Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe"

Transkrypt

1 Ustawniki pozycyjne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Przynale ne karty katalogowe T 8355 i nast. Wydanie: paÿdziernik 2012 (01/10) Karta zbiorcza T 8350 PL

2 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne, przetworniki po³o enia, sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia, zawory elektromagnetyczne i przekaÿniki blokuj¹ce s¹ elementami umo liwiaj¹cymi dostosowanie zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi do wymogów konkretnej instalacji. Regulatory ciœnienia i stacje redukcyjne s³u ¹ do zasilania urz¹dzeñ pneumatycznych sprê onym powietrzem o odpowiednich parametrach. Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie po³o enia grzyba zaworu (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje sygna³ steruj¹cy z regulatora pneumatycznego lub elektropneumatycznego (regulator, dyspozytornia, system sterowania procesem) ze skokiem grzyba zaworu regulacyjnego lub k¹tem obrotu klapy i wypracowuje jako wartoœæ wyjœciow¹ y pneumatyczne ciœnienie steruj¹ce (p st). Ustawniki pozycyjne pe³ni¹ tak e funkcjê serwowzmacniacza, poniewa przetwarzaj¹ nawet s³aby sygna³ steruj¹cy na proporcjonalne ciœnienie steruj¹ce w zakresie do maksymalnego ciœnienia zasilaj¹cego (6 bar/90 psi) i mog¹ pracowaæ w zakresie standardowym lub dzielonym. Ze wzglêdu na rodzaj sygna³u wejœciowego rozró nia siê pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne. W ustawnikach pneumatycznych wartoœci¹ wejœciow¹ jest znormalizowany sygna³ o zakresie od 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi), a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). W przypadku ustawników elektropneumatycznych (i/p) wartoœci¹ wejœciow¹ jest analogowy sygna³ sta³opr¹dowy z zakresu od 4 (0) do 20 ma lub od 1 do 5 ma, a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). Przystosowany do komunikacji w oparciu o protokó³ HART ustawnik pozycyjny typu umo liwia dodatkowo komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami obiektowymi i steruj¹cymi procesem. Za pomoc¹ ustawników pozycyjnych PROFIBUS typu , oraz FOUNDATION TM Fieldbus typu i zawory w³¹czane s¹ w systemy magistrali obiektowej. Elekropneumatyczne przetworniki sygna³u (i/p) przetwarzaj¹ znormalizowany sygna³ sta³opr¹dowy (sygna³ steruj¹cy) na sygna³ ciœnieniowy (ciœnienie steruj¹ce p st). Sygnalizator stanów granicznych wyposa ony jest w dwa indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne wy³¹czniki krañcowe, które wysy³aj¹ sygna³ przy przekroczeniu w dó³ lub w górê nastawionej wartoœci granicznej. Analogowy sygnalizator po³o enia s³u y do przetwarzania skoku grzyba zaworu na ci¹g³y sygna³ wyjœciowy o wartoœci od 4 do 20 ma. Sygnalizowane s¹ zarówno stany graniczne zawór zamyka i zawór otwiera, jak i stany poœrednie. Zawory elektromagnetyczne przetwarzaj¹ sygna³y binarne z regulatora elektrycznego na binarne pneumatyczne sygna³y steruj¹ce. PrzekaŸniki blokuj¹ce blokuj¹ przewód ciœnienia steruj¹cego si³ownika pneumatycznego, gdy ciœnienie zasilaj¹ce spadnie poni ej nastawionej wartoœci lub osi¹gnie wartoœæ zero. Si³ownik zostaje zablokowany, a zawór regulacyjny zatrzymany w ostatnim po³o eniu do momentu usuniêcia przyczyny awarii. Zadajnik pneumatyczny jest precyzyjnym, ustawianym rêcznie regulatorem ciœnienia. Stacje redukcyjne i regulacyjne ciœnienia zasilaj¹cego s³u ¹ce do redukowania i utrzymywania na sta³ym poziomie ciœnienia sprê onego powietrza stosowane s¹ w pneumatycznych obwodach pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych. Legenda do rys. od 1 do 3 1 regulator pneumatyczny 3 ustawnik pozycyjny p/p 4 elektryczny regulator ci¹g³y 5 przetwornik i/p 6 ustawnik pozycyjny i/p 7 sygnalizator stanów granicznych 8 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny 9 stacja redukcyjna ciœnienia. zasil. 10 ciœnienie zasilaj¹ce w x y wartoœæ zadana wielkoœæ regulowana sygna³ steruj¹cy 1.1 z pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (p/p) 1.2 z elektropneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (i/p) 1.3 z przetwornikiem i/p 1 4 0, bar ma ma Rys. 1 Schematy przy³¹czeniowe si³owników pneumatycznych 2.1 schemat przy³¹czeniowy 2.2 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o tym samym kierunku dzia³ania 2.3 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o odwrotnych kierunkach dzia³ania a b % p st V1 p st V2 p st ma % ma Rys. 2 Dwa równolegle pod³¹czone zawory regulacyjne sterowane jednym sygna³em y pracuj¹ce z dzielonym zakresem Rys. 3 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym i wyposa eniem dodatkowym y 7 3 Pst x w Ut Ut 3 6 p st p st T 8350 PL 2

3 Pneumatyczne i elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne do si³owników skokowych zgodnych norm¹ IEC , skok do mm do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ elektropneumatyczny i/p pneumatyczny p/p do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z norm¹ VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana 0,2...1 bar ( psi) ma ma ma tak e z zakresem dzielonym tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia mo liwoœæ przebudowy na ustawnik pozycyjny p/p lub i/p Typ * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T T T T 8385 T 8355 T 8359 T 8386 T 8386 T 8385 T 8355 T 8359 * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW Ustawniki pozycyjne z funkcj¹ komunikacji do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹... mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART PROFIBUS FOUNDATION TM Fieldbus tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia Typ * * * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T /3 T T Wykonanie Ex d (zob. nastêpna tabela) Typ Typ * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW 3 T 8350 PL

4 Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 w hermetycznie zamkniêtej obudowie (E Ex d) z przetwornikiem i/p typu 6116 barier¹ obiektow¹ typu 3770 Wartoœæ zadana 4 20 ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART FF TM (HART ) tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym Typ / / / / /6116 Szczegó³y zob. karta katalogowa... T T / / / / /6116 Certyfikaty PTB FM CSA NEPSI PTB PTB FM CSA GOST Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia Sygnalizator stanów granicznych do si³owników skokowych Sygnalizator stanów granicznych do si³owników obrotowych Sygnalizator po³o enia ma pod³¹czany za pomoc¹ dwóch przewodów, do si³owników skokowych Wy³¹czniki krañcowe indukyjne elektryczne pneumatyczne Wykonanie standardowe EEx ia IIC T6 EEx de II T6 Typ Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8365 T 8368 T 8356 T 8390 T 8367 T 8363 Bariery obiektowe, zawory elektromagnetyczne, przekaÿniki blokuj¹ce, stacje regulacyjne powietrza zasilaj¹cego, wyposa enie dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i Zawór elektromagnetyczny do zaworów regulacyjnych z si³ownikiem pneumatycznym Zawór sterowania wstêpnego Ex d/ex em Regulator ciœnienia Zespó³ redukcyjny Regulator z filtrem Zadajnik pnuumatyczny Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy Wzmacniacz dwukierunkowy Wzmacniacz pneumatyczny Typ X Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8379 T 3701 T 963 T T 8546 T T T 8510 T 8391 T 8392 T 8393 T 8350 PL 4

5 Cyfrowe ustawniki pozycyjne Ustawniki pozycyjne typu 3730 i 3731 to urz¹dzenia jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczone do monta u na pneumatycznych si³ownikach skokowych lub obrotowych. Dziêki cyfrowemu przetwarzaniu sygna³u maj¹ one w porównaniu z tradycyjnymi ustawnikami pozycyjnymi nastêpuj¹ce zalety: ³atwa obs³uga automatyczna nastawa punktu zerowego i zakresu podczas inicjalizacji urz¹dzenia (nie dotyczy ustawnika typu ) automatyczne wykrywanie b³êdów w pracy si³ownika kierunek dzia³ania niezale ny od po³o enia monta owego sta³y nadzór punktu zerowego zminimalizowane zu ycie w³asne powietrza niezale ne od zasilania z sieci zapisywanie wszystkich danych w pamiêci EEPROM Na yczenie urz¹dzenia mog¹ zostaæ wyposa one w dodatkowe funkcje: jeden lub dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (wy³¹czniki szczelinowe) odpowietrzanie si³ownika za pomoc¹ zaworu elektromagnetycznego w przypadku braku sygna³u zewnêtrznego, wówczas si³ownik jest przestawiany w po³o enie bezpieczeñstwa. Rys. 4 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Zakres skoku, zakres wartoœci zadanej i kierunek dzia³ania wybierane za pomoc¹ prze³¹cznika DIP, punkt zerowy i zakres sygna³u ustawiany za pomoc¹ potencjometru. Skok 5,3 do 200 mm Karta katalogowa T bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR lub na kolumnie wspieraj¹cej zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS Rys. 5 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na jarzmie NAMUR si³ownika typu 3271 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. atwa obs³uga za pomoc¹ jednego pokrêt³a i listy poleceñ. Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny dobrze czytelny w dowolnym po³o eniu monta owym dziêki mo liwoœci zmiany kierunku. Skok 3,75 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Rys. 6 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA seryjnie dwa programowe sygna³y alarmowe po³o enia Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny i/p typu i / z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART Ustawnik jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatycznie dopasowanie do zaworu i si³ownika. Funkcje diagnostyczne programu EXPERT. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Komunikacja 4 do 20 ma ustawnik typu z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA poszerzone funkcje diagnostyczne programu EXPERT +, wykonanie ESD, indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, sygnalizator po³o enia, zawór elektromagnetyczny z klas¹ bezpieczeñstwa SIL 4 z certyfikatem zgodnie z norm¹ IEC 61508, zewnêtrzny czujnik po³o enia Rys. 7 Ustawnik pozycyjny i/p typu /-3 z zewnêtrznym czujnikiem po³o enia pod³¹czonym do mikrozaworu typu 3510 Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny typu dla magistrali PROFIBUS-PA i ustawnik pozycyjny typu dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Zasilane z magistrali urz¹dzenia obiektowe z funkcj¹ komunikacji spe³niaj¹ce wymagania specyfikacji PROFIBUS-PA lub FOUNDATION TM Fieldbus, wykorzystuj¹ce sposób transmisji danych zgodny z norm¹ EN Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja ustawnik pozycyjny typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali PROFIBUS PA ustawnik pozycyjny typu z funkcja komunikacji za poœrednictwem magistrali Fieldbus II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI Ex ia/nl Rys. 8 Ustawnik pozycyjny typu przeznaczony do stosowania w magistrali PROFIBUS-PA zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

7 indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, wejœcie binarne, zewnêtrzny czujnik po³o enia, program EXPERT + Karta katalogowa T i T Program EXPERT do diagnozowania zaworów przeznaczony dla ustawników pozycyjnych serii 3730 Program dla ustawników pozycyjnych s³u ¹cy do wczesnego wykrywania nieprawid³owych stanów pracy zaworów regulacyjnych zawieraj¹cy wskazówki dotycz¹ce konserwacji zapobiegawczej. Program EXPERT jest modu³em dodatkowym przeznaczonym do predykcyjnej, zale nej od stanu urz¹dzenia konserwacji zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Funkcje diagnostyczne s¹ zaimplementowane w ca³oœci w ustawniku pozycyjnym. Sposoby prezentacji i przetwarzania danych programu EXPERT s¹ zintegrowane z programami obs³ugowymi TROVIS-VIEW i FDT/DTM, co u³atwia ich opanowanie. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART Ustawnik w wykonaniu iskrobezpiecznym, jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania, przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 4 20 ma Komunikacja protokó³ HART Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI zestyk binarny, sygnalizator po³o enia, funkcja wymuszonego odpowietrzania, program EXPERT + Rys. 9 Test dynamicznego przestawienia zaworu, odpowiedÿ skokowa Rys. 10 Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART lub typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali FOUNDATION TM Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu Ex d dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Urz¹dzenie obiektowe zasilane z magistrali, z funkcj¹ komunikacji, zgodne ze specyfikacj¹ FOUNDATION TM Fieldbus, z transmisj¹ danych zgodnie z norm¹ EN Zintegrowane bloki funkcyjne, regulator procesowy PID, wyjœcie analogowe (AO), 2 wejœcia dyskretne (DI) i funkcja Link Master. Skok 3,,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja FOUNDATION TM Fieldbus Rys. 11 Ustawnik pozycyjny typu 3731 w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, otwarta komora przy³¹czeniowa i klapka pokrêt³a obs³ugowego 7 T 8350 PL

8 Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI wejœcie binarne, wy³¹cznik krañcowy, funkcja wymuszonego odpowietrzania, zewnêtrzny czujnik po³o enia Program obs³ugowy TROVIS-VIEW firmy SAMSON Ujednolicony program obs³ugowy dla ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON. Za pomoc¹ tego programu i indywidualnego modu³u urz¹dzenia mo na wprowadzaæ i konfigurowaæ parametry. Transmisja danych odbywa siê albo bezpoœrednio poprzez kabel, albo za poœrednictwem adaptera na podczerwieñ, albo z wykorzystaniem pamiêci przenoœnej lub modu³u pamiêci. W przypadku po³¹czenia bezpoœredniego mo liwa jest praca w trybie on-line i off-line. Dane mo na zmieniaæ od razu w urz¹dzeniu lub najpierw zapisaæ w komputerze, a nastêpnie przenieœæ do urz¹dzenia w miejscu jego zamontowania. Indywidualny modu³ urz¹dzenia zawiera bazê danych charakterystyczne cechy danego typu urz¹dzeñ, jak parametry, dane, poziomy dostêpu itd. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Rys. 12 Okno programu TROVIS-VIEW z ustawnikiem pozycyjnym typu 3730 Pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767 Ustawnik pozycyjny p/p (typ 3766) lub i/p (typ 3767) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych i obrotowych. Skok K¹t obrotu do 90 7,5 do 120 mm bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T 8355 typ 3766: 0,2 1 bar (3 15 psi) typ 3767: 4(0) 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS ustawnik typu 3766 tak e z certyfikatem australijskim TSA lub w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, sygnalizator po³o enia Rys. 13 Ustawnik pozycyjny typu 3766 zamontowany zgodnie z norm¹ DIN EN (NAMUR) 8 T 8350 PL

9 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Ustawnik pozycyjny i/p (typ 4763) lub p/p (typ 4765) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych. Skok Wartoœæ zadana 7,5 do 90 mm na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej typ 4763: 4(0) 20 ma typ 4765: 0,2 1 bar Ochrona przeciwwybuchowa ustawnika II 3 G EEx na II T6 zgodniez norm¹ ATEX typu 4763 certyfikat FM, CSA typu 4765 Karta katalogowa T 8359 Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wykonanie specjalne zasilane tlenem Rys. 14 Ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 z manometrami Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3760 Tani ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego dzia³ania, przeznaczony do bezpoœredniego monta u na si³ownikach pneumatycznych typu Skok 5 do 15 mm na si³owniku typu 3277 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T ,2 1 bar (3 15 psi) 4(0) 20 ma; 1 5 ma i II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy Rys. 15 Mikrozawór z ustawnikiem pozycyjnym w wykonaniu EEx d (ustawnik typu 3760 i przetwornik i/p typu 6116) Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3761 dla si³owników obrotowych Ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na si³ownikach obrotowych K¹t obrotu maks. 90 zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 0,2 1 bar (3 15 psi) lub 4 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 Karta katalogowa T 8386 wy³¹cznik krañcowy Rys. 16 Ustawnik pozycyjny i/p typu 3761, zamontowany na si³owniku obrotowym typu T 8350 PL

10 System 6000 Przetworniki sygna³ów sta³opr¹dowych Przetwornik i/p typu 6116 Urz¹dzenie do przekszta³cania sygna³u sta³opr¹dowego na pneumatyczny sygna³ pomiarowy i nastawczy, dziêki czemu mo liwe jest przeniesienie sygna³u z urz¹dzeñ pomiarowych na regulatory pneumatyczne lub z regulatorów elektrycznych na zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi. Przetwornik i/p mo na ³¹czyæ ró nymi pneumatycznymi ustawnikami pozycyjnymi w urz¹dzenie w wykonaniu hermetycznym. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 4 20 ma 0, bar ( psi) lub 0, bar ( psi) tak e zakresy specjalne przynajmniej 0,4 bar ponad wartoœæ koñcow¹ ciœnienia nastawczego II 2 G EEx d IIC T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS, australijski manometr, poszerzony zakres temperatury Rys. 17 Przetwornik i/p typu 6116 zamontowany na pneumatycznym ustawniku pozycyjnym typu 3766 Karta katalogowa T 6116 Modu³ u/i TROVIS 6151 Modu³ u/i TROVIS 6151 przekszta³ca ujednolicony sygna³ napiêciowy na ujednolicony sygna³ pr¹dowy. Mo na go montowaæ na urz¹dzeniach wyposa onych w przy³¹cze elektryczne zgodne z wymaganiami normy DIN Wykorzystaæ do tego mo na seryjny wtyk pod³¹czany dla obudowy urz¹dzenia lub wtyk uniwersalny przeznaczony dla urz¹dzeñ w ró nych wykonaniach. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 0 (2) 10 V 0 (4) 20 ma V DC Karta katalogowa T 6151 Rys. 18 Modu³ u/i TROVIS T 8350 PL

11 Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia W przypadku przekroczenia w górê lub w dó³ ustawionych wartoœci granicznych sygnalizatory stanów granicznych wysy³aj¹ odpowiedni sygna³, który mo na przes³aæ zarówno do sygnalizatorów optycznych i akustycznych, jak i do zaworów regulacyjnych lub innych urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych. Poza tym mo na je tak e pod³¹czyæ do centralnych systemów steruj¹cych lub sygnalizacyjnych. Elektryczny lub pneumatyczny sygnalizator stanów granicznych typu 4746 Urz¹dzenia przeznaczone do zamontowania na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi lub elektrycznymi oraz na elektropneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu 4763 lub na pneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu Wy³¹czniki krañcowe zasilaj¹ce Karta katalogowa T szt., do wyboru indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne si³owniki z jarzmem eliwnym lub podwójnymi kolumnami wspieraj¹cymi, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu ,4 bar w przypadku zastosowania pneumatycznego sygnalizatora stanów granicznych II 3 G EEx na II T6, strefa 2 zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI Rys. 19 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 4746-x2 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 (SAMSOMATIC) Sygnalizator stanów granicznych z indukcyjnymi lub elektrycznymi wy³¹cznikami krañcowymi i zaworem elektromagnetycznym da si³owników skokowych lub obrotowych, zgodnie z przepisami VDI/VDE Zakres skoku K¹t obrotu Wy³¹czniki krañcowe Zawór elektromagnetyczny 7,5 120 mm nastawiany w zakresie lub maks. 3 szt. indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe, indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli eniowy lub elektryczny mikroprze³¹cznik klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC lub 2 zamontowane zawory wstêpnego sterowania napiêcie sieciowe 6/12/24 V DC lub 24/115/230 V AC ciœnienie zasilaj¹ce 2,2 do 6 bar bezpoœrednio na si³ownikach typu 3277 i Karta katalogowa T 3776 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN na si³ownikach obrotowych zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 z poziomem mocowania 1 lub 2 II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat GOST zamontowany modu³ dla systemu AS z przy³¹czem do magistrali komunikacyjnej Rys. 20 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników skokowych Rys. 21 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

12 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Sygnalizator stanów granicznych z dwoma zestykami indukcyjnymi (wy³¹czniki szczelinowe) i,do wyboru, 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym, rejestruj¹cym sygna³ binarny wysy³any z urz¹dzenia steruj¹cego i przekszta³caj¹cy go na binarne ciœnienie nastawcze. Przy braku napiêcia zasilaj¹cego zawór elektromagnetyczny przestawia si³ownik w po³o enie bezpieczeñstwa. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe 7,5 120 mm 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Karta katalogowa T 8356 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN mo liwoœæ zamontowania na si³ownikach obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 22 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych, typ Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych do pracy w trybie zamknij/otwórz do sygnalizacji po³o eñ krañcowych si³owników obrotowych, opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym. Sprawdzona w praktyce koncepcja obs³ugi ustawników pozycyjnych serii 373x: atwa, niezale na od po³o enia obs³uga na miejscu i poruszanie siê po liœcie poleceñ za pomoc¹ pokrêt³a/przycisku. Ponadto przy³¹cze komunikacyjne do wygodnej parametryzacji i dokumentacji za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW. K¹t obrotu przynajmniej 0 30, maks Czujnik Zzestyki zgodnie z zaleceniami NAMUR IEC Zawór elektromagnetyczny Zasilanie Wyœwietlacze Karta katalogowa T indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe A: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia bezpieczeñstwa B: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia roboczego C: sygna³ osi¹gniêcia okienka czasowego dla testu skoku czêœciowego STAT: komunikat stanu lub b³êdu z wykorzystaniem p³yty monta owej zgodnie z przepisami VDI/VDE, poziom 2 zewnêtrzny: 24 V DC, maks. 18 W wewnêtrzny: funkcja 3/2-drogowa lub 5/2-drogowa zasilanie dwuprzewodowe sygna³em NAMUR wyœwietlacz LCD z obracanym ekranem, dioda LED sygnalizacji stanu zaworu elektromagnetycznego II 2G EEx ia IIC/ IIB T6 dla typu II 2G e [ia] IIC T4 dla typu /2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 23 Sygnalizator stanów granicznych, typ , zamontowany na si³owniku skokowym 12 T 8350 PL

13 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych dla stanowisk roboczych zagro onych wybuchem, typ 4744 Sygnalizator stanów granicznych z jednym lub dwoma wy³¹cznikami granicznymi w wykonaniu "w obudowie hermetycznej" EEx de IIC T6 Typ z jednym wy³¹cznikiem granicznym, przeznaczony do monta u na jarzmie kolumnowym na zaworach serii V2001. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe Karta katalogowa T ,5 150 mm typ 4744: 1 lub 2 typ : 1 typ 4744: monta na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN typ : na jarzmie kolumnowym zaworów serii 2001 II 2 G EEx ed IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C II 2 G EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX typ : II 2 G EEx d IIC T6/T5 certyfikat GOST Rys. 24 Elektryczny sygnalizaotr stanów granicznych, typ 4744 Rys. 25 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych, typ Analogowy sygnalizator po³o enia, typ 4748 Analogowy sygnalizator po³o enia, przeznaczony do monta- u na zaworach regulacyjnych oraz ustawnikach pozycyjnych i/p typu 4763 lub na ustawnikach pozycyjnych p/p typu 4765, do przekszta³cania skoku zaworu na analogowy sygna³ pr¹dowy 4 do 20 ma. Pod³¹czenie w technice 2-przewodowej jako przetwornik pomiarowy. Zakres skoku Sygna³ wyjœciowy mm 4 20 ma Karta katalogowa T 8363 na si³ownikach z jarzmem NAMUR lub podwójnych kolumnach, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu 4765 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX Rys. 26 Analogowy sygnalizator po³o enia, typ T 8350 PL

14 Urz¹dzenia dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i typu 3770 Bariera obiektowa w obudowie hermetycznej jako interfejs miêdzy standardowymi i iskrobezpiecznymi obwodami pr¹dowymi. Przeznaczona do wspó³pracy z ustawnikami pozycyjnymi, ustawnikami pozycyjnymi z funkcj¹ komunikacji w oparciu o protokó³ HART, z przetwornikami i/p, z zaworami elektromagnetycznymi lub zestykami krañcowymi. Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa T Zawór elektromagnetyczny typu 3701 (SAMSOMATIC) Sterowany wstêpnie zawór elektromagnetyczny do przekszta³cania elektrycznych sygna³ów binarnych na pneumatyczne sygna³y binarne. Rys. 27 Bariera obiektowa Ex d/ex i typu z ustawnikiem pozycyjnym typu 3780 Zawór elektromagnetyczny 3/2- lub 5/2 drogowy Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Karta katalogowa T 3701 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, na jarzmie kolumnowym lub na si³ownikach obrotowych z otworami rozmieszczonymi zgodnie z przepisami NAMUR 6/12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) ; strefa 1 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat CSA, FM klasa bezpieczeñstwa SIL 4 lub TÜV Rys. 28 Zawór elektromagnetyczny typu Zawór elektromagnetyczny typu 3963 (SAMSOMATIC) Seria zaworów elektromagnetycznych sk³adaj¹ca siê z 3/2-drogowego zaworu regulacji wstêpnej lub ró nych zaworów wzmacniaj¹cych 3/2-, 5/2 lub 6/2 drogowych. Ma³y pobór mocy od 20 do 150 mw. Zawór sterowany wstêpnie przetwornik binarny e/p Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Zawór wzmacniaj¹cy Karta katalogowa T /12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) 3/2-, 5/2-, 5/3- lub 6/2-drogowy na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE lub II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat CSA, FM, GOST, NEPSI klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC Rys. 29 Zawór elektromagnetyczny typu T 8350 PL

15 Zawór sterowania wstêpnego typu 3962 (SAMSOMATIC) Zawór sterowania wstêpnego do sterowania prac¹ zaworów wzmacniaj¹cych i membranowych oraz zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO. Konstrukcja Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Do sterowania prac¹ Karta katalogowa T cewka elektromagnetyczna i zawór gniazdowy ze sprê yn¹ powrotn¹ 24 V DC lub 24/115/230 V AC 1,4 8 bar ( psi) zaworu wzmacniaj¹cego typu 3756 (zob., karta katalogowa T756-1 i T 756-6), zaworu membranowego typu (zob. karta katalogowa T , zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE EEx em T5/T6 lub EEx d IIC T4/T5/T6 Rys. 30 Zawór EEx d sterowania wstêpnego, typ x04 z zaworem wzmacniaj¹cym typu 3756 Regulator ciœnienia, typ 4708 Urz¹dzenia do zasilania pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych i regulacyjnych powietrzem o sta³ym ciœnieniu. Regulator ciœnienia redukuje i reguluje ciœnienie w instalacji pneumatycznej do wartoœæi ciœnienia ustawionego na nastawniku wartoœci zadanej. Urz¹dzenia w wykonaniu przeznaczonym do monta u w ruroci¹gach lub szafach sterowniczych lub do bezpoœredniego monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Filtr Przystawka monta owa 0,5 6 bar (8 90 psi) lub 0,2 1,6 bar (3 23 psi) maks. 12 bar (175 psi) korpus z aluminium lub ze stali nierdzewnej do wyboru z obudow¹ z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej do monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych manometr Karta katalogowa T 8546 Rys. 31 Regulator ciœnienia, typ z manometrem i filtrem Wykonanie z przy³¹czami ½ i o zwiêkszonej wydajnoœci, typ Rys. 32 Regulator ciœnienia typ, z przy³¹czami ½ 15 T 8350 PL

16 Zespó³ redukcyjny z filtrem i odolejaczem, typ X (SAMSOMATIC), do oczyszczania i regulacji sprê onego powietrza Zespó³ redukcyjny stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze pneumatycznych przetworników pomiarowych, regulatorów i ustawników pozycyjnych. S³u y on do oczyszczania sprê onego powietrza z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) na przewodzie rurowym lub na œcianie filtr wstêpny, filtr submikroskopowy, regulator ciœnienia z odpowietrzeniem po stronie wtórnej, manometr automatycznie przez zawór p³ywakowy lub elektromagnetyczny prze³¹cznik ciœnieniowy lub zale ny od ró nicy ciœnieñ, zawory elektromagnetyczne Rys. 33 Zespó³ redukcyjny typu x Regulator z filtrem, typ (SAMSOMATIC) Regulator z filtrem stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze wzmacniaczy pneumatycznych wspomagaj¹cych du e si³owniki. Regulator z filtrem oczyszcza sprê one powietrze z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) z k¹townikiem mocuj¹cym filtr, regulator ciœnienia i manometr rêcznie za pomoc¹ zaworu spustowego Rys. 34 Regulator z filtrem, typ Pneumatyczny nadajnik zdalny typu 3759 Rêcznie nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia s³u ¹cy do nastawy wartoœci zadanej lub rêczny nadajnik zdalny montowany w pneumatycznych uk³adach regulacyjnych i steruj¹cych oraz jako nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia w urz¹dzeniach pomiarowych, legalizacyjnych i kontrolnych. Zakresy wartoœci zadanych robocze p 1 Wykonanie Karta katalogowa T ,6 bar (0 9 psi) 0 1,6 bar (0 23 psi) 0 4 bar (0 60 psi) 0 6 bar (0 90 psi) maks. 7 bar (100 psi) monta w tablicy lub na tablicy Rys. 35 Pneumatyczny nadajnik zdalny typu T 8350 PL

17 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 PrzekaŸnik blokuj¹cy do odciêcia przewodu ciœnienia steruj¹cego od si³owników pneumatycznych w przypadku awarii zasilania. nastawcze zasilaj¹ce do 6 bar (90 psi) maks. 12 bar (175 psi) Karta katalogowa T 8391 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 Si³owniki pneumatyczne dwustronnego dzia³ania mog¹ byæ obs³ugiwane przez ustawnik pozycyjny dziêki zastosowaniu wzmacniacza dwukierunkowego. Ustawnik pozycyjny wytwarza wyjœciowe ciœnienie nastawcze Y 1 uzupe³niane przez dzia³aj¹ce w przeciwnym kierunku ciœnienie nastawcze Y 2. Wzmacniacz dwukierunkowy wykorzystuje ciœnienie zasilaj¹ce Z jako energiê pomocnicz¹. Zachodzi przy tym nastêpuj¹ca zale noœæ: Y1+ Y2 = Z Rys. 36 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 zasilaj¹ce Gwint przy³¹czeniowy maks. 6 bar (90 psi) ISO 228/1-G¼ lub ¼-18 NPT Zakres temperatury otoczenia Stopieñ ochrony IP C 80 C ( 13 F 176 F) manometr do pomiaru ciœnienia Y1 i Y2 lub manometr do pomiaru ciœnienia wspó³pracuj¹cy z regulatorem ciœnienia typu Rys. 37 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 z dwoma manometrami Karta katalogowa T 8392 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Wzmacniacz pneumatyczny stosuje siê wraz z ustawnikami pozycyjnymi w celu zwiêkszenia prêdkoœci przestawienia si³owników pneumatycznych. Dostarcza on przy³¹cza si³ownika strumieñ sprê onego powietrza, którego ciœnienie jest takie samo, jak ciœnienie sygna³u, ale sam strumieñ ma o wiele wiêkszy przep³yw objêtoœciowy. zasilaj¹ce sygna³u steruj¹cego i ciœnienie w si³owniku maks. 10 bar (150 psi) maks. 7 bar (105 psi) Stosunek ciœnieñ sygna³ : wyjœcie = 1 : 1 Stopieñ ochrony IP 65 Zakres temperatury otoczenia od 40 C do 80 C ( 40 F 176 F) przy³¹cze powietrza zu ytego z ko³nierzem gwintowanym przy³¹cza NPT Rys. 38 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Karta katalogowa T T 8350 PL

18 Zmiany techniczne zastrze one. SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA Warszawa Al. Krakowska 197 Tel. (0 22) Fax (0 22) SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK D Frankfurt am Main 1 Weismüllerstraße 3 Postfach Tel. (0 69) T 8350 PL WJ 10/2012

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01)

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01) Ustawniki pozycyjne Nadajniki stanów granicznych Zawory elektromagnetyczne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory po³o enia Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie marzec 2003 (10/01) Karta zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne Typ 3730-1 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jedno- lub dwustronnego dzia³ania.

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jednostronnego lub dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jednostronnego lub dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD Zastosowanie Ustawnik pozycyjny przeznaczony do wczesnego wykrywania nieprawid³owoœci dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 z indukcyjnymi lub elektrycznymi w³¹cznikami krañcowymi i z zaworem elektromagnetycznym dla si³owników skokowych lub si³owników obrotowych zgodne z przepisami

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757

Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757 Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757 dla instalacji przygotowania c.w.u. Zastosowanie Si³ownik ze zintegrowanym regulatorem cyfrowym do zaworów w zakresie œrednic od DN 5 do DN 25.

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media 7 8 9 10 6 Media 6 11 Media 5 Media 05 1 5 Media 4 4 3 2 Wybór i zastosowanie Za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego mo na dostosowaæ

Bardziej szczegółowo

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Zastosowanie Klapa regulacyjna o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla wysokich ciœnieñ, z potrójnym mimoœrodem, dla przemys³u procesowego i instalacji. 3 do 80

Bardziej szczegółowo

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media 7 8 9 10 6 Media 6 11 Media 5 Media 05 1 5 Media 4 4 3 2 Wybór i zastosowanie Za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego mo na dostosowaæ

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi EB 8389 PL. Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Instrukcja obs³ugi EB 8389 PL. Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Ustawniki pozycyjne serii 373x Program EXPERTplus do diagnozowania zaworów Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Rys. 1 Program EXPERTplus do diagnozowania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS 6350 Przetwornik z PRFIBUS AP / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 6350 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury, typu od 5207 do 5277

Czujniki temperatury, typu od 5207 do 5277 Czujniki temperatury, typu od 5207 do 5277 z elementem oporowym Pt 1000 Zastosowanie Czujniki do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

www.npi.com.pl Zawór grzybkowy kątowy 7020 ze zintegrowanym pozycjonerem DN 8 - DN 50, PN 40 Dane techniczne

www.npi.com.pl Zawór grzybkowy kątowy 7020 ze zintegrowanym pozycjonerem DN 8 - DN 50, PN 40 Dane techniczne DN 8 - DN 50, PN 40 Zawór grzybkowy kątowy z napędem pneumatycznym i zintegrowanym pozycjonerem p/p lub i/p do regulowania przepływem od mediów neutralnych do agresywnych. zintegrowany pozycjoner kompaktowa

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny

Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny ARCAPRO Ustawnik pozycyjny Ustawnik pozycyjny przystosowany do konkretnych zadań Liniowa zależność pomiędzy sygnałem wejściowym a skokiem jest najlepszym

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami Karta katalogowa DS21 *09005770* 09005770 DB_PL_DS21 ST4-C 01/16 Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami do monitorowania przepływu w instalacjach olejowych przesyłających ciepło zgodnie z normą DIN 32727

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479

System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479 System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479 Zastosowanie: Pogodowa zoptymalizowana regulacja temperatury wody zasilaj¹cej w instalacjach ogrzewania wodnego i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do procesów technologicznych

Termometr oporowy do procesów technologicznych Termometr oporowy do procesów technologicznych n w zakresie temperatur -200...+600 C n z rurami ochronnymi ze stali kwasoodpornej, tytanu, tantalu, inconellu i hastelloy n mo liwe wykonanie z przetwornikiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta i obs³ugi EB 8384-1 PL. Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typu 3730-1

Instrukcja monta i obs³ugi EB 8384-1 PL. Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typu 3730-1 Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typu 3730-1 Rys.1 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-1 Instrukcja monta i obs³ugi EB 8384-1 PL Oprogramowanie w wersji 2.11 Wydanie: paÿdziernika

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO 2 GENERATORY DWUTLENKU CHLORU

SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO 2 GENERATORY DWUTLENKU CHLORU SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO Zastosowanie GENERATORY DWUTLENKU CHLORU Generator (wytwornica) dwutlenku chloru znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury Tri-Clamp

Czujnik temperatury Tri-Clamp SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA. Informacja o produktach TFP-47, -67, -167 FOOD Czujnik temperatury Tri-Clamp Zastosowanie / przeznaczenie Pomiar temperatury w rurociągach i zbiornikach Atesty Przykłady

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 Regulator dwu i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektrohydrauliczne

Siłowniki elektrohydrauliczne 4 56 Siłowniki elektrohydrauliczne ze skokiem 2 mm SKD82... : Napięcie zasilania 23 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący SKD82...: Napięcie zasilania 24 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący Wersje siłownika

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Zestaw montaŝowy do elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego typ APIS

Zestaw montaŝowy do elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego typ APIS Zestaw montaŝowy do elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego typ APIS Zabudowa ustawnika APIS na liniowych membranowych siłownikach jednostronnego działania. Rys.1. Ustawnik pozycyjny typ APIS-100-...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK 54 Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK A* D D/2 -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elmentu pomiarowego (kryza, dysza) : -materia³ obudowy: -temperatura pracy do 500 C -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: PROSIMY UWA NIE PRZECZYTAÆ!

WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: PROSIMY UWA NIE PRZECZYTAÆ! 3.568.5275.926 IM-EP5 PL Issue 2 EP 5, ISP 5 Pozycjonery elektropneumatyczne Instrukcja Obs³ugi 1. Ogólna charakterystyka i zasada dzia³ania 2. Monta pozycjonera na zaworze 3. Po³¹czenia 4. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Bariera Transmisyjno Sygnałowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Centrala komunikacyjna

Centrala komunikacyjna Centrala komunikacyjna do instalacji LPB Seria B OCI6... Centrala przeznaczona do zdalnej obsługi i nadzoru instalacji LPB wyposażonej w maksymalnie 6 regulatorów. Zastosowanie Instalacje Budynki Użytkownicy

Bardziej szczegółowo