Umowa Academic Select Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Academic Select Plus"

Transkrypt

1 Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje Zasady programu Academic Select Plus Ustalanie poziomu cenowego Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające z udzielonej Licencji Prawa do Używania Produktu mające zastosowanie Zamawianie Licencji na Produkty Kopiowanie Produktów i prawo do sporządzania kopii zamiennej Prawa do używania produktów do pracy w domu Rozpowszechnianie nośników Przeniesienie i zmiana przypisania Licencji Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie Odnowienie Zamówienia Ograniczenia dotyczące używania Zachowanie poufności Rękojmie i gwarancje Obrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw oraz przed innymi roszczeniami osób trzecich Ograniczenie odpowiedzialności Kontrola przestrzegania postanowień Postanowienia różne Niniejsza udostępniona przez Microsoft Umowa Academic Select Plus została zawarta pomiędzy podmiotami określonymi w formularzu podpisów. Data wejścia w życie. Datą wejścia w życie niniejszej umowy jest wcześniejsza z następujących dat: data wejścia w życie pierwszego Formularza Rejestracyjnego Podmiotu Stowarzyszonego albo data akceptacji niniejszej umowy przez Microsoft. W skład niniejszej umowy wchodzą (1) postanowienia niniejszej umowy oraz formularz podpisów, (2) Lista Produktów, (3) Prawa do Używania Produktów właściwe dla Produktów objętych Licencjami na mocy niniejszej umowy, (4) rejestracje Podmiotów Stowarzyszonych dokonane w ramach tej umowy oraz (5) Zamówienia złożone w ramach niniejszej umowy. Strony zgadzają się być związane postanowieniami niniejszej umowy. Postanowienia Uwaga dotycząca opisu punktów umowy. Niektóre punkty tej umowy są poprzedzone krótkim opisem. Opisy te mają ułatwić przywoływanie odpowiednich postanowień umowy i nie stanowią jej części. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między treścią punktu a jego opisem treść punktu ma rozstrzygające znaczenie. 1. Definicje. W niniejszej umowie termin Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji oznacza podmiot, który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy ma status uprawnionego użytkownika edukacyjnego, zgodnie z definicją na stronie i zawarł umowę z Microsoft poprzez złożenie formularza rejestracyjnego Podmiotu Stowarzyszonego. Termin Microsoft oznacza natomiast podmiot Microsoft, który zawarł umowę poprzez zaakceptowanie rejestracji odpowiednio Instytucji i jej Podmiotów Stowarzyszonych. Oprócz wyżej wymienionych w niniejszej umowie mają zastosowanie także następujące definicje: Podmiot Stowarzyszony oznacza: AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 1 of 21

2 a. w odniesieniu do Instytucji, (i) w przypadku podmiotów niepublicznych: dowolnego uprawnionego użytkownika edukacyjnego określonego na stronie który jest własnością lub znajduje się pod kontrolą Instytucji, jest właścicielem Instytucji lub ją kontroluje lub stanowi współwłasność Instytucji lub znajduje się pod wspólną kontrolą razem z Instytucją; (ii) w przypadku Podmiotów Publicznych: dowolnego innego uprawnionego użytkownika edukacyjnego określonego na stronie który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy: znajduje się pod kontrolą lub nadzorem administracyjnym Podmiotu Publicznego lub jest wyraźnie upoważniony przez ten Podmiot Publiczny do dokonywania zakupów jako jego podmiot stowarzyszony; b. w odniesieniu do Microsoft: dowolny podmiot prawny, który jest własnością Microsoft, jest właścicielem Microsoft lub stanowi współwłasność z Microsoft. Dla celów niniejszej definicji własność oznacza posiadanie praw do ponad 50% udziałów lub akcji, a kontrola oznacza uprawnienie wynikające z mocy prawa do podejmowania decyzji w sprawach administracyjnych, finansowych i dotyczących działalności innego podmiotu. Dostępny oznacza, w odniesieniu do Produktu, że Microsoft udostępnił Licencje na ten Produkt do zamawiania w ramach danego programu licencyjnego. Poprawki oznaczają poprawki, modyfikacje lub rozszerzenia Produktów albo opracowania tych poprawek, modyfikacji lub rozszerzeń wprowadzane do obrotu przez Microsoft (np. dodatki service pack dla produktów komercyjnych) lub udostępniane Instytucji w celu rozwiązania określonych problemów podczas świadczenia na jej rzecz usług.; Instytucja oznacza podmiot, który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy jest uprawnionym użytkownikiem edukacyjnym określonym na stronie i który zawarł niniejszą umowę z Microsoft. Licencja oznacza, w stosunku do każdego Produktu określonego na Liście Produktów (w tym Licencji standardowych oraz uaktualnień dla komputerowych systemów operacyjnych), prawo do uruchamiania zamówionej wersji Produktu. Licencja i Pakiet Software Assurance oznacza Licencję i Pakiet Software Assurance dla każdego zamówionego Produktu. Zamówienie oznacza dokument, który Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji składa na podstawie niniejszej umowy w celu nabycia Licencji lub usług. Produkt oznacza dowolny produkt udostępniany przez Microsoft na podstawie odpłatnych licencji, w tym usługi online oraz inne usługi internetowe. Lista Produktów oznacza, w odniesieniu do programu licencyjnego Academic Select Plus, informacje publikowane okresowo przez Microsoft w sieci Web na stronie lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Są na niej wyszczególnione produkty, które są lub mogą być dostępne dla uprawnionych użytkowników edukacyjnych (dostępność może się różnić w zależności od regionu), a także wszelkie warunki lub ograniczenia dotyczące nabywania licencji na te produkty. Prawa do Używania Produktów oznaczają, w odniesieniu do programu licencyjnego, prawa do używania danego Produktu i jego wersji, opublikowane dla programu licencyjnego na stronie lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Umowa Uprawniająca oznacza Rejestrację Campus lub Rejestrację School w ramach zawartej z Microsoft Umowy Campus and School lub Umowy Academic Select. Uprawniony Komputer oznacza dowolny osobisty komputer stacjonarny, dowolny komputer przenośny, dowolną stację roboczą lub podobne urządzenie, które jest używane przez Instytucję lub na jej rzecz (albo przez lub na rzecz Studentów zarejestrowanych w Instytucji, o ile ma to AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 2 of 21

3 zastosowanie) i które spełnia minimalne wymagania do uruchamiania Produktów w ramach Platformy Desktop. Uprawnionymi Komputerami nie są: (1) komputery, które zostały przeznaczone do pracy jako serwery i nie są używane jako komputery osobiste; (2) Urządzenia Branżowe; (3) urządzenia z uruchamianym wbudowanym systemem operacyjnym (np. z wbudowanym systemem Windows Vista lub Windows XP), które nie mają dostępu do infrastruktury pulpitu wirtualnego. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oznacza podmiot będący Instytucją lub jednym z Podmiotów Stowarzyszonych Instytucji, wskazany w formularzu rejestracyjnym Podmiotu Stowarzyszonego, który został zaakceptowany przez Microsoft i złożył Zamówienie na podstawie niniejszej umowy. Odsprzedawca oznacza odsprzedawcę dla kluczowych klientów upoważnionego przez Microsoft do odsprzedaży Licencji w ramach niniejszego programu w regionie Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego. Uruchamianie lub używanie oznacza kopiowanie, instalowanie, korzystanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, uruchamianie lub inne współdziałanie, a uruchamiać lub używać oznacza kopiować, instalować, korzystać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać, uruchamiać lub inny sposób współdziałać. Pakiet Software Assurance oznacza roczną ofertę obejmującą prawa do nowej wersji Produktu oraz inne korzyści opisane na Liście Produktów. Tajemnica Handlowa oznacza niepodane do wiadomości publicznej informacje mające wartość handlową, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. 2. Zasady programu Academic Select Plus. Opis. W ramach programu Academic Select Plus Instytucja i jej Podmioty Stowarzyszone mogą uzyskać Licencje na Produkty po cenach zniżkowych, wynikających z liczby zakupionych Licencji. W ramach programu licencyjnego Academic Select Plus Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone mogą nabyć Licencje i usługi po cenach zniżkowych. Instytucja i Podmiot Stowarzyszony Instytucji mogą uczestniczyć w programie, jeśli Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji (1) złożą Zamówienie spełniające warunek minimalnej początkowej wielkości zamówienia, (2) są stroną przynajmniej jednej aktywnej Umowy Uprawniającej lub (3) zakupiły produkty na kwotę spełniającą warunek minimalnej wielkości zamówienia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej umowy. W przypadku publicznych uprawnionych użytkowników edukacyjnych tylko Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone określone w rejestracji ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie warunków rejestracji, w tym postanowień niniejszej umowy stanowiących integralną część tej rejestracji. Usługi online są oferowane w ramach subskrypcji usług i podlegają szczególnym postanowieniom określonym w Prawach do Używania Produktu oraz na Liście Produktów. 3. Ustalanie poziomu cenowego. Opis. Poziom cenowy Instytucji dla każdej kategorii Produktów zależy od wielkości zakupów w ramach tej kategorii. Poziomy cenowe będą kontrolowane co roku w rocznicę zawarcia niniejszej umowy. a. Poziom cenowy. Na Liście Produktów każdy Produkt ma przypisaną określoną liczbę punktów. Ponadto każdy Produkt jest przypisany do jednej z następujących pul: applications, systems, and servers. Aby Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone mogły zakwalifikować się do uzyskania cen na poziomie Academic i być uprawnione do nabywania Licencji z każdej konkretnej puli w ramach niniejszej umowy, Instytucja musi wybrać tę pulę na załączonym Formularzu Prognozowanej Liczby Licencji w ramach Umowy Academic Select i oświadczyć Microsoft, że zasadnie przewiduje, iż jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone łącznie nabędą z tej puli, w początkowym okresie obowiązywania niniejszej umowy, Licencje na Produkty o określonej przez Microsoft łącznej wartości punktowej. Poziom cenowy ustalony dla Instytucji będzie określać ceny, według których Microsoft będzie wystawiać Odsprzedawcy właściwemu dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego faktury za Licencje na Produkty zamówione przez taki Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 3 of 21

4 b. Kontrola liczby uzyskanych punktów. W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę zawarcia umowy, Microsoft będzie sprawdzać dokonane przez Instytucję zakupy w celu ustalenia liczby punktów (dla poszczególnych pul) zgromadzonych przez wszystkie Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone w ciągu poprzedniego okresu. W przypadku gdy Instytucja nie jest stroną Umowy Uprawniającej bądź nie zgromadzi w okresie rocznym liczby punktów uprawniającej do uczestnictwa w programie, Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone nie będą mogły składać dodatkowych Zamówień na podstawie niniejszej umowy do momentu złożenia przez Instytucję minimalnego Zamówienia uprawniającego. 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające z udzielonej Licencji. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać najnowszej wersji zamówionych Produktów lub każdej z ich wcześniejszych wersji. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskuje bezterminowe prawo do używania Produktu po uiszczeniu wszystkich należnych płatności. Nie dotyczy to licencji subskrypcyjnych. Po uiszczeniu wszystkich należnych płatności Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyska Licencje bezterminowe dla takiej liczby komputerów, użytkowników lub kopii, na którą złożył w tym okresie Zamówienia. Po zaakceptowaniu rejestracji przez Microsoft Zarejestrowanym Podmiotom Stowarzyszonym przysługują prawa opisane poniżej. Prawa te mają zastosowanie do Licencji uzyskanych na podstawie niniejszej umowy i nie są związane z żadnym zamówieniem na dostarczenie nośników. Możliwość uruchamiania bieżących lub nowszych wersji Produktu objętego Licencją na podstawie niniejszej umowy może zależeć od minimalnych wymagań systemu lub innych czynników (np. sprzętu lub innego oprogramowania). a. Postanowienia ogólne. Po zaakceptowaniu rejestracji przez Microsoft Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać kopie dostępnych Produktów, pod warunkiem że złoży Zamówienia na wszystkie stosowne Licencje w miesiącu, w którym kopie te są po raz pierwszy uruchamiane. b. Używanie przez Podmioty Stowarzyszone. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może udzielać swoim Podmiotom Stowarzyszonym sublicencji na prawo do używania Produktów zamówionych w ramach niniejszej umowy. Takie Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak udzielać dalszych sublicencji. W przypadku korzystania ze wspomnianego prawa, rzeczone Podmioty Stowarzyszone muszą przestrzegać postanowień licencyjnych zawartych w niniejszej umowie. c. Kiedy Licencje stają się Licencjami bezterminowymi. Prawo do uruchamiania Produktu objętego Licencją na podstawie Zamówienia jest tymczasowe i przysługuje do momentu uiszczenia pełnej opłaty za właściwe Licencje, Pakiety Software Assurance lub Licencje i Pakiety Software Assurance. W takim przypadku udziela się Licencji bezterminowej na uruchamianie zamówionej liczby kopii w zamówionej wersji (lub w wersji najnowszej w przypadku Pakietu Software Assurance). d. Licencje bezterminowe w ramach Pakietu Software Assurance. Wszystkie Licencje bezterminowe uzyskane w ramach Pakietu Software Assurance zastępują odpowiednie podstawowe Licencje bezterminowe, dla których został zamówiony Pakiet Software Assurance. Wszystkie Licencje bezterminowe nabyte na podstawie niniejszej umowy nadal podlegają jej postanowieniom i właściwym Prawom do Używania Produktów. e. Licencje terminowe. Na niektóre Produkty może być udzielana Licencja na czas określony lub na zasadach subskrypcji. Prawo do używania Produktów, na które udzielono Licencji na zasadach subskrypcji, wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy subskrypcyjnej, jeśli umowa ta nie zostanie odnowiona. f. Potwierdzenie Licencji. Niniejsza umowa, właściwe Zamówienie, potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oraz wszelka dokumentacja potwierdzająca przeniesienie Licencji wraz z dowodem zapłaty będą dla AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 4 of 21

5 Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego stanowić dowód uzyskania wszystkich Licencji w ramach Zamówienia, z godnie z opisem zawartym w niniejszej umowie. g. Korzyści zastrzeżone dla uprawnionego użytkownika edukacyjnego. Produkty objęte Licencjami w ramach tej umowy mogą być używane wyłącznie przez uprawnionego użytkownika edukacyjnego lub na jego rzecz. Licencje Dostępu Klienta (CAL) uzyskane przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone wyłącznie w celu umożliwienia ich studentom dostępu do swoich serwerów uważa się dla celów niniejszego ograniczenia za używane przez uprawnionego użytkownika edukacyjnego lub na jego rzecz. W przypadku każdej takiej studenckiej Licencji Dostępu Klienta (CAL) uzyskanej przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie musi on uzyskiwać oddzielnej Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla rodziców lub opiekunów prawnych studenta objętego Licencją. Licencji otrzymanych w ramach niniejszej umowy nie można przenosić, sublicencjonować, wynajmować, wydzierżawiać ani użyczać osobom ani podmiotom, które nie mają statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego. h. Prawa do używania wcześniejszej wersji Produktu. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać wcześniejsze wersje każdego Produktu, na który posiada Licencję na podstawie niniejszej umowy. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać inne wersje językowe Produktu, na który posiada Licencję w ramach niniejszej umowy, o ile Licencja, Licencja i Pakiet Software Assurance lub Pakiet Software Assurance dla danej wersji językowej są dostępne po tej samej lub niższej cenie od tej, która została uiszczona za zamówioną wersję językową tego Produktu i typu Licencji. 5. Prawa do Używania Produktu mające zastosowanie. Opis. Microsoft wyraża zasadniczo zgodę na zablokowanie Praw do Używania Produktu dla aktualnych wersji na początku okresu obowiązywania umowy, a dla nowych wersji z dniem pierwszego udostępnienia tej wersji, w związku z czym ewentualne późniejsze zmiany w Prawach do Używania Produktu dokonywane przez Microsoft nie mają wpływu na Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone. Specjalne zasady dotyczą zmiany wersji na starsze lub mniej zaawansowane, jak opisano poniżej. a. Prawa do Używania Produktu. Microsoft publikuje Prawa do Używania Produktu dla każdej wersji danego Produktu. (i) Prawa do Używania Produktów w odniesieniu do bieżących i przyszłych wersji Produktów. Prawa do Używania Produktu obowiązujące w dacie wejścia w życie umowy mają zastosowanie do używania przez wszystkie Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone aktualnych w danym momencie wersji każdego Produktu, niezależnie od daty Zamówienia. W przypadku wersji przyszłych stosowane będą Prawa do Używania Produktu obowiązujące w dniu, w którym wersje przyszłe zostaną po raz pierwszy wprowadzone do obrotu. W obu przypadkach przyszłe zmiany dokonane przez Microsoft w Prawach do Używania Produktu dla określonej wersji nie będą miały zastosowania do używania tej wersji przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone. (ii) Prawa do Używania Produktu dla wcześniejszych wersji (zmiana na starszą lub mniej zaawansowaną wersję). Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uruchamia wcześniejszą wersję Produktu niż wersja aktualna w dacie wejścia w życie umowy, zastosowanie mają Prawa do Używania Produktu dla wersji, na którą uzyskano Licencję, a nie wersji uruchamianej. Jeśli jednak wcześniejsza wersja Produktu zawiera składniki niewchodzące w skład wersji, na którą uzyskano Licencję, do używania tych składników przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony mają zastosowanie Prawa do Używania Produktu specyficzne dla tych składników. b. Alternatywne prawa do używania Produktów: wdrażanie licencji w środowisku akademickim. W przypadku każdej kopii Produktów Microsoft dla Deweloperów, na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskuje Licencje w celach szkoleniowych w związku z zajęciami lub innym programem akademickim, Zarejestrowany Podmiot AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 5 of 21

6 Stowarzyszony może, zamiast wdrożenia produktu zgodnie z modelem licencyjnym opisanym w Prawach do Używania Produktu: (i) zezwolić na uruchamianie Produktu na jednym komputerze lub podobnym urządzeniu przez nieograniczoną liczbę studentów, pod warunkiem przestrzegania przez nich wszystkich postanowień niniejszej umowy albo (ii) jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony posiada Licencje na wiele kopii Produktu, wtedy studenci lub członkowie kadry naukowej Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego mogą w każdej chwili uruchamiać tyle kopii Produktu, ile jest objętych stosownymi Licencjami udzielonymi Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu, pod warunkiem przestrzegania przez tych użytkowników wszystkich postanowień niniejszej umowy. Jeśli przewidywana liczba użytkowników Produktów przekroczy liczbę kopii na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskał Licencje, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi dysponować odpowiednim mechanizmem lub procedurą zapewniającą, że liczba osób uruchamiających Produkt w danym momencie nie przekroczyła liczby kopii objętych Licencjami. c. Rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania wśród studentów. (i) Udzielenie Licencji. Microsoft może nieodpłatnie udostępniać publicznie dodatkowy lub zamienny kod jakiejkolwiek części Produktów licencjonowanych przez Microsoft ( Aktualizacje Oprogramowania ). Microsoft udziela Instytucji ograniczonej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i odwoływalnej Licencji na rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania wśród studentów Instytucji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym punkcie 5(d). Studenci Instytucji muszą używać Aktualizacji Oprogramowania wyłącznie dla swoich prywatnych potrzeb, zgodnie z umową licencyjną dla użytkownika oprogramowania zawartą z Microsoft ( EULA ) dołączoną do każdej Aktualizacji Oprogramowania. (ii) Rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania. Instytucja może rozpowszechniać Aktualizacje Oprogramowania wśród studentów Instytucji za pomocą środków elektronicznych, pod warunkiem że dysponuje odpowiednimi Licencjami na elektroniczne rozpowszechnianie i zastosuje środki kontroli dostępu oraz zabezpieczenia umożliwiające zapobieganie modyfikacjom w Aktualizacjach Oprogramowania i zapobieganie publicznemu dostępowi do Aktualizacji Oprogramowania lub, jeśli jest to możliwe, w drodze uzyskania ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft autoryzowanych kopii na stałych nośnikach. d. Ograniczenia. Instytucja nie może: (1) tworzyć ani zwielokrotniać Aktualizacji Oprogramowania na płytach CD lub innych nośnikach magazynowania służących do rozpowszechniania, (2) łączyć Aktualizacji Oprogramowania z innym oprogramowaniem niepochodzącym od Microsoft, (3) rozpowszechniać jakichkolwiek Aktualizacji Oprogramowania jako samodzielnych składników za pośrednictwem załączników do poczty elektronicznej, (4) pobierać opłat za Aktualizacje Oprogramowania (ale Instytucja może jednak odzyskać wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku z dostarczaniem aktualizacji swoim studentom), (5) usuwać, zmieniać lub ingerować w umowę EULA lub funkcję akceptacji umowy EULA załączoną przez Microsoft do jakiejkolwiek Aktualizacji Oprogramowania ani (6) zmieniać Aktualizacji Oprogramowania w jakikolwiek sposób. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane z nabyciem, rozpowszechnianiem i wycofaniem Aktualizacji Oprogramowania. e. Monitorowanie i wycofanie; zastępcze Aktualizacje Oprogramowania. Instytucja musi monitorować ilość i sposób rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania za pomocą środków umożliwiających jej przekazanie powiadomienia o wycofaniu i zaproponowanie zastępczego oprogramowania według postanowień niniejszego podpunktu. Instytucja zobowiązuje się zaprzestać rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia o wycofaniu od Microsoft, a w ciągu 30 dni od tego powiadomienia Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się (1) zwrócić Microsoft lub zniszczyć wszelkie kopie Aktualizacji Oprogramowania znajdujące się w posiadaniu Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego i (2) powiadomić swoich studentów o wycofaniu za pomocą tych samych lub podobnych środków, za których pomocą zostali oni powiadomieni o dostępności Aktualizacji Oprogramowania. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 6 of 21

7 Jeżeli Microsoft udostępni Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu zastępczą Aktualizację Oprogramowania, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się udostępnić studentom oprogramowanie zastępcze w ciągu 10 dni od jego otrzymania w tej samej liczbie i za pomocą tego samego sposobu rozpowszechniania, w jaki Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony udostępnił pierwotną Aktualizację Oprogramowania. Rozpowszechnianie przez Instytucję zastępczych Aktualizacji Oprogramowania podlega tym samym warunkom i ograniczeniom, jakie mają zastosowanie do Aktualizacji Oprogramowania na mocy niniejszego punktu umowy. f. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji; wyłączenie odpowiedzialności za odszkodowania specjalne oraz szkody bezpośrednie, uboczne, wtórne i inne. Bez względu na jakiekolwiek stanowiące inaczej postanowienia zawarte w niniejszej umowie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo Aktualizacje Oprogramowania rozpowszechniane przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony wśród studentów Instytucji są udostępniane w stanie takim, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji ani rękojmi. Instytucja i jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone potwierdzają, że postanowienia niniejszego akapitu dotyczące Aktualizacji Oprogramowania są uzasadnione, biorąc pod uwagę między innymi fakt, że Aktualizacje Oprogramowania stanowią złożone oprogramowanie komputerowe, a ich działanie będzie się różnić w zależności od współdziałania i konfiguracji sprzętu, platformy i oprogramowania. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE W ŻADNYM PRZYPADKU MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA SZCZEGÓLNE LUB RETORSYJNE ANI ZA SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ WŚRÓD JEJ STUDENTÓW. PONADTO W ŻADNYM PRZYPADKU MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z DOSTARCZENIA TAKICH AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA LUB NIEDOSTĘPNOŚCI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRACONYCH KORZYŚCI, PRZYCHODÓW LUB MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH, UTRATY DANYCH, NIEWYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU LUB NIEDBALSTWA. (i) Ograniczenie odpowiedzialności. W odniesieniu do rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony, postanowienia punktu 17 niniejszej umowy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których Instytucja lub Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony mają prawo żądać odszkodowania lub zapłaty od Microsoft. (ii) Brak pomocy technicznej. Aktualizacje Oprogramowania, które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony rozpowszechnia wśród swoich studentów, są udostępniane bez żadnego zobowiązania do świadczenia pomocy technicznej ze strony Microsoft, w tym bez żadnych korzyści wynikających z Pakietu Software Assurance. g. Zastrzeżenie praw. Wszelkie prawa, które nie są udzielane w sposób wyraźny, są zastrzeżone przez Microsoft. 6. Zamawianie Licencji na Produkty. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek składania Zamówień u autoryzowanego Odsprzedawcy, który określi cenę i inne warunki płatności. Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia i dokonania zmian w programie. Informacje o Zamówieniach złożonych przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone można znaleźć w witrynie przeznaczonej do tego celu. W przypadku Zamówień obejmujących Pakiet Software Assurance Microsoft może wystawić Odsprzedawcy właściwemu dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego fakturę w trzech rocznych częściach. a. Składanie Zamówień. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zakupić Licencje i usługi udostępniane przez Microsoft w ramach niniejszego programu, składając AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 7 of 21

8 Zamówienia u autoryzowanego Odsprzedawcy właściwego dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego. Cena i warunki płatności dotyczące wszystkich Zamówień zostaną uzgodnione przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony i wybranego Odsprzedawcę. Przy składaniu Zamówień Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek wskazać kraj lub kraje, w których Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony będzie używać Licencji. Microsoft może odmówić przyjęcia Zamówienia, jeśli istnieją po temu powody natury handlowej. Microsoft może zmienić Produkty i usługi dostępne w ramach niniejszego programu. b. Potwierdzanie Zamówień. Informacje o Zamówieniach, w tym elektroniczne potwierdzenia Zamówień, będą dostępne w zabezpieczonej hasłem witrynie sieci Web pod adresem https://licensing.microsoft.com lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Po zaakceptowaniu przez Microsoft niniejszej umowy osobie kontaktowej Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego wyznaczonej w tym celu zostanie umożliwiony dostęp do tej witryny. c. Faktury i płatności. Jeśli zamiast jednorazowej zapłaty Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony woli rozłożyć kwotę należną za jakiekolwiek Zamówienie na Pakiet Software Assurance lub Licencję i Pakiet Software Assurance na części płatne przez okres trzech lat, może to uzgodnić ze swoim Odsprzedawcą. W takim przypadku Microsoft będzie wystawiać Odsprzedawcy Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego faktury na części należności, w tym fakturę na pierwszą część po przyjęciu Zamówienia, a kolejne faktury w kolejne rocznice Zamówienia lub w miesiącu rocznicy Podmiotu Stowarzyszonego, w zależności od tego, którą opcję wybierze Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. Faktury obejmujące tylko Licencje (tj. bez towarzyszącego im Pakietu Software Assurance) będą wystawiane Odsprzedawcy Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego na całe należne kwoty natychmiast po przyjęciu Zamówienia. d. Przypadki, w których Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony jest uprawniony do zamawiania tylko Pakietu Software Assurance. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zamawiać Pakiet Software Assurance dla kopii Produktu bez potrzeby jednoczesnego zamawiania nowej Licencji dla tych kopii w następujących okolicznościach: (i) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zamówić Pakiet Software Assurance dla kopii Produktów, dla których otrzymał poprzednio Licencje bezterminowe w ramach pakietów Upgrade Advantage, Software Assurance lub innego pakietu uaktualnień, jeśli Zamówienie na Pakiet Software Assurance w ramach niniejszej umowy wchodzi w życie nie później niż z dniem następnym po dniu wygaśnięcia takiego programu. (ii) W okresie obowiązywania umowy (w tym w okresie obowiązywania odnowienia) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może być uprawniony do zamawiania w imieniu Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych Pakietu Software Assurance dla kopii niektórych Produktów objętych Licencjami uzyskanymi za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego lub producenta OEM, pod warunkiem że Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony będzie składać Zamówienia w wymaganych terminach. Na Liście Produktów zamieszczonej na stronie wyszczególniono Produkty, dla których można nabywać Pakiety Software Assurance, oraz terminy składania Zamówień na te Pakiety. (iii) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może także zamawiać na rzecz Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego Pakiety Software Assurance w innych okolicznościach wyraźnie dozwolonych na Liście Produktów. (iv) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może odnowić Pakiet Software Assurance zamówiony w ramach niniejszej umowy na rzecz Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego w chwili odnowienia Zamówienia, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie zatytułowanym Odnawianie Zamówienia. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 8 of 21

9 7. Kopiowanie Produktów i prawo do sporządzania kopii zamiennej. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzać dowolną liczbę kopii. Kopie te muszą być kompletne i sporządzone z kopii głównych uzyskanych z upoważnionego źródła. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony korzysta z pomocy osób trzecich przy sporządzaniu kopii, ponosi odpowiedzialność za działania tych osób. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzić określoną liczbę nieodpłatnych kopii w celach szkoleniowych lub ewaluacyjnych albo jako kopie zapasowe. W pewnych okolicznościach Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać nośników uzyskanych w ramach niniejszego programu do sporządzania kopii Produktów, na które uzyskał Licencje za pośrednictwem innego kanału. Zasadniczo jest to dozwolone wyłącznie wówczas, gdy Produkt, wersja, język, typ i składniki, które podlegają kopiowaniu, są identyczne z Produktem, wersją, językiem, typem i składnikami objętymi Licencją uzyskaną za pośrednictwem tego innego kanału. a. Postanowienia ogólne. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzić dowolną liczbę kopii Produktów w celu rozpowszechnienia ich w ramach swojej organizacji. Kopie muszą być wierne i kompletne (łącznie z informacjami o prawach autorskich i znakach towarowych) oraz sporządzone z kopii głównej uzyskanej ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może korzystać z pomocy osób trzecich przy sporządzaniu tych kopii, ale ponosi odpowiedzialność za działania tych osób. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań, aby uświadomić swoim pracownikom i przedstawicielom, a także innym osobom, którym zezwala na używanie Produktów, że Produkty są licencjonowane przez Microsoft i ich przeniesienie jest możliwe tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. b. Kopie sporządzane w celach szkoleniowych, ewaluacyjnych i jako kopie zapasowe. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może (1) używać do 20 nieodpłatnych kopii każdego Produktu we własnych pomieszczeniach przeznaczonych do szkoleń; (2) używać do 10 nieodpłatnych kopii każdego Produktu w 60-dniowym okresie ewaluacyjnym i (3) używać po jednej nieodpłatnej kopii każdego objętego Licencją Produktu na potrzeby archiwizacji lub jako kopii zapasowej, dla poszczególnych swoich lokalizacji. c. Prawo do sporządzania kopii zamiennej (re-image). W niektórych przypadkach sporządzanie kopii zamiennych z nośników Produktów jest dozwolone. Jeśli Licencję na Produkt Microsoft uzyskano (1) od producenta OEM, (2) ze źródła detalicznego jako Licencję na Produkt detaliczny lub (3) w ramach innego programu Microsoft, wówczas zasadniczo można użyć nośnika przekazanego na podstawie niniejszej umowy w celu sporządzenia kopii zamiennych zastępujących kopie uzyskane z takiego oddzielnego źródła. Prawo to podlega postanowieniom przedstawionym poniżej: (i) Każdy Produkt, dla którego sporządza się kopię zamienną, musi być objęty oddzielną Licencją uzyskaną z odpowiedniego źródła. (ii) Produkt, język, wersja i składniki sporządzonych kopii muszą być identyczne z Produktem, językiem, wersją i wszystkimi składnikami kopii, które zastępują. Liczba dozwolonych kopii lub wystąpień Produktu, dla którego sporządzono kopię zamienną, pozostaje bez zmian. (iii) Z wyjątkiem kopii systemu operacyjnego i kopii Produktów licencjonowanych w ramach innego programu Microsoft typ Produktu (tj. uaktualnienie lub Produkt objęty pełną Licencją) muszą być identyczne z typem Produktu pochodzącego z oddzielnego źródła. (iv) Sporządzenie kopii zamiennych poszczególnych Produktów podlega stosownym wymogom określonym dla danego Produktu na Liście Produktów. (v) Kopie zamienne sporządzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym podpunkcie podlegają postanowieniom i prawom do używania, które zostały przekazane wraz z Licencją z oddzielnego źródła. Na mocy postanowień zawartych w tym podpunkcie nie powstają ani nie są rozszerzane żadne zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji, ani zobowiązania do świadczenia pomocy technicznej. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 9 of 21

10 8. Prawa do używania produktów do pracy w domu. Opis. Zasadniczo użytkownicy będący członkami kadry naukowej i personelu administracyjnego Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego, których obejmuje Licencja na używanie systemu Microsoft Office, mają prawo w okresie obowiązywania niniejszej umowy do uruchamiania jednej dodatkowej kopii tego Produktu na innym posiadanym przez siebie komputerze. W przypadku każdej kopii oprogramowania Microsoft Office, na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskał Licencję, główny użytkownik (którym może być każdy użytkownik będący członkiem kadry naukowej, personelu administracyjnego lub innym pracownikiem Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego, ale nie żaden użytkownik będący studentem i niebędący jednocześnie pracownikiem) komputera lub podobnego urządzenia, na którym lub z którego taki Produkt jest uruchamiany, może w okresie obowiązywania niniejszej umowy uruchamiać także drugą kopię tego Produktu wyłącznie do celów związanych z pracą na komputerze przenośnym lub stacjonarnym, który jest własnością tego użytkownika lub został przez niego wynajęty. Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone muszą podjąć stosowne działania w celu zapewnienia, aby kadra naukowa, członkowie personelu administracyjnego lub inni pracownicy skasowali i usunęli używane kopie z pamięci operacyjnej (RAM) i pamięci stałej (np. dysku twardego) swoich komputerów niezwłocznie po wygaśnięciu niniejszej umowy. 9. Rozpowszechnianie nośników. Opis. Nośniki rozpowszechniane przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony wśród członków kadry naukowej lub personelu administracyjnego korzystających z Produktów do pracy w domu oraz wśród studentów na mocy programu licencyjnego Select Plus Student muszą pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może również rozpowszechniać Produkty wśród studentów oraz wśród członków kadry naukowej lub personelu administracyjnego do pracy w domu w sposób opisany poniżej. Do obowiązków Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego należy organizacja i zapewnienie warunkowego dostępu do nośników członkom jego kadry naukowej oraz personelu administracyjnego korzystającym z oprogramowania w domu. Wszystkie nośniki, na których zapisano Produkty rozpowszechnianie wśród członków kadry naukowej oraz personelu administracyjnego Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego do pracy w domu, muszą pochodzić ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft. Taki Produkt może być rozpowszechniany wśród wspomnianych użytkowników wyłącznie w następujący sposób: a. W przypadku uzyskania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nośnika do użytku domowego Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przekazać jedną kopię takiego nośnika bezpośrednio uprawnionemu użytkownikowi korzystającemu z oprogramowania w domu. Na nośnikach do użytku domowego mogą zostać zastosowane rozwiązania ograniczające liczbę instalacji. Odsprzedawca może zidentyfikować nośniki i Produkt, w których zastosowano tego typu rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat zamawiania i rozpowszechniania nośników przeznaczonych do pracy w domu Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może znaleźć na stronie b. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać nośników uzyskanych w ramach programu licencjonowania zbiorowego do elektronicznego rozpowszechniania kopii przez udostępnienie tych kopii do pobrania z bezpiecznego serwera sieciowego lub innego urządzenia magazynującego pod warunkiem, że będzie kontrolować pobieranie i jest w stanie zapewnić, że nie dojdzie do pobrania kopii w liczbie większej niż dozwolona, a strony pobierające kopie będą dysponowały odpowiednimi licencjami. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może podjąć współpracę z podmiotem zatwierdzonym przez Microsoft i powierzyć mu elektroniczne rozpowszechnianie Produktów w swoim imieniu. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zamierza korzystać z usług innego podmiotu, musi z nim zawrzeć odrębną umowę na elektroniczne dostarczanie oprogramowania która będzie zabezpieczała prawa Microsoft co najmniej w takim samym stopniu, jak niniejsza umowa. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 10 of 21

11 c. Za pomocą nośników uzyskanych w ramach programu licencjonowania zbiorowego w drodze (1) kontrolowanego pobierania z bezpiecznego serwera sieciowego lub innego urządzenia magazynującego należącego do Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub (2) ręcznego zainstalowania w centralnej lokalizacji kontrolowanej przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. 10. Przeniesienie i zmiana przypisania Licencji. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przenieść Licencje bezterminowe na Podmiot Stowarzyszony i na osoby trzecie w związku ze zbyciem, połączeniem lub konsolidacją, pod warunkiem że powiadomi o tym Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może przenieść Licencji na osoby trzecie w żadnych innych okolicznościach bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Nabywcy Licencji muszą wyrazić zgodę na związanie się właściwymi postanowieniami. Przeniesienie Licencji musi nastąpić w sposób trwały, z następującymi zastrzeżeniami: Pakiet Software Assurance nie podlega przeniesieniu, może jednak pod pewnymi warunkami zostać przypisany do innego urządzenia w tym samym przedsiębiorstwie; wszystkie wersje uaktualnień muszą być przenoszone jednocześnie, a Licencje na komputerowe systemy operacyjne i ich uaktualnienia muszą pozostać przypisane do systemu komputera, na którym zostały zainstalowane po raz pierwszy. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może dokonać wewnętrznej zmiany przypisania Licencji z jednego użytkownika na innego lub z jednego komputera na inny. Odsprzedaż Licencji jest zabroniona. a. Przenoszenie Licencji na osoby trzecie. Przenoszenie Licencji jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie umowy. (i) Prawo do przeniesienia. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przenieść w pełni opłacone Licencje bezterminowe na rzecz: (1) Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub (2) niestowarzyszonej osoby trzeciej w związku ze zbyciem środków Podmiotu Stowarzyszonego, oddziału Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub jego Podmiotów Stowarzyszonych lub w związku z połączeniem lub konsolidacją. W tym celu przed przeniesieniem Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi wypełnić i przesłać do Microsoft powiadomienie o przeniesieniu na formularzu który można uzyskać na stronie Przeniesienie Licencji będzie ważne dopiero z chwilą przekazania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nabywcy Licencji dokumentów opisujących właściwe Prawa do Używania Produktów, ograniczenia dotyczące używania, ograniczenia odpowiedzialności oraz ograniczenia dotyczące przenoszenia Licencji, opisane w niniejszym punkcie, oraz zaakceptowania na piśmie przez nabywcę Licencji powyższych warunków i ograniczeń. Każde przeniesienie Licencji z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważne. W takim przypadku Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi zwrócić bądź zniszczyć kopie Produktów objęte taką Licencją. (ii) Ograniczenia. Nawet w razie połączenia, konsolidacji lub zbycia nie można przenieść: Licencji krótkoterminowo (na okres 90 dni lub krótszy); tymczasowych praw do używania Produktów; Pakietów Software Assurance; Licencji bezterminowych na jakąkolwiek wersję dowolnego Produktu uzyskanego w ramach Pakietu Software Assurance oddzielnie od podstawowych Licencji bezterminowych, dla których uzyskano ten Pakiet Software Assurance; Licencji na uaktualnienia Produktu z kategorii komputerowych systemów operacyjnych oddzielnie od podstawowej Licencji na komputerowy system operacyjny lub oddzielnie od systemu komputera, na którym ten Produkt został zainstalowany po raz pierwszy; pełnych licencji na komputerowe systemy operacyjne, chyba że przeniesieniu będzie towarzyszyć sprzedaż urządzenia objętego takimi licencjami; ani AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 11 of 21

12 usług online ani żadnych korzyści z Pakietu Software Assurance. (iii) Zakaz odsprzedaży. Odsprzedaż Licencji, w tym odsprzedaż polegająca na przeniesieniu Licencji przez Klienta lub Podmiot Stowarzyszony Klienta w podstawowym celu umożliwienia późniejszego przeniesienia tych Licencji na niestowarzyszone osoby trzecie, jest zabroniona. b. Wewnętrzna zmiana przypisania Licencji oraz Pakietu Software Assurance. (i) Produkty inne niż komputerowe systemy operacyjne. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zmieniać przypisanie Licencji dla Produktów innych niż komputerowe systemy operacyjne na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może jednak zmieniać przypisania Licencji krótkoterminowych (na okres 90 dni lub krótszy) ani zmieniać przypisania Pakietu Software Assurance lub innych pakietów uaktualnieniowych osobno od Licencji podstawowej, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej. (ii) Komputerowe systemy operacyjne i uaktualnienia. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może zmieniać przypisania Licencji na komputerowe systemy operacyjne lub uaktualnienia między komputerami. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zmieniać wewnętrzne przypisanie Pakietu Software Assurance dla uaktualnień komputerowych systemów operacyjnych z pierwotnego komputera na komputer zastępczy, jeśli (1) dla komputera zastępczego została uzyskana Licencja na uruchamianie najnowszej wersji tego systemu operacyjnego oraz (2) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony usunie z pierwotnego komputera wszelkie uaktualnienia komputerowego systemu operacyjnego. 11. Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie. Opis. Niniejsza umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia. Strona może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem i nie ma to wpływu na dotychczasowe Zamówienia. Zasadniczo niniejszą umowę można wypowiedzieć, jeśli strona nie wykona zobowiązań wynikających z umowy lub wykona je nienależycie, a następnie w terminie 30 dni nie naprawi takiego niewykonania lub nienależytego wykonania. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek zamówić Licencje na kopie Produktów, których używał, ale na które nie złożył jeszcze Zamówień. a. Okres obowiązywania. Niniejsza umowa pozostaje w mocy aż do chwili jej wypowiedzenia przez stronę w sposób opisany poniżej. b. Wypowiedzenie bez podania przyczyny. Strona może rozwiązać niniejszą umowę na piśmie bez podania przyczyn z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia (nawet jeśli nieuregulowanie płatności wynika z nieprzydzielenia środków, jeśli Instytucja jest uprawnioną publiczną instytucją edukacyjną). Tego rodzaju wypowiedzenie uniemożliwi Zarejestrowanym Podmiotom Stowarzyszonym składanie nowych Zamówień na podstawie tej umowy. Wypowiedzenie pozostaje natomiast bez wpływu na Zamówienia, które nie zostały wypowiedziane w inny sposób, a wszelkie postanowienia niniejszej umowy mające zastosowanie do Zamówień, które nie zostały wypowiedziane w inny sposób, pozostają w mocy w odniesieniu do tych Zamówień. c. Wypowiedzenie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Strona umowy może ją wypowiedzieć, jeśli druga strona w istotny sposób nie wykona swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub wykona je nienależycie, łącznie ze zobowiązaniem do uiszczania należnych płatności. Z wyjątkiem przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest ze swojej natury nie do naprawienia w terminie 30 dni, strona wypowiadająca musi powiadomić o tym drugą stronę z 30-dniowym wyprzedzeniem i umożliwić naprawienie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Jeśli Microsoft przekaże Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu takie wypowiedzenie, jego kopię prześle także Instytucji, a Instytucja zgadza się udzielić pomocy przy próbie rozwiązania naprawienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań dotyczy również innych rejestracji Podmiotu AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 12 of 21

13 Stowarzyszonego, a Instytucja i Microsoft nie będą mogły wspólnie naprawić w odpowiednim czasie takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę oraz wszystkie inne rejestracje Podmiotów Stowarzyszonych dokonane na jej podstawie, chyba że przyczyną wypowiedzenia rejestracji jest nieprzydzielenie środków Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu, w którym to przypadku Microsoft może jedynie wypowiedzieć rejestrację, z którą wiąże się takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony przestanie być Podmiotem Stowarzyszonym Instytucji lub uprawnionym użytkownikiem edukacyjnym, Instytucja ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Microsoft o tym fakcie, a Microsoft może wypowiedzieć rejestrację zbytego Podmiotu Stowarzyszonego. d. Konsekwencje wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek zamówić Licencje na wszystkie kopie Produktów, które uruchamiał, ale na które nie złożył jeszcze Zamówień. Wszystkie nieuiszczone płatności lub płatności wynikające z zamówienia dowolnego rodzaju, w tym na usługi subskrypcji, pozostają wymagalne. 12. Odnowienie Zamówienia. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może składać według własnego uznania Zamówienia obejmujące dodatkowe okresy obowiązywania Pakietu Software Assurance. Zamówienia na Pakiet Software Assurance muszą zostać otrzymane nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego okresu obowiązywania. Microsoft dostarczy pisemne powiadomienie o terminie wygaśnięcia Pakietu Software Assurance zamówionego na podstawie umowy, informując jednocześnie Instytucję o dostępnych opcjach odnowienia. Microsoft może wprowadzić zmiany w niniejszym programie, wskutek których Instytucja będzie zobowiązana do zawarcia nowej umowy i odnowienia Pakietu Software Assurance. Aby utrzymać Pakiet Software Assurance dla kopii zamówionych w ramach niniejszej umowy, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi złożyć w odniesieniu do tych Licencji Zamówienie na kolejny okres obowiązywania Pakietu Software Assurance nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego okresu. Konsekwencje rezygnacji z odnowienia. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie złoży kolejnego Zamówienia na Pakiet Software Assurance i w inny sposób dopuści do utraty Pakietu Software Assurance dla dowolnych kopii Produktów, na które posiada Licencje, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie będzie mógł później zamówić Pakietu Software Assurance dla tych kopii bez uprzedniego nabycia Licencji i Pakietu Software Assurance. Odnowienie Pakietu Software Assurance. Jeśli Instytucja składa Zamówienie na Pakiet Software Assurance dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego w ramach kilku programów Select Plus lub jeżeli dokonuje w ramach tej umowy konsolidacji poprzednich rejestracji lub umów, ma obowiązek wypełnić formularz dotyczący poprzednich rejestracji i dołączyć go do niniejszej umowy. Najwcześniejsza z dat wygaśnięcia zamówienia, rejestracji lub umowy obejmujących Pakiet Software Assurance będzie datą wejścia w życie nowego Pakietu Software Assurance. 13. Ograniczenia dotyczące używania. Opis. W niniejszym punkcie podano niektóre ograniczenia mające zastosowanie do używania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oprogramowania dostarczanego przez Microsoft (np. zakazy dotyczące wynajmowania, odtwarzania i publicznego udostępniania oprogramowania). Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu nie wolno: a. wyodrębniać składników Produktu i używać ich na co najmniej dwóch komputerach, dokonywać w różnym czasie uaktualnień składników, zmieniać składników na starszą lub mniej zaawansowaną ich wersję ani przenosić składników oddzielnie, chyba że Prawa do Używania Produktu stanowią inaczej; AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 13 of 21

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. WYRAŻAJĄC

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION Z DODATKIEM SERVICE PACK 2 WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A.

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A. OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo