Program Erasmus Mundus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus Mundus"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe życie Program Erasmus Mundus Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie GEMMA: Master's Degree in Women's and Gender Studies dr Aleksandra Różalska, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja RSE

2 Polscy realizatorzy wspólnych studiów Mundusowych Studia magisterskie Studia doktoranckie Politechniki: Gdańska, Lubelska, Poznańska, Warszawska, Wrocławska Uniwersytety: A. Mickiewicza w Poznaniu, Jagielloński, Łódzki, Warszawski, Wrocławski, Zachodniopomorski Szkoła Główna Handlowa SGH AWF w Warszawie WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński

3 Elementy wspólnego programu kształcenia: 1) Jakość akademicka wspólnego programu kształcenia 2) Integracja programu we wszystkich aspektach 3) Zarządzanie wspólnymi studiami i rola partnerów w realizacji wspólnych studiów 4) Obsługa studentów 5) Ocena programu: zewnętrzna i wewnętrzna Dodatkowo: przygotowanie wspólnego programu zgodnie z polską rzeczywistością prawną

4 Jakość akademicka - ustalenia i wytyczne dot. każdego programu kształcenia Nowe podejście do opisywania programów kształcenia - efekty kształcenia Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia paragraf 5 Polecana lektura Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego? Andrzej Kraśniewski A guide to formulating Degree programme profiles including programme competences and programme learning outcomes publikacja grupy realizującej projekt TUNING

5 Wypracowanie integralnego programu kształcenia Polskie regulacje prawne a realizacja wspólnych studiów USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 168.: (studia magisterskie) 1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia. 3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dyplom wspólny, spełniający wymogi ( ) Art. 195.: (studia doktoranckie) 1. Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

6 Wspólny dyplom w PL Wspólny dyplom = jeden dokument Możliwy, ale UWAGA na zapisy rozporządzeń: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dyplom ukończenia studiów wyższych zawiera następujące niezbędne elementy: 1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści: Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej ; ( ) 4) fotografię posiadacza dyplomu pieczętowaną pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze; ( ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 24. Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy: 1) godło wydającego dyplom, umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej ;

7 Konsorcjum Wypracowanie integralnego programu kształcenia Koncepcja programu Partnerzy Koordynator Weryfikacja programu pod kątem zgodności z ustawodawstwem każdego z krajów konsorcjum

8 Integralność wspólnego programu kształcenia w praktyce

9 ERASMUS MUNDUS GEMMA Konsorcjum: Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania (Koordynator) Uniwersytet w Hull, Wielka Brytania Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania Uniwersytet w Bolonii, Włochy Central European University in Budapest, Węgry Uniwersytet w Utrechcie, Holania Uniwersytet Łódzki Rutgers University, USA (od 6. edycji)

10 ERASMUS MUNDUS GEMMA I PROJEKT GEMMA (złożony w 2006) Joint European Master s Degree in Women s and Gender Studies (5 edycji: , , , , ). II PROJEKT GEMMA (złożony w 2011) Erasmus Mundus Mater s Degree in Women s and Gender Studies (5 edycji: , , , , ).

11 ERASMUS MUNDUS GEMMA Partnerzy stowarzyszeni: Universidad de Buenos Aires, Argentyna Universidad Estatal de Campinas w Sao Paulo, Brazylia Universidad de Chile, Chile Florida International University, Stany Zjednoczone Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Dominikana Universidad Nacional de Colombia, Kolumbia Universidad Nacional Autónoma de México, Meksyk

12 GEMMA NA UŁ Koordynatorka lokalna: prof. Elżbieta H. Oleksy Osoba kontaktowa: dr Aleksandra M. Różalska Administracja: dr Zefiryna Żegnałek Jednostka prowadząca: Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Status na UŁ: studia II-go stopnia International Gender Studies (GEMMA) na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Dyplom: kierunek stosunki międzynarodowe w zakresie International Gender Studies

13 GEMMA PROGRAM Program dwuletni (4 semestry, 120 ECTS) SEMESTR 1 (30 ECTS) 3 moduły takie same na wszystkich uczelniach (HOME UNIVERSITY) SEMESTR 2 (30 ECTS) zajęcia do wyboru (HOME UNIVERSITY) SEMESTR 3 (30 ECTS) zajęcia do wyboru (MOBILITY UNIVERSITY) SEMESTR 4 (30 ECTS) seminarium magisterskie (HOME lub MOBILITY UNIVERSITY)

14 GEMMA PROGRAM Najważniejsze kwestie: Program w uczelni polskiej musi być przygotowany zgodnie ze standardami na poszczególnych kierunkach (co w przypadku kierunków humanistycznych może stanowić problem). Wysoki poziom programu kształcenia. Należy poświęcić wiele czasu na przygotowanie wspólnych części programu (w przypadku GEMMY to tzw. core courses prowadzone jednocześnie we wszystkich uczelniach partnerskich w pierwszym semestrze studiów). Program powinien być spójny, chociaż oddawać specyfikę i zakres tematyczny poszczególnych uczelni.

15 Akceptacja programu kształcenia zgodnie z regulacjami uczelnianymi Jak powinien wyglądać proces akceptacji programu kształcenia w świetle polskich regulacji prawnych? - zgodność z USTAWĄ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art.11-studia magisterskie i art.195-studia doktoranckie) Uczelnia może prowadzić studia, jeżeli: - opracowała koncepcję kształcenia w ramach kierunku studiów; - koncepcja uwzględnia założenia programowe zgodne z przepisami krajowymi; - spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich, tzw. "minimum kadrowym ; - dysponuje odpowiednią infrastrukturą; - zapewnia dostęp do wyposażonej biblioteki; - zapewnia studentom odbycie praktyk; Do prowadzenia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów, niezbędne jest ponadto prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów.

16 Akceptacja wspólnego programu kształcenia w praktyce

17 AKCEPTACJA PROGRAMU NA UŁ listy intencyjne do projektu Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauczania (konsultacja programu, procedury wydawania dyplomu, itd.) w sprawie przystąpienia do projektu oraz dyplomu akceptacja przez Radę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (zatwierdzenie programu i zgoda na uruchomienie studiów najpierw jako specjalizacji, a potem jako studiów magisterskich II-go stopnia). - decyzja o uruchomieniu studiów uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

18 WSPÓŁPRACA W RAMACH UŁ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI NALEŻY WSPÓŁPRACOWAĆ: 1. Biuro ds. Współpracy z Zagranicą, a zwłaszcza Sekcja ds. Studentów Zagranicznych UŁ (dokumentacja związana ze studentami zagranicznymi, przygotowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia potrzebne do wydania legitymacji, itd.). 2. Dział ds. Nauczania (w szczególności kwestie dotyczące procedury organizowania egzaminów magisterskich oraz wydawania dyplomów). 3. Dziekanat Wydziału (gdzie prowadzona jest cała dokumentacja dotycząca przebiegu studiów tzw. teczka studenta, należy zadbać o to, aby wszystkie dokumenty były gromadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami).

19 WSPÓŁPRACA W RAMACH UŁ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI NALEŻY WSPÓŁPRACOWAĆ: 4. Biuro ds. Rozliczeń (prowadzenie dokumentacji finansowej projektu, monitorowanie wydatków z konta GEMMY, nadzorowanie rozliczania umów w ramach projektu). 5. Studium Języków Obcych UŁ (pomoc w organizacji kursów językowych dla studentek/studentów intensywny kurs przygotowujący przed rozpoczęciem zajęć z możliwością kontynuacji w roku akademickim). 6. Biuro Promocji (upowszechnianie informacji o programie via i na rozmaitych imprezach/targach).

20 Metody współpracy z partnerami konsorcjum Jakość zarządzania projektem istotny element oceny projektu Rola każdego partnera Współodpowiedzialność za wykonywane zadania (np. tworzenie grup zadaniowych, tematycznych) Metody współpracy (wspierane ICT, spotkania) Zalecenie przeanalizowania części A.3/ B.2 Award criteria + odpowiednich części Podręcznika dla eksperta oceniającego projekty

21 Metody współpracy z partnerami konsorcjum Porozumienie o wspólnych studiach powinno określać: nazwę studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwę kierunku na jakim studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów) nazwę kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia język realizowania studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania kompetencji (czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów, itp.) kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (jeżeli dotyczy: określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego) regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów) stosowaną skalę ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale krajowe rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum formę i kwotę odpłatności za studia Inne kwestie organizacyjne, w tym np.: udział finansowy uczelni w realizacji wspólnego programu, podział uzyskiwanych funduszy, skład i formę ciał doradczych i zarządczych

22 Porozumienie między uczelniami Dostępny wzór na stronie Agencji Wykonawczej:

23 Uwagi i refleksje praktyków

24 UMOWA KONSORCYJNA Pełna nazwa: Cooperation Agreement for the Granting of a Double Master s Degree in Women s and Gender Studies Do momentu podpisania Umowy Konsorcyjnej powoływano się na treść projektu (aplikacji) przyjętego przez Komisję Europejską. Umowa Konsorcyjna została podpisana w kwietniu 2009 roku (zgodnie z terminarzem wyznaczonym przez KE). Umowę została podpisana z inicjatywy Koordynatora projektu przez wszystkie uczelnie partnerskie. W Uniwersytecie Łódzkim Umowa Konsorcyjna została podpisana przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauczania po konsultacji z Radcami Prawnym UŁ.

25 UMOWA KONSORCYJNA Umowa potwierdza zapisy projektu dotyczące m.in.: 1. Zakresu wydawanego dyplomu: UŁ - Master in International Relations (International Gender Studies). 2. Zasad mobilności. 3. Struktury Konsorcjum. 4. Zasad rekrutacji na studia i selekcji kandydatów. 5. Kryteriów, które muszą spełniać kandydatki i kandydaci. 6. Programu studiów i języków wykładowych w poszczególnych uczelniach partnerskich. 7. Zasad oceniania prac magisterskich (podwójne promotorstwo). 8. Ogólnej współpracy w ramach projektu (np. staff mobility).

26 Zasady naboru, selekcji i oceny studentów kandydatów na studia Zasady rekrutacji studentów: - szczegółowo określające wymagane kwalifikacje - czytelne i przejrzyste w odbiorze - brak dyskryminacji - dostępne dla wszystkich Sposoby przeprowadzenia rekrutacji - elektroniczna baza danych - system on-line - rozmowy telefoniczne i video-konferencje - rozmowy bezpośrednie przy wsparciu partnerów z krajów trzecich

27 Zasady naboru, selekcji i oceny studentów kandydatów na studia Zasady oceny studentów: - wspólna komisja selekcyjna - niezależna ocena recenzentów - przejrzysty system oceny kandydata na studenta - uwzględnienie odwołań i zażaleń ze strony kandydatów na studia - odpowiednia archiwizacja dokumentacji Akceptacja kandydata przez konsorcjum i uzyskanie statusu studenta: - zgromadzenie wymaganej dokumentacji - rejestracja studenta na wybranej uczelni - podpisanie umowy ze studentem a konsorcjum określającej wzajemne prawa i obowiązki

28 Rekrutacja studentów w praktyce

29 REKRUTACJA Rekrutacja jest organizowana przez Koordynatora projektu, uczestniczą w niej wszystkie uczelnie partnerskie. Odbywa się dwuetapowo (na przykładzie ostatniej rekrutacji): 1. KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM (KAT. A i B) Termin składania aplikacji (online) 31. grudnia Ocena aplikacji (każda jest oceniana przed dwóch ewaluatorów z dwóch uczelni partnerskich) styczeń Spotkanie Konsorcjum sprawie selekcji kandydatów ubiegających się o stypendium Granada, 2-6. luty 2012.

30 REKRUTACJA 2. KANDYDACI SAMOFINANSUJĄCY ORAZ SCHOLARS Termin składania aplikacji (online) 30. kwietnia Ocena aplikacji maj Spotkania Konsorcjum w sprawie selekcji kandydatów i scholars Oviedo, 1-3. czerwca Dobra praktyka: Od 2 lat aplikacje są oceniane przez dwie uczelnie partnerskie przed spotkaniem Konsorcjum (wszystkie aplikacje wraz z załącznikami dostępne są online, podobnie jak formularz ewaluacyjny). Przy dużej ilości aplikacji (w tej edycji 420), to znacznie ułatwia pracę.

31 EWALUACJA APLIKACJI Formularz ewaluacyjny uwzględnia osiągnięcia kandydata w następujących kategoriach: Osiągnięcia akademickie (Academic Excellence) 50% Doświadczenie (Prior Knowledge, professional experience) 15% Motywacja (Motivation) 20% Znajomość języka (Knowledge of language) 5% Kompetencje społeczne (Social skills) 5% Inne (np. znajmość języka mobility university) 5%

32 Obsługa studentów Niezbędne zaangażowanie administracji uczelnianej Pomoc studentowi od momentu jego rekrutacji do momentu zakończenia studiów: - wiza - pozwolenie na pobyt - zakwaterowanie - rachunek bankowy - lekarz - problemy życia codziennego Integracja wszystkich studentów śledzenie kariery absolwenta Organizacja dni adaptacyjnych

33 Opieka nad studentem oczami uczelni

34 OPIEKA NAD STUDENTEM Administracja uczelniana, wykładowcy oraz studenci zaangażowani są w formalną (oraz nieformalną) opiekę nad uczestnikami programu. Konto bankowe Kurs językowy Imprezy dla studentów zagranicznych (New Year s party) Pomoc w zakwaterowaniu (akademik lub wynajęcie mieszkania) Pomoc w znalezieniu opieki lekarskiej Wykładowcy dodatkowe dyżury dla studentów GEMMY

35 Ocena programu kształcenia - wewnętrzne systemy zapewniania jakości - ewaluacja programu przez instytucje zewnętrzne - akredytacja programu: krajowa czy ponadnarodowa? - cel: uznanie kwalifikacji (dyplomu) absolwenta dla celów akademickich i zawodowych

36 Praktyczne podejście do zapewnienia jakości

37 OCENA JAKOŚCI Na poziomie uniwersytetu: Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ i jej filia na Wydziale Anonimowe ankiety studentów Na poziomie Konsorcjum: Standardy jakości przygotowane przez Uniwersytet w Hall Badanie ECOTEC (i dalsze wykorzystanie jego narzędzi) Eksperci zewnętrzni (z Komisji Europejskiej, Ministerstw, innych programów Erasmus Mundus) Raport organizacji ATGENDER Tuning Gender Brochure z GEMMĄ jako dobrą praktyką (wydany przez KE)

38 ABSOLWENCI Działania pro-absolwenckie: Wspólna uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów (2011 Granada, 2012 Oviedo) Monitorowanie karier absolwentów (survey of employability) Regularne raporty na temat ścieżek kariery absolwentek/absolwentów GEMMY Planowane jest zainicjowanie Stowarzyszenia Absolwentów GEMMY

39 Zasady finansowania wspólnych studiów Przygotowanie planu finansowego wspólnego programu, czyli: - szczegółowa kalkulacja kosztów/wydatków - szczegółowa kalkulacja zysków/ wpływów - dofinansowanie z KE - dofinansowanie zewnętrzne (studenci, przedsiębiorstwa, etc.) - dofinansowanie własne (budżet uczelni zgoda rektora?)

40 Zasady finansowania wspólnych studiów Studia magisterskie: Przykładowa kalkulacja Kwota ryczałtowa: x 5 edycji = dla konsorcjum Kategoria A (12 stypendiów na każdą edycję) Travel, installation, visa x12x5= Kategoria B (3 stypendia tylko UE i 3 stypendia kraje trzecie - na każdą edycję) x3x5= Akademicy (3 po 4 tygodnie na każdą edycję) Participation costs /semestr x4x12x5= x4x6x5= Living allowance /m-c x24x12x5= /m-c 500 x24x6x5= /tydzień 1200 x4x3x5= Total

41 Zasady finansowania wspólnych studiów Studia doktoranckie: Przykładowa kalkulacja Kwota ryczałtowa: x 5 edycji = dla konsorcjum Travel, installation, visa related and other costs Kategoria A (6 stypendiów na każdą edycję) x6x5= Kategoria B (2 stypendia tylko w UE i 2 stypendia kraje trzecie na każdą edycję) (tylko do kraju trzeciego) x2x5= Participation costs Living allowance 600 /m-c ( praca w laboratorium ) 600 x36x10x5= /m-c (umowa o pracę) x36x10x5= Total

42 Finansowanie w praktyce

43 FINANSOWANIE PROGRAMU Spotkania konsorcyjne finansowane są przez Koordynatora projektu (dwa razy w roku). Program w UŁ finansowany jest z programu GEMMA oraz przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Wpływy z programu GEMMA pochodzą z opłat studentów za studia, z których można w porozumieniu z Dziekanem Wydziału dofinansować uczenie, wykłady gościnne, książki i inne materiały (np. filmy) do prowadzenia zajęć, materiały piśmienne potrzebne do administracji programu, itp. Wydział częściowo pokrywa koszty prowadzenia zajęć na GEMMIE (które nie zawsze są zgodne ze wymogami na UŁ, na przykład odnośnie liczebności grup). Część jednego etatu w ON-BPK przeznaczona jest na administrację programu.

44 DANE KONTAKTOWE Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki ul. Lindleya 5a Łódź T: F: E: Strona www: Oficjalna strona programu:

45 Dziękujemy za uwagę

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Serwis Europe Direct udziela informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z Unią Europejską Numer bezpłatnej linii telefonicznej(*): 00

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo