Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość eksportu małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) w Polsce zwiększyła się z 4,3 mld zł w 1994 r. do 12,3 mld zł w 1996 r. W tym samym czasie udział mśp w eksporcie ogółem podniósł się z 13% do 20,2%. Rola mśp jako eksporterów jest oczywiście większa w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym, większa w usługach niż w przemyśle. Prawie połowa eksportu mśp w 1996 r. przypadała na przemysł przetwórczy, a 26% na sekcję, obejmującą pośredników handlowych. W 1996 r. został uruchomiony Program Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw EXPROM II, przeznaczony dla polskich firm i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare. Budżet Programu na lata jest raczej skromny, wynosi bowiem 7,25 min ECU. Spośród finansowych instrumentów popierania produkcji eksportowej stosowanych w Polsce ważną rolę odgrywają ulgi inwestycyjne w podatku dochodowych przeznaczone dla eksporterów. Preferują one jednak raczej dużych, a nie małych i średnich eksporterów.

2 BSE 1 1. Uwagi metodologiczne 1. Jako małe i średnie przedsiębiorstwa (mśp) przyjmuje się w tym opracowaniu przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników. Jest to zgodne z podejściem prezentowanym w oficjalnych dokumentach rządowych RP, a także z rozwiązaniami przyjętymi w Unii Europejskiej. Do tej kategorii przedsiębiorstw jest także skierowany Program Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw EXPROM II, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare przez Polską Fundację Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 2. Dane o eksporcie mśp zostały wyodrębnione z miesięcznych sprawozdań finansowych F-01, sporządzanych dla Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Miesięczne sprawozdania F-01 składają firmy zatrudniające powyżej 50 osób z sekcji C (górnictwo) i sekcji D (działalność produkcyjna) oraz firmy zatrudniające powyżej 20 osób z pozostałych sekcji, z wyjątkiem sekcji A (rolnictwo) i sekcji B (rybołóstwo). 4. Konsekwencją takiego podejścia jest fakt, że dane o eksporcie mśp są zaniżone, gdyż nie obejmują wszystkich przedsiębiorstw tej kategorii, a w szczególności tych, które zatrudniają poniżej 51 osób. 5. Eksport realizowany przez grupę eksporterów wyodrębnionych ze zbioru przedsiębiorstw wypełniających co miesiąc sprawozdania F-01 stanowi przeważającą część polskiego eksportu. Wartość eksportu tych podmiotów wynosiła, w 1996 r ,4 min zł. W tym samym okresie wartość eksportu rejestrowanego w oparciu o statystykę SAD i podawanego przez GUS wyniosła ,4 min zł. Chociaż wielkości te nie są w pełni porównywalne, to jednak pokazują wagę eksportu realizowanego przez eksporterów wyodrębnionych z miesięcznych sprawozdań F-01. Właśnie ze względu na wymóg zachowania porównywalności eksport małych i średnich przedsiębiorstw jest odnoszony do całego eksportu przedsiębiorstw sporządzających miesięczne sprawozdania F-01, a nie do eksportu rejestrowanego na podstawie dokumentów SAD. Ilekroć więc w tekście czy na wykresach występuje kategoria "eksport ogółem", "cały eksport", czy "eksport" należy pamiętać, że odnosi się to do eksportu przedsiębiorstw wypełniających co miesiąc sprawozdania F Strukturę eksportu mśp przedstawiono według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), stosowanej przez GUS od 1994 r. EKD to usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej występujących w gospodarce narodowej (klasyfikacja przedmiotowa). EKD dzieli gospodarkę na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. 2. Wartość eksportu mśp Wartość eksportu mśp, wyodrębnionego z miesięcznych sprawozdań F-01, wynosiła 4,3 mld zł w 1994 r., 9,7 mld zł w 1995 r. i 12,3 mld zł w 1996 r. W przeliczeniu na dolary wynosiło to odpowiednio: 1,9 mld, 4 mld i 4,6 mld USD. Eksport mśp wzrastał szybciej niż

3 2 BSE cały eksport Polski. W rezultacie nastąpił wzrost udziału mśp w eksporcie ogółem z 13% w 1994 r., do 19,4% w 1995 r. i do 20,2% w 1996 r. (rys.l). 3. Struktura eksportu małych i średnich przedsiębiorstw według sekcji i działów Europejskiej Działalności Gospodarczej W 1996 r. prawie połowa polskiego eksportu mśp przypadała na sekcję D -"działalność produkcyjną" tj. na przemysł przetwórczy (rys 2 i 3). Na sekcję G -"handel", obejmującą przede wszystkim pośredników handlowych przypadało 26% eksportu mśp. Innymi liczącymi się sekcjami w eksporcie mśp były sekcje I -"transport i łączność" oraz F - "budownictwo". Łącznie na te cztery sekcje przypadało 95,5% eksportu mśp ogółem. Kolejne 3,6% stanowił eksport sekcji K, obejmującej m.in. działalność prawniczą, księgowość i kontrolę ksiąg, doradztwo podatkowe, badanie rynku, reklamę, prowadzenie prac badawczorozwojowych, informatykę, obsługę nieruchomości, wynajem maszyn i sprzętu. Na pozostałe sekcje przypadało 0,9% eksportu mśp. W 1996 r. wartość eksportu mśp w najważniejszej sekcji, pod względem wielkości eksportu, tj. w przemyśle przetwórczym wynosiła 5,74 mld zł. Prawie 3/4 eksportu mśp w działalności produkcyjnej przypadało na siedem działów: - produkcji artykułów spożywczych i napojów (17,9% eksportu mśp w działalności produkcyjnej), - produkcji metalowych wyrobów gotowych (11,5%), - produkcji mebli (11,1%), - produkcji odzieży (10,8%), - produkcji drewna i wyrobów z niego (9,8%), - produkcji maszyn i urządzeń gdzie indziej nie klasyfikowanych (9,2%), - produkcji wyrobów z pozostałych surowców metalicznych (4,5%). Warto wyjaśnić, że w zakresie eksportu "wyrobów z pozostałych surowców metalicznych" eksport mśp obejmuje przede wszystkim szkło i wyroby szklane, cement oraz wyroby z cementu, betonu i gipsu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, skupione w sekcji G (handel) wyeksportowały w 1996 r. towary o wartości 3,19 mld zł. Aż 96% z tego przypadło na dział 51, obejmujący "handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami". Z kolei wartość eksportu mśp z sekcji I (transport, gospodarka magazynowa i łączność) wyniosła w 1996 r. 1,73 mld zł. Z tej kwoty 46% przypadło na dział 63, obejmujący "działalność wspierającą i pomocniczą dla transportu oraz działalność agencji turystycznych", 43,2% na dział 60 obejmujący "transport lądowy i transport rurociągami" i 9,7% na dział 61, obejmujący "transport wodny".

4 BSE 3 4. Zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie poszczególnych sektorów, sekcji i działów Jak już wspomniano udział mśp w eksporcie ogółem wynosił w 1996 r. 20,2%. Zrozumiałe, że rola mśp jako eksporterów jest daleko większa w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym. Udział mśp w eksporcie sektora prywatnego zwiększył się z 32,2% w 1994 r., do 37,8% w 1995 r., aby obniżyć się do 35% w 1996 r. (rys. 4). W eksporcie sektora publicznego odsetek ten był znacznie mniejszy: zwiększył się z 4,9% w 1994 r. do 6,9% w 1995 r., aby obniżyć się do 5,7% w 1996 r. (rys. 5). Udział mśp w eksporcie danej sekcji waha się znacznie w poszczególnych dziedzinach polskiej gospodarki. Z natury swej jest on wyższy w sekcjach usługowych, a niższy w sekcjach przemysłowych. Udział mśp był w 1996 r. bardzo wysoki w takich sekcjach jak: M - "edukacja" (100%), J - "pośrednictwo finansowe" (99,6%), czy K - "obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów" (57,2%). Trzeba jednak przypomnieć, że wartość eksportu mśp była w tych dwóch pierwszych sekcjach minimalna (poniżej 5 min zł w 1996 r.), bądź stosunkowo niewielka, jak w przypadku sekcji K (442,1 min zł). Mniejsza, lecz nadal stosunkowo wysoka była waga mśp w eksporcie sekcji w takich ważnych sekcjach usługowych jak: "budownictwo" (43,9%), "handel" (39,1%), czy- "transport i łączność" (22,4%). W przemyśle udział mśp w eksporcie poszczególnych sekcji był generalnie znacznie niższy: niewielki w "górnictwie i kopalnictwie" (1%) i sekcji E obejmującej "zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę" (8,7%), wyższy w "działalności produkcyjnej" (15%). Warto się przyjrzeć jaką rolę odgrywają mśp w eksporcie poszczególnych branż przemysłu przetwórczego (sekcja D). W 1996 r. zaangażowanie mśp w eksporcie danego działu wahało się w tej sekcji od odsetka nieznacznie przekraczającego zero procent do prawie 71%, w zależności od działu. Zdecydowanie największy udział mśp w eksporcie danego działu wykazywały w 1996 r. takie dziedziny jak: "zagospodarowania odpadów" (70,6%), "produkcja drewna i wyrobów z drewna" (51,4%), działalność wydawnicza" (47,4%) i produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (43,2%). W wartościach bezwzględnych liczący się eksport wykazywały tylko drugi i czwarty z wymienionych wyżej działów. Oprócz czterech wyżej wymienionych działów, mśp były liczącymi się eksporterami w przypadku następujących działów (w nawiasach podano udział mśp w eksporcie danego działu w 1996 r.): - "produkcji artykułów spożywczych i napojów" (33,4%), - "garbowanie i wyprawianie skór, produkcja obuwia" (27,9%), - "produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych" (24,8%), - "produkcji mebli" (22,7%). Rysunki 6-9 pokazują udział mśp w eksporcie powyższych działów w latach

5 4 BSE Największy udział w eksporcie danej branży wykazywały więc mśp w przemyśle lekkim, drzewnym i meblowym oraz, jak pokazuje głębsza analiza, w zakresie produkcji plastików, stosunkowo prostych wyrobów metalowych oraz w zakresie przetworzonych owoców i warzyw, wyrobów mącznych, piekarniczych i cukierniczych. Natomiast stosunkowo niewielkie znaczenie w eksporcie danej branży miały mśp w bardziej kapitałochłonnych branżach tj. w niektórych dziedzinach przemysłu elektromaszynowego, w przemyśle celulozowo-papierniczym, chemicznym i petrochemicznym czy w metalurgicznym. W dużej części zdeterminowane jest to wymogami technologicznymi. Z reguły bowiem proces produkcji tych branż jest możliwy tylko w przedsiębiorstwach dużych. 5. Pomoc dla mśp-eksporterów w ramach Programu EXPROM II W drugiej połowie 1996 r. został uruchomiony Program Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw EXPROM II, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare. EXPROM II ma na celu rozwój eksportu polskich mśp poprzez podniesienie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Program jest realizowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Ma-łych i Średnich Przedsiębiorstw. Budżet Programu na lata wynosi 7,25 min ECU. Program EXPROM II jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym (działalność produkcyjna), eksportujących na rynki europejskie ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE, CEFTA oraz europejskich krajów WNP. Program jest adresowany do przedsiębiorstw z następujących sektorów: - odzieżowego, - meblarskiego, - odlewniczego, - komponentów i podzespołów dla motoryzacji, - narzędzi i aparatury medycznej, - wyrobów z tworzyw sztucznych. Program obejmie ok. 200 mśp, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników. Z każdego sektora ma zostać wybranych firm. W przypadku gdy mśp nie wyczerpią puli miejsc dla danego sektora, możliwy będzie wybór przedsiębiorstw większych, zatrudniających nie więcej niż 500 pracowników. Liczba firm większych nie może być jednak większa niż 5 firm z każdego sektora. Pomoc w ramach EXPROM II może być przeznaczona na: - opracowanie planu rozwoju eksportu firmy, - pogłębienie wiedzy na temat warunków działania na rynkach międzynarodowych, - dofinansowanie szkoleń i doradztwa, działań promocyjnych oraz innych przedsięwzięć służących proeksportowemu rozwojowi firmy i doskonaleniu produktów, - dotacje na niewielkie inwestycje służące zwiększeniu możliwości eksportowych firmy. Wartość eksportu mśp w sektorach, do których adresowany jest program EXPROM II,

6 BSE 5 wynosiła w 1996 r. 1523,9 min zł. Stanowiło to 26,5% eksportu mśp w przemyśle przetwórczym i 12,4% całego eksportu mśp. Wartość eksportu mśp w poszczególnych sektorach objętych Programem EXPROM II przedstawiała się następująco: - 619,9 min zł w produkcji odzieży (dział 18), - 547,9 min zł w sektorze meblowym (grupa 361), - 228,1 min zł w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (grupa 252), - 61,6 min zł w zakresie odlewnictwa metali (grupa 275), - 48,8 min zł produkcji części i akcesoriów samochodowych (grupa 343), - 17,6 min zł w produkcji sprzętu medycznego (grupa 331). 6. Ocena ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym przeznaczonych dla eksporterów z punktu widzenia mśp Ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym dla eksporterów należą niewątpliwie do najważniejszych finansowych instrumentów popierania produkcji eksportowej stosowanych w Polsce. Korzysta z nich stosunkowo dużo przedsiębiorstw-eksporterów. Inne instrumenty takie jak ubezpieczenia kontraktów eksportowych, czy dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych obejmują nieznaczną część eksportu. Ulgi inwestycyjne dla eksporterów zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 62) i znowelizowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. (Dz, U. z 1995 r. poz. 445). Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na 1997 r. można odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 40% tego dochodu w przedsiębiorstwie, w którym co najmniej 50% przychodu ogółem pochodzi ze sprzedaży na eksport lub w którym wartość eksportu przekracza rocznie 8 min ECU. Kwota 8 min ECU w I kwartale 1997 r. stanowiła równowartość ok. 28,26 min zł. Aby więc móc skorzystać z ulg inwestycyjnych dla eksporterów w 1997 r. trzeba spełnić przynajmniej jeden z dwóch warunków: (1) mieć co najmniej 50% udział eksportu w przychodach ogółem, (2) eksportować, za co najmniej 28,25 min zł (282,5 mld starych złotych) w skali rocznej. Pierwszy warunek faworyzuje firmy wyspecjalizowane w eksporcie, natomiast drugi warunek - firmy duże. Mśp, które są ze swej natury raczej stosunkowo małymi eksporterami, mogą praktycznie korzystać z ulg inwestycyjnych przeznaczonych dla eksporterów tylko wtedy, gdy są firmami wyspecjalizowanymi w eksporcie. Natomiast nie mogą korzystać z tych ulg, gdy ich produkcja jest skierowana przede wszystkim na rynek krajowy, lub gdy rozpoczynają działalność (w pierwszym okresie działalności firma z reguły nie decyduje się na znaczący eksport). Podsumowując można stwierdzić, że ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym dla eksporterów, stanowiące jedną z głównych form popierania produkcji eksportowej, są skonstruowane stosunkowo mało "przyjaźnie" dla małych i średnich przedsiębiorstw.

7

8

9

10

11

Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce

Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Studia BAS Nr 16 Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Biuro

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki Narodowy Bank Polski Departament Statystyki OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK PIENIĘŻNO-KREDYTOWYCH (W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH I DANYCH GUS)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności Przedmowa PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społecznogospodarczych jakie realizują jednostki

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE ======================================================== 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, faks 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r. Dz.U.04.33.289 2004-08-07 zm. Dz.U.04.165.1727 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 Wykonawca: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU (NUMER 1/2006) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, czerwiec 2006 r. WSTĘP... 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 1 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Spis treści Spis skrótów i definicji... 4 Wstęp... 5 Zasady opracowania raportu... 7 1. Rola sektora

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. Listopad 2001 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 195 W pracy przedstawiono możliwe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Ostrołęka Ciechanów Płock WARSZAWA Siedlce Radom Warszawa 2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO

Bardziej szczegółowo