Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu"

Transkrypt

1 Warszawa; Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Uczestnictwo w wykładzie metodycznym i warsztatach jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Rekrutacja trwa od do r. 3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów organizator może przedłużyć rekrutację lub uruchomić rekrutację uzupełniającą. Informacja o przedłużeniu rekrutacji lub uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej wraz z terminem zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu nomad.pjwstk.edu.pl. 4. W wykładzie oraz warsztatach weźmie udział ok. 15 osób 5. Organizatorem rekrutacji jest Specjalista ds. Rekrutacji. 6. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: nomad.pjwstk.edu.pl 7. Uczestnictwo w wykładzie metodycznym i warsztatach jest obowiązkowe 8. Organizator będzie informował o terminie warsztatu przynajmniej na 2 tygodnie przed wydarzeniem. 9. W ramach projektu planowane są: a. Wykład metodyczny - Jak zaprojektować zdalny kurs oparty na nomadycznym nauczaniu problemowym? (6 godzin) b. Warsztat metodyczny - Jak wzbogacić swój kurs o elementy interaktywne i łamigłówki? (6 godzin) c. Warsztat zapoznający użytkowników z metodami tworzenia multimediów dla kursów przeznaczonych na urządzenia mobilne - (6 godzin) d. Warsztat metodyczny - Jak ocenić efektywność kursu? (6 godzin) e. Warsztat z platformy informatycznej - moduł Redaktor (6 godzin) 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów wstępnych i wskazania materiałów informacyjnych wyrównujących poziom wiedzy w grupie. 11. Uczestnik/czka wykładu szkoleniowego i warsztatów otrzymuje: podręcznik

2 metodyczny wraz z biblioteką łamigłówek, instrukcję obsługi platformy Łap i materiały szkoleniowe. 12. Uczestnik/czka wykładu szkoleniowego i warsztatów otrzymuje certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach i wykładzie. 13. Wykład metodyczny oraz warsztaty odbywają się w Warszawie. Osobom spoza Warszawy organizator refunduje koszty dojazdów 1 oraz udostępnia bezpłatny nocleg w hotelu. 2 Uczestnicy 1. W rekrutacji może uczestniczyć: wykładowca/twórca nie będący wykładowcą, który/a: a. w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej przez 1 semestr prowadził/ła 2 na uczelni wyższej przedmioty (wykłady lub ćwiczenia) w jednym z następujących obszarów wiedzy lub ich praca i doświadczenie zawodowe związane jest z tymi obszarami: Obszar związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi Obszar związany z ochroną zdrowia Obszar związany z turystyką, rozrywką i rekreacją Obszar związany z edukacją Obszar zarządzania wiedzą Obszar związany z multimediami Obszar organizacji i planowania projektów Obszar związany z rozwojem przedsiębiorczości b. Ma doświadczenie w prowadzeniu kursów metodą zdalną i lub/tworzeniu 1 Dojazdy są refundowane tylko po dostarczeniu biletów komunikacji publicznej (pociąg II klasa lub autobus) 1 z miejsca zamieszkania do Warszawy. 2 Wykładowca tj. osoba w sposób czynny prowadząca działalność edukacyjną w postaci wykładów, ćwiczeń warsztatów lub innych form dydaktycznych na poziomie kształcenia akademickiego. Czynna działalność edukacyjna oznacza prowadzenie wykładów / warsztatów/ lub innych form dydaktycznych w wymiarze min. 4 godziny lekcyjne w miesiącu w okresie min. 24 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji do grupy testującej 2 Praktyk w danej dziedzinie tj. osoba aktywna zawodowo w obszarze / zakresie merytorycznym będącym przedmiotem danego kursu. Jako osobę aktywną zawodowo definiuje się osobę zatrudnioną, współpracującą lub/i prowadzącą działalność (minimum 24 miesiące poprzedzające moment zgłoszenia do testowania) w obszarze spójnym tematycznie z zakresem będącym przedmiotem danego kursu. 2

3 kursów zdalnych (warunek opcjonalny) c. Ma doświadczenie w pracy z platformą informatyczną typu LMS (warunek opcjonalny) 3 Zadania uczestników 1. Każdy uczestnik musi wziąć udział w wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych opisanych pkt 9 par Każdy uczestnik musi opracować fragment dowolnego kursu należący do obszaru tematycznego opisanego w & 2 pkt 2 (materiał min 2 godzinny) zgodnie z metodyką i zaleceniami metodyka oraz procedurą tworzenia kursu (Procedura załącznik nr 1) 3. Opracować w miarę możliwości multimedia zgodnie z zaleceniami specjalisty ds multimediów lub/i współpracować z grafikiem w celu opracowania multimediów do kursu/lekcji 4. Wprowadzić opracowany materiał, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, na platformę projektową Łap 5. wziąć udział w ankietach i wywiadach oraz zgłosić uwagi do platformy informatycznej z wykorzystaniem systemu zgłaszania uwag wskazanego przez organizatora 4 Warunki uczestnictwa w naborze 1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest dostarczenie we wskazanym terminie: a. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej b. CV zawodowego 2. Dokumenty te powinny być dostarczone elektronicznie, osobiście lub pocztą do pokoju A2 ( Biuro projektów unijnych), w siedzibie przy ul. Koszykowej 86. a. w przypadku formularza - wypełnienie dokumentu znajdującego się pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1i7e3fwn8mclx4qmw5xws- GQD9IPjqt40sDzKTPmsVfE/viewform b. w przypadku CV przesłanie w wersji elektronicznej na adres 3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w wykładzie i warsztatach dostarczą ponadto w formie papierowej (w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu) wypełnione następujące dokumenty: a. Deklarację przystąpienia do projektu (załącznik nr 2) b. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3) c. Kwestionariusz danych (załącznik nr 4) - przy wypełnianiu zachęcamy do

4 konsultacji pod adresem 4. Odmowa podpisania powyższych dokumentów jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 5. O zachowaniu terminu nadsyłania zgłoszeń, o którym mowa w 1 decyduje data odbioru dokumentów przez Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 6. Nie będą również rozpatrywane zgłoszenia osób niespełniających wymagań, o których mowa w 2. 5 Kryteria wyboru w ramach rekrutacji uzupełniającej 1. Kierownik Projektu powołuje Komisję Rekrutacyjną. 2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów, spośród uczestników spełniających wymogi niniejszego regulaminu na podstawie formularzy zgłoszeniowych. 3. Komisja dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria: a. Zgodność z obszarami edukacyjnymi (par 2 pkt. 2) b. Doświadczenie w tworzeniu kursów zdalnych osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat: i. Utworzyła min. 4 kursy 10 pkt. ii. Utworzyła od 2 do 3 kursów 5 pkt. iii. Utworzyła 1 kurs - 1 pkt. c. Doświadczenie w prowadzeniu kursów zdalnych osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat: i. Prowadziła min 4 różne kursy otrzyma 10 pkt. ii. Prowadziła 2 do 3 różnych kursów otrzyma 5 pkt. iii. Prowadziła 1 kurs otrzyma1 pkt. d. Doświadczenie w obsługiwaniu: i. 2 platformy typu LMS 10 pkt. ii. 1 platformy typu LMS 5pkt. e. Deklaracja przygotowania i nieodpłatnego opublikowania na platformie Łap jednego z poniżej wymienionych kursów (70 pkt) i. Odbiór i wdrażanie systemów informatycznych ii. Komunikowanie się w organizacji iii. Prawa autorskie i licencje w Internecie iv. Sporządzanie raportów biznesowych v. Co mówią liczby? Krytyczne spojrzenie na dostępne dane - kurs zaawansowany

5 vi. Symulacja i optymalizacja vii. ABC kreatywności viii. Skuteczne wystąpienia publiczne ix. Narzędzia informatyczne w obróbce i przygotowaniu materiałów video x. Bazy gotowych zasobów multimedialnych: rodzaje i zasady użytkowania (stocki) xi. Podstawy obsługi sharepoint'a xii. Narzędzia zarządzania wiedzą xiii. Narzędzia IT wspomagające proces kształcenia xiv. Edukacja zdrowotna - jej cele, metody i formy realizacji xv. Podstawy animacji społeczno-kulturalnej xvi. Projektowanie działań animacyjnych na potrzeby parków rozrywki/kultury xvii. Systemy zarządzania wiedzą zalożenia i projektowanie xviii. Rynek edukacyjny w Polsce xix. Pedagogiczne i psychologiczne podstawy procesu uczenia się xx. Podstawy metodyki edukacji zdalnej xxi. Zarządzanie projektem planowanie projektu xxii. Zarządzanie projektem - realizacja projektu xxiii. Zarządzanie zespołem wirtualnym (organizacja spotkań, zasady prowadzenia dialogu, funkcjonowanie jednostek w sytuacjach zadaniowych, procesy grupowe, motywowanie) 4. Komisja tworzy listę rankingową osób, które spełniają kryteria oraz uzyskają największą łączną liczbę punktów. 5. W przypadku rezygnacji uczestnika na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rankingowej. 6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 7. Lista podstawowa i lista rankingowa zostaną zamieszczone na stronie www projektu. 8. W przypadku rezygnacji z udziału w wykładzie i warsztatach osoba zakwalifikowana musi o tym fakcie poinformować pisemnie organizatorów - na adres 9. Osoba, która wejdzie na miejsce osoby, która zrezygnowała będzie miała obowiązek samodzielnie (w oparciu o materiały szkoleniowe) uzupełnić wiedzę z wykładu i warsztatów, które już się odbyły. 10. Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

6 6 Postanowienia końcowe 1. może zmienić treść niniejszego regulaminu. 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej projektu. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo