. 24 Inni prognozują, że szczyt wydobycia ropy naftowej zostanie osiągnięty przed rokiem gdy roczna produkcja przewyższy sumę netto rezerw odkrytych w ciągu roku. Przy szybko rosnącym popycie z Indii i Chin oraz zmniejszających się dostawach, łatwo jest zrozumieć, dlaczego wkrótce będą występowały niedobory ropy. Konwencjonalna ropa 25 stanowi 95% całej ilości ropy naftowej wyprodukowanej do tej pory. Tylko jedna baryłka na każde cztery, które są konsumowane, pochodzi z złóż nowo odkrytych. 26 Produkcja osiągnęła moment szczytowy poza Bliskim Wschodem w 1997 roku i obecnie spada. 27 Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni? Istnieje wiele innych źródeł energii (niekonwencjonalne węglowodory i inne, kontrowersyjne, takie jak piaski roponośne w Kanadzie, ciężka ropa w dorzeczu Orinoko, a także łupki bitumiczne, węgiel i energia atomowa). Dochodzą jeszcze coraz bardziej zaawansowane źródła energii odnawialnej, takie jak wiatr, energia słoneczna, biomasa, geotermia, fale i pływy morskie. Jednak żadne z nich nie daje dostatecznej ilości energii dla zaspokojenia światowych potrzeb, zwłaszcza związanych z transportem, który ma zasadnicze znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej. 22. Mike Bowling, Chairman and CEO, ARCO (1999) cytowany w Richard Heinberg, Koniec imprezy, wojna o ropę i przeznaczenie społeczeństw przemysłowych. (The Party s Over, Oil War and Fate of Industrial Societies) Wiltshire: Cromwell Press Limited, 2003, s Jay Hanson, Streszczenie energetyczne ( Energy Synopsis, ) 8 marca 2001, 24. Colin Cambell, Kiedy światowa produkcja ropy i gazu osiągnie szczyt? ( When will the world s oil and gas production peak? ) w: Zanim wyschną źródła (Before the Wells Run Dry) Dublin: Lilliput Press, 2003, ps Ropa uzyskana z tradycyjnych odwiertów (Oil extracted from the traditional oil well method). 26. Jeanette Fitzsimons, NZ Greens Co-Leader Jeanette Fitzsimons Pełne przemówienie, Piknik dla planety 2005 ( Picnic for the Planet 2005, ) 17 stycznia 2005, 27. Colin Cambell, Szczyt wydobycia ropy: perspektywiczne spojrzenie na wyczerpujące się zasoby ropy ( Peak Oil: An Outlook on Crude Oil Depletion ) [online], październik 2000, 10 MM Klimat Podróżując, korzystaj jak najczęściej z publicznego transportu. Bioróżnorodność Przekonaj się jak bardzo jesteś proekologiczny. Czy sprawy ochrona przyrody wpływają na Twój styl życia? Spróbuj pogłębić swą wiedzę o bioróżnorodności. 70 Energia Zadbaj o oszczędny system ogrzewczy swego domu, o właściwy piec do centralnego ogrzewania, o odpowiednie izolacje itd. Woda Sprzeciwiaj się komercjalizacji dystrybucji wody pitnej. Wesprzyj międzynarodowe kampanie na rzecz prawa każdego człowieka do wolnego dostępu do minimalnej ilości wody potrzebnej do godnego życia. Żywność Jeśli potrzebujesz czegoś nowego do kuchni, rozważ zakup używanego sprzętu w celu wyeliminowania CO2 zużytego przy produkcji nowego sprzętu. TYDZIEŃ VII LUB MIESIĄC VII CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ Modlitwa Ułóż dla swojej wspólnoty modlitwę związaną z zagadnieniem dotyczącym Stworzenia (bioróżnorodność, zmiany klimatu, właściwe relacje do świata przyrody itp.). W czasie nabożeństw liturgicznych, zwróć szczególną uwagę na odniesienia w tekstach do Stworzenia. Klimat Rozważ zamówienie audytu ekologicznego w swojej prowincji lub wspólnocie. Ewentualnie spróbuj go przeprowadzić samemu. Na przykład zbadaj wasz ekologiczny odcisk stopy oraz waszą emisja gazów cieplarnianych. Poznaj zużycie paliwa, elektryczności, opału czy ilość waszych odpadów. Wyznacz roczny cel ich redukcji: przynajmniej na 3%. Przedyskutuj z innymi obszary w których można coś radykalnie poprawić. Bioróżnorodność 72 Zadbaj o drzewa w Twej okolicy. Posadź drzewo z gatunku naturalnego dla tego kraju lub regionu. Pomyśl o podarowaniu komuś drzewka w prezencie. Informuj innych, że drzewa dostarczają pożywienie, piękno, cień, drewno, opał, węgiel drzewny, schronienie dla ptaków i zwierząt. Energia Zainwestuj w odnawialne źródła energii. Jeśli budujesz dom, używaj ekologicznych i energetycznie wydajnych metod i materiałów, w miarę możliwości produkowanych lokalnie. 72. Obszerna lista praktycznych sugestii na Badaj bioróżnorodność ( Investigate Biodiversity ): conservation.org/xp/ib/savingbiodiversity/whatyoucando.xml 31

11 CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ Żywność Kupuj wyprodukowaną lokalnie żywność i namów przynajmniej jedną osobę, by robiła podobnie. Odwiedź lokalny bazar z produktami rolnymi. To skróci liczbę kilometrów, jaką żywność przebyła (foodmiles) i zredukuje emisję CO2. 69 TYDZIEŃ V LUB MIESIĄC V Modlitwa Włącz do osobistej i wspólnotowej modlitwy refleksję nad integralnością stworzenia z fragmentu Pisma Świętego, który Cię inspiruje. Rozważ zawarcie tych myśli we wspólnotowej refleksji, w kazaniu lub w artykule, który mógłbyś napisać. Klimat Pomyśl o wymianie swego samochodu na najmniejszy z tych, które odpowiadają Twoim potrzebom. Sprawdź jego parametry eko: zużycie paliwa, emisję itp. Bioróżnorodność Uczyń swój głos słyszalnym w debacie politycznej. Dowiedz się, czy Twój rząd podjął konieczne kroki, by powstrzymać utratę bioróżnorodności? 70 Energia Jeśli twoja lodówka, bojler na ciepłą wodę lub piec do centralnego ogrzewania jest starszy niż 12 lat, prawdopodobnie pobiera zbyt dużo energii. Upewnij się, że nowy sprzęt, na który wymieniasz dotychczasowy, jest w klasie energetycznej A. Rozważ zamontowanie kolektora słonecznego do podgrzewania wody, by pokryć większość twojego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Woda Przestań odkręcać kran zbyt mocno i przechwytuj zużytą wodę do innych zastosowań. Pij wodę z kranu tam, gdzie to jest możliwe. Żywność Uprawiaj w ogrodzie rośliny jadalne, zioła, drzewa i krzewy owocowe. Rozważ nawet sadzenie ziół w skrzynce na oknie, by zredukować zależność od opakowanych towarów z supermarketu. TYDZIEŃ VI LUB MIESIĄC VI Modlitwa Sprawdź czy w tekstach reguły, konstytucji, generalnych i prowincjalnych statutów swego instytutu są myśli, które odnoszą się do naszej relacji ze Stworzeniem i odpowiedzialnością za środowisko naszego życia. 70. Więcej na ten temat można znaleźć na: lub 71. Sprawdź swoje zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności i odpowiedz na quiz na anglojęzycznej stronie: 30 JL Kryzys w dostępie do paliw kopalnych zmusi nas do ponownego przeanalizowania metod produkcji żywności i sposobu w jaki funkcjonują współczesne społeczeństwa. Intensywne rolnictwo, oparte na sztucznych nawozach, produkowanych z użyciem paliw kopalnych, jest szkodliwe dla środowiska. Dwie trzecie gruntów rolnych uległo degradacji w ciągu ostatnich 50 lat. 28 Współczesne rolnictwo nieefektywnie przetwarza energię z paliw kopalnych w żywność. Potrzeba 10 kalorii paliw kopalnych (w formie nawozów, środków ochrony roślin i maszyn rolniczych), aby wyprodukować żywność o wartości energetycznej równej 1 kalorii. 29 Wzrost liczby ludzi na świecie zdaje się być powiązany ze znanymi źródłami energii. Zatem, co stanie się z populacją ludzką, gdy zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego znacznie się zmniejszą? Większość krajów jest zależnych od importu ropy naftowej i gazu, który zaspokaja częściowo lub całkowicie ich potrzeby energetyczne. Kryzys w dostawach surowców będzie miał negatywny wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Jak dotąd rządy przeznaczają stosunkowo niewielkie pieniądze na badania i produkcję energii ze źródeł alternatywnych, szczególnie w najbardziej energochłonnych sektorach: energetycznym i transportowym. WODA CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ Możemy się obejść bez wielu rzeczy, ale bez wody możemy funkcjonować jedynie przez krótki okres. Bez wody życie nie może przetrwać. Istnieją alternatywne źródła energii i sposoby produkcji żywności, ale nic nie może zastąpić wody. Wojny w XXI wieku toczyć się będą o wodę. 30 Międzynarodowe korporacje, wspierane przez międzynarodowe instytucje finansowe, usiłują przekonać rządy do tego, aby postrzegały wodę jako towar i powierzały zarządzanie zasobami wodnymi raczej prywatnym niż państwowym przedsiębiorstwom. Jednakże Kościół katolicki postrzega dostęp do wody jako jedno z praw człowieka. 31 Między Żywność, ziemia, populacja i ekonomia USA, krótkie podsumowanie (Food, Land, Population and the U.S. Economy, Executive Summary), Pimentel David i Giampietro Mario. Carrying Capacity Network, 11/21/1994. na: w: Dale Allen Pfeiffer, Koniec ropy (The End of Oil) Clarkston: Frustrated Artists Production, 2003, s Richard Manning, Ropa, którą jemy ( The Oil we eat ) w Zauważ: cały czas od kiedy skończyła nam się ziemia uprawna, jedzenie to ropa. Każda pojedyncza kaloria którą jemy jest gotowana przynajmniej na jednej kalorii z ropy, bardziej prawdopodobne, że aż na dziesięciu. 30. Ismael Serageldin, Vice prezydent Banku Światowego. Odnośnik w: Sean Mc Donagh, Pragnienie wody (Dying for Water) Dublin: Veritas, 2003, s Archbishop R. Martino, Woda podstawowy składnik dla życia ( Water an essential element for life. ) Odnośnik w: Mc Donagh, Pragnienie wody (Dying for Water), s.48 11

12 CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ a 2002 rokiem zyski koncernu Vivendi/Veolia wzrosły z 5 do 12 miliardów dolarów. 32 Z jednej strony, magazyn Forbes szacuje, że przemysł związany z zaopatrzeniem w wodę przynosi rocznie 545 miliardów dolarów zysku. 33 Z drugiej strony, jeden z ekspertów twierdzi, że tylko 10 do 20 miliardów dolarów przeznaczonych jest na przyszłościowe działania prowadzące do rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę, nie zaś na budowę tam. 34 W dwudziestym wieku 40 do 80 milionów ludzi zostało przesiedlonych związku z budową zapor wodnych. 35 Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni? Niemal 98% zasobów wodnych na naszej planecie to wody słone. Na każde 100 litrów wody przypada mniej niż pół łyżeczki słodkiej wody, nadającej się do użycia przez człowieka. 36 W ciągu ostatniego stulecia wzrost zużycia wody był dwa razy większy niż przyrost ludności i pozostawił rozległe obszary w stanie permanentnego niedoboru wody. W 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyło w państwach lub regionach ze znacznym niedoborem wody, a dwie trzecie mieszkańców Ziemi może odczuwać niedostatek wody. 37 W świetle tych tendencji, jest mało prawdopodobne, aby został osiągnięty jeden z Milenijnych Celów Rozwoju, zakładający zmniejszenie o połowę ilości osób (wyrażonej poprzez procentowy udział w całej populacji światowej) bez dostępu do wody pitnej i zaprzestanie rabunkowej eksploatacji zasobów wodnych do 2015 roku. 38 Ponad miliard ludzi nie ma dziś dostępu do wody pitnej, a półtora miliarda żyje bez dostępu do systemów sanitarnych. 39 Około 14 do 30 tysięcy ludzi umiera każdego dnia na uleczalne choroby związane z brudną wodą. 40 Jeśli obecne tendencje się utrzymają, w 2025 roku dwie trzecie ludzi na świecie - nie wspominając już o innych gatunkach - będzie żyło w warunkach niedoboru lub niemal braku wody. 41 Aż 80% chorób i zgonów w krajach ubogich jest związanych z zanieczyszczoną wodą. W rezultacie dwa miliardy ludzi rocznie, głównie w Afryce, umiera niepotrzebnie z powodu chorób związanych z wodą The Centre for Public Integrity, Cholera i wiek wodnych baronów ( Cholera and the age of Water Barons, ) 1 kwietnia Mc Donagh, Pragnienie wody (Dying for Water), s Peter Gleick, Światowe zużycie wody - zgubione priorytety ( World Water Spending Priorities Misguided, ) i Światowa woda (The Worlds Water ) 35. Patrick McCully, Wielkie tamy, wielkie problemy ( Big dams, big trouble, ) New Internationalist, marzec 2003, s Zob. Woda dla życia (Water for Life), w: 37. ONZ Woda - tematyczna inicjatywa (UN-Water Thematic Initiative): Radzić sobie z niedostatkiem wody ( Coping with Water Scarcity ), ftp://fts.fao.org/agl/aglw/docs/waterscarcity.pdf 38. ONZ: Międzynarodowa dekada dla działania, woda dla życia (United Nations: International Decade for Action, Water for Life, ), 39. UNDP, Milenijne cele rozwojowe, 40. UN Press release, Rok wody 2003: Międzynarodowy rok mający na celu pobudzenie działań w zakresie krytycznego problemu wody. (Water Year 2003: International Year aims to galvanize action on critical water Problems). Opublikowane przez United Nations Department of Public Information. DPI/2293A. Grudzień UNESCO, Courtier, luty Paul Brown, Błąd w zarządzaniu zasobami wody zabija dwa miliony ludzi rocznie - ONZ ( Failure to manage water kills two million a year UN, ) Guardian, 11 kwietnia nich produktów. Energia Sprawdź sytuację cieplną swego domu; czy nie ucieka z niego ciepło. Zwróć uwagę na dziurki od klucza, futryny, komin i drzwi. Zablokuj miejsca, gdzie powstają przeciągi przy pomocy prostych materiałów izolacyjnych. Jeśli nie korzystasz z komina, zamknij go całkowicie lub zaplombuj. Ociepl strych. Woda Kup pojemnik na wodę, żeby zbierać deszczówkę. Zaopatrz się w przełącznik do rury odprowadzającej zużytą wodę, by skierować wodę z wanny, prysznica i pralki do podlewania ogrodu. Żywność Kupuj wolną od GMO żywność, nasiona i produkty rolne. Wspomóż organizację pozarządową lub kościelną, która pomaga rolnikom rozwijać i zabezpieczać nasiona dla lokalnej produkcji żywności. TYDZIEŃ IV LUB MIESIĄC IV Modlitwa jesteśmy zbawiani wraz z całym Stworzeniem. Wybierz do medytacji jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego: Mt 6,26-30; 2P 1-3; Rz 8,18-23; Kol 1, Klimat Jadąc do pracy korzystaj z transportu publicznego. Gdy używasz samochód podwoź innych bądź też bądź podwożony przez osoby jadące w tym samym kierunku (carpooling). Bioróżnorodność Inwestując pieniądze rozważ wybór opcji etycznych i społecznie odpowiedzialnych. Używaj swoich pieniędzy do wpływania na zachowania biznesu tak, by wspierał on ochronę przyrody. Często finanse są najsilniejszym argumentem w sporze o bioróżnorodność. Zaniechaj lub ogranicz używanie plastikowych torebek jednorazowych. Energia Wymień zwykłe żarówki na energooszczędne. CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ Woda W domu, gospodarstwie i w firmie wybieraj proszki do prania, detergenty do zmywarki i inne środki myjące, które nie zawierają w swoim składzie fosforu Nadmierny zrzut fosforu z wielu źródeł jest największym zagrożeniem dla naszych rzek i jezior ( Excessive inputs of phosphorus from several sources are the single biggest threat to the quality of our rivers and lakes. ) Enfo, Przewodnik po zakupach i inwestowaniu dla zrównoważonego życia (A Shopping and Investment Guide for Sustainable Living), 69. Christian Ecology Link, UK, zachęcanie ludzi by wybierali żywność która spełnia jedno z 4 kryteriów znanych jako LOAF: Lokalnie produkowane, ekologicznie uprawiane, z poszanowaniem zwierząt, z zasadami sprawiedliwego handlu, idź do: 29

13 CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ tunków drzew, kwiatów, zwierząt, ptaków czy owadów możesz rozpoznać w swoim ogrodzie i w najbliższej okolicy. Do uprawy wybieraj gatunki roślin, które są mniej podatne na choroby. Nawoź pole kompostem lub stosuj wsiewki poplonowe. Przed użyciem pestycydów, herbicydów i fungicydów zastanów się, czy naprawdę ich potrzebujesz? Spróbuj metod ekologicznych. Energia Jeśli masz taką mozliwość, zmień dostawcę energii na produkującego prąd ze źródeł odnawialnych, który może zaopatrzyć twój dom i/lub biuro w prąd z instalacji takich jak turbiny wiatrowe czy ogniwa słoneczne. Woda Sprawdź czy instalacje sanitarne zbędnie nie ciekną. By zmniejszyć zużywaną każdorazowo ilość wody możesz umieścić pełną plastikową butelkę w spłuczce w ubikacji. Żywność Kupuj tylko taką ilość jaką zużyjesz. Mniej odpadów oznacza mądrzejsze korzystanie z zasobów naturalnych. TYDZIEŃ III LUB MIESIĄC III Modlitwa chwal Boga ze Stworzeniem i przez Stworzenie. Wybierz do swej modlitwy jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego: Ps 19,1-6; Ps 29,3-11; Ps 8,3-8; Ps 96,11-13; Ps 148,1-10. Klimat Używaj roweru do wszystkich podróży krótszych niż 5 kilometrów. Kup ładowarkę i zamień baterie na akumulatorki, by uniknąć toksycznych śmieci na wysypiskach. Bioróżnorodność Zaadoptuj pół hektara lasu deszczowego, wpłacając na program Zaadoptuj pół hektara 66. Pytaj o certyfikat FSC (Forest Stewardship Council - komisja kontroli lasów)67 na meblach ogrodowych i innych drewnianych produktach. Nie kupuj zwierząt lub roślin należących do zagrożonych gatunków, jak też pochodzących od 66. Adopt an Acre Więcej znajdziesz na stronie: MM GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO) Inżynieria genetyczna jest całkowicie odmienna od tradycyjnej hodowli, niesie ze sobą potężną moc i należy do niej podchodzić z dużą ostrożnością. 43 Niezależnie od tego czy to dobrze, czy źle, wiele wskazuje na to, że najbliższe stulecie będzie wiekiem biotechnologii. Wojny XXI wieku mogą toczyć się nie tylko o wodę, ale również o kontrolę nad zasobami genetycznymi. Geny będą w nadchodzącym stuleciu podstawowym surowcem, tak jak ropa naftowa, metale i minerały w erze kolonialnej i przemysłowej. Pojęcie organizm poddany inżynierii genetycznej odnosi się do organizmów (roślin, bakterii, a nawet ssaków) otrzymanych poprzez wszczepienie sekwencji obcego DNA do ich genomu. Nowy fragment DNA staje się częścią informacji genetycznej organizmu, do którego został wszczepiony i organizm ten zaczyna produkować zupełnie nowe białka. Żywność poddana inżynierii genetycznej stanowi podkategorię genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), od czasu, kiedy uprawia się modyfikowane rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez człowieka. 44 Technologia transgeniczna stosowana w niektórych GMO obejmuje wszczepienie DNA z innego gatunku (np. DNA ryby wstawione do genomu rośliny). Technologia GMO jest również stosowana do tworzenia zmodyfikowanych gatunków drzew. Istnieje kilka dostępnych technik, a wszystkie one są nieprecyzyjne, nieskuteczne i potencjalnie niebezpieczne, jak podaje The Ecologist. 45 Wartość światowego przemysłu biotechnologicznego szacowana jest obecnie na 17 miliardów dolarów i obejmuje ponad 1300 firm (w roku 2000). 46 Wiele z tych przedsiębiorstw to bardzo znane marki, takie jak Monsanto, DuPont, Novartis (obecnie część koncernu Syngenta), Dow i Aventis. W artykule z New York Times, Frank Rich wyjaśnia, że korporacje są silniejsze ekonomicznie od większości rządów, a zatem nie muszą się obawiać twardych regulacji na żadnym szczeblu. 47 Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni? CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ Do czynników istotnych dla zdrowia ludzkiego należą: alergeny, toksyny, odporność na antybiotyki i wyżywienie. Wiele osób uważa, że jest całkowicie niemożliwe stworzenie procedury kontrolnej, która pozwoliłaby ocenić skutki zdrowotne spożywania żywności modyfikowanej. 48 Wydaje się także niemożliwe, aby uchronić uprawy konwencjonalne przed przedostaniem się pyłków roślin modyfikowanych bez względu na klauzule nakazujące rozdzielenie upraw Raport PANNA i USA Public Interest Research Group, weirdscience.dv.html 44. Genetyka! Jakie jest nasze stanowisko jako chrześcijan? (Genetics! Where do we stand as Christians?) Rozdział 6: Genetycznie Modyfikowane Organizmy, strona internetowa Kościoła Luterańskiego, DCS/genetics.study.html 45. Cytowane w: Mc Donagh, Patentowanie życia? Stop (Patenting Life? Stop), s Cytowane w Donna Dickenson, Przyzwolenie, utowarowienie i dzielenie korzyści w badaniach genetycznych ( Consent, Commodification and Benefit-Sharing in Genetic Research, ) Developing World Bioethics, Volume 4 Number 2004, s Frank Rich, Wszyscy szefowie Enronu ( All the Presidents Enron s, ) The New York Times, 6 czerwca Alex Jack, Wyobraź sobie świat bez motyli królewskich (Imagine a World without Monarch Butterflies) Becket, MA: One Peaceful World Press,

14 CZĘŚĆ 1. - ZOBACZYĆ Na świecie ponad 1,4 miliarda rolników przechowuje nasiona. 49 Genotyp roślin uprawnych był chroniony, a zarazem kształtowany przez rolników od lat. Kontrola nasion pociąga za sobą kontrolę rolników. Patenty na nasiona pozwalają na pełną nadzór nad sektorem produkcji nasion, a co za tym idzie nad bezpieczeństwem żywnościowym. Siedem lat po wprowadzeniu upraw soi modyfikowanej w Argentynie, przeciwnicy GMO twierdzą, że uprawianie takiej soi spowodowało wytrucie bakterii glebowych i umożliwienie niekontrolowanego wzrostu chwastów odpornych na herbicydy. 50 Koncern Monsanto twierdzi, że żywność modyfikowana jest odpowiedzią na potrzeby żywnościowe rosnącej populacji ludzkiej. Jednakże mając ponad 40 milionów hektarów upraw roślin modyfikowanych genetycznie, nie uczynił on jak dotąd nic na rzecz zmniejszenia głodu na świecie. Żywności może być więcej, ale jest ona niedostępna dla najuboższych mieszkańców naszego globu. W rzeczywistości, duża część dodatkowo wyprodukowanej żywności jest używana jako pasza przy produkcji mięsa dla mieszkańców krajów rozwiniętych. 51 Szczególnie krytycznie należy ocenić technologię ograniczania rozprzestrzeniania się GMO - tzw. samobójcze nasiona (nasiona nie zdolne do reprodukcji), która niesie ze sobą poważne ryzyko dla zaopatrzenia w żywność; stawia rolników w sytuacji niemalże podległości feudalnej wobec sprzedawców nasion oraz przynosi korzyści jedynie ponadnarodowym korporacjom, które tę technologię promują. 52 Co więcej, genetycznie modyfikowane nasiona są sprzedawane wyłącznie w pakiecie wraz z odpowiednimi nawozami i środkami ochrony roślin. W przypadku większości drobnych rolników w krajach rozwijających się ciężar finansowy zakupu takich pakietów przewyższa posiadane środki, jak również dostępne kredyty. W konsekwencji, jeśli zmodyfikowane nasiona staną się normą, zostaną oni pozbawieni środków do życia. W 1980 roku Sąd Najwyższy USA zdecydował, że żywe produkty mogą być postrzegane jako wynalazki stworzone przez człowieka. 53 Refleksja ekologiczna w instytutach zakonnych W 2002 roku, Kongregacja Braci w Chrystusie (The Christian Brothers) podjęła nowe, radykalne kroki w zakresie samoidentyfikacji i określenia swojej misji. Zaczęli oni skupiać się na tym, co podpowiadało im serce. Określili to jako istotę bycia bratem i odkryli pasję budowania sprawiedliwości społecznej. Słyszeli tęskne wołanie Ziemi o uzdrowienie i odbudowę. Było to widoczne w sposób namacalny w procesie tworzenia Karty Ziemi, którą podpisali. Sprawiedliwość ekologiczna (Ecojustice) to dzieło Braci w Chrystusie oraz Sieci Edmunda Rice a, mające na celu wprowadzenie Karty Ziemi do swoich wspólnot i prowincji oraz życie w zgodzie z ekoduchowością. Więcej informacji na: TYDZIEŃ I LUB MIESIĄC I Modlitwa Zobacz Stworzenie nowymi oczami Wybierz do rozmyślania jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego: Rdz 1-2,3; Iz 11,1-10; Ap 21,1-5. Zastanów się: co Cię skłania do dbałości o Ziemię? Co możesz zrobić by stąpać po niej delikatniej, tak jak to czynił Jezus? Klimat Zrób przegląd techniczny swojego samochodu by upewnić się, że działa w sposób najefektywniejszy. Bioróżnorodność Kupuj naturalne, niechemiczne czy ulegające biodegradacji płyny myjące i piorące. Unikaj pasty do zębów i antybakteryjnych mydeł zawierających Triclosan, który jest silnie toksyczny dla alg. Energia Podejmij wysiłek by nigdy nie zostawiać światła i ogrzewania w pokoju, którego nie używasz zwróć uwagę ile zaoszczędzisz w kolejnych rachunkach. Woda Bierz prysznic zamiast kąpieli. Na prysznic zużywasz około 25 litrów wody podczas gdy kąpiel pochłania ponad 80 litrów. Żywność Rozważ ograniczenie spożycia mięsa. Korzystaj częściej z dań jarskich. TYDZIEŃ II LUB MIESIĄC II CZĘŚĆ 3. - DZIAŁAĆ Modlitwa Bądź dobrym gospodarzem Bożego Stworzenia. Rozważaj jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego: Rdz 9,9-17; Syr 18,13; Wj 23,10-11; Mdr 9,1-4. Klimat Jeśli planujesz podróż samolotem, kup tzw. carbon offset (równoważnik węglowy) od uczciwej organizacji, która przeznaczy pieniądze np. na rozwój odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się albo na sadzenie drzew, które wchłoną obliczoną wyemitowaną ilość CO2. (Ludzie w krajach rozwijających się emitują średnio 10 mln ton CO2 rocznie.). Bioróżnorodność Dowiedz się nieco o miejscu w którym żyjesz: twoim bioregionie65. Zobacz jak wiele ga- 65. Opis bioregionu można znaleźć pod adresem:

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM 1. Laudato si, mi Signore Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał,

Bardziej szczegółowo

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r.

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r. Edukacja z klimatem Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Wrzesień 2013r. 1 Autor: Agnieszka Sadowska Nadzór merytoryczny: Joanna Mieszkowicz Wydawca: Fundacja Aeris Futuro Siedziba: Al. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

1831-2713 SYGNAŁY KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA

1831-2713 SYGNAŁY KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA 1831-2713 SYGNAŁY 2009EEA KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA Projekt okładki: ZOB 2008 Ilustracja na okładce: ZOB 2008 Ilustracje: ZOB 2008 Opracowanie graficzne: EEA Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ile może wytrzymać Ziemia?

Ile może wytrzymać Ziemia? listopad grudzień 2013 Nr 17 (5/2013) dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a Ile

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Ekologia przyszłości

Ekologia przyszłości Ekologia przyszłości Spis treści 3 Wprowadzenie Mirella Panek-Owsiańska 4 Biznes i ekologia wspólna przyszłość? Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 8 Zeronauci: pokonywanie bariery zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 Kerstin Born i Gunter Verheugen o CSR w Europie i Polsce str. F2 Premier powołał zespół ds. CSR Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Copyright Jan Berdo 2006

Copyright Jan Berdo 2006 Earth Conservation Copyright Jan Berdo 2006 Zdjęcia na okładce: Delta Amazonki, NASA; Sójka błękitna (Cyanocitta cristata), Dave Menke; Sosna Pinus mugo Turra, USDA-NRCS PLANTS Database / Herman, D.E.

Bardziej szczegółowo

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii?

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii? 1 Autorzy publikacji: Anna Ogrodnik (red.), Marzena Bugiel, Sylwia Bloch, Maria Stachowicz-Polak i Alojzy Zimończyk Redakcja: Anna Ogrodnik Skład i opracowanie graficzne: Małgorzata Patron, Krzysztof Pierchała

Bardziej szczegółowo

Lord Oxburgh Rycerz Orderu Imperium Brytyjskiego, członek Royal Society były prezes Royal Dutch Shell

Lord Oxburgh Rycerz Orderu Imperium Brytyjskiego, członek Royal Society były prezes Royal Dutch Shell Poszukiwania bezpiecznej, czystej, obfitej i zrównoważonej energii to jedno z najbardziej krytycznych wyzwań naszych czasów. Ale jak wiele energii potrzebujemy i czy możemy w pełni zaspokoić nasze potrzeby

Bardziej szczegółowo

Copyright Marcin Gerwin 2008

Copyright Marcin Gerwin 2008 Copyright Marcin Gerwin 2008 Wersja 1.30 Zdjęcie na okładce: Kraków, Sukiennice - Wikimedia Commons, Eteru. Podziękowania dla Andrzeja Żwawy i Sylwii Chaber za korektę tekstu. Earth Conservation www.ziemia.org

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA : S A S C H A M U L L E R-KRAENNER W Y D AW N I C T W O :: Z N A S Z E J S T R O N Y Okładka i szata graficzna książki / BIO Miranda Plusser

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, xxx COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz Jak niesłuszne jest nazywanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne alternatywy dla globalnych korporacji rolnych

Lokalne alternatywy dla globalnych korporacji rolnych Lokalna.,, zywnosc Lokalne alternatywy dla globalnych korporacji rolnych Helena Norberg-Hodge Todd Merrifield Steven Gorelick .,, Lokalna zywnosc Lokalne alternatywy dla globalnych korporacji rolnych Helena

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

INSPIRE. Przewodnik po projekcie

INSPIRE. Przewodnik po projekcie INSPIRE Przewodnik po projekcie Wydawnictwo Projekt think about GmbH, Hamburg Druk i złożenie do druku Pracownia Reklamowa 3D Tel.: 0048 660 667 320 Tłumaczenie Katarzyna Kasowska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

10 spraw na. lat. czyli zielone pomysły na Polskę w Europie

10 spraw na. lat. czyli zielone pomysły na Polskę w Europie 10 spraw na 10 lat czyli zielone pomysły na Polskę w Europie 1 1 DEMOKRACJA 49 % uprawnionych do glosowania wzięło udział w wyborach do Sejmu w 2011 roku 2 POLACY - ZIELONI 56 % Polaków wskazuje na źródła

Bardziej szczegółowo

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce Inspiracje ze Szkół Globalnych Edukacja Globalna w praktyce Zdjęcie na okładce oraz pozostałe zdjęcia wielkoformatowe są autorstwa fotografa Barta Pogody. Zostały wykonane w kwietniu 2011 r. podczas wizyty

Bardziej szczegółowo

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji.

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Energetyka, środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Przygotowanie: Dr Adam B. Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Witajcie na kursie + nazwa Podczas tego kursu będziemy rozmawiad o globalnych problemach środowiska naturalnego. Zapoznamy was również

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ SPORY O ZIEMIĘ W MOZAMBIKU

WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ SPORY O ZIEMIĘ W MOZAMBIKU p WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ To niewiarygodne, a jednak prawdziwe: mimo że na świecie produkuje się wystarczającą ilość żywności, aby wykarmić całą populację naszej planety, nadal

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo