UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [ PIIT]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [ PIIT]"

Transkrypt

1 Warszawa, 17 lutego 2011 roku UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [ PIIT] w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (projekt z dnia 10 lutego 2011 roku) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] przedstawia poniższe uwagi do projektu rozporządzenia z dnia 10 lutego 2011: 1. Par 2 Pkt 1) termin aktywa jest użyty tylko raz w tekście rozporządzenia, w par 2 pkt 5) - proponujemy skasowanie tego punktu, a w pkt 5) użyć słowa zasoby ; Pkt 3) definicja terminu autentyczność wzbudza dyskusje, gdyż nie jest w pełni zgodna z polską normą PN200-I-2001 lub też nie opisuje tego, co ma opisywać. Może, bowiem bardziej chodzić o jedno z dwóch pojęć: (a) uwierzytelnienie lub (b) identyfikację podmiotu lub zasobu w postaci obiektu zgodnie z deklaracją a istniejącego w systemie teleinformatycznym, a nie o sam rzeczywisty podmiot czy zasób. Propozycja PIIT: niezbędna jest autopoprawka MSWiA. Pkt 5) termin dokładność wydaje się być niejasny... Proponujemy brzmienie: integralność właściwość polegająca na zapewnieniu spójności i kompletności zasobów. W tym sensie słowo spójność odpowiada angielskiemu consistency, czyli brakowi sprzeczności. W przypadku systemu informatycznego oznaczać to będzie w praktyce, że na dane zapytanie zawsze zostanie udzielona ta sama odpowiedź. Pkt 6) termin interesariusz użyty dalej tylko raz w tekście rozporządzenia proponujemy go pominąć, natomiast w par 5 ust 2 pkt 3) bądź pozostawić słowo interesariusz bez odwoływania się do terminu (proponowany termin jest zgodny z kolokwialnym pojmowaniem słowa interesariusz, więc nie musi być dodatkowo tłumaczony) lub też zamiast słowa interesariusz wprowadzić odpowiedni opis (patrz także uwaga 8.). Pkt 14) Proponujemy czytelniejszy zapis podmiot osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub organ administracji publicznej. Użycie lub wskazuje, że może to być jedna z przedstawionych w definicji form. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 1

2 Nowy punkt: Proponujemy zapis: polityki bezpieczeństwa - zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa, wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania Uzasadnienie: W paragrafie 14 co najmniej dwukrotnie pojawia się pojęcie polityka bezpieczeństwa, które naszym zdaniem wymaga zdefiniowania. 2. Par 3. Ust 1. Proponujemy w definicji wprost odnieść się do definicji interoperacyjności zapisanej w ustawie o informatyzacji (art. 3 punkt 18). Dlatego proponujemy brzmienie następujące: Krajowe Ramy Interoperacyjności stanowią zbiór uzgodnionych definicji, wymagań, reguł architektury systemów teleinformatycznych oraz procedur i zasad, których stosowanie umożliwi różnym podmiotom oraz używanym przez nie systemom teleinformatycznym i rejestrom publicznym współdziałanie na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych 3. Par 3. Ust 1. Pkt 1) Proponujemy zamiast podmiotom gospodarczym wszędzie użyć zdefiniowanego w par. 1 pojęcia podmiot ; ta sama uwaga przy zapisie podmiot publiczny. Podpunkt c) i d) czy ten zapis jest potrzebny? Przy tak poszerzonych celach interoperacyjności można zgubić zasadniczy cel, jaki jest zapisany w ustawie... Cele c) i d) są celami dla całej administracji, a nie dla interoperacyjności. Porównaj uwaga 1 do par 2 pkt 14) 4. Par 3. Ust 1. Brakuje zapisu dotyczącego realizacji usług ponadgranicznych, który powinien być także celem dla KRI. Proponujemy następujący zapis: g) efektywna realizacja drogą elektroniczną ponadgranicznych usług administracji publicznej Uzasadnienie: Dzięki takiemu zapisowi Rząd RP będzie mógł wykazać się realizacją zadań nakreślonych w grudniu 2010 przez e-government Action Plan z 15 grudnia 2010, a konkretnie oraz Być może będzie pierwszym rządem wśród krajów członkowskich, który wykona oczekiwane zalecenie zgrania Europejskich Ram Interoperacyjności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności przynajmniej w podstawowym zakresie. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 2

3 5. Par 3 ust 2 punkt 2) Proponujemy w tekście tego punktu odwołać się nie tylko do art 13 ust 2 pkt 1 i art 18 punkt 1) podpunkt c) mówiącego o zasadach równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, ale także do zawartej w ustawie doskonałej definicji neutralności technologicznej (patrz także art 1 punkt 2), 3) i 4) ustawy o informatyzacji!!!) oraz art 3. Punkt 19). Brzmienie tego punktu: Opcja 1 (z zachowaniem dotychczasowej propozycji): (...) z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej i równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych. Opcja 2 (tylko neutralność technologiczna): (...) z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej. Uzasadnienie: pojęcie neutralności technologicznej zdefiniowane w ustawie zawiera już nakaz równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, a jest szersze. Stąd sugestia zastosowania tego właśnie pojęcia! 6. Par 4 ust. 1 pkt 1) Propozycja: 1) ujednolicenie, rozumiane, jako zastosowanie sprzętu oraz oprogramowania o tej samej architekturze i funkcjonalności i tych samych standardów, polityk, procedur i norm przez różne podmioty realizujące zadania publiczne; Uzasadnienie: Ujednolicenie rozumiane, jako m.in. zastosowanie tego samego typu sprzętu jest posunięte zbyt daleko. Dostatecznym opisem sytuacji jest zastosowanie sprzętu oraz oprogramowania o tej samej architekturze i funkcjonalności. 7. Par 4 ust. 3 Analogicznie do propozycji przedstawionej powyżej w pkt 5 i dotyczącej par 3 punkt 2) Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 3

4 8. Par 5 ust. 2 punkt 3) Par 5 ust. 3 punkt 1) Par 5 ust. 4 punkt 2) Par 7 ust. 2 punkt 2) Patrz także: uzasadnienie do rozporządzenia W Par. 5 pojawia się pojęcie rekomendacji i ich stosowania. W uzasadnieniu pojawiają się następujące zapisy (podkreślenie PIIT): Pierwszy: Rekomendacje są dynamiczną częścią Krajowych Ram Interoperacyjności. Ich stosowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne powinno być obligatoryjne w obszarze interfejsów łączących systemy informatyczne różnych podmiotów. Wewnątrz systemu rekomendacje takie nie muszą obowiązywać, jednak racjonalne wydaje się stosowanie rozwiązań proponowanych przez rekomendacje i w tym obszarze. Z uwagi na to, że delegacja ustawowa nie sytuuje żadnego organu koordynującego osiąganiem interoperacyjności, jedynym rozwiązaniem pozostaje przypisanie funkcji koordynacyjnych w tym zakresie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Takie podejście wynika z przepisu art. 12a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Drugi: Podstawowym narzędziem służącym uzyskaniu interoperacyjności są rekomendacje interoperacyjności. Należy zdawać sobie sprawę, że część tych rekomendacji pozostanie poza wpływem polskiej legislacji, jednak ich przyjęcie jest nieuniknione z uwagi na ponadnarodowy charakter takich bytów jak choćby Internet. Zatem standardy i normy dotyczące takich bytów ustalane przez organizacje, których kompetencje wynikają nie z normy prawnej, a z powszechnie i nieformalnie przyjętej zgody nie mogą zostać pominięte. Jednocześnie już dość dawno w dziedzinie produkcji i świadczenia usług zauważono, że efekt synergii działań różnych podmiotów uczestniczących w danym rynku, mimo występującej konkurencyjności, możliwy jest do uzyskania przy wspólnej zgodzie zainteresowanych stron, co do przyjmowanych standardów. Podobnie w przypadku interoperacyjności efekt synergii działań podmiotów realizujących zadania publiczne możliwy jest do uzyskania, gdy rekomendacje interoperacyjności zostaną wypracowane nie w sposób nakazowy, a w drodze szerokiego konsensusu. Ważne jest jednak, aby stworzone zostały instytucjonalne ramy dla takich uzgodnień oraz aby uzgodnienia były łatwo dostępne. Temu celowi służy umocowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji do zarządzania ustalaniem rekomendacji interoperacyjności i publikowania tychże uzgodnień. Możliwość takiego umocowania nie wynika, co prawda explicite z delegacji art. 18 ustawy, niemniej implikowana jest ona zadaniami, jakie posiada minister właściwy do spraw informatyzacji na podstawie art. 12a pkt. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 4

5 Niestety zarówno z zapisu w/w paragrafów, jak i z treści uzasadnienia wynika intencja wprowadzenia prawa powielaczowego. Minister właściwy ds informatyzacji w procesie, który nie jest sformalizowany (jak choćby dyskusja nad niniejszym rozporządzeniem) i nie podlega żadnej kontroli prócz enigmatycznego wypracowania w jawnym i otwartym procesie uzgodnień z możliwie szerokim gronem interesariuszy może dowolnie kształtować zasady dotyczące interoperacyjności skutecznie zaprzeczające treści rozporządzenia. Co więcej, bardzo wyraźnie zostało zapisane obligatoryjne korzystanie z rekomendacji (na razie w zakresie interfejsów, ale przecież tak właśnie działa prawo powielaczowe na początku tylko niewielka część, a potem ciągłe powiększanie zakresu działania)! Na takie traktowanie zagadnień interoperacyjności nie może być zgody. Nasze propozycje: Par 5 ust 2 punkt 3) skreślić (patrz także uwaga 1 definicja interesariusz ) Par 5 ust 3 punkt 1) w brzmieniu: stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu (Załącznik 1) Par 5 ust 4 punkt 2) skreślić. Niestety ten punkt jest tak niejasny i daje taką dowolność interpretacji, że nie powinien się utrzymać. Natomiast par 7 ust 2 proponujemy w brzmieniu: Minister właściwy do spraw informatyzacji może publikować rekomendacje interoperacyjności organizacyjnej i semantycznej, których stosowanie nie jest obligatoryjne Oraz dodać par 7 ust 3 w brzmieniu: Rekomendacje, o których mowa powyżej są wypracowywane w jawnym i otwartym procesie z zachowaniem zasady neutralności technologicznej i równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych. Uzasadnienie naszej propozycji: Jest dobrą praktyką publikowanie rekomendacji. Rekomendacje z natury rzeczy choć zostały w propozycji wpisane w sposób sugerujący ich obligatoryjne użycie, zaś w uzasadnieniu wprost mówi się o ich obligatoryjnym stosowaniu mają charakter wskazówki, sugestii, propozycji, natomiast ich egzekwowanie będzie bardzo utrudnione. Dotyczy to zarówno organów kontrolnych ze strony administracji, jak też ze strony podmiotów kontaktujących się z administracją. Rekomendacje w takiej formie jak proponowane (obligatoryjne, dowolnie zmieniane) nie mają umocowania w sensie kontroli finansowej procesów wdrażania e-administracji. Po pierwsze, ponieważ każdy minister właściwy do spraw informatyzacji może zmieniać rekomendacje w dowolnej chwili. Po drugie, zmiana rekomendacji nie wymaga wskazania budżetu, z którego pokryje się te zmiany (zmiana rozporządzenia wymaga takiej analizy). Może to prowadzić do nadmiaru pracy, frustracji pracowników, a nawet wręcz do nieuzasadnionych wydatków z budżetu. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 5

6 Inne jednostki administracji (np. ministerstwa) w trakcie przygotowywania aktów będących w ich gestii muszą się kierować zapisami ustaw i rozporządzeń dot. Informatyzacji, natomiast rekomendacje nie mają takiego umocowania. Może to prowadzić do poważnych problemów. Rekomendacje ograniczone powinny być do interoperacyjności organizacyjnej i semantycznej. Interoperacyjność na poziomie technologicznym, gdzie podstawą są normy i standardy techniczne można w łatwy sposób zapewnić poprzez modyfikację załącznika 2 do KRI. Nie widać powodu dla tworzenia dodatkowego prawa powielaczowego w postaci rekomendacji zawierających normy i standardy techniczne. Jednocześnie: częste zmienianie takich rekomendacji i traktowanie ich, jako obligatoryjnych znacznie podwyższy koszt uzyskania interoperacyjności technologicznej! Także: jeśli Unia Europejska wskaże na nowy standard technologiczny to jego uzupełnienie w KRI powinno być proste na drodze nowelizacji niniejszego rozporządzenia. Uwaga dodatkowa: w propozycji par 7 ust 2 punkt 1) pojawia się po raz jedyny pojęcie otwartych standardów, które pojawiło się w EIF 1.0, ale nie występuje już w EIF 2.0. Owszem, dość podobną definicję otwartości EIF zawiera (p ) wszak po wielu latach bezproduktywnej dyskusji, czym są otwarte standardy należy się jednak wystrzegać wprowadzania do polskiego prawa tego niejasnego i często stosowanego w sposób wyłącznie marketingowy pojęcia. 9. Par 8 ust.1. pkt. 1) Uwaga: Ograniczenie tylko do osób występujących w PESEL znacząco może utrudniać obsługę osób nieposiadających numeru pesel - a docelowo może powodować wykluczenie cyfrowe osób nieposiadających obywatelstwa lub stałego zamieszkania na terytorium RP, dlatego sugeruję delegację umożliwiającą o wyróżnienie cech osób nieposiadających numeru identyfikacyjnego PESEL i ich takie samo traktowanie (przykład: studenci zagraniczni studiujący w polskich publicznych uniwersytetach). 10. Par 9 Paragraf 9 stanowi delegację do publikacji na epuap tylko schematów dla obiektów określonych paragrafem 8 ust 1. To za mało dla ustanowienia interoperacyjności. Oczekiwaniem jest to, że wszystkie podmioty, które tworzą rejestry są zobowiązane w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji przygotować i opublikować struktury danych wszystkich przetwarzanych przez siebie cech informacyjnych. 11. Par. 10 ust. 2 pkt. 1) Zamiast właściciel usługi warto zastosować termin usługodawca. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 6

7 Par 11 ust. 4 i nowy ustęp 5 Proponujemy uzupełnienie par 11 o ust 5 o treści: Dopuszcza się kodowanie znaków według standardu Unicode UTF-16 określonego przez normę ISO/IEC Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set wraz z normami uzupełniającymi lub normą ją zastępującą.. Uzasadnienie: Praktycznie wszystkie systemy operacyjne, narzędzia developerskie i aplikacje wspierają UTF-8 wymieniony w ustępie 4. Jednak dla wielu bardzo popularnych platform, takich jak Java czy Windows, natywnym formatem jest UTF-16. Dopuszczenie wykorzystania UTF-16 powinno, zatem uprościć i potanić tworzenie oprogramowania dla administracji. Należy również pamiętać, że KRI i zadania polskiej administracji wychodzą poza nasz lokalny charakter, a zadania pan-europejskie czy też wręcz kontaktów z administracjami innych państw będą wymagały zastosowania UTF-16 (np. kraje azjatyckie). 12.Par 12 ust. 1 Uważamy, że niezależnie od dobrych intencji zawartych w tym ustępie może on być przyczyną wielu nieporozumień. Jeśli zakładamy, że w podmiocie realizującym zadanie publiczne powinno być dostępne oprogramowanie nieodpłatne służące do odczytania przesłanego pliku to otwiera się prawdziwy problem. Cóż, bowiem może powstrzymać kogoś od wysłania pliku w formacie, który jest odczytywalny za pomocą darmowego oprogramowania dostępnego na superkomputer XYZ?... Warunek został spełniony... Również zapis o powielaczowym prawie, czyli rekomendacjach interoperacyjności powinien być wykreślony (patrz dyskusja w uwadze 8). Dlatego też proponujemy następujące rozwiązanie: Par 12 ust 1 w brzmieniu: Jeżeli dla pisma w formie dokumentu elektronicznego służącego do procedowania danej sprawy nie ustalono wzoru dokumentu elektronicznego systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne powinny umożliwiać przyjmowanie dokumentów w postaci elektronicznej w formatach plików określonych w załączniku 2 do rozporządzenia (część A, punkty 1 i 2). W przypadku przyjęcia powyższej uwagi można wykreślić par 2 punkt 9). Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 7

8 W załączniku 2, część A należy zatytułować: W celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się: Jednocześnie w celu ułatwienia wymiany danych i poprawienia interoperacyjności sugerujemy poszerzenie listy standardów o następujące formaty plików:.xls Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako plik typu.xls Microsoft Corp.xlsx Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako plik typu.xlsx Microsoft Corp Patrz także dyskusja dotycząca załącznika 2. Naszą propozycję uzasadniamy faktem, że wielokrotnie w praktyce e-administracji pojawiają się pliki w formie arkuszy elektronicznych (np. RIO) Uzasadnienie: Tak jak par 12 ust 2 mówi o tym, że podmioty realizujące zadania publiczne powinny udostępniać zasoby w jednym ze standardowych formatów, tak można również oczekiwać, że informacja do takiego podmiotu (jeśli nie zostało to sformalizowane) będzie skierowana w jednym z tych właśnie formatów. Zapis mówiący o istnieniu nieodpłatnego oprogramowania może prowadzić do nieporozumień. Zaproponowana przez nas formuła daje symetryczne warunki wszystkim stronom (interesariuszom społecznym). 13.Par. 12 ust. 2 Ustęp ten mówi tylko o plikach, a powinien wskazywać na dane zgodnie z tytułem załącznika Par 12 ust 3 (nowy) Proponujemy dodatkowy zapis dotyczący wymiany informacji pozwalający na łatwą weryfikowalność dokumentów, promocję rozwiązań wykorzystujących podpis elektroniczny (i/lub podpis osobisty!). Propozycja zapisu par 12 ustęp 3: W celu udostępniania zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne zaleca się formaty danych wspierające w swojej specyfikacji podpis elektroniczny. Uzasadnienie: nie wszystkie popularne formaty danych wymienione w Załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia mają w opisie formatu standardowo opisany sposób dołączania podpisu elektronicznego. Nie oznacza to, że dokument stworzony w danym formacie nie może być podpisany elektronicznie, natomiast w przypadku, kiedy sposób integrowania podpisu nie jest opisany w standardzie wówczas każdy edytor takiego formatu może to robić na odmienny sposób. Niemożliwa jest wówczas automatyzacja procesów e-administracji, a każdy taki dokument musi być weryfikowany przez człowieka. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 8

9 Proponowany przez nas zapis nie ogranicza możliwości wykorzystania wszystkich dopuszczonych formatów, natomiast zaleca stosowanie tych, dla których dowolny edytor czy też dowolne oprogramowanie do odczytu będzie mogło korzystać z faktu ustandaryzowania obecności podpisu elektronicznego. 15.Par 13 ust 1. Proponujemy zapis: Projektując system teleinformatyczny podmiotu realizującego zadania publiczne służący do realizacji zadania publicznego należy zapewnić realizację przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie A w zakresie dotyczącym interfejsu użytkownika przeznaczonego dla zewnętrznych użytkowników systemu. Zaleca się przystosowanie projektowanego systemu do wymagań na poziomie AA. Uzasadnienie: Po pierwsze, należy wskazać, że w sposób zgodny z wymaganiami WCAG powinny być przygotowane systemy do realizacji zadań publicznych. W przeciwnym wypadku rozporządzenie nakazywałoby stosowanie takich rozwiązań do wszystkich, także wewnętrznych, systemów. W przypadku np. uczelni publicznych byłoby to ogromnym obciążeniem. Po drugie, należy w absolutnie klarowny sposób wskazać, że wymagania dotyczące accessibility dotyczą tej części systemu teleinformatycznego, który jest związany z korzystaniem z niego przez zewnętrznych użytkowników. Trudno sobie wyobrazić, że interfejs dla wewnętrznych developerów systemu także będzie musiał spełniać wymogi WCAG. Po trzecie, zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych jest ważnym zadaniem, wszak przystosowanie systemów jest bardzo kosztowne. Warto zwrócić uwagę, że Europejska Agenda Cyfrowa wprawdzie przywołuje wymagań WCAG, ale po pierwsze limituje je tylko do internetowych stron publicznych i publicznych serwisów on-line, a także nie określa, na jakim poziomie będą te wymagania. Uważamy, że w początkowej fazie wdrażania takich serwisów należy zadbać o wymagania na poziomie A wraz z rekomendacją na poziomie AA. Patrz także: uwaga 12 i Par 13 ust. 2. Proponujemy, żeby podstawowa lista wymagań stanowiła załącznik do niniejszego rozporządzenia. Dlatego też brzmienie tego ustępu zmieniłoby się na: Lista wymagań, o których mowa w ust. 1 znajduje się w załączniku 3 do niniejszego rozporządzenia. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 9

10 17.Par 14 ust. 2 nowy punkt Proponujemy dodać jako pierwszy punkt: instrukcji polityki bezpieczeństwa Opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie Uzasadnienie: dla podmiotów administracji publicznej obowiązujące jest rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 100, poz. 1024), nakładające obowiązek opracowania i posiadania formalnej instrukcji polityki bezpieczeństwa. Brak jest, więc zapisu o egzekwowaniu. W takim przypadku niniejszy zapis uzupełnia ten brak. 18.Par 14 ust 2 nowy punkt Proponujemy dołączenie następującego zapisu: Każdorazowo system podlegający odbiorowi po jego wdrożeniu lub przebudowie musi podlegać zewnętrznemu audytowi polegającemu na zastosowani procedur testów penetracyjnych Uzasadnienie: Wszystkie zapisy par 14 nie pokazują, w jaki sposób należałoby sprawdzać bezpieczeństwo, nawet po zastosowaniu wszystkich nakładanych wymogów. Proponujemy uzupełnić zapisy par 14 ust 2 przynajmniej o ten jeden zapis. 19.Par 14 ust 2 punkt 9) Proponujemy brzmienie: zapewnienie, że pracownicy, wykonawcy i użytkownicy reprezentujący stronę trzecią odchodzą z podmiotu, zaprzestają wykonywać zadania lub zmieniają stanowisko w sposób nienaruszający ustalonych zasad bezpieczeństwa informacji. 20.Par. 14 ust.5 (nowy) Proponujemy dodanie nowego ustępu w brzmieniu: Podmiot realizujący zadania publiczne prowadzi w formie pisemnej i wdraża politykę bezpieczeństwa informacji - dokument zawierający i rozszerzający politykę bezpieczeństwa w rozumieniu art39a ustawy o ochronie danych osobowych, na wszystkie informacje przetwarzane w podmiocie. Uzasadnienie: wiele podmiotów posługuje się dokumentem nazywanym polityką bezpieczeństwa informacji (patrz uwaga 18), a odnoszącym się jedynie do danych osobowych, co wynika wprost z rozporządzenia do uodo. Jest okazja by rozszerzyć działanie tej polityki na wszelkie zasoby informacyjne i dokumentowe w podmiocie. W ślad za polityką powinna powstać instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym, zawierająca podstawowe procedury odpowiadające zasadom bezpieczeństwa zawartym w polityce. 21. Par. 15 ust.2 pkt 3) Proponujemy uzupełnić: przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisem prawa. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 10

11 Uzasadnienie: przykładowo: w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane do systemu oraz kontroli udostępniania. Odnotowanie każdej operacji przetwarzania nie jest wymagane ustawą uodo. 22.Załącznik 2 Zamiast nagłówka: Organizacja określająca normę lub standard Propozycja: Organizacja określająca format, normę lub standard Uzasadnienie: można było domniemywać z dalszego ciągu tabeli, że firmy takie jak Adobe czy Microsoft określają normy dlatego proponujemy poprawkę w przedstawionym wyżej brzmieniu. 23.Załącznik 2 Dot. Formatu PDF Proponujemy zmianę: Jest: Adobe System Inc Propozycja: ISO Jest: puste Propozycja: ISO/IEC Uzasadnienie: Jest oczywistym, że należy wykorzystywać specyfikację ISO. 24. Załącznik 2 Dotyczy formatu Open Document Format Jest.odt Jest: OASIS Propozycja: ODF Propozycja: ISO Jest: puste Propozycja: ISO Uzasadnienie: Format ODF jest dostępny w postaci standardu ISO, więc nie ma potrzeby utrzymywania go w postaci formatu OASIS tak jak miało to miejsce w poprzednim rozporządzeniu Uwaga: dzięki takiemu zapisowi można także transferować pliki typu.ods (arkusze kalkulacyjne) patrz dyskusja w uwadze Załącznik 2 Ze względów opisanych w uwadze 13 dołączyć do listy standardów formaty arkuszy kalkulacyjnych.xls i.xlsx. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 11

12 26. Załącznik 2 Proponujemy dołączenie następującego formatu: L.p. 1.4 Format: OpenXPS Oryginalna Nazwa: Open XML Paper Specification Dokumenty tekstowo-graficzne dostępne przez dowolną przeglądarkę internetową Organizacja: ECMA Nazwa normy: ECMA-388 Uzasadnienie: otwarta, darmowa specyfikacja dla dokumentów tekstowo-graficznych obsługiwana przez dowolną przeglądarkę internetową. 27. Załącznik 2 Dotyczy formatu GIF. Przywołana w rozporządzeniu firma CompuServe została przejęta na początku poprzedniej dekady przez AOL, zaś w 2009 roku serwis zaprzestał działalności w swojej klasycznej wersji. Prawa do standardu GIF (z roku 1987!!!) wygasły i nikt się tą specyfikacją nie opiekuje. Mamy zatem standard de facto nieumocowany w żadnych normach. Zapis w takiej postaci jak był przywołany w rozporządzeniu z 2005 roku należy zmodyfikować! Propozycja 1: wykreślić Propozycja 2: wykreślić CompuServe, zaś sam standard pozostawić (ew. Określenie de facto standard ). 28. Załącznik 2 Pozycje 4.1 i 4.3 wymagają precyzyjniejszego rozróżnienia! Propozycja: wykorzystać zapis HTML 4.01 i specyfikację jako opisaną normą ISO 15445: Załącznik 2 Propozycja dołączenia do listy formatów standardu HTML5 rozwijanego przez W3C, jako standardu rozwojowego dla publikacji on-line. W szczególności istotne w kontekście pojawiania się coraz większej ilości materiałów video, także publikowanych przez administrację. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 12

13 30. Załącznik 2 sekcja elektronicznego podpisywania Warto się jeszcze zastanowić do dopisaniem do listy formatu CAdES (CMS Advanced digital Electronic Signatures, Podpis elektroniczny w formacie CAdES, ETSI TS ). Uzasadnienie: Dyrektywa Usługowa UE obliguje kraje członkowskie do udostępniania tzw. jednego okienka, poprzez które obywatele Unii Europejskiej będą mogli załatwić elektronicznie swoje sprawy. Wtedy administracja publiczna w Polsce nie powinna zabraniać w takim razie używania podpisów w formacie CAdES wszystkim obywatelom Unii. Uwagi końcowe: Nie możemy zgodzić się z argumentacją, że wprowadzenie wymogu stosowania metodyki ITIL (par 10 ust 3) nie będzie miało żadnego wpływu finansowego na jednostki realizujące zadania publiczne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta metodyka nie jest powszechnie stosowana praktyce tworzenia systemów (np. uczelnie). Dlatego też prosimy o uwzględnienie tej uwagi w uzasadnieniu do rozporządzenia. Uwagi PIIT do projektu Rozp. RM w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności Strona 13

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna w społeczeństwie informacyjnym Rafał Malujda, radca prawny 16.11.2012r., Międzywodzie Lista kluczowych dokumentów: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Uwagi do projektu Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej

Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 30.05-01.06.2012 r. Jacek

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Tyfloinformatyczne zaprasza wszystkich pracowników Politechniki Wrocławskiej na darmowe szkolenia z tworzenia i redagowania dostępnych i

Bardziej szczegółowo

Nr paragrafu (np. 10) lub nazwa (np. wniosek o przeprowadzen ie konsultacji) MIASTO TORUŃ

Nr paragrafu (np. 10) lub nazwa (np. wniosek o przeprowadzen ie konsultacji) MIASTO TORUŃ Nr paragrafu (np. 10) lub nazwa (np. wniosek o przeprowadzen ie konsultacji) 1. 1. Konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się w celu: Regulamin konsultacji społecznych Formularz

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań, które stawia przed JST rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Realizacja wymagań, które stawia przed JST rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności Realizacja wymagań, które stawia przed JST rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności II PODKARPACKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI 15-16 października 2015, Zamek Dubiecko w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej

Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej 2017-10-31 Identyfikacja elektroniczna umożliwia użytkownikom systemów teleinformatycznych potwierdzenie swoich danych np. imienia, nazwiska i PESEL w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Dział Bibliotek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej Urszula Kalinowska Doręczanie pism drogą elektroniczną osobie fizycznej/ podmiotom

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1)

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1) Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem A Nagłówek rozdziały

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian"

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian" Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna XIV edycja Seminarium PIU

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.9.2015 L 235/37 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać,

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvi/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia czerwca 2017 roku Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt 22 04 2011 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Dostępność serwisów i treści internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Długie Życie Fotografii 2016 Fundacja Archeologia Fotografii

Dostępność serwisów i treści internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Długie Życie Fotografii 2016 Fundacja Archeologia Fotografii Dostępność serwisów i treści internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu Długie Życie Fotografii 2016 Fundacja Archeologia Fotografii Dominik Paszkiewicz Projektuję Programuję Badam dostępność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2014 r.

Warszawa, 17 marca 2014 r. Warszawa, 17 marca 2014 r. Stanowisko Zespołu Ekspertów powołanego przez GIODO, dotyczące potrzeby zmiany art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (zawierającego delegację do wydania rozporządzenia)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji Uchwała nr 3/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia 1) w art. 23: a) uchyla się ust. 3, b) ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez

Bardziej szczegółowo

Uwaga generalna. Uwagi szczegółowe:

Uwaga generalna. Uwagi szczegółowe: Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu Ustawy z dnia 07.10.2008 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( w skrócie UOIP)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące funkcjonowanie stron podmiotowych BIP

Akty prawne regulujące funkcjonowanie stron podmiotowych BIP Akty prawne regulujące funkcjonowanie stron podmiotowych BIP Michał Bukowski Departament Informatyzacji MSWiA Kraków, 15 czerwca 2007 r. Prawo dostępu do informacji publicznej Powszechna Deklaracja Praw

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne Warszawa 2008-11-28 Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z 4.11.2008 roku) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] proponuje

Bardziej szczegółowo

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12. Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r.

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12. Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12 Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r. Do wszystkich firm zainteresowanych złożeniem oferty dla Banku Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za

Bardziej szczegółowo

terminu laboratorium wskazanego w pkt 2, określono krąg podmiotów, z pomocy których organ wykonujący kontrolę celno-skarbową może skorzystać dla

terminu laboratorium wskazanego w pkt 2, określono krąg podmiotów, z pomocy których organ wykonujący kontrolę celno-skarbową może skorzystać dla UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych 5 września 2013 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1 Bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności Polityka ochrony prywatności 1. Polityka prywatności zostaje wprowadzona na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i Ustawy

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Otwarte standardy podstawą rozwoju przemysłu IT i społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Otwarte standardy podstawą rozwoju przemysłu IT i społeczeństwa informacyjnego w Polsce Otwarte standardy podstawą rozwoju przemysłu IT i społeczeństwa informacyjnego w Polsce Krzysztof Kowalczyk krzysztof.kowalczyk@ubikbc.pl Targi Infosystem 2007 11 czerwca 2007 DEFINICJE Otwarty standard

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wymiany zasobów danych informacji przestrzennej w sieciach teleinformatycznych Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie.

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Warszawa, 2008 Podpis elektroniczny a e - faktura 1) Dyrektywa podatkowa dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r.

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r. Uchwała nr 7 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 204-2020 z dnia 9 czerwca 205r. w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie rozpoznawać różne formaty opisu dokumentów biurowych edytować dokumenty w różnych formatach generować dokumenty w formacie PDF, XPS 2 1 ODF http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych ZARYS SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA POLSKA 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo