Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe"

Transkrypt

1 Ustawniki pozycyjne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Przynale ne karty katalogowe T 8355 i nast. Wydanie: paÿdziernik 2012 (01/10) Karta zbiorcza T 8350 PL

2 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne, przetworniki po³o enia, sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia, zawory elektromagnetyczne i przekaÿniki blokuj¹ce s¹ elementami umo liwiaj¹cymi dostosowanie zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi do wymogów konkretnej instalacji. Regulatory ciœnienia i stacje redukcyjne s³u ¹ do zasilania urz¹dzeñ pneumatycznych sprê onym powietrzem o odpowiednich parametrach. Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie po³o enia grzyba zaworu (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje sygna³ steruj¹cy z regulatora pneumatycznego lub elektropneumatycznego (regulator, dyspozytornia, system sterowania procesem) ze skokiem grzyba zaworu regulacyjnego lub k¹tem obrotu klapy i wypracowuje jako wartoœæ wyjœciow¹ y pneumatyczne ciœnienie steruj¹ce (p st). Ustawniki pozycyjne pe³ni¹ tak e funkcjê serwowzmacniacza, poniewa przetwarzaj¹ nawet s³aby sygna³ steruj¹cy na proporcjonalne ciœnienie steruj¹ce w zakresie do maksymalnego ciœnienia zasilaj¹cego (6 bar/90 psi) i mog¹ pracowaæ w zakresie standardowym lub dzielonym. Ze wzglêdu na rodzaj sygna³u wejœciowego rozró nia siê pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne. W ustawnikach pneumatycznych wartoœci¹ wejœciow¹ jest znormalizowany sygna³ o zakresie od 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi), a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). W przypadku ustawników elektropneumatycznych (i/p) wartoœci¹ wejœciow¹ jest analogowy sygna³ sta³opr¹dowy z zakresu od 4 (0) do 20 ma lub od 1 do 5 ma, a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (p st) do maks. 6 bar (90 psi). Przystosowany do komunikacji w oparciu o protokó³ HART ustawnik pozycyjny typu umo liwia dodatkowo komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami obiektowymi i steruj¹cymi procesem. Za pomoc¹ ustawników pozycyjnych PROFIBUS typu , oraz FOUNDATION TM Fieldbus typu i zawory w³¹czane s¹ w systemy magistrali obiektowej. Elekropneumatyczne przetworniki sygna³u (i/p) przetwarzaj¹ znormalizowany sygna³ sta³opr¹dowy (sygna³ steruj¹cy) na sygna³ ciœnieniowy (ciœnienie steruj¹ce p st). Sygnalizator stanów granicznych wyposa ony jest w dwa indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne wy³¹czniki krañcowe, które wysy³aj¹ sygna³ przy przekroczeniu w dó³ lub w górê nastawionej wartoœci granicznej. Analogowy sygnalizator po³o enia s³u y do przetwarzania skoku grzyba zaworu na ci¹g³y sygna³ wyjœciowy o wartoœci od 4 do 20 ma. Sygnalizowane s¹ zarówno stany graniczne zawór zamyka i zawór otwiera, jak i stany poœrednie. Zawory elektromagnetyczne przetwarzaj¹ sygna³y binarne z regulatora elektrycznego na binarne pneumatyczne sygna³y steruj¹ce. PrzekaŸniki blokuj¹ce blokuj¹ przewód ciœnienia steruj¹cego si³ownika pneumatycznego, gdy ciœnienie zasilaj¹ce spadnie poni ej nastawionej wartoœci lub osi¹gnie wartoœæ zero. Si³ownik zostaje zablokowany, a zawór regulacyjny zatrzymany w ostatnim po³o eniu do momentu usuniêcia przyczyny awarii. Zadajnik pneumatyczny jest precyzyjnym, ustawianym rêcznie regulatorem ciœnienia. Stacje redukcyjne i regulacyjne ciœnienia zasilaj¹cego s³u ¹ce do redukowania i utrzymywania na sta³ym poziomie ciœnienia sprê onego powietrza stosowane s¹ w pneumatycznych obwodach pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych. Legenda do rys. od 1 do 3 1 regulator pneumatyczny 3 ustawnik pozycyjny p/p 4 elektryczny regulator ci¹g³y 5 przetwornik i/p 6 ustawnik pozycyjny i/p 7 sygnalizator stanów granicznych 8 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny 9 stacja redukcyjna ciœnienia. zasil. 10 ciœnienie zasilaj¹ce w x y wartoœæ zadana wielkoœæ regulowana sygna³ steruj¹cy 1.1 z pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (p/p) 1.2 z elektropneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym (i/p) 1.3 z przetwornikiem i/p 1 4 0, bar ma ma Rys. 1 Schematy przy³¹czeniowe si³owników pneumatycznych 2.1 schemat przy³¹czeniowy 2.2 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o tym samym kierunku dzia³ania 2.3 zale noœæ sygna³u steruj¹cego i skoku dla dwóch zaworów regulacyjnych o odwrotnych kierunkach dzia³ania a b % p st V1 p st V2 p st ma % ma Rys. 2 Dwa równolegle pod³¹czone zawory regulacyjne sterowane jednym sygna³em y pracuj¹ce z dzielonym zakresem Rys. 3 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym i wyposa eniem dodatkowym y 7 3 Pst x w Ut Ut 3 6 p st p st T 8350 PL 2

3 Pneumatyczne i elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne do si³owników skokowych zgodnych norm¹ IEC , skok do mm do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ elektropneumatyczny i/p pneumatyczny p/p do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z norm¹ VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana 0,2...1 bar ( psi) ma ma ma tak e z zakresem dzielonym tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia mo liwoœæ przebudowy na ustawnik pozycyjny p/p lub i/p Typ * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T T T T 8385 T 8355 T 8359 T 8386 T 8386 T 8385 T 8355 T 8359 * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW Ustawniki pozycyjne z funkcj¹ komunikacji do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹... mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 tak e wykonanie iskrobezpieczne EEx ia IIC T6 tak e wykonanie iskrobezpieczne z certyfikatem CSA i FM Wartoœæ zadana ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART PROFIBUS FOUNDATION TM Fieldbus tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym tak e z sygnalizatorem po³o enia Typ * * * Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa... T /3 T T Wykonanie Ex d (zob. nastêpna tabela) Typ Typ * Mo liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW 3 T 8350 PL

4 Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d do si³owników skokowych zgodnych z norm¹ IEC , skok do do si³ownika typu 3277 (monta zintegrowany) do si³ownika skokowego z kolumn¹ wspieraj¹c¹ mm do si³ownika obrotowego typu 3278 do si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 w hermetycznie zamkniêtej obudowie (E Ex d) z przetwornikiem i/p typu 6116 barier¹ obiektow¹ typu 3770 Wartoœæ zadana 4 20 ma tak e z zakresem dzielonym Komunikacja HART FF TM (HART ) tak e z sygnalizatorem stanów granicznych tak e z zaworem elektromagnetycznym Typ / / / / /6116 Szczegó³y zob. karta katalogowa... T T / / / / /6116 Certyfikaty PTB FM CSA NEPSI PTB PTB FM CSA GOST Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia Sygnalizator stanów granicznych do si³owników skokowych Sygnalizator stanów granicznych do si³owników obrotowych Sygnalizator po³o enia ma pod³¹czany za pomoc¹ dwóch przewodów, do si³owników skokowych Wy³¹czniki krañcowe indukyjne elektryczne pneumatyczne Wykonanie standardowe EEx ia IIC T6 EEx de II T6 Typ Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8365 T 8368 T 8356 T 8390 T 8367 T 8363 Bariery obiektowe, zawory elektromagnetyczne, przekaÿniki blokuj¹ce, stacje regulacyjne powietrza zasilaj¹cego, wyposa enie dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i Zawór elektromagnetyczny do zaworów regulacyjnych z si³ownikiem pneumatycznym Zawór sterowania wstêpnego Ex d/ex em Regulator ciœnienia Zespó³ redukcyjny Regulator z filtrem Zadajnik pnuumatyczny Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy Wzmacniacz dwukierunkowy Wzmacniacz pneumatyczny Typ X Szczegó³y zob. karta katalogowa... T 8379 T 3701 T 963 T T 8546 T T T 8510 T 8391 T 8392 T 8393 T 8350 PL 4

5 Cyfrowe ustawniki pozycyjne Ustawniki pozycyjne typu 3730 i 3731 to urz¹dzenia jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczone do monta u na pneumatycznych si³ownikach skokowych lub obrotowych. Dziêki cyfrowemu przetwarzaniu sygna³u maj¹ one w porównaniu z tradycyjnymi ustawnikami pozycyjnymi nastêpuj¹ce zalety: ³atwa obs³uga automatyczna nastawa punktu zerowego i zakresu podczas inicjalizacji urz¹dzenia (nie dotyczy ustawnika typu ) automatyczne wykrywanie b³êdów w pracy si³ownika kierunek dzia³ania niezale ny od po³o enia monta owego sta³y nadzór punktu zerowego zminimalizowane zu ycie w³asne powietrza niezale ne od zasilania z sieci zapisywanie wszystkich danych w pamiêci EEPROM Na yczenie urz¹dzenia mog¹ zostaæ wyposa one w dodatkowe funkcje: jeden lub dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (wy³¹czniki szczelinowe) odpowietrzanie si³ownika za pomoc¹ zaworu elektromagnetycznego w przypadku braku sygna³u zewnêtrznego, wówczas si³ownik jest przestawiany w po³o enie bezpieczeñstwa. Rys. 4 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Zakres skoku, zakres wartoœci zadanej i kierunek dzia³ania wybierane za pomoc¹ prze³¹cznika DIP, punkt zerowy i zakres sygna³u ustawiany za pomoc¹ potencjometru. Skok 5,3 do 200 mm Karta katalogowa T bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR lub na kolumnie wspieraj¹cej zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS Rys. 5 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na jarzmie NAMUR si³ownika typu 3271 Ustawnik pozycyjny i/p typu Ustawnik pozycyjny jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. atwa obs³uga za pomoc¹ jednego pokrêt³a i listy poleceñ. Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny dobrze czytelny w dowolnym po³o eniu monta owym dziêki mo liwoœci zmiany kierunku. Skok 3,75 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Rys. 6 Ustawnik pozycyjny i/p typu zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 54/65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA seryjnie dwa programowe sygna³y alarmowe po³o enia Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny i/p typu i / z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART Ustawnik jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatycznie dopasowanie do zaworu i si³ownika. Funkcje diagnostyczne programu EXPERT. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Komunikacja 4 do 20 ma ustawnik typu z funkcj¹ komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HART II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na/nl II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA poszerzone funkcje diagnostyczne programu EXPERT +, wykonanie ESD, indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, sygnalizator po³o enia, zawór elektromagnetyczny z klas¹ bezpieczeñstwa SIL 4 z certyfikatem zgodnie z norm¹ IEC 61508, zewnêtrzny czujnik po³o enia Rys. 7 Ustawnik pozycyjny i/p typu /-3 z zewnêtrznym czujnikiem po³o enia pod³¹czonym do mikrozaworu typu 3510 Karta katalogowa T Ustawnik pozycyjny typu dla magistrali PROFIBUS-PA i ustawnik pozycyjny typu dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Zasilane z magistrali urz¹dzenia obiektowe z funkcj¹ komunikacji spe³niaj¹ce wymagania specyfikacji PROFIBUS-PA lub FOUNDATION TM Fieldbus, wykorzystuj¹ce sposób transmisji danych zgodny z norm¹ EN Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja ustawnik pozycyjny typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali PROFIBUS PA ustawnik pozycyjny typu z funkcja komunikacji za poœrednictwem magistrali Fieldbus II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX II 3 G EEx na II T6 II 3 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI Ex ia/nl Rys. 8 Ustawnik pozycyjny typu przeznaczony do stosowania w magistrali PROFIBUS-PA zamontowany na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

7 indukcyjny wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, wejœcie binarne, zewnêtrzny czujnik po³o enia, program EXPERT + Karta katalogowa T i T Program EXPERT do diagnozowania zaworów przeznaczony dla ustawników pozycyjnych serii 3730 Program dla ustawników pozycyjnych s³u ¹cy do wczesnego wykrywania nieprawid³owych stanów pracy zaworów regulacyjnych zawieraj¹cy wskazówki dotycz¹ce konserwacji zapobiegawczej. Program EXPERT jest modu³em dodatkowym przeznaczonym do predykcyjnej, zale nej od stanu urz¹dzenia konserwacji zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Funkcje diagnostyczne s¹ zaimplementowane w ca³oœci w ustawniku pozycyjnym. Sposoby prezentacji i przetwarzania danych programu EXPERT s¹ zintegrowane z programami obs³ugowymi TROVIS-VIEW i FDT/DTM, co u³atwia ich opanowanie. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART Ustawnik w wykonaniu iskrobezpiecznym, jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania, przeznaczony do monta u na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi. Autokalibracja, automatyczne dopasowanie do zaworu i si³ownika. Skok 3,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 4 20 ma Komunikacja protokó³ HART Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI zestyk binarny, sygnalizator po³o enia, funkcja wymuszonego odpowietrzania, program EXPERT + Rys. 9 Test dynamicznego przestawienia zaworu, odpowiedÿ skokowa Rys. 10 Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem protoko³u HART lub typu z funkcj¹ komunikacji za poœrednictwem magistrali FOUNDATION TM Ustawnik pozycyjny typu w wykonaniu Ex d dla magistrali FOUNDATION TM Fieldbus Urz¹dzenie obiektowe zasilane z magistrali, z funkcj¹ komunikacji, zgodne ze specyfikacj¹ FOUNDATION TM Fieldbus, z transmisj¹ danych zgodnie z norm¹ EN Zintegrowane bloki funkcyjne, regulator procesowy PID, wyjœcie analogowe (AO), 2 wejœcia dyskretne (DI) i funkcja Link Master. Skok 3,,6 do 200 mm K¹t obrotu 24 do 100 bezpoœrednio na s³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Komunikacja FOUNDATION TM Fieldbus Rys. 11 Ustawnik pozycyjny typu 3731 w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d, otwarta komora przy³¹czeniowa i klapka pokrêt³a obs³ugowego 7 T 8350 PL

8 Karta katalogowa T II 2 G EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, NEPSI wejœcie binarne, wy³¹cznik krañcowy, funkcja wymuszonego odpowietrzania, zewnêtrzny czujnik po³o enia Program obs³ugowy TROVIS-VIEW firmy SAMSON Ujednolicony program obs³ugowy dla ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON. Za pomoc¹ tego programu i indywidualnego modu³u urz¹dzenia mo na wprowadzaæ i konfigurowaæ parametry. Transmisja danych odbywa siê albo bezpoœrednio poprzez kabel, albo za poœrednictwem adaptera na podczerwieñ, albo z wykorzystaniem pamiêci przenoœnej lub modu³u pamiêci. W przypadku po³¹czenia bezpoœredniego mo liwa jest praca w trybie on-line i off-line. Dane mo na zmieniaæ od razu w urz¹dzeniu lub najpierw zapisaæ w komputerze, a nastêpnie przenieœæ do urz¹dzenia w miejscu jego zamontowania. Indywidualny modu³ urz¹dzenia zawiera bazê danych charakterystyczne cechy danego typu urz¹dzeñ, jak parametry, dane, poziomy dostêpu itd. Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T Rys. 12 Okno programu TROVIS-VIEW z ustawnikiem pozycyjnym typu 3730 Pneumatyczne (p/p) i elektropneumatyczne (i/p) ustawniki pozycyjne Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767 Ustawnik pozycyjny p/p (typ 3766) lub i/p (typ 3767) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych i obrotowych. Skok K¹t obrotu do 90 7,5 do 120 mm bezpoœrednio na si³owniku typu 3277, na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej, zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T 8355 typ 3766: 0,2 1 bar (3 15 psi) typ 3767: 4(0) 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS ustawnik typu 3766 tak e z certyfikatem australijskim TSA lub w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy, zawór elektromagnetyczny, sygnalizator po³o enia Rys. 13 Ustawnik pozycyjny typu 3766 zamontowany zgodnie z norm¹ DIN EN (NAMUR) 8 T 8350 PL

9 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Ustawnik pozycyjny i/p (typ 4763) lub p/p (typ 4765) jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony dla pneumatycznych si³owników skokowych. Skok Wartoœæ zadana 7,5 do 90 mm na jarzmie NAMUR, na kolumnie wspieraj¹cej typ 4763: 4(0) 20 ma typ 4765: 0,2 1 bar Ochrona przeciwwybuchowa ustawnika II 3 G EEx na II T6 zgodniez norm¹ ATEX typu 4763 certyfikat FM, CSA typu 4765 Karta katalogowa T 8359 Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wykonanie specjalne zasilane tlenem Rys. 14 Ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 z manometrami Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3760 Tani ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego dzia³ania, przeznaczony do bezpoœredniego monta u na si³ownikach pneumatycznych typu Skok 5 do 15 mm na si³owniku typu 3277 Wartoœæ zadana Karta katalogowa T ,2 1 bar (3 15 psi) 4(0) 20 ma; 1 5 ma i II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 wy³¹cznik krañcowy Rys. 15 Mikrozawór z ustawnikiem pozycyjnym w wykonaniu EEx d (ustawnik typu 3760 i przetwornik i/p typu 6116) Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3761 dla si³owników obrotowych Ustawnik pozycyjny p/p lub i/p jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania przeznaczony do monta u na si³ownikach obrotowych K¹t obrotu maks. 90 zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 Wartoœæ zadana 0,2 1 bar (3 15 psi) lub 4 20 ma II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, JIS, australijski Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116 Karta katalogowa T 8386 wy³¹cznik krañcowy Rys. 16 Ustawnik pozycyjny i/p typu 3761, zamontowany na si³owniku obrotowym typu T 8350 PL

10 System 6000 Przetworniki sygna³ów sta³opr¹dowych Przetwornik i/p typu 6116 Urz¹dzenie do przekszta³cania sygna³u sta³opr¹dowego na pneumatyczny sygna³ pomiarowy i nastawczy, dziêki czemu mo liwe jest przeniesienie sygna³u z urz¹dzeñ pomiarowych na regulatory pneumatyczne lub z regulatorów elektrycznych na zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi. Przetwornik i/p mo na ³¹czyæ ró nymi pneumatycznymi ustawnikami pozycyjnymi w urz¹dzenie w wykonaniu hermetycznym. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 4 20 ma 0, bar ( psi) lub 0, bar ( psi) tak e zakresy specjalne przynajmniej 0,4 bar ponad wartoœæ koñcow¹ ciœnienia nastawczego II 2 G EEx d IIC T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, JIS, australijski manometr, poszerzony zakres temperatury Rys. 17 Przetwornik i/p typu 6116 zamontowany na pneumatycznym ustawniku pozycyjnym typu 3766 Karta katalogowa T 6116 Modu³ u/i TROVIS 6151 Modu³ u/i TROVIS 6151 przekszta³ca ujednolicony sygna³ napiêciowy na ujednolicony sygna³ pr¹dowy. Mo na go montowaæ na urz¹dzeniach wyposa onych w przy³¹cze elektryczne zgodne z wymaganiami normy DIN Wykorzystaæ do tego mo na seryjny wtyk pod³¹czany dla obudowy urz¹dzenia lub wtyk uniwersalny przeznaczony dla urz¹dzeñ w ró nych wykonaniach. Wejœcie Wyjœcie zasilaj¹ce 0 (2) 10 V 0 (4) 20 ma V DC Karta katalogowa T 6151 Rys. 18 Modu³ u/i TROVIS T 8350 PL

11 Sygnalizatory stanów granicznych, sygnalizatory po³o enia W przypadku przekroczenia w górê lub w dó³ ustawionych wartoœci granicznych sygnalizatory stanów granicznych wysy³aj¹ odpowiedni sygna³, który mo na przes³aæ zarówno do sygnalizatorów optycznych i akustycznych, jak i do zaworów regulacyjnych lub innych urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych. Poza tym mo na je tak e pod³¹czyæ do centralnych systemów steruj¹cych lub sygnalizacyjnych. Elektryczny lub pneumatyczny sygnalizator stanów granicznych typu 4746 Urz¹dzenia przeznaczone do zamontowania na zaworach regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi lub elektrycznymi oraz na elektropneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu 4763 lub na pneumatycznych ustawnikach pozycyjnych typu Wy³¹czniki krañcowe zasilaj¹ce Karta katalogowa T szt., do wyboru indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne si³owniki z jarzmem eliwnym lub podwójnymi kolumnami wspieraj¹cymi, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu ,4 bar w przypadku zastosowania pneumatycznego sygnalizatora stanów granicznych II 3 G EEx na II T6, strefa 2 zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI Rys. 19 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 4746-x2 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 (SAMSOMATIC) Sygnalizator stanów granicznych z indukcyjnymi lub elektrycznymi wy³¹cznikami krañcowymi i zaworem elektromagnetycznym da si³owników skokowych lub obrotowych, zgodnie z przepisami VDI/VDE Zakres skoku K¹t obrotu Wy³¹czniki krañcowe Zawór elektromagnetyczny 7,5 120 mm nastawiany w zakresie lub maks. 3 szt. indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe, indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli eniowy lub elektryczny mikroprze³¹cznik klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC lub 2 zamontowane zawory wstêpnego sterowania napiêcie sieciowe 6/12/24 V DC lub 24/115/230 V AC ciœnienie zasilaj¹ce 2,2 do 6 bar bezpoœrednio na si³ownikach typu 3277 i Karta katalogowa T 3776 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN na si³ownikach obrotowych zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 z poziomem mocowania 1 lub 2 II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat GOST zamontowany modu³ dla systemu AS z przy³¹czem do magistrali komunikacyjnej Rys. 20 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników skokowych Rys. 21 Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776, przeznaczony dla si³owników obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE T 8350 PL

12 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Sygnalizator stanów granicznych z dwoma zestykami indukcyjnymi (wy³¹czniki szczelinowe) i,do wyboru, 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym, rejestruj¹cym sygna³ binarny wysy³any z urz¹dzenia steruj¹cego i przekszta³caj¹cy go na binarne ciœnienie nastawcze. Przy braku napiêcia zasilaj¹cego zawór elektromagnetyczny przestawia si³ownik w po³o enie bezpieczeñstwa. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe 7,5 120 mm 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 Karta katalogowa T 8356 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN mo liwoœæ zamontowania na si³ownikach obrotowych zgodnych z przepisami VDI/VDE 3845 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat FM, CSA, GOST, NEPSI 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 22 Indukcyjny sygnalizator stanów granicznych, typ 3768 Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych, typ Elektroniczny sygnalizator stanów granicznych do pracy w trybie zamknij/otwórz do sygnalizacji po³o eñ krañcowych si³owników obrotowych, opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym. Sprawdzona w praktyce koncepcja obs³ugi ustawników pozycyjnych serii 373x: atwa, niezale na od po³o enia obs³uga na miejscu i poruszanie siê po liœcie poleceñ za pomoc¹ pokrêt³a/przycisku. Ponadto przy³¹cze komunikacyjne do wygodnej parametryzacji i dokumentacji za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW. K¹t obrotu przynajmniej 0 30, maks Czujnik Zzestyki zgodnie z zaleceniami NAMUR IEC Zawór elektromagnetyczny Zasilanie Wyœwietlacze Karta katalogowa T indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe A: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia bezpieczeñstwa B: wy³¹cznik krañcowy dla po³o enia roboczego C: sygna³ osi¹gniêcia okienka czasowego dla testu skoku czêœciowego STAT: komunikat stanu lub b³êdu z wykorzystaniem p³yty monta owej zgodnie z przepisami VDI/VDE, poziom 2 zewnêtrzny: 24 V DC, maks. 18 W wewnêtrzny: funkcja 3/2-drogowa lub 5/2-drogowa zasilanie dwuprzewodowe sygna³em NAMUR wyœwietlacz LCD z obracanym ekranem, dioda LED sygnalizacji stanu zaworu elektromagnetycznego II 2G EEx ia IIC/ IIB T6 dla typu II 2G e [ia] IIC T4 dla typu /2-drogowy zawór elektromagnetyczny Rys. 23 Sygnalizator stanów granicznych, typ , zamontowany na si³owniku skokowym 12 T 8350 PL

13 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych dla stanowisk roboczych zagro onych wybuchem, typ 4744 Sygnalizator stanów granicznych z jednym lub dwoma wy³¹cznikami granicznymi w wykonaniu "w obudowie hermetycznej" EEx de IIC T6 Typ z jednym wy³¹cznikiem granicznym, przeznaczony do monta u na jarzmie kolumnowym na zaworach serii V2001. Zakres skoku Wy³¹czniki krañcowe Karta katalogowa T ,5 150 mm typ 4744: 1 lub 2 typ : 1 typ 4744: monta na si³ownikach z jarzmem NAMUR, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN typ : na jarzmie kolumnowym zaworów serii 2001 II 2 G EEx ed IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C II 2 G EEx de IIC T6 II 2 D IP 65 T 80 C zgodnie z norm¹ ATEX typ : II 2 G EEx d IIC T6/T5 certyfikat GOST Rys. 24 Elektryczny sygnalizaotr stanów granicznych, typ 4744 Rys. 25 Elektryczny sygnalizator stanów granicznych, typ Analogowy sygnalizator po³o enia, typ 4748 Analogowy sygnalizator po³o enia, przeznaczony do monta- u na zaworach regulacyjnych oraz ustawnikach pozycyjnych i/p typu 4763 lub na ustawnikach pozycyjnych p/p typu 4765, do przekszta³cania skoku zaworu na analogowy sygna³ pr¹dowy 4 do 20 ma. Pod³¹czenie w technice 2-przewodowej jako przetwornik pomiarowy. Zakres skoku Sygna³ wyjœciowy mm 4 20 ma Karta katalogowa T 8363 na si³ownikach z jarzmem NAMUR lub podwójnych kolumnach, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ustawnik pozycyjny i/p typu 4763 ustawnik pozycyjny p/p typu 4765 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX Rys. 26 Analogowy sygnalizator po³o enia, typ T 8350 PL

14 Urz¹dzenia dodatkowe Bariera obiektowa Ex d/ex i typu 3770 Bariera obiektowa w obudowie hermetycznej jako interfejs miêdzy standardowymi i iskrobezpiecznymi obwodami pr¹dowymi. Przeznaczona do wspó³pracy z ustawnikami pozycyjnymi, ustawnikami pozycyjnymi z funkcj¹ komunikacji w oparciu o protokó³ HART, z przetwornikami i/p, z zaworami elektromagnetycznymi lub zestykami krañcowymi. Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa T Zawór elektromagnetyczny typu 3701 (SAMSOMATIC) Sterowany wstêpnie zawór elektromagnetyczny do przekszta³cania elektrycznych sygna³ów binarnych na pneumatyczne sygna³y binarne. Rys. 27 Bariera obiektowa Ex d/ex i typu z ustawnikiem pozycyjnym typu 3780 Zawór elektromagnetyczny 3/2- lub 5/2 drogowy Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Karta katalogowa T 3701 na si³ownikach z jarzmem NAMUR, na jarzmie kolumnowym lub na si³ownikach obrotowych z otworami rozmieszczonymi zgodnie z przepisami NAMUR 6/12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) ; strefa 1 II 3 G EEx na II T6; strefa 2; zgodnie z ATEX certyfikat CSA, FM klasa bezpieczeñstwa SIL 4 lub TÜV Rys. 28 Zawór elektromagnetyczny typu Zawór elektromagnetyczny typu 3963 (SAMSOMATIC) Seria zaworów elektromagnetycznych sk³adaj¹ca siê z 3/2-drogowego zaworu regulacji wstêpnej lub ró nych zaworów wzmacniaj¹cych 3/2-, 5/2 lub 6/2 drogowych. Ma³y pobór mocy od 20 do 150 mw. Zawór sterowany wstêpnie przetwornik binarny e/p Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Zawór wzmacniaj¹cy Karta katalogowa T /12/24 V DC lub 24/48/115/230 V AC 1,4 6 bar (20 90 psi) 3/2-, 5/2-, 5/3- lub 6/2-drogowy na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE lub II 3 G EEx na II T6 zgodnie z norm¹ ATEX certyfikat CSA, FM, GOST, NEPSI klasa bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z norm¹ IEC Rys. 29 Zawór elektromagnetyczny typu T 8350 PL

15 Zawór sterowania wstêpnego typu 3962 (SAMSOMATIC) Zawór sterowania wstêpnego do sterowania prac¹ zaworów wzmacniaj¹cych i membranowych oraz zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO. Konstrukcja Sygna³ nominalny zasilaj¹ce Do sterowania prac¹ Karta katalogowa T cewka elektromagnetyczna i zawór gniazdowy ze sprê yn¹ powrotn¹ 24 V DC lub 24/115/230 V AC 1,4 8 bar ( psi) zaworu wzmacniaj¹cego typu 3756 (zob., karta katalogowa T756-1 i T 756-6), zaworu membranowego typu (zob. karta katalogowa T , zaworów zgodnych z wymaganiami normy ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO na si³ownikach z jarzmem NAMUR zgodnie z wymaganiami normy IEC lub na si³ownikach obrotowych z rozmieszczeniem otworów wed³ug NAMUR zgodnie z przepisami VDI/VDE EEx em T5/T6 lub EEx d IIC T4/T5/T6 Rys. 30 Zawór EEx d sterowania wstêpnego, typ x04 z zaworem wzmacniaj¹cym typu 3756 Regulator ciœnienia, typ 4708 Urz¹dzenia do zasilania pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych i regulacyjnych powietrzem o sta³ym ciœnieniu. Regulator ciœnienia redukuje i reguluje ciœnienie w instalacji pneumatycznej do wartoœæi ciœnienia ustawionego na nastawniku wartoœci zadanej. Urz¹dzenia w wykonaniu przeznaczonym do monta u w ruroci¹gach lub szafach sterowniczych lub do bezpoœredniego monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Filtr Przystawka monta owa 0,5 6 bar (8 90 psi) lub 0,2 1,6 bar (3 23 psi) maks. 12 bar (175 psi) korpus z aluminium lub ze stali nierdzewnej do wyboru z obudow¹ z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej do monta u na ustawniku pozycyjnym lub na si³ownikach pneumatycznych manometr Karta katalogowa T 8546 Rys. 31 Regulator ciœnienia, typ z manometrem i filtrem Wykonanie z przy³¹czami ½ i o zwiêkszonej wydajnoœci, typ Rys. 32 Regulator ciœnienia typ, z przy³¹czami ½ 15 T 8350 PL

16 Zespó³ redukcyjny z filtrem i odolejaczem, typ X (SAMSOMATIC), do oczyszczania i regulacji sprê onego powietrza Zespó³ redukcyjny stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze pneumatycznych przetworników pomiarowych, regulatorów i ustawników pozycyjnych. S³u y on do oczyszczania sprê onego powietrza z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) na przewodzie rurowym lub na œcianie filtr wstêpny, filtr submikroskopowy, regulator ciœnienia z odpowietrzeniem po stronie wtórnej, manometr automatycznie przez zawór p³ywakowy lub elektromagnetyczny prze³¹cznik ciœnieniowy lub zale ny od ró nicy ciœnieñ, zawory elektromagnetyczne Rys. 33 Zespó³ redukcyjny typu x Regulator z filtrem, typ (SAMSOMATIC) Regulator z filtrem stosuje siê do zasilania w sprê one powietrze wzmacniaczy pneumatycznych wspomagaj¹cych du e si³owniki. Regulator z filtrem oczyszcza sprê one powietrze z wody i oleju w fazie p³ynnej. Jednoczeœnie ciœnienie robocze regulowane jest do sta³ej wartoœci. Zakres wartoœci zadanej robocze p 1 Wykonanie Zespó³ filtruj¹cy Spust kondensatu Karta katalogowa T nastawiany w zakresie 0,5 10 bar (8 145 psi) maks. 16 bar (230 psi) z k¹townikiem mocuj¹cym filtr, regulator ciœnienia i manometr rêcznie za pomoc¹ zaworu spustowego Rys. 34 Regulator z filtrem, typ Pneumatyczny nadajnik zdalny typu 3759 Rêcznie nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia s³u ¹cy do nastawy wartoœci zadanej lub rêczny nadajnik zdalny montowany w pneumatycznych uk³adach regulacyjnych i steruj¹cych oraz jako nastawiany precyzyjny regulator ciœnienia w urz¹dzeniach pomiarowych, legalizacyjnych i kontrolnych. Zakresy wartoœci zadanych robocze p 1 Wykonanie Karta katalogowa T ,6 bar (0 9 psi) 0 1,6 bar (0 23 psi) 0 4 bar (0 60 psi) 0 6 bar (0 90 psi) maks. 7 bar (100 psi) monta w tablicy lub na tablicy Rys. 35 Pneumatyczny nadajnik zdalny typu T 8350 PL

17 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 PrzekaŸnik blokuj¹cy do odciêcia przewodu ciœnienia steruj¹cego od si³owników pneumatycznych w przypadku awarii zasilania. nastawcze zasilaj¹ce do 6 bar (90 psi) maks. 12 bar (175 psi) Karta katalogowa T 8391 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 Si³owniki pneumatyczne dwustronnego dzia³ania mog¹ byæ obs³ugiwane przez ustawnik pozycyjny dziêki zastosowaniu wzmacniacza dwukierunkowego. Ustawnik pozycyjny wytwarza wyjœciowe ciœnienie nastawcze Y 1 uzupe³niane przez dzia³aj¹ce w przeciwnym kierunku ciœnienie nastawcze Y 2. Wzmacniacz dwukierunkowy wykorzystuje ciœnienie zasilaj¹ce Z jako energiê pomocnicz¹. Zachodzi przy tym nastêpuj¹ca zale noœæ: Y1+ Y2 = Z Rys. 36 Pneumatyczny przekaÿnik blokuj¹cy typu 3709 zasilaj¹ce Gwint przy³¹czeniowy maks. 6 bar (90 psi) ISO 228/1-G¼ lub ¼-18 NPT Zakres temperatury otoczenia Stopieñ ochrony IP C 80 C ( 13 F 176 F) manometr do pomiaru ciœnienia Y1 i Y2 lub manometr do pomiaru ciœnienia wspó³pracuj¹cy z regulatorem ciœnienia typu Rys. 37 Wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710 z dwoma manometrami Karta katalogowa T 8392 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Wzmacniacz pneumatyczny stosuje siê wraz z ustawnikami pozycyjnymi w celu zwiêkszenia prêdkoœci przestawienia si³owników pneumatycznych. Dostarcza on przy³¹cza si³ownika strumieñ sprê onego powietrza, którego ciœnienie jest takie samo, jak ciœnienie sygna³u, ale sam strumieñ ma o wiele wiêkszy przep³yw objêtoœciowy. zasilaj¹ce sygna³u steruj¹cego i ciœnienie w si³owniku maks. 10 bar (150 psi) maks. 7 bar (105 psi) Stosunek ciœnieñ sygna³ : wyjœcie = 1 : 1 Stopieñ ochrony IP 65 Zakres temperatury otoczenia od 40 C do 80 C ( 40 F 176 F) przy³¹cze powietrza zu ytego z ko³nierzem gwintowanym przy³¹cza NPT Rys. 38 Wzmacniacz pneumatyczny typu 3755 Karta katalogowa T T 8350 PL

18 Zmiany techniczne zastrze one. SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA Warszawa Al. Krakowska 197 Tel. (0 22) Fax (0 22) SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK D Frankfurt am Main 1 Weismüllerstraße 3 Postfach Tel. (0 69) T 8350 PL WJ 10/2012

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Hydraulika stacjonarna

Hydraulika stacjonarna Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo