Umowa Academic Select Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Academic Select Plus"

Transkrypt

1 Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje Zasady programu Academic Select Plus Ustalanie poziomu cenowego Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające z udzielonej Licencji Prawa do Używania Produktu mające zastosowanie Zamawianie Licencji na Produkty Kopiowanie Produktów i prawo do sporządzania kopii zamiennej Prawa do używania produktów do pracy w domu Rozpowszechnianie nośników Przeniesienie i zmiana przypisania Licencji Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie Odnowienie Zamówienia Ograniczenia dotyczące używania Zachowanie poufności Rękojmie i gwarancje Obrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw oraz przed innymi roszczeniami osób trzecich Ograniczenie odpowiedzialności Kontrola przestrzegania postanowień Postanowienia różne Niniejsza udostępniona przez Microsoft Umowa Academic Select Plus została zawarta pomiędzy podmiotami określonymi w formularzu podpisów. Data wejścia w życie. Datą wejścia w życie niniejszej umowy jest wcześniejsza z następujących dat: data wejścia w życie pierwszego Formularza Rejestracyjnego Podmiotu Stowarzyszonego albo data akceptacji niniejszej umowy przez Microsoft. W skład niniejszej umowy wchodzą (1) postanowienia niniejszej umowy oraz formularz podpisów, (2) Lista Produktów, (3) Prawa do Używania Produktów właściwe dla Produktów objętych Licencjami na mocy niniejszej umowy, (4) rejestracje Podmiotów Stowarzyszonych dokonane w ramach tej umowy oraz (5) Zamówienia złożone w ramach niniejszej umowy. Strony zgadzają się być związane postanowieniami niniejszej umowy. Postanowienia Uwaga dotycząca opisu punktów umowy. Niektóre punkty tej umowy są poprzedzone krótkim opisem. Opisy te mają ułatwić przywoływanie odpowiednich postanowień umowy i nie stanowią jej części. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między treścią punktu a jego opisem treść punktu ma rozstrzygające znaczenie. 1. Definicje. W niniejszej umowie termin Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji oznacza podmiot, który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy ma status uprawnionego użytkownika edukacyjnego, zgodnie z definicją na stronie i zawarł umowę z Microsoft poprzez złożenie formularza rejestracyjnego Podmiotu Stowarzyszonego. Termin Microsoft oznacza natomiast podmiot Microsoft, który zawarł umowę poprzez zaakceptowanie rejestracji odpowiednio Instytucji i jej Podmiotów Stowarzyszonych. Oprócz wyżej wymienionych w niniejszej umowie mają zastosowanie także następujące definicje: Podmiot Stowarzyszony oznacza: AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 1 of 21

2 a. w odniesieniu do Instytucji, (i) w przypadku podmiotów niepublicznych: dowolnego uprawnionego użytkownika edukacyjnego określonego na stronie który jest własnością lub znajduje się pod kontrolą Instytucji, jest właścicielem Instytucji lub ją kontroluje lub stanowi współwłasność Instytucji lub znajduje się pod wspólną kontrolą razem z Instytucją; (ii) w przypadku Podmiotów Publicznych: dowolnego innego uprawnionego użytkownika edukacyjnego określonego na stronie który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy: znajduje się pod kontrolą lub nadzorem administracyjnym Podmiotu Publicznego lub jest wyraźnie upoważniony przez ten Podmiot Publiczny do dokonywania zakupów jako jego podmiot stowarzyszony; b. w odniesieniu do Microsoft: dowolny podmiot prawny, który jest własnością Microsoft, jest właścicielem Microsoft lub stanowi współwłasność z Microsoft. Dla celów niniejszej definicji własność oznacza posiadanie praw do ponad 50% udziałów lub akcji, a kontrola oznacza uprawnienie wynikające z mocy prawa do podejmowania decyzji w sprawach administracyjnych, finansowych i dotyczących działalności innego podmiotu. Dostępny oznacza, w odniesieniu do Produktu, że Microsoft udostępnił Licencje na ten Produkt do zamawiania w ramach danego programu licencyjnego. Poprawki oznaczają poprawki, modyfikacje lub rozszerzenia Produktów albo opracowania tych poprawek, modyfikacji lub rozszerzeń wprowadzane do obrotu przez Microsoft (np. dodatki service pack dla produktów komercyjnych) lub udostępniane Instytucji w celu rozwiązania określonych problemów podczas świadczenia na jej rzecz usług.; Instytucja oznacza podmiot, który w dacie wejścia w życie niniejszej umowy jest uprawnionym użytkownikiem edukacyjnym określonym na stronie i który zawarł niniejszą umowę z Microsoft. Licencja oznacza, w stosunku do każdego Produktu określonego na Liście Produktów (w tym Licencji standardowych oraz uaktualnień dla komputerowych systemów operacyjnych), prawo do uruchamiania zamówionej wersji Produktu. Licencja i Pakiet Software Assurance oznacza Licencję i Pakiet Software Assurance dla każdego zamówionego Produktu. Zamówienie oznacza dokument, który Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji składa na podstawie niniejszej umowy w celu nabycia Licencji lub usług. Produkt oznacza dowolny produkt udostępniany przez Microsoft na podstawie odpłatnych licencji, w tym usługi online oraz inne usługi internetowe. Lista Produktów oznacza, w odniesieniu do programu licencyjnego Academic Select Plus, informacje publikowane okresowo przez Microsoft w sieci Web na stronie lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Są na niej wyszczególnione produkty, które są lub mogą być dostępne dla uprawnionych użytkowników edukacyjnych (dostępność może się różnić w zależności od regionu), a także wszelkie warunki lub ograniczenia dotyczące nabywania licencji na te produkty. Prawa do Używania Produktów oznaczają, w odniesieniu do programu licencyjnego, prawa do używania danego Produktu i jego wersji, opublikowane dla programu licencyjnego na stronie lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Umowa Uprawniająca oznacza Rejestrację Campus lub Rejestrację School w ramach zawartej z Microsoft Umowy Campus and School lub Umowy Academic Select. Uprawniony Komputer oznacza dowolny osobisty komputer stacjonarny, dowolny komputer przenośny, dowolną stację roboczą lub podobne urządzenie, które jest używane przez Instytucję lub na jej rzecz (albo przez lub na rzecz Studentów zarejestrowanych w Instytucji, o ile ma to AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 2 of 21

3 zastosowanie) i które spełnia minimalne wymagania do uruchamiania Produktów w ramach Platformy Desktop. Uprawnionymi Komputerami nie są: (1) komputery, które zostały przeznaczone do pracy jako serwery i nie są używane jako komputery osobiste; (2) Urządzenia Branżowe; (3) urządzenia z uruchamianym wbudowanym systemem operacyjnym (np. z wbudowanym systemem Windows Vista lub Windows XP), które nie mają dostępu do infrastruktury pulpitu wirtualnego. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oznacza podmiot będący Instytucją lub jednym z Podmiotów Stowarzyszonych Instytucji, wskazany w formularzu rejestracyjnym Podmiotu Stowarzyszonego, który został zaakceptowany przez Microsoft i złożył Zamówienie na podstawie niniejszej umowy. Odsprzedawca oznacza odsprzedawcę dla kluczowych klientów upoważnionego przez Microsoft do odsprzedaży Licencji w ramach niniejszego programu w regionie Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego. Uruchamianie lub używanie oznacza kopiowanie, instalowanie, korzystanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, uruchamianie lub inne współdziałanie, a uruchamiać lub używać oznacza kopiować, instalować, korzystać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać, uruchamiać lub inny sposób współdziałać. Pakiet Software Assurance oznacza roczną ofertę obejmującą prawa do nowej wersji Produktu oraz inne korzyści opisane na Liście Produktów. Tajemnica Handlowa oznacza niepodane do wiadomości publicznej informacje mające wartość handlową, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. 2. Zasady programu Academic Select Plus. Opis. W ramach programu Academic Select Plus Instytucja i jej Podmioty Stowarzyszone mogą uzyskać Licencje na Produkty po cenach zniżkowych, wynikających z liczby zakupionych Licencji. W ramach programu licencyjnego Academic Select Plus Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone mogą nabyć Licencje i usługi po cenach zniżkowych. Instytucja i Podmiot Stowarzyszony Instytucji mogą uczestniczyć w programie, jeśli Instytucja lub Podmiot Stowarzyszony Instytucji (1) złożą Zamówienie spełniające warunek minimalnej początkowej wielkości zamówienia, (2) są stroną przynajmniej jednej aktywnej Umowy Uprawniającej lub (3) zakupiły produkty na kwotę spełniającą warunek minimalnej wielkości zamówienia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej umowy. W przypadku publicznych uprawnionych użytkowników edukacyjnych tylko Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone określone w rejestracji ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie warunków rejestracji, w tym postanowień niniejszej umowy stanowiących integralną część tej rejestracji. Usługi online są oferowane w ramach subskrypcji usług i podlegają szczególnym postanowieniom określonym w Prawach do Używania Produktu oraz na Liście Produktów. 3. Ustalanie poziomu cenowego. Opis. Poziom cenowy Instytucji dla każdej kategorii Produktów zależy od wielkości zakupów w ramach tej kategorii. Poziomy cenowe będą kontrolowane co roku w rocznicę zawarcia niniejszej umowy. a. Poziom cenowy. Na Liście Produktów każdy Produkt ma przypisaną określoną liczbę punktów. Ponadto każdy Produkt jest przypisany do jednej z następujących pul: applications, systems, and servers. Aby Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone mogły zakwalifikować się do uzyskania cen na poziomie Academic i być uprawnione do nabywania Licencji z każdej konkretnej puli w ramach niniejszej umowy, Instytucja musi wybrać tę pulę na załączonym Formularzu Prognozowanej Liczby Licencji w ramach Umowy Academic Select i oświadczyć Microsoft, że zasadnie przewiduje, iż jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone łącznie nabędą z tej puli, w początkowym okresie obowiązywania niniejszej umowy, Licencje na Produkty o określonej przez Microsoft łącznej wartości punktowej. Poziom cenowy ustalony dla Instytucji będzie określać ceny, według których Microsoft będzie wystawiać Odsprzedawcy właściwemu dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego faktury za Licencje na Produkty zamówione przez taki Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 3 of 21

4 b. Kontrola liczby uzyskanych punktów. W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę zawarcia umowy, Microsoft będzie sprawdzać dokonane przez Instytucję zakupy w celu ustalenia liczby punktów (dla poszczególnych pul) zgromadzonych przez wszystkie Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone w ciągu poprzedniego okresu. W przypadku gdy Instytucja nie jest stroną Umowy Uprawniającej bądź nie zgromadzi w okresie rocznym liczby punktów uprawniającej do uczestnictwa w programie, Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone nie będą mogły składać dodatkowych Zamówień na podstawie niniejszej umowy do momentu złożenia przez Instytucję minimalnego Zamówienia uprawniającego. 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające z udzielonej Licencji. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać najnowszej wersji zamówionych Produktów lub każdej z ich wcześniejszych wersji. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskuje bezterminowe prawo do używania Produktu po uiszczeniu wszystkich należnych płatności. Nie dotyczy to licencji subskrypcyjnych. Po uiszczeniu wszystkich należnych płatności Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyska Licencje bezterminowe dla takiej liczby komputerów, użytkowników lub kopii, na którą złożył w tym okresie Zamówienia. Po zaakceptowaniu rejestracji przez Microsoft Zarejestrowanym Podmiotom Stowarzyszonym przysługują prawa opisane poniżej. Prawa te mają zastosowanie do Licencji uzyskanych na podstawie niniejszej umowy i nie są związane z żadnym zamówieniem na dostarczenie nośników. Możliwość uruchamiania bieżących lub nowszych wersji Produktu objętego Licencją na podstawie niniejszej umowy może zależeć od minimalnych wymagań systemu lub innych czynników (np. sprzętu lub innego oprogramowania). a. Postanowienia ogólne. Po zaakceptowaniu rejestracji przez Microsoft Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać kopie dostępnych Produktów, pod warunkiem że złoży Zamówienia na wszystkie stosowne Licencje w miesiącu, w którym kopie te są po raz pierwszy uruchamiane. b. Używanie przez Podmioty Stowarzyszone. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może udzielać swoim Podmiotom Stowarzyszonym sublicencji na prawo do używania Produktów zamówionych w ramach niniejszej umowy. Takie Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak udzielać dalszych sublicencji. W przypadku korzystania ze wspomnianego prawa, rzeczone Podmioty Stowarzyszone muszą przestrzegać postanowień licencyjnych zawartych w niniejszej umowie. c. Kiedy Licencje stają się Licencjami bezterminowymi. Prawo do uruchamiania Produktu objętego Licencją na podstawie Zamówienia jest tymczasowe i przysługuje do momentu uiszczenia pełnej opłaty za właściwe Licencje, Pakiety Software Assurance lub Licencje i Pakiety Software Assurance. W takim przypadku udziela się Licencji bezterminowej na uruchamianie zamówionej liczby kopii w zamówionej wersji (lub w wersji najnowszej w przypadku Pakietu Software Assurance). d. Licencje bezterminowe w ramach Pakietu Software Assurance. Wszystkie Licencje bezterminowe uzyskane w ramach Pakietu Software Assurance zastępują odpowiednie podstawowe Licencje bezterminowe, dla których został zamówiony Pakiet Software Assurance. Wszystkie Licencje bezterminowe nabyte na podstawie niniejszej umowy nadal podlegają jej postanowieniom i właściwym Prawom do Używania Produktów. e. Licencje terminowe. Na niektóre Produkty może być udzielana Licencja na czas określony lub na zasadach subskrypcji. Prawo do używania Produktów, na które udzielono Licencji na zasadach subskrypcji, wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy subskrypcyjnej, jeśli umowa ta nie zostanie odnowiona. f. Potwierdzenie Licencji. Niniejsza umowa, właściwe Zamówienie, potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oraz wszelka dokumentacja potwierdzająca przeniesienie Licencji wraz z dowodem zapłaty będą dla AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 4 of 21

5 Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego stanowić dowód uzyskania wszystkich Licencji w ramach Zamówienia, z godnie z opisem zawartym w niniejszej umowie. g. Korzyści zastrzeżone dla uprawnionego użytkownika edukacyjnego. Produkty objęte Licencjami w ramach tej umowy mogą być używane wyłącznie przez uprawnionego użytkownika edukacyjnego lub na jego rzecz. Licencje Dostępu Klienta (CAL) uzyskane przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone wyłącznie w celu umożliwienia ich studentom dostępu do swoich serwerów uważa się dla celów niniejszego ograniczenia za używane przez uprawnionego użytkownika edukacyjnego lub na jego rzecz. W przypadku każdej takiej studenckiej Licencji Dostępu Klienta (CAL) uzyskanej przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie musi on uzyskiwać oddzielnej Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla rodziców lub opiekunów prawnych studenta objętego Licencją. Licencji otrzymanych w ramach niniejszej umowy nie można przenosić, sublicencjonować, wynajmować, wydzierżawiać ani użyczać osobom ani podmiotom, które nie mają statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego. h. Prawa do używania wcześniejszej wersji Produktu. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać wcześniejsze wersje każdego Produktu, na który posiada Licencję na podstawie niniejszej umowy. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może uruchamiać inne wersje językowe Produktu, na który posiada Licencję w ramach niniejszej umowy, o ile Licencja, Licencja i Pakiet Software Assurance lub Pakiet Software Assurance dla danej wersji językowej są dostępne po tej samej lub niższej cenie od tej, która została uiszczona za zamówioną wersję językową tego Produktu i typu Licencji. 5. Prawa do Używania Produktu mające zastosowanie. Opis. Microsoft wyraża zasadniczo zgodę na zablokowanie Praw do Używania Produktu dla aktualnych wersji na początku okresu obowiązywania umowy, a dla nowych wersji z dniem pierwszego udostępnienia tej wersji, w związku z czym ewentualne późniejsze zmiany w Prawach do Używania Produktu dokonywane przez Microsoft nie mają wpływu na Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone. Specjalne zasady dotyczą zmiany wersji na starsze lub mniej zaawansowane, jak opisano poniżej. a. Prawa do Używania Produktu. Microsoft publikuje Prawa do Używania Produktu dla każdej wersji danego Produktu. (i) Prawa do Używania Produktów w odniesieniu do bieżących i przyszłych wersji Produktów. Prawa do Używania Produktu obowiązujące w dacie wejścia w życie umowy mają zastosowanie do używania przez wszystkie Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone aktualnych w danym momencie wersji każdego Produktu, niezależnie od daty Zamówienia. W przypadku wersji przyszłych stosowane będą Prawa do Używania Produktu obowiązujące w dniu, w którym wersje przyszłe zostaną po raz pierwszy wprowadzone do obrotu. W obu przypadkach przyszłe zmiany dokonane przez Microsoft w Prawach do Używania Produktu dla określonej wersji nie będą miały zastosowania do używania tej wersji przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone. (ii) Prawa do Używania Produktu dla wcześniejszych wersji (zmiana na starszą lub mniej zaawansowaną wersję). Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uruchamia wcześniejszą wersję Produktu niż wersja aktualna w dacie wejścia w życie umowy, zastosowanie mają Prawa do Używania Produktu dla wersji, na którą uzyskano Licencję, a nie wersji uruchamianej. Jeśli jednak wcześniejsza wersja Produktu zawiera składniki niewchodzące w skład wersji, na którą uzyskano Licencję, do używania tych składników przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony mają zastosowanie Prawa do Używania Produktu specyficzne dla tych składników. b. Alternatywne prawa do używania Produktów: wdrażanie licencji w środowisku akademickim. W przypadku każdej kopii Produktów Microsoft dla Deweloperów, na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskuje Licencje w celach szkoleniowych w związku z zajęciami lub innym programem akademickim, Zarejestrowany Podmiot AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 5 of 21

6 Stowarzyszony może, zamiast wdrożenia produktu zgodnie z modelem licencyjnym opisanym w Prawach do Używania Produktu: (i) zezwolić na uruchamianie Produktu na jednym komputerze lub podobnym urządzeniu przez nieograniczoną liczbę studentów, pod warunkiem przestrzegania przez nich wszystkich postanowień niniejszej umowy albo (ii) jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony posiada Licencje na wiele kopii Produktu, wtedy studenci lub członkowie kadry naukowej Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego mogą w każdej chwili uruchamiać tyle kopii Produktu, ile jest objętych stosownymi Licencjami udzielonymi Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu, pod warunkiem przestrzegania przez tych użytkowników wszystkich postanowień niniejszej umowy. Jeśli przewidywana liczba użytkowników Produktów przekroczy liczbę kopii na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskał Licencje, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi dysponować odpowiednim mechanizmem lub procedurą zapewniającą, że liczba osób uruchamiających Produkt w danym momencie nie przekroczyła liczby kopii objętych Licencjami. c. Rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania wśród studentów. (i) Udzielenie Licencji. Microsoft może nieodpłatnie udostępniać publicznie dodatkowy lub zamienny kod jakiejkolwiek części Produktów licencjonowanych przez Microsoft ( Aktualizacje Oprogramowania ). Microsoft udziela Instytucji ograniczonej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i odwoływalnej Licencji na rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania wśród studentów Instytucji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym punkcie 5(d). Studenci Instytucji muszą używać Aktualizacji Oprogramowania wyłącznie dla swoich prywatnych potrzeb, zgodnie z umową licencyjną dla użytkownika oprogramowania zawartą z Microsoft ( EULA ) dołączoną do każdej Aktualizacji Oprogramowania. (ii) Rozpowszechnianie Aktualizacji Oprogramowania. Instytucja może rozpowszechniać Aktualizacje Oprogramowania wśród studentów Instytucji za pomocą środków elektronicznych, pod warunkiem że dysponuje odpowiednimi Licencjami na elektroniczne rozpowszechnianie i zastosuje środki kontroli dostępu oraz zabezpieczenia umożliwiające zapobieganie modyfikacjom w Aktualizacjach Oprogramowania i zapobieganie publicznemu dostępowi do Aktualizacji Oprogramowania lub, jeśli jest to możliwe, w drodze uzyskania ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft autoryzowanych kopii na stałych nośnikach. d. Ograniczenia. Instytucja nie może: (1) tworzyć ani zwielokrotniać Aktualizacji Oprogramowania na płytach CD lub innych nośnikach magazynowania służących do rozpowszechniania, (2) łączyć Aktualizacji Oprogramowania z innym oprogramowaniem niepochodzącym od Microsoft, (3) rozpowszechniać jakichkolwiek Aktualizacji Oprogramowania jako samodzielnych składników za pośrednictwem załączników do poczty elektronicznej, (4) pobierać opłat za Aktualizacje Oprogramowania (ale Instytucja może jednak odzyskać wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku z dostarczaniem aktualizacji swoim studentom), (5) usuwać, zmieniać lub ingerować w umowę EULA lub funkcję akceptacji umowy EULA załączoną przez Microsoft do jakiejkolwiek Aktualizacji Oprogramowania ani (6) zmieniać Aktualizacji Oprogramowania w jakikolwiek sposób. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane z nabyciem, rozpowszechnianiem i wycofaniem Aktualizacji Oprogramowania. e. Monitorowanie i wycofanie; zastępcze Aktualizacje Oprogramowania. Instytucja musi monitorować ilość i sposób rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania za pomocą środków umożliwiających jej przekazanie powiadomienia o wycofaniu i zaproponowanie zastępczego oprogramowania według postanowień niniejszego podpunktu. Instytucja zobowiązuje się zaprzestać rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia o wycofaniu od Microsoft, a w ciągu 30 dni od tego powiadomienia Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się (1) zwrócić Microsoft lub zniszczyć wszelkie kopie Aktualizacji Oprogramowania znajdujące się w posiadaniu Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego i (2) powiadomić swoich studentów o wycofaniu za pomocą tych samych lub podobnych środków, za których pomocą zostali oni powiadomieni o dostępności Aktualizacji Oprogramowania. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 6 of 21

7 Jeżeli Microsoft udostępni Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu zastępczą Aktualizację Oprogramowania, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się udostępnić studentom oprogramowanie zastępcze w ciągu 10 dni od jego otrzymania w tej samej liczbie i za pomocą tego samego sposobu rozpowszechniania, w jaki Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony udostępnił pierwotną Aktualizację Oprogramowania. Rozpowszechnianie przez Instytucję zastępczych Aktualizacji Oprogramowania podlega tym samym warunkom i ograniczeniom, jakie mają zastosowanie do Aktualizacji Oprogramowania na mocy niniejszego punktu umowy. f. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji; wyłączenie odpowiedzialności za odszkodowania specjalne oraz szkody bezpośrednie, uboczne, wtórne i inne. Bez względu na jakiekolwiek stanowiące inaczej postanowienia zawarte w niniejszej umowie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo Aktualizacje Oprogramowania rozpowszechniane przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony wśród studentów Instytucji są udostępniane w stanie takim, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji ani rękojmi. Instytucja i jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone potwierdzają, że postanowienia niniejszego akapitu dotyczące Aktualizacji Oprogramowania są uzasadnione, biorąc pod uwagę między innymi fakt, że Aktualizacje Oprogramowania stanowią złożone oprogramowanie komputerowe, a ich działanie będzie się różnić w zależności od współdziałania i konfiguracji sprzętu, platformy i oprogramowania. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE W ŻADNYM PRZYPADKU MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA SZCZEGÓLNE LUB RETORSYJNE ANI ZA SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ WŚRÓD JEJ STUDENTÓW. PONADTO W ŻADNYM PRZYPADKU MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z DOSTARCZENIA TAKICH AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA LUB NIEDOSTĘPNOŚCI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRACONYCH KORZYŚCI, PRZYCHODÓW LUB MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH, UTRATY DANYCH, NIEWYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU LUB NIEDBALSTWA. (i) Ograniczenie odpowiedzialności. W odniesieniu do rozpowszechniania Aktualizacji Oprogramowania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony, postanowienia punktu 17 niniejszej umowy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których Instytucja lub Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony mają prawo żądać odszkodowania lub zapłaty od Microsoft. (ii) Brak pomocy technicznej. Aktualizacje Oprogramowania, które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony rozpowszechnia wśród swoich studentów, są udostępniane bez żadnego zobowiązania do świadczenia pomocy technicznej ze strony Microsoft, w tym bez żadnych korzyści wynikających z Pakietu Software Assurance. g. Zastrzeżenie praw. Wszelkie prawa, które nie są udzielane w sposób wyraźny, są zastrzeżone przez Microsoft. 6. Zamawianie Licencji na Produkty. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek składania Zamówień u autoryzowanego Odsprzedawcy, który określi cenę i inne warunki płatności. Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia i dokonania zmian w programie. Informacje o Zamówieniach złożonych przez Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone można znaleźć w witrynie przeznaczonej do tego celu. W przypadku Zamówień obejmujących Pakiet Software Assurance Microsoft może wystawić Odsprzedawcy właściwemu dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego fakturę w trzech rocznych częściach. a. Składanie Zamówień. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zakupić Licencje i usługi udostępniane przez Microsoft w ramach niniejszego programu, składając AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 7 of 21

8 Zamówienia u autoryzowanego Odsprzedawcy właściwego dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego. Cena i warunki płatności dotyczące wszystkich Zamówień zostaną uzgodnione przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony i wybranego Odsprzedawcę. Przy składaniu Zamówień Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek wskazać kraj lub kraje, w których Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony będzie używać Licencji. Microsoft może odmówić przyjęcia Zamówienia, jeśli istnieją po temu powody natury handlowej. Microsoft może zmienić Produkty i usługi dostępne w ramach niniejszego programu. b. Potwierdzanie Zamówień. Informacje o Zamówieniach, w tym elektroniczne potwierdzenia Zamówień, będą dostępne w zabezpieczonej hasłem witrynie sieci Web pod adresem https://licensing.microsoft.com lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Po zaakceptowaniu przez Microsoft niniejszej umowy osobie kontaktowej Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego wyznaczonej w tym celu zostanie umożliwiony dostęp do tej witryny. c. Faktury i płatności. Jeśli zamiast jednorazowej zapłaty Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony woli rozłożyć kwotę należną za jakiekolwiek Zamówienie na Pakiet Software Assurance lub Licencję i Pakiet Software Assurance na części płatne przez okres trzech lat, może to uzgodnić ze swoim Odsprzedawcą. W takim przypadku Microsoft będzie wystawiać Odsprzedawcy Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego faktury na części należności, w tym fakturę na pierwszą część po przyjęciu Zamówienia, a kolejne faktury w kolejne rocznice Zamówienia lub w miesiącu rocznicy Podmiotu Stowarzyszonego, w zależności od tego, którą opcję wybierze Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. Faktury obejmujące tylko Licencje (tj. bez towarzyszącego im Pakietu Software Assurance) będą wystawiane Odsprzedawcy Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego na całe należne kwoty natychmiast po przyjęciu Zamówienia. d. Przypadki, w których Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony jest uprawniony do zamawiania tylko Pakietu Software Assurance. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zamawiać Pakiet Software Assurance dla kopii Produktu bez potrzeby jednoczesnego zamawiania nowej Licencji dla tych kopii w następujących okolicznościach: (i) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zamówić Pakiet Software Assurance dla kopii Produktów, dla których otrzymał poprzednio Licencje bezterminowe w ramach pakietów Upgrade Advantage, Software Assurance lub innego pakietu uaktualnień, jeśli Zamówienie na Pakiet Software Assurance w ramach niniejszej umowy wchodzi w życie nie później niż z dniem następnym po dniu wygaśnięcia takiego programu. (ii) W okresie obowiązywania umowy (w tym w okresie obowiązywania odnowienia) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może być uprawniony do zamawiania w imieniu Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych Pakietu Software Assurance dla kopii niektórych Produktów objętych Licencjami uzyskanymi za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego lub producenta OEM, pod warunkiem że Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony będzie składać Zamówienia w wymaganych terminach. Na Liście Produktów zamieszczonej na stronie wyszczególniono Produkty, dla których można nabywać Pakiety Software Assurance, oraz terminy składania Zamówień na te Pakiety. (iii) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może także zamawiać na rzecz Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego Pakiety Software Assurance w innych okolicznościach wyraźnie dozwolonych na Liście Produktów. (iv) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może odnowić Pakiet Software Assurance zamówiony w ramach niniejszej umowy na rzecz Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego w chwili odnowienia Zamówienia, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie zatytułowanym Odnawianie Zamówienia. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 8 of 21

9 7. Kopiowanie Produktów i prawo do sporządzania kopii zamiennej. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzać dowolną liczbę kopii. Kopie te muszą być kompletne i sporządzone z kopii głównych uzyskanych z upoważnionego źródła. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony korzysta z pomocy osób trzecich przy sporządzaniu kopii, ponosi odpowiedzialność za działania tych osób. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzić określoną liczbę nieodpłatnych kopii w celach szkoleniowych lub ewaluacyjnych albo jako kopie zapasowe. W pewnych okolicznościach Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać nośników uzyskanych w ramach niniejszego programu do sporządzania kopii Produktów, na które uzyskał Licencje za pośrednictwem innego kanału. Zasadniczo jest to dozwolone wyłącznie wówczas, gdy Produkt, wersja, język, typ i składniki, które podlegają kopiowaniu, są identyczne z Produktem, wersją, językiem, typem i składnikami objętymi Licencją uzyskaną za pośrednictwem tego innego kanału. a. Postanowienia ogólne. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może sporządzić dowolną liczbę kopii Produktów w celu rozpowszechnienia ich w ramach swojej organizacji. Kopie muszą być wierne i kompletne (łącznie z informacjami o prawach autorskich i znakach towarowych) oraz sporządzone z kopii głównej uzyskanej ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może korzystać z pomocy osób trzecich przy sporządzaniu tych kopii, ale ponosi odpowiedzialność za działania tych osób. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań, aby uświadomić swoim pracownikom i przedstawicielom, a także innym osobom, którym zezwala na używanie Produktów, że Produkty są licencjonowane przez Microsoft i ich przeniesienie jest możliwe tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. b. Kopie sporządzane w celach szkoleniowych, ewaluacyjnych i jako kopie zapasowe. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może (1) używać do 20 nieodpłatnych kopii każdego Produktu we własnych pomieszczeniach przeznaczonych do szkoleń; (2) używać do 10 nieodpłatnych kopii każdego Produktu w 60-dniowym okresie ewaluacyjnym i (3) używać po jednej nieodpłatnej kopii każdego objętego Licencją Produktu na potrzeby archiwizacji lub jako kopii zapasowej, dla poszczególnych swoich lokalizacji. c. Prawo do sporządzania kopii zamiennej (re-image). W niektórych przypadkach sporządzanie kopii zamiennych z nośników Produktów jest dozwolone. Jeśli Licencję na Produkt Microsoft uzyskano (1) od producenta OEM, (2) ze źródła detalicznego jako Licencję na Produkt detaliczny lub (3) w ramach innego programu Microsoft, wówczas zasadniczo można użyć nośnika przekazanego na podstawie niniejszej umowy w celu sporządzenia kopii zamiennych zastępujących kopie uzyskane z takiego oddzielnego źródła. Prawo to podlega postanowieniom przedstawionym poniżej: (i) Każdy Produkt, dla którego sporządza się kopię zamienną, musi być objęty oddzielną Licencją uzyskaną z odpowiedniego źródła. (ii) Produkt, język, wersja i składniki sporządzonych kopii muszą być identyczne z Produktem, językiem, wersją i wszystkimi składnikami kopii, które zastępują. Liczba dozwolonych kopii lub wystąpień Produktu, dla którego sporządzono kopię zamienną, pozostaje bez zmian. (iii) Z wyjątkiem kopii systemu operacyjnego i kopii Produktów licencjonowanych w ramach innego programu Microsoft typ Produktu (tj. uaktualnienie lub Produkt objęty pełną Licencją) muszą być identyczne z typem Produktu pochodzącego z oddzielnego źródła. (iv) Sporządzenie kopii zamiennych poszczególnych Produktów podlega stosownym wymogom określonym dla danego Produktu na Liście Produktów. (v) Kopie zamienne sporządzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym podpunkcie podlegają postanowieniom i prawom do używania, które zostały przekazane wraz z Licencją z oddzielnego źródła. Na mocy postanowień zawartych w tym podpunkcie nie powstają ani nie są rozszerzane żadne zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji, ani zobowiązania do świadczenia pomocy technicznej. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 9 of 21

10 8. Prawa do używania produktów do pracy w domu. Opis. Zasadniczo użytkownicy będący członkami kadry naukowej i personelu administracyjnego Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego, których obejmuje Licencja na używanie systemu Microsoft Office, mają prawo w okresie obowiązywania niniejszej umowy do uruchamiania jednej dodatkowej kopii tego Produktu na innym posiadanym przez siebie komputerze. W przypadku każdej kopii oprogramowania Microsoft Office, na które Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony uzyskał Licencję, główny użytkownik (którym może być każdy użytkownik będący członkiem kadry naukowej, personelu administracyjnego lub innym pracownikiem Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego, ale nie żaden użytkownik będący studentem i niebędący jednocześnie pracownikiem) komputera lub podobnego urządzenia, na którym lub z którego taki Produkt jest uruchamiany, może w okresie obowiązywania niniejszej umowy uruchamiać także drugą kopię tego Produktu wyłącznie do celów związanych z pracą na komputerze przenośnym lub stacjonarnym, który jest własnością tego użytkownika lub został przez niego wynajęty. Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone muszą podjąć stosowne działania w celu zapewnienia, aby kadra naukowa, członkowie personelu administracyjnego lub inni pracownicy skasowali i usunęli używane kopie z pamięci operacyjnej (RAM) i pamięci stałej (np. dysku twardego) swoich komputerów niezwłocznie po wygaśnięciu niniejszej umowy. 9. Rozpowszechnianie nośników. Opis. Nośniki rozpowszechniane przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony wśród członków kadry naukowej lub personelu administracyjnego korzystających z Produktów do pracy w domu oraz wśród studentów na mocy programu licencyjnego Select Plus Student muszą pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może również rozpowszechniać Produkty wśród studentów oraz wśród członków kadry naukowej lub personelu administracyjnego do pracy w domu w sposób opisany poniżej. Do obowiązków Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego należy organizacja i zapewnienie warunkowego dostępu do nośników członkom jego kadry naukowej oraz personelu administracyjnego korzystającym z oprogramowania w domu. Wszystkie nośniki, na których zapisano Produkty rozpowszechnianie wśród członków kadry naukowej oraz personelu administracyjnego Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego do pracy w domu, muszą pochodzić ze źródła zatwierdzonego przez Microsoft. Taki Produkt może być rozpowszechniany wśród wspomnianych użytkowników wyłącznie w następujący sposób: a. W przypadku uzyskania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nośnika do użytku domowego Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przekazać jedną kopię takiego nośnika bezpośrednio uprawnionemu użytkownikowi korzystającemu z oprogramowania w domu. Na nośnikach do użytku domowego mogą zostać zastosowane rozwiązania ograniczające liczbę instalacji. Odsprzedawca może zidentyfikować nośniki i Produkt, w których zastosowano tego typu rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat zamawiania i rozpowszechniania nośników przeznaczonych do pracy w domu Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może znaleźć na stronie b. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może używać nośników uzyskanych w ramach programu licencjonowania zbiorowego do elektronicznego rozpowszechniania kopii przez udostępnienie tych kopii do pobrania z bezpiecznego serwera sieciowego lub innego urządzenia magazynującego pod warunkiem, że będzie kontrolować pobieranie i jest w stanie zapewnić, że nie dojdzie do pobrania kopii w liczbie większej niż dozwolona, a strony pobierające kopie będą dysponowały odpowiednimi licencjami. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może podjąć współpracę z podmiotem zatwierdzonym przez Microsoft i powierzyć mu elektroniczne rozpowszechnianie Produktów w swoim imieniu. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zamierza korzystać z usług innego podmiotu, musi z nim zawrzeć odrębną umowę na elektroniczne dostarczanie oprogramowania która będzie zabezpieczała prawa Microsoft co najmniej w takim samym stopniu, jak niniejsza umowa. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 10 of 21

11 c. Za pomocą nośników uzyskanych w ramach programu licencjonowania zbiorowego w drodze (1) kontrolowanego pobierania z bezpiecznego serwera sieciowego lub innego urządzenia magazynującego należącego do Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub (2) ręcznego zainstalowania w centralnej lokalizacji kontrolowanej przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony. 10. Przeniesienie i zmiana przypisania Licencji. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przenieść Licencje bezterminowe na Podmiot Stowarzyszony i na osoby trzecie w związku ze zbyciem, połączeniem lub konsolidacją, pod warunkiem że powiadomi o tym Microsoft. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może przenieść Licencji na osoby trzecie w żadnych innych okolicznościach bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Nabywcy Licencji muszą wyrazić zgodę na związanie się właściwymi postanowieniami. Przeniesienie Licencji musi nastąpić w sposób trwały, z następującymi zastrzeżeniami: Pakiet Software Assurance nie podlega przeniesieniu, może jednak pod pewnymi warunkami zostać przypisany do innego urządzenia w tym samym przedsiębiorstwie; wszystkie wersje uaktualnień muszą być przenoszone jednocześnie, a Licencje na komputerowe systemy operacyjne i ich uaktualnienia muszą pozostać przypisane do systemu komputera, na którym zostały zainstalowane po raz pierwszy. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może dokonać wewnętrznej zmiany przypisania Licencji z jednego użytkownika na innego lub z jednego komputera na inny. Odsprzedaż Licencji jest zabroniona. a. Przenoszenie Licencji na osoby trzecie. Przenoszenie Licencji jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie umowy. (i) Prawo do przeniesienia. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przenieść w pełni opłacone Licencje bezterminowe na rzecz: (1) Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub (2) niestowarzyszonej osoby trzeciej w związku ze zbyciem środków Podmiotu Stowarzyszonego, oddziału Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego lub jego Podmiotów Stowarzyszonych lub w związku z połączeniem lub konsolidacją. W tym celu przed przeniesieniem Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi wypełnić i przesłać do Microsoft powiadomienie o przeniesieniu na formularzu który można uzyskać na stronie Przeniesienie Licencji będzie ważne dopiero z chwilą przekazania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nabywcy Licencji dokumentów opisujących właściwe Prawa do Używania Produktów, ograniczenia dotyczące używania, ograniczenia odpowiedzialności oraz ograniczenia dotyczące przenoszenia Licencji, opisane w niniejszym punkcie, oraz zaakceptowania na piśmie przez nabywcę Licencji powyższych warunków i ograniczeń. Każde przeniesienie Licencji z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważne. W takim przypadku Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi zwrócić bądź zniszczyć kopie Produktów objęte taką Licencją. (ii) Ograniczenia. Nawet w razie połączenia, konsolidacji lub zbycia nie można przenieść: Licencji krótkoterminowo (na okres 90 dni lub krótszy); tymczasowych praw do używania Produktów; Pakietów Software Assurance; Licencji bezterminowych na jakąkolwiek wersję dowolnego Produktu uzyskanego w ramach Pakietu Software Assurance oddzielnie od podstawowych Licencji bezterminowych, dla których uzyskano ten Pakiet Software Assurance; Licencji na uaktualnienia Produktu z kategorii komputerowych systemów operacyjnych oddzielnie od podstawowej Licencji na komputerowy system operacyjny lub oddzielnie od systemu komputera, na którym ten Produkt został zainstalowany po raz pierwszy; pełnych licencji na komputerowe systemy operacyjne, chyba że przeniesieniu będzie towarzyszyć sprzedaż urządzenia objętego takimi licencjami; ani AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 11 of 21

12 usług online ani żadnych korzyści z Pakietu Software Assurance. (iii) Zakaz odsprzedaży. Odsprzedaż Licencji, w tym odsprzedaż polegająca na przeniesieniu Licencji przez Klienta lub Podmiot Stowarzyszony Klienta w podstawowym celu umożliwienia późniejszego przeniesienia tych Licencji na niestowarzyszone osoby trzecie, jest zabroniona. b. Wewnętrzna zmiana przypisania Licencji oraz Pakietu Software Assurance. (i) Produkty inne niż komputerowe systemy operacyjne. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zmieniać przypisanie Licencji dla Produktów innych niż komputerowe systemy operacyjne na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może jednak zmieniać przypisania Licencji krótkoterminowych (na okres 90 dni lub krótszy) ani zmieniać przypisania Pakietu Software Assurance lub innych pakietów uaktualnieniowych osobno od Licencji podstawowej, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej. (ii) Komputerowe systemy operacyjne i uaktualnienia. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie może zmieniać przypisania Licencji na komputerowe systemy operacyjne lub uaktualnienia między komputerami. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może zmieniać wewnętrzne przypisanie Pakietu Software Assurance dla uaktualnień komputerowych systemów operacyjnych z pierwotnego komputera na komputer zastępczy, jeśli (1) dla komputera zastępczego została uzyskana Licencja na uruchamianie najnowszej wersji tego systemu operacyjnego oraz (2) Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony usunie z pierwotnego komputera wszelkie uaktualnienia komputerowego systemu operacyjnego. 11. Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie. Opis. Niniejsza umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia. Strona może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem i nie ma to wpływu na dotychczasowe Zamówienia. Zasadniczo niniejszą umowę można wypowiedzieć, jeśli strona nie wykona zobowiązań wynikających z umowy lub wykona je nienależycie, a następnie w terminie 30 dni nie naprawi takiego niewykonania lub nienależytego wykonania. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek zamówić Licencje na kopie Produktów, których używał, ale na które nie złożył jeszcze Zamówień. a. Okres obowiązywania. Niniejsza umowa pozostaje w mocy aż do chwili jej wypowiedzenia przez stronę w sposób opisany poniżej. b. Wypowiedzenie bez podania przyczyny. Strona może rozwiązać niniejszą umowę na piśmie bez podania przyczyn z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia (nawet jeśli nieuregulowanie płatności wynika z nieprzydzielenia środków, jeśli Instytucja jest uprawnioną publiczną instytucją edukacyjną). Tego rodzaju wypowiedzenie uniemożliwi Zarejestrowanym Podmiotom Stowarzyszonym składanie nowych Zamówień na podstawie tej umowy. Wypowiedzenie pozostaje natomiast bez wpływu na Zamówienia, które nie zostały wypowiedziane w inny sposób, a wszelkie postanowienia niniejszej umowy mające zastosowanie do Zamówień, które nie zostały wypowiedziane w inny sposób, pozostają w mocy w odniesieniu do tych Zamówień. c. Wypowiedzenie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Strona umowy może ją wypowiedzieć, jeśli druga strona w istotny sposób nie wykona swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub wykona je nienależycie, łącznie ze zobowiązaniem do uiszczania należnych płatności. Z wyjątkiem przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest ze swojej natury nie do naprawienia w terminie 30 dni, strona wypowiadająca musi powiadomić o tym drugą stronę z 30-dniowym wyprzedzeniem i umożliwić naprawienie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Jeśli Microsoft przekaże Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu takie wypowiedzenie, jego kopię prześle także Instytucji, a Instytucja zgadza się udzielić pomocy przy próbie rozwiązania naprawienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań dotyczy również innych rejestracji Podmiotu AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 12 of 21

13 Stowarzyszonego, a Instytucja i Microsoft nie będą mogły wspólnie naprawić w odpowiednim czasie takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę oraz wszystkie inne rejestracje Podmiotów Stowarzyszonych dokonane na jej podstawie, chyba że przyczyną wypowiedzenia rejestracji jest nieprzydzielenie środków Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu, w którym to przypadku Microsoft może jedynie wypowiedzieć rejestrację, z którą wiąże się takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony przestanie być Podmiotem Stowarzyszonym Instytucji lub uprawnionym użytkownikiem edukacyjnym, Instytucja ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Microsoft o tym fakcie, a Microsoft może wypowiedzieć rejestrację zbytego Podmiotu Stowarzyszonego. d. Konsekwencje wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony ma obowiązek zamówić Licencje na wszystkie kopie Produktów, które uruchamiał, ale na które nie złożył jeszcze Zamówień. Wszystkie nieuiszczone płatności lub płatności wynikające z zamówienia dowolnego rodzaju, w tym na usługi subskrypcji, pozostają wymagalne. 12. Odnowienie Zamówienia. Opis. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może składać według własnego uznania Zamówienia obejmujące dodatkowe okresy obowiązywania Pakietu Software Assurance. Zamówienia na Pakiet Software Assurance muszą zostać otrzymane nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego okresu obowiązywania. Microsoft dostarczy pisemne powiadomienie o terminie wygaśnięcia Pakietu Software Assurance zamówionego na podstawie umowy, informując jednocześnie Instytucję o dostępnych opcjach odnowienia. Microsoft może wprowadzić zmiany w niniejszym programie, wskutek których Instytucja będzie zobowiązana do zawarcia nowej umowy i odnowienia Pakietu Software Assurance. Aby utrzymać Pakiet Software Assurance dla kopii zamówionych w ramach niniejszej umowy, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi złożyć w odniesieniu do tych Licencji Zamówienie na kolejny okres obowiązywania Pakietu Software Assurance nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego okresu. Konsekwencje rezygnacji z odnowienia. Jeśli Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie złoży kolejnego Zamówienia na Pakiet Software Assurance i w inny sposób dopuści do utraty Pakietu Software Assurance dla dowolnych kopii Produktów, na które posiada Licencje, Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nie będzie mógł później zamówić Pakietu Software Assurance dla tych kopii bez uprzedniego nabycia Licencji i Pakietu Software Assurance. Odnowienie Pakietu Software Assurance. Jeśli Instytucja składa Zamówienie na Pakiet Software Assurance dla Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego w ramach kilku programów Select Plus lub jeżeli dokonuje w ramach tej umowy konsolidacji poprzednich rejestracji lub umów, ma obowiązek wypełnić formularz dotyczący poprzednich rejestracji i dołączyć go do niniejszej umowy. Najwcześniejsza z dat wygaśnięcia zamówienia, rejestracji lub umowy obejmujących Pakiet Software Assurance będzie datą wejścia w życie nowego Pakietu Software Assurance. 13. Ograniczenia dotyczące używania. Opis. W niniejszym punkcie podano niektóre ograniczenia mające zastosowanie do używania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony oprogramowania dostarczanego przez Microsoft (np. zakazy dotyczące wynajmowania, odtwarzania i publicznego udostępniania oprogramowania). Zarejestrowanemu Podmiotowi Stowarzyszonemu nie wolno: a. wyodrębniać składników Produktu i używać ich na co najmniej dwóch komputerach, dokonywać w różnym czasie uaktualnień składników, zmieniać składników na starszą lub mniej zaawansowaną ich wersję ani przenosić składników oddzielnie, chyba że Prawa do Używania Produktu stanowią inaczej; AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 13 of 21

14 b. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować Produktu ani Poprawki, z wyjątkiem sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe na to zezwala, ani c. rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Produktu lub Poprawki, ani udzielać na nie sublicencji lub udostępniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są dozwolone na mocy niniejszej lub odrębnej pisemnej umowy. 14. Zachowanie poufności. Opis. Każda ze stron zgadza się nie ujawniać postanowień tej umowy, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej. Opinie o produktach lub usługach przekazywane drugiej stronie nie są poufne i mogą być używane przez stronę je otrzymującą. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe postanowienia niniejszej umowy są poufne. Żadna ze stron nie może ujawnić postanowień tej umowy ani informacji uzyskanych w toku negocjacji prowadzących do jej zawarcia osobom trzecim innym niż Podmioty Stowarzyszone, przedstawiciele lub wyznaczeni bądź potencjalni odsprzedawcy, które: (1) potrzebują dostępu do takich informacji w celu wykonania tej umowy oraz (2) zostały poinstruowane o konieczności zachowania wszelkich uzyskanych informacji w ścisłej poufności. Jeśli strona przedstawi drugiej stronie propozycje zmian lub ulepszeń lub zgłosi inne opinie dotyczące jej produktów lub usług, strona otrzymująca opinie może je wykorzystywać w dowolnym celu bez jakichkolwiek zobowiązań, nie może jednak ujawniać źródła tych opinii bez zgody strony zgłaszającej. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do ograniczania możliwości podejmowania innej pracy lub zadań przez przedstawicieli, którzy mieli dostęp do informacji poufnych. Ponadto strona nie może kontrolować informacji przychodzących, które druga strona ujawnia jej w ramach współpracy, ani też zakresu informacji, które przedstawiciele tej strony zapamiętają, nawet bez używania notatek lub innego rodzaju pomocy. Strona zgadza się, że wykorzystanie zapamiętanych przez jej przedstawicieli informacji na potrzeby opracowania lub wdrażania jej produktów lub usług nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy lub przepisów dotyczących Tajemnicy Handlowej. Strona zgadza się także ograniczać zakres informacji ujawnianych drugiej stronie. 15. Rękojmie i gwarancje. Opis. Microsoft gwarantuje, że jego Produkty będą działać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji dostarczonej wraz z Produktem. W przeciwnym razie Microsoft dostarczy Produkt zastępczy lub zwróci zapłaconą kwotę. Microsoft gwarantuje, że usługi będą świadczone fachowo i z należytą starannością. Microsoft odrzuca swoją odpowiedzialność z tytułu innych rękojmi lub gwarancji. a. Ograniczona gwarancja. Microsoft gwarantuje, że każda wersja Produktu, na którą Instytucja uzyskała Licencję, będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem zawartym we właściwej dokumentacji dla użytkownika przekazanej przez Microsoft. Niniejsza gwarancja podlega następującym ograniczeniom: (i) obowiązuje przez okres jednego roku od dnia, w którym Instytucja po raz pierwszy uruchomiła kopię danego Produktu; (ii) wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień gwarancyjnych obowiązują tylko przez okres obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji, chyba że prawo krajowe nie zezwala na takie ograniczenie; (iii) nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub używaniem Produktów niezgodnym z niniejszą umową lub z Prawami do Używania Produktów ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft; (iv) nie obejmuje składników Produktów, które Instytucja może rozpowszechniać; (v) nie obejmuje Produktów bezpłatnych, Produktów w wersji wstępnej lub próbnej ani Produktów w wersji beta; AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 14 of 21

15 (vi) nie obejmuje problemów spowodowanych niezapewnieniem minimalnych wymagań systemu. b. Uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z ograniczonej gwarancji. Jeśli Microsoft nie spełni warunków którejkolwiek z powyższych ograniczonych gwarancji i Instytucja powiadomi o tym Microsoft w okresie obowiązywania takiej gwarancji, wówczas Microsoft wedle własnego uznania (1) zwróci kwotę zapłaconą za Produkt albo (2) naprawi Produkt lub wymieni go na inny. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Instytucji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z ograniczonej gwarancji, chyba że na mocy prawa właściwego przysługują jej inne uprawnienia. c. Usługi. Microsoft gwarantuje, że wszelkie usługi będą świadczone fachowo i z należytą starannością. d. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. POZA UDZIELENIEM NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MICROSOFT NIE UDZIELA INNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH. PONADTO MICROSOFT ODRZUCA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ, RĘKOJMI LUB GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NALEŻYTEJ JAKOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE. NINIEJSZE ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE, O ILE ZEZWALA NA NIE PRAWO WŁAŚCIWE. 16. Obrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw oraz przed innymi roszczeniami osób trzecich. Opis. Microsoft zobowiązuje się bronić Instytucję przed roszczeniami wnoszonymi w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej innych osób przez oprogramowanie Microsoft oraz wypłacić wszelkie odszkodowania zasądzone z tego tytułu przez sąd lub wynikające z ugody. W niektórych przypadkach zobowiązania Microsoft z tytułu powyższych roszczeń są ograniczone. Dzieje się tak w przypadku, gdy Instytucja w jakikolwiek sposób przyczyniła się do powstania takiego roszczenia. Jeśli Instytucja w jakikolwiek sposób przyczyniła się do powstania roszczenia i Microsoft poniósł w związku z tym szkody, Instytucja jest zobowiązana naprawić szkody poniesione przez Microsoft. Aby uniknąć roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Microsoft może wymienić lub zmodyfikować Produkty używane przez Instytucję, jeśli uzna to za konieczne. W przypadku gdy korzystanie przez Instytucję z jednego z Produktów Microsoft zostanie zakazane, Microsoft wymieni taki Produkt na inny; zmodyfikuje go tak, aby nie naruszał praw osób trzecich; nabędzie stosowne prawa umożliwiające dalsze korzystanie z Produktu przez Instytucję lub zwróci Instytucji zapłaconą kwotę. a. Zgoda na ochronę. Microsoft będzie bronić Instytucję i jej Podmioty Stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami podnoszonymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Produkt, Poprawkę lub Materiały do Odbioru w ramach Usług ich praw do patentu, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu umyślnego, niezgodnego z prawem użycia ich Tajemnic Handlowych. Ponadto Microsoft wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu (lub z ugody, którą Microsoft zaakceptuje). Niniejszy punkt określa jedyne uprawnienie, jakie przysługuje Instytucji z tytułu powyższych roszczeń. b. Obowiązki Instytucji. W przypadku pojawienia się roszczenia Instytucja musi niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie i przekazać Microsoft pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. W takiej sytuacji Instytucja musi również udzielić Microsoft uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. Instytucja uzyska AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 15 of 21

16 od Microsoft zwrot uzasadnionych wydatków bieżących wynikających z udzielenia takiej pomocy. c. Ograniczenia dotyczące zobowiązania do obrony. Zobowiązania Microsoft nie będą mieć zastosowania, jeśli roszczenie lub orzeczenie sądu będzie dotyczyć: (i) specyfikacji dostarczonych Microsoft przez Instytucję na potrzeby Materiałów do Odbioru w ramach Usług; (ii) kodu lub materiałów dostarczonych przez Instytucję jako część Materiałów do Odbioru w ramach Usług; (iii) używania przez Instytucję Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług po powiadomieniu Instytucji przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z roszczeniem osoby trzeciej; (iv) łączenia przez Instytucję Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług z produktem, danymi lub procesami biznesowymi niepochodzącymi od Microsoft; (v) szkód, które można przypisać użyciu produktu, danych lub procesu biznesowego, niepochodzących od Microsoft; (vi) modyfikowania Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług przez Instytucję; (vii) rozpowszechniania przez Instytucję Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług wśród jakichkolwiek niestowarzyszonych osób trzecich lub ich używania na rzecz tych osób; (viii) użycia przez Instytucję znaków towarowych Microsoft bez wyraźnej pisemnej zgody; (ix) Tajemnic Handlowych, do których uzyskano dostęp (1) w sposób nielegalny, (2) w okolicznościach wymagających zachowania tajemnicy lub ograniczenia zakresu korzystania lub (3) za pośrednictwem osoby (innej niż Microsoft lub Podmiot Stowarzyszony Microsoft), która była zobowiązana wobec strony podnoszącej roszczenie do dochowania tajemnicy lub do ograniczenia wykorzystania Tajemnicy Handlowej. Instytucja zwróci Microsoft wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku tych działań. d. Szczególne prawa i uprawnienia w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich. (i) Prawa przysługujące Microsoft w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich. W przypadku otrzymania informacji o roszczeniu dotyczącym naruszenia praw osób trzecich związanych z Produktem, Poprawką lub Materiałami do Odbioru w ramach Usług Microsoft może (nie będąc do tego zobowiązanym) na własny koszt: zapewnić Instytucji prawo do dalszego uruchamiania Produktu, Poprawki lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług, które mogą naruszać prawa osób trzecich, lub zmodyfikować Produkt, Poprawkę lub Materiały do Odbioru w ramach Usług albo wymienić je na funkcjonalne odpowiedniki w celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich. W takim przypadku po otrzymaniu powiadomienia od Microsoft Instytucja natychmiast zaprzestanie używania Produktu, Poprawki lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług mogących naruszać prawa osób trzecich. (ii) Szczególne uprawnienia przysługujące Instytucji w przypadku wydania zakazu sądowego. Jeżeli w wyniku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich dalsze korzystanie z Produktu, Poprawki lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług zostanie zakazane przez właściwy sąd, Microsoft wedle własnego uznania: zapewni prawo do dalszego ich używania, AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 16 of 21

17 wymienić je na funkcjonalne odpowiedniki, zmodyfikuje je tak, aby nie naruszały praw osób trzecich, lub zwróci zapłaconą kwotę i wypowie umowę licencyjną dotyczącą Produktu, Poprawki lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług naruszających prawa osób trzecich (a w przypadku niektórych materiałów do odbioru w ramach usług umowę przenoszącą prawo własności na Instytucję). 17. Ograniczenie odpowiedzialności. Opis. Odpowiedzialność Microsoft i kontrahentów Microsoft wobec Instytucji i jej Podmiotów Stowarzyszonych jest ograniczona do kwoty zapłaconej na mocy niniejszej umowy Microsoft za Produkt lub usługę będące podstawą roszczenia. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania do zobowiązań Microsoft wynikających z punktu zatytułowanego Ochrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia ani do szkód poniesionych przez Instytucję lub Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Microsoft zobowiązań dotyczących zachowania poufności bądź wynikłych z lekkomyślności Microsoft lub umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Microsoft. Strony ustalają, że nie będą ponosić wobec drugiej strony odpowiedzialności za żadne szkody i odszkodowania, w tym szkody wtórne i pośrednie oraz odszkodowania specjalne lub retorsyjne, z wyjątkiem szkód i odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do zachowania poufności lub naruszenia przez jedną ze stron praw własności intelektualnej drugiej strony. a. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wynikająca z niniejszej umowy odpowiedzialność każdej strony, jej Podmiotów Stowarzyszonych i kontrahentów jest ograniczona do odpowiedzialności za szkody bezpośrednie do wysokości kwoty, którą Instytucja musiała zapłacić na mocy niniejszej umowy za Produkt lub usługi objęte taką odpowiedzialnością. W przypadku Produktu bezpłatnego, usług świadczonych nieodpłatnie lub kodu, który Instytucja lub jej Podmioty Stowarzyszone mają prawo rozpowszechniać wśród osób trzecich bez dodatkowych opłat na rzecz Microsoft, całkowita odpowiedzialność Microsoft jest ograniczona do kwoty 5 tys. USD. Ograniczenia te będą mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z czynów niedozwolonych (w tym z niedbalstwa), odpowiedzialności obiektywnej, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, gwarancji lub rękojmi, czy z innej podstawy prawnej. Niniejsze ograniczenia kwotowe nie będą mieć zastosowania w przypadku: (i) zobowiązań Microsoft wynikających z postanowień zawartych w punkcie zatytułowanym Obrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw oraz przed innymi roszczeniami osób trzecich ; (ii) odpowiedzialności za szkody wynikające z lekkomyślności albo z umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań przez którąkolwiek ze stron lub jej przedstawicieli oraz odszkodowań zasądzonych z tego tytułu prawomocnym orzeczeniem sądu; (iii) odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez którąkolwiek stronę jej zobowiązań określonych w punkcie zatytułowanym Zachowanie poufności niniejszej umowy; (iv) odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane niedbalstwem strony, jej pracowników lub przedstawicieli lub za rozmyślne wprowadzenie w błąd drugiej strony; oraz (v) naruszenia przez stronę praw własności intelektualnej przysługujących drugiej stronie. b. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZENIA STRONY, ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE I AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 17 of 21

18 KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE ANI UBOCZNE, ANI ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE, ZA UTRACONE KORZYŚCI LUB PRZYCHODY, ZA PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ANI ZA UTRATĘ INFORMACJI HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM NINIEJSZEJ UMOWY NAWET WÓWCZAS, GDY WYMIENIONE W TYM ZDANIU OSOBY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB GDY ISTNIAŁY PRZESŁANKI DO PRZEWIDZENIA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE NIE DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI LUB PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. c. Podmioty Stowarzyszone i kontrahenci. Microsoft oraz Instytucja zobowiązują się nie wnosić powództwa przeciw Podmiotom Stowarzyszonym lub kontrahentom drugiej strony w sprawach, w których odpowiedzialność tych Podmiotów Stowarzyszonych i kontrahentów została odrzucona na mocy niniejszego punktu umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego postanowienia strona naruszająca dokona stosownej rekompensaty na rzecz drugiej strony. 18. Kontrola przestrzegania postanowień. Opis. Microsoft ma prawo sprawdzać dokumentację Instytucji i jej Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych lub przeprowadzać audyt na miejscu za pośrednictwem niezależnego rewidenta. Microsoft pokryje koszty takiego audytu, chyba że w jego wyniku zostanie ujawnione istotne naruszenie. a. Prawo do kontroli przestrzegania postanowień. Instytucja i jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone muszą prowadzić dokumentację dotyczącą Produktów używanych lub rozpowszechnianych przez Instytucję i jej Podmioty Stowarzyszone na podstawie jakiejkolwiek umowy licencyjnej. Microsoft ma prawo przeprowadzać na własny koszt kontrole przestrzegania postanowień umów i licencji dotyczących Produktów. b. Procedura i ograniczenia kontroli. W celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania postanowień Microsoft zaangażuje niezależnego rewidenta. Powiadomienie o takiej kontroli zostanie przesłane co najmniej na trzydzieści dni przed terminem kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona w zwykłych godzinach pracy i w sposób niezakłócający bez powodu działalności Instytucji lub jej Podmiotów Stowarzyszonych. Instytucja musi bezzwłocznie udostępnić rewidentowi wszelkie informacje zasadnie przez niego wymagane w ramach przeprowadzanej kontroli, w tym zapewnić dostęp do systemów, na których uruchomiono Produkty, a także do stosownych dowodów posiadania licencji na Produkty udostępniane lub sublicencjonowane osobom trzecim lub rozpowszechniane wśród osób trzecich przez Instytucję. Jako alternatywne rozwiązanie Microsoft może zażądać od Instytucji, aby ta samodzielnie wypełniła kwestionariusz wewnętrznego audytu dotyczący używania przez Instytucję i jej Podmioty Stowarzyszone wspomnianych Produktów. W takim przypadku Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia kontroli w sposób określony powyżej. Jeśli w wyniku przeprowadzonej przez Microsoft kontroli nie zostanie stwierdzona istotna liczba przypadków używania Produktów bez Licencji (istotna liczba przypadków używania bez Licencji ma miejsce wtedy, gdy brak Licencji dotyczy co najmniej 5% wszystkich kopii danego Produktu), Microsoft nie przeprowadzi następnej kontroli tego samego podmiotu przez co najmniej rok. Wszelkie informacje uzyskane w związku z taką kontrolą zostaną użyte wyłącznie do wyegzekwowania praw Microsoft oraz w celu ustalenia, czy Instytucja lub jej Zarejestrowane Podmioty Stowarzyszone przestrzegają postanowień licencyjnych dotyczących Produktów. Skorzystanie z uprawnień i przeprowadzenie procedur określonych wyżej nie oznacza zrzeczenia się przez Microsoft dochodzenia swoich praw na podstawie niniejszej umowy ani rezygnacji z ochrony praw własności intelektualnej Microsoft przy użyciu innych środków przewidzianych prawem. AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 18 of 21

19 c. Uprawnienia w razie nieprzestrzegania postanowień. Jeśli kontrola przestrzegania postanowień lub samodzielny audyt ujawnią przypadki używania Produktów bez Licencji, Instytucja będzie zobowiązana niezwłocznie zamówić brakujące Licencje. Jeżeli zostanie ujawniona istotna liczba przypadków używania Produktów bez Licencji, Instytucja zwróci Microsoft koszty poniesione w związku z kontrolą i zakupi w ciągu 30 dni brakujące licencje po cenie detalicznej. 19. Postanowienia różne. a. Powiadomienia kierowane do Microsoft. Wszelkie powiadomienia, upoważnienia i wnioski składane w związku z niniejszą umową należy przesyłać listem zwykłym lub priorytetowym, kurierem lub faksem na adresy lub pod numery telefoniczne wskazane w formularzu podpisów oraz w niniejszej umowie. Za datę doręczenia powiadomienia będzie uznawana data znajdująca się na pocztowym poświadczeniu odbioru lub na poświadczeniu odbioru poczty kurierskiej lub faksu. Adres do korespondencji Microsoft Corporation Legal and Corporate Affairs Volume Licensing Group One Microsoft Way Redmond, WA USA Faks: (425) b. Przeniesienie praw i zobowiązań. Niniejsza umowa może zostać przeniesiona przez stronę wyłącznie na jej Podmiot Stowarzyszony, jednak przeniesienie nie zwalnia strony przenoszącej z jej zobowiązań wynikających z umowy podlegającej przeniesieniu. Jeśli jedna ze stron przeniesie prawa i zobowiązania wynikające z tej umowy lub jakiejkolwiek rejestracji, zobowiązana jest powiadomić o tym drugą stronę na piśmie. c. Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane przez sąd za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia tej umowy pozostaną w mocy, a strony zmienią umowę w taki sposób, aby umożliwić wykonanie zakwestionowanego postanowienia w najszerszym możliwym zakresie. d. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Zrzeczenie się wykonania praw, jakie przysługują z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie oznacza zrzeczenia się wykonania innych praw przysługujących z tytułu innych naruszeń. Zrzeczenie się musi mieć formę pisemną i być opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela strony zrzekającej się wykonania danego prawa. e. Siła wyższa. W zakresie, w jakim wykonanie umowy przez jedną ze stron, w całości lub części, zostanie uniemożliwione lub opóźnione z przyczyn leżących poza kontrolą tej strony, strona ta nie będzie ponosić odpowiedzialności, pod warunkiem że wznowi wykonywanie umowy w najkrótszym możliwym terminie po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie umowy. f. Brak wyłączności. Niniejsza umowa i wszystkie rejestracje dokonane na jej podstawie są niewyłączne i w żaden sposób nie nakładają na Instytucję obowiązku uzyskania licencji na oprogramowanie lub usługi pochodzące wyłącznie od Microsoft ani używania lub promowania oprogramowania lub usług pochodzących wyłącznie od Microsoft. Instytucja może według własnego wyboru zawierać umowy z innymi podmiotami, aby używać lub promować oprogramowanie lub usługi niepochodzące od Microsoft lub uzyskiwać na nie licencje. g. Brak przeniesienia praw własności. Microsoft nie przenosi prawa własności do żadnego Produktu objętego Licencją. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 19 of 21

20 nieudzielone w sposób wyraźny. Produkty są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw własności intelektualnej. h. Pierwszeństwo. W przypadku sprzeczności między postanowieniami dokumentów wymienionych na pierwszej stronie tej umowy, w stosunku do których pozostałe postanowienia zawarte w tych dokumentach nie wskazują wyraźnie sposobu ich rozstrzygania, dokumenty te mają moc rozstrzygającą w następującej kolejności: (1) postanowienia niniejszej umowy; (2) niniejsze postanowienia i towarzyszący im formularz podpisów; (3) Lista Produktów; (4) Prawa do Używania Produktów oraz (5) wszelkie Zamówienia złożone w ramach niniejszej umowy. i. Zmiany umowy. Niniejsza umowa (z wyjątkiem Listy Produktów i Praw do Używania Produktów) może zostać zmieniona wyłącznie w ramach aneksu podpisanego przez obie strony. j. Odsprzedawcy ani inne osoby trzecie nie mogą zaciągać zobowiązań w imieniu Microsoft. Odsprzedawcom ani innym osobom trzecim nie wolno zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Microsoft, nakładać na Microsoft jakichkolwiek zobowiązań ani obarczać Microsoft jakąkolwiek odpowiedzialnością. k. Prywatność. Microsoft oraz Instytucja i ich Podmioty Stowarzyszone będą przestrzegać wszelkich właściwych przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności i danych. W ramach niniejszej umowy Instytucja i jej Podmioty Stowarzyszone mogą udostępniać Microsoft dane osobowe w imieniu osób trzecich (w tym m.in. osób kontaktowych, odsprzedawców, dystrybutorów lub administratorów ze strony Instytucji lub jej Podmiotów Stowarzyszonych). Instytucja oświadcza i gwarantuje, że ona sama oraz jej Podmioty Stowarzyszone będą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w ramach których zobowiązane są do przekazywania tym osobom stosownych powiadomień lub uzyskiwania od nich odpowiednich pozwoleń dotyczących udostępniania Microsoft ich danych osobowych na potrzeby realizowania przez Microsoft lub przedstawicieli Microsoft postanowień umów zawartych z Instytucją i jej Podmiotami Stowarzyszonymi oraz powiązanych usług. Instytucja zgadza się, aby przekazywane przez nią dane osób kontaktowych były wykorzystywane przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft na potrzeby administrowania umowami, relacjami handlowymi lub powiązanymi usługami. Instytucja wyraża zgodę, aby do tych celów wspomniane dane dotyczące Instytucji i jej Podmiotów Stowarzyszonych były udostępniane przez Microsoft wyznaczonym przedstawicielom, odsprzedawcom, dystrybutorom i administratorom Instytucji, którzy mieliby prawo do aktualizacji danych osób kontaktowych Instytucji w jej imieniu. Dane osobowe przekazywane przez Instytucję w związku z niniejszą umową będą używane i chronione zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności dostępnym na stronie https://licensing.microsoft.com/. l. Właściwa waluta. Płatności dokonywane na rzecz Microsoft muszą być uiszczane w walucie ustalonej jako właściwa dla danej lokalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: m. Wynagrodzenie za usługi doradcze. Microsoft lub Podmioty Stowarzyszone Microsoft uiszczają czasem wynagrodzenia na rzecz doradców ds. oprogramowania lub innych osób trzecich upoważnionych przez Microsoft bądź przez jeden z Podmiotów Stowarzyszonych Microsoft. Wynagrodzenia takie są uiszczane w zamian za wykonane usługi doradcze. Wynagrodzenia zależą od kilku czynników, w tym m.in. od typu umowy, na podstawie której Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony zamawia Licencje, od rodzaju zamówionych przez niego Licencji oraz jego decyzji odnośnie do korzystania z usług doradcy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zamówień składanych w ramach niniejszej umowy. n. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega prawu obowiązującemu w Irlandii i zgodnie z nim będzie interpretowana. Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się przed sądem w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie sądowe z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania poufności. o. Przepisy eksportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Produkty, Poprawki i materiały do odbioru w ramach usług podlegają przepisom eksportowym obowiązującym AcSelectPlus2010Agr(EMEA)(POL)(Dec2010) Page 20 of 21

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Kupowanie według kategorii Produktu.... 3 4. Licencja na Produkty.... 4 5. Rozpowszechnianie Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select

Umowa Academic Select Umowa Academic Select Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające z

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja 1 www.jmb.pl cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja Wersja 3.328 1 Czerwca 2010r zgodna z Możliwe są zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 I DEFINICJE 1. Licencjodawca - BMCG SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Kolejowa 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA 1 FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA Nazwa Firmy Nip E-mail do właściciela Numer telefonu do właściciela Ulica (dot.firmy) Nr domu (dot.firmy) Nr mieszkania (dot.firmy)

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin obowiązujący uczestników 10. Kongresu PSI/ICOi/DGOI/1. Kongresu ICOI EUROPE, który odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Niniejszy Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized (zwany dalej Dodatkiem ) jest dołączony do Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Zamawiających i Uczestników Kursu z platformy e-learning'owej pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zawarta dnia... r. w..., pomiędzy: Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo