Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAK JAKOŚCI I TRADYCJI PROSTO Z EUROPY 1 czerwca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAK JAKOŚCI I TRADYCJI PROSTO Z EUROPY 1 czerwca 2015"

Transkrypt

1 OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. Smak jakości i tradycji prosto z Europy i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi punkt odniesienia dla opracowania oferty w obszarach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane rozwiązania zostały naniesione przez Oferenta bezpośrednio na treść niniejszego dokumentu w trybie rejestracji zmian lub poprzez zaznaczenie ich innym kolorem czcionki, pozwalając na ich łatwe zidentyfikowanie. Oferenci, którzy zgłoszą się do Zamawiającego, otrzymają drogą mailową tabele kosztowe oraz harmonogram działań w formie edytowalnej w pliku Excel. 4. SZCZEGÓŁY PROGRAMU 4.1 ODPOWIEDNIE PRODUKT(Y) I SEKTOR(Y) Program obejmuje następujące produkty: świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów 4.2 RODZAJ PROGRAMU: INFORMACYJNY/PROMOCYJNY/MIESZANY INFORMACYJNO PROMOCYJNY 4.3 WŁAŚCIWE PAŃSTWO(A) CZŁONKOWSKIE: RZECZPOSPOLITA POLSKA Program będzie koordynowany i realizowany przez jedno państwo członkowskie. 4.4 DOCELOWE PAŃSTWO(A) CZŁONKOWSKIE DLA RYNKU WEWNĘTRZNEGO DOCELOWY(E) RYNEK(I) DLA RYNKÓW PAŃSTW TRZECICH Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone w trzech obszarach, obejmujących następujące państwa: 1. Singapur 2. Tajwan 3. Nowa Zelandia 4. RPA 5. Kazachstan 4.5 CZAS TRWANIA Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone przez okres 2 lat (24 miesięcy). 1

2 5. OPIS PROGRAMU 5.1 KONTEKST OGÓLNY SYTUACJA NA RYNKU I POPYT Światowa produkcja mięsa systematycznie wzrasta. W ciągu ostatnich pięciu dekad produkcja mięsa ogółem zwiększyła się 4-krotnie z 70,6 mln ton do 285 mln ton, co związane jest przede wszystkim z przemysłową hodowlą zwierząt. Tendencje spożycia różnych gatunków mięs na świecie według prognoz i analiz utrzymują się na stałym poziomie wzrostu. Eksperci z OECD FAO szacują, że produkcja wieprzowiny w 2014 roku w porównaniu do 2013 wzrośnie o 13,1%, czyli ok. 115 mln ton, a mięsa wołowego o 0,5%, czyli ok. 68 mln ton. Obecnie na świecie dominuje produkcja mięsa wieprzowego, która stanowi 37, 3% całkowitej produkcji. Udział produkcji mięsa wołowego kształtuje się na poziomie 23, 2% w całkowitej produkcji. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji mięsa na świecie jest globalny rozwój gospodarczy i wzrost liczby ludności na świecie, a przewidywany dalszy wzrost liczby ludności spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na mięso i jego przetwory. Bank Światowy prognozuje, ze globalny popyt na żywność wzrośnie o 50 % do 2030 roku, a na mięso i przetwory mięsne nawet o 85% (za Tendencje spożycia mięsa na świecie Mariola Kwasek patrz przypis). Wzrostowi produkcji mięsa na świecie towarzyszy wzrost spożycia mięsa w przeliczeniu na mieszkańca, a procesy te cechuje wysoka dynamika zmian, zwłaszcza w krajach o dynamicznie rozwijających się gospodarkach. Duży wpływ na poziom i strukturę spożycia mięsa na świecie wywiera szereg czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Zasadniczą rolę odgrywają czynniki ekonomiczne, a wśród nich: poziom dochodu narodowego w przeliczeniu na mieszkańca, podaż żywności, ceny żywności, dochody konsumentów. Istotny wpływ na spożycie mięsa mają także czynniki pozaekonomiczne, a wśród nich czynniki demograficzne (tempo przyrostu naturalnego), czynniki geograficzne, czynniki kulturowe (zwyczaje regionalne, tradycje żywieniowe, upodobania konsumentów, religia), czynniki społeczne, czynniki psychologiczne (emocje, moda, marka, reklama, promocje) oraz czynniki informacyjno edukacyjne (informacje rynkowe, edukacja konsumentów). 1 Prognoza spożycia mięsa wieprzowego i wołowego na świecie w latach Kraj ŚWIAT Konsumpcja (1 000 kg) wołowina i cielęcina ,34 086,35 841,08 340,19 441,09 629,66 752,21 530,97 wieprzowina , , , , , , , ,18 drób , , , , , , , ,16 Źródło: OECD - 1 Na podstawie Tendencje spożycia mięsa na świecie Mariola Kwasek - 2

3 Na świecie stale rośnie spożycie wieprzowiny. Najszybciej w latach rosła konsumpcja w Ameryce Południowej, a najwięcej tego mięsa konsumują Europejczycy. Spożycie wieprzowiny nieznacznie zmniejszyło się w Korei Południowej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pod względem spożycia wieprzowiny na azjatyckim kontynencie przodował Hongkong. W latach mieszkańcy tego miasta-państwa, w ciągu roku konsumowali średnio 66,5 kg na osobę, czyli o 9 kg/osobę więcej niż w latach W tym okresie w Chinach konsumpcja wzrosła o 4,7 kg (do 36,5 kg/os.), a np. w Korei Płd. zmniejszyła się o 3,1 kg (do 21,8 kg/os.). Najmniej tego mięsa zjadali Japończycy 19,5 kg/os. 2 Obroty handlu zagranicznego mięsem zajmują znaczną pozycję w eksporcie i imporcie rolnospożywczym zarówno Polski, jak i UE. W ostatnich latach Polska była znaczącym eksporterem mięsa wieprzowego i wołowego. Analiza handlu zagranicznego mięsem w UE wskazuje, że Polska osiąga dodatnie saldo handlu w tych rodzajach mięsa, w których UE ma duże nadwyżki rynkowe (wieprzowina, wołowina, drób). Oznacza to konkurencję w eksporcie nadwyżek rynkowych między Polską a krajami UE na rynkach krajów trzecich, a także konkurencję na rynku europejskim. Europejskie i polskie analizy rynków zbytu dla produktów rolno spożywczych podkreślają zgodnie, że najbardziej perspektywicznymi rynkami zbytu są rynki azjatyckie, które posiadają duże możliwości eksportowe w długookresowej a nie interwencyjnej perspektywie. Z uwagi jednak na fakt, że na tych rynkach Polska nie jest kojarzona jako duży eksporter żywności konieczne jest wypromowanie produktów i stworzenie na nie popytu lub dostosowanie produkcji do gustów klientów. Niezbędne są więc długoterminowe działania i utrzymywanie stałej obecności - zaangażowanie w kontakty z importerami i dystrybutorami, tworzenie sieci dystrybucji, powtarzalna obecność na najważniejszych imprezach w branży, utrzymywanie wieloletnich kontaktów osobistych oraz zdobywanie wzajemnego zaufania i precyzyjne realizowanie planu poprzez wzajemne wizyty, promocje, udział w targach, prezentowanie polskich produktów. 5.2 CELE Celem głównym programu jest wzrost eksportu europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów na rynki docelowe oraz pogłębianie wiedzy na temat: bogatej tradycji, doświadczenia oraz standardów w produkcji i przetwórstwie europejskiej wieprzowiny, wołowiny oraz produktów wytworzonych na ich bazie, restrykcyjnych unijnych norm i systemów funkcjonujących w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności; 2 Raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz, autorstwa Grzegorza Dybowskiego i Danuty Rycombel. 3

4 walorów jakościowych europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz produktów wytwarzanych na ich bazie; możliwości realizacji wymiany handlowej pomiędzy UE, a krajami docelowymi kampanii. Cele szczegółowe I. Wzrost eksportu europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów na rynki docelowe generowany poprzez skuteczne informowanie oraz zachęcenie importerów do zakupu europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów i wprowadzania europejskiego mięsa na rynek docelowy. Skuteczność prowadzonych działań mierzona będzie przez czynniki obiektywne krótko i długofalowo tj. poprzez mierzenie zainteresowania kampanią podczas targów i imprez towarzyszących (krótkofalowo) oraz obserwowaną dynamikę wzrostu eksportu na rynki docelowe (długofalowo). Zakładany wzrost eksportu unijnego mięsa wieprzowego i wołowego oraz przetworów spożywczych na ich bazie dla poszczególnych rynków: a. SINGAPUR wzrost o 12 % dla wieprzowiny, 5 % dla wołowiny i 5 % dla przetworów z tych mięs; b. TAJWAN wzrost o 10 % dla wieprzowiny, 5 % dla wołowiny i 3 % dla przetworów z tych mięs; c. NOWA ZELANDIA wzrost o 15 % dla wieprzowiny i 8 % dla przetworów z mięsa wieprzowego i wołowego; d. KAZACHSTAN wzrost o 15 % dla wieprzowiny, 6 % dla wołowiny i 5 % dla przetworów z tych mięs; e. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI wzrost o 6 % dla wieprzowiny, 3 % dla wołowiny i 3 % dla przetworów z tych mięs. 4

5 OCZEKIWANY ZAKŁADANY WZROST DLA POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW: W przypadku Nowej Zelandii produkcja wołowiny jest bardzo wysoka i eksport wołowiny z UE jest utrudniony z uwagi na fakt, że Nowa Zelandia jest jednym z większych eksporterów wołowiny, a nie importerem (wg. FAO Nowa Zelandia wraz z Australią posiadają wspólnie 20 % udziału w światowym handlu wołowiną, a sama Nowa Zelandia zajmuje piąte miejsce na świecie pod kątem ilości eksportowanej wołowiny). Dlatego też ten gatunek mięsa pochodzący z UE nie jest na chwilę obecną konkurencyjnym produktem dla tego rynku. W 5

6 przypadku wieprzowiny oraz produktów z wołowiny i wieprzowiny uzyskanie wzrostu eksportu jest realny. Szczególne znaczenie będzie tu miała wieprzowina. Jednocześnie kampania zakłada komunikowanie cech i walorów europejskiej wołowiny jako produktu alternatywnego dla rodzimego produktu. II. Wzrost świadomości i deklarowanej wiedzy na temat europejskiej wieprzowiny, wołowiny oraz wędlin wśród grup docelowych: Profesjonaliści oraz Liderzy Opinii łącznie o 15%, w oparciu o uzyskanie skojarzeń z wysoką jakością, doświadczeniem i restrykcyjnymi normami produkcyjnymi, bezpieczeństwem oraz walorami technologicznymi i smakowymi. Świadomość oraz wiedza wskazanych grup docelowych zostanie oceniona w oparciu o: a. ankietę telefoniczną w każdym z krajów docelowych w I kwartale I roku programu, skierowaną do 50 przedstawicieli obu grup (łącznie 100 osób w każdym z krajów docelowych); b. ankiety podczas targów realizowanych w I roku programu, skierowane łącznie do 50 przedstawicieli obu grup (łącznie 50 ankiet na każdej z imprez targowych w I roku, w krajach w których przewidziano udział w targach w ramach I roku programu); c. ankiety podczas targów realizowanych w II roku programu, skierowane łącznie do 50 przedstawicieli obu grup (łącznie 50 ankiet na każdej z imprez targowych w II roku, w krajach, w których przewidziano udział w targach w ramach II roku programu); d. ankietę telefoniczną w każdym z krajów docelowych w IV kwartale II roku programu, skierowaną do 50 przedstawicieli obu grup (łącznie 100 osób w każdym z krajów docelowych). e. ankiety przeprowadzone wśród 25 uczestników study touru w Polsce. Dla grupy Profesjonaliści oceniane będzie zarówno zainteresowanie mięsem wieprzowym, wołowym oraz ich produktami, jak i wiedza na temat ich walorów oraz możliwości ich importu. 6

7 Dla grupy Liderzy opinii głównym aspektem będzie zwiększenie wiedzy na temat walorów promowanych produktów oraz pozytywnych skojarzeń odnoszących się do jakości i restrykcyjnych norm wytwarzania. 5.3 STRATEGIA PROGRAMU Program obejmuje następujące grupy produktów: świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów. Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone na następujących rynkach docelowych: Singapur Tajlandia Nowa Zelandia RPA Kazachstan W ramach programu na wskazanych rynkach promowane będą wyłącznie zakwalifikowane produkty w ramach kategorii świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów. Głównym odniesieniem dla strategii programu będą działania o charakterze biznesowym nastawione na zdobywanie nowych oraz umacnianie istniejących kontaktów jako kluczowy element budowania platformy handlowej i zwiększania eksportu produktów objętych kampanią. Podstawa dla tych działań będzie zakomunikowanie walorów promowanych produktów wytworzonych w oparciu o restrykcyjną w regulacjach i nastawiona na bezpieczeństwo i jakość unijna branżę rolno-spożywczą. Kluczowymi dla strategii będą zatem następujące elementy: I. INFORMACJA WSPARTA DZIAŁANIAMI O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM; 7

8 II. III. IV. ODPOWIEDNIO DOBRANY SPOSÓB KOMUNIKACJI; KONTEKST BIZNESOWY ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ; WSPARCIE MEDIÓW I LIDERÓW OPINII. Dla wszystkich rynków docelowych kampanii działania będą skupione wokół kluczowych wydarzeń zaprojektowanych w celu wzmocnienia relacji handlowych oraz tworzenia pozytywnego wizerunku unijnej wieprzowiny i wołowiny oraz produktów wytworzonych na bazie tych mięs. Strategia zakłada realizację działań w oparciu o dwa zasadnicze aspekty: merytoryczny w odniesieniu do działań o charakterze informacyjnym, nastawionych na przekazanie rzetelnej wiedzy na temat głównych komunikatów kampanii oraz wywołanie zainteresowania promowanymi produktami; dodatkowo ma za zadanie wspierać stworzenie platformy wymiany informacji związanych ze współpracą handlową z rynkiem docelowym oraz powiązań z liderami opinii, którzy będą działali na korzyść uzyskiwanych efektów programu (poprzez kontakt m.in. z lokalnymi instytucjami administracji państwowej, jednostkami naukowymi, organizacjami branżowymi oraz mediami działającymi w obszarze przemysłu mięsnego, ze szczególną koncentracją na wieprzowinie, wołowinie oraz ich przetworach, stworzone zostanie powiązanie umożliwiające dalsze przekazywanie informacji o kampanii i tworzenie pozytywnego wizerunku promowanych produktów); kluczowym założeniem dla tego aspektu strategii jest zaangażowanie grupy niezależnych ekspertów nie będących pracownikami organizacji proponującej, którzy przygotują i zaprezentują informacje stanowiące najważniejszy punkt odniesienia dla kampanii; aspekt ten będzie miał główne zastosowanie w ramach: strony www kampanii, wizyty studyjnej i konferencji w Polsce, przygotowania filmu promocyjnego oraz organizacji kongresów na rynkach docelowych projektu; biznesowy zmierzający do zbudowania jak najszerszej sieci kontaktów handlowych będących podstawą do wzrostu eksportu; kluczowym założeniem dla tego aspektu strategii jest zaangażowanie biznesowych przedstawicieli europejskiej branży mięsnej w obszarze produkcji wołowiny, wieprzowiny oraz produktów wytwarzanych na ich bazie, którzy będą bezpośrednio prowadzili rozmowy handlowe i wpływali na efekty 8

9 programu; aspekt ten będzie miał główne zastosowanie w ramach: udziału w targach branżowych i/lub kongresach na poszczególnych rynkach, wizyty studyjnej i konferencji w Polsce oraz zaaranżowanych spotkania B2B. Oba aspekty będą mocno wspierane poprzez działalność lokalnych biur mediowych projektu, których zadaniem będzie wywoływanie zaangażowania i reakcji mediów oraz relacji z liderami opinii. Całość zostanie wzmocniona atrakcyjną, profesjonalną i spójna identyfikacją wizualną, która będzie dopełniała charakter promocyjny kampanii. Projekt został zaplanowany wokół precyzyjnie wyselekcjonowanych działań, których dobór był podyktowany efektywnością kosztową, siłą oddziaływania oraz atrakcyjnością dla grup docelowych. Strategia Programu zakłada możliwość współpracy z polskimi oraz unijnymi przedstawicielstwami działającymi na wskazanych rynkach, z przedstawicielami lokalnych instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym oraz współpracą zagraniczną, jak również organizacji branżowych zrzeszających importerów i dystrybutorów mięsa wołowego i wieprzowego oraz produktów wytworzonych na ich bazie. Dzięki takiej strategii odbiorcy kampanii zostaną nie tylko odpowiednio poinformowani o walorach europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów, ale również bezpośrednio zaangażowani w proces tworzenia powiązań niezbędnych dla osiągnięcia celów programu. 5.4 GRUPY DOCELOWE W ramach kampanii zaplanowano działania informacyjno - promocyjne skierowane do dwóch grup docelowych: Profesjonalistów oraz Dziennikarzy i Liderów opinii. A. Profesjonaliści W ramach tej grupy działania kierowane będą do: 9

10 obecnych i potencjalnych importerów, odbiorców hurtowych i dystrybutorów mięsa i przetworów mięsnych z Europy działających na wybranych rynkach; przedstawicieli organizacji branżowych związanych z importem żywności na rynki docelowe kampanii; przedstawicieli sektora HoReCa. Grupa A jest kluczowa z punktu widzenia celu głównego programu czyli wzrostu eksportu europejskiego mięsa i jego przetworów na rynki krajów docelowych. Działania skierowane do Profesjonalistów opierają się na informowaniu o cechach i walorach mięsa wieprzowego, wołowego oraz produktów wytworzonych na ich bazie pochodzącego z UE oraz tworzeniu platformy do zawierania kontaktów handlowych, dzięki którym możliwe będzie budowanie długookresowych relacji biznesowych. Ta grupa docelowa poprzez odpowiednią aktywizację będzie podstawą do zwiększania popytu na europejską wieprzowinę i wołowinę oraz ich przetworów na rynkach docelowych projektu. Ich decyzje biznesowe będą wynikały z trendów rynkowych i potencjału rynkowego, a także bezpośrednio z obserwacji zachowań i preferencji konsumentów przy jednoczesnej możliwości ukierunkowania jego dalszego rozwoju poprzez kreowanie potrzeb i decyzji zakupowych. B. Dziennikarze i Liderzy opinii W ramach tej grupy działania kierowane będą do: dziennikarzy mediów ogólnoinformacyjnych; dziennikarzy mediów biznesowych; dziennikarzy mediów branżowych; przedstawicieli władz oraz instytucji odpowiedzialnych za zasady importu oraz dystrybucji mięsa na rynkach krajów docelowych. Ta grupa docelowa jest kluczowa z punktu widzenia budowania szerokiego wsparcia medialnego dla kampanii oraz szerzenia informacji o jej założeniach i realizowanych przedsięwzięciach. Dzięki pracy lokalnych biur medialnych dziennikarze i liderzy opinii staną się ambasadorami programu i odegrają ogromna rolę w promocji europejskiego mięsa i jego przetworów. 10

11 5.5 OMAWIANE TEMATY Tematyka poruszana w ramach programu pt. Smak jakości i tradycji prosto z Europy będzie zgodna z określonymi celami, założoną strategią oraz obowiązującym ustawodawstwem w państwach docelowych oraz Rozporządzeniem (WE) nr 501/2008 i obejmie następujące elementy: jakość unijnego mięsa wieprzowego, wołowego oraz produktów wytworzonych na ich bazie; standardy produkcji i przetwarzania mięsa wieprzowego i wołowego oraz ich przetworów w UE, wartość technologiczna oraz walory smakowe europejskiej wieprzowiny i wołowiny oraz produktów wytworzonych na ich bazie; systemy bezpieczeństwa obwiązujące na terenie UE; regulacje prawne w zakresie produkcji mięsa wieprzowego i wołowego oraz ich przetworów w UE; tradycyjne sposoby produkcji; bogate doświadczenie krajów europejskich w produkcji i przetwarzaniu mięsa wieprzowego i wołowego; wizerunek produktów wspólnotowych pokazanie atrakcyjnego wizerunku produktów z UE z uwzględnieniem aspektów wskazanych w powyższych punktach; oznakowanie produktów wspólnotowych zgodnie z przepisami w ramach systemu od farmy do stołu ; dostępności europejskiego mięsa wieprzowego i wołowego oraz produktów wytworzonych na bazie tych mięs oraz możliwości nawiązania relacji handlowych. Omawiania tematyka dotyczyć będzie zatem informowania o zaletach jakościowych produktu, jego wartości technologicznej i walorach smakowych, transparentności działania unijnego sektora mięsnego, etykietowaniu, specyficznych metodach produkcji, wysokich standardach ochrony zwierząt, a także kreowaniu atrakcyjnego wizerunku europejskiej wieprzowiny i wołowiny. Zakres tematyczny przekazywanych informacji będzie również modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rynków docelowych oraz do założeń strategicznych. 11

12 5.6 GŁÓWNE WIADOMOŚCI DO PRZEKAZANIA Głównym przesłaniem programu pt. Smak jakości i tradycji prosto z Europy będzie jakość oraz wyjątkowa wartość i walory mięsa wieprzowego i wołowego wyprodukowanego w Europie w oparciu o bogate doświadczenie, wypracowane metody hodowli, produkcji i przetwórstwa oraz szczególną dbałość o transparentność i bezpieczeństwo w sektorze rolnospożywczym. Będzie ono komunikowane wokół następującego zestawu kluczowych informacji: europejskie mięso wieprzowe i wołowe oraz ich przetwory są produktami o wysokiej jakości; europejska branża mięsna związana z wieprzowiną i wołowiną działa w oparciu o wieloletnie doświadczenia, wypracowane metody produkcji oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne; europejskie mięso wieprzowe i wołowe i europejskie przetwory na bazie tych mięs to produkty luksusowe o wyjątkowych cechach; europejscy producenci i przetwórcy bazują na wielowiekowej tradycji, dzięki której wieprzowina i wołowina oraz ich przetwory z Europy wyróżniają się smakiem i jakością; europejskie normy oraz regulacje w zakresie sektora rolno spożywczego gwarantują bezpieczeństwo żywności; europejskie standardy jakościowe dla mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin gwarantują wysoką jakość, wyjątkowy smak oraz właściwości produktów. 5.7 DZIAŁANIA Działania w ramach Programu zostały podzielone na 4 główne kategorie: działania wspólne dla wszystkich rynków (5.7.1), działania na rynku Singapuru (5.7.2), działania na rynku Tajwanu (5.7.3), działania na rynku Nowej Zelandii (5.7.4), działania na rynku RPA (5.7.5), 12

13 działania na rynku Kazachstanu (5.7.6) DZIAŁANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RYNKÓW W ramach działań wspólnych przewidziano: identyfikację wizualną - spójną linię kreatywną ( ), stronę www ( ), wizytę studyjna oraz konferencję w Polsce ( ), film promocyjny ( ), gadżety i materiały pomocnicze ( ), Identyfikacja wizualna spójna linia kreatywna Spójna linia kreatywna kampanii w programie ma za zadanie wzmacnianie przekazów strategicznych i głównych tematów, w sposób atrakcyjny i spójny wizualnie. Dlatego też obrany kierunek identyfikacji wizualnej kampanii pt. Smak jakości i tradycji prosto z Europy będzie się opierał na zbudowaniu atrakcyjnej, profesjonalnej i spójnej kreacji, która będzie miała kluczowe znaczenie dla aspektu promocyjnego i marketingowego programu. Elementami definiującymi kampanię i tworzącymi jej tożsamość będą: Hasło kluczowy przekaz, który chcemy uwidocznić. Przekaz z racji swojej istoty powinien być zwięzły, dlatego też nie może uwzględniać wszystkich aspektów kampanii. Hasło kampanii powinno być tym co chcemy aby grupa docelowa spontanicznie odczuwała w kontekście kampanii i promowanych produktów. Hasło będzie odnosiło się do promowanych produktów i będzie wzmocnione elementami identyfikacji kampanii, które będzie je wyróżniało i pozwoli wzmocnić jej zauważalność i podkreślić jej przedmiot. Dopełnieniem będzie podpis Enjoy! It s from Europe. Identyfikacja wizualna to zestaw zasad i schematów tworzenia nośników reklamowych aby całość była spójna i uzupełniała się wzajemnie w różnych punktach styku. Identyfikacja wizualna jest niezbędna do dalszego tworzenia layoutów do poszczególnych nośników. Identyfikacja wizualna określa m.in.: 13

14 sposoby użycia hasła i elementów identyfikacji kampanii, jego rozmiary, pola ochronne, wersje kolorystyczne, zakazy dotyczące użycia; zasady współistnienia innych logotypów, w tym również w innych wersjach językowych zastosowanie typu fontu wybór fontów, rozmiary czcionek i ich zastosowanie w poszczególnych typach materiałów sposoby użycia zdjęć ich wielkość, format i umiejscowienie. Identyfikacja wizualna jest niezbędnym elementem do stworzenia spójnej linii kreatywnej czyli dalszych projektów graficznych z właściwym zdjęciem, tekstem i przesłaniem, zgodnym z celem danego narzędzia oraz grupy przeznaczenia. Wpisując się w strategię programu, koncept kreatywny: podkreśli wysoką jakość promowanych produktów, uwzględni bieżące trendy rynkowe, dopasowany jest do potrzeb docelowego rynku i priorytetów strategicznych, uwzględni różnice wynikające z profili grup docelowych. Spójna linia kreatywna będzie wzmacniana atrakcyjnym obrazem, który będzie miał za zadanie przyciągnąć uwagę i zainteresować. Dlatego też na potrzeby kampanii oraz zaplanowanych działań zapewniony zostanie bogaty zbiór zdjęć (zarówno wykonanych w ramach dedykowanej sesji zdjęciowej, jak i zakupionych) o wysokiej jakości artystycznej i technicznej. Na różnych polach eksploatacji to właśnie zdjęcia i obraz będzie kluczowym elementem tworzącym emocje i przykuwającym uwagę odbiorców kampanii. Dodatkowym polem dla zaprezentowania strategii kreatywnej będzie przygotowany film promocyjny, uwzględniający, poza aspektem informacyjnym, zarówno element obrazu, dźwięku jak i spójnie zaprezentowanej identyfikacji kampanii. 14

15 Budżet dla Działania Szczegóły ROK I ROK II Koszt jedn. Ilość Koszt netto Koszt jedn. Ilość Koszt netto przygotowanie spójnej strategii kreatywnej wraz z hasłem i elementami identyfikacji z uwzględnieniem aktualnych trendów oraz spójności dla wszytskich rynków docelowych kampanii, uwzględnienie hasła "Enjoy! It's from Europe" jako elementu komunikacji kampanii (przygotowanie formy hasła, jego kształtu i kolorów, jego połączeń z innymi elementami identyfikacji kampanii oraz informacji o programie) 2 800, ,00 - A. Wspólne 1. Spójna linia kreatywna przygotowanie księgi znaku i pełnej identyfikacji wizualnej zawierającej wszystkie niezbędne schematy i wzorce zastosowania haseł, logo, pasków o finansowaniu w spójnej identyfikacji kampanii w ramach wszystkich layoutów 4 400, ,00 - prawa autorskie do konceopcji kreatywnej - loga, hasła, identyfikacji wizualnej kampanii. (prawa bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub eksploatacyjnych) 1 500, ,00 - Sesja zdjęciowa - lokalizacja na 4 dni zdjęciowe 7 000, ,00 - Sesja zdjęciowa - praca i prawa autorskie foodstylisty 3 000, ,00 - Sesja zdjęciowa - wykonanie 50 zdjęć (w tym produkty, sprzęt i materiały potrzebne do wykonania sesji) wraz z przekazaniem pełnych praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz pól eksploatacji 430, ,00 - SUMA , Strona www Grupy docelowe: Działanie jest skierowane do wszystkich grup docelowych programu. Cel strategiczny działania: Serwis www ma być informacyjnym punktem odniesienia dla programu prezentującym nie tylko założenia i merytoryczny aspekt kampanii, ale również przedstawiającym w reportażowy i atrakcyjny sposób bieżące wydarzenia w programie. Dzięki intensywnym działaniom pozycjonującym stronę na każdym z rynków funkcjonowanie strony ma przyciągnąć uwagę oraz wygenerować duże zainteresowanie kampanią. Przewidywana liczba odwiedzin strony to minimum 55 tys. odsłon w przeciągu 2 lat trwa. 15

16 Nazwa witryny przyjmie jedną z poniższych form: Projekt graficzny strony kampanii będzie spójny z linia kreatywną oraz strategią informacyjną programu. Witryna zostanie przygotowana w trzech wersjach językowych: angielskiej, chińskiej i rosyjskiej. Wstępna struktura strony: ZAKŁADKA O KAMPANII: opis organizacja proponująca ARR finansowanie EUROPEJSKIE MIĘSO wołowina wieprzowina produkty mięsne DLA IMPORTERÓW wymagania formalne statystyki OPIS Podstawowe informacje na temat programu, dotyczące jego celów, założeń oraz planowanych działań. Przedstawione zostaną również informacje dotyczące Organizacji Proponującej, Agencji Rynku Rolnego oraz sposobu finansowania programu. Informacje te zostaną przygotowane i zamieszczone na stronie pod koniec I kwartału I roku kampanii i nie będą podlegały zmianie w trakcie trwania programu. Informacje dotyczące walorów, metod wytwarzania oraz jakości europejskiej wołowiny, wieprzowiny oraz ich przetworów. Zakładka w ciekawy sposób zaprezentuje największe atuty promowanych produktów, standardy ich produkcji oraz możliwość przygotowania zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy. Przedstawienie produktów będzie wsparte elementami graficznymi. Materiał zostanie przygotowany w I kwartale I roku kampanii i nie będzie podlegał zmianie w trakcie trwania programu. 1. Przedstawienie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z importem wołowiny, wieprzowiny oraz ich wyrobów na rynki docelowe kampanii. Informacje te zostaną przygotowane w I kwartale I roku kampanii i będą podlegały zmianie wyłącznie w sytuacji pojawienia się nowych faktów lub ustaleń w tym zakresie. 2. Przedstawienie aktualnych statystyk związanych z importem wołowiny, wieprzowiny i ich wyrobów na rynki 16

17 krajów docelowych programu. Informacje te zostaną przygotowane w I kwartale I roku kampanii i zostaną dwukrotnie zaktualizowane - w I i IV kwartale II roku kampanii. WYDARZENIA Zaprezentowanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych w kampanii (kongresy, targi branżowe oraz wizyta studyjna w Polsce). Informacje będą dla każdego wydarzenia uzupełniane w dwóch cyklach: co najmniej dwa tygodnie przede wydarzeniem w formie zaproszenia i poinformowania o planowanych działaniach; niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia w formie relacji wraz ze zdjęciami oraz podziękowaniem dla uczestników. DLA MEDIÓW KONTAKT Informacje prasowe przygotowywane przez biura mediowe przypisane dla każdego kraju docelowego kampanii. Informacje będą przygotowywane we współpracy z niezależnymi ekspertami merytorycznymi. Zaczynając od II kwartału I roku kampanii informacje będą się pojawiały w ilości 1/miesiąc. Docelowo zostanie przygotowanych i opublikowanych 21 informacji. Formularz kontaktowy umożliwiający kontakt z organizacją proponującą celem uzyskania dalszych informacji na temat kampanii. Na stronie internetowej zostanie zamieszczony również film promocyjny przygotowany w kampanii. Projekt funkcjonalny strony wraz z CMS umożliwi bieżące obsługiwanie i administrowanie stroną i aktualizację tekstów w lokalnym języku. Przed startem strony przygotowane zostaną teksty początkowe, za które odpowiedzialni będą niezależni eksperci merytoryczni posiadający wiedzę oraz doświadczenie w zakresie produkcji i handlu wołowiną, wieprzowiną i ich przetworami. Teksty te zostaną później przetłumaczone na języki lokalne krajów docelowych. W ramach odświeżenia wyglądu i funkcjonalności strony niezbędne będą prace developerskie z zakresu oprogramowania mechanizmów nowych funkcjonalności oraz flash. 17

18 Przed uruchomieniem strony przeprowadzone zostaną testy serwisu w dedykowanym środowisku serwerowym oraz testowanie poprawności działania. Bieżąca obsługa platformy komunikacyjnej www Strona internetowa będzie platformą informacyjną Programu, zawierającą informacje nt. europejskiej wieprzowiny, wołowiny oraz ich przetworów, informacje nt. kampanii oraz aktualności dotyczące realizacji Programu. Strona będzie na bieżąco administrowana przez organizację wdrażającą w oparciu o współpracę z niezależnymi ekspertami oraz lokalnymi biurami mediowymi. Organizacja wdrażająca zapewni również konieczne wsparcie techniczne administratora w wymiarze 2 godziny miesięcznie oraz redagowanie tekstów pod względem pozycjonowania strony (SEO). To oznacza, że wszystkie teksty będą dodatkowo redagowane pod kątem pojawiania się w nich właściwych słów kluczowych (np. wołowina, wieprzowina, europejska wołowina, europejska wołowina, smaczne mięso, etc.) co pozwoli na zwiększenie efektywności wyszukiwania strony przez adresatów kampanii w popularnych wyszukiwarkach. Dostępność strony w trzech językach (angielskim, chińskim i rosyjskim) kampanii zapewni właściwą dystrybucję informacji. Strona internetowa będzie prowadzona przez cały okres realizacji kampanii. Pozycjonowanie strony www Na każdym rynku docelowym serwis promowany będzie poprzez pozycjonowanie w lokalnych wyszukiwarkach internetowych takich jak np. google, bing czy yahoo poprzez tzw. działania pozycjonowania SEO i SEM. Działanie to będzie prowadzone pod kątem promowania kluczowych fraz dostosowanych do każdego z trzech rynków docelowych np.: europejskie mięso, europejska wołowina, europejska wieprzowina, smaczne mięso, etc. Kluczowe frazy będą tłumaczone na lokalne języki. Koszt pozycjonowania serwisu www w najpopularniejszych przeglądarkach na lokalnych rynkach da wymierne efekty w postaci zwiększonej liczby wejść, a co za tym idzie większą liczbą zapytań ofertowych oraz kontaktów biznesowych dla organizacji proponującej. Pozycjonowanie składać się będzie z następujących działań: optymalizacja optymalizacja treści na stronie kampanii pod kątem fraz, które będą promowanie w kampanii SEO (w tym: dopasowanie tagów w tytułach, umieszczenie i 18

19 rozmieszczanie słów kluczowych w tekstach, konieczne modyfikacje wewnętrznego menu i linkowań w ramach strony, ustawienia tekstów alternatywnych dla grafik i elementów flash); modyfikacje kodu i struktury strony w tym utrzymanie rozdzielenia warstwy logicznej dokumentu od struktury strony, poprawa czasu ładowania strony, zastosowanie przyjaznych adresów; reklama kontekstowa w wyszukiwarkach (np. AdSense i AdWords w serwisie google) pod kątem wybranych fraz kluczowych. Parametrem mierzącym efektywność prowadzonych działań promujących stronę www będzie liczba odsłon danej strony. Pozycjonowanie strony będzie się odbywało w kampanii począwszy od II kwartału I roku kampanii. Raportowanie będzie się odbywało na koniec każdego kwartału, poczynając od II kwartału I roku kampanii. 19

20 Budżet dla Działania Szczegóły Opracowanie projektu graficznego strony www wraz ze wszystkimi podstronami. Strona zostanie przygotowana w trzech wersjach jęzkowych - angieskiej, chińskiej i rosyjskiej. ROK I ROK II Koszt jedn. Ilość Koszt netto Koszt jedn. Ilość Koszt netto 3 000, ,00-1. Strona WWW - uruchomienie i aktualizacja strony zakup domeny oraz przygotowanie i dostosowanie projektu funkcjonalnego serwisu (HTML) zoptymalizowanego pod względem czytelności i nawigacji wraz z przygotowaniem systemu zarządzania treścią (CMS) - projekt architektury informacji strony www (struktura funkcjonalna, logika działania strony) 4 600, ,00 100, ,00 - zawierającego wszytskie elementy niezbędne do jej funkcjonowania i administrowania serwisem (obsługa projektu), oprogramowanie struktury logicznej serwisu, oprogramowanie mechanizmów serwisu - w każdej wersji językowej. W II roku koszt utrzymania domeny. Opracowanie merytorycznej koncepcji zawartości serwisu wraz z przygotowaniem i zredagowaniem tekstów początkowych w zakładkach "O kampanii", "Europejskie mięso", "Dla importerów" oraz kontekstu ogólnego w zakładce "Wydarzenia" na stronie w języku polskim polskiej wersji językowej. Aktualizacja okresowa w drugim roku kampanii tekstów początkowych w zakładkach "O kampanii", "Europejskie mięso", "Dla importerów" zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z sytuacji rynkowej, ekonomicznej, branżowej oraz atrakcyjności prezentowanych treści. Tłumaczenia contentu początkowego na język angielski, chiński i rosyjski 3 000, , , , , ,00 - A. Wspólne Opracowywanie, redagowanie i zamieszczanie okresowych cyklicznych informacji prasowych na stronie serwisu w zakładkach "Dla mediów" i "Wydarzenia" (21 informacji w kampanii: 9 w I roku i 12 w II roku); informacje prasowe będą przygotowywane przez biura mediowe we współpracy z niezaleznymi ekspertami Tłumaczenia okresowych, cyklicznych informacji prasowych w zakładkach "Dla mediów" i "Wydarzenia" na 3 języki (angielski, chiński i rosyjski) - 21 informacji x 3 języki = 63 (27 w I roku i 36 w II roku) obsługa administracyjna formularza kontaktowego (ryczałt kwartalny począwszy od II kw. I roku) Produkcja - flash developer, dla 5 krajów 880, ,00 880, ,00 200, ,00 200, ,00 100, ,00 100, ,00 600, ,00 - hosting oraz pozycjonowanie Wdrożenie i testowanie - implementacja serwisu w dedykowanym środowisku serwerowym, testowanie poprawności działania nowych funkcjonalności - dla wszystkich pięciu krajów 800, ,00 - SUMA , ,00 usługa hostingu - udostępnienia zasbów serwera (12 miesięcy x 5 krajów) Aktaulizacja zawartości serwisu - edycja tagów, tekstów oraz nazw zdjęć pod względem pozycjonowania strony w przeglądarkach (SEO), w tym również koszt biezącej obsługi technicznej serwisu (ryczałt); 12 miesięcy * 5 krajów 35, ,00 35, ,00 300, ,00 300, ,00 SUMA , ,00 reklama strony www koszty pozycjonowania serwisu www w najpopularniejszych przeglądarkach na lokalnych rynkach - 12 miesięcy w każdym z 5 krajów 1 200, , , ,00 SUMA SUMA , , , ,00 20

21 Wizyta studyjna i konferencja w Polsce Grupa docelowa Działanie jest skierowane do Grupy A oraz Grupy B. Cel strategiczny działania Celem study-tour będzie pogłębienie wiedzy grup docelowych nt. walorów europejskiego mięsa wołowego, wieprzowego i produktów wytwarzanych na ich bazie oraz standardów ich produkcji. W ramach wyjazdu zaproszeni goście zapoznają się z europejskimi technologiami produkcji, pakowania oraz przechowywania mięsa, a także standardami sanitarnymi i technologicznymi produkcji. Kluczowe dla tego wydarzenia jest umożliwienie bezpośredniego zapoznania się przedstawicieli grup docelowych z europejskimi standardami i warunkami produkcji mięsa na przykładzie Polski, która ma jeden z najnowocześniejszych w Europie parków technologicznych dla branży mięsnej. Wizyta przedstawicieli grup docelowych w Polsce oraz zorganizowana z tej okazji konferencja pozwolą połączyć praktykę z teorią. Zaproszeni gości będą mieli możliwość odwiedzić 1-2 zakłady mięsne (np. ZM Łmeat- Łuków, PINI POLONIA lub ZM. Sokołów) oraz spotkać się z przedstawicielami branży, instytucji państwowych oraz ich własnych przedstawicielstw w Polsce. Zakłady, które zostaną pokazane uczestnikom zostaną ostatecznie wybrane w oparciu o kryterium doświadczenia w handlu zagranicznym produktami objętymi kampanią w tym z krajami docelowymi programu oraz w oparciu o lokalizację umożliwiającą przeprowadzenie wizyty w trakcie trwania pobytu delegacji w Polsce. Delegacja z krajów docelowych kampanii będzie się składała z 25 osób po 5 z każdego kraju, spośród których 3-4 będą reprezentowały grupę docelową Profesjonaliści, a 1-2 grupę Dziennikarze i Liderzy opinii. Uczestnicy będą mieli zapewnione bilety lotnicze do Polski i z powrotem oraz noclegi i pełne wyżywienie zgodnie z programem wizyty. 21

22 Termin realizacji Wizyta studyjna oraz konferencja zostaną zrealizowane w ramach I kwartału II roku kampanii jako dopełnienie działań informacyjnych przeprowadzonych w poprzedzających je kwartałach oraz kontekst do dalszych działań w II roku kampanii. Plan wizyty obejmie 5 dni programu w Polsce wstępny schemat: DZIEŃ I przylot do Polski Transfer uczestników wizyty z lotniska do hotelu w centrum Warszawy (hotel o standardzie 4 gwiazdek) transfer będzie się odbywał dla każdej grupy osobno, adekwatnie do godziny przylotu. W godzinach popołudniowych uczestnicy zostaną przywitani przez przedstawiciela organizacji proponującej podczas uroczystej kolacji, na której omówiony zostanie również plan wizyty. Na spotkaniu i kolacji obecni będą tłumacze 2 tłumaczy (chiński i rosyjski). Ewentualne tłumaczenie lub prowadzenie w języku angielskim będzie zapewnione przez przedstawiciela organizacji wdrażającej i/ lub proponującej. DZIEŃ II Konferencja i spotkania B2B W hotelu, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wizyty odbędzie się konferencja oraz spotkania B2B oraz uroczysty, wspólny obiad z przedstawicielami europejskiej branży mięsnej, ukierunkowanej na produkcję wołowiny, wieprzowiny oraz produktów wytworzonych na ich bazie. Na konferencję zaproszeni zostaną również przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasad krajów docelowych oraz firm i instytucji zaangażowanych w tematykę eksportu europejskiego mięsa wołowego, wieprzowego oraz produktów wytworzonych na ich bazie. Łączna liczba uczestników konferencji wyniesie 80 osób. Na konferencji planowane jest wystąpienie pomiędzy 5, a 8 prelegentów: Przedstawicieli Ambasad lub innych jednostek reprezentujących kraje docelowe kampanii udział będzie zależał od indywidualnej decyzji Ambasady lub innego przedstawicielstwa danego kraju; 22

23 Przedstawiciela organizacji proponującej zaprezentowanie ogólnych założeń kampanii; Ekspertów merytorycznych kampanii (2 osoby), którzy odniosą się do cech, standardów i metod wytwarzania promowanych produktów oraz uwarunkowań formalnych dotyczących współpracy w zakresie ich eksportu na rynki docelowe programu. Na konferencji planowany jest również pokaz filmu promocyjnego. Materiały przygotowane przez ekspertów merytorycznych oraz ogólne informacje dotyczące założeń kampanii, zostaną przekazane uczestnikom konferencji. Do obsługi konferencji oraz spotkań B2B zaangażowani zostaną tłumacze języków: angielskiego, chińskiego i rosyjskiego. Łącznie 6 tłumaczy, po 2 z każdego języka. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Spotkania B2B będą wspierane przez tłumaczy konsekutywnie. DZIEŃ III WIZYTA W ZAKŁADZIE 1 Uczestnicy wizyty zostaną zawiezieni do wybranego zakładu np. ZM Łmeat-Łuków celem zapoznania się z metodami i standardami produkcji europejskiej wołowiny oraz produktów wytworzonych na bazie wieprzowiny i wołowiny. W tym dniu zapewniony zostanie lunch dla uczestników wizyty, a po powrocie w godzinach popołudniowych do hotelu, goście otrzymają vouchery na kolację. W wizycie poza uczestnikami z krajów docelowych wezmą udział: przedstawiciel organizacji proponującej, tłumacz języka chińskiego, tłumacz języka rosyjskiego, przedstawiciel organizacji wdrażającej. DZIEŃ IV WIZYTA W ZAKLADZIE 2 Uczestnicy zostaną zawiezieni do drugiego, wybranego zakładu np. PINI POLONIA, celem zapoznania się ze specyfiką produkcji i standardami dla europejskiego mięsa wieprzowego. W tym dniu zapewniony zostanie lunch dla uczestników wizyty. 23

24 W wizycie w zakładzie poza uczestnikami z krajów docelowych wezmą udział: przedstawiciel organizacji proponującej, tłumacz języka chińskiego, tłumacz języka rosyjskiego, przedstawiciel organizacji wdrażającej. Po powrocie w godzinach popołudniowych do hotelu goście zostaną zaproszeni na kolację pożegnalną wraz z pokazem kulinarnym przygotowanym w oparciu o wołowinę i wieprzowinę oraz pokaz wyrobów z tych mięs. W kolacji udział weźmie przedstawiciel organizacji proponującej, który podsumuje wizytę, oraz tłumacz języka chińskiego i tłumacz języka rosyjskiego. DZIEŃ V wylot z Polski Celem wizyty oraz konferencji będzie pogłębienie wiedzy grup docelowych nt. walorów europejskiego mięsa wołowego, wieprzowego i produktów wytworzonych na ich bazie oraz standardów jego produkcji. Podczas zorganizowanych spotkań poruszane będą ważne dla branży kwestie, takie jak np.: Jakość unijnego mięsa wołowego, wieprzowego i produktów wytworzonych na ich bazie oraz standardy jego produkcji i przetwarzania, z naciskiem na podkreślenie jego unikatowej wartości, która przekłada się na niepowtarzalny smak; Dostępność unijnego mięsa wołowego, wieprzowego i produktów wytworzonych na ich bazie poza krajami Unii Europejskiej, uświadomienie możliwości jego dystrybucji na poszczególnych rynkach; Elitaryzm unijnego mięsa wołowego, wieprzowego i produktów wytworzonych na ich bazie, będącego symbolem dobrobytu i poszukiwania nowych smaków; Przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego, jak też uzgodnionych wymagań klienta zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego; Utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); Sposoby monitorowania procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu; 24

25 Zapewnienie optymalnych parametrów dostaw surowców i materiałów pomocniczych. Budżet dla Działania Szczegóły ROK I ROK II Koszt jedn. Ilość Koszt netto Koszt jedn. Ilość Koszt netto Przygotowanie projektu ścianki seminaryjnej w języku angielskim oraz 3 plansz dekoracyjnych, jako elementów , ,00 identyfikacji wizualnej kampanii na konferencji Produkcja ścianki seminaryjnej i plansz oraz wynajęcie stojaków do plansz , ,00 Przygotowanie projektu kreatywnego zaproszenia na wizytę studyjną oraz konferencję wraz z tekstem oraz jego tłumaczeniem na język angielski - wersja elektroniczna , ,00 Przygotowanie wstępnej listy potencjalnych uczesników wizyty dla kazdego kraju docelowego. Koordynacja zapraszania i mailowej wysyłki zaproszeń, ostateczna selekcja uczestników, bieżacy kontakt z wybranymi uczestniakmi, koordynacja w planowaniu ich wylotu i zakupu biletów.stworzenie lity uczestników z Polski i koordynacja ich zapraszania i potwierdzania , ,00 Koszty biletów lotniczych z rynku lokalnego do Warszawy z powrotem, koszt za jeden bilet (25 uczestników) 0, , ,00 Transport uczestników study tour'u z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko 0, , ,00 4 noclegów dla 25 osób delegacji - 120, ,00 Koszt wynajęcia autokaru na 2dni przewidziane na wizyty w zakładach i razem z kierowcą oraz kosztami paliwa - 900, ,00 A. Wspólne koszt tłumaczenia symultanicznego na konferencji - 6 tłumaczy, 3 języki, kabiny , ,00 i słuchawki 3. Wizyta studyjna i konferencja koszt tłumaczenia na spotkaniach B2B oraz tłumaczy na pozostałych wydarzeniach, zgodnie z programem (3 tłumaczy na B2B, 2 tłumaczy na kolację - 350, ,00 powitalną, 2 tłumaczy na 2 wyjazdy do zakąłdów, 2 tłumaczy na podsumowanie i pokaz kulinarny) koszt przygotowania i wykonania na konferencji dwóch prezentacji przez niezależnych ekspertów merytorycznych - 500, ,00 koszt kolacji powitalnej w dniu przylotu gości (25 uczestników, 2 tłumaczy, 2 przedstawicieli OP) w tym: wynajęcie Sali wraz z obslugą, kolacja obejmujaca bogaty bufet z przystawkami, daniami ciepłymi, selekcją mięsnych specjałów, deserami i owocami. Dodatkowo napoje: soki, napoje gazowane, woda, wino, kawa i herbata , ,00 Koszt konferencji dla 80 osób w tym wynajęcie Sali wraz z sprzętem technicznym oraz zapewnieniem cateringu , ,00 Koszt zapewnienia wyżywienia podczas pozostałych dni wizyty - zapewnienie kolacji dla 25 osób w II dniu wizyty oraz zapewnienie obiadu i kolacji podczas III i IV dnia wizyty (łącznie 5 posiłków na , ,00 os. = 125 posiłków w formie obiadu slub kolacji serwowanych lub w bufecie wraz z napojami zimnymi i cieplymi) Koszt przygotowania pokazu kulinarnego obejmujący, wynajęcie kuchni do wcześniejszego przygotowania potraw, koszt zakupu składników oraz przypraw, oraz koszt wynajęcia Sali do pokazu, koszt wynajęcia rzutnika wraz z ekranem oraz laptopem do prezentacji , ,00 SUMA ,00 25

26 Film promocyjny Grupy docelowe: Działanie jest skierowane do wszystkich grup docelowych programu. Cel strategiczny działania: Strategicznym celem tego działania jest stworzenie atrakcyjnego materiału promocyjnego w formie filmu, który wprowadzi grupy docelowe programu w atmosferę europejskiej jakości i tradycji. Film ma być swoistym przeniesieniem odbiorcy w świat europejskich smaków, dbałości o szczegóły i jakość, wypracowanego przez setki lat bogactwa produktów żywnościowych, których spożywanie jest celebrowane przez Europejczyków. Film ma mieć charakter pięknie opowiedzianej historii wprowadzającej przedstawicieli grup docelowych w realia, a których wytwarzane są promowane w kampanii produkty. Film w przyjazny, radosny, a jednocześnie profesjonalny sposób zaprezentuje świat europejskiej kultury jedzenia i źródła jego pochodzenia, będzie dzięki temu uatrakcyjnieniem mocnego kontekstu merytorycznego który będzie przekazywany podczas realizacji programu. Czas trwania filmu promocyjnego to 8 10 minut. Film będzie miał charakter reportażowy. Dla zbudowania odpowiedniej jakości odbioru i wywołania pożądanych emocji, które przybliżą w sposób przyjemny i skuteczny walory UE, jako partnera i dostawcy wysokiej jakości produktów, film zostanie przygotowany w formie uwzględniającej następujące, kluczowe elementy: pokazanie emocji i ludzi w codziennych sytuacjach związanych ze spożywaniem, wytwarzaniem i celebrowaniem promowanych produktów; pokazanie sztuki kulinarnej; pokazanie piękna miejsc i krajobrazów, w których te produkty powstają; odpowiedni podkład muzyczny; odpowiedna treść przekazywana przez narratora i współgrająca z obrazem i muzyką. 26

27 Film zostanie przygotowany w angielskiej wersji językowej. Dodatkowo zostaną zrobione dwie 3 wersje z napisami w języku chińskim i języku rosyjskim przeznaczone do pokazów na rynkach docelowych oraz wersja z napisami w języku polskim, przeznaczona do wyświetlenia na konferencji w Polsce. Prezentacja filmu Film będzie prezentowany podczas wizyty studyjnej i konferencji w Polsce, kongresów realizowanych na każdym z rynków, jak i zamieszczony na stronie internetowej kampanii i wyświetlany na stoiskach targowych. Koszty związane z produkcją filmu promocyjnego wraz z jego montażem i postprodukcją, przedstawione w poniższym budżecie, zostały skalkulowane na podstawie aktualnych, realnych cen rynkowych. Jest on dostosowany do założonych, wysokich standardów jakościowych, zarówno w ujęciu technicznym, jak i w kontekście różnorodności materiału, który musi zostać przygotowany dla powstania finalnego filmu. 27

28 Budżet A. Wspólne Działania 4. Film promocyjny Szczegóły Koncepcja artystyczna i scenariusz filmu promocyjnego z prawami autorskimi Przygotowanie - castingi, dobór lokalizacji, PPM, dokumentacja produkcyjna Wynagrodzenia - kucharza/-y oraz aktorów biorących udział w nagraniach scen do filmu/z prawami do wizerunku na czas trwania kampanii/ 5-8 osób sprzęt zdjęciowy (kamery zdjęciowe, filtry głowice, obiektywy, światło (lampy, blendy, ramy, folie), wózki, agregat, komputer, podglądy itp.) - 3 dni zdjęciowe scenografia - pakiet za 3 dni (w tym głównie: rekwizyty, sprzęt do stylizacji, kostiumy) honoraria ekipy zdj ęciowej - 3 dni zdjęciowe (w tym przede wszystkim: reżyser, asystent reżysera, operator obrazu, producent, kierownik produkcji, realizator dzwięku, kierownik planu, scenograf, rekwizytor, make-up, kostiumograf, oświetlacze, obsługa podglądu, realizator dźwięku, wózkarze) ROK I ROK II Koszt jedn. Ilość Koszt netto Koszt jedn. Ilość Koszt netto 3 000, ,00-800, , , , , , , , , ,00 - lektor w języku angielskim 1 500, ,00 tłumaczenie do napisów w jezyku chińskim oraz rosyjskim oraz konsultacje językowe przy adaptacji do wersji językowych/do słów lektora adaptacja do wersji na rynek Singapuru, Tajwanu, Kazachstanu oraz na potrzeby konferencji w Polsce montaż i postprodukcja, animacja z elementami identyfikacji kampanii 1 800, , , , ,00 1, ,00 0,00 muzyka - zakup z bazy lub kompozycja SUMA 900,00 1,00 900,00 0, ,00 28

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2015, KWARTALNIK POLSKA LIDEREM W PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1 RYNKI ZAGRANICZNE NIEMCY 2 PIERWSZORZĘDNY POLSKI DRÓB - Polskie mięso drobiowe z certyfikatem i jego promocja,

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Warszawa 2010 Opracował zespół w składzie: Andrzej Rutkowski przewodniczący Tomasz Sandomierski wiceprzewodniczący Sebastian Kaczmarek sekretarz Marian

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. SYTUACJA NA RYNKU DOCELOWYM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU.

ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU. OCENA RZECZOWA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU. TYTUŁ ZADANIA Konferencja drobiowa Ocena kształtowania się ph mięsa kurczaków pozyskiwanego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone

ZAŁĄCZNIK I. 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone ZAŁĄCZNIK I 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone 1 1. TYTUŁ PROGRAMU: śycie MIODEM SŁODZONE. 2. ORGANIZACJA PROPONUJACA: 2.1. PREZENTACJA. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014 SPRAWOZDANIE RZECZOWE Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego z wykonania zadań w roku 2014 Warszawa, 24.03.2015 1 Zadania zaplanowane i realizowane w 2014 r. ze środków Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo