DOKUMENT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. I BONDSPOT S.A. WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. I BONDSPOT S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM). INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, A ICH DECYZJE INWESTYCYJNE POWINNY BYĆ POPRZEDZONE WŁAŚCIWĄ ANALIZĄ, A TAKŻE JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, KONSULTACJĄ Z DORADCĄ INWESTYCYJNYM. TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. I BONDSPOT S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI PRAWA. Oferujący: NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, Warszawa Doradca finansowy: Saski Partners Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 21, Warszawa data sporządzenia: 23 maja 2012 roku

2 1 WSTĘP Dokument Informacyjny sporządzony został na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A spółki Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu do alternatywnego obrotu na Catalyst. 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska Poznań ul. Naramowicka 150, Poznań ul. Naramowicka 150, Poznań Telefon: , Fax: , Adres Adres WWW: REGON: NIP: Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Strona 2 Oferującym Obligacje Emitenta był: Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa Telefon: Fax: www: REGON: NIP: Doradcą finansowym Emitenta był: Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Saski Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka Komandytowa Rzeczpospolita Polska Warszawa ul. Nowogrodzka 21, Warszawa ul. Nowogrodzka 21, Warszawa Telefon: Fax: www: REGON: NIP:

3 1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym dokumentem Niniejszym dokumentem objętych jest (słownie: osiem tysięcy) obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, serii A, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN. Obligacje serii A były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej EUR. Oferta Obligacji nie wymagała w związku z tym sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Strona 3

4 1.4 Spis treści 1 WSTĘP Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym dokumentem Spis treści CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu prawnego Ryzyko związane z nabywaniem gruntów w przyszłości Ryzyko związane z wadami prawnymi nieruchomości Ryzyko związane z procesami administracyjnymi Ryzyko związane z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Ryzyko związane z ochroną środowiska Ryzyko związane z jakością nabywanych gruntów Ryzyko związane z wydłużającym się okresem przetrzymywania nieruchomości Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami Ryzyko związane z niedoszacowaniem kontraktów oraz zmianami kosztów projektów budowlanych Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Ryzyko związane z płacami, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem profesjonalnej kadry Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane z niewywiązywaniem się kontrahentów z terminów płatności Sezonowość generowania przychodów i kosztów Ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi Ryzyko związane z protestami społecznymi Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Ryzyko związane z stopą procentową OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE Wskazanie osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Strona 4

5 4.7 Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona część kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Działalność związana z pozyskiwaniem i przekształcaniem gruntu Realizacja projektów budowlanych Informacje o wynikach finansowych Emitenta Strategia rozwoju Emitenta Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczone w niniejszym dokumencie Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym dokumencie Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o osobach zarządzających Dane o osobach nadzorujących Struktura akcjonariatu Emitenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 r Opinia biegłego rewidenta INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta Strona 5

6 8.2 Aktualny KRS Emitenta Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym dokumentem Dokument określający warunki emisji obligacji Definicje i objaśnienia skrótów Strona 6

7 2 CZYNNIKI RYZYKA Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej zakupu Obligacji, powinien zapoznać się z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka. Inwestycja w Obligacje Emitenta wiąże się bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do prowadzonej działalności przez Emitenta, otoczenia w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynników związanych z rynkiem kapitałowym. Zmaterializowanie się któregokolwiek z przytaczanych w tym rozdziale ryzyk może negatywnie wpłynąć na cenę lub wartość Obligacji Emitenta. Czynniki ryzyka zamieszczone w niniejszym dokumencie nie zamykają katalogu opisu wszystkich ryzyk, które dotyczą inwestycji w Obligacje Emitenta. 2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Emitent działa w określonym środowisku gospodarczym, w związku z czym jego kondycja finansowa jest uzależniona od wielu czynników makroekonomicznych takich jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom produkcji budownictwa i branży budowlano-montażowej, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, polityka stóp procentowych, skłonność do oszczędzania i konsumpcji w społeczeństwie oraz dynamika wzrostu wynagrodzeń. Czynniki te wpływają również na kondycję finansową podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz siłę nabywczą klientów końcowych. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Strona Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej ustabilizowanym systemie prawa podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu prawnego Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w dziedzinie prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą cały czas proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi Ryzyko związane z nabywaniem gruntów w przyszłości Jednym z podstawowych zadań Emitenta jest pozyskiwanie gruntów w atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacjach. Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że w przyszłości pozyskanie takich gruntów z powodu zmiany

8 koniunktury oraz coraz większego nasycenia rynku nie będzie utrudnione, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów działalności oraz zmniejszenie osiąganych wyników Ryzyko związane z wadami prawnymi nieruchomości Ryzyko to dotyczy nieruchomości przeznaczonych do nabycia, które obciążone są prawami osób trzecich, nie posiadają księgi wieczystej, lub w stosunku do których podejmowane będą środki prowadzące do wszczęcia postępowań o charakterze administracyjnym. Emitent, mimo iż jest podmiotem doświadczonym w usuwaniu wad prawnych nieruchomości, nie jest w stanie zapewnić, że czas potrzebny do uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości nie ulegnie wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Spółki Ryzyko związane z procesami administracyjnymi Realizacja niektórych kontraktów wymaga podziału, scalania lub też innych wpisów dokonywanych w księgach wieczystych. Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że standardowy czas uzyskiwania wpisów w księgach wieczystych nie ulegnie wydłużeniu z przyczyn nie zależnych od Koncept WS, co może skutkować przedłużeniem czasu realizacji inwestycji lub odroczeniu jej w czasie. Materializacja tego ryzyka może mieć negatywne przełożenie na wyniki ukazywane w sprawozdaniach finansowych Ryzyko związane z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Specyfika działalności Emitenta, która bazuje na pozyskiwaniu atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów, które bywają obciążone ryzykami prawno-administracyjnymi, w tym częstą konieczność prowadzenia postępowań o warunki zabudowy. Emitent nie jest w stanie zapewnić, że z przyczyn nie leżących po stronie Koncept WS, standardowa procedura uzyskiwania warunków zabudowy nie ulegnie wydłużeniu, co skutkowałoby wydłużeniem terminu realizacji projektu inwestycyjnego. Strona Ryzyko związane z ochroną środowiska Wraz z nabyciem przez Spółkę gruntu Emitent nie jest w stanie wykluczyć możliwości pojawienia się kosztów wynikających z naruszenia przepisów o ochronie środowiska. Ryzyko to oznacza, że naruszenie przepisów o ochronie środowiska może wynikać z rozbieżnych interpretacji prawnych w związku z procesem administracyjnego przekwalifikowania przeznaczenia gruntu. Koncept WS stara się zapobiegać ryzykom tego rodzaju, niemniej Spółka nie może całkowicie wyeliminować ryzyka opóźnień związanych z postępującym procesem administracyjnym Ryzyko związane z jakością nabywanych gruntów Przed zakupem każdego gruntu Emitent przeprowadza dogłębną analizę nieruchomości, mającą na celu zbadanie jakości nabywanego gruntu. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników wydłużających termin realizacji projektu takich jak: wystąpienie wód gruntowych, niestabilność terenu, odkrycie znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, szkód górniczych itp Ryzyko związane z wydłużającym się okresem przetrzymywania nieruchomości Wydłużający się okres poszukiwania nabywcy na posiadane przez Emitenta grunty może skutkować dla Emitenta spadkiem przychodów i zysków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do osiągnięcia straty. Ryzyko to również negatywnie odbija się na poszczególnych projektach prowadząc do wzrostu kosztów ponoszonych na daną inwestycję, co może powodować spadek zyskowności kontraktów. Przedłużające się okresy przetrzymywania nieruchomości zmniejszają rotację środków pieniężnych Emitenta, co nieuchronnie prowadzi do zmniejszenia możliwości operacyjnych Spółki oraz pogorszenia osiąganych wyników.

9 Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi Umowy dotyczące realizacji kontraktów budowlanych zawierają szereg zapisów umownych na okoliczność nienależytego oraz nieterminowego wykonania kontraktu. Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy jest najczęściej odpowiedzialność Emitenta, która egzekwowana jest poprzez zapłacenie kar umownych w razie: - nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, - nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, - zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, - odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Koncept WS. Konieczność zapłacenia kar umownych powoduje obniżenie rentowności projektów budowlanych oraz może narazić Spółkę na obniżenie reputacji, a w najgorszym przypadku może skutkować zaniechaniem dalszej współpracy z odbiorcą usług Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami Przy sporządzaniu niektórych umów Spółka zobowiązywała się do zabezpieczania realizowanych projektów budowlanych poprzez gwarancje bankowe. Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że do czasu upłynięcia okresu gwarancyjnego nie wpłyną zgłoszenia wad i usterek, które spowodują powstanie dodatkowych kosztów związanych z ich usunięciem oraz wpłyną na obniżenie osiąganych wyników finansowych. Koncept WS stara się obniżyć to ryzyko poprzez przeniesienie ewentualnych roszczeń na podwykonawców realizujących zabezpieczone gwarancjami projekty budowlane Ryzyko związane z niedoszacowaniem kontraktów oraz zmianami kosztów projektów budowlanych Strona 9 Emitent nie jest w stanie zapewnić, że nie nastąpi wzrost ponoszonych kosztów operacyjnych w trakcie realizowania projektów, przy jednoczesnym braku rekompensaty w postaci zwiększenia przychodów. W szczególności zmiana kosztów może być spowodowana: - wzrostem cen materiałów, - wzrostem cen usług, - wzrostem kosztów finansowych, - zmianą przepisów prawnych, - koniecznością zatrudnienia nowych pracowników, - wzrostem kosztów związanych z opłatami publicznoprawnymi, - inflacją. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że ryzyka związane ze zmianą kosztów realizacji projektów budowlanych są takie same dla wszystkich podmiotów w branży. Emitent zabezpiecza się przed materializacją tego ryzyka poprzez zawieranie umów z podwykonawcami. Gwałtowne zmiany kosztów, które nie są uwzględnione w założeniach projektu, prowadzą również do niedoszacowania kontraktów, co skutkuje zmniejszeniem rentowności realizowanych projektów Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Działalność Emitenta uzależniona jest od kluczowych osób pełniących funkcje kierownicze, posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz kompetencje w zakresie prowadzonej działalności. Odejście którejkolwiek z osób kluczowych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, a w efekcie może pogorszyć wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta Ryzyko związane z płacami, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem profesjonalnej kadry Wzrost płac w gospodarce, a w szczególności w branży budowlanej, oznacza dla Emitenta wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz utrzymaniem profesjonalnej kadry. Wzrost płac w sektorze budownictwa zwiększa również koszty oraz ryzyko ponoszone przez podwykonawców, z których usług korzysta Emitent. Wyższe płace w sektorze budownictwa poza granicami kraju, wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz pracowników niewykwalifikowanych, związany z rozbudową infrastruktury, po przyznaniu Polsce i Ukrainie

10 organizacji mistrzostw Europy w 2012r., oraz niedobór podaży na rynku pracy może spowodować wzrost kosztów wynikających z wyższych stawek płacowych przedstawianych przez podwykonawców w kontrakcie. Skutkiem wzrostu płac może być niższa marża osiągana przez Emitenta na projektach budowlanych. Ryzyko to może być jednak minimalizowane po otwarciu polskich granic dla siły roboczej z Europy Wschodniej Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Emitent świadczy usługi w segmencie powierzchni komercyjnych, w którym rynek odbiorców ograniczony jest poprzez skończoną liczbę sieci handlowych. Zaprzestanie współpracy z jakimkolwiek z głównych odbiorców Emitenta może znacząco wpłynąć na wielkość osiąganych przychodów przez Emitenta. Koncept WS stara się obniżyć to ryzyko poprzez dywersyfikację źródeł przychodu oraz poszukiwanie nowych odbiorców Ryzyko związane z niewywiązywaniem się kontrahentów z terminów płatności Specyfika umów podpisywanych przez Emitenta zakłada ustalanie z odbiorcami harmonogram płatności, które dokonywane są po zakończeniu poszczególnych etapów prac. Istnieje zatem ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahenta, co może doprowadzić do zachwiania płynności finansowej lub poniesienia strat przez Emitenta. Koncept WS minimalizuje to ryzyko poprzez współpracę z kontrahentami o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz renomie Sezonowość generowania przychodów i kosztów Emitent działa na rynku charakteryzującym się sezonowością sprzedaży. Sezonowość sprzedaży charakteryzuje się generowaniem znacznej części przychodów w drugiej połowie roku kalendarzowego i niższym poziomie przychodów w pierwszym kwartale. Sezonowość związana jest również z projektami dotyczącymi budowy obiektów handlowych, na których otwarciu inwestorom zależy przed okresami świątecznymi, dlatego wzmożony okres zakończenia inwestycji przypada na koniec marca i grudnia. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, właściwa ocena sytuacji finansowej Emitenta możliwa jest jedynie w przypadku analizy danych finansowych dokonywanej za dłuższy (minimum roczny) okres. Strona Ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi Elementem charakterystycznym dla działalności prowadzonej przez Emitenta są warunki pogodowe, na które Spółka nie ma żadnego wpływu. Warunki atmosferyczne mogą mieć bardzo istotne znaczenie przy na opóźnienia realizacji projektów budowlanych. Dodatkowym czynnikiem, który potęguje wpływ warunków pogodowych jest sezonowość wykonywanych prac. W związku z wymienionymi czynnikami Emitent nie jest w stanie zagwarantować uniknięcia ryzyka pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami oraz ryzyko obniżenia osiąganych wyników w sprawozdaniach finansowych Spółki Ryzyko związane z protestami społecznymi Ze względu na specyfikę działalności Emitenta, która zakłada realizowanie projektów powierzchni komercyjnych w mniejszych miejscowościach, nie można wykluczyć oprotestowania realizowanych przez Spółkę inwestycji przez ekologów lub lokalną społeczność. W związku z planowanym ciągłym rozwojem prowadzonej przez Emitenta działalności i koniecznością pozyskania w tym celu nowych gruntów, Koncept WS nie jest w stanie zagwarantować uniknięcia pojawienia się protestów w przyszłości. Protesty te mogą mieć przejściowy negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz reputację Emitenta.

11 2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW i Bondspot mają obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW i Bondspot mają obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Ponad powyższe, zgodnie z 11 i 12 Regulaminu ASO, GPW może, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tych postanowieniach, zarówno zawiesić obrót określonymi instrumentami finansowymi, jaki wykluczyć określone instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Ponad powyższe, zgodnie z 13 i 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Bondspot S.A., Bondspot może, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tych postanowieniach, zarówno zawiesić obrót określonymi instrumentami finansowymi, jaki wykluczyć określone instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w sprzedaży Obligacji. Strona Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału Ryzyko związane z stopą procentową Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji.

12 3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE 3.1 Wskazanie osób odpowiedzialnych Za informacje zawarte w niniejszym Dokumencie odpowiedzialny jest Zarząd Komplementariusza Emitenta w składzie: Władysław Szebiotko - Prezes Zarządu 3.2 Oświadczenie osób odpowiedzialnych OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie ma pominiętego niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji: Strona 12 Władysław Szebiotko Prezes Zarządu

13 4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM 4.1 Cele emisji Cel emisji Obligacji serii A, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach nie został określony. 4.2 Wielkość emisji Przedmiotem emisji było (słownie: osiem tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN każda. 4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: ,00 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN Łączna cena emisji Obligacji serii A: ,00 PLN 4.4 Warunki wykupu Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 29 marca 2013 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za każdą Obligację. Strona 13 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 21 marca 2013 r. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 4.5 Warunki wypłaty oprocentowania Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża. Wysokość Marży ustalona została Uchwałą nr 2 z dnia 20 marca 2012 roku Zarządu Koncept WS sp. z o.o. na poziomie 6,5 % (słownie: sześć i pół procent) Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

14 Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Prawa Do Odsetek Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w Okresie Odsetkowym W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tą Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Strona Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje nie są zabezpieczone. 4.7 Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji. Łączna wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku według sprawozdania za 2011 r. to 19,1 mln zł. Na tą sumę składały się m.in.: - rezerwy na zobowiązania 0,9 mln zł - zobowiązania krótkoterminowe 18,3 mln zł w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 13,2 mln zł w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług 3,6 mln zł Emitent do czasu wykupu obligacji planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem spłaty obligacji będzie gotówka generowana z działalności operacyjnej Emitenta. Sytuacja finansowa Emitenta i jego dotychczasowe wyniki potwierdzają jego wysoką wiarygodność kredytową. W poniższej tabeli podsumowano najważniejsze wskaźniki wskazującą na stabilność finansową Emitenta:

15 Wg danych za 2011 r. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,8% Wskaźnik ogólnego zadłużenia po emisji o wartości 8 mln zł 62,3% Wskaźnik dług netto do EBITDA 1,4 Wskaźnik dług netto do EBITDA po emisji o wartości 8 mln zł* 2,2 Wskaźnik bieżącej płynności 1,9 Prognozowana EBITDA na 2012 rok 14,6 mln zł *Wskaźnik oparty na prognozie EBITDA na 2012 rok Sytuację finansową Emitenta uznać należy za stabilną. W szczególności podkreślić należy: - niski poziom zadłużenia przy emisji obligacji o wartości 8 mln zł, - niski wskaźnik długu netto do EBITDA, - wysoką bieżącą płynność. Wartym zaznaczenia jest również fakt, iż na 2012 r. podpisano więcej umów przedwstępnych (26) niż zrealizowanych inwestycji w 2011 r. (18). Strona Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty w wysokości sumy wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz narosłych odsetek naliczonych od początku danego Okresu Odsetkowego. Opcja przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza może zostać zrealizowana w następujących okolicznościach: a) osiągnięcie lub przekroczenie wartości 70,00% (słownie: siedemdziesiąt procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta bądź zatwierdzonego, rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, b) osiągnięcie wartości mniejszej lub równej 1,2 przez Wskaźnik Bieżącej Płynności na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta, bądź zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, c) osiągnięcie straty z działalności operacyjnej w wysokości przekraczającej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za okres półroczny poprzedzający publikację półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta bądź roczny poprzedzający publikację zatwierdzonego, rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, d) istotna zmiana profilu działalności Emitenta, e) niewywiązywanie się przez Emitenta z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji, f) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta. Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności d), e), f) w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji

16 posiadanych przez danego Obligatariusza. Wystąpienie okoliczności a), b), c) Obligatariusz stwierdza na podstawie publikowanego przez Emitenta półrocznego, bądź rocznego Raportu Okresowego. Sposób wyliczania wskaźników wymienionych w podpunktach a) i b) podany jest w Warunkach Emisji, które stanowią załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt 8.4). Żądanie wykupu będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone Emitentowi w formie Zawiadomienia O Wymagalności do 10 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż którakolwiek ww. okoliczność, miała miejsce bądź do 10 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Dzień Spłaty obligacji przypadnie każdorazowo w 35 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, która jest przyczyną wykupu miała miejsce bądź do 35 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii A Emitenta. Strona Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją. Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela: Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami: Osoba fizyczna Osoba prawna Dochód z tytułu odsetek (płatności Zysk kapitałowy kuponowych) i dyskonta Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w się go z dochodami opodatkowanymi rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek według art. 27 Ustawy o podatku wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o dochodowym od osób fizycznych. podatku dochodowym od osób fizycznych Płatnikiem jest podmiot prowadzący 19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy rachunek papierów wartościowych wykazanymi przychodami a powiązanymi z podatnika (podatek jest potrącany u nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. źródła ). Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik.

17 Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. Strona 17

18 5 DANE O EMITENCIE 5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska Poznań ul. Naramowicka 150, Poznań ul. Naramowicka 150, Poznań Telefon: , Fax: , Adres Adres WWW: 5.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Strona Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Postanowienie o wpisie do KRS pod numerem wydał dnia 11 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 5.6 Krótki opis historii Emitenta Najważniejsza wydarzenia z historii Emitenta podsumowane zostały poniżej: Rok Przed 2008 XII 2008 Wydarzenie Działalność w ramach Terra Trading S.A., Koncept S.A., Szebiotko Investment. Powstanie spółki Koncept WS sp. z o.o. spółka komandytowa, która wyodrębnia część działalności związaną z kompleksową obsługą sieci handlowych z wyżej wymienionych spółek Sprzedaż pierwszej działki w ramach prowadzonej działalności Realizacja pierwszej budowy dla Netto Sp. z o.o Dynamiczny rozwój spółki; realizacja 7 projektów budowlanych oraz 11 sprzedanych gruntów. I 2012 Przekształcenie spółki w spółkę komandytowo-akcyjną.

19 5.7 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Kapitał zakładowy składa się z: akcji imiennych serii A w ilości sztuk, akcji imiennych serii B w ilości sztuk akcji imiennych serii C w ilości sztuk Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu: - Uprzywilejowanie akcji serii A co do głosu polega na przyznaniu każdej akcji dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje serii B są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi co do dywidendy: - Uprzywilejowanie co do dywidendy oznacza, że jednej akcji serii B przysługuje dwudziestokroć dywidendy Akcje serii C są akcjami nieuprzywilejowanymi. Kapitał podstawowy na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi zł i spełnia tym samym wymagania KSH, które określają minimalną wysokość tego kapitału na co najmniej ,00 zł. Zapisy dotyczące kapitału podstawowego Emitenta znajdują się w 6 Statutu. Kapitał zapasowy w Spółce obowiązkowo musi być tworzony poprzez przekazywanie 8% zysku netto za dany rok obroty na jego rzecz, aż do moment, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zapasowy wynosił ,91 zł. Strona Nieopłacona część kapitału zakładowego Kapitał zakładowy emitenta został opłacony w całości. 5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Emitent nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt. 44) Ustawy o Rachunkowości. Należy podkreślić, iż Pan Władysław Szebiotko, główny udziałowiec Koncept WS sp. z o.o.- jedynego komplementariusza spółki Koncept WS sp. z o.o. S.K.A, jest jednocześnie Prezesem jednoosobowego Zarządu Koncept WS sp. z o.o.

20 5.12 Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Działalność podstawowa Koncept WS sp. z o.o. S.K.A związana jest z pozyskiwanie gruntów i przekształcaniem ich na cele komercyjne, głównie pod zabudowę obiektami handlowymi lub kompleksami handlowo-usługowymi. W przedmiocie działania Spółki istotną pozycję stanowi również budowa obiektów handlowo-usługowych pod klucz. Celem Emitenta jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta oraz dostarczenie produktu jakim jest sklep handlowy. Spółka dysponuje doświadczoną kadrą kierowniczą oraz zatrudnia łącznie obecnie 27 pracowników i współpracowników. Emitent skupia się na realizacji obiektów handlowych dla sieci Netto Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. oraz Tesco Sp. z o.o. Koncept WS planuje również poszerzenie bazy klientów poprzez współprace z m.in. siecią Intermarche. Poniższa tabela przedstawia ilość zrealizowanych przez Emitenta inwestycji od 2009 do końca 2011 roku. Sprzedaż gruntów Projekty budowlane Netto 12 9 Biedronka 1 1 Tesco 1 0 Pozostali 2 0 Razem Strona Działalność związana z pozyskiwaniem i przekształcaniem gruntu W ramach działalności związanej z pozyskiwaniem gruntów i przekształcaniem ich na cele komercyjne można wyróżnić następujące etapy (część z nich realizowana jest jednocześnie): - analiza lokalizacji, układu komunikacyjnego, stanu prawnego i geotechniczno-hydrologicznego nieruchomości, etc., - wstępne typowanie/poszukiwanie nabywcy, - zakup nieruchomości, często poprzedzony zawarciem umowy przedwstępnej, - wykonanie planów/prezentacji zagospodarowania nieruchomości, - negocjacje i podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu i budowy obiektu handlowego z siecią handlową, - projektowanie, ewentualny podział gruntu, - uzyskanie decyzji od gestorów mediów o przyłączeniu obiektu handlowego, - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie innych uzgodnień i pozwoleń jeżeli byłby wymagane w danym projekcie np. wycinka drzew, przebudowa układu komunikacyjnego, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, etc., - zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Przed każdym zakupem nieruchomości Spółka identyfikuje ryzyka mogące wystąpić przy realizacji inwestycji i na tej podstawie decyduje o kształcie i warunkach transakcji zakupu nieruchomości. Częstą praktyką jest zawieranie warunkowych, przedwstępnych umów zakupu nieruchomości, gdzie dopiero po wyeliminowaniu wybranych ryzyk związanych ze stanem nieruchomości Spółka kupuje nieruchomość. Każdy z projektów ma różny okres trwania, który zależny jest od ilości koniecznych do uzyskania decyzji, pozwoleń i czynności zależnych również od szybkości działania poszczególnych instytucji państwowych. W 2011 roku średni czas realizacji transakcji licząc od dnia zakupu nieruchomości do dnia sprzedaży wyniósł ok. 8 miesięcy.

21 Poniższa tabela przedstawia przychody uzyskane przez Spółkę z tytułu sprzedanych nieruchomości w 2011 r. Czas trwania Projekt Przychody Przeznaczenie realizacji inwestycji (w miesiącach) sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto sklep handlowy Netto galeria handlowa BIK sklep handlowy Netto sklep handlowy Biedronka Razem Realizacja projektów budowlanych Emitent jest odpowiedzialny za wykonanie całości prac związanych z wybudowaniem w systemie pod klucz obiektu handlowo usługowego. Strona 21 W skład całości prac wchodzą: - budowa poszczególnych powierzchni budynku handlowo-usługowego (sprzedaży, magazynowej, socjalnej, komunikacji, parkingów, etc.), - wykonanie infrastruktury towarzyszącej: technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, deszczowe, elektroenergetyczne) i pozostałej (ogrodzenia, wiaty na wózki, śmietniki, zagospodarowanie terenu przyległego drzewa, zieleń, słupy reklamowe, etc.), - wykonanie prac dodatkowych związanych z główną inwestycją np. wymiana gruntu, palowanie, budowa dróg dojazdowych do nieruchomości, murów oporowych, przeniesienia sieci mediów, wycinka drzew, etc., - sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej, ustalenia geodezyjne i kartograficzne, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i zezwoleń niezbędnych do wykonania obiektu handlowo-usługowego, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Kontrakt budowlany, realizowany jest w kilku (4-6) etapach. Pośród poszczególnych etapów wyróżnić można: - zagospodarowanie placu budowy, rozbiórka istniejących obiektów, wykonanie fundamentów, - wykonanie instalacji zewnętrznych, instalacji wewnętrznych pod posadzkowych, wykonanie stanu surowego otwartego budynku, - wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku, w tym ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji podtynkowych i tynków, - wykonanie parkingów i terenów zewnętrznych, okładzin ścian zewnętrznych, biały montaż, zakończenie instalacji wewnętrznych, - uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie i końcowy odbiór budynku. Budowa obiektu handlowego trwa średnio od 4 do 6 miesięcy, zależnie od stopnia skomplikowania pierwszego etapu i warunków pogodowych.

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A AIRON INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla Emisji obligacji na okaziciela serii A ODRATRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Poznańska 37 SPV Sp. z o.o.

Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Nullo 2 Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Obligacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii D o łącznej wartości 4 000 000 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii D o łącznej wartości 4 000 000 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii D o łącznej wartości 4 000 000 PLN Emitent: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r.

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r. DOKUMENT INFORMACYJNY GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT OFERTOWY PCZ SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT OFERTOWY PCZ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY PCZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UL. LEGNICKA 61, 54-203 WROCŁAWIU SPORZĄDZONY NA POTRZEBY SUBSKRYPCJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D O WARTOŚCI DO 30 000 000 ZŁ NINIEJSZY DOKUMENT OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA:

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA: NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII E O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000 000 ZŁ EMITENT: PCZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. LEGNICKIEJ 61, 54-203 WROCŁAW NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B i serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A.

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU dla obligacji serii A o łącznej wartości 22.000.000 zł. w Programie Emisji Obligacji o łącznej wartości do 60.000.000 zł. Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo