270 mln zł pozyskanych dotacji. Specjalizacja: ochrona zdrowia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "270 mln zł pozyskanych dotacji. Specjalizacja: ochrona zdrowia."

Transkrypt

1 270 mln zł pozyskanych dotacji. Specjalizacja: ochrona zdrowia. Informacja o konkursie wraz z ofertą cenową wykonania dokumentacji aplikacyjnej. Kraków 2015

2 Uwaga konkurs! Szanowni Państwo. Informujemy, że ogłoszony został konkurs dotyczący e-zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata (podziałania E-usługi dla Mazowsza). Nabór będzie trwał miesiąc: od 30 września 2015 r. do 27 października 2015 r. Do rozdysponowania przeznaczono kwotę mln złotych (wymieniona kwota obejmuje także kulturę i administrację). Poziom dofinansowania to maksymalnie 80%. W konkursie startować mogą wszystkie podmioty lecznicze, które mają umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji dokumentacji aplikacyjnej na informatyzację ZOZ. Dotychczas osiemnaście naszych projektów dotyczących informatyzacji zoz otrzymało dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Jesteśmy także w trakcie realizacji dokumentacji do działania E-usługi dla Mazowsza. Zapraszamy do zapoznania się z najwążniejszymi informacjami o konkursie i współpracy przy realizacji projektów (w załączeniu oferta cenowa na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej). Zapraszamy do współpracy. Zespół doradczy firmy Masterprojekt S.C. strona 2

3 Najważniejsze informacje o konkursie Kto może ubiegać się o środki? Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ (spzoz, nzoz, uzdrowiska) Finansowanie projektu Do rozdysponowania w ramach konkursu przeznaczono mln złotych (wymieniona kwota obejmuje także kulturę i administrację). Maksymalny poziom dofinansowania 80%. Minimalny wkład własny 20%. Wartość projektu nie mniejsza niż 625 tyś PLN. W trakcie realizacji projektu wnioskodawcy mogą ubiegać się o wypłaty dotacji w formie zaliczki (do 95% przyznanej dotacji). Na co dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e zdrowia, polegające m.in. na: informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa; wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. Dofinansowaniu nie podlegają projekty zakończone. Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, w szczególności: przygotowanie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy, itp.; przygotowanie studium wykonalności; wydatki na zakup i ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego (w tym komputery oraz serwery); wydatki na budowę nowego i rozbudowę istniejącego systemu teleinformatycznego; koszty dostaw (w tym transportu) zakupionego sprzętu oraz jego montaż; wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na rozbudowę portali celem świadczenia e-usług; wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, kolokacji i innych (w okresie realizacji projektu); wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami wraz z kosztami ich utrzymania; wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji; wydatki na rozbudowę istniejącego oprogramowania; wydatki na modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania; wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych; adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery) - maksymalnie 2% wartości wydatków kwalifikowalnych; wydatki na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych; prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych); usługi informatyczne, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu; zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu; koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją. strona 3

4 Kryteria wyboru projektów Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w trybie konkursowym. Oceniane jest spełnienie kryteriów formalnych i kryteriów dostępu. Ocena punktowa następuje na podstawie oceny merytorycznej. Wśród kryteriów formalnych na uwagę zasługuje konieczny do oszacowania wskaźnik, z którego wynika, że dofinansowanie w przeliczeniu na jedną usługę online (o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja lub o stopniu dojrzałości 4 transakcja) nie może być większe niż zł, Kryteria dostępu to: zapewnienie oszczędności w wyniku realizacji projektu; dostosowanie do obowiązujących norm krajowych; zapewnienie interooperacyjności z platformą krajową P1 lub P2; bezpieczeństwo wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem; Zgodność e-usług że standardami WCAG 2.0; Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektów to: wykonalność finansowa, wykonalność organizacyjna, efektywność projektu. Konkretnej ocenie punktowej projekt jest poddawany na podstawie kryteriów merytorycznych szczegółowych. Punkty można otrzymać w jedenastu kategoriach: Dojrzałości e-usług (2 punkty za każdą e-usługę 4-go stopnia, max 12 pkt.). Projektowanie i budowę usług w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika (punkty za liczbę metod projektowych uwzględnionych w procesie planowania projektu, max 16 pkt.). Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań (premiowane wykorzystanie chmury obliczeniowej, dostępności dla urządzeń mobilnych, ponadprzeciętne standardy bezpieczeństwa, korzyści dla osób niepełnosprawnych wykraczające ponad WCAG 2.0. Max 15 pkt. Analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług (punkty za przeprowadzenie analizy procesów optymailzacji procesów związanych z usługami wdrażanymi w projekcie. Max 10 pkt.). Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy usług. Przedstawienie przez wnioskodawcę analiz grup i potrzeb interesariuszy uzasadniających potrzeby realizacji projektu 9 pkt. Partnerstwo w ramach projektu (punkty za realizację projektu w partnerstwie, 3 pkt za partnera, max 9 pkt.). Powszechne wykorzystanie usług (2 punkty za każdą liczną i często korzystającą grupę odbiorców projektu, max 8 pkt.). Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i zakresu projektu. Max 6 pkt. za wykazanie spełnienia kryterium. Informacja publiczna. W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jeżeli w ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, które są informacją publiczną, to zostaną one udostępnione w odpowiedni sposób. Max 3 pkt. Realizacja projektu na terenach wiejskich. Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów realizujących projekt na obszarach wiejskich. Max 5 pkt. Komplementarność projektu. Wskazanie komplementarności planowanego do realizacji projektu z przedsięwzięciami realizowanymi, bądź już zrealizowanymi przez wnioskodawcę 4 pkt. Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 - umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną. Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 - umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością. W ramach wskaźnika należy ujmować również usługi o stopniu dojrzałości 5, czyli takie, które oprócz możliwości pełnego załatwienia danej sprawy zawierają dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej). strona 4

5 Oferta wykonania dokumentacji konkursowej Proponujemy Państwu wykonanie dokumentacji konkursowej do podziałania E-usługi dla Mazowsza - typ projektów e-zdrowie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA Oferta obejmuje: Przygotowanie wniosku aplikacyjnego; Przygotowanie studium wykonalności projektu; Przygotowanie listy załączników oraz wykonanie wybranych załączników; Wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD; Na wezwanie Instytucji Zarządzającej - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny; Prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików). Cena: zł netto + 23% VAT za przygotowanie dokumentacji - płatne po przekazaniu dokumentacji (wniosek + pozostałe załączniki); zł netto + 23% VAT premii za sukces płatnej jedynie w przypadku wybrania projektu do dofinansowania. UWAGA RABAT! Przy zamówieniu dokonanym w oparciu o formularz dostępny na stronie proponujemy 10% rabatu (dotyczy ceny za przygotowanie dokumentacji, jak również premii za sukces). Czas realizacji: Zleceniobiorca w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zlecenia określi dane niezbędne do wykonania dokumentacji aplikacyjnej. Sporządzenie wersji konsultacyjnej wniosku w terminie 20 dni roboczych od przekazania danych do projektu; Wprowadzenie poprawek do wniosku po konsultacjach z Klientem - 5 dni od otrzymania uwag; Forma współpracy: Współpraca odbywa się poprzez udostępnianą Klientom aplikację do zarządzania projektami. Aplikacja dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych (terminy, zadania, repozytorium plików, współpraca grupowa); Wersję konsultacyjną otrzymacie Państwo w formie elektronicznej; Wersję finalną otrzymacie w formie papierowej (ilość sztuk wymagana przez instytucję prowadzącą konkurs + jedna archiwalna wersja dla Zleceniodawcy). Wersja finalna dostępna będzie także zawsze w formie elektronicznej poprzez system zarządzania projektami; Poprawki na etapie oceny formalnej i merytorycznej otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej; * Oferta obowiązuje do 1 października ** Oferta dla projektów o wartości do 3 mln zł. strona 5

6 Masterprojekt Zajmujemy się doradztwem w zakresie aplikowania o środki na finansowanie projektów zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw prywatnych. Nasze doświadczenie to Fundusze Strukturalne , , wszystkie nabory do programów MF EOG / NMF, liczne konkursy o środki krajowe. Efektem prowadzonych działań jest pozyskanie dla naszych Klientów dotacji o wartości około 270 mln zł. Kompleksowe podejście. Możemy zająć się Państwa projektem od początku pracy nad jego koncepcją, aż do zakończenia jego rozliczania. Gwarancja. Udzielamy gwarancji na przygotowaną przez nas dokumentację. Oznacza to, że Klient płaci za dokumentację dopiero wtedy kiedy wie, że spełniła ona jego oczekiwania. Po przygotowaniu dokumentacji przedstawiamy ją do oceny Klienta, w razie konieczności nanosimy poprawki. Dopiero po akceptacji opracowania Klient dokonuje zapłaty. Ponadto, jeżeli po złożeniu dokumentacji instytucja oceniająca wnioski ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści dokumentacji, zobowiązujemy się do nanoszenia poprawek, aż do momentu pełnej akceptacji opracowania. W przypadku odrzucenia dokumentacji przez instytucję oceniającą wnioski z przyczyn zawinionych przez naszą firmę zobowiązujemy się do całkowitego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. Błyskawiczne rozpoczęcie pracy nad projektem. Państwo wypełniacie formularz zamówieniowy, my zaczynamy organizować pracę nad projektem. Kryteria oceny projektu. W strukturze realizacji projektu po stronie Masterprojektu wyodrębniona zostaje osoba, której jedynym zadaniem jest dopilnowanie możliwie najlepszego wyeksponowania walorów projektu w kontekście kryteriów oceny danego konkursu. Poprawność formalna. W strukturze realizacji projektu oprócz osoby prowadzącej projekt i osoby odpowiedzialnej za wyeksponowanie kryteriów jego oceny, uwzględniamy również osobę odpowiedzialną za jego kontrolę. Modyfikacje projektu. Na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pomagamy Klientowi modyfikować zakres projektu w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować go do wymagań konkursu. Konsultacje. Przekazujemy Klientowi wersję konsultacyjną opracowania do wniesienia uwag. Rozwiązywanie problemów. Angażujemy się w rozwiązywanie problemów decyzyjnych powstających na etapie tworzenia koncepcji projektu i przygotowywania dokumentacji. Aplikacja do zarządzania projektami. Współpracujemy z Klientem poprzez system zarządzania projektami online, co porządkuje komunikację, ułatwia kontrolę realizacji projektu, ułatwia efektywną współpracę osób przebywających w różnych lokalizacjach, umożliwia archiwizację wszystkich ustaleń (szczególnie istotne w przypadku projektów które trwają wiele miesięcy lub wiele lat). Atrakcyjny stosunek ceny do zakresu usługi. Dokonując zamówienia usługi przez Internet w oparciu o przedstawioną ofertę i umowę redukujecie Państwo nasze koszty. Dzięki temu w bardzo rozsądnej cenie możemy zaproponować szeroki zakres realizacji usługi. strona 6

7 Projekty informatyczne wybrane do dofinansowania w oparciu o przygotowaną przez Masterprojekt dokumentację aplikacyjną. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Dotacja: ,69 zł. 2. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. Dotacja: ,27 zł. 3. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Rozwój e-usług medycznych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej ,50 zł. 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku. E-pacjent w SPZOZ w Brzesku wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych. Dotacja ,37 zł. 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług. Dotacja: ,23 zł. 6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT w zakresie usług świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Dotacja ,83 zł. 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Dotacja ,43 zł. 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach. Dotacja ,19 zł. 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotacja ,98 zł. 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko. Dotacja ,53 zł. 11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie. Dotacja ,02 zł. 12. SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nowej Dębie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,98 zł. 13. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,97 zł. 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,90 zł, 15. Szpital Powiatowy w Mielcu. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,22 zł. 16. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Kompleksowa informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,00 zł. 17. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja ,83 zł. 18. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM. Dotacja ,98 zł. strona 7

8 Więcej informacji: Elżbieta Krasny Masterprojekt S.C. Adres rejestrowy: os W.A. Mozarta 26/1, Adres biura: ul. Bociana 6a/96, Kraków Tel: (12) , fax: (12) Nasze doświadczenie to Fundusze Strukturalne , , wszystkie nabory do programów MF EOG / NMF, liczne konkursy o środki krajowe. Efektem prowadzonych działań jest pozyskanie dla naszych Klientów dotacji o wartości około 270 mln zł. Zapraszamy do współpracy! strona 8

Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna

Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna Fundusze Strukturalne EU 2014-2020 inne źródła zagraniczne źródła krajowe Oferta obowiązująca od dnia 24.02.2015. Możliwość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015. Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015. Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Planowany termin naboru: 31.07.2015 30.09.2015 Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 80 003 200 zł Minimalna i maksymalna wartość projektu 85%, bądź poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza NR2 PAŹDZIERNIK 2010 RPo wm DZIAŁANIE 1.6 radomska

dla rozwoju Mazowsza NR2 PAŹDZIERNIK 2010 RPo wm DZIAŁANIE 1.6 radomska Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza NR2 PAŹDZIERNIK 2010 RPo wm DZIAŁANIE 1.6 kooperacja dobre praktyki politechnika radomska wywiad z grzegorzem Świętoreckim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 1 lipca 2015 r. Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oferta na aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. siedziba: ul. Kutnowska

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo