Warszawa, 17 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 17 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 17 marca 2014 r. Stanowisko Zespołu Ekspertów powołanego przez GIODO, dotyczące potrzeby zmiany art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (zawierającego delegację do wydania rozporządzenia) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Zdaniem Zespołu Ekspertów GIODO, dalej Zespołu występuje potrzeba zmian przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiących wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), dalej u.o.d.o. Obecnie aktem wykonawczym realizującym wspomnianą delegację jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), dalej rozporządzenie. W opinii Zespołu określone w rozporządzeniu środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego nie przystają już do wyzwań współczesnych technologii i do globalnego charakteru przetwarzania danych osobowych. Szeroki dostęp do Internetu i powszechne wykorzystanie sieci ogólnodostępnych do przetwarzania danych osobowych powodują, że określone w rozporządzeniu kryteria trzech poziomów bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym, nie opisują poprawnie zagrożeń w rzeczywistych warunkach przetwarzania danych osobowych. Nie uwzględniają one m. in. faktu, że oparte na zestawie nowoczesnych technologii przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej umożliwia łatwy i tani, dostęp do różnych modeli usług przetwarzania danych, szybkie ich wdrożenie oraz elastyczne, odpowiednie do potrzeb, wykorzystanie zasobów przetwarzania. Obecnie znaczna część przetwarzania danych osobowych dokonywana jest na wielką skalę w złożonych procesach przetwarzania z wykorzystaniem technologii sieciowych i wirtualizacji zasobów. Należy przyjąć, że taki sposób przetwarzania danych osobowych, w związku z dalszym postępem technologicznym i przynoszeniem korzyści ekonomicznych, będzie się rozwijał. Następną cechą współczesnego przetwarzania danych osobowych jest jego duża złożoność i dynamika, w 1

2 szczególności wydłużanie oraz komplikacja łańcuchów przetwarzania poprzez jego powierzanie i podpowierzanie, często połączone z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Powoduje to, że środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych powinny zapewniać bezpieczeństwo nie tylko zbiorów i pojedynczych danych osobowych lecz powinny zapewniać także bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych osobowych. W szczególności operacji przetwarzania, które stwarzają szczególne zagrożenie dla praw podmiotu danych, a więc operacji przetwarzania danych osobowych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. oraz szczególnych operacji przetwarzania innych danych osobowych, które ze względu na swój charakter, a także zakres i cele przetwarzania, stwarzają takie zagrożenie. Za szczególne operacje przetwarzania danych osobowych należy uznać przetwarzanie tych danych z wykorzystaniem określonych technologii takich jak chmura obliczeniowa, wirtualizacja zasobów, identyfikacja radiowa oraz przetwarzanie w określonym celu takim jak profilowanie. Nie można zapewnić bezpieczeństwa operacji przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych poprzez spełnienie wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu w tym poprzez stosowanie zestawów środków technicznych i organizacyjnych przypisanych do sztywno zdefiniowanych i nieadekwatnych do rzeczywistych zagrożeń poziomów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Zespół proponuje aby w projektowanym rozporządzeniu bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych rozumiane jako bezpieczeństwo zbiorów danych osobowych, pojedynczych danych oraz operacji przetwarzania danych osobowych, było oparte na zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Podstawą takiego zarządzania powinno być stosowanie, określonych w rozporządzeniu, wymagań i środków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Podstawowe wymagania i środki zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych to: 1) przeprowadzanie analizy zagrożeń (ryzyka) dla przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do kategorii przetwarzanych danych oraz sposobów i operacji przetwarzania danych przez ADO i przetwarzających (procesorów, którym dane są powierzane do przetwarzania). Analiza ma na celu określenie poziomu zagrożeń oraz doboru odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (zabezpieczeń) dla minimalizacji występowania zagrożeń podstawowych lub rozszerzonych, które 2

3 powinny być zrealizowane dla zabezpieczenia danych przez ADO i przetwarzającego. a. Przeprowadzanie podstawowej analizy zagrożeń (ryzyka) przez wszystkich ADO i przetwarzających w odniesieniu do kategorii przetwarzanych danych oraz sposobów i operacji ich przetwarzania. b. Przeprowadzanie rozszerzonej analizy zagrożeń przez podmioty wykonujące operacje przetwarzania danych, które stwarzają szczególne ryzyko dla praw podmiotu danych, a więc operacji przetwarzania danych osobowych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. oraz szczególnych operacji przetwarzania innych danych osobowych, które ze względu na swój charakter a także zakres i cele przetwarzania stwarzają takie ryzyko. 2) dobór technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych zabezpieczenia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w zależności od poziomu zagrożeń - który wynika z analizy zagrożeń przetwarzania danych osobowych uwzględniającej kategorie i sposoby przetwarzania danych oraz wykonywanie szczególnych operacji przetwarzania. 3) wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, przez ADO lub przetwarzających, na poziomie podstawowym wynikających z przeprowadzonej analizy zagrożeń przetwarzania danych osobowych. 4) wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, który powinien zapewnić poufność, dostępność oraz integralność danych osobowych z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność przez ADO i przetwarzających, którzy przetwarzają dane osobowe wrażliwe, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. oraz wykonują szczególne operacje przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter a także zakres i stwarzają szczególne ryzyko dla podmiotu danych. Ze względu na stan regulacji dotyczących kwestii definicyjnych Zespół proponuje aby w dalszych pracach nad projektowanym rozporządzeniem, po kolejnych analizach, określić: kategorie danych osobowych, sposoby ich przetwarzania oraz szczególne operacje przetwarzania, które ze względu na 3

4 swój charakter a także zakres stwarzają szczególne ryzyko dla podmiotu danych - które powinny być przedmiotem rozszerzonej analizy zagrożeń (ryzyka). 5) wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych przez ADO i przetwarzających w momencie ustalania środków niezbędnych do przetwarzania danych osobowych, jak i w momencie samego przetwarzania tych danych. Jak wynika z powyższego Zespół proponuje także wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu, bez obniżenia poziomu ochrony danych osobowych, zróżnicowania sposobu wypełniania wymogów dotyczących stosowania środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych przez ADO i przetwarzających na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podstawą tego zróżnicowania jest poziom zagrożenia jaki wynika z realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych przez ADO i przetwarzających. Rozporządzenie nie różnicuje obecnie obowiązków ADO i przetwarzających w zależności od określonego poziomu zagrożenia, wynikającego realizacji procesów przetwarzania danych. Powoduje to nałożenie jednakowych obowiązków na wszystkie podmioty przetwarzające dane, bez względu czy ryzyko ich przetwarzania jest wysokie czy niskie. ADO i przetwarzający będą obowiązani do przeprowadzenia podstawowej lub także rozszerzonej analizy zagrożeń przetwarzania danych osobowych, która obejmuje: 1) opis operacji przetwarzania danych osobowych objętych analizą, 2) identyfikację zagrożeń oraz oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia podczas przetwarzania danych osobowych, 3) określenie środków technicznych i organizacyjnych ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do oszacowanego poziomu zagrożeń występującego podczas przetwarzania danych osobowych, 4) sprawozdanie z przeprowadzonej analizy zagrożeń przetwarzania danych osobowych. Listy celów i potencjalnych zagrożeń dla przeprowadzenia podstawowej i rozszerzonej analizy zagrożeń będą załącznikami do projektowanego rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie będzie zawierało także katalogi technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych odpowiednich do ograniczenia (minimalizacji) podstawowego i wysokiego poziomu zagrożeń występującego podczas realizacji procesów przetwarzania danych osobowych. Środki te będą 4

5 określone w sposób umożliwiający ich przejrzyste stosowanie i dokonanie oceny, czy zostały one zastosowane. W odniesieniu do powyższej propozycji zróżnicowania wymagań i stosowania środków ochrony danych na podstawowe i rozszerzone, w projektowanym rozporządzeniu określone będą również wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z art. 36 ust. 2 u.o.d.o. Obecne przepisy wymagają od wszystkich ADO i przetwarzających opracowania Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W praktyce wymienione dokumenty są opracowywane przede wszystkim przez podmioty, dla których wypełnienie wymogów prawa ochrony danych osobowych ma ważne znaczenie w osiągnięciu ich celów biznesowych lub w wypełnieniu zadań publicznych. Dla tych podmiotów opracowanie takiej dokumentacji nie stanowi problemu, ponieważ stosowane przez nich metody zarządzania i rozwiązania organizacyjne zakładają tworzenie różnych polityk, instrukcji i procedur związanych z prowadzoną działalnością. Dla małych przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, opracowanie takiej dokumentacji stanowi duże obciążenie, zarówno organizacyjne, jak i finansowe, co w praktyce powoduje niewykonywanie tego obowiązku. Wobec powyższego Zespół proponuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia Podstawowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez wszystkich ADO i przetwarzających, w której zostaną zawarte zapisy dokumentujące wypełnianie podstawowych obowiązków przetwarzania i ochrony danych zgodnie z u.o.d.o. Natomiast podmioty, w których realizacja procesów przetwarzania danych osobowych powoduje wysoki poziom zagrożeń będą zobowiązane aby oprócz Podstawowej dokumentacji jako minimum prowadzić taką samą dokumentację jaka obowiązuje obecnie, a więc - Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i jaką wcześniej posiadały, w ramach prowadzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (system taki powinien być zgodny z uznanymi metodykami i standardami). 5

6 Uproszczenie form wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków jest istotną deregulacją obecnie obowiązujących wymogów. W opinii Zespołu deregulacja zmniejszy obciążenia podmiotów, w których przetwarzanie danych osobowych powoduje zagrożenia na poziomie podstawowym, a które wykonują obowiązki dotyczące zabezpieczenia danych osobowych. Przyczyni się także do wykonywania tych obowiązków przez znaczną liczbę podmiotów z tej grupy, które dotąd tego nie czynią. Zespół proponuje także aby w projektowanym rozporządzeniu znalazły się regulacje dotyczące realizacji wymogów, o których mowa w art. 38 u.o.d.o. Przepisy określać będą zasady i tryb przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym, zapewniające rozliczalność przetwarzania danych osobowych oraz przepisy określające sposób odnotowywania informacji niezbędnych do kontroli przetwarzania danych osobowych. W obowiązującym rozporządzeniu przepisy dotyczące realizacji wymogów określonych w art. 38 u.o.d.o. zawarte są w 7 i wprowadzają obowiązek odnotowywania w systemie informatycznym: daty wprowadzenia danych do systemu oraz identyfikatora osoby wprowadzającej dane. Przepisy tego samego paragrafu odnoszą się również do art. 32 ust. 3 i 33 ust. 1 u.o.d.o., dotyczących prawa do kontroli przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą oraz realizacji obowiązku udzielania informacji tym osobom przez ADO. W opinii Zespołu oraz opinii reprezentantów wielu podmiotów (ADO) obecny zapis w 7 rozporządzenia jest nieczytelny oraz wprowadza niepotrzebne obowiązki związane z odnotowywaniem w systemie informatycznym informacji dotyczących: źródła pozyskania danych, informacji o odbiorcach podmiotach którym dane są przekazywane oraz informacji o sprzeciwie na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wobec przekazania jej danych innemu ADO. W art. 32 i 33 u.o.d.o. nie istnieje żadne wymaganie dotyczące odnotowywania takich informacji przez ADO w systemie informatycznym. Zgodnie z art. 32 ust. 5 u.o.d.o. osoba, której dane dotyczą ma możliwość raz na 6 miesięcy wystąpić do ADO z wnioskiem o udzielenie informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych, w tym: w jaki sposób zebrano dane (informacje o źródle danych) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione (informacje o odbiorcach danych) 6

7 Powyższe informacje, potrzebne do udzielenia odpowiedzi ADO może zapisywać w dowolnie prowadzonym przez niego rejestrze informatycznym lub papierowym, ale nie ma takiego obowiązku. Z kolei w art. 32 ust. 3 jest zapis dotyczący możliwości prowadzenia przez ADO rejestru osób, które wyraziły sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub przekazywania ich innemu ADO. ADO ma więc wybór prowadzenia lub nie, takiego rejestru w celach kontrolnych, zarówno w formie papierowej lub informatycznej. Wobec powyższego proponujemy uporządkowanie zapisów w tym zakresie przez usunięcie w projektowanym rozporządzeniu odniesień do art. 32 oraz 33 u.o.d.o. a pozostawienia jedynie przepisów dotyczących realizacji wymagań art. 38 u.o.d.o., zwłaszcza że delegacja określona w art. 39a u.o.d.o. odnosi się jedynie do obowiązków zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Rozdziale 5 art u.o.d.o. Taka propozycja ma także charakter deregulacyjny. Nie obniża poziomu ochrony danych osobowych. Zmniejsza natomiast koszty budowy i funkcjonowania systemu informatycznego oraz racjonalnie ogranicza wykonywanie czynności związane z odnotowywaniem informacji zgodnie z u.o.d.o. w tym systemie. Aby uniknąć problemów związanych z kolizją przepisów prawa, w tym możliwego braku zgodności, czy też odpowiedniości wymagań dotyczących zabezpieczania przetwarzanych informacji (w szczególności danych osobowych) oraz dublowania działań organizacyjnych zawartych w różnych przepisach, Zespół proponuje także zastosowanie w projektowanym rozporządzeniu przepisów odsyłających dla wypełnienia powyższych wymogów. W szczególności proponujemy zwolnienie z części wymogów podmioty zobowiązane do realizacji wymagań zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948). W opinii Zespołu Ekspertów obecna delegacja zawarta w art. 39a u.o.d.o. powinna uzyskać nowe brzmienie, przy okazji nowelizacji u.o.d.o. w ramach projektu deregulacji dla przedsiębiorców przygotowywanej przez Ministerstwo Gospodarki 7

8 (projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej). Zmieniona delegacja powinna zawierać wytyczne wskazujące, że rozporządzenie ma bardziej regulować cele i zasady jakim ma odpowiadać zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych niż kazuistycznie normować jego poszczególne elementy. Ponadto, wytyczne powinny zawierać fakt, iż stopień sformalizowania wymagań i środków zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych musi uwzględniać analizę zagrożeń dla przetwarzania określonych kategorii danych osobowych oraz wykonywania szczególnych operacji przetwarzania danych, a w przypadkach gdy skala zagrożeń związanych z przetwarzaniem jest mała, wymogi formalne powinny być wprowadzone tylko w niezbędnym zakresie. Wobec powyższego proponujemy zmianę art. 39a u.o.d.o. i dołączenie jej do projektu deregulacji Ministerstwa Gospodarki. Przedstawione poniżej nowe brzmienie tego przepisu zapewni pełną zgodność brzmienia delegacji ustawowej i nowych przepisów wykonawczych spełniających podane powyżej warunki: Art. 39a Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora, określi, w drodze rozporządzenia wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych i wynikające z tego środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 38, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do kategorii danych objętych ochroną oraz zagrożeń wynikających z operacji przetwarzania danych osobowych... Należy zaznaczyć, że w opinii Zespołu możliwe jest wydanie projektowanego rozporządzenia także na podstawie obowiązującej delegacji zawartej w art. 39a u.o.d.o. Opracował Zespół Ekspertów powołany przez GIODO w składzie: Maciej Byczkowski (Przewodniczący Zespołu), Piotr Dzwonkowski, Aleksander Frydrych, Małgorzata Michniewicz, Andrzej Rutkowski, dr Stefan Szyszko. 8

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Grudzień 2014 issn 2391-5781 nr 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Zmiany w ochronie danych Najczęściej popełniane błędy w związku z ochroną danych Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) Warszawa, dnia 2015-01-07 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczna. zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wytyczna. zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wytyczna zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych czyli UODO Survival Kit Zespół ODOSI Mirosław Błaszczak Piotr Dzwonkowski Joanna Karczewska

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo