Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014 r."

Transkrypt

1 Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Rozdział I. Zasady ogólne Obowiązuje od r. 1. Postanowienia wstępne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, które zostały otwarte do 4 stycznia 2013 r. przez jednostki, które przed tym dniem były jednostkami Kredyt Banku S.A. oraz wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2 Przez uŝyte w Regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1) Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł, 2) dokument kaŝdy, niezbędny do prowadzenia lub zamknięcia konta dokument, spisany w języku polskim bądź w języku obcym wraz z dołączoną wersją w języku polskim, sporządzoną przez tłumacza przysięgłego na koszt Posiadacza rachunku, 3) Jednostka Banku oddział Banku Zachodniego WBK S.A., 4) Karta Informacyjna Klienta (Karta)/Karta Identyfikacyjna (Karta)/Wniosek o otwarcie rachunku uniwersalnego dokument słuŝący do ewidencji danych odpowiednio o Posiadaczu rachunku, Pełnomocniku, przedstawicielu ustawowym oraz zawierający wzór własnoręcznego podpisu tej osoby, który powinien być stosowany przy składaniu przez tę osobę własnoręcznego popisu osobiście w Jednostce Banku, 5) Nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 6) Okres umowny lokaty ustalony z Bankiem okres przechowywania środków pienięŝnych Klienta; za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek lokaty, a za jego koniec ostatni dzień zadeklarowanego przez Klienta okresu umownego przechowywania środków, 7) Placówka partnerska placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner, 8) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, dla której Bank prowadzi co najmniej jeden z rachunków, o których mowa w 3, 9) Potwierdzenie dokument potwierdzający otwarcie kaŝdego z rachunków, o których mowa w 3. Potwierdzenie zawiera informacje na temat otwieranego rachunku, w szczególności rodzaj rachunku, waluta rachunku, wysokość oprocentowania. Potwierdzenie moŝe zawierać postanowienia szczególne dla otwieranego rachunku, które w takim przypadku mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu, 10) Rachunek rachunek prowadzony przez Bank zgodnie z 3, 11) Rachunek płatniczy rachunek bankowy słuŝący do wykonywania transakcji płatniczych, 12) Regulamin niniejszy Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A., 13) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 14) Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, 15) Umowa rachunku umowa, zawarta między Klientem i Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub między Klientem a Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK S.A. o prowadzenie jednego z rachunków, o których mowa w 3. Umowa rachunku zawarta jest w ramach umowy ramowej/umowy rachunku uniwersalnego, 16) Umowa ramowa umowa ramowa sprzedaŝy produktów i usług bankowych umowa zawarta pomiędzy Klientem i Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub między Klientem a Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK S.A., na mocy której Bank prowadzi rachunki, o których mowa w 3 i świadczy usługi płatnicze na rzecz Klienta. Za umowę ramową uznaje się (tylko w zakresie tych rodzajów rachunków, które są objęte daną umową) takŝe zawarte między Klientem a Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK S.A.: Umowę rachunku Ekstrakonta, Umowę ramową rachunków a`vista w walutach wymienialnych (obcych), Umowę Rachunku spłat, Umowę ramową rachunków Konto Oszczędnościowe, Umowę ramową rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz Umowę ramową rachunków lokat negocjowanych Bank prowadzi na rzecz osób fizycznych następujące rodzaje rachunków: 1) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe/konta osobiste, które słuŝą do gromadzenia środków pienięŝnych i przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, 2) rachunki oszczędnościowe (zwane dalej kontami oszczędnościowymi), przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych, 3) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (zwane dalej lokatami) w tym rachunki lokat negocjowanych o negocjowanym czasie trwania oraz negocjowanej stopie oprocentowania, przeznaczone do przechowywania środków pienięŝnych przez okres umowny lokaty. 2. Rodzaje rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, oraz szczegółowe zasady i warunki ich prowadzenia określa Rozdział III i IV. 3. Rachunki prowadzone są przez Bank dla osób fizycznych: 1) rezydentów lub nierezydentów - posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 2) dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami, z zastrzeŝeniem postanowień szczegółowych dotyczących danego rodzaju rachunku, określonych w Rozdziale III i IV. 4 Karta/ wniosek o otwarcie rachunku uniwersalnego zawiera dane osobowo-adresowe Klienta. Podpis złoŝony na Karcie/ wniosku o otwarcie rachunku uniwersalnego w miejscu do tego przeznaczonym, stanowi wzór podpisu Klienta w odniesieniu do kaŝdego rachunku objętego umową ramową/ umową rachunku uniwersalnego. 5 Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania rachunku, wysokości jego salda oraz dokonywanych na nim obrotów, z wyłączeniem sytuacji gdy ujawnienie tych informacji następuje na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy zaŝąda tego uprawniony organ Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( BFG ). 2. Ochronie podlegają środki zgromadzone na wszelkich rachunkach imiennych prowadzonych przez Bank na rzecz Posiadacza, jego naleŝności wynikające z innych czynności bankowych potwierdzonych dokumentami imiennymi, w tym kwoty wymagalnych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Bank. 3. W przypadku upadłości podmiotu objętego systemem gwarantowania, BFG wypłaca w całości środki pienięŝne nie przekraczające równowartości w złotych polskich kwoty euro. W przypadku rachunku wspólnego limit gwarancji kwoty euro dotyczy kaŝdego ze współposiadaczy rachunku. 4. Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pienięŝnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach jednej osoby w Banku. 5. Część depozytu nie objęta gwarancją BFG (powyŝej kwoty euro) stanowi wierzytelność Posiadacza do masy upadłości Banku i moŝe zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego Banku w toku postępowania upadłościowego. 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gwarantowania określa ustawa, o której mowa w ust Bank, jako spółka publiczna, zobowiązany jest do publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych, które za pośrednictwem KNF są udostępniane do publicznej wiadomości, jak równieŝ dostępne są na stronie - Biuro Prasowe - Wyniki finansowe. 2. Rachunki wspólne 7 1. Rachunek indywidualny moŝe być przekształcony w rachunek wspólny wyłącznie dla dwóch rezydentów. 2. Rachunek moŝe być prowadzony jako rachunek wspólny dla dwóch osób o toŝsamym statusie dewizowym, przy czym rachunek wspólny nie moŝe być prowadzony dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych Współposiadacze rachunku upowaŝniają siebie nawzajem do dysponowania pełnym saldem rachunku bez jakichkolwiek ograniczeń oraz dokonywania samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy rachunku, włącznie z wypowiedzeniem umowy i podjęciem salda z chwilą zamknięcia rachunku. 2. Wkład wniesiony w dniu zawarcia umowy rachunku, jak i kwoty wpływające w przyszłości na rachunek, przyjmuje się za majątek wspólny Współposiadaczy rachunku, niezaleŝnie od faktycznego udziału kaŝdego ze Współposiadaczy we wnoszeniu wkładów na rachunek. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złoŝonych przez nich i ewentualnych Pełnomocników róŝnych dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji kaŝdego z nich, a w przypadku zbiegu dyspozycji, z których wykonanie jednej wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie drugiej, Bank moŝe wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowiska pomiędzy nimi. 4. Współposiadacze zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec Banku w związku z dokonanym przez Bank, według zasady równości udziałów, podziałem kwoty znajdującej się na rachunku w przypadku rozwiązania umowy rachunku z powodu śmierci jednego z nich. Strona 2 z 28

2 5. W przypadku rozwiązania umowy rachunku wspólnego z powodu śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku, drugi Współposiadacz jest upowaŝniony do dysponowania 1/2 środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunku w chwili, kiedy Bank został powiadomiony o śmierci jednego z nich. 6. Współposiadacze rachunku ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez kaŝdego z nich w ramach umowy rachunku Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu Współposiadaczy rachunku. 2. Do rachunków wspólnych Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. 3. Rachunki osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych 10 Podstawą prowadzenia rachunku dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej jest umowa ramowa zawarta na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej z przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej Wkład na rachunku otwartym dla osoby małoletniej jest własnością małoletniego Posiadacza rachunku, który do ukończenia 13 lat nie moŝe tym wkładem dysponować, ani dokonywać Ŝadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. 2. Do dysponowania wkładem zgromadzonym na rachunku małoletniego upowaŝnieni są: 1) w granicach zwykłego zarządu - jego przedstawiciel ustawowy, 2) małoletni Posiadacz rachunku po ukończeniu 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy, 3) w czynnościach przekraczających granice zwykłego zarządu - przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. 3. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) kaŝdy z rodziców - o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo 2) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską, albo 3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu majątkiem osoby małoletniej. 4. Na dokonywanie czynności prawnych związanych z dysponowaniem wkładem przekraczającym zakres zwykłego zarządu (w tym dyspozycja zmierzająca do likwidacji rachunku) wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. 5. Z zastrzeŝeniem postanowień ust. 6 pkt 3, wypłata z rachunku małoletniego na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora wymaga - niezaleŝnie od kwoty wypłaty - zezwolenia sądu opiekuńczego. 6. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uwaŝa się w szczególności: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku, 2) dyspozycje wpłat na rachunek, 3) dyspozycje zmierzające do zaspokojenia uzasadnionych, stosownie do wieku, materialnych potrzeb małoletniego, przy czym kwota wypłat z rachunku w okresach miesięcznych nie moŝe przekroczyć 70% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dokonywane są wypłaty. 7. Do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniŝej lat 13, a do ubezwłasnowolnionych częściowo - obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli lat Postępowanie Banku jest uzaleŝnione od przedłoŝenia prawomocnego orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego jego zakres) albo teŝ orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. 4. Poświadczanie dokumentów związanych z wykonywaniem i rozwiązywaniem Umowy rachunku/umowy ramowej Dokumenty, z wyjątkiem Karty, mogą być składane w formie odpisów lub kserokopii. Przy przedkładaniu odpisów bądź kserokopii dokumentów nie poświadczonych przez notariusza, wymagane jest równoczesne okazanie Bankowi oryginału dokumentu. W przypadku gdy dokument został sporządzony za granicą stosuje się postanowienia ust Dokumenty urzędowe związane z wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy dostarczane do Banku drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy, powinny być dostarczone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot ustawowo upowaŝniony do dokonywania takich czynności przez dane państwo. 1) notariusza, 2) polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, 3) inny podmiot ustawowo upowaŝniony do dokonywania takich czynności przez dane państwo. 4. W przypadku dokumentów sporządzonych za granicą, o których mowa w ust. 2 i 3 pkt. 1) i 3), Bank moŝe domagać się opatrzenia takiego dokumentu apostille albo jego uwierzytelnienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. 5. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku moŝe ustanowić Pełnomocnika (Pełnomocników) uprawnionego (uprawnionych) do dysponowania jego rachunkami. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 3-4, Pełnomocnikiem moŝe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Pełnomocnikiem do rachunku prowadzonego na imię osoby dorosłej ale na potrzeby osoby małoletniej mogą być równieŝ osoby małoletnie. Przy czym Bank nie przyjmuje nowych pełnomocnictw od daty wejścia w Ŝycie postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Pełnomocnictwo moŝe być udzielone Bankowi, innemu bankowi lub instytucji finansowej w związku z ustanowieniem zabezpieczenia transakcji obciąŝonych ryzykiem kredytowym dokonanej przez Posiadacza rachunku z tymi podmiotami Posiadacz rachunku posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, moŝe udzielić pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności związanych z rachunkiem. 2. Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną upowaŝniającą Pełnomocnika do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku w stosunkach z Bankiem. 3. Bank nie przyjmuje pełnomocnictw zobowiązujących Pełnomocników do łącznego dokonywania czynności wskazanych w treści pełnomocnictwa (pełnomocnictw łącznych). 4. Pełnomocnicy, ustanowieni zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie są uprawnieni do udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba Ŝe wynika to wyraźnie z treści pełnomocnictwa. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji wydanych przez Pełnomocnika zgodnie z zakresem jego umocowania do chwili powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku. 15 KaŜdy z Posiadaczy rachunku wspólnego moŝe ustanowić własnego Pełnomocnika Pełnomocnictwo moŝe być nieograniczone, rodzajowe lub szczególne. 2. Pełnomocnictwo jest udzielane oraz odwoływane w formie pisemnej, wg wzorów obowiązujących w Banku. 3. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa poza jednostką Banku - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez jedną z instytucji, wskazanych w 12. Warunkiem skutecznego ustanowienia Pełnomocnika jest zaakceptowanie treści takiego pełnomocnictwa przez Bank Udzielenie pełnomocnictwa jest skuteczne od momentu określonego w treści pełnomocnictwa, nie wcześniej jednak niŝ od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego dokumentu pełnomocnictwa przez jednostkę Banku. 2. Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne od momentu określonego w treści dokumentu odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niŝ: 1) w przypadku doręczenia przez Posiadacza rachunku - od chwili jego otrzymania przez jednostkę Banku, 2) w przypadku nadesłania drogą korespondencyjną - od następnego dnia roboczego Banku przypadającego po dniu jego otrzymania przez jednostkę Banku. 3. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika, którego dotyczy, 2) upływu terminu na jaki zostało udzielone, 3) odwołania, 4) wykonania jednorazowej czynności do jakiej zostało udzielone. 3. W przypadku dokumentów prywatnych dostarczanych do Banku drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy, związanych z wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy, toŝsamość osób i własnoręczność ich podpisów na ww. dokumentach musi być potwierdzona przez jedną z niŝej wymienionych instytucji: Strona 3 z 28 Strona 4 z 28

3 6. Oprocentowanie środków, opłaty i prowizje Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej, w wysokości określonej przez Bank dla danego rodzaju rachunku w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej rachunku w dniu jego otwarcia określa umowa rachunku lub Potwierdzenie. 2. Bank moŝe dokonać zmiany wysokości oprocentowania środków pienięŝnych na rachunkach: 1) płatniczych - w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych pod warunkiem poinformowania Posiadacza rachunku nie później niŝ 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie. Postanowienia 28 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zmiana wysokości oprocentowania moŝe być stosowana bez uprzedzenia pod warunkiem, Ŝe jest korzystniejsza dla Posiadacza rachunku. Z zastrzeŝeniem, Ŝe w takim przypadku Bank niezwłocznie informuje o zmienionej wysokości stopy procentowej na stronie internetowej Banku i w jednostkach Banku. 2) innych niŝ wskazane w pkt 1 prowadzonych w złotych, w przypadku, gdy zmianie ulegnie przynajmniej jeden z wymienionych czynników: a) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, b) stopa lombardowa NBP, c) stopa redyskonta weksli NBP, d) stopa rezerwy obowiązkowej dla środków w złotych, e) stopa inflacji, f) rentowność papierów dłuŝnych Skarbu Państwa. 3) innych, niŝ wskazane w pkt 1 prowadzonych w walutach obcych w przypadku, gdy zmianie ulegnie przynajmniej jeden z wymienionych czynników: a) stawka LIBOR/EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, b) stopa rezerwy obowiązkowej NBP dla walut. 3. Nową wysokość oprocentowania rachunku Bank moŝe wprowadzić: 1) w przypadku zmiennej stopy procentowej - w czasie obowiązywania umowy rachunku, 2) w przypadku stałej stopy procentowej w pierwszym dniu nowego okresu umownego. 4. Zawiadomienia o zmianach wysokości oprocentowania rachunków o zmiennej stopie procentowej przesyłane są Posiadaczowi rachunku w formie określonej w 28 ust NiezaleŜnie od postanowień ust. 4 informacje o wysokości stałej i zmiennej stopy procentowej środków pienięŝnych podawane są do wiadomości w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach, oprocentowane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich podjęcia, z zastrzeŝeniem postanowień szczególnych dotyczących wypłaty środków z rachunków lokat przed upływem okresu umownego. 2. Od środków pienięŝnych wpłaconych i podjętych w tym samym dniu nie nalicza się odsetek. 3. Dla celów obliczania odsetek od środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, Ŝe rok ma 365 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 4. Termin wypłaty, postawienia do dyspozycji lub dopisywania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach określają postanowienia szczególne dotyczące danego rodzaju rachunku lub Potwierdzenie. Bank moŝe dokonać zmiany terminu dopisywania odsetek w przypadkach, o których mowa w 18 ust. 2, w trybie opisanym w Za czynności i usługi świadczone na rzecz Posiadacza rachunku/pełnomocnika, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą. 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie. Bank moŝe dokonywać zmian Taryfy: 1) określonych w Taryfie - zgodnie z jej brzmieniem, lub 2) w przypadku: a) konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych, b) wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Bank, lub 3) w przypadkach innych niŝ wskazane w pkt. 1) lub 2) powyŝej - jeŝeli podwyŝszeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniŝszych czynników: a) stopa procentowa kredytu lombardowego NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, b) stopa procentowa redyskonta weksli NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, c) stopa procentowa referencyjna NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, d) stopa inflacji ( miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ) - o co najmniej 0,5 punktu procentowego, Strona 5 z 28 e) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. 3. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewniania na rachunku środków niezbędnych na pokrycie naleŝnych Bankowi opłat lub prowizji. 4. Bank obciąŝa rachunek naleŝnymi opłatami lub prowizjami, w tym mogącymi powodować wystąpienie zadłuŝenia na rachunku. ObciąŜanie rachunku nie wymaga składania odrębnych oświadczeń przez Posiadacza rachunku/pełnomocników lub Bank. W przypadku powstania niedozwolonego zadłuŝenia stosuje się postanowienia Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do opłat i prowizji związanych z rachunkami terminowych lokat oszczędnościowych. 7. Dysponowanie rachunkiem Posiadacz rachunku/pełnomocnik moŝe dysponować rachunkiem poprzez składanie zlecenia płatniczego: 1) w jednostkach Banku, 2) z wykorzystaniem kart bankowych, o ile takie karty zostały wydane i dany rachunek posiada taką funkcjonalność, 3) za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24, w przypadku udostępnienia usługi. 2. Bank wykonuje transakcje płatnicze na postawie zleceń płatniczych określonych w Regulaminie lub na podstawie odrębnych umów lub Regulaminów. 3. Szczegółowe zasady dysponowania wkładem zasady realizacji zleceń płatniczych określa Rozdział II niniejszego Regulaminu Identyfikacja Posiadacza rachunku/pełnomocnika przy składaniu zlecenia płatniczego jest uznawana jako wyraŝenie zgody na jej autoryzację. 2. Autoryzacja przez Posiadacza rachunku/pełnomocnika przy składaniu zlecenia płatniczego w jednostkach Banku następuje: - poprzez złoŝenie podpisu, zgodnego ze wzorem podpisu złoŝonym w Banku, na stosownym wydruku lub formularzu, - poprzez przedstawienie dokumentu identyfikującego toŝsamość. 3. W kaŝdym przypadku pracownik Banku ma prawo dokonać dodatkowej identyfikacji Posiadacza rachunku/pełnomocnika. 8. Wyciągi Bank przesyła Posiadaczowi rachunku na adres korespondencyjny podany w Karcie/ wniosku o otwarcie rachunku uniwersalnego raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg bankowy z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda rachunku, za który jest sporządzany wyciąg. 2. Bank zaprzestaje przesyłania wyciągów na adres korespondencyjny, zgodnie z ust. 1, w przypadku Posiadaczy rachunków, którym Bank udostępnił bankowość elektroniczną KB24 i którzy wyrazili zgodę na udostępnianie im wyciągów w tym systemie. Z chwilą wyraŝenia takiej zgody Bank bezpłatnie udostępnia Posiadaczowi rachunku wyciąg bankowy w bankowości elektronicznej KB Na podstawie odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku oraz za dodatkową opłatą przewidzianą w Taryfie Bank moŝe przesyłać wyciągi bankowe na adres korespondencyjny z częstotliwością większą niŝ miesięczna. Posiadacz rachunku jest zobowiązany sprawdzać na bieŝąco prawidłowość podawanego przez Bank salda rachunku. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda Posiadacz rachunku obowiązany jest zgłosić ten fakt Bankowi w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu. Niezgłoszenie niezgodności salda w wyŝej wskazanym terminie oznacza akceptację przez Posiadacza rachunku salda wskazanego na wyciągu. 4. Informacje o stanie rachunku dostępne są w jednostkach Banku oraz w serwisie bankowości elektronicznej KB Wypłata środków po śmierci Posiadacza rachunku 24 Bank zobowiązany jest wypłacić po śmierci Posiadacza rachunku z rachunków prowadzonych w Banku, kwoty: 1) poniesionych wydatków na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku, osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, z zastrzeŝeniem 9 ust. 1, 2) dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, z zastrzeŝeniem 9 ust. 2, 3) spadku, 4) wpłat na rachunki dokonanych przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo wynagrodzenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza Strona 6 z 28

4 rachunku, osobie wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub wynagrodzenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat Kwota wypłat z tytułu rozporządzenia wkładem na wypadek śmierci, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie moŝe być wyŝsza niŝ dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci na rzecz małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci moŝe być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w formie pisemnej w dowolnym czasie. 4. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku wydał więcej niŝ jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 1, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 5. Skuteczność dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wygasa z dniem zamknięcia rachunku, do którego została wydana. 26 Przy realizacji spadku zmarłego Posiadacza rachunku, wymagane jest przedłoŝenie przez spadkobierców: 1) prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, które powinno zawierać dane osobowe spadkodawcy, umoŝliwiające ustalenie, Ŝe zmarły był Posiadaczem rachunku, oraz 2) prawomocnego postanowienia Sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia na piśmie wszystkich spadkobierców o podziale kwot ulokowanych na rachunku - jeŝeli jest co najmniej dwóch spadkobierców. 10. Rozwiązanie umowy rachunku Posiadacz rachunku moŝe wypowiedzieć umowę rachunku w kaŝdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia, z zastrzeŝeniem ust Posiadacz rachunku moŝe rozwiązać umowę rachunku lokaty w kaŝdym czasie poprzez złoŝenie dyspozycji wypłaty środków pienięŝnych z danego rachunku. 3. Bank moŝe wypowiedzieć umowę rachunku z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z waŝnych powodów: 1) nieregulowania w terminie zobowiązań wobec Banku, 2) wycofania produktu /usługi z oferty Banku, 3) naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień wynikających z umowy ramowej, umowy rachunku oraz Regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 4) braku obrotów na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym przez okres kolejnych 3 miesięcy (bez uwzględniania operacji dopisywania odsetek i pobierania naleŝnych opłat/ prowizji), 5) przekroczenia przez Posiadacza rachunku kwoty udzielonego mu limitu kredytowego i nie dokonania spłaty kwoty przekroczenia tego limitu wraz z naleŝnymi odsetkami w terminie 14 dni licząc od dnia jego przekroczenia, 6) braku spłaty przez Posiadacza rachunku udzielonego mu limitu kredytowego lub odsetek. 7) braku środków na koncie oszczędnościowym przez okres 1 roku, 8) w przypadku rachunku otwartego na potrzeby spłat kredytu/ poŝyczki - wypowiedzenia umowy kredytu/ poŝyczki, spłacanego/ spłacanej za pośrednictwem tego rachunku, 9) w przypadku próby wyłudzenia lub wyłudzenia kredytu na szkodę Banku, 10) w przypadku podejrzenia wykorzystania rachunku do celów przestępczych, 11) braku moŝliwości wykonywania przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U t.j.). 4. Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank następuje na piśmie ze wskazaniem przyczyny. 5. Z zastrzeŝeniem postanowień Regulaminu dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków, rozwiązanie umowy rachunku powoduje zamknięcie rachunku, zaniechanie wykonywania dyspozycji oraz zaprzestanie naliczania oprocentowania. Bank wzywa Posiadacza rachunku do podania sposobu zadysponowania saldem. Z chwilą zamknięcia rachunku Bank przeksięgowuje zgromadzone na nim środki na odrębny, nieoprocentowany rachunek, o ile Posiadacz rachunku nie wskaŝe Bankowi innego sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na zamykanym koncie. 6. Rozwiązanie umowy rachunku następuje z chwilą uzyskania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku/ któregokolwiek ze Współposiadaczy rachunku wspólnego. 7. Rozwiązanie umowy rachunku wspólnego następuje takŝe w przypadku pozyskania przez Bank zaświadczenia o zmianie statusu dewizowego. Strona 7 z Informacje i zawiadomienia Bank zobowiązuje się informować Posiadacza rachunku o proponowanych zmianach w Regulaminie oraz Taryfie nie później niŝ 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia tych zmian w Ŝycie. 2. Zawiadomienie o zmianach przesyłane jest Posiadaczowi rachunku w formie: 1) papierowej na adres korespondencyjny podany w Karcie/ Wniosku o otwarcie rachunku uniwersalnego lub 2) elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną KB24 - w przypadku udostępnienia Posiadaczowi rachunku bankowości elektronicznej KB JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian Posiadacz rachunku/pełnomocnik nie zgłosi Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, Ŝe Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą proponowanego wejścia w Ŝycie zmian wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy Posiadacz rachunku/pełnomocnik zgłosi pisemny sprzeciw Bankowi, ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 4. Zawiadomienia inne niŝ wskazane w ust. 1 oraz dokumenty związane z prowadzonym kontem Bank przekazywać będzie Posiadaczowi rachunku w sposób wskazany w ust. 3 odpowiednio pkt. 1) albo pkt. 2) albo w inny uzgodniony z Posiadaczem rachunku sposób. 12. Postanowienia końcowe Adres zamieszkania podany w Karcie/ Wniosku o otwarcie rachunku uniwersalnego stanowi dla Banku podstawę ustalenia stałego miejsca zamieszkania do celów podatkowych. 2. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku deklaruje inne miejsce zamieszkania (państwo/terytorium) do celów podatkowych niŝ adres zamieszkania ustalony na podstawie dokumentu identyfikującego toŝsamość, to Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przedłoŝenia w Banku zaświadczenia o miejscu zamieszkania do celów podatkowych (zwanego dalej certyfikatem rezydencji), wydanego przez właściwy organ podatkowy zadeklarowanego państwa/ terytorium. 3. Bank stosuje przepisy wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, po złoŝeniu w Banku przez Posiadacza rachunku oryginału certyfikatu rezydencji. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do dostarczania certyfikatu rezydencji wystawionego w danym roku kalendarzowym i jego aktualizacji do końca miesiąca stycznia w kolejnym roku kalendarzowym Posiadacz rachunku/ Pełnomocnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Banku o wszelkich zmianach danych osobowych i kontaktowych zawartych w Karcie/ Wniosku o otwarcie rachunku uniwersalnego/ umowie rachunku osobiście w jednostce Banku lub w inny akceptowany przez Bank sposób. 2. Skutki niedopełnienia obowiązków wymienionych w ust. 1 obciąŝają Posiadacza rachunku/ Pełnomocnika Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku 2. Odpowiedź na reklamację, w zaleŝności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Posiadacz rachunku moŝe wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Banku do organu nadzoru. 5. Posiadacz rachunku moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. Spory pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ 8000 zł W przypadku powstania niedozwolonego zadłuŝenia na rachunku Bank zawiadomi Posiadacza rachunku o powstałym zadłuŝeniu i wezwie go do niezwłocznej spłaty zadłuŝenia. 2. W przypadku powstania niedozwolonego zadłuŝenia na rachunku, Bank za okres od dnia wystąpienia niedozwolonego zadłuŝenia na rachunku do dnia poprzedzającego dzień wpływu na rachunek środków Strona 8 z 28

5 likwidujących to zadłuŝenie nalicza odsetki od kwoty niedozwolonego zadłuŝenia z tytułu naleŝności głównej, według zmiennej stopy procentowej w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Stopa lombardowa NBP jest bazową stopą procentową i na dzień 10 października 2013 r. wynosi 4,00 % w skali roku. Zmiana wysokości stopy procentowej niedozwolonego zadłuŝenia następuje na skutek zmiany stopy lombardowej NBP i jest stosowana przez Bank bez uprzedzenia. Informację o wysokości aktualnej stopy procentowej niedozwolonego zadłuŝenia Bank przekazuje na stronie intranetowej Banku i w jednostkach Banku. Informacja o aktualnej wysokości stopy lombardowej NBP jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. 3. Posiadacz rachunku obowiązany jest spłacić zadłuŝenie występujące na rachunku oraz odsetki, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 7 dni od dnia powstania niedozwolonego zadłuŝenia. 4. Bank informuje, Ŝe na podstawie i na zasadach określonych w art. 105 Prawa bankowego, Bank jest uprawniony do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową instytucjom utworzonym przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, upowaŝnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17a, Warszawa, a na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, instytucje, o których mowa powyŝej, mogą udostępniać instytucjom finansowym będącym podmiotami zaleŝnymi od banków informacje o zobowiązaniach wynikających z umów dotyczących czynności bankowych. 5. W razie niespłacenia niedozwolonego zadłuŝenia lub odsetek w terminie określonym w ust. 2, Bank moŝe wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wobec Posiadacza rachunku. 6. Spłata niedozwolonego zadłuŝenia następuje z wpływów na rachunek. 7. Posiadacz rachunku upowaŝnia Bank do zaspokojenia w pierwszej kolejności swoich zobowiązań wobec Banku ze środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach zawartych umów, z wyłączeniem lokat terminowych W związku ze złoŝonym Oświadczeniem o poddaniu się egzekucji sądowej świadczeń pienięŝnych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, Posiadacz rachunku oświadcza, Ŝe Bank poinformował go o skutkach złoŝenia ww. oświadczenia, a w szczególności o moŝliwości wystawienia przez Bank, bez konieczności wytoczenia powództwa o zapłatę i prowadzenia sądowego postępowania rozpoznawczego, bankowego tytułu egzekucyjnego, który w przypadku nadania przez sąd klauzuli wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Posiadaczowi rachunku. 2. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości, Ŝe: a) wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego poprzedzone zostanie wysłaniem przez Bank wezwania do dobrowolnej spłaty zadłuŝenia w terminie wskazanym w tym wezwaniu, pod rygorem wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, b) Bank prześle Posiadaczowi rachunku pismo z zawiadomieniem o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego i skierowaniu do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. 3. Zawiadomienia Banku zostaną przesłane listem poleconym na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza rachunku. 34 Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Bank wolne są od zajęcia w toku sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego do wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 35 W relacjach pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem stosuje się język polski. 36 Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Bankiem jest następujący: W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 2. W przypadku, gdy zmianie ulegają przepisy zewnętrzne o charakterze bezwzględnie obowiązującym pierwszeństwo w stosunku do Regulaminu, mają te przepisy i obowiązują od daty wejścia ich w Ŝycie. 38 W kaŝdym czasie trwania stosunku umownego Posiadacz rachunku jest uprawniony do otrzymania w Jednostce Banku na jego Ŝądanie postanowień Umowy oraz informacji dotyczących: Banku, korzystania z usług płatniczych, opłat, stóp procentowych i kursów walutowych i komunikowania się. Bank udostępni te informacje w formie papierowej. Za zgodą Posiadacza rachunku informacje te mogą zostać mu dostarczone pocztą elektroniczną lub udostępnione pod adresem 39 Zakres usług świadczonych w placówkach partnerskich określa publikowany w nich Regulamin placówki partnerskiej. Strona 9 z 28 Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące dysponowania wkładem 1 Przez uŝyte w Regulaminie określenia w zakresie dysponowania rachunkiem naleŝy rozumieć: 1) Bank dłuŝnika Bank Zachodni WBK S.A., 2) Bank wierzyciela Bank, w którym wierzyciel prowadzi rachunek bankowy, 3) Data księgowania data wyraŝona w dniach roboczych, określająca: - dla przelewów zagranicznych (polecenie wypłaty) wychodzących dzień obciąŝenia rachunku Płatnika - co oznacza dzień, do którego Bank będzie naliczał odsetki od środków, którymi obciąŝono rachunek Płatnika, - dla przelewów zagranicznych (polecenie wypłaty) przychodzących dzień uznania rachunku Odbiorcy w Banku środkami otrzymanymi w ramach danego przelewu przychodzącego, co oznacza dzień, od którego Bank będzie naliczał odsetki od środków, którymi uznano rachunek Odbiorcy, 4) Data uznania rachunku Banku Zachodniego WBK S.A. dzień roboczy w Banku Zachodnim WBK S.A., w którym Bank otrzyma od banku zagranicznego (lub krajowego) środki przeznaczone na realizację danego przelewu przychodzącego, 5) Dostawca usług płatniczych Odbiorcy (Bank Beneficjenta) zwany dalej dostawcą Odbiorcy bank rozliczający z Odbiorcą otrzymane na jego rzecz przelewy, 6) Dostawca usług płatniczych Płatnika (Bank Zleceniodawcy) zwany dalej dostawcą Płatnika bank realizujący zlecenia płatnicze, złoŝone przez Płatnika, 7) Dzień roboczy - dzień nie będący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy, w kraju dostawcy Płatnika lub dostawcy Odbiorcy, 8) Dzień roboczy w jednostce Banku Zachodniego WBK S.A. dzień nie będący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy wyraŝony w godzinach, w których w Banku odbywa się proces przetwarzania przelewów krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty) wychodzących i przychodzących, 9) EUROPrzelew rodzaj przelewu zagranicznego (polecenia wypłaty) wychodzącego, spełniający wymogi SEPA CT (SEPA Credit Transfer) i przetwarzany wyłącznie w trybie automatycznym STP, 10) IBAN - standard, w jakim prezentowane są numery rachunków bankowych stosowany w rozliczeniach zagranicznych krajów członkowskich UE oraz innych krajów stosujących standard IBAN, 11) Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez uŝytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez uŝytkownika do złoŝenia zlecenia płatniczego w tym między innymi zasady obowiązujące dla bankowości elektronicznej KB24 określone w regulaminie dot. bankowości elektronicznej Banku (KB24), 12) Karta płatnicza karta wydawana przez Bank do danego rachunku, 13) Klauzula kosztowa w przelewach zagranicznych (polecenie wypłaty) stosowane są trzy typy klauzul kosztowych: SHA koszty ponoszone są stronami tzn. koszty dostawcy Płatnika ponosi Płatnik przelewu, a pozostałe koszty (w tym koszty banków pośredniczących i dostawcy Odbiorcy) ponosi Odbiorca płatności. (UWAGA: w przypadku przelewów SEPA CT oraz przelewów UUP banki pośredniczące nie mogą pomniejszać kwoty transakcji płatniczej o opłaty związane z wykonaniem tej transakcji). W bankowości elektronicznej KB24 opcję tą określa się wybierając koszty i prowizje Banku pokrywa: zleceniodawca oraz koszty i prowizje banku zagranicznego pokrywa: beneficjent. BEN wszystkie koszty związane z realizacją przelewu zagranicznego ponoszone są przez Odbiorcę płatności w przypadku przelewów zagranicznych wychodzących koszty naleŝne Bankowi potrącane są z kwoty przelewu zagranicznego. W bankowości elektronicznej KB24 opcję tą określa się wybierając koszty i prowizje Banku pokrywa: beneficjent oraz koszty i prowizje banku zagranicznego pokrywa: beneficjent. OUR wszystkie koszty związane z realizacją przelewu zagranicznego (koszty dostawcy Płatnika, koszty banków pośredniczących oraz koszty dostawcy Odbiorcy) ponoszone są przez Płatnika. W przypadku przelewów zagranicznych wychodzących koszty banków pośredniczących i dostawcy Odbiorcy ponoszone są przez Płatnika w postaci zryczałtowanej opłaty ponoszonej z góry. W bankowości elektronicznej KB24 opcję tą określa się wybierając koszty i prowizje Banku pokrywa: zleceniodawca oraz koszty i prowizje banku zagranicznego pokrywa: zleceniodawca, 14) Kod BIC (adres SWIFT) unikalny międzynarodowy kod, identyfikujący w sposób jednoznaczny dostawcę usług płatniczych, składający się z 8 lub 11 znaków. Kod Centrali Banku KRDBPLPW lub WBKPPLPP, 15) Maksymalny czas wykonania przelewu wyraŝony w dniach roboczych czas określony od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank do momentu uznania rachunku dostawcy Odbiorcy, 16) Moment otrzymania zlecenia przez Bank jest to moment, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank z uwzględnieniem godziny granicznej wskazanej przez Bank właściwej dla danego trybu realizacji, godziny podawane są do wiadomości klientów Banku w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku 17) NRB standard, w jakim prezentowane są numery rachunków bankowych stosowany w rozliczeniach krajowych, 18) Odbiorca (Beneficjent) wskazana w przelewie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której rachunek ma być uznany w wyniku realizacji przelewu. W przypadku polecenia zapłaty - wierzyciel, który składa zlecenie polecenia zapłaty na podstawie zgody udzielonej przez płatnika, Strona 10 z 28

6 19) Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 20) Płatnik (Zleceniodawca) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, strona Umowy, składająca zlecenie płatnicze w ramach rachunku bankowego prowadzanego w Banku. W przypadku polecenia zapłaty - dłuŝnik, który udzielił zgody na obciąŝanie swojego rachunku płatniczego kwotami polecenia zapłaty, wynikającymi z zobowiązań wobec odbiorcy, 21) Polecenie przelewu/(podatki) zlecenie płatnicze przeznaczone do regulowania płatności podatkowych na rzecz Urzędów Skarbowych, na dedykowanym dla tej formy płatności formularzu, 22) Polecenie przelewu/(zus) zlecenie płatnicze przeznaczone wyłącznie do regulowania płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), na dedykowanym dla tej formy płatności formularzu, 23) Polecenie przelewu z odroczoną datą realizacji zlecenie płatnicze wystawione w PLN przez Płatnika, ze wskazanego (jednego) rachunku bankowego, polecające dostawcy Płatnika uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy określoną kwotą, w podanej przez Płatnika dacie, 24) Polecenie zapłaty - obciąŝenie określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika i uznanie tą kwotą rachunku płatniczego odbiorcy, na podstawie udzielonej przez płatnika zgody, 25) Przelew krajowy - polecenie przelewu - zlecenie płatnicze wystawione w PLN przez Płatnika, ze wskazanego (jednego) rachunku bankowego, polecające dostawcy Płatnika uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy w Polsce określoną kwotą, 26) Przelew wewnętrzny przelew w złotych lub w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku (w tym przelewy wewnętrzne z przewalutowaniem), 27) Przelew zagraniczny (polecenie wypłaty) to zlecenie płatnicze w: - walucie obcej do lub z banku zagranicznego, - walucie obcej do lub z banku krajowego, - PLN do lub z banku zagranicznego, 28) Przelew zagraniczny podlegający ustawie o usługach płatniczych zwany dalej przelew UUP to przelew zagraniczny wychodzący lub przychodzący spełniający następujące warunki: a) realizowany w walucie EUR, w PLN lub w walucie innego państwa członkowskiego oraz b) jeden dostawca (dostawca Płatnika lub dostawca Odbiorcy) prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a drugi na terytorium innego państwa członkowskiego oraz c) zlecenie płatnicze z opcją kosztową SHA. Bank dopuszcza, takŝe zlecenia płatnicze z opcją kosztową OUR, 29) Przelew zagraniczny nie podlegający ustawie o usługach płatniczych zwany dalej przelew nie UUP przelew zagraniczny nie spełniający warunków określonych dla przelewu UUP, 30) Przelew zagraniczny (polecenie wypłaty) przychodzący w tym spełniający wymogi SEPA (SEPA Credit Transfer) oraz przelew UUP bezwarunkowe zlecenie płatnicze (przelew zagraniczny) otrzymane w PLN lub w walutach obcych polecające Bankowi uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy określoną kwotą, 31) Przelew zagraniczny (polecenie wypłaty) wychodzący bezwarunkowe zlecenie płatnicze (przelew zagraniczny) wystawione w PLN lub w walutach obcych przez Płatnika, ze wskazanego (jednego) rachunku bankowego, polecające dostawcy Odbiorcy uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy określoną kwotą lub wypłatę tej kwoty wskazanemu Odbiorcy, 32) Referencyjny kurs walutowy kurs walutowy udostępniany przez Bank w Tabeli kursów BZWBK, 33) Reklamacja jest to dyspozycja Płatnika lub Odbiorcy składana w Banku i mająca na celu wyjaśnienie niewykonania, nienaleŝytego wykonania bądź wykonania nieautoryzowanego przelewu krajowego lub zagranicznego oraz wpłaty i wypłaty gotówki, 34) SEPA Single Euro Payment Area Jednolity Obszar Płatności w Euro, 35) Spread walutowy róŝnica pomiędzy kursem sprzedaŝy a kursem kupna dewiz ogłaszany przez Bank w Tabeli kursów BZWBK, 36) STP i STP-plus (Straight Through Processing) tryby automatycznego przekazywania i rozliczania przelewów zagranicznych spełniających warunki ściśle określone w Regulaminie, 37) SWIFT - Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych, 38) Tabela kursów BZWBK/tabela aktualna tabela ogłoszona przez Bank zawierająca m.in. kursy kupna i sprzedaŝy dewiz. Bank ogłasza Tabelę w kaŝdy dzień roboczy przynajmniej raz dziennie. Kursy w Tabeli kursów BZWBK są wyznaczone w oparciu o kurs średni BZWBK. Kurs kupna dewiz wyraŝony jest wzorem [kurs średni BZWBK x (1 procentowy spread walutowy/2)]. Kurs sprzedaŝy dewiz wyraŝony jest wzorem [kurs średni BZWBK x (1+ procentowy spread walutowy /2)], 39) Transakcja płatnicza działanie zainicjowane przez Płatnika lub Odbiorcę polegające na dokonaniu wpłaty, transferu lub wypłaty środków pienięŝnych, 40) Tryb ekspresowy przyspieszona data księgowania przelewu zagranicznego wychodzącego, wykonywana na wyraźne Ŝyczenie Płatnika z datą księgowania wcześniejszą aniŝeli standardowa dla danego rodzaju przelewu i przyjęciem do realizacji danego dnia roboczego, zgodnie z godzinami granicznymi dla przelewów zagranicznych, 41) Unikatowy identyfikator kombinacja, liter, liczb lub symboli określona przez dostawcę dla uŝytkownika, która jest dostarczana przez jednego uŝytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego uŝytkownika biorącego udział w danej transakcji płatniczej lub jego rachunku płatniczego. Przyjmuje się, Ŝe unikatowym identyfikatorem będzie numer rachunku bankowego w standardzie NRB/ IBAN, 42) UŜytkownik Płatnik lub Odbiorca, 43) Waluta obca - pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, wyszczególnione w tabeli kursów walut stosowanych przez Bank, 44) Wpłata zlecenie płatnicze powodujące uznanie rachunku, 45) Wpłata gotówki zlecenie płatnicze polegające na przekazaniu do Banku gotówki (banknotów i monet), celem uznania rachunku, 46) Wymogi SEPA Bank realizuje przelewy zagraniczne przychodzące i wychodzące spełniające wymogi SEPA (SEPA Credit Transfer), jako pośredni uczestnik EBA Step2. Wymogi SEPA Credit Transfer są równoznaczne z aktualnymi warunkami przetwarzania w trybie STP dla przelewów zagranicznych przychodzących i wychodzących określonymi w Regulaminie, 47) Wypłata zlecenie płatnicze powodujące obciąŝenie rachunku, 48) Wypłata gotówki zlecenie płatnicze polegające na podjęciu gotówki (banknotów i monet), powodujące obciąŝenie rachunku, 49) Zgoda zgoda płatnika na obciąŝanie jego rachunku płatniczego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań, 50) Zlecenie płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej. 1. Przelewy krajowe, przelewy wewnętrzne, operacje gotówkowe zasady podstawowe 2 Zlecenia płatnicze mogą być składane w formie: 1. ustnego zlecenia, 2. pisemnego zlecenia na: 1) formularzu standardowym Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa, 2) formularzu Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa (ZUS) w przypadku rozliczeń z tytułu składek ZUS, 3) formularzu Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa (PODATKI) - rozliczenia płatności podatkowych na rzecz Urzędów Skarbowych, 4) na formularzu: Dyspozycja zlecenia stałego 5) na druku niestandardowym Polecenie przelewu, 6) zlecenia złoŝonego poprzez bankowość elektroniczną KB Bank przy kwalifikacji zleceń płatniczych do realizacji stosuje godziny graniczne podawane do wiadomości Klientów Banku w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej 2. Zlecenia płatnicze złoŝone po godzinach podawanych do wiadomości Klientów Banku w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku uznaje się za otrzymane do realizacji pierwszego dnia roboczego w Banku Zachodnim WBK S.A. po tym dniu. 3. Zlecenia płatnicze wpłat gotówkowych Bank wykona poprzez przekazanie środków na rachunek prowadzony w Banku w dniu otrzymania środków. 4. Posiadacz rachunku moŝe określić inną, późniejszą datę realizacji zlecenia niŝ dzień realizacji zlecenia wynikający z zasady opartej na definicji dnia roboczego w Banku Zachodnim WBK S.A. tzw. polecenia przelewu z odroczoną datą realizacji. Usługa dostępna tylko w bankowości elektronicznej KB Polecenia przelewu z odroczoną datą realizacji zostaną zarejestrowane w systemie informatycznym w dniu ich otrzymania przez Bank, zgodnie ze wskazaną w zleceniu datą realizacji. Środki zostaną przekazane na rachunek banku Odbiorcy we wskazanej dacie, jeŝeli wskazana data jest dniem roboczym w Banku Zachodnim WBK S.A. W innym przypadku środki zostaną przekazane na rachunek banku Odbiorcy w najbliŝszym dniu roboczym w Banku Zachodnim WBK S.A. przypadającym po wskazanej dacie. 6. Za maksymalny czas realizacji przelewu krajowego uznaje się termin liczony od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank do momentu uznania rachunku dostawcy Odbiorcy, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. W przypadku gdy Bank otrzyma zlecenie płatniczego w postaci papierowej, maksymalny czas realizacji przelewu krajowego wynosi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia Bank realizuje zlecenia płatnicze (uznania/ obciąŝenia rachunków), które mogą być składane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Strona 11 z 28 Strona 12 z 28

7 2. W przypadku, gdy wykonanie zlecenia płatniczego wymaga dokonania przewalutowania, Bank stosuje odpowiednie kursy kupna lub sprzedaŝy walut obcych wyszczególnione w Tabeli kursów BZ WBK obowiązującej w Banku w dniu realizacji zlecenia: a) dla transakcji gotówkowych kurs dla pieniędzy, b) dla transakcji bezgotówkowych kurs dla dewiz. 3. O ile umowa nie stanowi inaczej, zlecenia obciąŝenia wykonywane są do wysokości salda lub przyznanego limitu kredytowego. 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków mogą ustalać dodatkowe warunki dokonywania zlecenia uznania/ obciąŝenia Bank realizuje zlecenia płatnicze - obciąŝenia rachunków - po spełnieniu następujących warunków: 1) złoŝeniu prawidłowo i czytelnie wypełnionego zlecenia płatniczego na odpowiednim formularzu lub podaniu ustnie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowego wykonania zlecenia i dokonania stosownych księgowań, 2) złoŝeniu na zleceniu przez Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika podpisu zgodnego z wzorem podpisu złoŝonym w Banku, 3) przedłoŝenia dokumentu identyfikującego toŝsamość osoby składającej zlecenie płatnicze obciąŝenia rachunku - z uwzględnieniem postanowień Rozdziału I 22, 4) pozytywnej identyfikacji toŝsamości składającego zlecenie płatnicze, zgodnej ze zleceniem, (w tym legitymowaniu się dokumentem identyfikującym toŝsamość, nie zniszczonym w stopniu uniemoŝliwiającym lub utrudniającym identyfikację Klienta), 5) zgodności danych Posiadacza rachunku zawartych w dokumencie identyfikującym toŝsamość z danymi posiadanymi przez Bank, 6) zapewnienia środków na rachunku w wymaganej kwocie (przelewu wraz z naleŝnymi opłatami i prowizjami), 7) przekazaniu przez osobę składającą zlecenie obciąŝenia wszystkich wymaganych danych do jego realizacji, w tym unikatowego identyfikatora w postaci numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie NRB/IBAN, 8) moŝliwości sprawdzenia w systemie operacyjnym Banku dostępności środków niezbędnych do realizacji zlecenia (na podstawie informacji o saldzie rachunku), 9) w przypadku wypłaty gotówki - wcześniejszym zgłoszeniu przez wypłacającego, kwoty wypłaty wymaganej w danej jednostce Banku na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), 10) braku zakazu dokonywania obciąŝeń rachunku wydanego przez Sąd, Prokuratora lub organ egzekucyjny. 2. W innych przypadkach Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia obciąŝenia. 6 Bank wykonuje zlecenie płatnicze zawierające wszystkie informacje potrzebne dla prawidłowego wykonania i zaksięgowania zlecenia płatniczego, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Bank nie przyjmuje zleceń płatniczych składanych drogą korespondencyjną, chyba, Ŝe zlecenie płatnicze zostało złoŝone w związku z dyspozycją zamknięcia rachunku składaną drogą korespondencyjną lub co innego wynika z odrębnych umów lub regulaminów. 2. Przelewy krajowe zasady realizacji 7 1. Bank realizuje przelewy krajowe na podstawie zleceń płatniczych (uznania/obciąŝenia rachunków) składanych przez Posiadaczy rachunków lub inne osoby (zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Banku). 2. Zlecenia płatnicze (obciąŝenia rachunków) realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24, wymagają poprawnego wypełnienia wszystkich wskazanych w serwisach pól zgodnie z regulaminem w sprawie bankowości elektronicznej Banku KB Polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez innego niŝ Bank dostawcę krajowego o wartości powyŝej złotych polskich realizowane są wyłącznie w systemie SORBNET, z wyłączeniem: przelewów na rachunki ZUS, przelewów na rachunki organów podatkowych, przelewów na rachunki prowadzone przez dostawców nie będących uczestnikami systemy SORBNET. 4. Nie podlegają odwołaniu zlecenia płatnicze, które w momencie otrzymania przez Bank zostały zarejestrowane w systemie informatycznym Banku (z wyjątkiem zleceń stałych, dla których zasady odwołania określa ust. 5 pkt 3). W przypadku polecenia przelewu z odroczoną datą realizacji, Płatnik moŝe odwołać zlecenie płatnicze, nie później niŝ do końca dnia roboczego Banku poprzedzającego wskazany dzień obciąŝenia rachunku. 5. Zlecenia stałe: 1) Zlecenie stałe jest zleceniem płatniczym polegającym na obciąŝeniu jednego rachunku Posiadacza określoną kwotą i uznawaniu tą kwotą rachunku odbiorcy w określonych przez Posiadacza cyklach, co najmniej dwukrotnie. W momencie jego złoŝenia znane są kwoty i terminy realizowanych płatności. Strona 13 z 28 2) Nowe dyspozycje zlecenia stałego Bank przyjmuje tylko z rachunków Ekstrakonto, Kont dla MłodzieŜy, Kont Osobistych, rachunków dla osób pobierających naukę oraz rachunków a vista w PLN i w walutach obcych, z zastrzeŝeniem pkt 3 poniŝej. 3) Bank realizuje zlecenia stałe w walutach obcych wyłącznie pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank w tej samej walucie, co waluta zlecenia płatniczego 4) Bank nie realizuje zleceń stałych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), płatności podatkowych, na rzecz Urzędów Skarbowych lub innych organów podatkowych, przelewów w systemie Sorbnet oraz przelewów zagranicznych. 5) Posiadacz moŝe odwołać, zmodyfikować zlecenie stałe przynajmniej na jeden dzień roboczy przed terminem realizacji, tą sama drogą jaką zostało ustanowione, w formie pisemnego oświadczenia Posiadacza rachunku złoŝonego w jednostce Banku prowadzącej rachunek lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB Bank nie udostępnia usługi przelewów w systemie Express Elixir, z rachunków prowadzonych w jednostkach Kredyt Banku S.A, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK S.A.. 7. Polecenie przelewu (uznanie rachunku), które wpłynie do Banku, zostanie zaksięgowane w systemie informatycznym Banku na rachunku Odbiorcy w dniu otrzymania. 3. Przelewy wewnętrzne z przewalutowaniem zasady realizacji 8 1. Bank realizuje przelewy wewnętrzne w PLN oraz w walutach obcych w których prowadzi rachunki. 2. Przelewy wewnętrzne z przewalutowaniem mogą być składane: za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24 (w walutach dostępnych w serwisie) lub w jednostkach Banku. 3. Klient, za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24, moŝe zlecić realizację przelewu wewnętrznego z przewalutowaniem jedynie w walucie, w której prowadzony jest obciąŝany rachunek. 4. Zlecenia przelewów wewnętrznych z przewalutowaniem realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24, wymagają poprawnego wypełnienia wszystkich wskazanych w serwisie pól zgodnie z regulaminem bankowości elektronicznej Banku KB W odniesieniu do przelewów wewnętrznych z przewalutowaniem Bank uznaje rachunek odbiorcy niezwłocznie, nie później niŝ do końca dnia roboczego Banku następującego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego. 4. Wpłaty gotówki na rachunek własny zasady realizacji 9 Posiadacz rachunku moŝe dokonać wpłaty gotówki poprzez złoŝenie zlecenia płatniczego w jednostce Banku. W przypadku złoŝenia zlecenia płatniczego w placówce partnerskiej uwzględnia sie zasady obowiązujące w placówkach partnerskich, zgodnie z publikowanym w nich Regulaminem placówki partnerskiej Wpłata gotówki 1 moŝe być dokonywana w formie otwartej lub zamkniętej. Dokonywanie wpłat w formie zamkniętej regulują oddzielne przepisy Umowy ws wpłat w formie zamkniętej. 2. Wpłat gotówki w PLN dokonuje się na podstawie: 1) ustnego zlecenia Posiadacza rachunku, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, autoryzowanego podpisem złoŝonym na tym wydruku 2, 2) formularza dokumentu standardowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa. 3. Wpłat gotówki w walutach obcych dokonuje się na podstawie: 1) ustnego zlecenia Posiadacza rachunku, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, autoryzowanego podpisem złoŝonym na tym wydruku, 2) formularza wewnętrznego Banku. 11 Warunkiem przyjęcia przez Bank zlecenia wpłaty gotówki jest: 1) podanie przez wpłacającego prawidłowego numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty w standardzie NRB (unikatowego identyfikatora), 2) podanie przez wpłacającego kwoty wpłaty oraz rodzaju waluty (słownie), 3) wylegitymowanie się wpłacającego dokumentem identyfikującym toŝsamość, jeŝeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, 4) podanie źródła pochodzenia środków, jeŝeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, 5) dla zleceń składanych w formie papierowej - wypełnienie dowodu wpłaty czytelnie, w sposób umoŝliwiający odczytanie danych, koniecznych do realizacji zlecenia. 1 Nie dopuszcza się przyjmowania wpłat gotówki na rachunki Komitetów Wyborczych 2 Dotyczy wpłat gotówki w formie otwartej do kasy Banku Strona 14 z 28

8 5. Wypłaty gotówki z rachunku własnego zasady realizacji Posiadacz rachunku moŝe dokonać wypłaty gotówki poprzez złoŝenie zleceń w jednostkach Banku, z uwzględnieniem postanowień dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków. 2. Wypłat gotówki z rachunków dokonuje się: 1) na podstawie ustnego zlecenia, potwierdzonego wydrukiem z systemu informatycznego Banku, 2) na podstawie formularzy bankowych, 3) innych formularzy, zgodnie z odrębnymi przepisami Banku, 4) po wcześniejszym zgłoszeniu na formularzu obowiązującym w Banku wypłaty gotówki (awizowania) w przypadkach o których mowa w Wypłatę gotówki w kwocie powyŝej złotych polskich (lub równowartości złotych polskich w innej walucie) dziennie, dokonywaną w jednostce Banku, z wyjątkiem wypłaty dokonywanej pierwszego dnia po zakończeniu okresu umownego terminowej lokaty oszczędnościowej, naleŝy awizować: - 2 dni robocze Banku przed planowanym terminem wypłaty - dla wypłat w złotych polskich, - 5 dni roboczych Banku przed planowanym terminem wypłaty - dla wypłat w innej walucie. 6. Przelewy krajowe, przelewy wewnętrzne, operacje gotówkowe - postępowanie reklamacyjne i odszkodowawcze oraz odpowiedzialność Płatnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji do nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej. 2. Reklamacja składana jest w jednostce Banku, który prowadzi rachunek Zleceniodawcy lub w jednostce, która przyjęła transakcję płatniczą do realizacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe reklamacje dotyczące wpłat/ wypłat gotówki w formie otwartej mogą być składane wyłącznie w jednostce, w której dana transakcja była realizowana. 3. Bank przyjmuje reklamacje złoŝone zgodnie z trybem określonym w Rozdziale I 31 niniejszego Regulaminu. 4. Reklamację do złoŝonego w Banku zlecenia wykonania polecenia przelewu moŝe złoŝyć wyłącznie Płatnik. 5. Reklamację dotyczącą otrzymanego przez Bank przelewu, który został zaksięgowany na rachunku Odbiorcy, mogą złoŝyć osoby mające prawo do dysponowania tym rachunkiem. 6. Reklamację dotyczącą przelewu wewnętrznego z przewalutowaniem moŝe złoŝyć zarówno Płatnik jak i Odbiorca. 7. Odbiorca ma prawo do reklamowania braku wpływu na rachunek, o ile Odbiorca udostępni dokument lub informacje, na podstawie których Bank jest w stanie rozpatrzeć reklamację. 8. Bank na wniosek Płatnika/Odbiorcy niezwłocznie podejmuje działania mające na celu prześledzenie reklamowanej transakcji i powiadomi Płatnika/Odbiorcę o ich wyniku. 9. W przypadku, gdy Bank ponosi odpowiedzialność za błędnie wykonane polecenie przelewu, bez zbędnej zwłoki zwraca na rachunek Płatnika kwotę przelewu i podejmuje działania w celu prawidłowego wykonania zlecenia. 10. W odniesieniu do rachunków nie będących rachunkami płatniczymi, o ile umowa ramowa lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wysokość odszkodowania za przekroczenie terminów realizacji transakcji płatniczych określonych w umowie za kaŝdy dzień opóźnienia spowodowanego przez Bank jest równa kwocie stanowiącej równowartość odsetek, które uzyskałby Posiadacz rachunku lokując w tych dniach przekazane do rozliczenia środki na terminowej lokacie oszczędnościowej overnight w złotych polskich w Banku. W przypadku wykazania przez Posiadacza rachunku faktu poniesienia przez niego szkody w wysokości przewyŝszającej wysokość odszkodowania ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Posiadacz rachunku moŝe zaŝądać od Banku odszkodowania uzupełniającego. W odniesieniu do płatności UUP zasady odpowiedzialności Banku regulują postanowienia 15 ust Bank informuje, iŝ roszczenia Płatnika z tytułu niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej wygasają, jeŝeli Płatnik nie powiadomi Banku o stwierdzonych niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcjach niezwłocznie jednak nie później niŝ 13 miesięcy od daty obciąŝenia jego rachunku lub braku wykonania takiego obciąŝenia Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje: 1) W przypadku stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej transakcji (z zastrzeŝeniem 27 ust.5) Bank niezwłocznie zwróci Płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji oraz przywróci obciąŝony rachunek płatniczy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 2) Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeŝeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: a. posłuŝenia się utraconym przez Płatnika albo skradzionym Płatnikowi instrumentem płatniczym lub b. przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia przez Płatnika obowiązków właściwego zabezpieczenia instrumentu płatniczego określonych w regulaminie bankowości elektronicznej Banku KB24. 3) Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeŝeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków właściwego zabezpieczenia instrumentu płatniczego określonych w regulaminie bankowości elektronicznej Banku KB24. 4) Po dokonaniu zgłoszenia - stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przewłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu - Płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze chyba, Ŝe Płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 2. Odpowiedzialność Banku za wykonanie transakcji płatniczych: 1) JeŜeli Bank występuje w roli dostawcy Płatnika to ponosi odpowiedzialność wobec Płatnika za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej (z zastrzeŝeniem 27 ust.5) z wyłączeniem: w przypadku siły wyŝszej lub jeŝeli niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa oraz jeŝeli udowodni, Ŝe rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z określoną dla przelewów UUP datą księgowania. Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie dyspozycji płatniczych tylko zgodnie z podanym przez płatnika unikatowym identyfikatorem - numerem rachunku bankowego w standardzie NRB/ IBAN, niezaleŝnie od innych informacji podanych przez Płatnika np. danych odbiorcy przelewu. 2) JeŜeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 1 niezwłocznie zwróci Płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji oraz przywróci obciąŝony rachunek płatniczy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej. 3) JeŜeli Bank występuje w roli dostawcy Odbiorcy i rachunek Banku został uznany zgodnie z określoną dla przelewów UUP datą księgowania, to Bank ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej i w takim przypadku niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę transakcji płatniczej lub uznaje rachunek Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia rachunku płatniczego do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej. 4) Odpowiedzialność Banku określona w pkt. 1 3 obejmuje takŝe opłaty oraz odsetki, którymi został obciąŝony uŝytkownik w rezultacie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej. 7. Polecenie zapłaty zasady realizacji Polecenie zapłaty jest usługą płatniczą polegającą na obciąŝaniu rachunku płatnika na skutek zleceń płatniczych inicjowanych przez odbiorcę, dokonywanych na podstawie udzielonej przez tego Płatnika zgody na obciąŝanie rachunku, w ramach których z rachunku wykonywane są transakcje płatnicze w kwotach i terminach określonych przez odbiorcę w poszczególnych zleceniach płatniczych. 2. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych polskich za pośrednictwem Banku Odbiorcy i Banku Płatnika. Warunkiem udostępniania usługi polecenia zapłaty jest: a) złoŝenie przez Płatnika zgody na obciąŝenie jego rachunku kwotami określonymi przez odbiorcę, która zawiera co najmniej następujące dane: - Imię i nazwisko Płatnika, - Numer rachunku Płatnika w formacie NRB, - Identyfikator Odbiorcy, - Identyfikator płatności uzgodniony z odbiorcą, b) zgodność podpisu złoŝonego na formularzu zgody na obciąŝanie rachunku Płatnika ze wzorem złoŝonym w Banku w przypadku, gdy formularz ten został złoŝony w formie papierowej. 3. Płatnik zobowiązany jest do zapewnienia środków wystarczających do zaspokojenia naleŝności Odbiorcy w określonych przez niego terminach płatności najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności. 4. Płatnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w kaŝdym czasie zgody na obciąŝanie rachunku w trybie przewidzianym dla udzielenia tej zgody. 5. Płatnik, który cofnął zgodę na obciąŝanie rachunku zobowiązany jest poinformować o tym Odbiorcę poprzez dostarczenie mu odwołania. 6. Przyjęcie cofnięcia zgody przez Bank skutkuje zaprzestaniem realizacji polecenia zapłaty, a przez Odbiorcę powinno skutkować zaprzestaniem wysyłania zleceń obciąŝenia rachunku bankowego Płatnika. 7. Posiadaczowi rachunku/płatnikowi przysługuje prawo do zwrotu kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty, bez obowiązku wskazania przyczyny, w terminie 8 tygodni od dnia obciąŝenia rachunku. Bank uznaje rachunek płatnika zwracaną kwotą, powiększoną o ewentualne naleŝne odsetki z tytułu oprocentowania rachunku, niezwłocznie, nie później jednak niŝ w następnym dniu roboczym Banku albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Dyspozycję zwrotu Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć wyłącznie w jednostce Banku. 8. Bank (Płatnika) moŝe odmówić realizacji polecenia zapłaty w następujących przypadkach: Strona 15 z 28 Strona 16 z 28

9 1) płatnik nie udzielił Bankowi zgody na realizację poleceń zapłaty w cięŝar jego rachunku bankowego lub teŝ cofnął wcześniej udzieloną zgodę, 2) środki na rachunku bankowym płatnika są niewystarczające na pokrycie pełnej kwoty otrzymanego polecenia zapłaty, 3) środki na rachunku płatnika zostały zajęte przez organy do tego upowaŝnione, 4) rachunek bankowy dłuŝnika został zamknięty, 5) płatnik złoŝył dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty. 9. Posiadacz rachunku, korzystający z usług bankowości elektronicznej KB24 lub będący posiadaczem karty płatniczej wydanej do rachunku moŝe wyrazić zgodę na obciąŝenie rachunku telefonicznie z wykorzystaniem numerem telefonu w godzinach od 8:00 do 19:00 w dniach roboczych Banku w przypadku uzgodnienia z Bankiem takiego sposobu wyraŝania zgody. 8. Przelewy zagraniczne (polecenia wypłaty) 8.1. Zasady realizacji Bank przyjmuje do realizacji następujące rodzaje przelewów: 1) przelewy zagraniczne wychodzące (w tym: EUROPrzelew SEPA CT, przelewy UUP), 2) przelewy zagraniczne przychodzące (w tym: SEPA Credit Transfer, przelewy UUP). 2. Bank informuje, Ŝe w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pienięŝnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, dostęp do danych osobowych Posiadacza moŝe mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyraŝony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 3. Bank realizuje przelewy zagraniczne wychodzące wyłącznie na podstawie: 1) zlecenia płatniczego Posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku, 2) zlecenia płatniczego składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem oferowanej przez Bank bankowości elektronicznej KB24 (jako przelewy standardowe lub EUROPrzelew SEPA) lub w formie papierowej, na formularzach dostępnych w jednostkach Banku. 4. Bank realizuje przelewy zagraniczne przychodzące na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy Płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy w Banku. 5. Bank wykonuje zlecenia płatnicze zawierające wszystkie informacje potrzebne do ich prawidłowego wykonania i dokonania stosownych księgowań. 6. Bank realizuje przelewy zagraniczne w walutach obcych dostępnych w Tabeli Kursów Banku, przy czym przesyłane za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24 mogą być wystawiane wyłącznie w walutach dostępnych w serwisach Tryby przetwarzania Bank realizuje przelewy zagraniczne (polecenia wypłaty) ze względu na sposób przetwarzania: 1) tryb automatyczny: a) STP - jeŝeli zostaną spełnione warunki określone dla tego trybu, b) STP-plus, jeŝeli zostaną spełnione warunki określone dla tego trybu, 2) tryb ręczny NON-STP. 2. Zakwalifikowanie danego przelewu do automatycznego trybu przetwarzania wiąŝe się ze spełnieniem przez przelew zagraniczny wychodzący/ przychodzący ściśle określonych warunków: 1) warunki dla przelewów zagranicznych wychodzących: Tryb STP Tryb STP- plus SEPA Credit Transfer klauzula kosztowa SHA (przy czym dla SEPA CT dowolna klauzula kosztowa (BEN/SHA/OUR) wprowadzono zakaz potrącania kosztów banków pośredniczących) waluta EUR kaŝda waluta obca, w której Bank dokonuje płatności bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA kraje UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, wszystkie kraje (o ile przepisy prawne nie zabraniają Szwajcaria oraz wskazane terytoria zaleŝne państw UE wysyłania do tego kraju płatności w danej walucie lub z danego tytułu) wskazanie BIC dostawcy usług płatniczych Odbiorcy wskazanie BIC dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w przeznaczonym do tego polu w przeznaczonym do tego polu wskazanie rachunku Odbiorcy w formacie IBAN wskazanie rachunku Odbiorcy w formacie IBAN (dla w przeznaczonym do tego polu krajów gdzie ma to zastosowanie) w przeznaczonym do tego polu puste pole: Informacje dodatkowe / Adnotacje / Instrukcja puste pole: Informacje dodatkowe / Adnotacje / Instrukcja dla Banku brak jakichkolwiek informacji w tym polu dla Banku brak jakichkolwiek informacji w tym polu 2) warunki dla przelewów zagranicznych przychodzących: Tryb STP Tryb STP- plus SEPA Credit Transfer klauzula kosztowa SHA dowolna klauzula kosztowa (BEN/SHA/OUR) (przy czym dla SEPA CT wprowadzono zakaz potrącania kosztów banków pośredniczących) waluta EUR kaŝda waluta obca, w której Bank realizuje płatności kraje UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Szwajcaria oraz wskazane terytoria zaleŝne państw UE wszystkie kraje (o ile przepisy prawne nie zabraniają otrzymywania z tego kraju płatności w danej walucie lub z danego tytułu) BIC Banku KRDBPLPW lub WBKPPLPP BIC Banku KRDBPLPW lub WBKPPLPP w przeznaczonym do tego polu w przeznaczonym do tego polu wskazanie rachunku Odbiorcy w formacie IBAN wskazanie rachunku Odbiorcy w formacie IBAN w przeznaczonym do tego polu w przeznaczonym do tego polu puste pole: Informacje dodatkowe brak jakichkolwiek informacji w tym polu puste pole: Informacje dodatkowe brak jakichkolwiek informacji w tym polu 8.3. Prowizje i opłaty Prowizje i opłaty naleŝne z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, określone są w Taryfie i mogą być pobierane w formie: obciąŝenia rachunku wskazanego przez Płatnika lub rachunku uznawanego w przypadku przelewów przychodzących i braku na rachunku Odbiorcy środków naleŝnych Bankowi na prowizję. Klient wyraŝa zgodę, na pobranie prowizji z rachunku uznawanego po rozliczeniu przelewu przychodzącego, jeśli na rachunku nie ma środków na pobranie prowizji w chwili rozliczenia przelewu. 2. Za realizację przelewu Bank, dostawca Odbiorcy oraz inne banki pośredniczące pobierają własne opłaty według własnych taryf prowizji i opłat, zgodnie z opcją kosztową określoną przez Zleceniodawcę (SHA/BEN/OUR). W przypadku EUROPrzelewów (SCT) oraz przelewy UUP banki pośredniczące nie mogą pomniejszać kwoty transakcji płatniczej o opłaty związane z wykonaniem tej transakcji Kursy Kursy standardowe zawarte w Tabeli kursów BZWBK (tabelowe). 1) Wszelkie transakcje (w tym prowizje i opłaty), których realizacja wymaga przewalutowania, wykonywane są z zastosowaniem kursów kupna i/lub sprzedaŝy walut obcych (dla transakcji bezgotówkowych - kurs dla dewiz) z Tabeli Kursów BZWBK obowiązującej w Banku w momencie przyjęcia przelewu do realizacji przez Bank (w ramach obowiązujących godzin granicznych). 2) Stosowane przez Bank kursy walut zawarte w Tabeli kursów BZ WBK są kursami referencyjnymi. 3) Bank ma prawo do zmiany referencyjnego kursu walut w kaŝdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego zawiadomienia Posiadacza. 4) Tabela kursów BZWBK udostępniana jest w jednostce Banku oraz na stronie internetowej Banku 2. Kursy negocjowane. Istnieje moŝliwość zastosowania do rozliczeń przelewów zagranicznych kursów negocjowanych. Przelewy realizowane z zastosowaniem kursu negocjowanego nie są rozliczane w trybie STP ani STP-plus. Przelewy wychodzące z kursem negocjowanym powinny być składane w danym dniu roboczym do obowiązującej w Banku godziny granicznej. W przypadku przelewów zagranicznych wychodzących z kursem negocjowanym kurs ten powinien być wynegocjowany przed złoŝeniem zlecenia przelewu. Klient jest zobowiązany kaŝdorazowo przy składaniu zlecenia z kursem negocjowanym informować Bank o wysokości wynegocjowanego kursu w przypadku bankowości elektronicznej wartość kursu naleŝy wpisać w systemie bankowości elektronicznej KB24 - w odpowiednim polu zawierającym dodatkowe informacje. W przeciwnym wypadku (tzn. jeśli kurs został wynegocjowany po złoŝeniu zlecenia przelewu lub informacja o wysokości wynegocjowanego kursu nie została wpisana w przeznaczonym do tego miejscu) przelew zostanie wykonany po kursie tabelowym. Strona 17 z 28 Strona 18 z 28

10 8.5. Przelewy zagraniczne (polecenia wypłaty) wychodzące warunki wykonania 21 Warunkiem wykonania przez Bank przelewu zagranicznego jest spełnienie przez Płatnika łącznie następujących warunków: 1. ZłoŜenie prawidłowo wypełnionego zlecenia płatniczego: 1) dla zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej KB24 poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych w serwisie pól dla przelewu standardowego lub EUROPrzelewu SEPA, 2) dla zleceń płatniczych realizowanych w formie papierowej czytelne wypełnienie na odpowiednim formularzu danych: dokładna nazwa i adres Odbiorcy, pełny numer rachunku bankowego Odbiorcy w standardzie IBAN (tam gdzie jest to wymagane), kod BIC (adres SWIFT) banku prowadzącego rachunek płatniczy Odbiorcy lub pełna jego nazwę i adres oraz w przypadku negocjacji kursu informacja o wysokości wynegocjowanego kursu, 3) w przypadku płatności do wybranych krajów na przykład do USA, Rosji i w wybranych walutach, na przykład USD, RUB niezbędne jest podanie dodatkowych informacji, które dostępne są w jednostkach Banku oraz w Dodatkowych warunkach wykonania płatności w wybranych walutach dostępnych stronie internetowej Banku 2. Zapewnienie środków pienięŝnych wystarczających na pokrycie kwoty przelewu wraz z naleŝnymi opłatami i prowizjami w chwili złoŝenia przelewu do realizacji. 3. ZłoŜenie zlecenia płatniczego do godziny granicznej wskazanej przez Bank właściwej dla danego trybu realizacji; godziny te podawane są do wiadomości Klientów Banku w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 4. Pozytywnej identyfikacji Płatnika przez Bank. 5. Dokonania autoryzacji złoŝonego zlecenia płatniczego Bank uznaje za moment otrzymania zlecenia płatniczego dla przelewów zagranicznych wychodzących (polecenie wypłaty) moment gdy: 1) systemy informatyczne Banku odbiorą zlecenie złoŝone przez Płatnika - w przypadku przelewów składanych poprzez bankowość elektroniczną KB24, 2) zlecenie płatnicze zostanie wprowadzone do systemu przez pracownika Banku - w przypadku przelewów składanych w formie papierowej. 2. Bank uznaje, Ŝe Płatnik udziela zgody na wykonanie przelewu zagranicznego wychodzącego i w tym przewalutowanie (jeśli ma ono miejsce) w momencie: 1) dokonania autoryzacji w bankowości elektronicznej KB24 na zasadach określonych w regulaminie bankowości elektronicznej Banku, 2) złoŝenia podpisu na formularzu papierowym (autoryzowaniu zlecenia na formularzu). W przypadku braku takiej zgody transakcję płatniczą uwaŝa się za nieautoryzowaną. 3. Płatnik ma moŝliwość wycofania zgody na wykonanie przelewu jedynie do momentu otrzymania zlecenia przez Bank. 4. Bank daje Płatnikowi moŝliwość złoŝenia odwołania zlecenia (anulowania) po momencie jego otrzymania przez Bank. W takich przypadkach Bank podejmie działania zmierzające do anulowania zlecenia płatniczego u dostawcy odbiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe decyzja o zwrocie kwoty transakcji płatniczej naleŝy do dostawcy odbiorcy, który polecenie wypłaty otrzymał lub - gdy środki pienięŝne objęte zleceniem płatniczym otrzymał odbiorca do odbiorcy. Bank za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą. 5. Bank dołoŝy wszelkich starań, aby przelew został przesłany do Odbiorcy w sposób najkorzystniejszy dla Płatnika. 6. Bank wykonuje zlecenie płatnicze zgodnie z danymi podanymi przez Płatnika w zleceniu płatniczym i nie uznaje za nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy rachunek Odbiorcy nie został uznany w wymaganym czasie z powodu podania błędnych lub niepełnych danych przez Płatnika. W przypadku, jeśli przelew nie dotarł do Odbiorcy na skutek podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy, Bank na wniosek Płatnika wykonuje czynności zmierzające do odzyskania środków. Za czynności związane z odzyskaniem środków Bank pobiera opłaty, zgodnie z Taryfą. 7. Bank ustala drogę realizacji polecenia wypłaty w zaleŝności od waluty zlecenia płatniczego Bank przy kwalifikacji poszczególnych zleceń do realizacji stosuje godziny graniczne, które traktowane są jako nieprzekraczalny termin złoŝenia zlecenia. Wszelkie zlecenia płatnicze otrzymane po godzinie granicznej, Bank traktuje jako otrzymane następnego dnia roboczego. 2. Dla przelewów zagranicznych wychodzących obowiązują godziny graniczne wskazane przez Bank dla danego trybu realizacji. Godziny te podawane są do wiadomości Klientów Banku w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku Strona 19 z Przelewy zagraniczne wychodzące, w tym EUROPrzelewy oraz przelewy UUP, otrzymane do godziny granicznej, zostaną przyjęte do realizacji w danym dniu roboczym w Banku Zachodnim WBK S.A. W tym dniu zostaną zarejestrowane w systemie informatycznym Banku. 2. Przelewy otrzymane przez Bank po godzinie granicznej zostaną potraktowane jako otrzymane w następnym dniu roboczym. 3. Bank realizuje przelewy zagraniczne wychodzące w następujących trybach realizacji: 1) tryb zwykły (standardowy) jeŝeli Płatnik złoŝy zlecenie do godziny granicznej: a) rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie za dwa dni robocze od momentu otrzymania zlecenia (D+2) dla przelewów nie będących EUROPrzelewem (SCT) oraz przelewem UUP, lub b) rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia (D+1) dla EUROPrzelewów (SCT) i przelewów UUP oraz przelewów zagranicznych w PLN, 2) tryb ekspresowy - realizowany na Ŝyczenie Płatnika (dot. wybranych walut): a) rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie w dniu otrzymania zlecenia (D), jeŝeli zostanie złoŝony do godziny granicznej określonej dla tego trybu, lub b) rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia (D+1) dla pozostałych przelewów (oprócz PLN, EUROPrzelewów i przelewów UUP realizowanych w trybie zwykłym), jeŝeli zostaną złoŝone do godziny granicznej określonej dla tego trybu. 4. Realizując przyjęte zlecenie płatnicze płatnika przy ustalaniu daty uznania rachunku dostawcy odbiorcy Bank bierze pod uwagę dni wolne od pracy dostawców lub innych instytucji uczestniczących w rozliczeniu polecenia wypłaty. 5. W odniesieniu do płatności UUP Bank jest zobowiązany doprowadzić do uznania rachunku dostawcy, który prowadzi rachunek odbiorcy nie później niŝ do końca dnia roboczego Banku następującego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wydłuŝony o jeden dzień w przypadku, gdy Bank otrzymał polecenie wypłaty wychodzące w postaci papierowej. 6. W odniesieniu do poleceń wypłaty innych niŝ wymienione w ust. 5 Bank uznaje rachunek dostawcy, który prowadzi rachunek odbiorcy nie później niŝ do końca czwartego dnia roboczego Banku następującego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeŝeli: 1) nie moŝna jednoznacznie potwierdzić toŝsamości osoby składającej zlecenie płatnicze, 2) podano błędne, nieczytelne lub niepełne informacje wymagane przez Bank dla wykonania danego zlecenia płatniczego lub teŝ podane dane są niezgodne z danymi posiadanymi przez Bank, w tym ze złoŝonym wzorem podpisu, 3) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie naleŝnej Bankowi prowizji, 4) dostawca Odbiorcy znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe, 5) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi, 6) nie jest w stanie ustalić drogi bankowej dla danego przelewu zagranicznego. 7) Bank zawiadomi Płatnika o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, a takŝe, jeŝeli to moŝliwe, o przyczynach odmowy i procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, Ŝe zawiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów: a) dla zleceń składanych w ramach bankowości elektronicznej KB24 w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej, oraz telefonicznej informacji z Banku, b) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku. 2. W przypadku odmowy wykonania zlecenia Płatnik ma moŝliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złoŝenie poprawnego zlecenia płatniczego Przelewy zagraniczne przychodzące warunki wykonania Bank uznaje za moment otrzymania zlecenia płatniczego dla przelewów zagranicznych przychodzących moment, gdy systemy informatyczne Banku odbiorą Komunikat. 2. Bank realizuje przelewy zagraniczne przychodzące, jeŝeli zlecenie - otrzymany Komunikat - będzie zawierał dokładną nazwę Odbiorcy, unikatowy identyfikator (pełny numer rachunku bankowego Odbiorcy w formacie IBAN tzn. PL+26 cyfr lub NRB tzn. 26 cyfr), adres SWIFT Banku KRDBPLPW lub WBKPPLPP, dokładne dane dotyczące Płatnika - realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia EC 1781/2006 Informacje o Zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pienięŝnym (FATF). Strona 20 z 28

11 3. Bank uznaje rachunek Odbiorcy zgodnie z otrzymanym zleceniem tzn. w przypadku, gdy waluta przelewu jest inna niŝ waluta rachunku wskazanego w otrzymanym zleceniu, Bank dokonuje przewalutowania zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami i uznaje rachunek Odbiorcy wskazany w Komunikacie. 4. Zlecenie płatnicze przelew UUP - uznaje się wykonane na rzecz właściwego Odbiorcy, jeŝeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem (pełny numer rachunku bankowego Odbiorcy w formacie IBAN tzn. PL+26 cyfr lub NRB tzn. 26 cyfr), bez względu na dostarczone przez uŝytkownika inne informacje dodatkowe. 5. Data księgowania w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego zaleŝy od daty uznania rachunku Banku przez bank zagraniczny (lub krajowy). Bank uzna rachunek Odbiorcy nie wcześniej niŝ w dacie uznania jego rachunku przez bank zagraniczny (lub krajowy). 6. Bank jest uprawniony do zwrotu środków do dostawcy Płatnika, jeŝeli dane zawarte w otrzymanym zleceniu uniemoŝliwiają jego wykonanie. 7. Odbiorca przelewu zagranicznego przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed otrzymaniem pierwszej płatności z tego tytułu i dopełnić wszelkich formalności dokumentacyjnych. Na Banku ciąŝy obowiązek naliczenia i odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne od tego typu przelewów zagranicznych, które Bank odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu Zasady postępowania reklamacyjnego i odszkodowawczego Reklamację mają prawo złoŝyć: 1) wyłącznie Płatnik do przelewów zagranicznych wychodzących, 2) Odbiorcy - osoby mające prawo do dysponowania rachunkiem, na którym zaksięgowano otrzymany przelew zagraniczny, 3) Odbiorca reklamujący brak wpływu (dyspozycja poszukiwania wpływu) na rachunek, o ile Odbiorca udostępni dokument lub informacje, na podstawie których Bank jest w stanie przeprocesować skuteczną reklamację. 2. Bank przyjmuje reklamacje złoŝone zgodnie z trybem określonym w Rozdziale I 31 niniejszego Regulaminu. 3. Reklamacja powinna uwzględniać wszelkie elementy umoŝliwiające Bankowi jej rozpatrzenie. Bank udostępnia stosowne formularze reklamacyjne. 4. Bank na wniosek Płatnika/ Odbiorcy niezwłocznie podejmuje działania mające na celu prześledzenie reklamowanej transakcji i powiadomi Płatnika/ Odbiorcę o ich wyniku. 5. Bank informuje, iŝ roszczenia Płatnika z tytułu niewykonanej, nieautoryzowanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej wygasają, jeŝeli Płatnik nie powiadomi Banku o stwierdzonych niewykonanych, nieautoryzowanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcjach, niezwłocznie jednak nie później niŝ w ciągu 13 miesięcy od daty obciąŝenia jego rachunku. 6. W odniesieniu do rachunków nie będących rachunkami płatniczymi, o ile umowa ramowa lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wysokość odszkodowania za przekroczenie terminów realizacji transakcji płatniczych określonych w umowie za kaŝdy dzień opóźnienia spowodowanego przez Bank jest równa kwocie stanowiącej równowartość odsetek, które uzyskałby Posiadacz rachunku lokując w tych dniach przekazane do rozliczenia środki na terminowej lokacie oszczędnościowej overnight w złotych polskich w Banku. W przypadku wykazania przez Posiadacza rachunku faktu poniesienia przez niego szkody w wysokości przewyŝszającej wysokość odszkodowania ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Posiadacz rachunku moŝe zaŝądać od Banku odszkodowania uzupełniającego. W odniesieniu do płatności UUP zasady odpowiedzialności Banku regulują postanowienia 15 ust Odpowiedzialność w zakresie przelewów UUP Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje: 1) W przypadku stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej transakcji (z zastrzeŝeniem 27 ust. 5) Bank niezwłocznie zwróci Płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji oraz przywróci obciąŝony rachunek płatniczy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 2) Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeŝeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: a. posłuŝenia się utraconym przez Płatnika albo skradzionym Płatnikowi instrumentem płatniczym lub b. przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia przez Płatnika obowiązków właściwego zabezpieczenia instrumentu płatniczego określonych w regulaminie bankowości elektronicznej Banku KB24. 3) Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeŝeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków właściwego zabezpieczenia instrumentu płatniczego określonych w regulaminie bankowości elektronicznej Banku KB24. 4) Po dokonaniu zgłoszenia - stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przewłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu - Płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze chyba, Ŝe Płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 2. Odpowiedzialność Banku za wykonanie transakcji płatniczych: 1) JeŜeli Bank występuje w roli dostawcy Płatnika to ponosi odpowiedzialność wobec Płatnika za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej (z zastrzeŝeniem 27 ust. 5) z wyłączeniem: w przypadku siły wyŝszej lub jeŝeli niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa oraz jeŝeli udowodni, Ŝe rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z określoną dla przelewów UUP datą księgowania. 2) JeŜeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 1 niezwłocznie zwróci Płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji oraz przywróci obciąŝony rachunek płatniczy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej. 3) JeŜeli Bank występuje w roli dostawcy Odbiorcy i rachunek Banku został uznany zgodnie z określoną dla przelewów UUP datą księgowania, to Bank ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej i w takim przypadku niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę transakcji płatniczej lub uznaje rachunek Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia rachunku płatniczego do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej. 4) Odpowiedzialność Banku określona w pkt 1) 3) obejmuje takŝe opłaty oraz odsetki, którymi został obciąŝony uŝytkownik w rezultacie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej. Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków Bank moŝe w ramach umowy ramowej prowadzić inne rachunki niŝ określone w niniejszym Rozdziale. Zasady i warunki prowadzenia takich rachunków określa Regulamin oraz kaŝdorazowo potwierdzenie otwarcia danego rachunku, z tym Ŝe postanowienia potwierdzenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1.1. Rachunek Ekstrakonto 1 1. Rachunek prowadzony jest w PLN. 2. Rachunek prowadzony jest na czas nieokreślony. 3. Oprocentowanie rachunku jest zmienne. Odsetki dopisywane są do rachunku kwartalnie. 4. Prawa/wierzytelności z rachunku nie mogą być przedmiotem cesji. 5. Ekstrakonto Junior jest prowadzone na imię osoby dorosłej, ale na potrzeby osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok Ŝycia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz została upowaŝniona przez osobę dorosłą do dysponowania środkami na rachunku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Ekstrakonto Student prowadzone jest dla studentów, uczniów szkół średnich, szkół policealnych oraz pomaturalnych, na czas pobierania nauki nie dłuŝej niŝ do ukończenia 26 roku Ŝycia, z tym Ŝe osoby te muszą być pełnoletnie. Posiadacz Ekstrakonta Student zobowiązany jest przez okres pobierania nauki przedkładać w Banku do dnia 31 października kaŝdego roku waŝną legitymację szkolną/ studencką lub odpowiednie zaświadczenie ze szkoły/ uczelni o pobieraniu nauki Rachunek a vista w walutach obcych 2 1. Rachunki prowadzone są w EUR, USD, GBP, CHF lub w innych walutach uzgodnionych z Bankiem. 2. Rachunek prowadzony jest na czas nieokreślony. 3. Oprocentowanie rachunku jest zmienne. Odsetki dopisywane są do rachunku kwartalnie. 4. Na rachunki a vista przyjmowane są wpłaty w walutach obcych oraz dokonywane są z nich wypłaty w walucie rachunku, innej walucie obcej lub w złotych. 5. Prawa/wierzytelności z rachunku nie mogą być przedmiotem cesji Rachunek spłat 3 1. Rachunek przeznaczony jest do dokonywania rozliczeń, między Bankiem a Posiadaczem rachunku, w tym przede wszystkim spłat, z tytułu kredytów/ poŝyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi rachunku. 2. Posiadaczem rachunku mogą być rezydenci lub nierezydenci o pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Rachunki prowadzone są w PLN. 4. Umowa rachunku zawierana jest na czas określony, tj. do dnia całkowitej spłaty kredytu/ poŝyczki obsługiwanego/ej za pośrednictwem rachunku. 5. Rachunek nie jest oprocentowany. Strona 21 z 28 Strona 22 z 28

12 6. Operacje obciąŝenia rachunku kwotami naleŝnymi z tytułu spłaty kredytu/ poŝyczki udzielonego/ udzielonej przez Bank Posiadaczowi rachunku, realizowane są przez Bank na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa udzielonego przez Posiadacza rachunku Bankowi. Inne obciąŝenia rachunku mogą być dokonywane: 1) w formie bezgotówkowej na podstawie jednorazowych zleceń płatniczych (polecenia przelewu) lub w formie gotówkowej, 2) wyłącznie w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 3) tylko do wysokości salda na rachunku. 7. Prawa/ wierzytelności z rachunku nie mogą być przedmiotem cesji. 2. Konta oszczędnościowe 4 1. Konta oszczędnościowe otwierane są na czas nieokreślony. Posiadaczem Konta Oszczędnościowego Lokata Swobodna mogą być wyłącznie rezydenci o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Konta oszczędnościowe w zaleŝności od rodzaju konta mogą być prowadzone w złotych lub określonych przez Bank walutach obcych. Rodzaj i waluta konta oszczędnościowego podawane są w potwierdzeniu otwarcia danego konta oszczędnościowego. 3. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym są dopisywane do konta w terminach miesięcznych, a w przypadku Konta Oszczędnościowego Lokata Swobodna są naliczane i przekazywane codziennie na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku prowadzony dla Posiadacza tego konta. Bank nie realizuje w cięŝar konta oszczędnościowego dyspozycji: 1) zleceń stałych, 2) poleceń zapłaty, 3) przelewów z tytułu składek na rzecz ZUS, 4) związanych z płatnościami podatkowymi na rzecz Urzędu Skarbowego, 5) przelewów zagranicznych. 4. Prawa/wierzytelności z konta oszczędnościowego mogą być przedmiotem cesji. 3. Lokaty 3.1. Zasady ogólne 5 1. Bank nie przyjmuje dopłat do lokaty w czasie trwania okresu umownego lokaty. 2. Posiadacz rachunku lokaty moŝe rozwiązać umowę rachunku lokaty w kaŝdym czasie przez złoŝenie zlecenia obciąŝenia rachunku lokaty. 3. Podjęcie środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego lokaty powoduje zerwanie lokaty. 4. Lokaty zerwane przed upływem okresu umownego nie podlegają oprocentowaniu. 5. Po okresie umownym w zaleŝności od rodzaju lokaty lokata moŝe być odnawialna lub nieodnawialna. 1) Lokaty odnawialne ulegają przedłuŝeniu po upływie okresu umownego lokaty na kolejny taki sam okres. Lokaty ulegają przedłuŝeniu na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu następującym po okresie umownym lokaty. PrzedłuŜeniu na kolejny okres umowny podlega kapitał lokaty wraz z naliczonymi odsetkami za poprzedni okres umowny. Za początek kolejnego okresu umownego lokaty, przyjmuje się pierwszy dzień następujący po poprzednim okresie umownym lokaty. Odnowienie lokaty następuje na warunkach: a) dla lokat w PLN warunki obowiązujące dla lokat Constans w dniu odnowienia (z wyłączeniem Lokaty Junior, która odnawia się na warunkach Lokaty Junior obowiązujących w dniu odnowienia oraz lokat odnawialnych Progres, których odnowienie następuje na warunkach obowiązujących dla lokaty Progres w dniu odnowienia oraz lokat odnawialnych Rentierskich, których odnowienie następuje na warunkach obowiązujących dla lokaty Rentierskiej w dniu odnowienia), b) dla lokat w walutach warunki obowiązujące dla lokat w walutach w dniu odnowienia. Bank informuje o warunkach lokaty obowiązujących po odnowieniu w sposób określony w Rozdziale I 18 ust 4. ZłoŜone przez Posiadacza rachunku do lokaty: pełnomocnictwa, dyspozycje wkładem na wypadek śmierci i inne oświadczenia, pozostają w mocy równieŝ w ramach kolejnego okresu umownego. 2) W przypadku lokat nieodnawialnych, po upływie okresu umownego lokaty kapitał lokaty i odsetki w zaleŝności od rodzaju lokaty i/lub dyspozycji Klienta są: a) wypłacane w kasie Banku, b) przekazane na określony rachunek Posiadacza lokaty prowadzony w Banku lub innym banku, c) przekazane na rachunek nieoprocentowany - w przypadku braku dyspozycji Klienta. 6. W przypadku zmiany salda na rachunku lokaty, Bank sporządza i przekazuje, w sposób wskazany w Karcie, wyciąg bankowy z ustaleniem salda. 7. Prawa/wierzytelności z rachunku lokaty (z wyłączeniem Lokaty Junior) mogą być przedmiotem cesji. Strona 23 z Warunki szczególne dotyczące lokat negocjowanych o negocjowanym czasie trwania oraz negocjowanej stopie oprocentowania 6 1. Lokaty negocjowane prowadzone są przez Bank po uzgodnieniu z Klientem szczegółowych zasad ich zakładania i prowadzenia lokat negocjowanych 2. Uzgodnione pomiędzy Klientem i Bankiem oprocentowanie rachunku lokaty negocjowanej jest stałe. 3. Lokaty negocjowane otwarte w piątek po południu, których termin umowny kończy się w poniedziałek rano, traktowane są jako lokaty typu overnight. 4. Lokata negocjowana jest nieodnawialna, tzn. po upływie okresu umownego nie podlega przedłuŝeniu na kolejny okres. 5. Bank nie przyjmuje dopłat do lokaty negocjowanej w czasie trwania okresu umownego lokaty. 7 Dokumentami potwierdzającymi otwarcie lokaty negocjowanej są: 1) podpisane przez Bank potwierdzenie warunków lokaty negocjowanej, 2) wyciąg bankowy z rachunku lokaty negocjowanej Warunki szczególne dotyczące lokat strukturyzowanych 8 1. Lokata strukturyzowana jest połączeniem lokaty bankowej oraz kontraktu opcyjnego opartego na określonym kaŝdorazowo przez Bank instrumencie bazowym. 2. Lokaty strukturyzowane prowadzone są na zasadach i warunkach określanych dla danej lokaty strukturyzowanej w odrębnym dokumencie w sprawie warunków subskrypcji. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2, określa m.in.: 1) rodzaj instrumentu bazowego, na którym oparty jest kontrakt opcyjny i zasady funkcjonowania kontraktu opcyjnego, 2) okres subskrypcji, 3) wysokość minimalnej wpłaty na lokatę, 4) okres umowny lokaty, 5) warunki, w których nie dochodzi do zawarcia kontraktu opcyjnego, 6) wysokość oprocentowania lokaty i zasady naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokaty. 4. Bank prowadzi lokaty strukturyzowane po dokonaniu przez Klienta wpłaty środków pienięŝnych na rachunek lokaty w okresie subskrypcji i spełnieniu przez Klienta innych warunków określonych w dokumencie, o którym mowa w pkt Środki pienięŝne wpłacone na rachunek lokaty w okresie subskrypcji nie podlegają oprocentowaniu o ile nie wskazano inaczej w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 6. Okres umowny lokaty rozpoczyna się po zakończeniu okresu subskrypcji. 7. Bank powiadomi Posiadacza lokaty w formie uzgodnionej z Posiadaczem lokaty o: 1) rozpoczęciu okresu umownego lokaty oraz zawarciu kontraktu opcyjnego, lub 2) zwrocie środków wpłaconych na rachunek lokaty w przypadku niedojścia do skutku zawarcia kontraktu opcyjnego. 8. W przypadku niedojścia do skutku zawarcia kontraktu opcyjnego Bank zwraca Posiadaczowi lokaty, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po dniu zakończenia subskrypcji, 100% wpłaconej kwoty. 9. Podjęcie środków pienięŝnych z rachunku lokaty przed upływem terminu umownego lokaty jest moŝliwe wyłącznie w dniu wskazanym w dokumencie, o którym mowa w pkt 2, po spełnieniu warunków w nim wskazanym uznawane jest za zerwanie warunków na jakich otwarta została lokata i skutkuje: 1) pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w dokumencie, o którym mowa w pkt 2, 2) wypłaceniem kwoty kapitału lokaty pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej, 3) zamknięciem rachunku. 10. Po upływie terminu umownego lokaty, kapitał lokaty wraz z odsetkami, o ile zostaną naliczone, Bank przekaŝe na rachunek prowadzony w Banku, zgodnie z dyspozycją Klienta. Dopuszcza się wypłatę kapitału lokaty wraz z odsetkami w formie gotówkowej w kasie Banku lub w formie bezgotówkowej na rachunek w innym banku, na podstawie odrębnej dyspozycji Posiadacza lokaty, a w przypadku braku dyspozycji Posiadacza lokaty środki zostaną przekazane na rachunek nieoprocentowany. Strona 24 z 28

13 Odsetki nalicza się za kaŝdy dzień korzystania z kredytu i występowania zadłuŝenia przeterminowanego. Rozdział IV. Postanowienia szczególne dotyczące Rachunków uniwersalnych 1. Zasady podstawowe 1 Warunki prowadzenia i zamykania rachunków uniwersalnych dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych otwartych w ramach oferty Kredyt Banku S.A., którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK S.A., obowiązującej do dnia 5 listopada 2000r. określają postanowienia niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem przepisów szczególnych niniejszego Rozdziału, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2 Przez uŝyte w niniejszym Rozdziale określenia naleŝy rozumieć: 1) Limit kredytowy - prawo do zaciągania kredytu/zadłuŝania w drodze realizacji dyspozycji wypłat nie znajdujących pokrycia w saldzie rachunku 2) Posiadacz rachunku uniwersalnego rezydent lub nierezydent, który zawarł umowę z Bankiem o prowadzenie rachunku uniwersalnego, 3) rachunek kaŝdy z rachunków. o których mowa w 3 ust.1, 4) rachunek uniwersalny nazwa oferty Banku w zakresie rachunków, o których mowa w 3 ust.1, 5) umowa rachunku uniwersalnego umowa o charakterze generalnym, zawarta z Klientem, w ramach której Bank zobowiązuje się do prowadzenia kaŝdego z rachunków, o których mowa w 3 ust W ramach rachunku uniwersalnego Bank prowadzi rachunki: 1) w złotych: a. rachunki a vista i oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE, b. rachunki terminowych lokat oszczędnościowych CONSTANS, c. rachunki KONTA DLA MŁODZIEśY, 2) w walutach obcych: a. rachunki a vista, b. rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Umowa rachunku uniwersalnego jest zawarta na czas nieokreślony. 3. Dowodem otwarcia rachunku, w ramach umowy rachunku uniwersalnego jest dowód dokonania wpłaty na ten rachunek, a w przypadku otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego KONTA OSOBISTEGO - potwierdzenie otwarcia tego rachunku, wydane przez Bank. 4. Posiadacz rachunku uniwersalnego moŝe dokonać przelewu (cesji) swoich praw wynikających z umowy rachunku uniwersalnego wyłącznie na rzecz innej osoby fizycznej. Nie moŝna dokonać przelewu praw wynikających z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego KONTA OSOBISTEGO oraz rachunku a'vista w złotych, w przypadku gdy przyznano w nim prawo do limitu kredytowego i rachunku KONTA DLA MŁODZIEśY. Przelewu praw (cesji) z rachunku prowadzonego w ramach rachunku uniwersalnego moŝna dokonać tylko na rzecz innego Posiadacza rachunku uniwersalnego. 5. Operacje na rachunkach (wpłaty i wypłaty) mogą być przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Bank realizuje dyspozycje do wysokości salda, lub przyznanego limitu kredytowego w rachunku, z zastrzeŝeniem postanowień szczególnych dotyczących danego rachunku. Szczegółowe zasady dysponowania wkładem zasady realizacji zleceń płatniczych określa Rozdział II niniejszego Regulaminu Wysokość oprocentowania limitu kredytowego udzielonego w rachunku stanowi obowiązująca w danym okresie zmienna stawka bazowa Banku powiększona o odpowiednią minimalną liczbę punktów procentowych. Bank moŝe dokonać zmiany wysokości oprocentowania kredytu, w przypadku zmiany stawki bazowej Banku 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości stawki bazowej Banku dla działalności kredytowej, jeŝeli zmianie ulegnie przynajmniej jeden z wymienionych czynników: a) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, b) stopa lombardowa NBP, c) stopa redyskonta weksli NBP, d) stopa rezerwy obowiązkowej dla środków złotowych, e) stopa inflacji, f) rentowność papierów dłuŝnych Skarbu Państwa 3. Dla celów obliczania odsetek od kwoty wykorzystanego w ramach limitu kredytowego oraz kwoty zadłuŝenia przeterminowanego przyjmuje się, Ŝe rok ma 360 dni. Strona 25 z Zamknięcie rachunku uniwersalnego następuje z dniem rozwiązania umowy rachunku uniwersalnego. 2. Posiadacz rachunku moŝe rozwiązać umowę rachunku uniwersalnego w kaŝdym czasie przez złoŝenie pisemnej dyspozycji. 3. Bank moŝe wypowiedzieć Umowę rachunku uniwersalnego na zasadach określonych w Rozdziale I 27 ust Rozwiązanie umowy rachunku uniwersalnego prowadzonego jako rachunek wspólny następuje w przypadku: 1) wypowiedzenia umowy rachunku uniwersalnego przez jednego ze Współwłaścicieli, 2) zmiany statusu dewizowego jednego lub obu Współwłaścicieli, 3) orzeczenia sądowego o ubezwłasnowolnieniu jednego ze Współwłaścicieli, 4) śmierci jednego ze współwłaścicieli. 5. Rozwiązanie umowy rachunku w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3, następuje z dniem otrzymania przez Bank zawiadomienia o tym fakcie. 2. Rachunki a'vista w złotych 6 1. Rachunki a'vista w złotych prowadzone w ramach rachunku uniwersalnego są rachunkami płatnymi na Ŝądanie słuŝącymi do gromadzenia środków pienięŝnych i przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych. 2. Oprocentowanie środków na rachunku moŝe być zmienione stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Odsetki dopisuje się do rachunku na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 4. Od kwoty kredytu wykorzystanego w ramach limitu kredytowego Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej. Wysokość stawki oprocentowania kredytu moŝe być zmieniona przez Bank w czasie trwania umowy w przypadku zmiany stawki bazowej Banku, stosownie do postanowień 4. Zmiana wysokości stawki oprocentowania kredytu w czasie trwania umowy, nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. KaŜdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie zadłuŝenia. Spłata całości lub części zadłuŝenia odnawia przyznany limit kredytowy, przez co w okresie dozwolonego zadłuŝania, kredyt moŝe być wykorzystany wielokrotnie. Dniem spłaty zadłuŝenia jest dzień wpływu środków do Banku. Niespłacenie kwoty kredytu na koniec ustalonego w umowie okresu dozwolonego zadłuŝania powoduje iŝ od dnia następnego po upływie tego okresu realizacja wypłat z rachunku zostaje wstrzymana, zadłuŝenie w całości staje się wymagalne i podlega podwyŝszonemu oprocentowaniu w wysokości ustalonej w umowie. Wysokość limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi rachunku, okres dozwolonego zadłuŝania oraz moŝliwość odnawiania limitu kredytowego strony ustalają w umowie. W przypadku niespłacenia zadłuŝenia z tytułu przyznania limitu kredytowego w terminie określonym przez Bank, Bank moŝe wypowiedzieć umowę rachunku uniwersalnego w części dotyczącej prowadzenia rachunku a vista w złotych w trybie natychmiastowym. 3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE 7 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE prowadzone w ramach rachunku uniwersalnego są rachunkami płatnymi na Ŝądanie, otwieranymi dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, o stałych źródłach dochodu, z których co miesiąc dokonywane są wpłaty w zadeklarowanej wysokości, nie niŝszej niŝ wymagana przez Bank. 2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE słuŝą do gromadzenia środków pienięŝnych i przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych. 3. Oprocentowanie środków na rachunku moŝe być zmienione stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Odsetki dopisuje się do rachunku na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 5. Do limitu kredytowego odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 6 ust.4. Przekroczenie kwoty przyznanego limitu kredytowego powoduje, iŝ od dnia przekroczenia przyznanego limitu kredytowego zadłuŝenie ponad kwotę tego limitu staje się wymagalne i podlega podwyŝszonemu oprocentowaniu w wysokości określonej w umowie o przyznanie limitu kredytowego. 6. Bank moŝe wypowiedzieć umowę rachunku w przypadku braku wpływu środków w wysokości, o której mowa w ust.1, przez okres kolejnych trzech miesięcy. 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 8 1. Rachunki CONSTANS są rachunkami terminowych lokat oszczędnościowych, których oprocentowanie w zadeklarowanym okresie umownym jest stałe i nie podlega zmianom. 2. Po upływie okresu umownego lokata wraz z naleŝnymi odsetkami przenoszona jest na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy KONTO OSOBISTE, a w przypadku jego braku na rachunek a'vista. 5. Rachunki KONTA DLA MŁODZIEśY 9 Strona 26 z 28

14 1. Rachunki KONTA DLA MŁODZIEśY prowadzone w ramach rachunku uniwersalnego są rachunkami a vista w złotych, prowadzonymi dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Rachunki te słuŝą do gromadzenia środków pienięŝnych przeznaczonych na potrzeby osób małoletnich, które ukończyły 13 rok Ŝycia i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zostały upowaŝnione przez Posiadacza rachunku do dysponowania tymi środkami na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa stałego. Rachunki te słuŝą równieŝ do przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych związanych z zaspokajaniem potrzeb wyŝej wymienionych osób małoletnich, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Na rachunki KONTA DLA MŁODZIEśY dokonywane są regularne comiesięczne wpłaty w wysokości nie niŝszej niŝ określona przez Bank. 3. Oprocentowanie środków na rachunku, moŝe być zmienione stosownie do postanowień Regulaminu. 4. Odsetki dopisuje się do rachunku na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 5. Zakres uprawnień osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok Ŝycia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku określa udzielone jej przez Posiadacza rachunku pełnomocnictwo stałe. Okoliczność, Ŝe pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych nie ma wpływu na waŝność czynności dokonanych przez niego w imieniu Posiadacza rachunku. 6. Bank moŝe wypowiedzieć umowę rachunku w przypadku braku wpływu środków w wysokości, o której mowa w ust.2, przez okres kolejnych sześciu miesięcy. 6. Rachunki a'vista w walutach obcych Rachunki a'vista w walutach obcych prowadzone w ramach rachunku uniwersalnego są rachunkami płatnymi na Ŝądanie, słuŝącymi do gromadzenia środków pienięŝnych i przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Odsetki dopisuje się do rachunku na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 7. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach obcych Odsetki na rachunku nalicza się po upływie okresu umownego i stawia do dyspozycji Posiadacza rachunku. 2. Po upływie okresu trwania lokaty, lokata ulega przedłuŝeniu na kolejny taki sam okres, chyba Ŝe jedna ze stron postanowi inaczej. Załącznik nr 1 do Regulaminu rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Rachunki oferowane po dniu r. przez jednostki, które przed dniem fuzji prawnej Banku Zachodniego WBK SA i Kredyt Banku S.A. ( r.) były jednostkami Kredyt Banku S.A.: Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto Ekstrakonto Student Ekstrakonto Junior Ekstrakonto Rachunek Podstawowy Ekstrakonto Profil Spokojny Ekstrakonto Profil Aktywny Ekstrakonto Profil Ambitny Ekstrakonto Profil Zdobywcy Rachunek a vista w walutach obcych Lokata negocjowana Lokata negocjowana overnight Lokata Srebrna Lokata walutowa Lokata strukturyzowana EUR EURO Plus Lokata strukturyzowana EUR Złoty Plus Lokata strukturyzowana EUR Złoty Stabilizacja Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus Lokata strukturyzowana USD Złoty Plus Lokata strukturyzowana USD Złoty Stabilizacja Rachunek spłat Lokata strukturyzowana Podwójna Siła 2 Konto Ekstra Oszczędnościowe Lokata strukturyzowana 62 Konto Oszczędnościowe w walutach Lokata Rentierska Lokata Concerto Lokata Constans Lokata z bonusem Strona 27 z 28 Strona 28 z 28

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Rozdział I. Zasady ogólne Obowiązuje od 08.07.2013 r. 1. Postanowienia wstępne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 14 października 2012 r.

Obowiązuje od dnia 14 października 2012 r. Obowiązuje od dnia 14 października 2012 r. Regulamin kont dla ludności Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r.

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r. Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.) lp. opis zmiany przed zmianą po zmianie podstawa prawna i faktyczna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WYBRZEśE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji ( Promocja ) dla członków rodzin wielodzietnych posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014r. Rozdział I Ogólne warunki udzielania i korzystania

Bardziej szczegółowo