Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe"

Transkrypt

1 Ustawniki pozycyjne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Przynale ne karty katalogowe T 8355 i nast. Wydanie: paÿdziernik 2012 (01/10) Karta zbiorcza T 8350 PL

2 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne, przetworniki po³o enia, sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia, zawory elektromagnetyczne i przekaÿniki blokuj¹ce s¹ elementami umo liwiaj¹cymi dostosowanie zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi do wymogów konkretnej instalacji. Regulatory ciœnienia i stacje redukcyjne s³u ¹ do zasilania urz¹dzeñ pneumatycznych sprê onym powietrzem o odpowiednich parametrach. Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie po³o enia grzyba zaworu (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje sygna³ steruj¹cy z regulatora pneumatycznego lub elektropneumatycznego (regulator, dyspozytornia, system sterowania procesem) ze skokiem grzyba zaworu regulacyjnego lub k¹tem obrotu klapy i wypracowuje jako wartoœæ wyjœciow¹ y pneumatyczne ciœnienie steruj¹ce (p st). Ustawniki pozycyjne pe³ni¹ tak e funkcjê serwowzmacniacza, poniewa przetwarzaj¹ nawet s³aby sygna³ steruj¹cy na proporcjonalne ciœnienie steruj¹ce w zakresie do maksymalnego ciœnienia zasilaj¹cego (6 bar/90 psi) i mog¹ pracowaæ w zakresie standardowym lub dzielonym. Ze wzglêdu na rodzaj sygna³u wejœciowego rozró nia siê pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne. W ustawnikach pneumatycznych wartoœci¹ wejœciow¹ jest znormalizowany sygna³ o zakresie od 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi), a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). W przypadku ustawników elektropneumatycznych (i/p) wartoœci¹ wejœciow¹ jest analogowy sygna³ sta³opr¹dowy z zakresu od 4 (0) do 20 ma lub od 1 do 5 ma, a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). Przystosowany do komunikacji w oparciu o protokó³ HART ustawnik pozycyjny typu umo liwia dodatkowo komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami obiektowymi i steruj¹cymi procesem. Za pomoc¹ ustawników pozycyjnych PROFIBUS typu , oraz FOUNDATION TM Fieldbus typu i zawory w³¹czane s¹ w systemy magistrali obiektowej. Elekropneumatyczne przetworniki sygna³u (i/p) przetwarzaj¹ znormalizowany sygna³ sta³opr¹dowy (sygna³ steruj¹cy) na sygna³ ciœnieniowy (ciœnienie steruj¹ce p st). Sygnalizator stanów granicznych wyposa ony jest w dwa indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne wy³¹czniki krañcowe, które wysy³aj¹ sygna³ przy przekroczeniu w dó³ lub w górê nastawionej wartoœci granicznej. Analogowy sygnalizator po³o enia s³u y do przetwarzania skoku grzyba zaworu na ci¹g³y sygna³ wyjœciowy o wartoœci od 4 do 20 ma. Sygnalizowane s¹ zarówno stany graniczne zawór zamyka i zawór otwiera, jak i stany poœrednie. Zawory elektromagnetyczne przetwarzaj¹ sygna³y binarne z regulatora elektrycznego na binarne pneumatyczne sygna³y steruj¹ce. PrzekaŸniki blokuj¹ce blokuj¹ przewód ciœnienia steruj¹cego si³ownika pneumatycznego, gdy ciœnienie zasilaj¹ce spadnie poni ej nastawionej wartoœci lub osi¹gnie wartoœæ zero. Si³ownik zostaje zablokowany, a zawór regulacyjny zatrzymany w ostatnim po³o eniu do momentu usuniêcia przyczyny awarii. Zadajnik pneumatyczny jest precyzyjnym, ustawianym rêcznie regulatorem ciœnienia. Stacje redukcyjne i regulacyjne ciœnienia zasilaj¹cego s³u ¹ce do redukowania i utrzymywania na sta³ym poziomie ciœnienia sprê onego powietrza stosowane s¹ w pneumatycznych obwodach pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych. Legenda do rys. od 1 do 3 1 regulator pneumatyczny 3 ustawnik pozycyjny p/p 4 elektryczny regulator ci¹g³y 5 przetwornik i/p 6 ustawnik pozycyjny i/p 7 sygnalizator stanów granicznych 8 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny 9 stacja redukcyjna ciœnienia. zasil. 10 ciœnienie zasilaj¹ce w x y wartoœæ zadana wielkoœæ regulowana sygna³ steruj¹cy 1.1 z pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (p/p) 1.2 z elektropneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (i/p) 1.3 z przetwornikiem i/p 1 4 0, bar ma ma Rys. 1 Schematy przy³¹czeniowe si³owników pneumatycznych 2.1 schemat przy³¹czeniowy 2.2 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o tym samym kierunku dzia³ania 2.3 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o odwrotnych kierunkach dzia³ania a b % p st V1 p st V2 p st ma % ma Rys. 2 Dwa równolegle pod³¹czone zawory regulacyjne sterowane jednym sygna³em y pracuj¹ce z dzielonym zakresem Rys. 3 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym i wyposa eniem dodatkowym y 7 3 Pst x w Ut Ut 3 6 p st p st T 8350 PL 2

3 Pneumatyczne i elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne do si³owników skokowych zgodnych norm¹ IEC , skok do mm do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ elektropneumatyczny i/p pneumatyczny p/p do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z norm¹ VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana 0,2...1 bar ( psi) ma ma ma tak e z zakresem dzielonym tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia mo liwoœæ przebudowy na ustawnik pozycyjny p/p lub i/p Typ * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T T T T 8385 T 8355 T 8359 T 8386 T 8386 T 8385 T 8355 T 8359 * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW Ustawniki pozycyjne z funkcj¹ komunikacji do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹... mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART PROFIBUS FOUNDATION TM Fieldbus tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia Typ * * * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T /3 T T Wykonanie Ex d (zob. nastêpna tabela) Typ Typ * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW 3 T 8350 PL

4 Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 w hermetycznie zamkniêtej obudowie (E Ex d) z przetwornikiem i/p typu 6116 barier¹ obiektow¹ typu 3770 Wartoœæ zadana 4 20 ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART FF TM (HART ) tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym Typ / / / / /6116 Szczegó³y zob. karta katalogowa... T T / / / / /6116 Certyfikaty PTB FM CSA NEPSI PTB PTB FM CSA GOST Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia Sygnalizator stanów granicznych do si³owników skokowych Sygnalizator stanów granicznych do si³owników obrotowych Sygnalizator po³o enia ma pod³¹czany za pomoc¹ dwóch przewodów, do si³owników skokowych Wy³¹czniki krañcowe indukyjne elektryczne pneumatyczne Wykonanie standardowe EEx ia IIC T6 EEx de II T6 Typ Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8365 T 8368 T 8356 T 8390 T 8367 T 8363 Bariery obiektowe, zawory elektromagnetyczne, przekaÿniki blokuj¹ce, stacje regulacyjne powietrza zasilaj¹cego, wyposa enie dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i Zawór elektromagnetyczny do zaworów regulacyjnych z si³ownikiem pneumatycznym Zawór sterowania wstêpnego Ex d/ex em Regulator ciœnienia Zespó³ redukcyjny Regulator z filtrem Zadajnik pnuumatyczny Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy Wzmacniacz dwukierunkowy Wzmacniacz pneumatyczny Typ X Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8379 T 3701 T 963 T T 8546 T T T 8510 T 8391 T 8392 T 8393 T 8350 PL 4

5 Cyfrowe ustawniki pozycyjne Ustawniki pozycyjne typu 3730 i 3731 to urz¹dzenia jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczone do monta u na pneumatycznych si³ownikach skokowych lub obrotowych. Dziêki cyfrowemu przetwarzaniu sygna³u maj¹ one w porównaniu z tradycyjnymi ustawnikami pozycyjnymi nastêpuj¹ce zalety: ³atwa obs³uga automatyczna nastawa punktu zerowego i zakresu podczas inicjalizacji urz¹dzenia (nie dotyczy ustawnika typu ) automatyczne wykrywanie b³êdów w pracy si³ownika kierunek dzia³ania niezale ny od po³o enia monta owego sta³y nadzór punktu zerowego zminimalizowane zu ycie w³asne powietrza niezale ne od zasilania z sieci zapisywanie wszystkich danych w pamiêci EEPROM Na yczenie urz¹dzenia mog¹ zostaæ wyposa one w dodatkowe funkcje: jeden lub dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (wy³¹czniki szczelinowe) odpowietrzanie si³ownika za pomoc¹ zaworu elektromagnetycznego w przypadku braku sygna³u zewnêtrznego, wówczas si³ownik jest przestawiany w po³o enie bezpieczeñstwa. Rys. 4 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Zakres skoku, zakres wartoœci zadanej i kierunek dzia³ania wybierane za pomoc¹ prze³¹cznika DIP, punkt zerowy i zakres sygna³u ustawiany za pomoc¹ potencjometru. Skok 5,3 do 200 mm Karta katalogowa T bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR lub na kolumnie wspieraj¹cej zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS Rys. 5 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na jarzmie NAMUR si³ownika typu 3271 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. atwa obs³uga za pomoc¹ jednego pokrêt³a i listy poleceñ. Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny dobrze czytelny w dowolnym po³o eniu monta owym dziêki mo liwoœci zmiany kierunku. Skok 3,75 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Rys. 6 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA seryjnie dwa programowe sygna³y alarmowe po³o enia Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny i/p typu i / z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART Ustawnik jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatycznie dopasowanie do zaworu i si³ownika. Funkcje diagnostyczne programu EXPERT. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Komunikacja 4 do 20 ma ustawnik typu z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA poszerzone funkcje diagnostyczne programu EXPERT +, wykonanie ESD, indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, sygnalizator po³o enia, zawór elektromagnetyczny z klas¹ bezpieczeñstwa SIL 4 z certyfikatem zgodnie z norm¹ IEC 61508, zewnêtrzny czujnik po³o enia Rys. 7 Ustawnik pozycyjny i/p typu /-3 z zewnêtrznym czujnikiem po³o enia pod³¹czonym do mikrozaworu typu 3510 Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny typu dla magistrali PROFIBUS-PA i ustawnik pozycyjny typu dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Zasilane z magistrali urz¹dzenia obiektowe z funkcj¹ komunikacji spe³niaj¹ce wymagania specyfikacji PROFIBUS-PA lub FOUNDATION TM Fieldbus, wykorzystuj¹ce sposób transmisji danych zgodny z norm¹ EN Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja ustawnik pozycyjny typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali PROFIBUS PA ustawnik pozycyjny typu z funkcja komunikacji za poœrednictwem magistrali Fieldbus II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI Ex ia/nl Rys. 8 Ustawnik pozycyjny typu przeznaczony do stosowania w magistrali PROFIBUS-PA zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

7 indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, wejœcie binarne, zewnêtrzny czujnik po³o enia, program EXPERT + Karta katalogowa T i T Program EXPERT do diagnozowania zaworów przeznaczony dla ustawników pozycyjnych serii 3730 Program dla ustawników pozycyjnych s³u ¹cy do wczesnego wykrywania nieprawid³owych stanów pracy zaworów regulacyjnych zawieraj¹cy wskazówki dotycz¹ce konserwacji zapobiegawczej. Program EXPERT jest modu³em dodatkowym przeznaczonym do predykcyjnej, zale nej od stanu urz¹dzenia konserwacji zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Funkcje diagnostyczne s¹ zaimplementowane w ca³oœci w ustawniku pozycyjnym. Sposoby prezentacji i przetwarzania danych programu EXPERT s¹ zintegrowane z programami obs³ugowymi TROVIS-VIEW i FDT/DTM, co u³atwia ich opanowanie. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART Ustawnik w wykonaniu iskrobezpiecznym, jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania, przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 4 20 ma Komunikacja protokó³ HART Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI zestyk binarny, sygnalizator po³o enia, funkcja wymuszonego odpowietrzania, program EXPERT + Rys. 9 Test dynamicznego przestawienia zaworu, odpowiedÿ skokowa Rys. 10 Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART lub typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali FOUNDATION TM Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu Ex d dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Urz¹dzenie obiektowe zasilane z magistrali, z funkcj¹ komunikacji, zgodne ze specyfikacj¹ FOUNDATION TM Fieldbus, z transmisj¹ danych zgodnie z norm¹ EN Zintegrowane bloki funkcyjne, regulator procesowy PID, wyjœcie analogowe (AO), 2 wejœcia dyskretne (DI) i funkcja Link Master. Skok 3,,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja FOUNDATION TM Fieldbus Rys. 11 Ustawnik pozycyjny typu 3731 w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, otwarta komora przy³¹czeniowa i klapka pokrêt³a obs³ugowego 7 T 8350 PL

8 Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI wejœcie binarne, wy³¹cznik krañcowy, funkcja wymuszonego odpowietrzania, zewnêtrzny czujnik po³o enia Program obs³ugowy TROVIS-VIEW firmy SAMSON Ujednolicony program obs³ugowy dla ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON. Za pomoc¹ tego programu i indywidualnego modu³u urz¹dzenia mo na wprowadzaæ i konfigurowaæ parametry. Transmisja danych odbywa siê albo bezpoœrednio poprzez kabel, albo za poœrednictwem adaptera na podczerwieñ, albo z wykorzystaniem pamiêci przenoœnej lub modu³u pamiêci. W przypadku po³¹czenia bezpoœredniego mo liwa jest praca w trybie on-line i off-line. Dane mo na zmieniaæ od razu w urz¹dzeniu lub najpierw zapisaæ w komputerze, a nastêpnie przenieœæ do urz¹dzenia w miejscu jego zamontowania. Indywidualny modu³ urz¹dzenia zawiera bazê danych charakterystyczne cechy danego typu urz¹dzeñ, jak parametry, dane, poziomy dostêpu itd. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Rys. 12 Okno programu TROVIS-VIEW z ustawnikiem pozycyjnym typu 3730 Pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767 Ustawnik pozycyjny p/p (typ 3766) lub i/p (typ 3767) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych i obrotowych. Skok K¹t obrotu do 90 7,5 do 120 mm bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T 8355 typ 3766: 0,2 1 bar (3 15 psi) typ 3767: 4(0) 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS ustawnik typu 3766 tak e z certyfikatem australijskim TSA lub w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, sygnalizator po³o enia Rys. 13 Ustawnik pozycyjny typu 3766 zamontowany zgodnie z norm¹ DIN EN (NAMUR) 8 T 8350 PL

9 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Ustawnik pozycyjny i/p (typ 4763) lub p/p (typ 4765) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych. Skok Wartoœæ zadana 7,5 do 90 mm na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej typ 4763: 4(0) 20 ma typ 4765: 0,2 1 bar Ochrona przeciwwybuchowa ustawnika II 3 G EEx na II T6 zgodniez norm¹ ATEX typu 4763 certyfikat FM, CSA typu 4765 Karta katalogowa T 8359 Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wykonanie specjalne zasilane tlenem Rys. 14 Ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 z manometrami Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3760 Tani ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego dzia³ania, przeznaczony do bezpoœredniego monta u na si³ownikach pneumatycznych typu Skok 5 do 15 mm na si³owniku typu 3277 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T ,2 1 bar (3 15 psi) 4(0) 20 ma; 1 5 ma i II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy Rys. 15 Mikrozawór z ustawnikiem pozycyjnym w wykonaniu EEx d (ustawnik typu 3760 i przetwornik i/p typu 6116) Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3761 dla si³owników obrotowych Ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na si³ownikach obrotowych K¹t obrotu maks. 90 zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 0,2 1 bar (3 15 psi) lub 4 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 Karta katalogowa T 8386 wy³¹cznik krañcowy Rys. 16 Ustawnik pozycyjny i/p typu 3761, zamontowany na si³owniku obrotowym typu T 8350 PL

10 System 6000 Przetworniki sygna³ów sta³opr¹dowych Przetwornik i/p typu 6116 Urz¹dzenie do przekszta³cania sygna³u sta³opr¹dowego na pneumatyczny sygna³ pomiarowy i nastawczy, dziêki czemu mo liwe jest przeniesienie sygna³u z urz¹dzeñ pomiarowych na regulatory pneumatyczne lub z regulatorów elektrycznych na zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi. Przetwornik i/p mo na ³¹czyæ ró nymi pneumatycznymi ustawnikami pozycyjnymi w urz¹dzenie w wykonaniu hermetycznym. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 4 20 ma 0, bar ( psi) lub 0, bar ( psi) tak e zakresy specjalne przynajmniej 0,4 bar ponad wartoœæ koñcow¹ ciœnienia nastawczego II 2 G EEx d IIC T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS, australijski manometr, poszerzony zakres temperatury Rys. 17 Przetwornik i/p typu 6116 zamontowany na pneumatycznym ustawniku pozycyjnym typu 3766 Karta katalogowa T 6116 Modu³ u/i TROVIS 6151 Modu³ u/i TROVIS 6151 przekszta³ca ujednolicony sygna³ napiêciowy na ujednolicony sygna³ pr¹dowy. Mo na go montowaæ na urz¹dzeniach wyposa onych w przy³¹cze elektryczne zgodne z wymaganiami normy DIN Wykorzystaæ do tego mo na seryjny wtyk pod³¹czany dla obudowy urz¹dzenia lub wtyk uniwersalny przeznaczony dla urz¹dzeñ w ró nych wykonaniach. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 0 (2) 10 V 0 (4) 20 ma V DC Karta katalogowa T 6151 Rys. 18 Modu³ u/i TROVIS T 8350 PL

11 Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia W przypadku przekroczenia w górê lub w dó³ ustawionych wartoœci granicznych sygnalizatory stanów granicznych wysy³aj¹ odpowiedni sygna³, który mo na przes³aæ zarówno do sygnalizatorów optycznych i akustycznych, jak i do zaworów regulacyjnych lub innych urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych. Poza tym mo na je tak e pod³¹czyæ do centralnych systemów steruj¹cych lub sygnalizacyjnych. Elektryczny lub pneumatyczny sygnalizator stanów granicznych typu 4746 Urz¹dzenia przeznaczone do zamontowania na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi lub elektrycznymi oraz na elektropneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu 4763 lub na pneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu Wy³¹czniki krañcowe zasilaj¹ce Karta katalogowa T szt., do wyboru indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne si³owniki z jarzmem eliwnym lub podwójnymi kolumnami wspieraj¹cymi, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu ,4 bar w przypadku zastosowania pneumatycznego sygnalizatora stanów granicznych II 3 G EEx na II T6, strefa 2 zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI Rys. 19 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 4746-x2 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 (SAMSOMATIC) Sygnalizator stanów granicznych z indukcyjnymi lub elektrycznymi wy³¹cznikami krañcowymi i zaworem elektromagnetycznym da si³owników skokowych lub obrotowych, zgodnie z przepisami VDI/VDE Zakres skoku K¹t obrotu Wy³¹czniki krañcowe Zawór elektromagnetyczny 7,5 120 mm nastawiany w zakresie lub maks. 3 szt. indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe, indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli eniowy lub elektryczny mikroprze³¹cznik klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC lub 2 zamontowane zawory wstêpnego sterowania napiêcie sieciowe 6/12/24 V DC lub 24/115/230 V AC ciœnienie zasilaj¹ce 2,2 do 6 bar bezpoœrednio na si³ownikach typu 3277 i Karta katalogowa T 3776 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN na si³ownikach obrotowych zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 z poziomem mocowania 1 lub 2 II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat GOST zamontowany modu³ dla systemu AS z przy³¹czem do magistrali komunikacyjnej Rys. 20 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników skokowych Rys. 21 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

12 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Sygnalizator stanów granicznych z dwoma zestykami indukcyjnymi (wy³¹czniki szczelinowe) i,do wyboru, 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym, rejestruj¹cym sygna³ binarny wysy³any z urz¹dzenia steruj¹cego i przekszta³caj¹cy go na binarne ciœnienie nastawcze. Przy braku napiêcia zasilaj¹cego zawór elektromagnetyczny przestawia si³ownik w po³o enie bezpieczeñstwa. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe 7,5 120 mm 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Karta katalogowa T 8356 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN mo liwoœæ zamontowania na si³ownikach obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 22 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych, typ Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych do pracy w trybie zamknij/otwórz do sygnalizacji po³o eñ krañcowych si³owników obrotowych, opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym. Sprawdzona w praktyce koncepcja obs³ugi ustawników pozycyjnych serii 373x: atwa, niezale na od po³o enia obs³uga na miejscu i poruszanie siê po liœcie poleceñ za pomoc¹ pokrêt³a/przycisku. Ponadto przy³¹cze komunikacyjne do wygodnej parametryzacji i dokumentacji za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW. K¹t obrotu przynajmniej 0 30, maks Czujnik Zzestyki zgodnie z zaleceniami NAMUR IEC Zawór elektromagnetyczny Zasilanie Wyœwietlacze Karta katalogowa T indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe A: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia bezpieczeñstwa B: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia roboczego C: sygna³ osi¹gniêcia okienka czasowego dla testu skoku czêœciowego STAT: komunikat stanu lub b³êdu z wykorzystaniem p³yty monta owej zgodnie z przepisami VDI/VDE, poziom 2 zewnêtrzny: 24 V DC, maks. 18 W wewnêtrzny: funkcja 3/2-drogowa lub 5/2-drogowa zasilanie dwuprzewodowe sygna³em NAMUR wyœwietlacz LCD z obracanym ekranem, dioda LED sygnalizacji stanu zaworu elektromagnetycznego II 2G EEx ia IIC/ IIB T6 dla typu II 2G e [ia] IIC T4 dla typu /2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 23 Sygnalizator stanów granicznych, typ , zamontowany na si³owniku skokowym 12 T 8350 PL

13 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych dla stanowisk roboczych zagro onych wybuchem, typ 4744 Sygnalizator stanów granicznych z jednym lub dwoma wy³¹cznikami granicznymi w wykonaniu "w obudowie hermetycznej" EEx de IIC T6 Typ z jednym wy³¹cznikiem granicznym, przeznaczony do monta u na jarzmie kolumnowym na zaworach serii V2001. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe Karta katalogowa T ,5 150 mm typ 4744: 1 lub 2 typ : 1 typ 4744: monta na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN typ : na jarzmie kolumnowym zaworów serii 2001 II 2 G EEx ed IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C II 2 G EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX typ : II 2 G EEx d IIC T6/T5 certyfikat GOST Rys. 24 Elektryczny sygnalizaotr stanów granicznych, typ 4744 Rys. 25 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych, typ Analogowy sygnalizator po³o enia, typ 4748 Analogowy sygnalizator po³o enia, przeznaczony do monta- u na zaworach regulacyjnych oraz ustawnikach pozycyjnych i/p typu 4763 lub na ustawnikach pozycyjnych p/p typu 4765, do przekszta³cania skoku zaworu na analogowy sygna³ pr¹dowy 4 do 20 ma. Pod³¹czenie w technice 2-przewodowej jako przetwornik pomiarowy. Zakres skoku Sygna³ wyjœciowy mm 4 20 ma Karta katalogowa T 8363 na si³ownikach z jarzmem NAMUR lub podwójnych kolumnach, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu 4765 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX Rys. 26 Analogowy sygnalizator po³o enia, typ T 8350 PL

14 Urz¹dzenia dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i typu 3770 Bariera obiektowa w obudowie hermetycznej jako interfejs miêdzy standardowymi i iskrobezpiecznymi obwodami pr¹dowymi. Przeznaczona do wspó³pracy z ustawnikami pozycyjnymi, ustawnikami pozycyjnymi z funkcj¹ komunikacji w oparciu o protokó³ HART, z przetwornikami i/p, z zaworami elektromagnetycznymi lub zestykami krañcowymi. Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa T Zawór elektromagnetyczny typu 3701 (SAMSOMATIC) Sterowany wstêpnie zawór elektromagnetyczny do przekszta³cania elektrycznych sygna³ów binarnych na pneumatyczne sygna³y binarne. Rys. 27 Bariera obiektowa Ex d/ex i typu z ustawnikiem pozycyjnym typu 3780 Zawór elektromagnetyczny 3/2- lub 5/2 drogowy Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Karta katalogowa T 3701 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, na jarzmie kolumnowym lub na si³ownikach obrotowych z otworami rozmieszczonymi zgodnie z przepisami NAMUR 6/12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) ; strefa 1 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat CSA, FM klasa bezpieczeñstwa SIL 4 lub TÜV Rys. 28 Zawór elektromagnetyczny typu Zawór elektromagnetyczny typu 3963 (SAMSOMATIC) Seria zaworów elektromagnetycznych sk³adaj¹ca siê z 3/2-drogowego zaworu regulacji wstêpnej lub ró nych zaworów wzmacniaj¹cych 3/2-, 5/2 lub 6/2 drogowych. Ma³y pobór mocy od 20 do 150 mw. Zawór sterowany wstêpnie przetwornik binarny e/p Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Zawór wzmacniaj¹cy Karta katalogowa T /12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) 3/2-, 5/2-, 5/3- lub 6/2-drogowy na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE lub II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat CSA, FM, GOST, NEPSI klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC Rys. 29 Zawór elektromagnetyczny typu T 8350 PL

15 Zawór sterowania wstêpnego typu 3962 (SAMSOMATIC) Zawór sterowania wstêpnego do sterowania prac¹ zaworów wzmacniaj¹cych i membranowych oraz zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO. Konstrukcja Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Do sterowania prac¹ Karta katalogowa T cewka elektromagnetyczna i zawór gniazdowy ze sprê yn¹ powrotn¹ 24 V DC lub 24/115/230 V AC 1,4 8 bar ( psi) zaworu wzmacniaj¹cego typu 3756 (zob., karta katalogowa T756-1 i T 756-6), zaworu membranowego typu (zob. karta katalogowa T , zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE EEx em T5/T6 lub EEx d IIC T4/T5/T6 Rys. 30 Zawór EEx d sterowania wstêpnego, typ x04 z zaworem wzmacniaj¹cym typu 3756 Regulator ciœnienia, typ 4708 Urz¹dzenia do zasilania pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych i regulacyjnych powietrzem o sta³ym ciœnieniu. Regulator ciœnienia redukuje i reguluje ciœnienie w instalacji pneumatycznej do wartoœæi ciœnienia ustawionego na nastawniku wartoœci zadanej. Urz¹dzenia w wykonaniu przeznaczonym do monta u w ruroci¹gach lub szafach sterowniczych lub do bezpoœredniego monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Filtr Przystawka monta owa 0,5 6 bar (8 90 psi) lub 0,2 1,6 bar (3 23 psi) maks. 12 bar (175 psi) korpus z aluminium lub ze stali nierdzewnej do wyboru z obudow¹ z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej do monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych manometr Karta katalogowa T 8546 Rys. 31 Regulator ciœnienia, typ z manometrem i filtrem Wykonanie z przy³¹czami ½ i o zwiêkszonej wydajnoœci, typ Rys. 32 Regulator ciœnienia typ, z przy³¹czami ½ 15 T 8350 PL

16 Zespó³ redukcyjny z filtrem i odolejaczem, typ X (SAMSOMATIC), do oczyszczania i regulacji sprê onego powietrza Zespó³ redukcyjny stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze pneumatycznych przetworników pomiarowych, regulatorów i ustawników pozycyjnych. S³u y on do oczyszczania sprê onego powietrza z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) na przewodzie rurowym lub na œcianie filtr wstêpny, filtr submikroskopowy, regulator ciœnienia z odpowietrzeniem po stronie wtórnej, manometr automatycznie przez zawór p³ywakowy lub elektromagnetyczny prze³¹cznik ciœnieniowy lub zale ny od ró nicy ciœnieñ, zawory elektromagnetyczne Rys. 33 Zespó³ redukcyjny typu x Regulator z filtrem, typ (SAMSOMATIC) Regulator z filtrem stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze wzmacniaczy pneumatycznych wspomagaj¹cych du e si³owniki. Regulator z filtrem oczyszcza sprê one powietrze z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) z k¹townikiem mocuj¹cym filtr, regulator ciœnienia i manometr rêcznie za pomoc¹ zaworu spustowego Rys. 34 Regulator z filtrem, typ Pneumatyczny nadajnik zdalny typu 3759 Rêcznie nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia s³u ¹cy do nastawy wartoœci zadanej lub rêczny nadajnik zdalny montowany w pneumatycznych uk³adach regulacyjnych i steruj¹cych oraz jako nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia w urz¹dzeniach pomiarowych, legalizacyjnych i kontrolnych. Zakresy wartoœci zadanych robocze p 1 Wykonanie Karta katalogowa T ,6 bar (0 9 psi) 0 1,6 bar (0 23 psi) 0 4 bar (0 60 psi) 0 6 bar (0 90 psi) maks. 7 bar (100 psi) monta w tablicy lub na tablicy Rys. 35 Pneumatyczny nadajnik zdalny typu T 8350 PL

17 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 PrzekaŸnik blokuj¹cy do odciêcia przewodu ciœnienia steruj¹cego od si³owników pneumatycznych w przypadku awarii zasilania. nastawcze zasilaj¹ce do 6 bar (90 psi) maks. 12 bar (175 psi) Karta katalogowa T 8391 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 Si³owniki pneumatyczne dwustronnego dzia³ania mog¹ byæ obs³ugiwane przez ustawnik pozycyjny dziêki zastosowaniu wzmacniacza dwukierunkowego. Ustawnik pozycyjny wytwarza wyjœciowe ciœnienie nastawcze Y 1 uzupe³niane przez dzia³aj¹ce w przeciwnym kierunku ciœnienie nastawcze Y 2. Wzmacniacz dwukierunkowy wykorzystuje ciœnienie zasilaj¹ce Z jako energiê pomocnicz¹. Zachodzi przy tym nastêpuj¹ca zale noœæ: Y1+ Y2 = Z Rys. 36 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 zasilaj¹ce Gwint przy³¹czeniowy maks. 6 bar (90 psi) ISO 228/1-G¼ lub ¼-18 NPT Zakres temperatury otoczenia Stopieñ ochrony IP C 80 C ( 13 F 176 F) manometr do pomiaru ciœnienia Y1 i Y2 lub manometr do pomiaru ciœnienia wspó³pracuj¹cy z regulatorem ciœnienia typu Rys. 37 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 z dwoma manometrami Karta katalogowa T 8392 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Wzmacniacz pneumatyczny stosuje siê wraz z ustawnikami pozycyjnymi w celu zwiêkszenia prêdkoœci przestawienia si³owników pneumatycznych. Dostarcza on przy³¹cza si³ownika strumieñ sprê onego powietrza, którego ciœnienie jest takie samo, jak ciœnienie sygna³u, ale sam strumieñ ma o wiele wiêkszy przep³yw objêtoœciowy. zasilaj¹ce sygna³u steruj¹cego i ciœnienie w si³owniku maks. 10 bar (150 psi) maks. 7 bar (105 psi) Stosunek ciœnieñ sygna³ : wyjœcie = 1 : 1 Stopieñ ochrony IP 65 Zakres temperatury otoczenia od 40 C do 80 C ( 40 F 176 F) przy³¹cze powietrza zu ytego z ko³nierzem gwintowanym przy³¹cza NPT Rys. 38 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Karta katalogowa T T 8350 PL

18 Zmiany techniczne zastrze one. SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA Warszawa Al. Krakowska 197 Tel. (0 22) Fax (0 22) SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK D Frankfurt am Main 1 Weismüllerstraße 3 Postfach Tel. (0 69) T 8350 PL WJ 10/2012

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01)

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01) Ustawniki pozycyjne Nadajniki stanów granicznych Zawory elektromagnetyczne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory po³o enia Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie marzec 2003 (10/01) Karta zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne Typ 3730-1 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jedno- lub dwustronnego dzia³ania.

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi, których wartoœci¹ zadan¹

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 JIS

Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 JIS Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, prosty lub podwójnego dzia³ania, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jednostronnego lub dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785

Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jednostronnego lub dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Dobór i zastosowanie. Wydanie: sierpień 2017 (10/16)

Dobór i zastosowanie. Wydanie: sierpień 2017 (10/16) Karta zbiorcza wyposażenia dodatkowego zaworów regulacyjnych Ustawniki pozycyjne sygnalizatory stanów granicznych zawory elektromagnetyczne wyposażenie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie: sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego Typ 708

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego Typ 708 Regulator ciœnienia go Stacja regulacyjna ciœnienia go Typ 08 Zastosowanie Urz¹dzenia o ró norodnym zastosowaniu przeznaczone do dostarczania sta³ego ciœnienia go dla urz¹dzeñ pomiarowych, regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ nastawy awaryjnej typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214-4 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe z si³ownikiem

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3730-0 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny o dzia³aniu wprost lub odwrotnym przeznaczony dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi Sygna³

Bardziej szczegółowo

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do cm typ i typ do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Zastosowanie Si³owniki skokowe przeznaczone przede wszystkim do monta- u na zaworach serii,,

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia typu 4708

Regulatory ciœnienia typu 4708 Regulatory ciœnienia typu 478 Zastosowanie Regulator ciœnienia przeznaczony do dostarczania sta³ego ciœnienia zasilaj¹cego do pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych. Zakresy wartoœci

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy przeznaczony do instalacji do przesy³u

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny HART typu 3780

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny HART typu 3780 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny HART typu 780 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, dzia³aj¹cy na wprost lub odwrotnie, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne,

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap Siłowniki Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap Siłowniki membranowe do 2800 cm² Siłowniki elektryczne do 12,5 kn Siłowniki elektrohydrauliczne tłokowe

Bardziej szczegółowo

Seria 3725 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3725

Seria 3725 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3725 Seria 3725 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3725 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny o działaniu wprost przeznaczony do montażu na regulacyjnych zaworach skokowych i obrotowych. Samoregulacja, automatyczne

Bardziej szczegółowo

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3 z protoko³em komunikacyjnym HART w wykonaniu ESD Zastosowanie Ustawnik pozycyjny przeznaczony do wczesnego wykrywania nieprawid³owoœci dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne Typ 3730-2 i Typ 3730-3 z mo liwoœci¹ komunikacji w oparciu o protokó³ transmisji HART Zastosowanie Ustawnik pozycyjny o dzia³aniu wprost lub odwrotnym, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Wydanie: lipiec 2015 (04/13) Karta katalogowa T 5800 PL Kryteria doboru zaworów regulacyjnych dla instalacji przemys³owych

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871.

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871. Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3241-4 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3244-4 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724-3, 3222/5724-8, 3222/5725-3, 3222/5725-7, 3222/5725-8 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3222/2780 Jednogniazdowy

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór regulacyjny do regulacji przep³ywu cieczy i gazów oraz pary wodnej w ró nych instalacjach Œrednica

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709

Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709 Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709 Zastosowanie Pneumatyczny przekaźnik blokujący przewód ciśnienia sterującego podłączonego do siłowników pneumatycznych. Pneumatyczny przekaźnik blokuje przewód

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241

Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241 Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241 Zastosowanie Zawory z si³ownikami wyposa onymi w funkcjê awaryjnego

Bardziej szczegółowo

Si³ownik elektryczny Typ 3374

Si³ownik elektryczny Typ 3374 Si³ownik elektryczny Typ 3374 Zastosowanie Si³ownik elektryczny stosowany w instalacjach przemys³owych, technice grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacji. Si³ownik jest si³ownikiem skokowym, który mo e

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do regulacji przep³ywu pary wodnej, cieczy i gazów w instalacjach ciep³owniczych

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 z indukcyjnymi lub elektrycznymi w³¹cznikami krañcowymi i z zaworem elektromagnetycznym dla si³owników skokowych lub si³owników obrotowych zgodne z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi Zastosowanie Zawór regulacyjny do regulacji przep³ywu cieczy i gazów oraz pary wodnej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 (do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 in) Zastosowanie Sterowany mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator stanów granicznych, typ 4747

Sygnalizator stanów granicznych, typ 4747 Sygnalizator stanów granicznych, typ 4747 Zastosowanie Sygnalizator stanów granicznych wyposażony w indukcyjne lub elektryczne wyłączniki krańcowe, grupa zapłonowa Ex d obudowa hermetyczna lub Ex ia iskrobezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50.

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825, 3226/5757-7, 3226/5724-8, 3226/5725-7, 3226/5725-8 Zawór z si³ownikiem pneumatycznym typ 3226/2780 Zawór trójdrogowy typu 3226 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do sterowania procesami przemys³owymi oraz do

Bardziej szczegółowo

Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746

Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746 Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746 Zastosowanie Nadajniki stanów granicznych z wy³¹cznikami indukcyjnymi, elektrycznymi lub pneumatycznymi montowane do zaworów regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C Seria 240 250 280 Pfeiffer Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi i elektrycznymi Karta zbiorcza czêœæ 2 Wykresy ciœnienia i temperatury dla ró nych materia³ów korpusu DN 10... 600 PN 10... 400

Bardziej szczegółowo

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3244/3374 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Seria 2 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3248-1 i typ 3248-7 Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Zastosowanie Zawór do regulacji przep³ywu mediów w stanie ciek³ym i gazowym przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 45, 46 i 47

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 45, 46 i 47 Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 5, i PN 0, PN i PN 5 G / do G DN 5 do DN 50 do 50 C Wydanie wrzesieñ 005 (0/0) Karta zbiorcza T 0 PL Tabela

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej Zawory elektrycznym Typ 3213/5824, 3214/5824, 3214/3374, 3214-4 Zawory pneumatycznym Typ 3213/2780-1 i 3213/2780-2 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe stosowane

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746

Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746 Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych Typ 4746 Zastosowanie Nadajniki stanów granicznych z wy³¹cznikami indukcyjnymi, elektrycznymi lub pneumatycznymi montowane do zaworów regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757

Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757 Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem Typ 5757 dla instalacji przygotowania c.w.u. Zastosowanie Si³ownik ze zintegrowanym regulatorem cyfrowym do zaworów w zakresie œrednic od DN 5 do DN 25.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie PDA KARTA PROGRAOWANIA SSR33 Nr Strona 1 1 KARTA PROGRAOWANIA umo liwia wykonanie ustawieñ konfiguracyjnych, oraz sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania stacyjki. estaw przyrz¹dów do uruchomienia stacyjki asilacz

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

Miernik ró nicy ciœnieñ i natê enia przep³ywu Media 05 wskaÿnik 100 PN 50

Miernik ró nicy ciœnieñ i natê enia przep³ywu Media 05 wskaÿnik 100 PN 50 Miernik ró nicy ciœnieñ i natê enia przep³ywu Media 05 wskaÿnik 100 PN 50 Zastosowanie Przetwornik ró nicy ciœnieñ i natê enia przep³ywu s³u y do pomiaru i wskazywania ró nicy ciœnieñ lub pochodnych wartoœci

Bardziej szczegółowo

ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 G1/4 sterowane elektromagnetycznie sterowane elektromagnetycznie, powrót sprê yn¹ Seria ZEM

ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 G1/4 sterowane elektromagnetycznie sterowane elektromagnetycznie, powrót sprê yn¹ Seria ZEM SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-101 KIELCE, tel. 01 361-95-, fax. 0-1 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/, 3/3, 5/, 5/3 G1/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1 z nieodci¹ onym ciœnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym z przy³¹czem ko³nierzowym Zastosowanie Regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C. Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03)

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C. Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03) Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42 PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03) Karta zbiorcza T 3000 PL Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8 z nieodci¹ onym ciœnieniowo zaworem trójdrogowym przy³¹cze ko³nierzowe Zastosowanie Regulator temperatury z zaworem mieszaj¹cym

Bardziej szczegółowo

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media 7 8 9 10 6 Media 6 11 Media 5 Media 05 1 5 Media 4 4 3 2 Wybór i zastosowanie Za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego mo na dostosowaæ

Bardziej szczegółowo

Regulator kombinowany z si³ownikiem skokowym Typ

Regulator kombinowany z si³ownikiem skokowym Typ Regulator kombinowany z si³ownikiem skokowym Typ 5757-7 dla ogrzewnictwa i ch³odnictwa Zastosowanie Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem cyfrowym do przestawiania zaworów o œrednicach od DN

Bardziej szczegółowo

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Zastosowanie Klapa regulacyjna o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla wysokich ciœnieñ, z potrójnym mimoœrodem, dla przemys³u procesowego i instalacji. 3 do 80

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ typ 42-38

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ typ 42-38 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 42-34 typ 42-38 Zastosowanie Regulator dla instalacji ciep³owniczych pod³¹czanych poœrednio dla wartoœci

Bardziej szczegółowo

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 do zabudowy tablicowej ( p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 inch) Zastosowanie Regulator cyfrowy

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne, jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania, przeznaczone do wspó³pracy z zaworami

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa)

Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa) Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa) Zastosowanie Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa)

Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa) Si³owniki elektryczne Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa) Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa) Zastosowanie Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6 Zastosowanie Ograniczniki ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu stosowane w wymiennikowych

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu

Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu Seria 3730 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-2 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny o działaniu wprost lub odwrotnym przeznaczony dla zaworów regulacyjnych z siłownikami pneumatycznymi. Samoregulacja,

Bardziej szczegółowo

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media 7 8 9 10 6 Media 6 11 Media 5 Media 05 1 5 Media 4 4 3 2 Wybór i zastosowanie Za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego mo na dostosowaæ

Bardziej szczegółowo

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Seria 2 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3281-1 i 3286-1 Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Zastosowanie Zawór regulacyjny, przelotowy lub k¹towy do sch³adzania i obni ania ciœnienia

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS 0/0 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym

Bardziej szczegółowo

Seria 3731 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Ex d, typ z funkcją komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART

Seria 3731 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Ex d, typ z funkcją komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART Seria 3731 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny Ex d, typ 3731-3 z funkcją komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART Zastosowanie Ustawnik pozycyjny o działaniu wprost lub odwrotnym w wykonaniu Ex

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi EB 8389 PL. Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Instrukcja obs³ugi EB 8389 PL. Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Ustawniki pozycyjne serii 373x Program EXPERTplus do diagnozowania zaworów Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Rys. 1 Program EXPERTplus do diagnozowania

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48 Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48 PN 10, PN 16 i PN 25 G 3/8 do G 2 DN 15 do DN 50 do 150 C Wydanie: kwiecieñ 2013 (11/12) Karta

Bardziej szczegółowo