Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna"

Transkrypt

1 Oferta cenowa na realizację usługi pod nazwą: Dokumentacja aplikacyjna Fundusze Strukturalne EU inne źródła zagraniczne źródła krajowe Oferta obowiązująca od dnia Możliwość zamówienia usług przez Internet: 1

2 Informacje o firmie Masterprojekt S.C. jest firmą konsultingową z wieloletnim doświadczeniem. Zajmujemy się doradztwem gospodarczym i unijnym dla zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw prywatnych. Wartość pozyskanych przez nas dotacji to 266 mln zł na projekty o wartości 468 mln zł. Ponad 100 przygotowanych przez nas projektów otrzymało dofinansowanie. Specyfikacja usługi Poniżej pragniemy zaprezentować Państwu standardową ofertę realizacji dokumentacji konkursowej do Funduszy Strukturalnych UE , innych źródeł zagranicznych, źródeł krajowych. Przedstawione informacje wraz ze wzorem umowy oraz internetowym formularzem zamówienia stanowią ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferta została skonfigurowana dla najbardziej typowych projektów, aby ułatwić Państwu dokonanie zamówienia i przyśpieszyć rozpoczęcie pracy nad projektem. Jeżeli przedstawiona specyfikacja usługi nie odpowiada Państwa potrzebom lub wymaga modyfikacji zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego na z opisem potrzeb i preferencji. Na usługę składa się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (kompletu dokumentów niezbędnych, aby ubiegać się o przyznanie dotacji) oraz rozliczenie projektu. Przygotujemy Państwu wniosek aplikacyjny oraz większość wymaganych do niego załączników. Zakres: Wyłączenia: Oferta dotyczy projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji. Prezentowana standardowa oferta dotyczy projektów o wartości budżetu do 5 mln zł. Dla projektów powyżej tej kwoty prosimy o indywidualne zapytanie. Oferta nie obejmuje projektów realizowanych w konsorcjach i partnerstwach, projektów kluczowych, projektów o charakterze szkoleniowym, projektów gdzie całość lub znacząca część dokumentacji sporządzana jest w języku angielskim. Oferta nie obejmuje wykonania załączników w postaci dokumentacji technicznej, budowlanej, kosztorysów, audytów energetycznych, przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, opinii prawnych; Oferta obejmuje: * Przygotowanie wniosku aplikacyjnego; * Przygotowanie studium wykonalności inwestycji lub biznes planu (jeżeli dotyczy i zgodnie z zasadami danego konkursu); Możliwość zamówienia usług przez Internet: 2

3 * Przygotowanie listy załączników oraz wykonanie wybranych załączników; * Wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD lub innych nośników danych wymaganych przez Instytucję; * Na wezwanie Instytucji - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny; * Prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików); Aspekty jakościowe: * Udzielamy GWARANCJI na przygotowaną przez nas dokumentację. Oznacza to, że klient płaci za dokumentację dopiero wtedy kiedy wie, że spełniła ona jego oczekiwania. Po przygotowaniu dokumentacji przedstawiamy ją do oceny klienta, w razie konieczności nanosimy poprawki. Dopiero po akceptacji opracowania klient dokonuje zapłaty. Ponadto, jeżeli po złożeniu dokumentacji instytucja oceniająca wnioski ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści dokumentacji, zobowiązujemy się do nanoszenia poprawek, aż do momentu pełnej akceptacji opracowania. W przypadku odrzucenia dokumentacji przez instytucję oceniającą wnioski z przyczyn zawinionych przez naszą firmę zobowiązujemy się do całkowitego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. * Możliwość błyskawicznego rozpoczęcie pracy nad projektem. Państwo wypełniacie formularz zamówieniowy, my zaczynamy organizować pracę nad projektem; * Atrakcyjny stosunek ceny do zakresu usługi. Dokonując zamówienia usługi przez Internet w oparciu o przedstawioną ofertę i umowę redukujecie Państwo nasze koszty. Dzięki temu w bardzo rozsądnej cenie możemy zaproponować szeroki zakres realizacji usługi. * W strukturze realizacji projektu po stronie Masterprojektu wyodrębniona zostaje osoba, której jedynym zadaniem jest dopilnowanie możliwie najlepszego wyeksponowania walorów projektu w kontekście kryteriów oceny danego konkursu; * W strukturze realizacji projektu oprócz osoby prowadzącej projekt i osoby odpowiedzialnej za wyeksponowanie kryteriów jego oceny, uwzględniamy również osobę odpowiedzialną za jego kontrolę; * Na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pomagamy Klientowi modyfikować zakres projektu w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować go do wymagań konkursu; * Przekazujemy Klientowi wersję konsultacyjną opracowania do wniesienia uwag; * Angażujemy się w rozwiązywanie problemów decyzyjnych powstających na etapie tworzenia koncepcji projektu i przygotowywania dokumentacji; * Udzielamy Klientowi kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu wszystkich sytuacji problemowych pojawiających się na etapie aplikowania o środki; * Współpracujemy z Klientem poprzez system zarządania projektami online, co porządkuje komunikację, ułatwia kontrolę realizacji projektu, ułatwia efektywną współpracę osób przebywających w różnych lokalizacjach, umożliwia archiwizację wszystkich ustaleń (szczególnie istotne w przypadku projektów które trwają wiele miesięcy lub wiele lat). Możliwość zamówienia usług przez Internet: 3

4 Etapy realizacji: * Podpisanie umowy; * Przygotowanie wstępnego zestawienia danych charakteryzujących Państwa projekt; * Pomoc w kompletowaniu danych i szlifowanie koncepcji projektu; * Wykonanie wersji konsultacyjnej dokumentacji; * Wprowadzenie korekt uwzględniających uwagi Klienta i wykonanie wersji finalnej; * Dostarczenie dokumentacji Klientowi wraz z instrukcją podpisania i złożenia dokumentacji na konkurs; * Przygotowanie poprawek wynikających z oceny formalnej i merytorycznej projektu; Czas realizacji: * Zleceniobiorca w terminie 2 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zlecenia określi dane niezbędne do wykonania dokumentacji aplikacyjnej. * Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dane niezbędne do wykonania dokumentacji aplikacyjnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentów/danych. * Sporządzenie wersji konsultacyjnej dokumentacji aplikacyjnej nastąpi w terminie 14 dni roboczych od przekazania danych do projektu. * Wprowadzenie poprawek po konsultacjach z Klientem i dostarczenie Klientowi wersji papierowej - 5 dni od otrzymania uwag. Forma współpracy: * Współpraca odbywa się poprzez udostępnianą Klientom aplikację do zarządzania projektami. Aplikacja dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych (terminy, zadania, repozytorium plików, współpraca grupowa); * Wersję konsultacyjną otrzymacie Państwo w formie elektronicznej; * Wersję finalną otrzymacie w formie papierowej (ilość sztuk wymagana przez instytucję prowadzącą konkurs + jedna archiwalna wersja dla Zleceniodawcy). Wersja finalna dostępna będzie także zawsze w formie elektronicznej poprzez system zarządzania projektami; * Ewentualne poprawki na etapie oceny formalnej i merytorycznej otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej; Możliwość zamówienia usług przez Internet: 4

5 Cena usługi Podane poniżej ceny dotyczą zamówienia internetowego, realizowanego poprzez formularz dostępny na stronie Cena usługi dla podmiotów sektora finansów publicznych: Wartość projektu Cena za przygotowanie dokumentacji Premia za sukces do 1 mln zł 11,07 tys. zł brutto (9 tys. zł netto+vat) 0 zł od 1 mln zł do 2 mln zł 12,3 tys. zł brutto (10 tys. zł netto+vat) 12,3 tys. zł brutto (10 tys. zł netto+vat) od 2 mln zł do 5 mln zł 13,53 tys. zł brutto (11 tys. zł netto+vat) 13,53 tys. zł brutto (11 tys. zł netto+vat) Cena usługi dla podmiotów prywatnych: Cena za przygotowanie dokumentacji Premia od przyznanego dofinansowania 9,84 tys. zł brutto (8 tys. zł netto + VAT) 2 % + VAT Nie gwarantujemy utrzymania przedstawionych powyżej cen w innym przypadku niż zamówienie ze strony internetowej w oparciu o zaprezentowaną umowę. Zapraszamy do współpracy Masterprojekt S.C. Możliwość zamówienia usług przez Internet: 5

6 Wzór umowy na realizację usługi Dokumentacja aplikacyjna, dla projektów zamawianych w formie zamówienia internetowego. Zawarta w Krakowie dnia roku pomiędzy reprezentowanym przez: zwanym dalej Zleceniodawcą a Elżbietą Krasny oraz Piotrem Krasny prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Masterprojekt S.c. z siedzibą w Krakowie, Kraków, os. Mozarta 26/1, wpisaną do CEIDG, NIP , REGON , zwanymi dalej Zleceniobiorcą. 1. Definicje Instytucja Pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego Instytucja Wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań Instytucja Zarządzająca - właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego Jeśli w umowie użyto zwrotu Instytucja odnosi się to do każdego ze wskazanych powyżej podmiotów Program instrument ekonomiczno-polityczny, w ramach którego ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów. Możliwość zamówienia usług przez Internet: 6

7 2. Przedmiot umowy 1. Określenie nazwy projektu oraz programu, dla którego ma zostać wykonana dokumentacja aplikacyjna: Nazwa robocza projektu Program, do którego ma zostać przygotowana dokumentacja (źródło finasowania projektu) 1.1 Termin rozpoczęcia pracy nad zleceniem określa się na dzień, jednak nie wcześniej niż przed dniem otrzymania przedmiotowej umowy przez Zleceniobiorcę w formie papierowej i podpisanej przez Zleceniodawcę. 2 Przedmiot umowy obejmuje: 2.1 Przygotowanie w języku polskim opracowań wymaganych, aby wziąć udział w konkursie wskazanym w ust. 1 zwanych dalej dokumentacją aplikacyjną oraz dodatkowe czynności związane z procesem aplikowania w postaci: Przygotowanie wniosku aplikacyjnego; Przygotowanie listy załączników właściwych dla Zamawiającego oraz wykonanie wybranych załączników (w tym studium wykonalności lub biznes planu); Wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD lub innych nośników danych wymaganych przez Instytucję; Na wezwanie Instytucji - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny; Prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików); 3 Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania załączników w postaci dokumentacji technicznej, budowlanej, kosztorysów, audytów energetycznych, przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, opinii prawnych oraz dokumentów o analogicznej postaci lub zawartości merytorycznej. 4 Zleceniobiorca w terminie 2 dni roboczych od terminu określonego w ust. 1.1 określi podstawowy zakres danych niezbędnych do przygotowania przedmiotu umowy. Jednocześnie Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się na etapie przygotowywania przedmiotu umowy o Możliwość zamówienia usług przez Internet: 7

8 informacje, których konieczność wykorzystania nie była możliwa do przewidzenia w momencie sporządzania podstawowego zakresu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 5 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dane niezbędne do wykonania dokumentacji aplikacyjnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentów lub danych. 6 Sporządzenie wersji konsultacyjnej dokumentacji aplikacyjnej nastąpi w terminie 14 dni roboczych od przekazania kompletnych danych do projektu wskazanych przez Zleceniodawcę w terminie określonym w ust. 4 zadanie pierwsze. 7 Wprowadzenie poprawek po konsultacjach ze Zleceniodawcą do dokumentacji przygotowanej zgodnie z ust. 5 zostanie zrealizowane w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag od Zleceniodawcy. 8 Ukończenie dokumentacji aplikacyjnej potwierdzone zostanie protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony umowy. Protokół zdawczo odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Strony akceptują podpisanie protokołu w formie elektronicznej. 9 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dane niezbędne do przygotowania wymienionych w ustępie 2 dokumentów bez zbędnej zwłoki, na każde wysłane drogą elektroniczną wezwanie Zleceniobiorcy. 3. Wynagrodzenie 1. Z tytułu świadczenia usług określonych w 2 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z poniższym cennikiem: Cena za przygotowanie dokumentacji Premia od przyznanego dofinansowania 9,84 tys. zł brutto (8 tys. zł netto + VAT) 2 % + VAT 2. Cena za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej płatna jest w terminie 30 dni od przekazania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę ostatecznej wersji dokumentacji aplikacyjnej tj. datę wskazaną na protokole zdawczo-odbiorczym (par. 2 ust. 8), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. 3. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania (umieszczenie przedmiotowego projektu na liście projektów wybranych do dofinansowania przez instytucję przeprowadzającą konkurs, dla którego wykonywana jest dokumentacja aplikacyjna) Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie (tzw. premia od przyznanego dofinansowania) w wysokości 2% + VAT od wartości przyznanej dotacji lub pożyczki określonej we wniosku aplikacyjnym. Premia płatna jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę informacji o przyznanym dofinansowaniu. 4. Premia za sukces przysługuje również Zleceniobiorcy, jeśli Zleceniodawca zostanie zakwalifikowany do dofinansowania z listy rezerwowej w okresie następującym po opublikowaniu wyników konkursu. Możliwość zamówienia usług przez Internet: 8

9 5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wynikających z przedmiotowej umowy drogą elektroniczną. 4. Zasady współpracy 1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia. 2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się spełnić świadczenie objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się przy tym do składania wszelkich wyjaśnień Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia. 3. Zleceniobiorca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu. 4. Zleceniodawca zezwala Zleceniobiorcy na powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową osobom trzecim, jednakże Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania i zaniechania. 5. Osoby do kontaktu oraz komunikacja w zakresie Przedmiotu Umowy 1. Za kontakty w ramach niniejszej umowy, w tym w celu przekazywania informacji między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialne będą następujące osoby: ze strony Zleceniodawcy:. ze strony Zleceniobiorcy:. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do odebrania przedmiotu umowy jest:. 2. Strony postanawiają, że współpraca będzie odbywała się poprzez system zarządzania projektami online: do którego Zleceniobiorca zapewni dostęp Zleceniodawcy na swój koszt. Jednocześnie strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia, dla których przepisy obowiązujące wymagają formy pisemnej zostaną doręczone drugiej stronie osobiście, za pomocą listu poleconego. 6. Poufność 1. Zleceniodawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Zleceniobiorcy oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r., i zobowiązuje się nie ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, z którymi za zgodą i z upoważnienia Zleceniodawcy mógłby się zapoznać podczas wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i również po jej ustaniu zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów kontroli, chyba, że otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę Zleceniodawcy. Możliwość zamówienia usług przez Internet: 9

10 4. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci je Zamawiającemu na żądanie w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 7. Zakres odpowiedzialności 1. Konieczność wprowadzenia poprawek do dokumentacji aplikacyjnej na jakimkolwiek etapie oceny nie jest poczytywane przez strony za nienależyte wykonanie umowy. Jednakże w przypadku odrzucenia przedmiotu Umowy przez Instytucję z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy otrzymane od niego wynagrodzenie ustalone w 3, ust. 1 kategoria Cena za przygotowanie dokumentacji. 2. Górną granicą roszczeń Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy z tytułu przedmiotowej umowy jest wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy ustalona w 3 ust. 1 pole Cena za przygotowanie dokumentacji. 3. Modyfikacja zakresu projektu na 5 dni roboczych (lub krócej) przed ostatecznym terminem zakończenia naboru projektów lub terminem oddania dokumentacji wskazanym w par. 2 ust. 7 przez Zleceniobiorcę wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy. Przez modyfikację projektu rozumie się zmianę wartości kosztów kwalifikowanych o więcej niż 10% w stosunku do pierwotnie wskazanej przez Zleceniodawcę wartości projektu lub przesunięcie 10% kosztów kwalifikowanych do innej kategorii. 4. Zleceniobiorca nie odpowiada za: szansę realizacji podejmowanych inwestycji, za ich realizację czy też efekty ich realizacji, jak również realność prognoz. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte założenia ekonomiczne, techniczne, prognozy popytu, prognozy kosztów, przewidywany cykl życia technologii. 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za fakt uzyskania lub też nie uzyskania środków na finansowania inwestycji przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące poza Zleceniobiorcą a wynikające z działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych takie jak np. zmiana przepisów prawnych uniemożliwiająca, pomimo dochowania należytej staranności, wywiązanie się Zleceniobiorcy z jego zobowiązań w odpowiednim terminie. 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności także, gdy Zleceniodawca odmówi udzielenia lub udostępnienia mu informacji istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 8. Wypowiedzenie umowy 1. Zleceniobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, w której Zleceniodawca zaniechał informowania Zleceniobiorcy o wszelkich istotnych okolicznościach związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy lub mogących wpłynąć na terminowość przygotowania tej dokumentacji aplikacyjnej, bądź też jego informacje w tej mierze okażą się nieprawdziwe lub niepełne, a Zleceniodawca mimo pisemnego wezwania do udostępnienia informacji w dalszym ciągu nie podejmuje współpracy ze zleceniobiorcą. 9. Pozostałe postanowienia 1. Zmiany umowy mogą być dokonane przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Możliwość zamówienia usług przez Internet: 10

11 3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 4. Strony będą się starać rozstrzygać wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy w formie ugody. 5. W przypadku nie zawarcia ugody właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy (pieczątka i podpis Zleceniodawcy) (pieczątka i podpis Zleceniobiorcy) Możliwość zamówienia usług przez Internet: 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo