BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel REGON , NIP , Nr ew. działalności 1066-Rok założenia 1989 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ADRES : Słupsk, ul. Koszalińska 5, dz. nr 23/9 i 23/11. INWESTOR : Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku (działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk) Słupsk, ul. Banacha 12. BRANŻA: elektryczna Autor projektu: inż. Krystyna Furmanek upr.proj. GT-IV/4/76 Sprawdzający: inż. Danuta Kołodziejek upr.proj. AN/8346/55/79 Słupsk luty 2009r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Karta opisowa 3. Oświadczenie o zgodności 4. Stwierdzenia przygotowania zawodowego 5. Zaświadczenia o przynależności do PIIB 6. Warunki Przyłączenia Energii-Operator S.A 7. Opis techniczny 8. Obliczenia techniczne 9. Rysunki: E-1 Plansza sieci elektrycznych i teletechnicznych. Skala 1:500 E-2 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-3 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut parteru. Skala 1:100 E-4 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-5 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-6 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut parteru. Skala 1:100 E-7 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-8 Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Skala 1:100 E-9 Rozdzielnica RG - przebudowa. Schemat ideowy E-10 Oświetlenie terenu. Przebudowa. Schemat ideowy E-11 Schemat blokowy. Rozdział energii elektrycznej E-12 Rozdzielnica RA. Schemat ideowy. Obudowa E-13 Rozdzielnica RB. Cz. I Schemat ideowy. Obudowa E-14 Rozdzielnica RB. Cz. II. Schemat ideowy E-15 Rozdzielnica oświetleniowa R01.Schemat ideowy. Obudowa E-16 Rozdzielnice obwodowe oświetleniowe R02 i R03. Schemat ideowy. Obudowa E-17 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy. Obudowa E-18 Rozdzielnica R2. Schemat ideowy. Obudowa E-19 Rozdzielnica R3. Schemat ideowy. Obudowa E-20 Rozdzielnica R4. Schemat ideowy. Obudowa E-21 Rozdzielnica R5. Schemat ideowy. Obudowa E-22 Rozdzielnica R6. Schemat ideowy. Obudowa E-23 Rozdzielnica R7. Schemat ideowy. Obudowa E-24 Rozdzielnica R8. Schemat ideowy. Obudowa

3 E-25 Rozdzielnica R9. Schemat ideowy. Obudowa E-26 Rozdzielnica RGK, RP. Schemat ideowy. Obudowa Słupsk, dnia Oświadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami) Oświadczam, że projekt budowlany cz. elektryczna Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne dla obiektu Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego-pracownie drzewne wraz z infrastrukturą został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpis projektanta... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) Podpis sprawdzającego... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych)

4 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa o prace projektowe zawarta z RZI Słupsk, - Wytyczne Inwestora, - Wizja lokalna, - Opracowania branż towarzyszących - Matryca lewostronna z podkładu syt-wys 1:500 terenu osiedla. - Odnośne ustawy, rozporządzenia i przepisy. - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 08/P1/ ZAKRES OPRACOWANIA - Dane ogólne - Dane energetyczne - Przebudowa istniejącej rozdzielnicy głównej - Linie zasilające główne - Oświetlenie zewnętrzne terenu - Rozdzielnice elektryczne RA i RB - Rozdzielnice obwodowe - Zasilanie rozdzielnic obwodowych - Instalacja oświetlenia ogólnego - Instalacja oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego - Instalacje gniazd 230V ogólnego przeznaczenia - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych ogólnych - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych warsztatowych - Instalacja zasilania urządzeń odpylających - Instalacja odgromowa - Ochrona przepięciowa - Instalacja dodatkowej ochrony od porażeń - Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe - Uwagi końcowe 2.1. DANE OGÓLNE Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są obiekty istniejące Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z całą infrastrukturą. Projektuje się rozbudowę CKP o dodatkowy budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem - budynek główny, parterowy budynek hali maszyn maszynownię oraz łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym budynkiem głównym. Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej opartej na materiałach SILKI z dociepleniem ścian zewnętrznych. W budynku wykonany będzie węzeł cieplny dla potrzeb co i cw. W najbardziej odległych punktach poboru wody przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w podgrzewaczach elektrycznych. W obiekcie przewidziano halę maszyn, pracownie warsztatów szkolnych oraz pomieszczenia pomocnicze jak pokoje dla nauczycieli, gabinety pomieszczenia sanitarne. W hali maszyn oraz w komunikacji parteru, I piętra, łączniku oraz częściowo w korytarzu piwnic zaprojektowano sufity

5 podwieszane modułowe. Sufity w pozostałych pomieszczeniach oraz ściany będą tynkowane. 2.2 DANE ENERGETYCZNE Stan istniejący Istniejące obiekty CKP zasilane są w energię elektryczną w istniejącym złączu kablowym ZK-3 linią kablową YAKY4x150mm 2 ze stacji transformatorowej nr 809. W istniejącym budynku w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica elektryczna główna RG. Rozdzielnica RG wykonana jest jako wolnostojąca w obudowie stalowej typu RN. Rozdzielnica składa się z segmentu zasilającego zawierającego wyłącznik główny i układ pomiaru energii elektrycznej oraz z segmentu rozdzielczego zawierającego system szyn zbiorczych, i zabezpieczenia pól odpływowych. Aktualna moc przyłączeniowa Pmax=120KW Stan projektowany Moc elektryczną dla części projektowanej ustalono w oparciu o szczegółowy bilans mocy elektrycznej zainstalowanej w projektowanym obiekcie. Bilans przedstawiono na schematach ideowych poszczególnych rozdzielnic oraz bilans zbiorczy na schematach blokowych układu zasilania. Energia elektryczna użytkowana będzie głównie dla zasilania urządzeń technologicznych w maszynowni i pracowniach oraz dla zasilania oświetlenia i urządzeń komputerowych. Moc elektryczna przyłączeniowa całkowita wynosić będzie Pmax=300KW. (299,8KW) W stosunku do aktualnej mocy przyłączeniowej wystąpi wzrost o 180,0KW Zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów CKP opracowano w oparciu o Warunki Przyłączenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Słupsk nr 08/P1/ Miejscem zasilania będzie istniejące złącze kablowe ZK-3. Linię kablową zasilająca YKY4x240 do złącza ZK-3 oraz wymianę transformatora w stacji nr 809 wykona ENERGA-OPERATOR po podpisaniu umowy z inwestorem. Wykonanie linii zasilającej przedlicznikowej, od złącza do rozdzielnicy RG, dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonej objęto w niniejszym opracowaniu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ Wykonano inwentaryzację rozdzielnicy istniejącej RG. Rozdzielnica RG wykonana jest w układzie TN-C-S. Segment zasilający zawierający wyłącznik główny oraz pomiar energii należy przebudować. Segment rozdzielczy pozostawić do dalszej eksploatacji. Istniejący wyłącznik główny oraz układ pomiarowy (przekładniki, licznik, listwę SKA) należy zdemontować. W istniejącej obudowie segmentu zasilającego zamontować wyłącznik mocy typ HN353E/500A Hager z wyzwalaczem prądu roboczego HX104E. W miejsce istniejących przekładników zainstalować przekładniki prądowe typ EASK 500/5 2,5VA. Kl. 0,5. W istniejącym segmencie rozdzielczym przebudować istniejący układ zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym. Zdemontować istniejące aparaty zabudowane na szynie systemowej a następnie wykonać zabezpieczenia dla kabli oświetleniowych i układ sterowania zgodnie z przedstawionym schematem ideowym LINIE ZASILAJĄCE GŁÓWNE Zasilanie w energię elektryczną projektowanych budynków CKP wymagać będzie budowy dwu linii elektrycznych głównych zalicznikowych do projektowanych rozdzielnic RA i RB, oraz wymiany linii zasilającej przedlicznikowej od złącza

6 kablowego do rozdzielnicy istniejącej RG. Linię główną od złącza do RG z uwagi na wymagana obciążalność wykonać kablami jednożyłowymi typ NNSGAFOU1x185mm 2. Linię wykonać jako czterożyłową (układ TN-C). Kable prowadzić od złącza do rozdzielnicy w korytku na posadzce. Przed wprowadzeniem do rozdzielnicy zabudować w skrzynce złączowej ochronniki przepięciowe klasy B wraz z dobezpieczeniem. Skrzynkę ochronnikowa przystosować do plombowania. W pomieszczeniu rozdzielnicy wykonać szynę połączeń głównych GSW. Wykonać połączenia główne i uziemienie szyny GSW zgodnie ze schematem Linie zasilające projektowane do rozdzielnic RA i RB (w budynkach projektowanych) prowadzone będą w korytarzach budynku istniejącego, w łączniku i w budynku projektowanym w rurach ochronnych w strefie międzysufitowej. W budynku istniejącym należy na całej trasie zdemontować istniejący sufit modułowy łącznie z oprawami. ułożyć dwie linie 4xLgY150+70mm 2 w PCV110 na ścianach w strefie międzysufitowej, wykonać naprawę sufitu, zamocować oprawy. Trasą projektowanych linii zasilających prowadzić także projektowany kabel oświetlenia zewnętrznego YKY5x6mm 2, oraz obwód pożarowego wyłącznika prądu OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU Stan istniejący Teren przy obiektach istniejących posiada oświetlenie zewnętrzne na słupach stalowych ulicznych. Słupy oświetleniowe zasilane są linią kablową aluminiową YAKY4x6mm 2 z rozdzielnicy RG. Sterowanie oświetleniem odbywa się ręcznie, wyłącznikiem jednobiegunowym w pomieszczeniu portiera. Istniejące oświetlenie zewnętrzne częściowo koliduje z projektowaną rozbudową CKP Stan projektowany Słupy oświetleniowe kolidujące z projektowaną zabudową i kabel oświetleniowy YAKY4x6mm 2 należy zdemontować. Przy wejściu do budynku od strony ul. Koszalińskiej projektuje się oświetlenie typu parkowego na słupach stalowych okrągłych S50SRw/4. oprawami typu ZHD1 ELGO w kolorze stalowym jasnym. Stosować oprawy ze źródłem metalhalogenowym 100W. Słupy parkowe instalować na fundamentach prefabrykowanych FB100 Oświetlenie placu na zapleczu obiektów oraz oświetlenie placu manewrowego wykonać należy na słupach ulicznych stalowych typu 60SRwP/4 Elektromontaż Rzeszów z oprawami OUSb/S 250W ELGO, dwukorpusowymi z odbłyśnikiem szerokokątnym, montowanymi bezpośrednio na słupach. Słupy uliczne instalować na fundamencie FB150. Słupy uliczne i parkowe wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe ELMONT. Projektuje się podział oświetlenia na następujące grupy: - oświetlenie wieczorne - oświetlenie całonocne - oświetlenie placu manewrowego Zapewnienie podziału na wymienione grupy oraz jednoczesne zachowanie przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (przewód PEN min 10mm 2 ) wyklucza rozbudowę istniejącej linii kablowej oświetleniowej. W związku z powyższym należy do projektowanych opraw oświetleniowych wykonać linie kablową YKY5x6mm 2. Kabel oświetleniowy wykonać z rozdzielnicy RG w budynku istniejącym(analogicznie jak linie zasilające) łączniku a następnie w terenie do poszczególnych słupów oświetleniowych. Budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejście kabla oświetleniowego pod łącznikiem, oraz drogą wykonać w rurach ochronnych PCV50. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym zachować wymagane odległości.

7 2.5.3 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Przyjęto sterowanie oświetleniem zewnętrznym przy udziale wyłącznika zmierzchowego oraz zegara. Dodatkowo dla oświetlenia placu manewrowego przyjęto sterowanie ręczne. Elementy układu sterowania zainstalowane będą w rozdzielnicy RG oraz w portierni w budynku istniejącym. 2.6 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE RA i RB Rozdzielnica RA Rozdział energii elektrycznej dla budynku dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem (głównego) zaprojektowano w rozdzielnicy RA. Rozdzielnicę wykonać w obudowie wnękowej typy UNIVERS Hager. W rozdzielnicy przewidziano wyłącznik główny prądu dla budynku dwukondygnacyjnego, zabezpieczenia dla rozdzielnic obwodowych oraz ochronę przepięciową klasy B i C. Opis obudowy oraz wyposażenie rozdzielnicy RA opisano na schemacie ideowym Rozdzielnica RB Rozdzielnicę RB projektuje się dla zasilania wszystkich odbiorników energii elektrycznej projektowanych w budynku maszynowni. Rozdzielnicę RB zlokalizować w pomieszczeniu magazynu. Przy wejściu na halę zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa WB (wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń z wyjątkiem oświetlenia) typ HA 454/250A w obudowie stalowej FT32S UNIVERS na wys. 1,3m od podłogi. Rozdzielnice RB wykonać w obudowie stalowej, stojącej przyściennej IP54. W rozdzielnicy projektuje się wyłącznik główny, zabezpieczenia sekcyjne odbiorów technologicznych (jednocześnie dobezpieczenia dla wyłączników róznicowo-prądowych) oraz zabezpieczenia nadmiarowe i róznicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów. Aparaty i obudowę rozdzielnicy RB opisano na schemacie ideowym. 2.7 ROZDZIELNICE OBWODOWE W budynku głównym zaprojektowano rozdzielnice obwodowe z podziałem na rozdzielnice technologiczne, oświetleniowe i rozdzielnice zasilania urządzeń komputerowych. W poziomie piwnic rozdzielnica oświetleniowa R01 przewidziana jest jako rozdzielnica z możliwością zasilania z agregatu prądotwórczego na wypadek wykorzystania pomieszczeń jako ukrycie II stopnia. W związku z powyższym z rozdzielnicy R01 zaprojektowano zasilanie gniazd 230V i urządzeń technologicznych typu socjalnego w kondygnacji piwnic. Rozdzielnice R02 i R03 zaprojektowano tylko dla oświetlenia i zasilania małych wentylatorów w pomieszczeniach socjalnych. W pomieszczeniu portiera zaprojektowano rozdzielnicę RP dla zasilania dzwonka szkolnego, systemu monitoringu. W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano rozdzielnicę RCO z podlicznikiem energii elektrycznej. W serwerowni wykonana będzie rozdzielnica RGK dla zasilania urządzeń komputerowych. Podrozdzielnica RK zasilana będzie z rozdzielnicy RGK. Pozostałe rozdzielnice R1-R9 to rozdzielnice zasilania urządzeń technologicznych, gniazd siłowych oraz gniazd 230V dla potrzeb technologii, dla potrzeb ogólnych i porządkowych. Przyjęte obudowy rozdzielnic obwodowych technologicznych zgodnie z sugestią użytkownika uwzględniają możliwość zmian technologii w pracowniach. Wszystkie rozdzielnice obwodowe w budynku głównym zaprojektowano w obudowach typ RW Univers Hager. Montaż rozdzielnic na wys. 1,2m od posadzki. 2.8 ZASILANIE ROZDZIELNIC OBWODOWYCH

8 Zasilanie rozdzielnic wykonać przewodami YDY5x10mm 2 i YKY5x25mm 2. Rozdzielnicę RCO przewodem YDY5x6mm 2. Przy doborze linii zasilających uwzględniono: -zabezpieczenie rezerwy w rozdzielnicy R01 dla potrzeb wentylacji ukrycia II stopnia -możliwość zmian technologii w pracowniach (sugestie użytkownika obiektu) -rozruchowe spadki napięcia. Przekroje przewodów linii zasilających poszczególne rozdzielnice opisano na schematach ideowych. Linie zasilające do rozdzielnic prowadzić na korytkach KPR w strefie międzysufitowej. Podejścia do rozdzielnic wykonać w rurkach RB pt. 2.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-EN p (Warsztaty dydaktyczne) W maszynowni (maszyny stolarskie). Obliczenia przeprowadzono komputerowo. Przykładowe wyniki załączono do projektu. W maszynowni oraz w komunikacji parteru, I piętra i częściowo w komunikacji piwnic zaprojektowane zostały sufity podwieszane modułowe. W pomieszczeniach tych projektuje się oprawy AGAT IP65 i AGAT IP54. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie oprawami montowanymi na stropie. Typy opraw i rozmieszczenie pokazano na rzutach. Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YDY3x2,5mm 2. Przewody układać na korytkach w strefie międzysufitowej oraz pt. W pomieszczeniach WC sterownie zaprojektowano przy udziale czujników ruchu montowanych na suficie, z jednoczesnym sterowaniem wentylatorków kanałowych z wyłącznikami czasowymi. Sterowanie oświetleniem w komunikacji zaprojektowano za pośrednictwem wyłączników impulsowych. Zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu wyłączniki światło w komunikacji oraz wyłączniki oświetleniowe w maszynowni montować należy w obudowach naściennych lub wnękach zamykanych drzwiczkami. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,4m INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO IEWAKUACYJNEGO Wydzielona grupa opraw oświetleniowych - N/E, w komunikacji (Korytarze, klatki) oraz na drodze ewakuacji w maszynowni stanowić będzie oświetlenie nocne z jednoczesną funkcją oświetlenia ewakuacyjnego. Zasilanie opraw N/E wykonać przewodem z dodatkową żyłą kontrolno-sterująca YDY4x2,5mm 2 prowadzoną od rozdzielnicy zasilającej oświetlenie ogólne. Sterowanie oświetleniem N/E projektuje się w pomieszczeniu portiera. Oprawy z oznaczeniem N/E wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego 2h. Oprawy pracować powinny w trybie uzytkowo-awaryjnym. W normalnych warunkach stanowić będą oświetlenie ogólne. W nocy pełnić mogą funkcję oświetlenia dozorowego (nocnego). W przypadku zaniku zasilania oprawy samoczynnie przejdą na zasilanie z modułu zasilania awaryjnego INSTALACJA GNIAZD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA W pomieszczeniach użytkowych i w komunikacji zaprojektowano gniazda 230V ogólnego przeznaczenia. W pomieszczeniach warsztatowych, w maszynowni gniazda 230V służyć mogą dla zasilania elektronarzędzi i maszyn. W pomieszczeniach tych stosować gniazda typu przemysłowego 16A/Z IP44 na wys.1,2 m od podłogi. W komunikacji stosować gniazda IP44 pt na wys 0,3m od podłogi. W pomieszczeniach socjalnych, pokojach nauczycieli i w biurach stosować gniazda 16A/Z pt na wys. 0,3m od podłogi. Instalację dla gniazd 230V ogólnego przeznaczenia wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 pt.

9 2.12 INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZYCH OGÓLNYCH Instalacja obejmuje: - zasilanie dźwigu - zasilanie dzwonków szkolnych - zasilanie podgrzewanych wpustów dachowych - zasilanie kuchenek elektrycznych - zasilanie podgrzewaczy cw - zasilanie central alarmowych Zasilanie dźwigu wykonać z rozdzielnicy RA kablem YKY5x25mm 2. Dla zasilania obwodów sterowniczych i oświetleniowych doprowadzić przewody YDY3x2,5mm 2. Miejsce doprowadzenia przewodów zasilających określi dostawca dźwigu. Zasilanie dzwonków szkolnych wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 z rozdzielnicy RP. Sterowanie przyciskiem dzwonek w pomieszczeniu portiera i dodatkowo w sekretariacie. Dzwonki szkolne 230V instalować na korytarzach pod sufitem. Przyjęto zastosowanie wpustów z grzałką 230V,termostatem i przewodem dł1m. Dla podłączenia wykonać obwód przewodem YDY3x2,5mm 2. Podłączenia wykonać w puszkach w strefie międzysufitowej na I piętrze. Nr obwodów i rozdzielnic zasilających poszczególne urządzenia opisano na rzutach. Przekroje przewodów wg schematów ideowych. Zasilanie central alarmowych wykonać z rozdzielnicy RA przewodem YDY3x2,5mm INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WARSZTATOWYCH Instalacja obejmuje zasilanie maszyn podłączonych na stałe, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla konkretnych maszyn, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla urządzeń przenośnych (miejscowe odciągi trocin, odkurzacze), zasilanie gniazd siłowych rezerwowych. Sposób zasilania urządzeń technologicznych opracowano na podstawie wytycznych elektrycznych projektu technologicznego oraz na podstawie uzgodnień z użytkownikiem. Na rzutach opisano numery maszyn (zgodnie z technologią) i moc elektryczną. Na schematach ideowych przedstawiono dokładny opis maszyn, sposób zasilania, przekrój przewodów zasilających. Przekroje przewodów stosować zgodnie ze schematem ideowym. Przewody układać pod tynk. I w strefie międzysufitowej w korytkach perforowanych. Podejścia do maszyn instalowanych na stałe wykonać pod warstwą posadzkową w rurkach ochronnych stalowych. Gniazda siłowe i 230V w pomieszczeniach warsztatowych instalować na wys. 1,2m od podłogi. Maszyny posiadają zabudowane wyłączniki elektryczne ZASILANIE URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Zasilanie urządzeń odpylających projektuje się z rozdzielnicy RB i R3. W pomieszczeniu maszynowni i w pomieszczeniu wykańczalni zainstalowane będą rozdzielnice sterujące RSW1-RSW5 dostarczone wraz z urządzeniami odpylajacymi. Instalacja zasilająco sterownicza od rozdzielnicy do urządzenia pozostaje w gestii wykonawcy systemów odpylających. Zasilanie centralnego odkurzacza wykonać z rozdzielnicy RA do rozdzielnicy RCD. Rozdzielnica RCD na wyposażeniu systemu. Rozmieszczenie urządzeń oraz przekroje przewodów opisano na schematach ideowych.

10 INSTALACJA ODGROMOWA Na budynku wykonać zewnętrzne urządzenie ochronne LPS. Siatkę zwodów wykonać drutem ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podłączyć wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu i wystające ponad dach. Przewody odprowadzające prowadzić pod warstwą ocieplająca. Przy budynku zainstalowac skrzynki probiercze. W skrzynkach wykonać zaciski kontrolne. Od zacisków kontrolnych wykonać przewody uziemiające bednarką Fe/Zn 25x4. Przewody łączyć z uziomem. Wykonać uziom z bednarki Fe/Zn25x4 ułożonej w fundamencie nad warstwą chudego betonu. Bednarkę połączyć z uzbrojeniem fundamentów. Wykonać połączenia spawane z przewodami uziemiającymi. Wymagana oporność uziemienia R<15om 2.16 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W rozdzielnicy głównej istniejącej wykonać ochronę przepięciową klasy B i C na wejściu kabla zasilającego (TNC). Wykonać dobezpieczenie ograniczników. Sposób wykonania ochrony przepięciowej w rozdzielnicy RG przedstawiono na schemacie ideowym. W rozdzielnicach RA i RB z uwagi na znaczną odległość oraz z uwagi na przejście kabli przez halę stalową wykonać należy również ochronę przepięciową klasy B i C. Ochronę przepieciową zaprojektowano ogranicznikami hybrydowymi B+C. Typ DV TNS 255. (aktualna nazwa DVM TNS 255) 2.17 OCHRONA OD PORAŻEŃ Istniejąca rozdzielnica RG pracuje w układzie TN-C-S. Linie zasilające do obiektów projektowanych, rozdzielnice elektryczne i instalacje odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-S. Jako ochronę od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. Dla linii zasilających obwodowych samoczynne wyłączenie zasilania realizowane będzie przy udziale bezpieczników topikowych o charakterystyce gl. Z uwagi na charakter obiektu ora bardzo niekorzystny układ zasilania nn samoczynne wyłączenie zasilania dla wszystkich obwodów instalacyjnych zaprojektowano przy udziale wyłączników róznicowo-rądowych o Idelta N=0,03A. W całej instalacji przestrzegać izolowania przewodu neutralnego od części przewodzących i czynnych. Maszyny, kable przyłączeniowe oraz wtyki dostosować do systemu TN-S POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE Dla wykonania całkowitej ekwipotencjalizacji w obiekcie należy zastosować szyny połączeń wyrównawczych głównych.w pomieszczeniu rozdzielnicy RG wykonać szynę GSW. W pomieszczeniu serwera oraz w maszynowni wykonać szyny SW. Szyny uziemić do wspólnego uziomu. Do szyn SW podłączyć metalowe sieci wprowadzone do budynku, listwę uziemiającą szafy krosu, szyny PE rozdzielnic RA i RB W pomieszczeniach z natryskami wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Przekroje przewodów połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych opisano na schematach ideowych UWAGI KOŃCOWE Wszystkie instalacje wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie. Budynek nr 2-przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje 55-200 Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: 71-31 34 664 NIP: 912-100-61-01 PROJEKT BUDOWLANY 1. Inwestor : Gmina Oława pl. Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PRACOWNIA PROJEKTOWA Waldemar Surmik 76-039 Biesiekierz, Kotłowo 9 tel: 516148760, 502032096 MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin luty 2013r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacje elektryczne JEDNOSTKA PROJEKTOWA DOMAR Budownictwo Architektura architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl OPRACOWANIE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacje elektryczne etap: PB-PW branża: elektryczna egzemplarz

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 2-5 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA STRONA NUMER TYTUŁ Skala E/1 E/2 E/3 E/4 E/5 Plan sytuacyjny z projektem przyłącza kablowego nn- 0,4kV Układ połączeń i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo