PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) , faks PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ i DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI TĘCZA w Słupsku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, dz. nr 601/1 TOM IV PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor: Państwowy Teatr Lalki Tęcza ul. Ludwika Waryńskiego 2, Słupsk Jednostka projektowania: Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk, ul. Kaszubska 45 Autor: inŝ. Krystyna Furmanek Sprawdził: tech. Henryk Jakuła nr upr. GT - IV/4/76 nr upr. AN 8346/85/82 w specj. elektrycznej w specj. elektrycznej Opracowanie zawiera: 1.Opis techniczny 2.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3.Stwierdzenia przygotowania zawodowego 4.Zaświadczenia o przynaleŝności do PIIB str.2-6 str.7 str.8-9 str Rysunki: E-1. Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-2. Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Skala 1:100 E-3. Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-4. Rozdzielnica główna RG. Schemat Ideowy. E-5. Przebudowa rozdzielnicy istniejącej R2. Schemat ideowy Słupsk, sierpień 2015 r.

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU TEATRU LALKI TĘCZA 1. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora - Opracowania branŝ towarzyszących - Inwentaryzacja istniejących instalacji dla celów projektowych - Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania - Dane ogólne - Dane energetyczne - Opis istniejących instalacji elektrycznych - DemontaŜe instalacji elektrycznych - DemontaŜe systemów teletechnicznych - Projektowana rozdzielnica główna RG - PoŜarowy wyłącznik prądu - Przebudowa wewnętrznych linii zasilających - Przebudowa istniejącej rozdzielnicy T2 (R2) - Instalacja oświetlenia ogólnego - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - Instalacja gniazd 230V - Instalacja zasilania podgrzewaczy ciepłej wody. - Instalacja oddymiania klatki schodowej - Ochrona przepięciowa - Ochrona dodatkowa od poraŝeń - Uwagi końcowe 3. Dane ogólne Opracowaniem objęto przebudowę klatki schodowej oraz części pomieszczeń na parterze i piętrze w tym sanitariatów w celu zapewnienia parametrów technicznych i uŝytkowych zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami ochrony ppoŝ. Obiekt znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 355 układ urbanistyczny miasta. Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w pomieszczeniach objętych projektem budowlanym oraz dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji parteru, w których wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne. W projekcie elektrycznym ujęto równieŝ uporządkowanie i dostosowanie do aktualnych norm i przepisów układu zasilania rozdzielnic istniejących nieobjętych opracowaniem. 4. Dane energetyczne Budynek Teatru TĘCZA jest podłączony do sieci elektrycznej w złączu kablowym. Aktualna moc przyłączeniowa Pp=40,0KW. Energia elektryczna uŝytkowana jest dla potrzeb urządzeń technologicznych teatru, urządzeń warsztatowych, oświetlenia i wentylacji pomieszczeń oraz do przygotowania ciepłej wody dla celów socjalnych. Budynek zasilany jest w energię elektryczną liniami 0,4KV wprowadzonymi do tablicy elektrycznej, na przełącznik z pozycją 0. W tablicy bezpośrednio za 2

3 przełącznikiem zlokalizowany jest trójfazowy bezpośredni pomiar energii elektrycznej. Zabezpieczenia przedlicznikowe 63A znajdują się w złączu kablowym zlokalizowanym na ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku. W tablicy licznikowej zawarte są równieŝ zabezpieczenia główne linii zasilającej dla nastawni teatralnej oraz rozdzielnic elektrycznych istniejących. Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie ujętym w opracowaniu nie wpłynie na wzrost mocy elektrycznej zainstalowanej w budynku. MoŜna przyjąć, Ŝe moc maksymalna Pm=40,0KW 5. Opis istniejących instalacji elektrycznych Zasadniczo w budynku funkcjonują stare instalacje aluminiowe wykonane w systemie TN-C. W sali teatru i w części pomieszczeń piętra instalacje zostały wykonane jako miedziane w systemie TN-S. Instalacje istniejące często rozbudowywane i przebudowywane są aktualnie mało czytelne. Niniejszy projekt nie obejmuje modernizacji całej instalacji elektrycznej a jedynie uporządkowanie rozdziału energii elektrycznej, instalacje w części objętej przebudową oraz dodatkowo w pomieszczeniach komunikacyjnych parteru gdzie wymagana jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 6. DemontaŜe instalacji elektrycznych Projektowana przebudowa wiąŝe się z wyburzeniami ścian, po których przebiegać mogą liczne przewody zasilające, które mogą być zdemontowane oraz takie, które naleŝy zachować. Szczególnej uwagi wymagają obwody zasilające i sterownicze wyprowadzone z istniejącej rozdzielnicy T2. Rozdzielnica T2 musi być zdemontowana. Z rozdzielnicy T2 wyprowadzone są liczne obwody oświetleniowe sali teatralnej i pomieszczeń zaplecza sali. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej rozdzielnicy T2 oraz brak aktualnego opisu obwodów zasilanych z rozdzielnicy T2 naleŝy na etapie wykonawstwa, przed wyburzeniem ścianek zdemontować rozdzielnicę T2 i zinwentaryzować wychodzące obwody elektryczne. Obwody, które będą musiały być zachowane (mogą to być takŝe obwody w systemie TN-C) będą wprowadzone do projektowanej rozdzielnicy R2. W pomieszczeniach parteru i piętra, dla których zaprojektowano nowe instalacje elektryczne naleŝy zdemontować istniejące oprawy, istniejący osprzęt elektryczny oraz przewody zasilające. Istniejącą tablice naleŝy zdemontować. Roboty demontaŝowe naleŝy prowadzić w ścisłej współpracy z przedstawicielem inwestora oraz inspektorem nadzoru robót elektrycznych. 7. DemontaŜe systemów teletechnicznych W pomieszczeniach objętych opracowaniem występują liczne aparaty i przewody istniejących w budynku systemów teletechnicznych. Są to: 1. System sygnalizacji poŝaru 2. System kontroli dostępu 3. System sygnalizacji włamania i napadu Okablowanie dla wymienionych systemów wykonane jest w róŝnorodny sposób. Przewody prowadzone są w listwach natynkowych, po ścianie oraz w tynku. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konserwatorzy systemów teletechnicznych muszą zdemontować urządzenia (centralki, ekspandery, czujniki, dekodery, szyfratory) oraz określić sposób zabezpieczenia okablowania systemów. 3

4 8. Projektowana rozdzielnica główna RG Istniejąca tablica z przełącznikiem i pomiarem nie koliduje z projektowaną przebudową klatki schodowej i moŝe być zachowana. NaleŜy dla tablicy istniejącej RZI wykonać nową obudowę i dopasować stylem i kolorem do obudowy projektowanej obok nowej rozdzielnicy głównej RG. Propozycje projektowanych obudów określono na schemacie ideowym. Inwestor moŝe przed rozpoczęciem inwestycji wystąpić do Energii Operator o wyniesienie układu pomiarowego z budynku do złącza kablowo-pomiarowego na zewnątrz budynku. W tym przypadku naleŝy od złącza kablowo-licznikowego do rozdzielnicy RG wykonać linię zasilającą YKY4x35mm 2. Projektowana rozdzielnica główna zawierać będzie wyłącznik główny z wyzwalającą cewką wzrostową, ochronę przepięciową 1 i 2 stopnia dla układu TN-C, zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz centrali ppoŝ. i oddymiania. Aparaty rozdzielnicy RG opisano na schemacie ideowym. Rozdzielnica RG powinna być wykonana w obudowie wnękowej zintegrowanej z obudową tablicy pomiarowej RZI. 9. PoŜarowy wyłącznik prądu W rozdzielnicy RG zaprojektowano rozłącznik z cewką wzrostową. Wyzwalające przyciski ppoŝ. z napisem poŝarowy wyłącznik prądu umieścić przy wejściach do budynku teatru. 10. Przebudowa wewnętrznych linii zasilających Zasilanie wszystkich rozdzielnic elektrycznych, istniejących i projektowanych wykonać naleŝy z rozdzielnicy głównej RG. W celu uporządkowania instalacji elektrycznej naleŝy wszystkie wewnętrzne linie zasilające wykonać w systemie TN-S. W rozdzielnicach istniejących pracujących w systemie TN-C naleŝy do czasu przebudowy rozdzielnic podłączyć przewody PE i N na szynę PEN. Istniejące linie zasilające, wykonane jako aluminiowe w systemie TN-C naleŝy zdemontować. Projektowane linie zasilające opisano na schemacie ideowym rozdzielnicy RG. Wykonać naleŝy: - zasilanie istniejącej rozdzielnicy T1 zlokalizowanej w pomieszczeniach warsztatowych nieobjętych opracowaniem - zasilanie rozdzielnicy R2 projektowanej, zastępującej istniejącą rozdzielnicę T1 - zasilanie rozdzielnicy istniejącej RS. Rozdzielnica RS obsługuje mechanizmy sceny. - zasilanie nastawni teatralnej - zasilanie istniejącej rozdzielnicy TP zlokalizowanej w zmodernizowanej części piętra - zasilanie rozdzielnicy wymiennikowni RW zlokalizowanej w poziomie piwnic. Rodzaj przewodów zasilających opisano na schemacie ideowym. Na etapie wykonawstwa uściślić przekrój kabla dla zasilania nastawni. Nie wyklucza się konieczności wykonania linii zasilających nieujętych w projekcie z uwagi na występujące podrozdzielnice w części nieobjętej opracowaniem. Linie zasilające wykonać w rurkach PCV pt. 11. Przebudowa istniejącej rozdzielnicy T2 (R2) Przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz komunikacji w parterze budynku wymusza zmianę lokalizacji istniejące rozdzielnicy T2. Dla potrzeb obwodów zasilanych aktualnie z T2 (oświetlenie, wentylacja sali teatru i inne nierozpoznane na etapie projektowania) oraz dla obwodów projektowanych w 4

5 pomieszczeniach parteru i piętra objętych niniejszym opracowaniem wykonać naleŝy nową rozdzielnicę R2. Rozdzielnicę R2 zlokalizować jak najbliŝej miejsca lokalizacji T2. Obudowę oraz wyposaŝenie rozdzielnicy R2 opisano na schemacie ideowym. Rozdzielnicę wykonać w systemie TN-C-S z izolowaną szyną N zwartą z szyną PE. Po zakończeniu modernizacji obwodów zasilanych z R2 wykonać rozwarcie szyny N i PE. 12. Instalacja oświetlenia ogólnego NatęŜenie oświetlenia w pomieszczeniach ujętych opracowaniem przyjęto zgodnie z normą PN-EN Obliczenia przeprowadzono w oparciu o programy komputerowe. Na rzutach opisano rodzaj proponowanych opraw oświetleniowych. Instalację oświetleniowa wykonać przewodem YDY3x1,5mm 2 układanym pt. Na stropach drewnianych instalacje wykonać w rurkach PCV. Wyłączniki oświetleniowe stosować pt na wys. 1,4m od podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych zasilić z obwodów oświetleniowych wentylatorki kanałowe wyposaŝone w przekaźniki zwłoczne. Sterowanie pracą wentylatorków odbywać się będzie wyłącznikami oświetleniowymi. Z obwodu oświetleniowego wykonać takŝe zasilanie instalacji dzwonkowej przyzewowej. Przyciski dzwonek są istniejące i zlokalizowane przy wejściu na scenę. Dzwonki 230V zainstalować w garderobach i w komunikacji. W pomieszczeniach, które nie są objęte projektem architektonicznym naleŝy uwzględnić dodatkowe roboty budowlane towarzyszące wymianie instalacji elektrycznych. 13. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie ewakuacyjne wykonać oprawami w wykonaniu awaryjnym. Oprawy awaryjne pracować będą jako dwufunkcyjne. Do opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonać instalację elektryczną z dodatkową Ŝyłą kontrolnozasilającą. W komunikacji zastosować naleŝy oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujące kierunki ewakuacji. Zastosować oprawy ewakuacyjne kierunkowe dwufunkcyjne. Wyłącznik oświetlenia kierunkowego zainstalować przy szatni. Instalację dla opraw kierunkowych wykonać z dodatkową Ŝyłą kontrolno-sterującą. 14. Instalacja gniazd 230V Instalację gniazd 230V wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 pt Stosować gniazda 16A/Zpt. na wys. 0,6m, a w pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu gospodarczym na I piętrze gniazda instalować na wys. 1,2m od podłogi. Gniazda 230 V podwójne stosować w ramkach dwukrotnych, W pomieszczeniach sanitarnych przy lustrach stosować gniazda i wyłączniki IP44 pt w ramkach dwukrotnych. 15. Instalacja zasilania podgrzewaczy cw i suszarek do rak Przygotowanie ciepłej wody dla celów socjalnych zaprojektowano w podgrzewaczach elektrycznych przepływowych i pojemnościowych. W pomieszczeniach sanitarnych dla publiczności zaprojektowano suszarki do rak. Suszarki do rak instalować na wysokości 1,4m od posadzki. Podgrzewacze i suszarki zasilić w energię elektryczną przewodami wg opisu na schemacie ideowym. Przewody układać pod tynk. Wykonać bezpośrednie podłączenie obwodów zasilających z urządzeniami. 16. Instalacja oddymiania klatki schodowej Dobór klap oddymiających i siłowników przyjęto wg danych architektonicznych. W klatce schodowej, na piętrze zlokalizować naleŝy centralkę oddymiania 10A. 5

6 Zasilanie centralki wykonać z rozdzielnicy RG. Centralka posiada na wyposaŝeniu źródło zasilania awaryjnego. Wysterowanie centralki odbywać się będzie przy udziale optycznych czujek dymu zainstalowanych pod sufitem oraz przycisków ROP- oddymianie zainstalowanych na parterze i na I piętrze. Instalację do przycisków i do siłowników wykonać przewodem HLGs pt. Schemat ideowy okablowania centralki przedstawiono na rys. E Ochrona przepięciowa W projektowanej rozdzielnicy RG wykonać ochronę przepięciową stopień 1 i 2. Stosować ochronniki przepięć hybrydowe z wymiennymi modułami dla sieci TN-C. 18. Ochrona dodatkowa od poraŝeń Projektowaną instalację elektryczną odbiorczą wykonać w systemie TN-S. Z uwagi na istniejące obwody TN-C projektowana rozdzielnica R2 pracować będą w układzie TN-C-S do czasu całkowitej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku teatru. Rozdzielnicę RG wykonać w układzie TN-C-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim zaprojektowano przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Samoczynne wyłączenie zasilania dla projektowanych obwodów elektrycznych odbywać się będzie wyłącznikami róŝnicowo-prądowymi I N =0.03A oraz wyłącznikami nadmiarowymi o charakterystyce B. W instalacji odbiorczej projektowanej przestrzegać izolowania przewodu N od części przewodzących dostępnych i obcych. W rozdzielnicy RG i R2 wykonać zwarcie zacisków PE i N 19. Główna szyna wyrównawcza GSW W budynku w poziomie piwnic wykonać główną szynę wyrównawczą GSW. Do szyny GSW podłączyć szynę PEN rozdzielnicy RG, metalowe przyłącza wprowadzone do budynku. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY10 w RB16. Szynę GSW uziemić. Jako uziom wykorzystać istniejące uziemienie instalacji odgromowej. 20. Uwagi końcowe Instalację elektryczną wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Opracowała: inŝ. Krystyna Furmanek. 6

7 Słupsk, sierpień 2015 r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.) oświadczam, Ŝe: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ i DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI TĘCZA w Słupsku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, dz. nr 601/1. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Sprawdzający: 7

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Projektowanie architektoniczno budowlane Nadzór budowlany 21-0500 Biała Podlaska ul. Okopowa 18B/31 Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Tom 4

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK Ul.Braci Gierymskich 1 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo