Spis treści. str. nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. str. nr 2"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision Ustawienia podstawowe Czyszczenie ekranu Wygaszacz ekranu Ustawienia zaawansowane Sceny świetlne Strefy Kamery xcomfort Hasła dostępu Kopie zapasowe Alarm Logika Programy czasowe Symulacja obecności Centralne wyłączenie oświetlenia Dostęp zdalny Używanie aplikacji xvision Okno główne Kamery Sterowanie Strefy grzewcze Przeglądarka internetowa Notatki Poziomy dostępu Alarm Odtwarzacz MP str. nr 2

3 1 Konfigurowanie aplikacji xvision 1.1 Ustawienia podstawowe Czyszczenie ekranu Rysunek 1: Konfigurowanie czyszczenia ekranu Uruchomienie czyszczenia ekranu pozwala na swobodne dotykanie panela XVision bez niebezpieczeństwa niepożądanego wpływu na system xvision. Funkcja ta może być wykorzystywana w momencie, kiedy zajdzie potrzeba wyczyszczenia ekranu panela. Rysunek 1 przedstawia okno konfigurowania operacji czyszczenia ekranu. Aby aktywować funkcję czyszczenia ekranu należy zaznaczyć element Włączone. W oknie konfigurowania można także określić czas, przez który aplikacja nie będzie reagowała na kliknięcia na panelu. Czas ten może przyjąć wartości 5 30 sekund Wygaszacz ekranu Brak interakcji użytkownika z panelem xvision może spowodować, że na panelu pojawi się zegar lub cyklicznie będą pojawiały się zdjęcia. str. nr 3

4 Rysunek 2: Konfigurowanie wygaszacza ekranu Rysunek 2 przedstawia ekran konfigurowania wygaszacza ekranu. Aby aktywować wygaszacz ekranu, należy zaznaczyć pole Włączony w oknie konfigurowania wygaszacza. W polu Typ należy wybrać jedną z dwóch opcji: Zegar lub Pokaz slajdów. Kliknięcie na przycisku Konfiguruj powoduje wyświetlenie okna konfigurowania wybranego wygaszacza ekranu. W polu Interwał należy ustawić czas braku interakcji z panelem, po którym uruchomi się wygaszacz ekranu. Konfigurowanie zegara. Rysunek 3 przedstawia konfigurowanie zegara jako wygaszacza ekranu. W polu Rodzaj zegara należy określić typ zegara. Można wybrać zegar analogowy lub cyfrowy. Dla zegara cyfrowego w polu Zegar cyfrowy znajdują się opcje konfigurowania zegara cyfrowego. Dla zegara analogowego w polu Zegar analogowy znajdują się opcje konfigurowania zegara analogowego. W polu Podgląd znajduje się widok zegara, który zostanie uruchomiony jako wygaszacz ekranu. str. nr 4

5 Rysunek 3: Konfigurowanie zegara jako wygaszacza ekranu Konfigurowanie pokazu slajdów. Rysunek 4 przedstawia konfigurowanie pokazu slajdów jako wygaszacza ekranu. Aby móc skorzystać z opcji wyświetlania zdjęć jako wygaszacza ekranu, do portu USB należy podłączyć pamięć, na której w katalogu Slideshow znajdują się pliki graficzne w formacie JPG. str. nr 5

6 Rysunek 4: Konfigurowanie pokazu slajdów jako wygaszacza ekranu W polu Czas wyświetlania zdjęcia należy określić przez jaki czas zdjęcie będzie wyświetlane zanim nastąpi jego zmiana. W polu Rodzaj wyświetlania można wybrać, czy zdjęcia będą pojawiały się w losowej kolejności, czy jedno po drugim. Pole pozycja pozwala określić, czy zdjęcia będą dopasowane do rozdzielczości ekranu panela, czy też zachowają oryginalną wielkość. 1.2 Ustawienia zaawansowane Sceny świetlne Scena świetlna jest zbiorem akcji wykonywanych na urządzeniach systemu xcomfort, które są wykonywane kolejno po sobie. Scena świetlna może zostać uruchomiona poprzez przycisk znajdujący się w strefie, lub poprzez jednostkę logiczną. W systemie xvision można skonfigurować 20 różnych scen świetlnych. Okno konfigurowania sceny świetlnej zostało przedstawione na rysunku 5. str. nr 6

7 Rysunek 5: Konfigurowanie sceny świetlnej Zaznaczenie elementu Aktywna powoduje, że scena świetlna może zostać skonfigurowana, oraz może zostać uruchomiona. W polu Nazwa należy wpisać nazwę sceny świetlnej, co ułatwia późniejsze operacje związane ze sceną świetlną. W polu Wybrane urządzenia znajduje się lista urządzeń systemu xcomfort, które biorą udział w konfigurowanej scenie świetlnej. Pole Opis działania zawiera informację o tym, jakie działanie zostanie wykonane w scenie świetlnej na zaznaczonym urządzeniu na liście Wybrane urządzenia. Przycisk Test sceny powoduje uruchomienie konfigurowanej sceny świetlnej. Przycisk Usuń powoduje usunięcie wybranego urządzenia z konfigurowanej sceny świetlnej. Kliknięcie przycisku Dodaj umożliwia użytkownikowi dodanie urządzenia do sceny świetlnej. Pierwszym etapem dodawania urządzenia do sceny świetlnej jest określenie, które urządzenie ma zostać dodane do sceny świetlnej. Okno wyboru urządzenia zostało przedstawione na poniższym rysunku. W scenie świetlnej mogą brać dział odbiorniki załączające, odbiorniki ściemniające, odbiorniki analogowe oraz odbiorniki roletowe. Po zatwierdzeniu wyboru urządzenia wyświetlone zostaje okno konfigurowania akcji wykonywanej przez to urządzenie. Każde z urządzeń posiada własną konfigurację. str. nr 7

8 Konfigurowanie akcji odbiornika załączającego Rysunek 6 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik załączający. Rysunek 6: Konfigurowanie akcji odbiornika załączającego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik załączający. Odbiornik załączający może wykonać następujące akcje: Włącz włączenie odbiornika, Wyłącz wyłączenie odbiornika, Włącz z opóźnieniem włączenie odbiornika po czasie określonym w polu Opóźnienie, Wyłącz z opóźnieniem wyłączenie odbiornika po czasie określonym w polu Opóźnienie, Włącz na czas włączenie odbiornika na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie odbiornik zostanie wyłączony, Wyłącz na czas wyłączenie odbiornika na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie odbiornik zostanie włączony. Opóźnienie może przyjąć wartość od 1 sekundy do 18 godzin. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji. str. nr 8

9 Konfigurowanie akcji odbiornika ściemniającego i analogowego Rysunek 7 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik ściemniający lub analogowy. Rysunek 7: Konfigurowanie akcji odbiornika ściemniającego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik. Odbiornik może wykonać następujące akcje: Włącz ustawienie odbiornika na wartość 100%, Wyłącz ustawienie odbiornika na wartość 0%, Ściemnij do poziomu ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość, Włącz z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość 100% po czasie określonym w polu Opóźnienie, Wyłącz z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość 0% po czasie określonym w polu Opóźnienie, Ściemnij do poziomu z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość po czasie określonym w polu Opóźnienie, Włącz na czas ustawienie odbiornika na wartość 100% na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji, Wyłącz na czas ustawienie odbiornika na wartość 0% na czas określony w polu str. nr 9

10 Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji, Ściemnij do poziomu na czas ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji. Opóźnienie może przyjąć wartość od 1 sekundy do 18 godzin. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji Konfigurowanie akcji odbiornika roletowego Rysunek 8 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik roletowy. Rysunek 8: Konfigurowanie akcji odbiornika roletowego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik. Odbiornik może wykonać następujące akcje: Otwórz podnoszenie rolet przez czas określony w polu Opóźnienie, Zamknij opuszczanie rolet przez czas określony w polu Opóźnienie, Zatrzymaj zatrzymanie pracy rolety Czas pracy odbiornika może przyjąć wartość od 1 sekundy do 60 minut. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji. str. nr 10

11 1.2.2 Strefy Panel xvision daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania 20 stref. Strefa posiada tło w postaci grafiki oraz umieszczone na tym tle elementy sterujące lub informacyjne. Okno konfigurowania strefy zostało przedstawione na rysunku 9. Rysunek 9: Okno konfigurowania strefy opcje główne W zakładce Opcje główne konfiguruje się podstawowe parametry strefy. Wybranie elementu Włączona powoduje, że konfigurowana strefa jest aktywna i widoczna dla użytkownika. Pole Nazwa strefy zawiera nazwę strefy. Pole Ścieżka do pliku graficznego zawiera nazwę pliku będącego tłem dla konfigurowanej strefy. Plik powinien być w formacie JPG. Parametr Rozmiar ikon określa wielkość ikon pojawiających się na tle strefy. Wybranie pozycji Miniatura strefy powoduje, że w oknie strefy pojawia się jej miniatura, której zadaniem jest wskazanie aktualnie wyświetlanego obszaru strefy, oraz szybkie przejście do innego obszaru strefy. Pole Podgląd strefy zawiera miniaturę widoku strefy, jaka zostanie zaprezentowana użytkownikowi. str. nr 11

12 Rysunek 10: Okno konfigurowania strefy - elementy strefy W zakładce Elementy strefy (Rysunek 10) można skonfigurować ikony, które pojawią się w strefie. W polu Konfiguracja ikon znajduje się podgląd tła strefy wraz z naniesionymi na nie ikonami. Dowolną z ikon można wskazać poprzez kliknięcie na niej. Wybraną ikonę można usunąć klikając w przycisk Usuń ikonę. Ikonę można konfigurować poprzez jej podwójne kliknięcie, lub poprzez kliknięcie w przycisk Konfiguruj ikonę. Kliknięcie w przycisk Wyczyść wszystko powoduje usunięcie wszystkich skonfigurowanych ikon. Kliknięcie w przycisk Wstaw ikonę powoduje wyświetlenie okna konfigurowania ikony, które zostało przedstawione na rysunku 11. str. nr 12

13 Rysunek 11: Konfigurowanie ikony strefy Okno z lewej strony zawiera listę dostępnych ikon. W polu Podgląd znajduje się widok konfigurowanej ikony, jaki zostanie zaprezentowany użytkownikowi na planie strefy. Pole Opis zawiera tekst opisujący to, co zostanie zaprezentowane przez ikonę, lub jaka akcja zostanie wykonana podczas interakcji użytkownika z tą ikoną. Przycisk Konfiguracja pozwala na konfigurowanie aktualnie wybranej ikony. Konfigurowanie ikony rozpoczyna się poprzez wybranie typu ikony. Na planie strefy można umieścić następujące typy ikon: Sygnalizator dwustanowy Ikona ta służy do wyświetlenia wartości dwustanowej pobranej od urządzenia xcomfort. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę ikony, która będzie wyświetlana na planie strefy. Kliknięcie na przycisku Konfiguracja pozwala na wybranie urządzenia oraz kanału (jeśli urządzenie posiada więcej niż jeden kanał) z którego wartość będzie wyświetlana za pomocą konfigurowanej ikony. Sygnalizator z wartością Ikona ta służy do wyświetlenia wartości rzeczywistej pobranej od urządzenia xcomfort. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę ikony, która będzie wyświetlana na planie strefy. Kliknięcie na przycisku Konfiguracja pozwala na wybranie urządzenia oraz kanału (jeśli urządzenie posiada więcej niż jeden kanał) z którego wartość będzie wyświetlana str. nr 13

14 za pomocą konfigurowanej ikony. Przycisk monostabilny Za pomocą ikony przycisku monostabilnego użytkownik może wywołać akcję na urządzeniu xcomfort, lub uruchomić scenę świetlną. Po kliknięciu na przycisku Konfiguracja należy wybrać, czy kliknięcie na ikonie ma powodować uruchomienie sceny świetlnej, czy uruchomić akcję na urządzeniu xcomfort. Aby uruchomić scenę świetlną, w kolejnym kroku należy wybrać jedną z dwudziestu scen świetlnych. Aby uruchomić akcję należy wybrać urządzenie xcomfort a następnie skonfigurować akcję. Konfigurowanie akcji jest analogiczne do działań opisanych w rozdziałach od do Regulator Za pomocą ikony regulatora użytkownik może sterować urządzeniem xcomfort za pomocą akcji przypisywanych do zdarzeń kliknięcia na górnym przycisku, przytrzymania górnego przycisku, kliknięcia na dolnym przycisku oraz przytrzymania dolnego przycisku. Nazwy akcji, ich konfiguracja oraz działanie jest analogiczne do akcji konfigurowanych za pomocą aplikacji Moeller RF-System. Przykładowa konfiguracja regulatora sterującego odbiornikiem ściemniającym została przedstawiona na rysunku 12. str. nr 14

15 Rysunek 12: Konfigurowanie regulatora sterującego odbiornikiem ściemniającym Kamera Ikona kamery pozwala na wyświetlenie obrazu z kamery na planie strefy. Po wybraniu ikony kamery należy wybrać kamerę, której obraz będzie wyświetlany na planie strefy po kliknięciu tej ikony. Po skonfigurowaniu ikony i zamknięciu okna konfiguracji ikony, należy na planie umieścić tą ikonę poprzez wskazanie jej miejsca docelowego. Ikona w tym momencie zostanie umieszczona na planie strefy. Położenie ikony można zmienić poprzez kliknięcie na niej i przeniesienie jej w inne miejsce. str. nr 15

16 1.2.3 Kamery Panel xvision może wyświetlić obraz z maksymalnie czterech kamer IP. Aplikacja musi mieć możliwość komunikacji z kamerami za pomocą sieci Ethernet oraz protokołu TCP/IP. Aby skonfigurować kamerę, należy wybrać z menu opcji zaawansowanych element Kamery oraz wybrać numer kamery do konfiguracji. Na ekranie pojawi się okno przedstawione na rysunku 13. Rysunek 13: Okno konfigurowania kamery Pole Włączona musi być zaznaczone, aby kamera mogła zostać skonfigurowana i uruchomiona. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę dla konfigurowanej kamery. Po skonfigurowaniu kamery i kliknięciu przycisku Zastosuj w polu Podgląd pojawi się obraz z kamery, o ile konfiguracja będzie prawidłowa. W polu Wybór kamery i ustawienia połączenia znajduje się klawisz konfiguracji typu kamery. Po jego kliknięciu pojawi się okno przedstawione na rysunku 14, w którym należy wybrać typ kamery. W polu IP należy wprowadzić adres IP kamery. W polach Port HTTP i Port wideo należy wpisać porty sieciowe właściwe dla kamery. Jeśli kamera wymaga uwierzytelnienia użytkownika, to należy zaznaczyć pole Logowanie oraz wypełnić pola Użytkownik i Hasło. str. nr 16

17 Rysunek 14: Okno wyboru typu kamery xcomfort Aby xvision mógł współpracować z urządzeniami systemu xcomfort należy w programie Moeller RF-System wygenerować plik z punktami danych. Następnie w opcjach zaawansowanych w zakładce xcomfort, należy kliknąć w przycisk Wczytaj plik konfiguracyjny oraz wybrać wygenerowany plik. W polu Stan bramki system informuje o tym, czy bramka xcomfort jest podłączona do panelu xvision. Plik zawierający listę punktów danych może być wczytany tylko kiedy bramka jest podłączona. W polu Dołączone urządzenia znajduje się lista aktualnie skonfigurowanych w systemie xvision urządzeń xcomfort. str. nr 17

18 Rysunek 15: Konfigurowanie bramki xcomfort - wersja obsługująca jedną bramką Rysunek 16: Konfigurowanie bramki xcomfort - wersja obsługująca dwie bramki Wersja xvision obsługująca dwie bramki posiada dwa przyciski umożliwiające wczytanie plików konfiguracyjnych oraz dwa statusy podłączonych bramek. W tej wersji, kiedy skonfigurowane są już dwie bramki, przed skonfigurowaniem nowej bramki (np. z powodu awarii jednej z nich) należy usunąć konfigurację jednej ze skonfigurowanych dotychczas bramek. W tym celu należy kliknąć przycisk Usuń bramkę oraz wybrać numer seryjny bramki do usunięcia. Po usunięciu konfiguracji bramki możliwe jest skonfigurowanie nowej bramki. str. nr 18

19 1.2.5 Hasła dostępu W zakładce tej należy wprowadzić hasła dla pierwszego i drugiego poziomu dostępu. Pierwszy poziom dostępu pozwala użytkownikowi na dostęp do ustawień podstawowych, czyli ustawień wygaszacza ekranu oraz czyszczenia ekranu. Drugi poziom dostępu pozwala użytkownikowi na dostęp do ustawień zaawansowanych. Aby zmienić hasło należy podać poprzednie hasło. Hasłem bazowym do poziomu pierwszego jest 1 a do poziomu drugiego jest 2. Rysunek 17 przedstawia ekran konfigurowana haseł. Rysunek 17: Ekran konfigurowania haseł Kopie zapasowe Zakładka Kopie zapasowe pozwala na utworzenie kopii zapasowej wszystkich ustawień aplikacji xvision. Ekran kopii zapasowych został przedstawiony na rysunku 18. Rysunek 18: Ekran kopii zapasowych Kliknięcie na przycisku Utwórz kopię powoduje wyświetlenie okna wyboru miejsca docelowego, w którym ma zostać zapisana kopia konfiguracji. Kopię konfiguracji można zapisać na dysku lokalnym, jak i na dysku wymiennym. Po wybraniu dysku lokalnego nastąpi utworzenie kopii. Po wybraniu dysku wymiennego należy wskazać dysk docelowy. Lista dysków wymiennych została przedstawiona na rysunku 19. str. nr 19

20 Rysunek 19: Okno wyboru dysku wymiennego Nazwa utworzonego pliku zawiera czas jego utworzenia. Kliknięcie na przycisku Przywróć kopię powoduje wyświetlenie okna wyboru miejsca, gdzie zachowane są kopie zapasowe. Wybranie dysku lokalnego powoduje wyświetlenie listy kopii zapasowych zapisanych na dysku lokalnym. Wybranie dysku wymiennego powoduje wyświetlenie listy dostępnych dysków wymiennych, tak jak na rysunku 19. Wybranie dysku powoduje wyświetlenie listy kopii zapasowych zapisanych na wskazanym dysku wymiennym. Lista dostępnych kopii zapasowych została przedstawiona na rysunku 20. Wskazanie pliku i zatwierdzenie wyboru powoduje przywrócenie ustawień aplikacji xvision. Po odtworzeniu ustawień należy ponownie uruchomić panel. str. nr 20

21 Rysunek 20: Okno wyboru pliku kopii zapasowej Alarm W tej zakładce można skonfigurować odbiornik przełączający, który jest odpowiedzialny za uzbrojenie systemu alarmowego. Uzbrojenie alarmu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu głównym Logika Jednostka logiczna systemu xvision pozwala na sprawdzanie warunków oraz wykonywanie akcji, jeśli zdefiniowane warunki zostaną spełnione. Warunkiem może być np. otrzymanie sygnału z urządzenia xcomfort, a akcją może być np. wysterowanie odbiornika. Rysunek 21 przedstawia listę zdefiniowanych warunków logicznych. str. nr 21

22 Rysunek 21: Ekran konfigurowania warunków logicznych Aby dodać regułę jednostki logicznej należy w zakładce Logika kliknąć na przycisk Dodaj. Do listy reguł zostanie dodana wtedy nowa reguła. Aby usunąć regułę, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń. Zaznaczenie reguły i kliknięcie w przycisk Konfiguruj powoduje wyświetlenie okna konfigurowania reguły, które zostało przedstawione na rysunku 22. str. nr 22

23 Rysunek 22: Okno konfigurowania warunku logicznego Zaznaczenie opcji Aktywna powoduje, że reguła jest aktywna, i jest analizowana przez jednostkę logiczną. W polu Nazwa należy wprowadzić unikalną nazwę dla konfigurowanej reguły. W polu Warunki znajdują się warunki reguły. Poszczególne warunki mogą zwracać wartości binarne jak i rzeczywiste. Warunki mogą być łączone za pomocą operatorów logicznych I oraz LUB. Zmiana aktualnego operatora wykonywana jest poprzez kliknięcie na przycisku zawierającym symbol operatora. Operatory logiczne mogą łączyć do trzech warunków zwracających wartości binarne. Warunki mogą być także łączone za pomocą operatorów <, >, = i <>. Operatory takie mogą łączyć dwa warunki zwracające wartości rzeczywiste. Warunki zwracające wartości binarne. Czas Konfigurowanie warunku Czas polega na wybraniu programu czasowego, a w kolejnym kroku na wybraniu parametru W Czasie lub Poza. Wybranie parametru W Czasie skutkuje tym, że warunek zwraca wartość logiczną PRAWDA jeśli aktualny czas należy do wybranego programu czasowego. Wybranie parametru Poza skutkuje tym, że warunek zwraca wartość logiczną PRAWDA jeśli aktualny czas nie należy do wybranego programu czasowego. str. nr 23

24 Wskaźnik Konfigurowanie warunku Wskaźnik polega na wybraniu numeru wskaźnika, a następnie warunku jaki musi spełnić wybrany wskaźnik, żeby warunek zwracał wartość logiczną PRAWDA. xcomfort Warunkiem może być stan sygnału zwracany przez urządzenie xcomfort. W pierwszym kroku należy wskazać urządzenie. Jeśli urządzenie ma więcej niż jeden kanał, w kolejnym kroku należy wskazać właściwy kanał. Następnie należy wskazać warunek jaki musi spełnić wskazany sygnał, aby warunek zwrócił wartość logiczną PRAWDA. Dzień / Noc Konfigurowanie warunku Dzień / Noc polega na wskazaniu, czy warunek ma zwracać wartość logiczną PRAWDA w dzień, czy w nocy. Dzień trwa od wschodu do zachodu słońca i jest liczony dla miasta Warszawa (Polska). Warunki zwracające wartości rzeczywiste. xcomfort Warunkiem może być wartość sygnału zwracanego przez urządzenie xcomfort. W pierwszym kroku należy wskazać urządzenie. Jeśli urządzenie ma więcej niż jeden kanał, w kolejnym kroku należy wskazać właściwy kanał. Po skonfigurowaniu warunków reguły, należy skonfigurować listę akcji, które mają zostać wykonane, kiedy warunki zostaną spełnione. Nowe akcje można dodawać poprzez kliknięcie na przycisku Dodaj akcję. Usunięcie akcji następuje poprzez kliknięcie na ikonie ze znakiem - po lewej stronie akcji. Po prawej stronie każdej XVision może wykonać następujące typy akcji: xcomfort Aby skonfigurować akcję na urządzeniu xcomfort należy w skazać właściwe urządzenie, a następnie skonfigurować akcję analogicznie do konfiguracji akcji przedstawionych w rozdziałach od do Wskaźnik Jako akcję można skonfigurować ustawienie bądź skasowanie wskaźnika. W konfiguracji akcji należy wskazać właściwy wskaźnik a następnie określić rodzaj akcji, jaka ma zostać wykonana na wybranym wskaźniku. Sceny świetlne Akcja może uruchamiać aktywną scenę świetlną. W konfiguracji należy wskazać scenę świetlną, która ma zostać uruchomiona jako wynik akcji. str. nr 24

25 Ogrzewanie Akcja może zmienić tryb grzania. W konfiguracji należy wybrać docelowy tryb grzania oraz to, czy tryb ma mieć wpływ na ogrzewanie oraz na chłodzenie. Symulacja obecności Akcją może być uruchomienie symulacji obecności Programy czasowe System xvision pozwala na skonfigurowanie dwudziestu programów czasowych. Aby przejść do konfiguracji programu czasowego, należy wybrać jeden z dwudziestu programów i kliknąć w przycisk Konfiguruj. Na ekranie pojawi się okno konfigurowania programu czasowego, które zostało przedstawione na rysunku 23. Rysunek 23: Konfigurowanie programu czasowego Pole Włączony wskazuje na to, że program czasowy jest aktywny w systemie xvision. Nieaktywny program czasowy zawsze zwraca informację, że aktualny czas nie znajduje się w tym programie czasowym. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę dla konfigurowanego str. nr 25

26 programu czasowego. Dla każdego dnia tygodnia można określić do pięciu zakresów czasowych, w których program czasowy jest aktywny. Dla każdego dnia tygodnia można skopiować zakresy czasowego z dowolnego innego dnia tygodnia poprzez kliknięcie odpowiadającego przycisku Kopiuj. Można także skopiować wszystkie zakresy czasowe wszystkich dni z innego programu czasowego poprzez kliknięcie przycisku Kopiuj z innych programów czasowych i wybranie źródłowego programu czasowego Strefy grzewcze Panel xvision daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania 20 stref grzewczych. Strefą grzewczą jest obszar posiadający zdefiniowany czujnik temperatury, oraz odbiorniki zwiększające oraz obniżające wartość temperatury w tym obszarze. Panel xvision może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby utrzymywać żądaną temperaturę w strefach grzewczych. Aby skonfigurować strefę grzewczą, należy wybrać element Ustawienia zaawansowane a następnie zakładkę Strefy grzewcze. Po wybraniu strefy grzewczej i kliknięciu przycisku Konfiguruj pojawi się okno przedstawione na rysunku 24. str. nr 26

27 Rysunek 24: Okno konfigurowania strefy grzewczej Aktywowanie opcji Aktywna skutkuje tym, że strefa grzewcza jest aktywna i steruje ogrzewaniem. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę konfigurowanej strefy grzewczej. Pole Grzanie zawiera temperatury, poniżej których uruchamiane są odbiorniki odpowiedzialne za uruchomienie ogrzewania strefy. Każdy z trybów grzania posiada własną konfigurację temperatury grzania. Pole Chłodzenie zawiera temperatury, powyżej których uruchamiane są odbiorniki odpowiedzialne za uruchomienie klimatyzacji strefy. Każdy z trybów chłodzenia posiada własną konfigurację temperatury grzania. Pole Offset temperatury określa wartość, która jest dodawana do każdego wykonanego pomiary temperatury w konfigurowanej strefie grzewczej. Konfigurowanie czujników. Kliknięcie w przycisk Konfiguruj pola Czujniki powoduje, że na ekranie pojawia się okno konfigurowania czujników oraz odbiorników strefy grzewczej. Okno to zostało str. nr 27

28 przedstawione na rysunku 25. Rysunek 25: Okno konfigurowania czujników strefy grzewczej Pole Główne grzanie zawiera nazwę czujnika uruchamiającego ogrzewanie główne. Ogrzewanie to jest aktywowane, jeśli którakolwiek ze stref grzewczych uruchomi ogrzewanie. Pole Grzanie zawiera listę odbiorników, które są uruchamiane w przypadku uruchomienia ogrzewania w strefie grzewczej. Pole Główne chłodzenie zawiera nazwę czujnika uruchamiającego klimatyzację główną. Klimatyzacja jest aktywowana, jeśli którakolwiek ze stref grzewczych uruchomi klimatyzację. Pole Chłodzenie zawiera listę odbiorników, które są uruchamiane w przypadku uruchomienia klimatyzacji w strefie grzewczej. Pole Czujnik temperatury zawiera nazwę czujnika temperatury powiązanego ze strefą grzewczą. Pole Temperatura zewnętrzna zawiera nazwę czujnika temperatury znajdującego się poza budynkiem. Ten czujnik jest wspólny dla wszystkich stref grzewczych. Pole Kontaktron zawiera listę czujników binarnych. Jeśli dowolny z tych czujników zostanie aktywowany, automatycznie aktywowany zostaje tryb przeciwzamrożeniowy. Pole Zmiana trybu pracy pozwala na uzależnienie trybu pracy strefy grzewczej od wejścia binarnego. Pierwszym krokiem podczas konfiguracji tej opcji jest wybranie wejścia binarnego. Kolejnym krokiem jest konfiguracja trybu pracy w przypadku, kiedy wejście jest aktywowane oraz w przypadku, kiedy wejście nie jest aktywowane. W każdym z tych przypadków należy określić tryb grzania oraz to, czy tryb ma wpływać na ogrzewanie oraz chłodzenie. Konfigurowanie ogrzewania podłogowego. str. nr 28

29 Kliknięcie w przycisk Konfiguruj pola Ogrzewanie podłogowe powoduje, że na ekranie pojawia się okno konfigurowania ogrzewania podłogowego, które zostało przedstawione na rysunku 26. Pole Aktywne uruchamia obsługę ogrzewania podłogowego w konfigurowanej strefie. Pole Grzanie zawiera nazwę odbiornika uruchamiającego ogrzewanie podłogowe. Pole Czujnik temperatury zawiera nazwę czujnika temperatury ogrzewania podłogowego. Pole Temperatura określa wartość temperatury, jaka powinna być utrzymywana przez panel xvision. Pole Offset temperatury określa wartość, która jest dodawana do wartości temperatury odczytanej z czujnika temperatury przed podjęciem decyzji o włączeniu ogrzewania podłogowego. Konfigurowanie ustawień czasowych. Rysunek 26: Okno konfigurowania ogrzewania podłogowego Po kliknięciu na przycisku Ustawienia czasowe należy skonfigurować w jaki sposób zmieniają się tryby strefy grzewczej, kiedy wybrane jest sterowanie automatyczne. Okno konfigurowania zakresów czasowych strefy grzewczej przedstawione zostało na rysunku 27. Okno to jest podobne do okna konfigurowania programów czasowych, opisanych w rozdziale Dodatkowo należy wskazać dla każdego zakresu czasowego jakiego trybu pracy dotyczy Komfort czy Czuwanie. Zakresy czasowe nie objęte poprzez tą konfigurację domyślnie dotyczą trybu pracy Noc. str. nr 29

30 Rysunek 27: Konfigurowanie zakresów czasowych strefy grzewczej Symulacja obecności Panel xvision potrafi symulować obecność domowników poprzez losowe włączanie i wyłączanie odbiorników. Konfigurowanie symulacji obecności odbywa się w zakładce Symulacja obecności w opcjach zaawansowanych. Ekran konfigurowania symulacji obecności został przedstawiony na rysunku 28. str. nr 30

31 Rysunek 28: Ekran konfigurowania symulacji obecności Sekcja 'Uruchomienie' konfiguruje urządzenie xcomfort lub wskaźnik, który uruchamia symulację obecności. Kliknięcie w przycisk 'Program czasowy' pozwala na wybranie programu czasowego, w którym symulacja obecności może zostać uruchomiona. Poza wybranym programem czasowym symulacja obecności nie może zostać uruchomiona. W sekcji 'Użyte wyjścia' należy określić listę urządzeń xcomfort, które biorą udział w symulacji obecności Centralne wyłączenie oświetlenia Panel xvision posiada możliwość niezależnego natychmiastowego wyłączenia skonfigurowanych odbiorników przełączających, odbiorników ściemniających oraz odbiorników analogowych. W zakładce Centralne Wyłączenie Oświetlenia można skonfigurować listę odbiorników biorących udział w takim globalnym wyłączeniu. Rysunek 29 przedstawia ekran konfigurowania CWO. str. nr 31

32 Rysunek 29: Ekran konfigurowania Centralnego Wyłączenia Oświetlenia Kliknięcie na przycisku Dodaj odbiornik powoduje wyświetlenie listy odbiorników. Po wybraniu odbiornika zostaje on dodany do listy. Kliknięcie na przycisku Usuń odbiornik powoduje usunięcie zaznaczonego na liście odbiornika. Kliknięcie na przycisku Usuń wszystkie powoduje usuniecie wszystkich odbiorników Dostęp zdalny Zakładka Dostęp zdalny pozwala na włączenie i skonfigurowanie opcji dostępu do panela xvision za pomocą telefonów komórkowych z systemem Android. Ekran konfigurowania zdalnego dostępu został przedstawiony na Rysunku 30. str. nr 32

33 Rysunek 30: Ekran konfigurowania zdalnego dostępu Zaznaczenie opcji Włączony powoduje aktywację zdalnego dostępu. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zdalny dostęp nie jest możliwy. W polu Hasło należy wprowadzić hasło, jakie muszą podać użytkownicy zdalni, aby otrzymać dostęp do systemu. W polu Port należy wprowadzić numer portu sieciowego używany do komunikacji z klientami zdalnymi. Ten numer jest istotny z punktu widzenia programów zabezpieczających system przed dostępem z sieci Internet. str. nr 33

34 2 Używanie aplikacji xvision 2.1 Okno główne Rysunek 31: Okno główne aplikacji xvision Rysunek 31 przedstawia okno główne aplikacji xvision. Wszystkie podstawowe elementy systemu xvision są dostępne z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Przewijanie tego menu polega na przejechaniu palcem po ekranie panela w miejscu gdzie znajduje się to menu. W lewej górnej części panela znajduje się historia, która przechowuje informację o tym, które elementy systemu były kolejno aktywowane przez użytkownika. Po historii można się poruszać za pomocą strzałek znajdujących się po obu stronach historii. Kliknięcie strzałkami w lewo powoduje przeładowywanie elementów systemu wstecz w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej były uruchamiane przez użytkownika. Kliknięcie na strzałkę prawą powoduje przejście w historii do kolejnego uruchomionego elementu systemu. Na prawo od historii znajduje się symbol koperty. Jeśli symbol ten migocze oznacza to, że jedna lub więcej notatek posiadały zdefiniowane alarmy, i czas tych alarmów minął a notatki nie zostały przeczytane. Kliknięcie na symbolu migającej koperty powoduje str. nr 34

35 przejście do notatek. Na prawo od notatek znajduje się informacja o strefie grzewczej, jej nazwa, temperatura w tej strefie grzewczej, oraz symbol wskazujący czy w tej strefie aktualnie aktywowane jest grzanie lub chłodzenie. W prawym górnym rogu znajduje się zegar. 2.2 Kamery Po wybraniu elementu Kamery w centrum panela pojawi się widok czterech kamer. Kliknięcie na dowolną z kamer powoduje powiększenie jej widoku. Ponowne kliknięcie na widoku kamery powoduje powrót do poprzedniego widoku. Rysunek 32: Widok kamer str. nr 35

36 2.3 Sterowanie Po wybraniu elementu Sterowanie w centrum panela pojawi się widok zdefiniowanej strefy w postaci mapy i umieszczonych na niej ikon sterujących lub wskazujących. Po lewej stronie znajduje się lista zdefiniowanych i aktywnych stref, które można wybrać do wyświetlenia. Rysunek 33 przedstawia ekran stref. Rysunek 33: Ekran stref Plan może być przesuwany poprzez poruszanie palcem po ekranie panela lub za pomocą strzałek znajdujących się w rozecie sterującej, która znajduje się w lewym górnym rogu planu. Plan można także powiększać za pomocą ikon + i - znajdujących się na rozecie sterującej, lub za pomocą suwaka znajdującego się w prawym górnym rogu planu. Kliknięcie w symbol znajdujący się w centrum rozety sterującej powoduje przejście planu do ustawień początkowych. Jeśli w konfiguracji stref wybrano element Miniatura strefy, to w prawym dolnym rogu pojawi się miniatura planu, za pomocą której można szybko przejść do wybranego elementu planu jeśli nie mieści się on w całości w oknie panela. Aby powrócić do głównego menu należy ponownie kliknąć na przycisk Sterowanie. str. nr 36

37 2.4 Strefy grzewcze Po wybraniu elementu Strefy grzewcze w centrum panela pojawi się plansza sterowania ogrzewaniem wybranej strefy grzewczej. Po lewej stronie znajduje się lista skonfigurowanych stref grzewczych. Plansza sterowania strefą grzewczą odnosi się do aktualnie wybranej z tej listy strefy. Rysunek 34 przedstawia ekran stref grzewczych. Rysunek 34: Sterowanie strefą grzewczą W sekcji Tryb pracy można wybrać tryb pracy strefy grzewczej. Można także określić, czy tryb pracy ma dotyczyć ogrzewania, chłodzenia, czy obydwu tych akcji. Poniżej symbolu termometru można określić o ile system xvision ma zmienić temperaturę w aktualnej strefie grzewczej, bez zmiany konfiguracji. Pola Temperatura wewnętrzna oraz Temperatura zewnętrzna wskazują aktualne wartości czujników temperatury. Sekcje Chłodzenie oraz Ogrzewanie zawierają wartości temperatur, przy których xvision uruchomi odpowiednio ogrzewanie i chłodzenie wg aktualnie wybranego trybu pracy. Grafika prezentuje informacje o tym, czy aktualnie uruchomione jest ogrzewanie czy chłodzenie. W sekcji Podłogowe znajduje się informacja o aktualnej temperaturze czujnika ogrzewania podłogowego oraz str. nr 37

38 przycisk, za pomocą którego można zmienić tryb pracy ogrzewania podłogowego na jeden z trzech: Włączone (ogrzewanie podłogowe jest włączone niezależnie od temperatury czujnika), Wyłączone (ogrzewanie podłogowe jest wyłączone niezależnie od temperatury czujnika), Automatyczny (ogrzewanie podłogowe jest uruchamiane automatycznie jeśli temperatura czujnika spadnie o pół stopnia poniżej wartości określonej w konfiguracji, oraz jest wyłączane jeśli temperatura osiągnie skonfigurowaną wartość). Aby powrócić do głównego menu należy ponownie kliknąć na przycisk Strefy grzewcze. 2.5 Przeglądarka internetowa Po wybraniu elementu Internet w centrum panela pojawi się okno przeglądarki internetowej. Za jej pomocą można przeglądać strony internetowe. str. nr 38

39 2.6 Notatki Rysunek 35: Lista notatek Po wybraniu elementu Notatki w centrum panela pojawi się lista utworzonych notatek posortowana w ten sposób, że na górze znajdują się notatki utworzone najpóźniej. Każda z takich notatek posiada autora, datę utworzenia oraz początkową linię tekstu. Z lewej strony notatki znajduje się przycisk, który pozwala na usunięcie wybranej notatki. Symbol graficzny w postaci budzika na notatce informuje, że notatka posiada zdefiniowany alarm. Po kliknięciu na przycisku Usuń wszystkie powoduje usunięcie wszystkich notatek. Kliknięcie na przycisku Utwórz powoduje przejście do okna edycji nowej notatki, które zostało przedstawione na rysunku 36. str. nr 39

40 Rysunek 36: Edycja notatki W polu Autor należy wprowadzić nazwę autora notatki. Autora można także wybrać z listy autorów po kliknięciu na przycisku oznaczonym trzeba kropkami. Poniżej można wprowadzić treść notatki. Poniżej treści notatki można utworzyć dowolny symbol graficzny poprzez przesuwanie palcem w miejscu symbolu kartki papieru. Wybranie pola Alarm powoduje, że po czasie wskazanym w polach Data i Godzina ikona na głównym oknie panela zacznie migać. Po jej kliknięciu notatki, których czas alarmu upłynął, pojawią się jako pierwsze na liście notatek. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie okna edycji notatki bez jej zapisywania. Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie prowadzonych danych do notatki. Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje zachowanie notatki oraz przejście do okna listy notatek. W oknie zawierającym listę notatek po kliknięciu na notatce pojawi się ona w całości w oknie podglądu notatki. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie bieżącej notatki. Klikniecie przycisku Edytuj powoduje przejście do trybu edycji notatki. Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie okna podglądu notatki i przejście do okna listy notatek. str. nr 40

41 2.7 Poziomy dostępu Po kliknięciu w menu głównym przycisku Poziomy dostępu na ekranie pojawi się okno przedstawione na rysunku 36. Rysunek 1: Okno poziomów dostępu Kliknięcie przycisku Wyloguj powoduje zablokowanie użytkownikowi dostępu do konfiguracji podstawowej i zaawansowanej systemu xvision. W celu usunięcia blokady, należy wprowadzić poprawne hasło (domyślnie dla konfiguracji podstawowej to '2', dla zaawansowanej '3'). 2.8 Alarm Wybranie w menu głównym przycisku Alarm skutkuje pojawieniem się na ekranie okna przedstawionego na rysunku 37. Rysunek 2: Okno uzbrajania alarmu Kliknięcie przycisku Uzbrój alarm powoduje wysłanie do wybranego w trakcie konfiguracji str. nr 41

42 odbiornika przełączającego sygnału interpretowanego jako uzbrojenie alarmu. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie okna i powrót do menu głównego. 2.9 Odtwarzacz MP3 Wybranie w menu głównym przycisku Odtwarzacz MP3 skutkuje pojawieniem się na ekranie okna przedstawionego na rysunku 38. Rysunek 3: Okno odtwarzacza MP3 Aby mieć możliwość odtwarzania plików MP3, należy na dysku zewnętrznym utworzyć katalog Music i umieścić w nim pliki muzyczne. Przycisk Przeszukaj służy do zaimportowania muzyki. Kliknięcie przycisku Play powoduje odtwarzanie aktualnie wybranego utworu z listy dostępnej w górnym prawym rogu. W celu przejścia do odtwarzania kolejnego pliku, należy wcisnąć przycisk Stop, wybrać kolejny utwór i kliknąć Play. Można także wykorzystać przyciski Następny, Poprzedni. Możliwe jest odtwarzanie muzyki w losowej kolejności należy kliknąć przycisk 123 do momentu pojawienia się grafiki 213. Przyciski + i służą do zmiany głośności. Powodują one zmianę natężenia dźwięku od 0 do wartości ustawionej w systemie operacyjnym. Można także zmieniać fragment aktualnie odtwarzanego pliku poprzez klikanie na pasku postępu. Przyciski pojedynczej strzałki, strzałki z kropką, dwóch zapętlonych strzałek służą do określenia typu odtwarzania plików: po kolei, zapętlenie na danym pliku, zapętlenie listy. str. nr 42

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort FMCode Marek Floriańczyk 04-769 Warszawa ul. Cylichowska 71A tel: +48 502 126 187 FMCode Cute Comfort Wizualizacja dla systemu xcomfort Strona 1 / 37 Spis treści 1. Informacje ogólne...4 1.2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert zmieni Twój telefon w profesjonalną nawigację, która zaoferuje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1. WSTĘP UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PX 181 PANEL DOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 181 PANEL DOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 181 PANEL DOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI R Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Praca urządzenia... 4 3.1. Zegar... 4 3.2. Numer panela i strona startowa... 5 3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo