Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny"

Transkrypt

1 Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny Pazdziernik, 2007

2 Spis tresci 1. Cel i zakres niniejszego dokumentu 3 2. Jak dziala Polityka? 5 3. Najlepszy wynik 5 4. Obsluga zlecen 7 5. Komitet ds. Realizacji Zlecen 9 6. Inne postanowienia 9 ZALACZNIK 1 11 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowia wlasnosc DB Securities S.A. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia nie mozna ich kopiowac, wykorzystywac lub ujawniac, w calosci lub czesci, przechowywac w dostepnym systemie, ani przekazywac w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek srodkami (elektronicznymi, mechanicznymi, reprograficznymi, rejestrujacymi albo innymi) bez pisemnej zgody DB Securities S.A / 12

3 1. CEL I ZAKRES NINIEJSZEGO DOKUMENTU Zgodnie z Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywa 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzajacej srodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, zwanymi dalej lacznie MiFID, DB Securities S.A. ( DBS ) jako firma inwestycyjna swiadczaca uslugi maklerskie na terytorium Unii Europejskiej, polegajace miedzy innymi na wykonywaniu oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen Klientów, zobowiazana jest do podjecia wszelkich racjonalnych kroków, w celu uzyskania mozliwie najlepszych rezultatów przy realizacji przyjmowanych od Klientów zlecen ( zasada najlepszego wykonania lub najlepsze wykonanie ), w tym miedzy innymi do wdrozenia polityki wykonywania zlecen. Zgodnie z wymogami MiFID, DBS jest równiez zobowiazany do poinformowania Klientów o podstawowych zasadach polityki wykonywania zlecen oraz do uzyskania zgody Klientów na jej stosowanie w stosunku do skladanych przez nich zlecen. Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie Klientowi stosownych informacji nt. Polityki wykonywania zlecen w DB Securities S.A. ( Polityka ). Niniejszy dokument stanowi jedynie streszczenie i jego intencja nie jest wyczerpujaca prezentacja Polityki. Dokument jest skierowany do detalicznych i profesjonalnych Klientów DBS. Wszelkie pytania dotyczace poszczególnych aspektów Polityki, nalezy kierowac w pierwszej kolejnosci do pracownika DBS, z którym Klient zazwyczaj sie kontaktuje. DBS chetnie odpowie na wszelkie zasadne pytania w tym zakresie Kiedy zasada najlepszego wykonania jest, a kiedy nie jest stosowana DBS, wykonujac transakcje z udzialem Klienta, moze albo dzialac na rzecz Klienta, albo zawierac z Klientem transakcje na zasadach rynkowych, traktujac Klienta jak równiez wystepujac w roli niezaleznego kontrahenta. Jesli DBS realizuje transakcje na rzecz Klienta, a Klient nie zostal zaliczony do kategorii uprawnionych kontrahentów, wówczas DBS zapewnia Klientowi najlepsze wykonanie skladanych przez Klienta zlecen, zgodnie z Polityka Co rozumiemy przez dzialanie na rzecz Klienta? DBS dziala na rzecz Klienta, jesli: Klient zlozyl zlecenie, które DBS zgodzil lub zobowiazal sie zrealizowac jako agent Klienta, dzialajac w imieniu wlasnym, lecz na rachunek Klienta, lub DBS nie dziala jako agent, lecz zawiera transakcje bezposrednio z Klientem, natomiast przyjmuje na siebie obowiazki podobne do obowiazków agenta. Moze sie tak zdarzyc w sytuacji, gdy DBS (i) zawierajac transakcje bezposrednio z Klientem, nie bierze na siebie ryzyka zmiany ceny, poniewaz jednoczesnie zawiera na rynku transakcje odwrotna na rachunek wlasny, lub / 12

4 (ii) zobowiazuje sie do zapewnienia najlepszego wykonania, lecz postanawia zrealizowac zlecenie z wlasnego portfela DBS, lub Klient upowaznil DBS do realizacji zlecen Klienta wedlug wlasnego uznania DBS Co rozumiemy przez zawieranie transakcji z Klientem lub zawieranie transakcji jako kontrahent? DBS zawiera transakcje z Klientem jako niezaleznym kontrahentem, jesli DBS dziala we wlasnym imieniu, na wlasny rachunek i ryzyko, bez zobowiazania do zapewnienia najlepszego wykonania. Ma to zwykle miejsce, gdy DBS: rutynowo podaje swoje oferty cenowe kupna i sprzedazy instrumentów finansowych, lub w odpowiedzi na konkretne zapytanie Klienta, podaje swoje oferty cenowe, wedlug których Klient moze zawrzec transakcje, a Klient zdecydowal sie zawrzec transakcje z DBS po jednej lub kilku cenach oferowanych przez DBS Uprawnieni kontrahenci 1 DBS nie ma wobec Klienta obowiazku stosowania zasady najlepszego wykonania w rozumieniu Polityki, o ile: (a) Klient zostal sklasyfikowany jako klient profesjonalny spelniajacy z definicji zawartej w MiFID kryteria uprawnionego kontrahenta, a DBS nie zgodzil sie na stosowanie wobec Klienta zasady najlepszego wykonania, lub (b) Klient jest klientem profesjonalnym, który na swoje zadanie zostal sklasyfikowany jako uprawniony kontrahent. Jesli Klient nie zna lub ma watpliwosci odnosnie kategorii, do której zostal sklasyfikowany, powinien zwrócic sie o wyjasnienie tej kwestii do pracownika DBS, z którym zazwyczaj sie kontaktuje Szczególowe instrukcje Jesli DBS otrzyma od Klienta szczególowe instrukcje dotyczace sposobu wykonania danego zlecenia, DBS bedzie stosowac sie do tych instrukcji. W rezultacie moze to spowodowac, ze zlecenie Klienta nie zostanie zrealizowane zgodnie z zasada najlepszego wykonania. 1 Poniewaz na dzien 1 listopada 2007 r. prawo polskie nie przewiduje statusu uprawnionego kontrahenta, przepis ten wejdzie w zycie dopiero po nowelizacji stosownych przepisów prawa / 12

5 2. JAK DZIALA POLITYKA? 2.1 Kwestie ogólne Oferujac Klientom zasade najlepszego wykonania skladanych przez Klienta zlecen, DBS doklada nalezytej starannosci, kierujac sie zarówno Polityka, jak i odpowiednimi przepisami i regulacjami. Nie oznacza to przyjecia przez DBS zobowiazania umownego, lub jakiegokolwiek innego do zapewnienia najlepszego wykonania w sposób inny, niz zgodny z tymi przepisami lub regulacjami. W tym celu przyjmuje sie, ze DBS doklada nalezytej starannosci w stosowaniu zasady najlepszego wykonania, jezeli (i) posiada odpowiednie procesy i procedury, co do których mozna racjonalnie oczekiwac, ze prowadza do osiagania mozliwie najlepszego wyniku dla zlecen Klienta, oraz (ii) podejmuje racjonalne starania by przestrzegac tych procesów i procedur, w oparciu o dostepne zasoby. DBS nie gwarantuje, ze bedzie w stanie zapewnic najlepsze wykonanie w kazdym mozliwym przypadku. 2.2 Wykonywanie, przyjmowanie i przekazywanie zlecen Generalnie, jesli DBS dziala na rzecz Klienta, to moze realizowac zlecenia Klienta samodzielnie w sposób okreslony w niniejszej Polityce, lub tez wedlug wlasnego uznania, moze przekazac zlecenie Klienta do wykonania innej firmie lub firmom inwestycyjnym. Inna firma, której DBS przekazuje zlecenie do realizacji moze byc powiazana z DBS. W takiej sytuacji odpowiedzialnosc DBS ograniczona jest do upewnienia sie, ze ta inna firma stosuje rozwiazania, umozliwiajace DBS dzialanie zgodnie z Polityka. W wypadku firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 ( EOG ) DBS wymaga, by zlecenia wykonywane byly zgodnie z przepisami i regulacjami obowiazujacymi w danym kraju. 3. NAJLEPSZY WYNIK 3.1 Kwestie ogólne Polityka DBS w zakresie realizacji zlecen koncentruje sie wokól: (a) (b) (c) wyboru wlasciwych miejsc wykonania, oceny czynników, branych pod uwage przy wyborze miejsca wykonania, oceny charakterystyki Klienta, zarówno pod wzgledem jego szczególnych wymagan okreslonych w odpowiedniej umowie o swiadczenie uslug, jak i rodzaju uslugi, która DBS moze zaoferowac, zeby te wymagania spelnic. 2 Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bulgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wegry, Irlandia, Wlochy, Litwa, Lotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Slowacja, Slowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) oraz Norwegie, Islandie i Lichtensztain / 12

6 3.2 Miejsca wykonania Realizujac zlecenia na rzecz Klienta, DBS podejmuje racjonalne próby uzyskania najlepszego wyniku poprzez wybór miejsc wykonania, pozwalajacych na osiaganie najlepszych wyników w sposób systematyczny. Miejscami wykonania moga byc: rynki regulowane, dzialajace na terytorium EOG (zwykle gieldy, na których spólki mialy swoje pierwsze notowania, lub na których ich papiery wartosciowe sa dopuszczone do obrotu, jak równiez gieldy, na których sa notowane i handlowane instrumenty pochodne), alternatywne systemy obrotu ( ASO ), podmioty systematycznie internalizujace transakcje ( SI ) bedace firmami inwestycyjnymi, np. Deutsche Bank AG, które w sposób zorganizowany, z okreslona czestotliwoscia i systematycznie zawieraja transakcje na wlasny rachunek, wykonujac zlecenia Klientów poza rynkiem regulowanym lub ASO, inne podmioty zapewniajace plyny obrót, które wykonuja funkcje podobne do okreslonych powyzej (w tym rynki regulowane i gieldy spoza EOG). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, ze wykonywanie zlecen Klientów w innych miejscach wykonania niz rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu dzialajace na terytorium EOG, po 1 listopada 2007 r. bedzie traktowane jako zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym ( OTC ) Miejsca wykonania, do których DBS ma szczególne zaufanie Miejsca wykonania, do których DBS ma szczególne zaufanie, i co do których uwaza, ze umozliwiaja uzyskiwanie najlepszych wyników realizacji zlecen Klienta w sposób systematyczny, sa wymienione w Zalaczniku 1 do niniejszego dokumentu Instrumenty finansowe notowane w jednym miejscu wykonania Niektóre instrumenty moga miec tylko jedno miejsce wykonania na terytorium EOG dotyczy to np. wiekszosci akcji notowanych na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. DBS bedzie kierowal zlecenia dotyczace takich instrumentów do danego (jedynego) miejsca wykonania i bedzie to uwazane za osiaganie najlepszego wyniku realizowanych na rzecz Klienta zlecen Dostep do miejsc wykonywania Róznorodnosc miejsc wykonania, do których DBS moze kierowac zlecenia Klienta zalezy od zakresu uslug, jakie DBS zobowiazal sie swiadczyc na rzecz Klienta w stosownej umowie. Na przyklad, aby zlecenia Klienta mogly byc kierowane do miejsc wykonania za granica, DBS moze wymagac zawarcia z Klientem odrebnej umowy, przewidujacej taka usluge / 12

7 3.3 Wybór posredników DBS moze korzystac z posrednictwa osób trzecich, aby realizowac zlecenia Klienta w miejscach wykonania, do których DBS nie ma bezposredniego dostepu. DBS wybiera posredników wedlug swojego wlasnego uznania, sposród renomowanych firm inwestycyjnych posiadajacych zezwolenia wlasciwych organów nadzorujacych. Ci posrednicy moga z kolei korzystac z posrednictwa jeszcze innych firm inwestycyjnych, dzialajacych w konkretnych miejscach wykonania. DBS podejmuje wszelkie racjonalne kroki, by osiagac mozliwie najlepszy wynik w przypadku zlecen Klienta kierowanych do miejsc wykonania za posrednictwem osób trzecich. Odpowiedzialnosc DBS w tym zakresie ogranicza sie do: wyboru posrednika; DBS nie ma jednak obowiazku korzystania z uslug wiecej niz jednego posrednika w danym miejscu wykonania, okresowego badania wyników osiaganych przez posrednika. 4. OBSLUGA ZLECEN 4.1 Kwestie ogólne Po otrzymaniu zlecenia, do którego ma zastosowanie Polityka, DBS przesyla zlecenie lub kieruje bezposrednio do miejsca wykonania, którym moze byc takze DBS, albo do kombinacji miejsc wykonania wybranych zgodnie z Polityka. Proces podejmowania decyzji dotyczacej kierowania zlecenia tak, by osiagnac mozliwie najlepszy wynik, oceniany jest w odniesieniu do róznych czynników. W szczególnosci, oceniajac najlepszy wynik dla zlecen, DBS moze nadawac wagi takim czynnikom jak: cena, koszt, szybkosc realizacji, wielkosc zlecenia oraz prawdopodobienstwo wykonania. Waga przypisywana jest poszczególnym czynnikom w sposób dynamiczny i moze zalezec od wielu zmiennych oraz cech, w tym od rodzaju instrumentu finansowego, rodzaju zlecenia oraz warunków danego rynku / miejsca wykonania. Wedlug wlasnego uznania DBS, zlecenia w okresie ich waznosci moga byc weryfikowane i modyfikowane, na przyklad poprzez zmiane wyboru miejsca wykonania lub zmiane proporcji czesci zlecenia wysylanych do danego miejsca wykonania lub kombinacji miejsc wykonania, jesli DBS uzna to za stosowne lub konieczne w celu osiagniecia mozliwie najlepszego wyniku. DBS bierze pod uwage równiez pewne cechy Klienta, takie jak znajomosc danego rynku przez Klienta i jego doswiadczenie, profil inwestycyjny Klienta, rodzaj wymaganej uslugi, jak równiez wydawane przez Klienta ogólne lub szczególowe instrukcje dotyczace sposobu wysylania, przekazywania lub wykonywania zlecen. DBS traktuje zlecenia Klienta w taki sposób jak podobne zlecenia innych Klientów, standardowo wykonujac je niezwlocznie i wedlug kolejnosci ich przyjecia. 4.2 Zlecenia Klientów detalicznych W przypadku braku szczególowych instrukcji Klienta detalicznego, DBS okresla wedlug swojego wlasnego uznania czynniki, które nalezy brac pod uwage w celu zachowania zgodnosci z Polityka / 12

8 Oceniajac najlepszy wynik w przypadku zlecen Klientów detalicznych, DBS przyznaje standardowo najwieksza wage przede wszystkim do ceny i kosztów, chyba ze z instrukcji Klienta wynika inaczej. Oznacza to, ze kryterium wykonania w przypadku Klientów detalicznych uwzglednia calkowita wartosc srodków otrzymanych lub zaplaconych przez Klienta w zwiazku z realizacja zlecenia, w tym oplaty pobierane przez miejsce wykonania, oplaty z tytulu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne oplaty zwiazane z wykonaniem zlecenia, w tym ponoszone na rzecz osób trzecich. DBS moze jednak niekiedy uwzgledniac takze inne czynniki, takie jak szybkosc realizacji, wielkosc i prawdopodobienstwo wykonania lub rozliczenia, jesli uwaza to za stosowne lub konieczne. 4.3 Zlecenia Klientów profesjonalnych W przypadku braku szczególowych instrukcji Klienta profesjonalnego, DBS okresla wedlug swojego wlasnego uznania czynniki, które bedzie brac pod uwage, w celu zachowania zgodnosci z Polityka. 4.4 Zlecenia innych firm inwestycyjnych lub instytucji kredytowych dzialajacych na rzecz swoich klientów Jesli Klient jest firma inwestycyjna dzialajaca w imieniu lub na rzecz swoich klientów, to DBS (jesli nie uzgodniono inaczej) dla potrzeb niniejszej Polityki, traktuje zlecenia Klienta jako zlecenia klienta profesjonalnego Zlecenia innych firm inwestycyjnych traktowane jako zlecenia detaliczne Niezaleznie od tresci punktu 4.3, Klient, który zostal sklasyfikowany jako klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent) moze zazadac, by jego niektóre lub wszystkie zlecenia byly traktowane tak, jak zlecenia klientów detalicznych. Jesli DBS wyraza zgode na takie rozwiazanie, przekazujac zlecenie do DBS, Klient powinien wyraznie okreslic, w jaki sposób jego zlecenia maja byc traktowane. Oceniajac najlepszy wynik w przypadku zlecen zidentyfikowanych jako zlecenia detaliczne, DBS standardowo przyznaje najwyzsza wage przede wszystkim do ceny i kosztów, chyba ze z instrukcji Klienta wynika inaczej. Oznacza to, ze kryterium wykonania w tym przypadku uwzglednia calkowita wartosc srodków otrzymanych lub zaplaconych przez Klienta w zwiazku z realizacja zlecenia, w tym oplaty pobierane przez miejsce wykonania, oplaty z tytulu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne oplaty zwiazane z wykonaniem zlecenia, w tym ponoszone na rzecz osób trzecich. DBS moze jednak niekiedy uwzgledniac takze inne czynniki, takie jak szybkosc realizacji, wielkosc i prawdopodobienstwo wykonania lub rozliczenia, jesli uwaza to za stosowne lub konieczne. 4.5 Raportowanie transakcji DBS publikuje (w celu zapewnienia przejrzystosci) informacje o wszystkich transakcjach instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na rynkach regulowanych, które DBS zawarl z Klientem lub zawarl na rzecz Klienta, chyba ze w ocenie DBS takie ujawnienie mogloby stanowic naruszenie przepisów prawa / 12

9 4.6 Publikowanie zlecen Klienta Ilekroc zlecenie Klienta z limitem ceny dotyczace instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w EOG nie zostaje natychmiast wykonane w zwyklych warunkach rynkowych, DBS natychmiast zlecenie to publikuje, chyba ze (i) Klient wydal wyrazna instrukcje niepublikowania zlecen, lub (ii) jest to zlecenie duzej wielkosci w porównaniu z przecietna wielkoscia rynkowa, lub (iii) w ocenie DBS takie ujawnienie mogloby stanowic naruszenie przepisów prawa. DBS nie zaklada, ze Klienci chca, by ich zlecenia byly automatycznie publikowane i dlatego daje sowim Klientom mozliwosc zlozenia odpowiedniej instrukcji. 5. KOMITET DS. REALIZACJI ZLECEN 5.1 Przeglad Polityki DBS ustanowil Komitet ds. Realizacji Zlecen ( Komitet ) w celu monitorowania biezacego dzialania Polityki. Komitet monitoruje, dokonuje przegladu i ocenia efektywnosc Polityki co najmniej raz do roku oraz dodatkowo, gdy nastepuje istotna zmiana, która zdaniem Komitetu moze miec wplyw na konsekwentne uzyskiwanie przez DBS mozliwie najlepszych wyników w poszczególnych miejscach wykonania. Zmiana rozwiazan przyjetych przez DBS w zakresie wykonywania zlecen zostaje wprowadzona wtedy, gdy po przeprowadzeniu analizy Komitet uwaza to za stosowne. 5.2 Uaktualnienia Polityki (poprzez internet i na trwalym nosniku) Niniejszy dokument jest uaktualniany i udostepniany w internecie na stronie: Do klientów, którzy nie maja dostepu do internetu, niniejszy dokument i jego uaktualnienia beda wysylane poczta. 6. INNE POSTANOWIENIA 6.1 Zdarzenia niezalezne od DBS Z powodu awarii systemów albo z innych przyczyn, których nie mozna uniknac, lub które sa poza kontrola DBS, zlecenia Klientów moga niekiedy byc wykonywane w sposób inny niz standardowy przewidziany w Polityce. W przypadku wystapienia takiego zdarzenia, DBS bedzie zawsze dazyl do wykonania zlecenia Klienta na najlepszych warunkach, mozliwych do uzyskania w danych okolicznosciach / 12

10 6.2 Zgoda DBS ma obowiazek uzyskania zgody Klienta na stosowanie Polityki, przed rozpoczeciem swiadczenia uslugi wykonywania zlecen. DBS bedzie traktowal Klientów, którzy otrzymali niniejsza Polityke lub wyrazili zgode na jej otrzymanie za posrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez internet, oraz którzy nastepnie zlozyli w DBS zlecenia, jako Klientów, którzy wyrazili zgode na Polityke, z wylaczeniem sytuacji, w których wymagana jest wyrazna zgoda Klienta. 6.3 Wyrazna zgoda Jak juz wspomniano w tej Polityce, wykonywanie zlecen Klientów inaczej, niz na rynku regulowanym lub ASO dzialajacym na terytorium EOG, bedzie po 1 listopada 2007 r. uwazane za wykonywanie ich poza rynkiem regulowanym. Polityka wykonywania zlecen DBS przewiduje taka mozliwosc, w tym równiez mozliwosc kierowania zlecen Klienta do DBS lub do Deutsche Bank AG, jako do miejsc wykonania (DBS lub Deutsche Bank AG dziala wtedy jako podmiot internalizujacy zlecenia). Standardowo, uzyskanie wyraznej zgody Klienta jest warunkiem rozpoczecia wykonywania zlecen Klienta w opisany wyzej sposób. Jesli mozliwe, DBS bedzie dazyl do uzyskania takiej zgody w drodze ogólnej umowy tj. na podstawie odpowiedniego regulaminu lub umowy o swiadczenie uslug, badz tez indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych transakcji. Wyraznej zgody nie wymaga sie w przypadku wykonywania zlecen poza rynkiem regulowanym w sytuacji, gdy dany instrument finansowy nie jest notowany lub nie jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym lub ASO, dzialajacym na terytorium EOG. 6.4 Pytania dotyczace wykonywania zlecen Jesli Klient kwestionuje sposób wykonania zlecenia, moze zwrócic sie do DBS o wykazanie, ze DBS wykonala zlecenie zgodnie z Polityka. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowia wlasnosc DB Securities S.A. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia nie mozna ich kopiowac, wykorzystywac lub ujawniac, w calosci lub czesci, przechowywac w dostepnym systemie, ani przekazywac w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek srodkami (elektronicznymi, mechanicznymi, reprograficznymi, rejestrujacymi albo innymi) bez pisemnej zgody DB Securities S.A / 12

11 Zalacznik 1 I. MIEJSCA REALIZACJI Niewyczerpujaca lista miejsc wykonania, na których DBS realizuje zlecenia Klientów znajduje sie ponizej. W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych handlowanych w wielu miejscach wykonania, wskazane sa tylko te miejsca, do których DBS ma szczególne zaufanie w kontekscie uzyskiwania mozliwie najlepszego wyniku dla zlecen Klienta. Jednak zlecenia Klienta moga byc przekazane równiez do innych, nie wyszczególnionych ponizej miejsc wykonania. W przypadku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, DBS szczególnie polega na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A., jako na miejscu wykonania, które pozwala na osiaganie mozliwie najlepszych wyników realizacji zlecen w sposób systematyczny. 1. Akcje i inne instrumenty o podobnej charakterystyce (np. GDR-y, ADR-y)/, Certyfikaty inwestycyjne / Obligacje/ 1.1. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, do których DBS ma bezposredni dostep jako czlonek gieldy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Budapest Stock Exchange 1.2. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, dostepne poprzez posredników London Stock Exchange NYSE Euronext (Paryz, Amsterdam, Bruksela, Lisbona) Virt-x Exchange limited Deutsche-Boerse (Xetra) Frankfurt Stock Exchange Stuttgart (Euwax) Athens Stock Exchange (ASE) Wiener Boerse Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Norex Alliance of Exchanges (w tym Islandia i Norwegia, które naleza do rynków EOG) Bucharest Stock Exchange Prague Stock Exchange 1.3. Rynki regulowane spoza EOG, dostepne poprzez posredników American Stock Exchange Australian Stock Exchange Bermuda Stock Exchange Bolsa Mexicana de Valores Bourse de Monreal Inc Channel Islands Stock Exchange Chicago Stock Exchange Dubai International Exchange Hong Kong Exchanges & Clearing Limited International Capital Markets Association Istambul Stock Exchange / 12

12 Johannesburg Stock Exchange Korea Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automatic Quotations (NASDAQ) New York Stock Exchange New Zealand Stock Exchange Osaka Securities Exchange Pacific Exchange Philadelphia Stock Exchange Saudi Arabian Stock Exchange (The Tadawul) Singapore Exchange The Swiss Stock Exchange (SWX) Tokyo Stock Exchange Toronto Stock Exchange 1.4. Alternatywne Systemy Obrotu dostepne bezposrednio przez DBS New Connect (rynek utworzony przez Gielde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.) planowany dostep od 1-ego kwartalu 2008 r Alternatywne Systemy Obrotu dostepne poprzez posredników Alternative Investment Market (rynek utoworzony przez London Stock Exchange) 1.6. Podmioty systematycznie inernalizujace transakcje (zarówno dla plynnych jak i nieplynnych instrumentów finansowych)) Deutsche Bank AG lub inne popdmioty z Grupy Deutsche Bank 2. Instrumenty pochodne (np. kontrakty terminowe, opcje, warranty) 2.1. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, do których DBS ma bezposredni dostep jako czlonek gieldy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 3. Produkty strukturyzowane oraz instrumenty pochodne nie notowane na rynkach regulowanych 3.1. Podmioty systematycznie internalizujace transakcje na instrumentach pochodnych Deutsche Bank AG lub inne podmioty z Grupy Deutsche Bank. II. POSREDNICY W celu realizacji zlecen przekazywanych do miejsc realizacji, do których DBS nie ma bezposredniego dostepu, DBS korzysta z posrednictwa nastepujacych firm inwestycyjnych: Deutsche Bank AG, Bloomberg Tradebook Ltd Patria Finance a.s. EFG Eurobank Securities / 12