Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny"

Transkrypt

1 Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny Pazdziernik, 2007

2 Spis tresci 1. Cel i zakres niniejszego dokumentu 3 2. Jak dziala Polityka? 5 3. Najlepszy wynik 5 4. Obsluga zlecen 7 5. Komitet ds. Realizacji Zlecen 9 6. Inne postanowienia 9 ZALACZNIK 1 11 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowia wlasnosc DB Securities S.A. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia nie mozna ich kopiowac, wykorzystywac lub ujawniac, w calosci lub czesci, przechowywac w dostepnym systemie, ani przekazywac w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek srodkami (elektronicznymi, mechanicznymi, reprograficznymi, rejestrujacymi albo innymi) bez pisemnej zgody DB Securities S.A / 12

3 1. CEL I ZAKRES NINIEJSZEGO DOKUMENTU Zgodnie z Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywa 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzajacej srodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, zwanymi dalej lacznie MiFID, DB Securities S.A. ( DBS ) jako firma inwestycyjna swiadczaca uslugi maklerskie na terytorium Unii Europejskiej, polegajace miedzy innymi na wykonywaniu oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen Klientów, zobowiazana jest do podjecia wszelkich racjonalnych kroków, w celu uzyskania mozliwie najlepszych rezultatów przy realizacji przyjmowanych od Klientów zlecen ( zasada najlepszego wykonania lub najlepsze wykonanie ), w tym miedzy innymi do wdrozenia polityki wykonywania zlecen. Zgodnie z wymogami MiFID, DBS jest równiez zobowiazany do poinformowania Klientów o podstawowych zasadach polityki wykonywania zlecen oraz do uzyskania zgody Klientów na jej stosowanie w stosunku do skladanych przez nich zlecen. Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie Klientowi stosownych informacji nt. Polityki wykonywania zlecen w DB Securities S.A. ( Polityka ). Niniejszy dokument stanowi jedynie streszczenie i jego intencja nie jest wyczerpujaca prezentacja Polityki. Dokument jest skierowany do detalicznych i profesjonalnych Klientów DBS. Wszelkie pytania dotyczace poszczególnych aspektów Polityki, nalezy kierowac w pierwszej kolejnosci do pracownika DBS, z którym Klient zazwyczaj sie kontaktuje. DBS chetnie odpowie na wszelkie zasadne pytania w tym zakresie Kiedy zasada najlepszego wykonania jest, a kiedy nie jest stosowana DBS, wykonujac transakcje z udzialem Klienta, moze albo dzialac na rzecz Klienta, albo zawierac z Klientem transakcje na zasadach rynkowych, traktujac Klienta jak równiez wystepujac w roli niezaleznego kontrahenta. Jesli DBS realizuje transakcje na rzecz Klienta, a Klient nie zostal zaliczony do kategorii uprawnionych kontrahentów, wówczas DBS zapewnia Klientowi najlepsze wykonanie skladanych przez Klienta zlecen, zgodnie z Polityka Co rozumiemy przez dzialanie na rzecz Klienta? DBS dziala na rzecz Klienta, jesli: Klient zlozyl zlecenie, które DBS zgodzil lub zobowiazal sie zrealizowac jako agent Klienta, dzialajac w imieniu wlasnym, lecz na rachunek Klienta, lub DBS nie dziala jako agent, lecz zawiera transakcje bezposrednio z Klientem, natomiast przyjmuje na siebie obowiazki podobne do obowiazków agenta. Moze sie tak zdarzyc w sytuacji, gdy DBS (i) zawierajac transakcje bezposrednio z Klientem, nie bierze na siebie ryzyka zmiany ceny, poniewaz jednoczesnie zawiera na rynku transakcje odwrotna na rachunek wlasny, lub / 12

4 (ii) zobowiazuje sie do zapewnienia najlepszego wykonania, lecz postanawia zrealizowac zlecenie z wlasnego portfela DBS, lub Klient upowaznil DBS do realizacji zlecen Klienta wedlug wlasnego uznania DBS Co rozumiemy przez zawieranie transakcji z Klientem lub zawieranie transakcji jako kontrahent? DBS zawiera transakcje z Klientem jako niezaleznym kontrahentem, jesli DBS dziala we wlasnym imieniu, na wlasny rachunek i ryzyko, bez zobowiazania do zapewnienia najlepszego wykonania. Ma to zwykle miejsce, gdy DBS: rutynowo podaje swoje oferty cenowe kupna i sprzedazy instrumentów finansowych, lub w odpowiedzi na konkretne zapytanie Klienta, podaje swoje oferty cenowe, wedlug których Klient moze zawrzec transakcje, a Klient zdecydowal sie zawrzec transakcje z DBS po jednej lub kilku cenach oferowanych przez DBS Uprawnieni kontrahenci 1 DBS nie ma wobec Klienta obowiazku stosowania zasady najlepszego wykonania w rozumieniu Polityki, o ile: (a) Klient zostal sklasyfikowany jako klient profesjonalny spelniajacy z definicji zawartej w MiFID kryteria uprawnionego kontrahenta, a DBS nie zgodzil sie na stosowanie wobec Klienta zasady najlepszego wykonania, lub (b) Klient jest klientem profesjonalnym, który na swoje zadanie zostal sklasyfikowany jako uprawniony kontrahent. Jesli Klient nie zna lub ma watpliwosci odnosnie kategorii, do której zostal sklasyfikowany, powinien zwrócic sie o wyjasnienie tej kwestii do pracownika DBS, z którym zazwyczaj sie kontaktuje Szczególowe instrukcje Jesli DBS otrzyma od Klienta szczególowe instrukcje dotyczace sposobu wykonania danego zlecenia, DBS bedzie stosowac sie do tych instrukcji. W rezultacie moze to spowodowac, ze zlecenie Klienta nie zostanie zrealizowane zgodnie z zasada najlepszego wykonania. 1 Poniewaz na dzien 1 listopada 2007 r. prawo polskie nie przewiduje statusu uprawnionego kontrahenta, przepis ten wejdzie w zycie dopiero po nowelizacji stosownych przepisów prawa / 12

5 2. JAK DZIALA POLITYKA? 2.1 Kwestie ogólne Oferujac Klientom zasade najlepszego wykonania skladanych przez Klienta zlecen, DBS doklada nalezytej starannosci, kierujac sie zarówno Polityka, jak i odpowiednimi przepisami i regulacjami. Nie oznacza to przyjecia przez DBS zobowiazania umownego, lub jakiegokolwiek innego do zapewnienia najlepszego wykonania w sposób inny, niz zgodny z tymi przepisami lub regulacjami. W tym celu przyjmuje sie, ze DBS doklada nalezytej starannosci w stosowaniu zasady najlepszego wykonania, jezeli (i) posiada odpowiednie procesy i procedury, co do których mozna racjonalnie oczekiwac, ze prowadza do osiagania mozliwie najlepszego wyniku dla zlecen Klienta, oraz (ii) podejmuje racjonalne starania by przestrzegac tych procesów i procedur, w oparciu o dostepne zasoby. DBS nie gwarantuje, ze bedzie w stanie zapewnic najlepsze wykonanie w kazdym mozliwym przypadku. 2.2 Wykonywanie, przyjmowanie i przekazywanie zlecen Generalnie, jesli DBS dziala na rzecz Klienta, to moze realizowac zlecenia Klienta samodzielnie w sposób okreslony w niniejszej Polityce, lub tez wedlug wlasnego uznania, moze przekazac zlecenie Klienta do wykonania innej firmie lub firmom inwestycyjnym. Inna firma, której DBS przekazuje zlecenie do realizacji moze byc powiazana z DBS. W takiej sytuacji odpowiedzialnosc DBS ograniczona jest do upewnienia sie, ze ta inna firma stosuje rozwiazania, umozliwiajace DBS dzialanie zgodnie z Polityka. W wypadku firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 ( EOG ) DBS wymaga, by zlecenia wykonywane byly zgodnie z przepisami i regulacjami obowiazujacymi w danym kraju. 3. NAJLEPSZY WYNIK 3.1 Kwestie ogólne Polityka DBS w zakresie realizacji zlecen koncentruje sie wokól: (a) (b) (c) wyboru wlasciwych miejsc wykonania, oceny czynników, branych pod uwage przy wyborze miejsca wykonania, oceny charakterystyki Klienta, zarówno pod wzgledem jego szczególnych wymagan okreslonych w odpowiedniej umowie o swiadczenie uslug, jak i rodzaju uslugi, która DBS moze zaoferowac, zeby te wymagania spelnic. 2 Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bulgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wegry, Irlandia, Wlochy, Litwa, Lotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Slowacja, Slowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) oraz Norwegie, Islandie i Lichtensztain / 12

6 3.2 Miejsca wykonania Realizujac zlecenia na rzecz Klienta, DBS podejmuje racjonalne próby uzyskania najlepszego wyniku poprzez wybór miejsc wykonania, pozwalajacych na osiaganie najlepszych wyników w sposób systematyczny. Miejscami wykonania moga byc: rynki regulowane, dzialajace na terytorium EOG (zwykle gieldy, na których spólki mialy swoje pierwsze notowania, lub na których ich papiery wartosciowe sa dopuszczone do obrotu, jak równiez gieldy, na których sa notowane i handlowane instrumenty pochodne), alternatywne systemy obrotu ( ASO ), podmioty systematycznie internalizujace transakcje ( SI ) bedace firmami inwestycyjnymi, np. Deutsche Bank AG, które w sposób zorganizowany, z okreslona czestotliwoscia i systematycznie zawieraja transakcje na wlasny rachunek, wykonujac zlecenia Klientów poza rynkiem regulowanym lub ASO, inne podmioty zapewniajace plyny obrót, które wykonuja funkcje podobne do okreslonych powyzej (w tym rynki regulowane i gieldy spoza EOG). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, ze wykonywanie zlecen Klientów w innych miejscach wykonania niz rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu dzialajace na terytorium EOG, po 1 listopada 2007 r. bedzie traktowane jako zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym ( OTC ) Miejsca wykonania, do których DBS ma szczególne zaufanie Miejsca wykonania, do których DBS ma szczególne zaufanie, i co do których uwaza, ze umozliwiaja uzyskiwanie najlepszych wyników realizacji zlecen Klienta w sposób systematyczny, sa wymienione w Zalaczniku 1 do niniejszego dokumentu Instrumenty finansowe notowane w jednym miejscu wykonania Niektóre instrumenty moga miec tylko jedno miejsce wykonania na terytorium EOG dotyczy to np. wiekszosci akcji notowanych na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. DBS bedzie kierowal zlecenia dotyczace takich instrumentów do danego (jedynego) miejsca wykonania i bedzie to uwazane za osiaganie najlepszego wyniku realizowanych na rzecz Klienta zlecen Dostep do miejsc wykonywania Róznorodnosc miejsc wykonania, do których DBS moze kierowac zlecenia Klienta zalezy od zakresu uslug, jakie DBS zobowiazal sie swiadczyc na rzecz Klienta w stosownej umowie. Na przyklad, aby zlecenia Klienta mogly byc kierowane do miejsc wykonania za granica, DBS moze wymagac zawarcia z Klientem odrebnej umowy, przewidujacej taka usluge / 12

7 3.3 Wybór posredników DBS moze korzystac z posrednictwa osób trzecich, aby realizowac zlecenia Klienta w miejscach wykonania, do których DBS nie ma bezposredniego dostepu. DBS wybiera posredników wedlug swojego wlasnego uznania, sposród renomowanych firm inwestycyjnych posiadajacych zezwolenia wlasciwych organów nadzorujacych. Ci posrednicy moga z kolei korzystac z posrednictwa jeszcze innych firm inwestycyjnych, dzialajacych w konkretnych miejscach wykonania. DBS podejmuje wszelkie racjonalne kroki, by osiagac mozliwie najlepszy wynik w przypadku zlecen Klienta kierowanych do miejsc wykonania za posrednictwem osób trzecich. Odpowiedzialnosc DBS w tym zakresie ogranicza sie do: wyboru posrednika; DBS nie ma jednak obowiazku korzystania z uslug wiecej niz jednego posrednika w danym miejscu wykonania, okresowego badania wyników osiaganych przez posrednika. 4. OBSLUGA ZLECEN 4.1 Kwestie ogólne Po otrzymaniu zlecenia, do którego ma zastosowanie Polityka, DBS przesyla zlecenie lub kieruje bezposrednio do miejsca wykonania, którym moze byc takze DBS, albo do kombinacji miejsc wykonania wybranych zgodnie z Polityka. Proces podejmowania decyzji dotyczacej kierowania zlecenia tak, by osiagnac mozliwie najlepszy wynik, oceniany jest w odniesieniu do róznych czynników. W szczególnosci, oceniajac najlepszy wynik dla zlecen, DBS moze nadawac wagi takim czynnikom jak: cena, koszt, szybkosc realizacji, wielkosc zlecenia oraz prawdopodobienstwo wykonania. Waga przypisywana jest poszczególnym czynnikom w sposób dynamiczny i moze zalezec od wielu zmiennych oraz cech, w tym od rodzaju instrumentu finansowego, rodzaju zlecenia oraz warunków danego rynku / miejsca wykonania. Wedlug wlasnego uznania DBS, zlecenia w okresie ich waznosci moga byc weryfikowane i modyfikowane, na przyklad poprzez zmiane wyboru miejsca wykonania lub zmiane proporcji czesci zlecenia wysylanych do danego miejsca wykonania lub kombinacji miejsc wykonania, jesli DBS uzna to za stosowne lub konieczne w celu osiagniecia mozliwie najlepszego wyniku. DBS bierze pod uwage równiez pewne cechy Klienta, takie jak znajomosc danego rynku przez Klienta i jego doswiadczenie, profil inwestycyjny Klienta, rodzaj wymaganej uslugi, jak równiez wydawane przez Klienta ogólne lub szczególowe instrukcje dotyczace sposobu wysylania, przekazywania lub wykonywania zlecen. DBS traktuje zlecenia Klienta w taki sposób jak podobne zlecenia innych Klientów, standardowo wykonujac je niezwlocznie i wedlug kolejnosci ich przyjecia. 4.2 Zlecenia Klientów detalicznych W przypadku braku szczególowych instrukcji Klienta detalicznego, DBS okresla wedlug swojego wlasnego uznania czynniki, które nalezy brac pod uwage w celu zachowania zgodnosci z Polityka / 12

8 Oceniajac najlepszy wynik w przypadku zlecen Klientów detalicznych, DBS przyznaje standardowo najwieksza wage przede wszystkim do ceny i kosztów, chyba ze z instrukcji Klienta wynika inaczej. Oznacza to, ze kryterium wykonania w przypadku Klientów detalicznych uwzglednia calkowita wartosc srodków otrzymanych lub zaplaconych przez Klienta w zwiazku z realizacja zlecenia, w tym oplaty pobierane przez miejsce wykonania, oplaty z tytulu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne oplaty zwiazane z wykonaniem zlecenia, w tym ponoszone na rzecz osób trzecich. DBS moze jednak niekiedy uwzgledniac takze inne czynniki, takie jak szybkosc realizacji, wielkosc i prawdopodobienstwo wykonania lub rozliczenia, jesli uwaza to za stosowne lub konieczne. 4.3 Zlecenia Klientów profesjonalnych W przypadku braku szczególowych instrukcji Klienta profesjonalnego, DBS okresla wedlug swojego wlasnego uznania czynniki, które bedzie brac pod uwage, w celu zachowania zgodnosci z Polityka. 4.4 Zlecenia innych firm inwestycyjnych lub instytucji kredytowych dzialajacych na rzecz swoich klientów Jesli Klient jest firma inwestycyjna dzialajaca w imieniu lub na rzecz swoich klientów, to DBS (jesli nie uzgodniono inaczej) dla potrzeb niniejszej Polityki, traktuje zlecenia Klienta jako zlecenia klienta profesjonalnego Zlecenia innych firm inwestycyjnych traktowane jako zlecenia detaliczne Niezaleznie od tresci punktu 4.3, Klient, który zostal sklasyfikowany jako klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent) moze zazadac, by jego niektóre lub wszystkie zlecenia byly traktowane tak, jak zlecenia klientów detalicznych. Jesli DBS wyraza zgode na takie rozwiazanie, przekazujac zlecenie do DBS, Klient powinien wyraznie okreslic, w jaki sposób jego zlecenia maja byc traktowane. Oceniajac najlepszy wynik w przypadku zlecen zidentyfikowanych jako zlecenia detaliczne, DBS standardowo przyznaje najwyzsza wage przede wszystkim do ceny i kosztów, chyba ze z instrukcji Klienta wynika inaczej. Oznacza to, ze kryterium wykonania w tym przypadku uwzglednia calkowita wartosc srodków otrzymanych lub zaplaconych przez Klienta w zwiazku z realizacja zlecenia, w tym oplaty pobierane przez miejsce wykonania, oplaty z tytulu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne oplaty zwiazane z wykonaniem zlecenia, w tym ponoszone na rzecz osób trzecich. DBS moze jednak niekiedy uwzgledniac takze inne czynniki, takie jak szybkosc realizacji, wielkosc i prawdopodobienstwo wykonania lub rozliczenia, jesli uwaza to za stosowne lub konieczne. 4.5 Raportowanie transakcji DBS publikuje (w celu zapewnienia przejrzystosci) informacje o wszystkich transakcjach instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na rynkach regulowanych, które DBS zawarl z Klientem lub zawarl na rzecz Klienta, chyba ze w ocenie DBS takie ujawnienie mogloby stanowic naruszenie przepisów prawa / 12

9 4.6 Publikowanie zlecen Klienta Ilekroc zlecenie Klienta z limitem ceny dotyczace instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w EOG nie zostaje natychmiast wykonane w zwyklych warunkach rynkowych, DBS natychmiast zlecenie to publikuje, chyba ze (i) Klient wydal wyrazna instrukcje niepublikowania zlecen, lub (ii) jest to zlecenie duzej wielkosci w porównaniu z przecietna wielkoscia rynkowa, lub (iii) w ocenie DBS takie ujawnienie mogloby stanowic naruszenie przepisów prawa. DBS nie zaklada, ze Klienci chca, by ich zlecenia byly automatycznie publikowane i dlatego daje sowim Klientom mozliwosc zlozenia odpowiedniej instrukcji. 5. KOMITET DS. REALIZACJI ZLECEN 5.1 Przeglad Polityki DBS ustanowil Komitet ds. Realizacji Zlecen ( Komitet ) w celu monitorowania biezacego dzialania Polityki. Komitet monitoruje, dokonuje przegladu i ocenia efektywnosc Polityki co najmniej raz do roku oraz dodatkowo, gdy nastepuje istotna zmiana, która zdaniem Komitetu moze miec wplyw na konsekwentne uzyskiwanie przez DBS mozliwie najlepszych wyników w poszczególnych miejscach wykonania. Zmiana rozwiazan przyjetych przez DBS w zakresie wykonywania zlecen zostaje wprowadzona wtedy, gdy po przeprowadzeniu analizy Komitet uwaza to za stosowne. 5.2 Uaktualnienia Polityki (poprzez internet i na trwalym nosniku) Niniejszy dokument jest uaktualniany i udostepniany w internecie na stronie: Do klientów, którzy nie maja dostepu do internetu, niniejszy dokument i jego uaktualnienia beda wysylane poczta. 6. INNE POSTANOWIENIA 6.1 Zdarzenia niezalezne od DBS Z powodu awarii systemów albo z innych przyczyn, których nie mozna uniknac, lub które sa poza kontrola DBS, zlecenia Klientów moga niekiedy byc wykonywane w sposób inny niz standardowy przewidziany w Polityce. W przypadku wystapienia takiego zdarzenia, DBS bedzie zawsze dazyl do wykonania zlecenia Klienta na najlepszych warunkach, mozliwych do uzyskania w danych okolicznosciach / 12

10 6.2 Zgoda DBS ma obowiazek uzyskania zgody Klienta na stosowanie Polityki, przed rozpoczeciem swiadczenia uslugi wykonywania zlecen. DBS bedzie traktowal Klientów, którzy otrzymali niniejsza Polityke lub wyrazili zgode na jej otrzymanie za posrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez internet, oraz którzy nastepnie zlozyli w DBS zlecenia, jako Klientów, którzy wyrazili zgode na Polityke, z wylaczeniem sytuacji, w których wymagana jest wyrazna zgoda Klienta. 6.3 Wyrazna zgoda Jak juz wspomniano w tej Polityce, wykonywanie zlecen Klientów inaczej, niz na rynku regulowanym lub ASO dzialajacym na terytorium EOG, bedzie po 1 listopada 2007 r. uwazane za wykonywanie ich poza rynkiem regulowanym. Polityka wykonywania zlecen DBS przewiduje taka mozliwosc, w tym równiez mozliwosc kierowania zlecen Klienta do DBS lub do Deutsche Bank AG, jako do miejsc wykonania (DBS lub Deutsche Bank AG dziala wtedy jako podmiot internalizujacy zlecenia). Standardowo, uzyskanie wyraznej zgody Klienta jest warunkiem rozpoczecia wykonywania zlecen Klienta w opisany wyzej sposób. Jesli mozliwe, DBS bedzie dazyl do uzyskania takiej zgody w drodze ogólnej umowy tj. na podstawie odpowiedniego regulaminu lub umowy o swiadczenie uslug, badz tez indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych transakcji. Wyraznej zgody nie wymaga sie w przypadku wykonywania zlecen poza rynkiem regulowanym w sytuacji, gdy dany instrument finansowy nie jest notowany lub nie jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym lub ASO, dzialajacym na terytorium EOG. 6.4 Pytania dotyczace wykonywania zlecen Jesli Klient kwestionuje sposób wykonania zlecenia, moze zwrócic sie do DBS o wykazanie, ze DBS wykonala zlecenie zgodnie z Polityka. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowia wlasnosc DB Securities S.A. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia nie mozna ich kopiowac, wykorzystywac lub ujawniac, w calosci lub czesci, przechowywac w dostepnym systemie, ani przekazywac w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek srodkami (elektronicznymi, mechanicznymi, reprograficznymi, rejestrujacymi albo innymi) bez pisemnej zgody DB Securities S.A / 12

11 Zalacznik 1 I. MIEJSCA REALIZACJI Niewyczerpujaca lista miejsc wykonania, na których DBS realizuje zlecenia Klientów znajduje sie ponizej. W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych handlowanych w wielu miejscach wykonania, wskazane sa tylko te miejsca, do których DBS ma szczególne zaufanie w kontekscie uzyskiwania mozliwie najlepszego wyniku dla zlecen Klienta. Jednak zlecenia Klienta moga byc przekazane równiez do innych, nie wyszczególnionych ponizej miejsc wykonania. W przypadku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, DBS szczególnie polega na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A., jako na miejscu wykonania, które pozwala na osiaganie mozliwie najlepszych wyników realizacji zlecen w sposób systematyczny. 1. Akcje i inne instrumenty o podobnej charakterystyce (np. GDR-y, ADR-y)/, Certyfikaty inwestycyjne / Obligacje/ 1.1. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, do których DBS ma bezposredni dostep jako czlonek gieldy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Budapest Stock Exchange 1.2. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, dostepne poprzez posredników London Stock Exchange NYSE Euronext (Paryz, Amsterdam, Bruksela, Lisbona) Virt-x Exchange limited Deutsche-Boerse (Xetra) Frankfurt Stock Exchange Stuttgart (Euwax) Athens Stock Exchange (ASE) Wiener Boerse Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Norex Alliance of Exchanges (w tym Islandia i Norwegia, które naleza do rynków EOG) Bucharest Stock Exchange Prague Stock Exchange 1.3. Rynki regulowane spoza EOG, dostepne poprzez posredników American Stock Exchange Australian Stock Exchange Bermuda Stock Exchange Bolsa Mexicana de Valores Bourse de Monreal Inc Channel Islands Stock Exchange Chicago Stock Exchange Dubai International Exchange Hong Kong Exchanges & Clearing Limited International Capital Markets Association Istambul Stock Exchange / 12

12 Johannesburg Stock Exchange Korea Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automatic Quotations (NASDAQ) New York Stock Exchange New Zealand Stock Exchange Osaka Securities Exchange Pacific Exchange Philadelphia Stock Exchange Saudi Arabian Stock Exchange (The Tadawul) Singapore Exchange The Swiss Stock Exchange (SWX) Tokyo Stock Exchange Toronto Stock Exchange 1.4. Alternatywne Systemy Obrotu dostepne bezposrednio przez DBS New Connect (rynek utworzony przez Gielde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.) planowany dostep od 1-ego kwartalu 2008 r Alternatywne Systemy Obrotu dostepne poprzez posredników Alternative Investment Market (rynek utoworzony przez London Stock Exchange) 1.6. Podmioty systematycznie inernalizujace transakcje (zarówno dla plynnych jak i nieplynnych instrumentów finansowych)) Deutsche Bank AG lub inne popdmioty z Grupy Deutsche Bank 2. Instrumenty pochodne (np. kontrakty terminowe, opcje, warranty) 2.1. Rynki regulowane dzialajace na terytorium EOG, do których DBS ma bezposredni dostep jako czlonek gieldy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 3. Produkty strukturyzowane oraz instrumenty pochodne nie notowane na rynkach regulowanych 3.1. Podmioty systematycznie internalizujace transakcje na instrumentach pochodnych Deutsche Bank AG lub inne podmioty z Grupy Deutsche Bank. II. POSREDNICY W celu realizacji zlecen przekazywanych do miejsc realizacji, do których DBS nie ma bezposredniego dostepu, DBS korzysta z posrednictwa nastepujacych firm inwestycyjnych: Deutsche Bank AG, Bloomberg Tradebook Ltd Patria Finance a.s. EFG Eurobank Securities / 12

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A.

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny 14431145.5 1 / 10 SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres niniejszego dokumentu 3 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem", jest

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej Kodeksem, jest Zalaczniki Nr 2 do Zarzadzenia Nr )'?'/'.2004 Starosty Poznanskiego z dnia J..~...(Q.~..2004 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem",

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI Oczekiwania i rezultaty 1 Pierwsze dyrektywy ( PAKIET 0 ) - 91 / 440 w sprawie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 23 września 2015 roku Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Ogłoszenie z dnia 23 września 2015 roku Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami Ogłoszenie z dnia 23 września 2015 roku Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w przedmiocie zmiany art. 2 ust. 3 pkt 1 i ust. 10 Rozdział I, art. 2 ust. 3 pkt 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator) www.leggmason.pl 00-085 Warszawa OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r. Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution )

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Nazwa procedury: Zbiór Procedur: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Zbiór Procedur Inwestycyjnych Wersja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ PRZEZ BANK / INSTYTUCJE KREDYTOWĄ WG USTAWY O OBROCIE FORMY UCZESTNICTWA BANKU/INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla wymagania, jakim musza odpowiadac

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

INFRONT Tabela opłat i prowizji

INFRONT Tabela opłat i prowizji INFRONT Tabela opłat i prowizji 1. Klienci indywidualni Pakiet podstawowy Miesięczna Opłata za dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym dla pierwszego wybranego rynku: Level1 (L1) (dostęp do jednej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów

Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów W poniższych informacjach słowa my i nas odnoszą się do IP Global Markets OOD - Sofia, do klientów odnosi się zwrot Państwo.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 78/2013/JI z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu: USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego Polskie Koleje Panstwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Ind PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

Ind PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER INDEKSOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdzial 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz, z zastrzezeniem ust. 3 i 9 moze lokowac swoje aktywa wylacznie w:

1. Fundusz, z zastrzezeniem ust. 3 i 9 moze lokowac swoje aktywa wylacznie w: Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitZrównowazony Srodkowoeuropejski, Fundusz oglasza nastepujace zmiany w tresci Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe INFORMACJA PRAWNA Strona internetowa http://service.citroen.com zostala wydana przez AUTOMOBILES CITROËN, Spólka akcyjna o kapitale wynoszacym 16.000.000 euro, z siedziba pod adresem Immeuble Colisée III

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń Plus500UK Limited Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Wstęp Mamy obowiązek prowadzić naszą współpracę z Tobą, uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w Twoim najlepszym

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej Rozdzial 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Temat: Oswiadczenie o stosowanych przez Elektrocieplownie "Sedzin" S.A. zasadach ladu korporacyjnego.

Temat: Oswiadczenie o stosowanych przez Elektrocieplownie Sedzin S.A. zasadach ladu korporacyjnego. Raport biezacy nr 8/2007 z 24.04.2007r. Temat: Oswiadczenie o stosowanych przez Elektrocieplownie "Sedzin" S.A. zasadach ladu korporacyjnego. Zarzad Elektrocieplowni "Sedzin" S.A. dzialajac zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Ponizsze warunki wynajmu samochodu campingowego okreslaja prawa i obowiazki Najemcy oraz Wynajmujacego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka UZASADNIENIE Zasadniczym celem proponowanych zmian obowiazujacej ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 roku o zasadach finansowania nauki jest z jednej strony poprawa efektywnosci sytemu finansowania badan

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012

ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012 REKTOR Pahstwowej Wyzszej Szkofy Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012 z dnia 9 lipiec 2012 r. w sprawie ustalenia Zasad realizacji wyjazdow pracownikow Paristwowej Wyzszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zal-aczniknr 2 Do Zarzadzenia nr ~.5".../.~~. Starosty Poznanskiego Z dnia.~.z.~.o..9."cu).q.?>v' Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu... Starostwo

Bardziej szczegółowo

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego Nl 1Gr (la z dnia I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Na podstawie art.15 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej od dnia 5 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo