OCENA SKUTKÓW REGULACJI. w tym celu pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SKUTKÓW REGULACJI. w tym celu pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej"

Transkrypt

1 OCENA SKUTKÓW REGULACJI. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływa ć na Generaną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogową spółkę specjanego przeznaczenia, w przypadku powierzenia jej zadań z zakresu systemu opłaty eektronicznej oraz m oże oddz i aływać na podmioty, z którymi minister właściwy do spraw transportu zawarł b ą d ź zawrze urnowę o budowę i ekspoatację abo wyłącznie ekspoatację autostrady pła tnej. Ponadto projekt kierowany jest do wszystkich podmiotów korzystających z dróg krajowych, wykorzystujących w tym ceu pojazdy samochodowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezaeżn ie od ich dopuszczanej masy całkowitej. 2. Konsutacje społeczne Projekt rozporządzenia został poddany konsutacjom społec znym poprzez:. prze s łanie do organizacji zrzeszających s amorz ą d y terytoriane: 1) Unia Metropoii Poskich; 2) Związek Miast Poskich; 3) Związek Gmin Wiejsbch; 4) Związek Powiatów Poskich; 5) Związek Województw RP; 2. przesłanie do następujących organizacji zrzeszaj ący ch partnerów społecznych : ) Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Posce, Warszawa; 2) Poska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa; 3) Poskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Warszawa; 4) Ogónoposkie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa; 5) Sekretariat Transportowców NSZZ " Soidarność", Warszawa; 6) Ogónoposki Związek Pracodawców Transportu Samochodowego, Ostrowiec Świętokrzyski; 7) Ogónoposki Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stobno/k Piły; 8) Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz; 9) Małoposkie Stowarzyszenie Przewoźnik ów Osobowych, Kraków; O) Izba Gospodarcza Ziemi Mazowieckiej ; 11) Poski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; 10

2 3. przesłanie do podmiotów, z którymi minister wła ś ciwy do spraw transportu zawarł umowę o budowę i ekspoatację abo wyłącznie ekspoatację autostrady płatnej: ) Autostrada Wiekoposka S.A. ; 2) Autostrada Wiekoposka I S.A.; 3) Staexport Autostrada Małoposka S.A.; 4) Gdar1sk Transport Company S.A.. Stanowisko do projektu rozporządzenia przedstawiły następujące podmioty: Związek Województw RP, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogovvych w Posce, Poska Izba Gospodarcza Transpmiu Samochodowego i Spedycji, Ogónoposki Związek Pracodawców Transpmtu Drogowego, Autostrada Wiekoposka S.A. oraz Staexport Autostrada Małopo ska S.A.. Związek Województw.RP podniósł zarzut przeniesienia się ruchu ciężkiego z dróg objętych opłat<j eektroniczną na drogi samorządowe. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśił, że z doświadc zd1 innych krajów, które wprowadziły podobne systemy opłat. wynika, że największy odp ływ ruchu ciężkiego następuje w ciągu pierwszych mie sięcy od daty uruchomienia systemu. Następnie ma miejsce powrót na drogi zapewniające możiwość szybkiego przemieszczenia w ruchu międzyregionanym pozwaające na dostarczenie towarów na czas. M inisterstwo Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej \vraz z podegłymi mu organami na bieżąco monitomje sytuację zw1ązaną z odpływem ruchu ciężkiego v.rywołanym przez uruchomienie nowego systemu opłat. Z zebranych przez Ministerstwo dotychczas danych odnośnie poziomu natężenia ruchu na autostradach koncesyjnych A i A2, na których zaobserwowano nąjwiększy odpływ ruchu ciężkiego w związku z wprowadzeniem nowego systemu opłat (jego w-prowadzenie zikwidowało bowiem tzw. rekompensaty da spółek koncesyjnych, z którymi wiązało się prawo do bezpłatnych przejazdów pojazdów ciężkich pod warunkiem okazania ważnej winiety) wynika, że ruch ciężki stopniowo powraca na autostrady płatne, i to mimo różnicy w viysokości stawek i braku różnicowania opłat ze wzgędu na kasę emisji spain pojazdu EURO na autostradach koncesyjnych. Jako pr zykład można przywoła ć w tym miej SCU autostradę A na odcinku Rusocin -- Nowe Marzy, gdzie poziom natę że ni a ruchu pojazdów ciężkich wzrósł ju ż w okresie od ipca do poowy października 2011 r. o ok. 3 1 %). Wszystkie drogi aternatywne da po'-vyższego odcinka S<j bezpłatne. Podkre ś ono również, że dotychczaso\"-'c przychody z nowego system u pat s ą zgodne z prognozam i, które 7. o s tał y 1

3 sporządzone podczas wdrażania systemu. Oznacza to, że wiekość odpływu ruchu ciężkiego z dróg płatnych jest zbiżona do założeń, które zostały przyjęte przez twórców systemu. Ministerstwo zeciło Generanej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzenie regułamych pomiarów ruchu na drogach krajowych, które są objęte eektronicznym systemem poboru opłat, w ceu zbierana danych, która posłużą do anaizy skai odpływu ruchu ciężkiego z dróg płatnych. Szczegółowe, reprezentatywne i weryfikowane dane odnośnie skai przeniesienia ruchu pojazdów c ięż.arowych na drogi bezpłatne będą jednak dostępne dopiero po dłuższym okresie funkcjonowania systemu (co najmniej rok). Okres ten pozwaa na przyzwyczajenie się użytkowników do zaistniałych zmian i utrwaenie ich zachowań. Tak WHiC dopiero po zebraniu powyższych, reprezentatywnych danych mogą zostać zaproponowane okreśone rozwiązania systemowe, mające na ceu zabezpieczenie dróg aternatywnych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśił przy tym, że każdy przypadek faktycznego zwiększenia ruchu na drodze aternatywnej powodującego nieprzewidziane probemy powinien być anaizowany indywiduanie. Organy zarządzające ruchem na drogach pubicznych (w tym na drogach samorządowych), na których zaobserwowano nadmiemy przyrost ruchu ciężkiego w związku z uruchomieniem systemu, są uprawnione do dokonania stosownej zmiany organizacji ruchu. Wśród środków, które można zastosować w tym zakresie wymienić można : ) v.-prowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych za pomocą znaku B-5, dotyczącego pojazdów o okreśonej dopuszczanej masie całkowitej. Zgodnie z pkt załącznika nr do rozporządze nia Ministra nfrastruktwy z dnia 3 ipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych da znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pó źn. zm.) znak B-5 można stosować przede wszystkim na drogach, na których następuj e duże natężenie ruchu ub występują trudne warunki drogowe; 2) wprowadzenie ograniczeń prędkości da pojazdów ciężarowych za pomocą znaku B- 33 ze wzgędu na stan nawierzchni, czy też nadmiemy hałas; 3) umieszczenie na danym odcinku drogi więks zej iości urządzeń sygnaizacji świetnej. Stosowanic powyższych rozwiązań z zakresu organizacji ruchu powinno zniechęcić przewoźników do korzystania z bezpłatnych dróg atematyvmych i skłonić ich do powrotu na drogi o najwy ższy ch standardach technicznych, które zapewniają najwyższy komfort jazdy. Jako przykład działaności z mierzającej do ograniczenia nadmiemego ruchu pojazdów ciężkic1 na drogach samorządowyc h prz ywołać można v-;prowadzenie zakazu poruszania s ię 12

4 pojazdów o masie powyżej 18 ton na drogach \:VOjev->'ódzkich nr 467 oraz 263, co w znaczn;.rm stopniu ograniczyło o dpł y w ruchu z pł atnej autostrady A2 na pcnvyższc drogi wojewódzkic Równi eż niekórzy prezydenci miast na prawach powiatu (między innymi prezydenci mi ast Kraków, Wrocaw i Konin), v,ry korzy s tują swoje upravvnienia \V zakresie za rzą u zan ia ruchem i stosują zakazy ruchu pojazdóv,' ciężarowych na newragicznych odcinkach drogowej sieci miejskiej. Związek Województw podniósł ró-vvnież zarzut braku przepisów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 201 r. w sprawie dróg krajowych ub ich odcinków, na których pobiera się op łat ę eektroniczna oraz wyso k ośc i stawek opłaty eektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433 ), które prz e widywał yby rekompensaty d a zarządców dróg sa m orzą dov,:yc h z t yt ułu szkód spowodowanych ruchem ciężkim przeniesionym na te drogi z płatnych dróg kraj owych. W odpowiedzi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyw ołał deegację u s tawową do wydania przez R a dę Ministrów ww. ro zpo r zą d ze nia. Zgodnie z art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 1985 r. u drogach pubicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr I 9, poz. 115, z pó ź n. zm.) "Rada Ministrów, w drodze rozporządze nia. ) okreś i drugi krajowe ub ich odónki. na których pobiera się opot ę eekt ron i cz n ą, 2) ustai d/o nich wysoko.~ć stowek opłaty eektrnnicznej za przejazd kiometra, da danej kategorii pojazdu, w wysokm ci nie większej niż akrdiuna w ust. 4 - mając na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg istotnych da rozwoju sieci drogowej. koszty poboru opoty eektronicznej oraz kas ę drogi, na której jest pobierana opata eektroniczna. ". W ust 7 ww. przepisu wskazano dodatkowo, że,,rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, moż e: ) zróżnicować stawki opłaty eektronicznej ze >vzgędu na icz bę osi, em isję spain pojazdu samochodowego, porę dnia, kategorię dn ia i por ę roku, mając na mvadze zapewnienie potrzeb ochrony. rodowiska. płynności ruchu, ochronę dróg pubicznych, optymaizację wykorzystania infrastruktury transportu ądow ego, a także propagowanie be zpieczeństvt 'O ruchu drogowego; 2) wpro-vvadzić stawki abonamentowe da niektórych użytkownikó w drogi krajowej w wysokości nie mniejszej niż 87 % stawki opła ty eektronicznej, z zachmvanicm zasady p rzejrzys tości i niedyskitminacji. ''. Przywo ł a n e upoważnien i e ustawowe r oz p o r ządze n ia nie przewiduje moż.iwości ure guowania w r ozpo r ządze niu innych kwest ii ni ż te wymienione w art. 13ha ust. 6 i 7. Ro zporząd7. e nie musi być natomi ast zgodne z przepi sami ustawy, na podsta\\.'ie której zostao wydane. D atego e ż nicdopuszczane jest uregu ov-. anie w prze pisach rozpo r ządzenia h"-'csi i rekompen<;a t da ;a r ządcc'n.v dróg ~ a1017(jd o wych z t ytułu

5 szkód spowodowanych ruchem ciężkim przeniesjonym na te drogi z płatnych dróg krajowych. W innym przypadku przepisy ro zp o rządzenia naruszałyby art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, zwłaszcza, że żaden akt rangi ustawowej również nie przewiduje tego typu rekompensat. Trzecia uwaga zgłoszona przez Związe k Województw odnosiła s1ę do kwestii zwonienia z opłaty eektronicznej pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg innych niż pojazdy zarządcy dróg krajowych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśił, że decyzję o obj ę c i u powy żs zym zwonieniem wyłącznie pojazdów zarządcy dróg krajowych podjął Sejm RP uchw aając ustawę z dnia 7 istopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach pubicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391), wdrażającą w naszym kraju eektroniczny system poboru opłat. Nae ży wska zać, że ustawa powyższa impementowała przep1sy dyrektywy 2006/38/ WE Paramentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2006 r. zm ie n i ającej dyrektywę w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó!jich typów infrastrukt ury przez pojazdy cięż arowe. Przyjęte w ustawie z dnia 7 istopada 2008 r. zasady dotyczą c e zwonień z obowiązku uiszczenia opłaty eektronicznej oparte są na założeniach, które zo sta ł y okreśone w dyrektywie. Art. 7 ust. 4a dyrektywy stanowi, że "Pm1stwa Członkows kie mogą wprowadzić stawki ugowe w odniesieniu do opłat za przejazd ub opła t za korzystanie z infrastruktury, jak również zwonienia z obowiązku wnoszenia opłat za przejazd ub za korzystanie z infrastruktury w odniesieniu do pojazdów niepodegających obow iązkowi montażu i stosowania urządz e ń rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr z dnia 20 grudnia 1985 r. w ::,prawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym oraz w sy tuacjach, o których mowa w arf. 6 ust. 2 it. a) oraz b) niniej szej dy rekfjn.'y i zgodnie z okreśonymi tam warunkami.". Zgodnie natomiast z art. 6 dyrektywy "Państwa Członkowskie mogą stosowa ć stawki ugowe i zwonienia w stosunku do: a) pojazdów wykorzystywanych da potrzeb obronnych kraju ub obrony cywinej, pojazdów Y~-ykorzysfy-vanych przez s traż poża rną i inne służby ratunkowe oraz przez poicję. iak również voiazdów wvkorzv _f]1',11(jijychdo utrzvmania dróg; b) pojazdów, które jedynie okazjonanie poruszają się po drogach pubicznych Państw Członkowskich, w któ1ych są zarejestrowane, wy korzysty wanych przez osoby fizyczne ub prawne, których podstawow ą dz iałano ścią nie jest przewóz tmrarów pod warunkiem, ż e przewozy wykonywane ty mi pojazdami nie z akłócają konkurencj i oraz z z as trz eż e niem zgody ze strony Kom isji.". 14

6 Dyrektywa, mówi ąc o "pojazdach wykorzysty,vanych do utrzymania dróg' nie ograniczyła więc zakresu 1ego pojęcia wyłącznie do pojazdów zarządców dróg krajo\vych. Dyrektywa okreśa jednak generane zasady odnośnie zv.'oni enia pojazdów z opłaty eektronicznej, a o szczegółowym zakresie tych zwonień decyduj ą Pm1stwa Członkowskie UE. Sejm RP, uchwaając ustawę z dnia 7 istopada 2008 r., ograniczył zakres zwonień pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg do pojazdów zarządców dróg krajowych wykorzystywanych do utrzymania tych dróg. Wi ąż e się to z faktem, że zgodnie z art. 13 ust. pkt 3 ustawy o drogach pubicznych opłata eektroniczna może być pobierana wyłącznie na drogach krajowych. Zrzeszenie Międzynarodovvych Przew oźni k ów Drogow-ych w Posce podniosło wątpiwości w zakresie wprowadzenia opłaty e ektronicznej na obwodnicach Płońska i Skarż.yska Kamiennej, co może mieć wpływ na zwiększenie kangestii w miastach. Odnosząc się do pow-yższej kwestii Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wskazał, że przedmiotov.ry projekt ro z porządzenia nie rozszerza eektronicznego systemu poboru opłat, zwanego daej "systemem", o wskazane przez Zrzeszenie obwodnice. Obwodnice te są ju ż bowiem objęte opłatą eektroniczna na mocy obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 201 r. w sprawie dróg krajowy ch ub ich odcinków, na których pobiera się apiar ę e e ktroniczną oraz wysoko.\-ci stawek op/ary eektronicznej (Nr 80, poz. 433) (załącznik m pkt it. a i d). Przedłożony prqjckt rozporządzenia uzupełnia więc jedynie zapisy pkt załącznika nr obowiązującego rozporządzenia poprzez dopisanie odcinka Ebą g - Pasłęk Północ do odcinków drogi ekspresowej S7, na których pobiera się opłatę e ektroniczną. Nie ma to jednak wpływu na pobór opłaty eektronicznej na drogach krajo>vych uwzgędnionych w systemie od dnia ipca 201 r. Dodatkowo podkreśon o, 7.e wymienione przez Zrzeszenie ob\vodnice zokaizowane są w ciągu drogi ekspresowej. Tymczasem w uzasadnieniu ustawy z dnia 7 istopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach pubicznych oraz niektórych innych ustmv (Dz. U. Nr 218, poz ), wdrażającej w Po sce eektroniczny system poboru opłat, stwierdzono, że wzorem innych krajów członkowskich Unii Euro pejskiej system będzie wprowadzany na wybranych odcinkach dróg krajowych o naj wyższym standardzie. W s zc ze g óno ś ci objęte nim zostaną eżąc e w sieci TEN-T autostrady i drogi ekspresowe, przy czym system opłat y eektronicznej będzi e wdraż any na sieci drogowej wy budovvanej i ek spoatowanej w systemie tradycyjnym J e dn o c z e ś ni c ustawa ni e za kazuje o bjęcia opłatą e e ktr o ni cz ną obvv odnic miejskich. DI <Jtego t eż, obovviąz uj ące ro z por7. ąc;en i c w sprm vie dróg krqjo>~ ' vch /uh ich 1.:; _,

7 odcinków, na których pobiera się opotę eektroniczną oraz wysokości stawek opłaty eektronicznej uwzgędnia swoich przepisach również obwodnice, które są zokaizowane w ciągu dróg ekspresowych. Wiąże się to również z faktem, że doceowo całe ciągi dróg ekspresowych w naszym kraju będą objęte opłatą eektroniczną. Poska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji postuowała o wprowadzenie ustawowego zwonienia z opłaty eektronicznej autobusów wykonujących reguarne i reguarne specjane przewozy osób abo o zastosowanie bardziej preferencyjnych stawek da takich autobusów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych ub ich odcinkóh', na których pobiera się opotę eektroniczną oraz wysokości stawek opłaty eektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433). Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował Izbę, że oba powyższe postuaty nie mogą zostać zreaizowane. Decyzję o objęciu opłatą eektroniczną wszystkich autobusów niezaeżnie od ich dopuszczanej masy całkowitej i prowadzonej działaności podjął Sejm RP uchwaając ustawę z dnia 7 istopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach pubicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391), która wprowadziła w Posce eektroniczny system poboru opłat. W związk z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. pkt 3 ustawy o drogach pubicznych, "Korzystający z dróg pubicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu ort. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 08, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy ub naczepy o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezaeżnie od ich dopuszczanej masy całkowitej''. Jednocześnie w kataogu pojazdów zwonionych z opłaty eektronicznej, zawartym w art. 13 ust. 3a ustawy o drogach pubicznych, nie przewidziano żadnych szczegónych zwonień da pojazdów będących autobusami. Zastosowany w ustawie o drogach pubicznych zakres podmiotowy pojazdów podegających opłacie eektronicznej, uwzgędniający również autobusy niezaeżnie od ich dopuszczanej masy całkowitej, oparty jest w znacznej mierze na zakresie podmiotowym pojazdów obowiązanych do uiszczania opłaty za przejazd drogami krajowymi w systemie winietowym obowiązującym w atach Podkreśono, że obejmując opłatą eektroniczną poszczegóne kategorie pojazdów nie kierowano się ich przeznaczeniem, a e przyjęto założenje, że opłatę ponosić będą wszystkie pojazdy ciężkie, ponieważ w sposób istotny przyczyniają się one do zużycia infrastruktury drogowej. Wy s okość opa ty eektronicznej jest zaś okreśana na podstawie 16

8 kosztóvv budov,ry i utrzymania infrastruktury drogowej. Podejście takie jest zgodne z przepisami dyrektyw)' / JJ/E Paramentu Europejskiego i Rady.z dnia 17 czerwca 1999 r. w :,prawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów inji astrukrwy przez pojazdy ciężarowe oraz zgodne z zaecanym przez Komisj ę Europejską kierunkiem rozwoju systemów opłat drogov.rych w Unii Europejskiej. Wpływy z opłaty eektronicznej zasiają z koei Krajov.'y Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje drogowe w naszym kraju. Poska musi mieć bowiem środki na budowę, utrzymanie, naprawę, przebudowę dróg i dostosowanie ich do standardów bezpieczestwa - temu służyć mają, między innymi, wpływy z eektronicznego systemu poboru opłat. Jeżei nasz kraj dąży do posiadania dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, naeży zapewnić odpowiednie źródła finansowania i obciążanie tych, którzy z tej infrast111ktury korz ys tają. Brak takich wpływów w przyszło ś ci działaby na niekorzyść wszystkich przewoźnik ów - nie powstawałyby nowe inwestycje, a utrzymanie obecnych pochłaniałoby ogromne nakłady. Datego też taki, a nie inny zakres pojazdów objętych opłatą eektroniczną. Jednocz e śnie wskazano, że reaizacja postuatu zakładającego ustav,rowe zwonienia z opłaty eektronicznej autobusów wykonujących reguarne i reguarne specjane przewozy osób, mo g łaby prowadzić do zwonienia z opłaty eektronicznej większo ś ci autobusów, które w chwii obecnej podegają tej opłacie Pojęcia "przewozów reguarny ch i,przewozów reguarnych specjanych" można bowiem interpretować bardzo szeroko, co skutkowałoby sytu a cją, w której podeganie przez autobusy opłacie eektronicznej stanowiłoby w-yjątek, a nie zasadę. Byłoby to sprzeczne z przyjętą przez Sejm RP zasadą, zgodnie z którą opłatę eektroniczną ponoszą wszystkie pojazdy w znaczący sposób przyczyniające się do zużycia infrastruktury drogowej. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśił także, że reaizacja postuatu Izby piśmie może namszać przepisy prawa unijnego, w szczegóności art. 07 ust. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym "Z za s trzeżeniem innych postanowie/1 przewidzianych w Traktatach, wszeka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie ub przy użyciu zasobów pw1stwowych w jakiejkohviek formie, która zakłóca ub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom ub produkcji niektórych towarów. j est niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na W}mian ę hando w ą mir,:dz); Państwami Cz łonkowskimi". Przesłanki wy s tępowani a niezgodnej z rynkiem wcwnc;trznym UE pomocy pubicznej w rozumieniu ww. przepisu s ą wiec następujące:. wsparci e udzieane jest przecisiebi orc y przez pastwo ub ze źród e ł pań s t wo wych ; 17

9 2. wsparcie ma charakter seektywny (uprzywiejowuje okreśone go przedsiębiorcę ub okreśonych przedsiębiorców abo produkcje okreśonych towarów); 3. powoduje ono uzyskanie przez przedsi ę biorcę przysporzenia na warunkach korzystniejszych od rynkowych; 4. grozi zakłóceniem ub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handową miedzy państwami członkowskimi UE. Zwonienie z opłaty eektronicznej tyko takich autobusów, które wykonują reguarne abo reguarne specjane przewozy osób może natomiast stanowić wypełnienie wszystkich powyższych przesłanek. w.. pierwszej koejności, wsparcie zos tałoby udzieone przedsiębiorcom wykonującym transport zarobkowy osób ze źródeł pubicznych, ponieważ opłata eektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego (art. 13hb ust. 2 ustawy o drogach pubicznych). Po drugie, wsparcie powyższe miałoby charakter seektywny, ponieważ faworyzuje okreśoną grupę przedsiębi orców w-ykonujących transpo11 zarobkowy osób. Po trzecie, przedsiębiorcy, którzy zostaiby zwonieni z opłaty eektronicznej, odnieśiby korzyść w postaci zmniejszenia kosztów, które obciążyłyby ich budżet w związku z koniecznością uiszczania ww. opłat y. W odniesieniu do wpływu danego środka na konkurencję, naeży przytoczono tezę wyroku Trybunału Sprawiediwości Unii Europejskiej z dnia 24 ipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Atmark Trans GmbH, w którym stwierdzono, że " niemożiwe jest, aby dotacja pubiczna przyznana przedsiębiorcy, któ1y świadczy jedynie okane ub regionane usługi transportowe i nie św iadczy żadnych usług transportowych poza swoim krajem pochodzenia, pozostmvała bez wpływu na hande pomiędzy państwami członkowskimi. W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje pomoc dowonemu przedsiębiorcy podaż usług transportowych m oże z tego powodu zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie ub być zwiększona i w efekcie przedsiębiorcy działający w innych pm1stv. ach członkowskich mają mniejsze szanse na tynku w danym państwie członkowskim". Przywołano również wyrok Trybunału Sprawiediwo ś ci z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Włochy przeciwko Komisji, w którym podkreśa się, że brak uczestnictwa pomocy w wymianie handowej w UE nie jest równoznaczny z niemożiwością wpływu pomocy na te wymianę i powstania skutku w postaci zakłócenia konkurencji. Równi eż sam potencjany (a nie tyko rzeczywisty) wpływ na wymianę handową oraz skutek w postaci zakłócenia konkurencji wystarczy do przes ądzenia o niezgodn o ści pomocy z rynkiem wewnętrznym. Ponadto, w wyroku z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-172/03 Heiser Trybunał potwierdzi], że nawet niewiekie kwoty pomocy, jak ró wn i eż okany bądź regionany zasięg wykonywanej działan oś ci gospodarczej, nie wyk uc zają wpływu pomocy na wymwnę 18

10 handową i zakłócenie konkurencji. Z uwagi na fak t, że ogónie pojęty sektor pa saże r sk ie go transportu zbiorowego jest otwany na konkurencję, \V tym t a kże w wymhuze międzynarodov.rym, nae ży stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku występuj e g ro ź. ba zakłócenia tej konkurencji oraz wpływ na \\')'mianę handową miedzy państwami członkowskimi UE. Biorąc pov;yż sze pod uwagę, nae ży stwierdzić, że ewentuane zwonienie z opłaty eektronicznej autobusów wyk o nujących reguarne i reguame specjane przewozy osób mogłoby stanowić narusze nie przepisów prawa unijnego w zakresie pomocy pubicznej udzieanej przez państwa członkowskie. Odnos ząc s ię do drugiego postuatu piśmie Izby, to jest zastosowania bardziej preferencyjnych stawek opłat da autobusów w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajow ych ub ich odcinków, na których pobiera się opłatę eektroniczna oraz wysoko ś ci stawek opłaty eektronicznej, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinfonnował, że również ten postuat nie może zostać zreaizowany. Zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami rozporządzenia autobusy podegają już preferencyjnym stawkom opłaty eektronicznej, ponieważ stawki te są identyczne z tymi, które obowiązują pojazdy samochodowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 12 ton. Decyzją ustawodawcy wszystkie autobusy zostały wyodrębnione w jedną kategorie pojazdów podegających opłacie eektronicznej (art. 13ha ust. 3 ustawy o drogach pubicznych). Jednocześnie art. J3ha ust. 7 ustawy o drogach pubicznych stanowi, że Rada Ministrów może zróżnicować stawki opłaty eektronicznej ze wzgę-du na iczbę osi, emisję spain pojazdu samochodowego, porę dnia, kategorię dnia i porę roku, mając na uwadze zapewnienie potrzeb ochrony środowiska, płynności ruchu, ochronę dróg pubicznych, optymaizacjt;: wykorzystania infrastruktury transportu ądowego, a takż.e propagowanie bezpieczeń s twa ruchu drogowego. Przepis ten nie uprawnia wit;:c do różnicowania opłaty eektronicznej w sposób, \V który zaproponowała Izba. Podobnie, pkt 2 ww. przepisu, zgodnie z którym Rada Ministrów mo ż e wprowadzić stawki abonamentowe da niektórych użytkowników drogi krajowej w vvysokości nie mniejszej niż 87% stawki opłaty eektronicznej, z zachowaniem zasady przejrzys tości i niedyskryminacji. Obecnie w naszy1n kraju w praktyce nie funkcjonują powyższe zapisy dotyczące o płat abonamentowych, co oznacza, że ewentuane wprowadzenie stawki abonamentowej wyłącznie da autobusów \vykonujących reguame i reguarne specjane przewozy osób stanowiłoby dyskryminacjy wobec innych uż y tk owników dróg i by łoby sprzeczne z treścią an. 3ha ust. 7 pkt 2 ustawy o drogach puhie7nych. Uwzgędnienie postuatu Izby odnośnie wprowadzenia preferencyjnych stawek da autobusów wykonuji)cyc h reguame i reguarne specjane przewm.y osóh hyoby nie7.godne z deegacją ]C)

11 ustawową do wydania rozporządzenia, co stanowi1oby naruszenie art. 92 Konstytucji RP. Co więcej, w takiej sytuacji mogłoby dojść ró-wnież do naruszenia przywo1anych już przepisów unijnych dotyczących pomocy pubicznej udzieanej przez państwa członkowskie. Ogónoposki Związek Pracodawców Transportu Drogowego negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia, stwierdzając, że objęcie wskazanych w rozporządzeniu dróg krajovvych stanowi vvyłącznie narzędzie do zwiększenia wpływów budżetov.rych, a ograniczenie odpływu ruchu ciężkiego z dróg płatny c h powinno nastąpić poprzez obniżenie vvysokości stawek opłaty eektronicznej. W pierwszej koejności Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykazał, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, że opłata eektroniczna jest "wyłącznie narzędziem do zwiększania wpływów budżetowych ". Jak stanowi art. 13hb ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 1985 r. o drogach pubicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póżn. zm.) opłata ta stanowi przychód nie budżetu państwa, ecz Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje drogowe reaizowane w naszym kraju. Wiąże się to z faktem, że op1ata eektroniczna posiada charakter tzw. opłaty infrastrukturanej, czyi jej vvysokość obiczana jest na podstawie kosztów użytkowania infrastruktury drogowej. Wprowadzony w Posce z dniem ipca 2011 r. eektroniczny system poboru opłat, oparty na rzeczywiście przejechanych kiometrach, stanowi wię c v.rypełnienie propagowanej przez Unię Europejską zasady "użytkownik płaci" i nie stanowi "wyłącznie narzędzia do zwiększenia wpływów budżetowych ", ecz ma na ceu gromadzenie środków na budowę, utrzymanie, naprawę, przebudowę dróg i dostosowanie ich do standardów bezpieczeństwa. Jeżei nasz kraj dąży do posiadania dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, to naeży zapewnić odpowiednie źródła finansowania i obciążanie tych, którzy z tej infrastruktury korzystają. Brak takich wpływów w przyszłości działałby na niekorzyść wszystkich przewoźników - nie powstawałyby nowe inwestycje, a utrzymanie obecnych pochłaniałoby ogromne nakłady. Podkreśono również, że rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie mają na ceu "zmuszenia przewoźników do korzystania z płatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych". Głównym założeniem projektu jest bowiem zabezpieczenie dróg krajovvych nr 91 i 92 przed nadmiemym ruchem pojazdów cię ż.kich, który przeniósł się na te drogi z autostrad koncesyjnych A i A2 po uruchomieniu nowego systemu poboru opłat i ikwidacji tzw. rekompensat da przewoźników drogov.rych za przejazd autostradami płatnymi. Zaproponowane rozwiązanie zmierza do ograniczenia negatywnych skutków, jakie niesie ze s obą powyższa sytuacja da mieszkańców przydro żn y ch miej s cowości i stanu infrastruktury 20

12 drogowej. Jak wskazano przy tym w uzasadnieniu projektu rozporządzenia,:'r'vprowadzanie opot na koejnych.fragme/1/ach dróg krajowych, aternatywnych da autostrad płatnych. nie jest.~rodkiem do całkowitego wyeiminowania na nich ruchu ciężkiego, ecz ma sthjorzyć takq sytuacj ę, w której różnica w poziomie opła t będzie bardziej adekwatna do korzyści, jakie użytkownicy pojazdów uzyskują korzystając z auosfi-ody płatnej.". Trudno bowiem uznać, że wprowadzenie opłaty eektronicznej na drogach krajowych nr 91 i 92, której stawki są znacząco niższe ni7. stawki opłaty za przejazd a u tostradą obowiązujące na autostradach koncesyjnych A i A2 ma na ceu zmuszenie przewoźników do korzystania z tych autostrad. Podstawowym założeniem da \Vprowadzenia opłaty eektronicznej na wskazanych w projekcie odcinkach dróg krajowych nr 91 i nr 92 nic jest więc nałożenie dodatkowych ohciąże1'1 finansowych na przed s iębiorców wykonuj ącyc h przewozy zbiorowe, ecz dążenie do popra\v)' komfortu życ ia mieszkańców mi ejs c owości położonych przy ww. drodze krajowej, obniżenia iczby wypadków drogowych, ograniczenia zatorów oraz zapobieżenia nadmiemej degradacji infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężkie. Oprócz tego Sejm RP pr zyj mując ustawę z dnia 7 istopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach pubicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2 8, poz. 391 ), wprowadzającą w naszym kraju eektroniczny system poboru opłat, wskazał w uzasadnieniu do usta'w)', że eektroniczny system poboru opłat będzie obejmował nic tyko autostrady i drogi ekspresowe, ae może być również stosownie rozszerzany na pozostałe drogi krajowe, w odniesieniu do których spodziewany jest duży odpływ ruchu z autostrad i dróg ekspresowych. Podejmowane przez st.ronę rządową decyzje w zakresie wprowadzenia poboru opłaty eektronicznej na aternatywnych do autostrad koncesyjnych drogach krajowych, na których zaobserwowano najv.,;iększy przyrost ruchu ciężkiego uruchomieniu nowego systemu opłat są więc zgodne z powyższymi założeniami. Odnosząc się do kwestii odpływu ruchu ciężkiego na drogi bezpłatne po wprowidzeniu eektronicznego systemu poboru opłat naeży podkreśić, że z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły podobne systemy opłat, v,rynika, że największy odpływ ruchu ciężkiego następuje w ciągu pierwszych mie s ięc y od daty uruchomienia systemu. Następnie ma miejsce powrót na drogi zapewniające możiwość szybkiego przemieszczenia w ruchu międzyregionanym pozwaające na dostarczenie towarów na czas. Ministerstwo Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej wraz z podegłymi mu organami na bieżąco monitoruje sytuację związaną z odpł.ywem ruchu ciężkiego wywołanym przez uruchomienie nowego systemu opłat. Z zebranych przez Mini sterstwo dotychczas danych odnośnie poziom u natężenia ruchu na au tostradach koncesyjnych AJ i A2, na którvch 1.aobserwowano najvviększy odpyvv' ruchu ciężkiego \V 2 1

13 związku z wprowadzeniem nowego systemu opłat (jego wprowadzenie zikwidowało bowiem tzw. rekompensaty da spółek koncesyjnych, z którymi wiązało się prawo do bezpłatnych przejazdów pojazdów ciężkich pod warunkiem okazania ważnej winiety) wynika, że ruch ciężki stopniowo powraca na autostrady płatne, i to mimo różnicy w wysokości stawek i braku różnicowania opłat ze wzgędu na kasę emisji spain pojazdu EURO na autostradach koncesyjnych Jako przykład można przywołać w tym miejscu autostradę A 1 na odcinku Rusocin - Nowe Marzy, gdzie poziom natężerua ruchu pojazdów ciężkich wzrósł już w okresie od ipca do połowy października 2011 r. o ok. 3 I%. Wszystkie drogi atematyv/ne da powyższego odcinka są bezpłatne. Podkreśono ró wnież, że dotychczasowe przychody z nowego systemu opłat są zgodne z prognozami, które zostały sporządzone podczas wdrażania systemu. Oznacza to, że wiekość odpływu ruchu ciężkiego z dróg płatnych jest zbiżona do założeń, które zostały przyjęte przez twórców systemu. Ministerstwo zeciło Generanej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzenie reguarnych pomiarów ruchu na drogach krajowych, które są objęte eektronicznym systemem poboru opłat, w ceu zbierana danych, które posłużą do anaizy skai odpływu ruchu ciężkiego z dróg płatnych. Szczegółowe, reprezentatywne i weryfikowane dane odnośnie skai przeniesienia ruchu pojazdów ciężarowych na drogi bezpłatne będą jednak dostępne dopiero po dłuższym okresie funkcjonowania systemu (co najmniej rok). Okres ten pozwaa na przyzwyczajenie s1ę użytkowników do zaistniałych zmian utrwaenie ich zachowań. Tak więc dopiero po zebraniu powyższych, reprezentatywnych danych mogą zostać zaproponowane okreśone rozwiązania systemowe, mające na ceu zabezpieczenie dróg aternatywnych. Odnosząc s1ę do postuatu obniżenia wysokości stawek opłaty eektronicznej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśił, że ustaenie wysokości powyższych stawek nastąpiło na podstawie zasady wyrażonej wart. 13ha ust. 5 ustawy o drogach pubicznych, zgodnie z którą podstawą do okreśenia stosowanych stawek opłaty eektronicznej jest wyiczenie stawki maksymanej z uwzgędnieniem kakuacji wszekich kosztów związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, na których opłata _jest pobierana. w tym kosztów związanych z poborem opłaty eektronicznej oraz kosztów finansowych. Zasada ta jest bezpośrednim wdrożeniem przepisów dyrektywy /WE Paramentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó1ych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, która nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek zastosowania okreśonej metodoogii kakuacji kosztów przy obiczaniu wysokości stawek opat za przejazd. Dyrektywa pozostawia daej paóstwom c złonkowskim 22

14 możiwość k sz tałtowania stawek opłat y na poz1om1e niższym ni ż v.ynikający z takiej kakuacji kosztów. Na eży podkreśić, że zaproponowane w Po sce stawki s tosowane pokrywają zaed\ Vie ok. 3 7% kosztów w przypadku autostrad i dróg ekspresov-rych oraz ok. 66% kosztów w przypadku pozostałych dróg kraj ov,rych. Oznacza to, że ś r odki na pokrycie pozostałych kosztów strona pubiczna musi z apewnić z innych źróde ł. Podniesiono także, że poscy przewoźn i c y p ł acą dużo wyżs ze stawki op ł a t za przejazd w innych krajach Unii Europejskiej, \V których wprowadzono systemy eektronicznego poboru opłat, tj. w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji. Na ich te obowiązujące w naszym kraju op łat y za przejazd km s ą v,ryraźn i e n i ższ e. Poni żej przedstawiono szacunkowe porównanie wysokości stawek opłat eektronicznych obowią z ujących w prz)i\:vołanych p ańs twach i w Posce. P rzyjęto zcjłożenia, iż. są to stawki da pojazdów o dopuszczanej masie całkmvitej powyżej 12 ton s kładające s i ę z 3-osiowego cią g ni k a s i od łowe go i 3-osiowej naczepy. Są to stawki stosowane w dni robocze. Czechy s to s uj ą podz i a ł na kasy emisji EURO 0-I, EURO -V i EURO V+ (stąd stawka taka sama da EURO IJ i EURO V). Austria stosuje p odz i ał na kasy emisji EURO O-III, EURO JV -V, EURO EEV i VJ (s t ą d te same stawki da kategorii EURO IJ i EURO III). Przedstawiona v-ry s oko ś ć stawek nie uwzgędnia przy tym podatku V AT. W przypadku Austrii i Słowacji podatek ten wynosi 20%. W Poscc, Niemczech i Czechach opłaty nie podegają podatkowi V AT. Wysokość opłat przedstawiono w złotówkach. Kra.ifkJasa! emisji spain EUROJV EUROIII EURO II i!! i Słowacja 0,849 0,867 0,925 Czechy Niemcy Austria,452 i r Poska 0,717 0,717 0,922 0,822 0,9 16,293,660 0,37 0,46! -. =~~ 3 Datego te ż rea izacja postu atu obnj że ni a st<nvck opłaty eek tronicznej me może z os tać zrea i zowana.

15 Autostrada Wiekoposka S.A. poparła rozw1ązama zaproponowane w projekcie, stwierdzając, że reaizują one postuaty spółki w zakresie objęcia opłatą eektroniczną pozostałych odcinków drogi krajowej nr 92 równoegłych do koncesyjnego odcinka autostrady A2. Staexport Autostrada Małoposka S.A. zgłosił postuat dotyczącego objęcia od dnia ipca 2012 r. opłatą eektroniczną drogi krajowej nr 79 na odcinku Mysłowice - Kraków oraz drogj krajowej nr 44 na odcinku Tychy - Kraków. W odpowiedzi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił następujące stanowisko. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych ub ich odcinków, na których pob;era się opłatę eekt roniczną oraz wysokości stawek opłaty eektron iczną (Dz. U. Nr 80, poz. 433) (rozporządzenie sieciowe), eektroniczny system poboru opłat (systemem) uwzg ęd nia już od dnia ipca 2011 r. jedną z dróg krajowych równoegłych da odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków zarządzanego przez Staexport. Jest to droga krajowa nr 94 na odcinku Dąbrowa Górnicza (granica miasta) - Kraków (granica miasta). Objęcie ww. odcinka drogi opłatą eektroniczną od pierwszych dni funkcjonowania systemu stanowiło reaizację jednego z postuatów spółki zgłoszonych w trakcie konsutacji społecznych projektu rozporządzenia sieciowego. Powyższe rozwiązanie było jedynym, w którym cały odcinek drogi krajowej równoegłej do autostrady koncesyjnej został objęty opłatą eektroniczną od początku funkcjonowania nowego systemu opłat. W przypadku autostrady A zarządzanej przez Gdańsk Transport Company S.A. żadna droga równoegła nie została objęta opłatą eektroniczną, a w przypadku autostrady A2 zarządzanej przez Autostradę Wiekoposką S.A. w systemie uwzgędniono jedynie część równoegłego odcinka drogi krajowej nr 92 (odcinki: skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr granica m. Poznań oraz granica m. Poznań - Września). Nie zgodzono się więc ze stwierdzeniem spółki, zgodnie z którym "anaogiczne rozwiązanie winno zostać zastosowane w ceu zapobieżenia odpływowi ruchu z nun~f1-nru nłnii1pi A4 KntnwirP - Krnkńw" M~mv tn hnwip.m rn r. 7vniPni~ 7 <ovtn<>ri<> / ' J _, _, J ----J-r odwrotną: objęcie całości odcinka jednej z dróg krajowych równoegłych da koncesyjnych autostrad A i A2 (wskazane w projekcie rozporządzenia odcinki dróg krajowych nr 91 i 92) stanowi rozwiązanie anaogiczne do tego, które od dnia ipca r. funkcjonuje w stosunku do koncesyjnej autostrady A4 (odp łatno ść drogi krajowej nr 94 pomiędzy Dąbrową Górniczą a Krakowem). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej b ę dzie równie ż \V pr z y s zło ś ci anaizować kwe s tię ewentuanego objęcia o p a t ą eektronjczną 24

16 odcinka drogi krajowej nr 92, który stanowi drogy ró wno eg ł ą da koncesyjnej autostrady A2 zarządzanej przez Autostradę Wi e kopo sk ą S.A., tak aby s półka ta hya w przedmiotowym zakresie traktowana w sposób niedyskryminacyjny w stosunku do po zos tałych k oncesj onariuszy. Odnosząc się do k "vestii o dpł yw-u ruchu pojazdów ciężkich z koncesyjnego autostrady A4 i uszczupenia przychodów spó łki Minister T ransportu, Budow nictwa i Gospodarki Morskiej za znac zył, że z raportów kwartanych przekazywanych przez Staexport v.rynika, że poziom natężeni a pojazdów c i ężarov-rych na z arząd zanym przez spó łk ę odcinku autostrady A4 po dniu ipca 201 r. jest z na cząco wyższy ni ż poziom n a tę żenia ruchu ciężkiego, który m i ał m iejsce na tym odcinku autostrady przed wprowadzeniem rekompensat da koncesjonariuszy (v,.-tzesień 2005 r.). Da porównania mo ż n a '"'s k azać, że w sierpniu 2005 r. wskazany poziom ruchu wyn os ił pojazdów na dob ę na PPO Br zęcz kowic e i 3853 pojazdów na dobę na PPO Baice, a w sierpniu 201 r p ojazdów na dobę na PPO Br zęcz kowic e i 4968 pojazdów na dobę na PPO Baice. Co więcej, z przekazywanych przez Staexport raportów v-rynika, że t-uch ten roś nie (we wr ześn iu 2011 r. nat ęż.e ni e ruchu c ię żkiego wzro s ło do 5386 pojazdów na dob ę na PPO Brzęczkowice i 5399 pojazdów na dobę na PPO Baice). W ątp iw ości b ud zą równie ż szacunki s p ó łk i odnoś ni c poziomu odpływu ruchu ciężkiego z koncesyj nego odcinka autostrady A4 (ok. 40%). Tymczasem z przeprowadzonych przez GDDKiA w październiku r. pomiarów ruchu ciężkiego n a drogach krajowych objętych systemem autostradach koncesyjnych oraz na drogach krajovvych, które stanowią bezpłatną a tema tyw ę da ww. dróg pł a tn yc h wynika, że odpływ ruchu z odcinka koncesyjnego A4 Chrzanów- Baice wynosi ok. 30% (ok. 2,6 tys. pojazdów ciy ż kich na doby). rodkre ś enia v-rymaga przy tym fakt, że pomiar powy ższy zos tał przeprowadzony po nie s pełna 4 miesią cac h funk cjonowania systemu, a w przypadku zmiany warunków u żyt kowania dróg (np. poprzez wpro vadzenie opłat) konieczny jest upł yw pewnego ok.jesu czasu, trwającego zazwyczaj około roku, na przyzwyczaj enie s i ę u żytkownikóv.- do zaistniałych zm ian i utnvaenie za chowań u ży tk o wnik ów. Z do ś wi adczeń zaś innych krajów, które wprowadził y podobne systemy poboru opłat, a t a k że z anaizy poziomu n atęże nia ruchu na drogach płatnyc h w Poscc pod dniu ipca 201 I r., może wyn ika ć, że ru ch ciężki na za r ządzanym przez Sta export odci nk u autostrady A4 będzie stopniowo wzrastał. Kwestia ta będzie anaizowana między.. mnym1 na podstawie przywołanych już raportów bvananych przekazywanych przez spó J kę (ostatnie dane dotyczące natę żen ia ruchu pojazdów cieżkich na autostrad zie koncesyjnej A4 Ministerstwo posiada za mie s ią c wrzesie 1 20 i r. ). Dod<ttkowo. przynajmniej dwa razy do roku (na wio~nę 25

17 i jesień), GDDKiA będzie przeprowadzała stosowne pomiary ruchu pojazdów ciężkich na drogach krajow)'ch. Dane zebrane przez GDDKiA posłużą do podjęcia decyzji o ewentuanym objęciu opłatą eektroniczną odcinków dróg krajowych, na których zaobserwowano nadmierne przeniesienie ruchu ciężkiego z dróg płatnych, zarówno tych uwzgędnionych w systemie, jak i autostrad koncesyjnych. Podkreśono również, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dekarował w piśmie z dnia 27 stycznia 2011 r., znak: T A4-dp /2011, że rozważy kwestię ewentuanego rozszerzenia systemu o wskazane przez Staexp011 odcinki dróg krajowych nr 44 i nr 79 przy koejnych rozszerzeniach systemu, a nie przy pierwszym takim rozszerzeniu, które zgodnie z projektem rozporząd z enia ma nastąpić dnia 1 ipca 2012 r. Ministerstwo przygotowuje aktuanie w porozumieniu z GDDKiA strategię rozszerzenia systemu w perspektywie następnych kiku at. Wśród dróg krajowych, które objęto anaizą w powyższym zakresie, jest między innymi droga krajowa nr 79 na odcinku Jaworzno - Kraków, w odniesieniu do której kierowane były do resortu informacje z miejscowych organów samorządu terytorianego o znaczącym wzr o ście natężenia ruchu pojazdów cit;żkich po dniu ipca 2011 r. Takich informacji od samorządów okanych Ministerstwo jak dotychczas nie otrzymało w przypadku drogi krajowej nr 44 na odcinku Tychy - Kraków. W chwii obecnej resort rozważ. a uwzgędnienie w systemie drogi krajowej nr 79 na odcinku Jaworzno- Kraków, zastrzegając przy tym, że ewentuane rozszerzenie systemu o ww. drogę nastąpić może nie wcześniej niż w styczniu 2013 r. Naeży bowiem wziąć pod uwag t; zapewnienie Wykonawcy systemu, Konsorcjum Kapsch, odpowiedniego okresu czasu na wdrożenie systemu na rym odcinku. Nie jest natomiast aktuanie przewidywane rozszerzenie systemu o wskazaną przez Staexport drogę krajową nr 44. W tym przypadku naeży z koei zastrzec, że decyzja Ministerstwa w tym zakresie może uec zmianie, datego też resort zwrócił się do GDDKiA z prośbą o szczegóne uwzgędnienie drogi krajowej nr 44 na odcinku Tychy - Kraków w panowanych pomiarach ruchu ciężkiego. Istotna jest przy tym da Ministerstwa opinia Staexportu w tym zakresie, w związku z tym zwrócono siy do spółki 7 nrnśh::j n wskazanie. którv 7. wvmienionvch odcinków dróg kraiowvch nr 44 i 79 nnwinif'n J. ~... _, oj... J. -- zostać w opinii koncesjonariusza uwzgędniony w systemie w pierwszej koejności (wraz z uzasadnieniem). Podkreśono wreszcie, że jedną z najistotniejszych kwestii, które będą miały wpływ na podjęcie ewentuanych decyzji co do objęcia systemem dróg krajowych, nie będących autostradarni i drogami ekspresowymi, jest kwestia ograniczonego zasobu środków, które zostały przeznaczone na ten ce z Krajowego Funduszu Drogowego (v,rynagrodzenie da Wykonawcy systemu). W s z c z e g óności naeż y wziąć pod uwa g ę fakt, 26

18 ?.e wdrożenie systemu na ww. drogach krajowych, posiadających iczne skrzyżo wania z innymi drogami na tym samym poziomie, jest znacznie d r oższe i bardziej czasochłonne n i ż objęcie systemem autostrad i dróg ekspresowych, które z za ł ożenia są drogami o ograniczonej dos t ępności. Ceem zaś strony pubicznej jest w pie rwszej koejności zapev.'11ien ie maksymanej szczeności systemu funkcjonującego na drogach objętych opłatą eektroniczną i naeżyte zabezpieczenie przychodów KFD. 3. Wpływ reguacji na sektor finansów pubicznych, w tym bud że t p a ń s tw a i bud że ty jednostek sa morządu te!j'forianego Przedmiotowa noweizacja będzie miała pozytywny wpływ na sektor finansów pubicznych. Przewidyv,rane przychody z opłaty eektronicznej pobieranej na wskazanych w przedmiotowym rozpor zą dzeniu odcinkach dróg w ' noszą od ipca 2012 r. do października 2018 r. ok tys. PLN. Kwota powy?.sz.a zasii Krajowy Fundusz Drogowy. Poniżej przedstawiono kwoty pov.yższych przychodów z podzia ł em na poszczegóne ata: 2012 r. (okres od ipca co grudnia) tys. PLN, 2013 r tys. PLN, r tys. PLN, 2015 r tys. PLN, 2016 r tys. PLN, 2017 r tys. PLN, 2018 r. (okres od stycznia do paź. dziemika) tys. PLN. Obiczenia powyż sz e zos tały przeprowadzone na podstawie następ ujących założeń:. ś redniej ważonej \ vy so ko ści stawki opłaty eektronicznej obowiązującej na sieci autostrad i dróg ekspresowych - 0,46 zł /km do końca roku 2015, a następnie 0,37 zł /km, oraz na sieci pozostałych dróg krajowych - 0,37 zł/km do końca roku 2015, a na s tępnie 0,29 zł/km. Zmiana wysokości średniej ważonej stawki opłaty eektronicznej po roku 2015 wynika z przewidywanej wymiany taboru wykorzyst)'\'>'anego w transporcie drogowym na bardziej ekoogiczny, a co za t:ym idzie podegający niższym stawkom opłaty eektronicznej. 2. przewidywanej wieko ś ci rocznej pracy przewozowej na drogach krajowych, na których zgodnie z projektem ro zpo rządzenia będzie od dnia ipca 2012 r. pobierana opła ta eektroniczna, wyrażonej w pojazcokiometrach. Poniżej przedstawiono tabeę

19 zawierającą dane w powyższym zakresie z uwz gędnieniem poszczegónych odcinków dróg krajowych, o których mowa w projekcie r. 11 Odcinek drow krajowej połowa 2013 r L 2015 r 2016 r 2017 '- 2018' S7 Ebąg węzeł Pas!ęk Pónoc dk nr 91 skrzyżowanie z drogą krajową nr G węzeł Nowe Marzy oraz skrzyżowanie z drogą !> ekspresową SS Łysomice dk nr 92 Września - Konin o!> dk nr 92 Konin - Łowicz dk nr 94 węzeł Modnica -węzeł Modniczka Razem O Naeży podkreśić, ze ww. przychody nie byy co do zasady uwzgędnione w Ocenie Skutków Reguacji obowiązującego rozporządzenia (wyją t e k stanowią przewidywane przychody wynikające z poboru opłaty eektronicznej na drodze ekspresowej S7 odcinek Ebąg Pasłęk Wschód). - węzeł Szacowane koszty związane z dostosowaniem V./ W dróg do poboru opłaty eektronicznej i bieżącą ekspoatacją systemu na tych drogach wynoszą w tym samym okresie czasu ok tys. PLN. Koszty pokryte zostan ą ze ś ro d ków KFD. Poniżej przedstawiono kwoty powyższych kosztów z podziałem na poszczegóne ata 2012 r. (okres od ipca do grudnia) tys. PLN, 2013 r tys. PLN, 2014 r tys. PLN, 2015 r tys. PLN, 2016r tys. PLN, 2017 r tys. PLN, 2018 r. (okres od stycznia do października) O tys. PLN. Zastrzec przy tym naeży, że niniejsze rozporządze nie nie będzie miało dodatkowego wpływu na wydatki strony pubicznej, ponieważ koszt rozszerzenia systemu o koejne autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi krajowe, na których stwierdzono znaczący przyrost ruchu pojazdów c1ężk1ch został uwzgjędm o n y w kwoc1e wynagrodzenia Wykonawcy eektronicznego systemu poboru opłat okre ś onej w Ocenie Skutków Reguacji obowiązującego rozporządzenia. Przedmiotowa reguacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na budżet pań s twa i budżety jednostek s arno rz ądu terytorianego, ponieważ KFD jest uokowany poza tymi budż e tami. 28

20 4. Wpływ reguacji na rynek pracy Rozszerzenie eektronicznego systemu poboru opłat będzie miało pozytywny wp ł yw na rynek pracy - szacuje się, że powstani e ok. 120 miejsc pracy. 5. Wpływ reguacji na konkurencyjność gospodarki przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Szczegó ł owy wpływ wprowadzenia w Posce eektronicznego systemu poboru opiat anaizowany był na etapie prac rz ądov..-')'ch i paramentarnych podczas prac nad przywoan ą już u s tawą z dnia 7 i stopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach pubicznych i niektórych inn ych ustaw. Na e ży również p o dkre ś ić, że wprowadzanie opłat na koejnych fragmentach dróg krajowych, aternatywnych da autostrad płatn y c h, nie jest ś rod kiem do całkowitego wyeiminowania na nich ruchu ciężkie go, ecz ma s tworzyć tak ą sy tu ację, w której różnica w poziomie op ł at b ę d zie bardziej adekwatna do korzyś ci, jakie użytkownic y pojazdów uz yskują kor zys tając z autostrady pła tnej. 6. Wpływ na sytuację i rozwój regionany Wprowadzenie op ł at na drogach krajowych aternatywnych do autostrad pła tn ych A 1 i A2 powinno mieć pozytywny wpływ na powrót pojazdów ciężkich na autostrady płatne, które zapewniają m oż iwość szybkiego przemieszczenia w ruchu między r egionanym i po zwaają na dostarczenie towarów na czas. Oprócz zmniejszenia zużycia nawierzchni powy ższych dróg, przyjęte ro zw i ąz ani e będzie miało pozytywny wpływ na obniżenie iczby wypadków drogowych i zatorów oraz z więk szenie komfortu życia mieszkańców miej scowości położonych przy drogach krajowych uwzg ędnion ych w przedmiotov>')'m ro z porzą d ze niu. 29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2012 r. RM 110-55-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej 1)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej 1) Projekt Na podstawie art. 13 ha ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd

Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd Tadeusz Wilk Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Warszawa, 5 października 2010 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną Na podstawie art. 13ha ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 18.10. 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. Projekt z dnia 25.05.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarządza się, co następuje: projekt lipiec 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych projekt z dnia 24.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych RM 110-57-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w Warszawa, dnia"' sierpnia 2012 r. DP4aw-0822-3 9(8)/20 12 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancełaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy*

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy* Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR (format A-4) (strona przednia) Godło Państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL) oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Poboru Opłat

Krajowy System Poboru Opłat Krajowy System Poboru Opłat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 8 grudnia 2015 r. Agenda I. SIEĆ DRÓG PŁATNYCH W POLSCE II. KSPO ORGANIZACJA SYSTEMU III. KSPO FAKTY I LICZBY IV. INTEROPERACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt Nr 3 z dnia 4 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2009 r. PROJEKT w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, Projekt Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

viatoll rozszerzenie systemu Witamy w systemie viatoll_ 1

viatoll rozszerzenie systemu Witamy w systemie viatoll_ 1 viatoll rozszerzenie systemu 10.2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 POJAZDY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM WNOSZENIA OPŁAT dopuszczalna masa całkowita > 9 miejsc siedzących Witamy w systemie viatoll_ 2 STAWKI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Projekt z dnia 28.05.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Bardziej szczegółowo

viatoll rozszerzenie systemu Witamy w systemie viatoll_ 1

viatoll rozszerzenie systemu Witamy w systemie viatoll_ 1 viatoll rozszerzenie systemu 09.07.2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 POJAZDY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM WNOSZENIA OPŁAT dopuszczalna masa całkowita > 9 miejsc siedzących Witamy w systemie viatoll_ 2 STAWKI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-27-15 Druk nr 3321 Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospoitej Poskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Witamy w systemie viatoll. Witamy w systemie viatoll_ 1

Witamy w systemie viatoll. Witamy w systemie viatoll_ 1 Witamy w systemie viatoll Witamy w systemie viatoll_ 1 HEAVY VEHICLES POJAZDY SAMOCHODOWE I ZESPOŁY POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY Witamy w systemie viatoll_ 2 POJAZDY OBJĘTE

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Krajowy Rejestr Obszarów EETS (zgodnie z Art. 19 Decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE)

Rzeczpospolita Polska Krajowy Rejestr Obszarów EETS (zgodnie z Art. 19 Decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE) Rzeczpospolita Polska Krajowy Rejestr Obszarów EETS (zgodnie z Art. 19 Decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE) A.1 Podmiot Pobierający Opłatę A.1.1 Nazwa Podmiotu Pobierającego Opłatę (art. 19.1.a-1)

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia r. projekt z dnia 02.06.2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 281)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 281) Warszawa, dnia 21 października 2008 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 281) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci i sposobu uiszczania op aty za prowadzenie oceny warto ci u ytkowej pszczó i stad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r. Projekt 6.10.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki

Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki PKPP/555/DK/2008 Dotyczy: nieuzasadnione podwy ki cen energii w wyniku realizacji Ustawy o KDT Warszawa, 28 pa dziernika 2008 Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki Szanowny Panie Premierze,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 1 Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje przedmiotowy akt prawny Zaproponowany projekt oddziaływuje na: właścicieli i posiadaczy pojazdów podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. Dz.U.2013.1263 2017.07.09 zm. Dz.U.2017.954 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Całkowita podstawa wymiaru emerytury. Badania młodzieży

Słowniczek pojęć. Całkowita podstawa wymiaru emerytury. Badania młodzieży Słowniczek pojęć Badania młodzieży Młodzież między 15 a 18 rokiem życia podegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu roniczemu może co najmniej raz do roku skorzystać ze specjanych badań. Badaniami tymi objęci

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98 Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98 1. Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. 2. Organ podatkowy wykonujący

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przedmiotowej ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy został opracowany ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTER ŚRODOWISKA. z dnia r. w sprawie stawek opłat produktowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTER ŚRODOWISKA. z dnia r. w sprawie stawek opłat produktowych 2) Projekt, 24.10.07 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie stawek opłat produktowych 2) Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 2 Od 1 lipca 2013 r. został wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. Projekt 11 października 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. RM 110-114-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),2) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),2) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r. USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),2) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYM 2013-2014 Wójt Gminy Morzeszczyn Morzeszczyn, dnia 29.07.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych U S T AWA projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. z dnia.. 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948,

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 5 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie Ministra Transportu 1. z dnia r.

Projekt z dnia 5 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie Ministra Transportu 1. z dnia r. Projekt z dnia 5 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie Ministra Transportu 1 z dnia... 2007 r. w sprawie szczegółowej zawartości dokumentacji bezpieczeństwa tuneli o długości powyżej 500 m, znajdujących się

Bardziej szczegółowo

stan prawny na dzień r.

stan prawny na dzień r. stan prawny na dzień 1.10.2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1.

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. Projekt Ustawa z dnia..2007 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115

Bardziej szczegółowo