BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel REGON , NIP , Nr ew. działalności 1066-Rok założenia 1989 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ADRES : Słupsk, ul. Koszalińska 5, dz. nr 23/9 i 23/11. INWESTOR : Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku (działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk) Słupsk, ul. Banacha 12. BRANŻA: elektryczna Autor projektu: inż. Krystyna Furmanek upr.proj. GT-IV/4/76 Sprawdzający: inż. Danuta Kołodziejek upr.proj. AN/8346/55/79 Słupsk luty 2009r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Karta opisowa 3. Oświadczenie o zgodności 4. Stwierdzenia przygotowania zawodowego 5. Zaświadczenia o przynależności do PIIB 6. Warunki Przyłączenia Energii-Operator S.A 7. Opis techniczny 8. Obliczenia techniczne 9. Rysunki: E-1 Plansza sieci elektrycznych i teletechnicznych. Skala 1:500 E-2 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-3 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut parteru. Skala 1:100 E-4 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-5 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-6 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut parteru. Skala 1:100 E-7 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-8 Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Skala 1:100 E-9 Rozdzielnica RG - przebudowa. Schemat ideowy E-10 Oświetlenie terenu. Przebudowa. Schemat ideowy E-11 Schemat blokowy. Rozdział energii elektrycznej E-12 Rozdzielnica RA. Schemat ideowy. Obudowa E-13 Rozdzielnica RB. Cz. I Schemat ideowy. Obudowa E-14 Rozdzielnica RB. Cz. II. Schemat ideowy E-15 Rozdzielnica oświetleniowa R01.Schemat ideowy. Obudowa E-16 Rozdzielnice obwodowe oświetleniowe R02 i R03. Schemat ideowy. Obudowa E-17 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy. Obudowa E-18 Rozdzielnica R2. Schemat ideowy. Obudowa E-19 Rozdzielnica R3. Schemat ideowy. Obudowa E-20 Rozdzielnica R4. Schemat ideowy. Obudowa E-21 Rozdzielnica R5. Schemat ideowy. Obudowa E-22 Rozdzielnica R6. Schemat ideowy. Obudowa E-23 Rozdzielnica R7. Schemat ideowy. Obudowa E-24 Rozdzielnica R8. Schemat ideowy. Obudowa

3 E-25 Rozdzielnica R9. Schemat ideowy. Obudowa E-26 Rozdzielnica RGK, RP. Schemat ideowy. Obudowa Słupsk, dnia Oświadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami) Oświadczam, że projekt budowlany cz. elektryczna Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne dla obiektu Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego-pracownie drzewne wraz z infrastrukturą został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpis projektanta... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) Podpis sprawdzającego... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych)

4 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa o prace projektowe zawarta z RZI Słupsk, - Wytyczne Inwestora, - Wizja lokalna, - Opracowania branż towarzyszących - Matryca lewostronna z podkładu syt-wys 1:500 terenu osiedla. - Odnośne ustawy, rozporządzenia i przepisy. - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 08/P1/ ZAKRES OPRACOWANIA - Dane ogólne - Dane energetyczne - Przebudowa istniejącej rozdzielnicy głównej - Linie zasilające główne - Oświetlenie zewnętrzne terenu - Rozdzielnice elektryczne RA i RB - Rozdzielnice obwodowe - Zasilanie rozdzielnic obwodowych - Instalacja oświetlenia ogólnego - Instalacja oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego - Instalacje gniazd 230V ogólnego przeznaczenia - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych ogólnych - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych warsztatowych - Instalacja zasilania urządzeń odpylających - Instalacja odgromowa - Ochrona przepięciowa - Instalacja dodatkowej ochrony od porażeń - Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe - Uwagi końcowe 2.1. DANE OGÓLNE Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są obiekty istniejące Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z całą infrastrukturą. Projektuje się rozbudowę CKP o dodatkowy budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem - budynek główny, parterowy budynek hali maszyn maszynownię oraz łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym budynkiem głównym. Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej opartej na materiałach SILKI z dociepleniem ścian zewnętrznych. W budynku wykonany będzie węzeł cieplny dla potrzeb co i cw. W najbardziej odległych punktach poboru wody przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w podgrzewaczach elektrycznych. W obiekcie przewidziano halę maszyn, pracownie warsztatów szkolnych oraz pomieszczenia pomocnicze jak pokoje dla nauczycieli, gabinety pomieszczenia sanitarne. W hali maszyn oraz w komunikacji parteru, I piętra, łączniku oraz częściowo w korytarzu piwnic zaprojektowano sufity

5 podwieszane modułowe. Sufity w pozostałych pomieszczeniach oraz ściany będą tynkowane. 2.2 DANE ENERGETYCZNE Stan istniejący Istniejące obiekty CKP zasilane są w energię elektryczną w istniejącym złączu kablowym ZK-3 linią kablową YAKY4x150mm 2 ze stacji transformatorowej nr 809. W istniejącym budynku w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica elektryczna główna RG. Rozdzielnica RG wykonana jest jako wolnostojąca w obudowie stalowej typu RN. Rozdzielnica składa się z segmentu zasilającego zawierającego wyłącznik główny i układ pomiaru energii elektrycznej oraz z segmentu rozdzielczego zawierającego system szyn zbiorczych, i zabezpieczenia pól odpływowych. Aktualna moc przyłączeniowa Pmax=120KW Stan projektowany Moc elektryczną dla części projektowanej ustalono w oparciu o szczegółowy bilans mocy elektrycznej zainstalowanej w projektowanym obiekcie. Bilans przedstawiono na schematach ideowych poszczególnych rozdzielnic oraz bilans zbiorczy na schematach blokowych układu zasilania. Energia elektryczna użytkowana będzie głównie dla zasilania urządzeń technologicznych w maszynowni i pracowniach oraz dla zasilania oświetlenia i urządzeń komputerowych. Moc elektryczna przyłączeniowa całkowita wynosić będzie Pmax=300KW. (299,8KW) W stosunku do aktualnej mocy przyłączeniowej wystąpi wzrost o 180,0KW Zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów CKP opracowano w oparciu o Warunki Przyłączenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Słupsk nr 08/P1/ Miejscem zasilania będzie istniejące złącze kablowe ZK-3. Linię kablową zasilająca YKY4x240 do złącza ZK-3 oraz wymianę transformatora w stacji nr 809 wykona ENERGA-OPERATOR po podpisaniu umowy z inwestorem. Wykonanie linii zasilającej przedlicznikowej, od złącza do rozdzielnicy RG, dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonej objęto w niniejszym opracowaniu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ Wykonano inwentaryzację rozdzielnicy istniejącej RG. Rozdzielnica RG wykonana jest w układzie TN-C-S. Segment zasilający zawierający wyłącznik główny oraz pomiar energii należy przebudować. Segment rozdzielczy pozostawić do dalszej eksploatacji. Istniejący wyłącznik główny oraz układ pomiarowy (przekładniki, licznik, listwę SKA) należy zdemontować. W istniejącej obudowie segmentu zasilającego zamontować wyłącznik mocy typ HN353E/500A Hager z wyzwalaczem prądu roboczego HX104E. W miejsce istniejących przekładników zainstalować przekładniki prądowe typ EASK 500/5 2,5VA. Kl. 0,5. W istniejącym segmencie rozdzielczym przebudować istniejący układ zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym. Zdemontować istniejące aparaty zabudowane na szynie systemowej a następnie wykonać zabezpieczenia dla kabli oświetleniowych i układ sterowania zgodnie z przedstawionym schematem ideowym LINIE ZASILAJĄCE GŁÓWNE Zasilanie w energię elektryczną projektowanych budynków CKP wymagać będzie budowy dwu linii elektrycznych głównych zalicznikowych do projektowanych rozdzielnic RA i RB, oraz wymiany linii zasilającej przedlicznikowej od złącza

6 kablowego do rozdzielnicy istniejącej RG. Linię główną od złącza do RG z uwagi na wymagana obciążalność wykonać kablami jednożyłowymi typ NNSGAFOU1x185mm 2. Linię wykonać jako czterożyłową (układ TN-C). Kable prowadzić od złącza do rozdzielnicy w korytku na posadzce. Przed wprowadzeniem do rozdzielnicy zabudować w skrzynce złączowej ochronniki przepięciowe klasy B wraz z dobezpieczeniem. Skrzynkę ochronnikowa przystosować do plombowania. W pomieszczeniu rozdzielnicy wykonać szynę połączeń głównych GSW. Wykonać połączenia główne i uziemienie szyny GSW zgodnie ze schematem Linie zasilające projektowane do rozdzielnic RA i RB (w budynkach projektowanych) prowadzone będą w korytarzach budynku istniejącego, w łączniku i w budynku projektowanym w rurach ochronnych w strefie międzysufitowej. W budynku istniejącym należy na całej trasie zdemontować istniejący sufit modułowy łącznie z oprawami. ułożyć dwie linie 4xLgY150+70mm 2 w PCV110 na ścianach w strefie międzysufitowej, wykonać naprawę sufitu, zamocować oprawy. Trasą projektowanych linii zasilających prowadzić także projektowany kabel oświetlenia zewnętrznego YKY5x6mm 2, oraz obwód pożarowego wyłącznika prądu OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU Stan istniejący Teren przy obiektach istniejących posiada oświetlenie zewnętrzne na słupach stalowych ulicznych. Słupy oświetleniowe zasilane są linią kablową aluminiową YAKY4x6mm 2 z rozdzielnicy RG. Sterowanie oświetleniem odbywa się ręcznie, wyłącznikiem jednobiegunowym w pomieszczeniu portiera. Istniejące oświetlenie zewnętrzne częściowo koliduje z projektowaną rozbudową CKP Stan projektowany Słupy oświetleniowe kolidujące z projektowaną zabudową i kabel oświetleniowy YAKY4x6mm 2 należy zdemontować. Przy wejściu do budynku od strony ul. Koszalińskiej projektuje się oświetlenie typu parkowego na słupach stalowych okrągłych S50SRw/4. oprawami typu ZHD1 ELGO w kolorze stalowym jasnym. Stosować oprawy ze źródłem metalhalogenowym 100W. Słupy parkowe instalować na fundamentach prefabrykowanych FB100 Oświetlenie placu na zapleczu obiektów oraz oświetlenie placu manewrowego wykonać należy na słupach ulicznych stalowych typu 60SRwP/4 Elektromontaż Rzeszów z oprawami OUSb/S 250W ELGO, dwukorpusowymi z odbłyśnikiem szerokokątnym, montowanymi bezpośrednio na słupach. Słupy uliczne instalować na fundamencie FB150. Słupy uliczne i parkowe wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe ELMONT. Projektuje się podział oświetlenia na następujące grupy: - oświetlenie wieczorne - oświetlenie całonocne - oświetlenie placu manewrowego Zapewnienie podziału na wymienione grupy oraz jednoczesne zachowanie przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (przewód PEN min 10mm 2 ) wyklucza rozbudowę istniejącej linii kablowej oświetleniowej. W związku z powyższym należy do projektowanych opraw oświetleniowych wykonać linie kablową YKY5x6mm 2. Kabel oświetleniowy wykonać z rozdzielnicy RG w budynku istniejącym(analogicznie jak linie zasilające) łączniku a następnie w terenie do poszczególnych słupów oświetleniowych. Budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejście kabla oświetleniowego pod łącznikiem, oraz drogą wykonać w rurach ochronnych PCV50. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym zachować wymagane odległości.

7 2.5.3 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Przyjęto sterowanie oświetleniem zewnętrznym przy udziale wyłącznika zmierzchowego oraz zegara. Dodatkowo dla oświetlenia placu manewrowego przyjęto sterowanie ręczne. Elementy układu sterowania zainstalowane będą w rozdzielnicy RG oraz w portierni w budynku istniejącym. 2.6 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE RA i RB Rozdzielnica RA Rozdział energii elektrycznej dla budynku dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem (głównego) zaprojektowano w rozdzielnicy RA. Rozdzielnicę wykonać w obudowie wnękowej typy UNIVERS Hager. W rozdzielnicy przewidziano wyłącznik główny prądu dla budynku dwukondygnacyjnego, zabezpieczenia dla rozdzielnic obwodowych oraz ochronę przepięciową klasy B i C. Opis obudowy oraz wyposażenie rozdzielnicy RA opisano na schemacie ideowym Rozdzielnica RB Rozdzielnicę RB projektuje się dla zasilania wszystkich odbiorników energii elektrycznej projektowanych w budynku maszynowni. Rozdzielnicę RB zlokalizować w pomieszczeniu magazynu. Przy wejściu na halę zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa WB (wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń z wyjątkiem oświetlenia) typ HA 454/250A w obudowie stalowej FT32S UNIVERS na wys. 1,3m od podłogi. Rozdzielnice RB wykonać w obudowie stalowej, stojącej przyściennej IP54. W rozdzielnicy projektuje się wyłącznik główny, zabezpieczenia sekcyjne odbiorów technologicznych (jednocześnie dobezpieczenia dla wyłączników róznicowo-prądowych) oraz zabezpieczenia nadmiarowe i róznicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów. Aparaty i obudowę rozdzielnicy RB opisano na schemacie ideowym. 2.7 ROZDZIELNICE OBWODOWE W budynku głównym zaprojektowano rozdzielnice obwodowe z podziałem na rozdzielnice technologiczne, oświetleniowe i rozdzielnice zasilania urządzeń komputerowych. W poziomie piwnic rozdzielnica oświetleniowa R01 przewidziana jest jako rozdzielnica z możliwością zasilania z agregatu prądotwórczego na wypadek wykorzystania pomieszczeń jako ukrycie II stopnia. W związku z powyższym z rozdzielnicy R01 zaprojektowano zasilanie gniazd 230V i urządzeń technologicznych typu socjalnego w kondygnacji piwnic. Rozdzielnice R02 i R03 zaprojektowano tylko dla oświetlenia i zasilania małych wentylatorów w pomieszczeniach socjalnych. W pomieszczeniu portiera zaprojektowano rozdzielnicę RP dla zasilania dzwonka szkolnego, systemu monitoringu. W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano rozdzielnicę RCO z podlicznikiem energii elektrycznej. W serwerowni wykonana będzie rozdzielnica RGK dla zasilania urządzeń komputerowych. Podrozdzielnica RK zasilana będzie z rozdzielnicy RGK. Pozostałe rozdzielnice R1-R9 to rozdzielnice zasilania urządzeń technologicznych, gniazd siłowych oraz gniazd 230V dla potrzeb technologii, dla potrzeb ogólnych i porządkowych. Przyjęte obudowy rozdzielnic obwodowych technologicznych zgodnie z sugestią użytkownika uwzględniają możliwość zmian technologii w pracowniach. Wszystkie rozdzielnice obwodowe w budynku głównym zaprojektowano w obudowach typ RW Univers Hager. Montaż rozdzielnic na wys. 1,2m od posadzki. 2.8 ZASILANIE ROZDZIELNIC OBWODOWYCH

8 Zasilanie rozdzielnic wykonać przewodami YDY5x10mm 2 i YKY5x25mm 2. Rozdzielnicę RCO przewodem YDY5x6mm 2. Przy doborze linii zasilających uwzględniono: -zabezpieczenie rezerwy w rozdzielnicy R01 dla potrzeb wentylacji ukrycia II stopnia -możliwość zmian technologii w pracowniach (sugestie użytkownika obiektu) -rozruchowe spadki napięcia. Przekroje przewodów linii zasilających poszczególne rozdzielnice opisano na schematach ideowych. Linie zasilające do rozdzielnic prowadzić na korytkach KPR w strefie międzysufitowej. Podejścia do rozdzielnic wykonać w rurkach RB pt. 2.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-EN p (Warsztaty dydaktyczne) W maszynowni (maszyny stolarskie). Obliczenia przeprowadzono komputerowo. Przykładowe wyniki załączono do projektu. W maszynowni oraz w komunikacji parteru, I piętra i częściowo w komunikacji piwnic zaprojektowane zostały sufity podwieszane modułowe. W pomieszczeniach tych projektuje się oprawy AGAT IP65 i AGAT IP54. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie oprawami montowanymi na stropie. Typy opraw i rozmieszczenie pokazano na rzutach. Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YDY3x2,5mm 2. Przewody układać na korytkach w strefie międzysufitowej oraz pt. W pomieszczeniach WC sterownie zaprojektowano przy udziale czujników ruchu montowanych na suficie, z jednoczesnym sterowaniem wentylatorków kanałowych z wyłącznikami czasowymi. Sterowanie oświetleniem w komunikacji zaprojektowano za pośrednictwem wyłączników impulsowych. Zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu wyłączniki światło w komunikacji oraz wyłączniki oświetleniowe w maszynowni montować należy w obudowach naściennych lub wnękach zamykanych drzwiczkami. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,4m INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO IEWAKUACYJNEGO Wydzielona grupa opraw oświetleniowych - N/E, w komunikacji (Korytarze, klatki) oraz na drodze ewakuacji w maszynowni stanowić będzie oświetlenie nocne z jednoczesną funkcją oświetlenia ewakuacyjnego. Zasilanie opraw N/E wykonać przewodem z dodatkową żyłą kontrolno-sterująca YDY4x2,5mm 2 prowadzoną od rozdzielnicy zasilającej oświetlenie ogólne. Sterowanie oświetleniem N/E projektuje się w pomieszczeniu portiera. Oprawy z oznaczeniem N/E wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego 2h. Oprawy pracować powinny w trybie uzytkowo-awaryjnym. W normalnych warunkach stanowić będą oświetlenie ogólne. W nocy pełnić mogą funkcję oświetlenia dozorowego (nocnego). W przypadku zaniku zasilania oprawy samoczynnie przejdą na zasilanie z modułu zasilania awaryjnego INSTALACJA GNIAZD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA W pomieszczeniach użytkowych i w komunikacji zaprojektowano gniazda 230V ogólnego przeznaczenia. W pomieszczeniach warsztatowych, w maszynowni gniazda 230V służyć mogą dla zasilania elektronarzędzi i maszyn. W pomieszczeniach tych stosować gniazda typu przemysłowego 16A/Z IP44 na wys.1,2 m od podłogi. W komunikacji stosować gniazda IP44 pt na wys 0,3m od podłogi. W pomieszczeniach socjalnych, pokojach nauczycieli i w biurach stosować gniazda 16A/Z pt na wys. 0,3m od podłogi. Instalację dla gniazd 230V ogólnego przeznaczenia wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 pt.

9 2.12 INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZYCH OGÓLNYCH Instalacja obejmuje: - zasilanie dźwigu - zasilanie dzwonków szkolnych - zasilanie podgrzewanych wpustów dachowych - zasilanie kuchenek elektrycznych - zasilanie podgrzewaczy cw - zasilanie central alarmowych Zasilanie dźwigu wykonać z rozdzielnicy RA kablem YKY5x25mm 2. Dla zasilania obwodów sterowniczych i oświetleniowych doprowadzić przewody YDY3x2,5mm 2. Miejsce doprowadzenia przewodów zasilających określi dostawca dźwigu. Zasilanie dzwonków szkolnych wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 z rozdzielnicy RP. Sterowanie przyciskiem dzwonek w pomieszczeniu portiera i dodatkowo w sekretariacie. Dzwonki szkolne 230V instalować na korytarzach pod sufitem. Przyjęto zastosowanie wpustów z grzałką 230V,termostatem i przewodem dł1m. Dla podłączenia wykonać obwód przewodem YDY3x2,5mm 2. Podłączenia wykonać w puszkach w strefie międzysufitowej na I piętrze. Nr obwodów i rozdzielnic zasilających poszczególne urządzenia opisano na rzutach. Przekroje przewodów wg schematów ideowych. Zasilanie central alarmowych wykonać z rozdzielnicy RA przewodem YDY3x2,5mm INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WARSZTATOWYCH Instalacja obejmuje zasilanie maszyn podłączonych na stałe, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla konkretnych maszyn, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla urządzeń przenośnych (miejscowe odciągi trocin, odkurzacze), zasilanie gniazd siłowych rezerwowych. Sposób zasilania urządzeń technologicznych opracowano na podstawie wytycznych elektrycznych projektu technologicznego oraz na podstawie uzgodnień z użytkownikiem. Na rzutach opisano numery maszyn (zgodnie z technologią) i moc elektryczną. Na schematach ideowych przedstawiono dokładny opis maszyn, sposób zasilania, przekrój przewodów zasilających. Przekroje przewodów stosować zgodnie ze schematem ideowym. Przewody układać pod tynk. I w strefie międzysufitowej w korytkach perforowanych. Podejścia do maszyn instalowanych na stałe wykonać pod warstwą posadzkową w rurkach ochronnych stalowych. Gniazda siłowe i 230V w pomieszczeniach warsztatowych instalować na wys. 1,2m od podłogi. Maszyny posiadają zabudowane wyłączniki elektryczne ZASILANIE URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Zasilanie urządzeń odpylających projektuje się z rozdzielnicy RB i R3. W pomieszczeniu maszynowni i w pomieszczeniu wykańczalni zainstalowane będą rozdzielnice sterujące RSW1-RSW5 dostarczone wraz z urządzeniami odpylajacymi. Instalacja zasilająco sterownicza od rozdzielnicy do urządzenia pozostaje w gestii wykonawcy systemów odpylających. Zasilanie centralnego odkurzacza wykonać z rozdzielnicy RA do rozdzielnicy RCD. Rozdzielnica RCD na wyposażeniu systemu. Rozmieszczenie urządzeń oraz przekroje przewodów opisano na schematach ideowych.

10 INSTALACJA ODGROMOWA Na budynku wykonać zewnętrzne urządzenie ochronne LPS. Siatkę zwodów wykonać drutem ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podłączyć wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu i wystające ponad dach. Przewody odprowadzające prowadzić pod warstwą ocieplająca. Przy budynku zainstalowac skrzynki probiercze. W skrzynkach wykonać zaciski kontrolne. Od zacisków kontrolnych wykonać przewody uziemiające bednarką Fe/Zn 25x4. Przewody łączyć z uziomem. Wykonać uziom z bednarki Fe/Zn25x4 ułożonej w fundamencie nad warstwą chudego betonu. Bednarkę połączyć z uzbrojeniem fundamentów. Wykonać połączenia spawane z przewodami uziemiającymi. Wymagana oporność uziemienia R<15om 2.16 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W rozdzielnicy głównej istniejącej wykonać ochronę przepięciową klasy B i C na wejściu kabla zasilającego (TNC). Wykonać dobezpieczenie ograniczników. Sposób wykonania ochrony przepięciowej w rozdzielnicy RG przedstawiono na schemacie ideowym. W rozdzielnicach RA i RB z uwagi na znaczną odległość oraz z uwagi na przejście kabli przez halę stalową wykonać należy również ochronę przepięciową klasy B i C. Ochronę przepieciową zaprojektowano ogranicznikami hybrydowymi B+C. Typ DV TNS 255. (aktualna nazwa DVM TNS 255) 2.17 OCHRONA OD PORAŻEŃ Istniejąca rozdzielnica RG pracuje w układzie TN-C-S. Linie zasilające do obiektów projektowanych, rozdzielnice elektryczne i instalacje odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-S. Jako ochronę od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. Dla linii zasilających obwodowych samoczynne wyłączenie zasilania realizowane będzie przy udziale bezpieczników topikowych o charakterystyce gl. Z uwagi na charakter obiektu ora bardzo niekorzystny układ zasilania nn samoczynne wyłączenie zasilania dla wszystkich obwodów instalacyjnych zaprojektowano przy udziale wyłączników róznicowo-rądowych o Idelta N=0,03A. W całej instalacji przestrzegać izolowania przewodu neutralnego od części przewodzących i czynnych. Maszyny, kable przyłączeniowe oraz wtyki dostosować do systemu TN-S POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE Dla wykonania całkowitej ekwipotencjalizacji w obiekcie należy zastosować szyny połączeń wyrównawczych głównych.w pomieszczeniu rozdzielnicy RG wykonać szynę GSW. W pomieszczeniu serwera oraz w maszynowni wykonać szyny SW. Szyny uziemić do wspólnego uziomu. Do szyn SW podłączyć metalowe sieci wprowadzone do budynku, listwę uziemiającą szafy krosu, szyny PE rozdzielnic RA i RB W pomieszczeniach z natryskami wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Przekroje przewodów połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych opisano na schematach ideowych UWAGI KOŃCOWE Wszystkie instalacje wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul.

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul. TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 1.0. DANE EWIDENCYJNE... 2 2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 4.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE...3 5.0. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 5.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

9.8. Instalacje elektryczne.

9.8. Instalacje elektryczne. Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo