Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 45, 46 i 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 45, 46 i 47"

Transkrypt

1 Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania serii 5, i PN 0, PN i PN 5 G / do G DN 5 do DN 50 do 50 C Wydanie wrzesieñ 005 (0/0) Karta zbiorcza T 0 PL

2 Tabela Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Zastosowanie wody, cieczy olejów ) ) dla powietrza, niepalnych gazów œrednica nominalna DN 5 do DN 50 DN 5 ciœnienie nominalne PN ) /5 PN 5 PN ) /5 PN 5 PN 0 przy³¹cze koñcówki do wspawania na yczenie koñc. gwintowane lub ko³nierze gwint G B ) materia³ korpusu mosi¹dz czerwony (stop G-CuSn5ZnPb) dopuszczalna temperatura max. ciecze do 0 C (dla PN ) lub 50 C niepalne gazy do 0 C 0 C 0 C ró nica regulacja ciœnieñ ograniczanie przep³yw regulacja V ograniczanie monta w przewodzie zasilaj¹cym przewód spinaj¹cy lub przewodzie powrotnym obejœciowy wartoœæ sta³a nastawa zadana zmienna nastawa w bar min. 0, 0, ) 0, 0, ) 0, ) 0,5 max. 0,5 0,5 0, Zawór Zastosowanie Typ 5- Typ 5- Typ 5- Typ 5- Typ 5- Typ 5-N Typ 5-N Szczegó³owe informacje p. karta katalogowa... T T T 0 ) oprócz wykonania dla PN, które nie dotyczy oleju ) tylko dla DN 5 do 5 ) dla DN 0 do 50 wartoœæ pocz¹tkowa zakresu wartoœci zadanej wynosi 0, bar. ) do po³¹czenia koñcówek gwintowanych, do wspawania lub wlutowania Tabela Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury Zawór Typ wartoœæ zadana ró nicy ciœnieñ Termostat regulacyjny typu 0 K Termostat bezpieczeñstwa typu 0 K typu 9 K sta³a nastawa 0, lub 0, bar sta³a nastawa 0, lub 0, bar sta³a nastawa 0, bar zmienna nastawa wartoœci zadanej 0 do 5 C 5 do 0 C 0 do 00 C lub 50 do 0 C dla czujników temperatury bezpieczeñstwa (STW) wartoœci graniczne 0 do 5 C 5 do 00 C lub 00 do 0 C dla ograniczników temperatury bezpieczeñstwa (STB) wartoœci graniczne 0 do 95 C lub 0 do 0 C Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T Typ /0 K Typ 9/0 K Typ /0 K Typ 9/0 K Typ 9/ 0 K/0 K Typ 9/ 0 K/9 K T 0 PL

3 ci¹g dalszy tabeli ) ) ) ) ) ) ) DN 5 do 50 DN 5 PN ) /5 PN 0 po³¹czenie gwintowane z koñc. do wspawania na yczenie z koñc. gwintowanymi lub nakrêcanymi ko³nierzami gwint G B 5) mosi¹dz czerwony (stop G-CuSn5ZnPb) ciecze do 0 C (dla PN ) lub 50 C (dla PN 5) gazy niepalne do 0 C 0 C 0 C ) 0, 0, 0, ) 0, ) 0, 0, ) 0, ) 0,5 0,5 0,5 0,5 Typ 5-9 Typ -5 Typ - Typ - Typ - Typ - Typ -5 Typ 5-9N Typ -5N T T 0 T T T ) oprócz wykonania dla PN, które nie dotyczy oleju ) tylko dla DN 5 do 5 ) dla DN, 0 do 50 wartoœæ pocz¹tkowa zakresu wart. zadanej wynosi 0, bar. ) regulacja przep³ywu wody w zakresie od 0,0 do 5 m /h 5) do po³¹czenia koñcówek gwintowanych, do wspawania lub wlutowania ) ogranicznenie przep³ywu wody w zakresie od 0,0 do m /h Tabela Kombinowane regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym Regulator Typ... /5... /5... N/55 9/5... 9/5... 9/ /5... Urz¹dzenie Typ N 9/0 K podstawowe karta katalog. T T T T T Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 5 Zastosowanie... Regulacja ró nicy ciœnieñ Regulacja przep³ywu V Regulacja temperatury Monta w przew. zasilaj¹cym przew. powrotnym Wartoœæ nastawa sta³a zadana nastawa zmienna bar min. 0, 0, 0, 0, max.,0,0 0,5 0,5 V nastawa zmienna Termostat regul. typu 0 K Si³ownik elektr. typu 5 si³ownik Si³ownik elektr. z funkcj¹ elektryczny nastawy awaryjnej typu 55 typu 55 T 0 PL

4 Sposób dzia³ania Urz¹dzenia serii 5,,, i 9 s¹ regulatorami proporcjonalnymi, którym energii niezbêdnej do sterowania prac¹ zaworu dostarcza medium. Ka dej odchy³ce od ustawionej wartoœci zadanej przyporz¹dkowane jest odpowiednie po³o- enie grzyba zaworu. Regulowana ró nica ciœnieñ wytwarza na powierzchni membrany si³ownika si³ê F m, proporcjonaln¹ do wielkoœci regulowanej. Si³a ta jest porównywana na trzpieniu grzyba z si³¹ napiêcia sprê yny F S odpowiadaj¹c¹ wartoœci zadanej. Si³a napiêcia sprê yny mo e byæ regulowana na nastawniku wartoœci zadanej lub zadana na sta³e. Je eli zmienia siê wartoœæ ró nicy ciœnieñ, a wraz z ni¹ równie si³a F m, grzyb zaworu przesuwany jest do momentu, gdy F m = F S. Regulacja przep³ywu dokonywana jest na podstawie pomiaru mierniczego spadku ciœnienia. Dok³adnoœæ regulacji oraz jej stabilnoœæ zale ¹ od wystêpuj¹cych zak³óceñ. Regulatory wykonane zosta³y w taki sposób, eby zak³ócenia wywiera³y jak najmniejszy wp³yw na ich pracê. Si³y dzia³aj¹ce na grzyb pochodz¹ce od ciœnienia przed zaworem lub od ró nicy ciœnieñ zostaj¹ wyeliminowane dziêki odci¹ eniu ciœnieniowemu. Urz¹dzenia s¹ oferowane w nastêpuj¹cych wykonaniach: regulator ró nicy ciœnieñ, regulator przep³ywu, regulator ró nicy ciœnieñ i przep³ywu, regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu, regulator ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury, kombinowany regulator ró nicy ciœnieñ lub przep³ywu z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym. Rys.. z si³ownikiem zamykaj¹cym. Si³ownik zamyka zawór przy wzroœcie ró nicy ciœnieñ powy ej ustawionej wartoœci zadanej. W górnej czêœci rysunku przedstawiono si³ownik zamykaj¹cy ze zmienn¹, a w dolnej ze sta³¹ wartoœci¹ zadan¹. W wypadku si³ownika z wartoœci¹ zadan¹ na sta³e wartoœæ ta zale y od zamontowanej sprê yny. Rys.. z si³ownikiem otwieraj¹cym. Si³ownik otwiera zawór przy wzroœcie ró nicy ciœnieñ. Przy ró nicy ciœnieñ = 0 zawór pozostaje zamkniêty. Rys.. Regulacja przep³ywu na podstawie pomiaru mierniczego spadku ciœnienia. Mierniczy spadek ciœnienia miernicze wytwarzany na d³awiku (kryzie) przenoszony jest na membrany si³ownika, co powoduje zmianê po³o enia grzyba. Ró nica miêdzy si³¹ oddzia³uj¹c¹ na membranê a si³¹ napiêcia sprê yn wywo³uje zmianê po³o enia grzyba. Miêdzy wielkoœci¹ przep³ywu, mierniczym spadkiem ciœnienia miernicze na d³awiku i si³¹ dzia³aj¹c¹ na membranê F m powstaje wówczas nastêpuj¹ca zale noœæ: V =K miernicze =K F m lub V =K =K F m Rys... Regulator jest wyposa ony w d³awik, za pomoc¹ którego mo na dokonaæ nastawy wartoœci zadanej. Urz¹dzenie i przeznaczone jest szczególnie do stosowania w instalacjach ciep³owniczych. Rys..5 z ograniczeniem przep³ywu. Regulator jest wyposa ony w d³awik do nastawy max. wartoœci zadanej przep³ywu, przy czym przep³yw jest ograniczany tylko od góry. Wartoœæ jest ustawiona na poziomie, którego nie wolno przekroczyæ. Na membranê oddzia³uje ciœnienie za d³awikiem (nie ciœnienie minusowe instalacji) i ciœnienie plusowe instalacji. Podczas projektowania nale y wiêc pamiêtaæ o tym, e ró nica ciœnieñ w instalacji obliczana jest ze spadku ciœnienia na d³awiku i spadku ciœnienia instalacji ca³kowicie otwartej: zad. instalacji miernicze zad. = instalacji miernicze = wartoœæ zadana ró nicy ciœnieñ = spadek ciœnienia instalacji ca³kowicie otwartej = mierniczy spadek ciœnienia; spadek ciœnienia wytwarzany do pomiaru wielkoœci przep³ywu na d³awiku z ograniczeniem przep³ywu mo e byæ stosowany przede wszystkim po stronie pierwotnej w instalacji ciep³owniczej zasilanej bezpoœrednio. Rys.. i przep³ywu. Regulatory tego typu s¹ wyposa one w dwie membrany. Za pomoc¹ górnej membrany regulowany jest przep³yw, za pomoc¹ dolnej ró nica ciœnieñ. Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ silniejszy. W zale noœci od przewidywanego zastosowania regulator jest wyposa any w niezbêdne przewody impulsowe. W górnej czêœci rysunku przedstawiono si³ownik zamykaj¹cy ze zmienn¹, a w dolnej ze sta³¹ wartoœci¹ zadan¹. Rys.. i temperatury. Równie w wypadku tych regulatorów silniejszy sygna³ powoduje przestawienie grzyba zaworu. miernicze = F m A V = wielkoœæ przep³ywu F m = si³a oddzia³uj¹ca na membranê miernicze = mierniczy spadek ciœnienia; spadek ciœnienia wytwarzany do pomiaru wielkoœci przep³ywu na d³awiku K, K = sta³e A = powierzchnia membrany T 0 PL

5 p p p p. V p p 0 p p Rys.. z si³ownikiem otwieraj¹cym i ze zmienn¹ wartoœci¹ zadan¹ Rys.. Regulacja przep³ywu Rys.. z si³ownikiem zamykaj¹cym ze zmienn¹ (górna czêœæ rysunku) i ze sta³¹ (dolna czêœæ rysunku) wartoœci¹ zadan¹ p p p p p p Rys... V p p Rys..5 z ograniczeniem przep³ywu. V Rys.. i temperaturyr Rys. Zasada konstrukcyjna regulatorów korpus zaworu gniazdo grzyb trzpieñ grzyba nastawnik wartoœci zadanej sprê yna nastawcza si³ownik 0 d³awik (kryza pomiarowa) Rys.. i przep³ywu ze zmienn¹ (górna czêœæ rysunku) i ze sta³¹ (dolna czêœæ rysunku) wartoœci¹ zadan¹ d³awik z mo liwoœci¹ nastawy sprê yna nastawnik wartoœci zadanej mieszek nastawczy 5 termostat regulacyjny czujnik temperatury kapilara 5 T 0 PL

6 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu zasada dzia³ania Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego i si³ownika, który przy wzroœcie ró nicy ciœnieñ/przep³ywu zamyka lub otwiera zawór. Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazywanym przez strza³kê na korpusie. O ró nicy ciœnieñ/przep³ywie decyduje wolna przestrzeñ udostêpniania przez grzyb zaworu. Poni ej objaœniono zasadê regulacji ró nicy ciœnieñ w urz¹dzeniach typu 5- i regulacji przep³ywu w urz¹dzeniach typu 5-9. Regulacja ró nicy ciœnieñ. typu 5- typu 5- Zadaniem regulatora jest utrzymywanie ró nicy ciœnieñ miêdzy zasilaniem a powrotem na sta³ym poziomie odpowiednio do ustawionej wartoœci zadanej. Regulator jest przeznaczony do monta u w przewodzie ciœnienia minusowego (powrót) w instalacji. Wzrost ró nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu. Ciœnienie przed zaworem (ciœnienie minusowe) jest doprowadzane przez otwór () w korpusie zaworu do górnej, a ciœnienie plusowe ze strony zasilania poprzez zewnêtrzny przewód impulsowy () do dolnej komory membrany. Powstaj¹ca ró nica ciœnieñ wytwarza na membranie si³ê nastawcz¹, która powoduje przestawienie grzyba () zaworu w zale noœci od sta³ej sprê yn nastawczych pakietu () i nastawy dokonanej za pomoc¹ nastawnika wartoœci zadanej (0). 9 0 typu 5-9 Przep³yw objêtoœciowy jest regulowany w oparciu o zasadê pomiaru mierniczego spadku ciœnienia. O wielkoœci przep³ywu decyduje wolna przestrzeñ udostêpniana przez d³awik (.) i grzyb () zaworu. W tym celu ciœnienie plusowe panuj¹ce przed d³awikiem jest doprowadzane przez przewód impulsowy () do plusowej, a ciœnienie minusowe powstaj¹ce bezpoœrednio za d³awikiem przez otwór w grzybie zaworu do minusowej strony membrany. Je eli wytwarzaj¹ca siê na membranie nastawczej () ró nica ciœnieñ wzrasta ponad wartoœæ zadan¹ mierniczego spadku ciœnienia sprê yn nastawczych (5) i przep³yw wzrasta, to membrana zaczyna poruszaæ siê wraz z trzpieniem () grzyba i grzybem (). Wielkoœæ przep³ywu jest zmniejszana do momentu, gdy spadek ciœnienia na d³awiku jest taki sam jak zadany mierniczy spadek ciœnienia. zawór regulacyjny (korpus). nakrêtka ko³pakowa z uszczelk¹ i koñcówk¹ do wspawania. nastawnik wartoœci zadanej przep³ywu (d³awik). pokrywa nastawnika wartoœci zadanej gniazdo grzyb trzpieñ grzyba 5 sprê yny nastawcze si³ownik nastawczy membrana nastawcza z talerzem sprê yny nastawcze (pakiet sprê yn) 9 talerz sprê yny 0 nastawnik wartoœci zadanej przewód impulsowy otwór doprowadzenia ciœnienia plusowego skierowany w kierunku p³aszczyzny rysunku Typ 5- z si³ownikiem zamykaj¹cym Regulacja przep³ywu Rys. Budowa i zasada dzia³ania regulatorów. Typ 5-9 z d³awikiem do regulacji przep³ywu.. 5 T 0 PL

7 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 5, i Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia- ³ania s¹ urz¹dzeniami regulacyjnymi, którym energii niezbêdnej do sterowania prac¹ zaworu dostarcza medium. W wypadku ró nicy miêdzy zadan¹ i rzeczywist¹ wartoœci¹ ró nicy ciœnieñ wytworzona si³a wywo³uje ruch cz³onu nastawczego. Urz¹dzenia mog¹ byæ stosowane w instalacjach przemys³owych, komunalnych i domowych, szczególnie w instalacjach ciep³owniczych. Spe³niaj¹ one specjalne wymagania AGFW (Arbeitsgemeinschaft AGFW Fernwärme e.v. Zrzeszenie Ciep³ownicze). Nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne bezpoœredniego dzia³ania Korpus z mosi¹dzu czerwonego Przystosowane do wody i innych cieczy lub mediów gazowych, o ile nie wywo³uj¹ one korozji Zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹ onym ciœnieniowo Wykonanie specjalne dla oleju Przy³¹cze z koñcówkami do wspawania, do wyboru koñcówki gwintowane lub nakrêcane ko³nierze. Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 5 Regulatory ró nicy ciœnieñ Typ 5- typ 5- do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Typ 5- typ 5- do monta u w przewodzie powrotnym z si³ownikiem zamykaj¹cym Podczas monta u wymagany jest tylko jeden przewód impulsowy Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN /5 Typ 5-, 5- Typ 5-, 5- ciecze gazy 0, 0, 0, 0, i 0,5 bar nastawa sta³a 0, do bar nastawa zmienna do 50 C do 0 C Typ 5- do monta u w przewodach spinaj¹cych lub obejœciowych (bypass) z si³ownikiem otwieraj¹cym Podczas monta u nie jest potrzebny przewód impulsowy Posiada wymienn¹ membranê Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN 5 0, do bar nastawa zmienna ciecze gazy do 50 C do 0 C Regulatory przep³ywu Typ 5-9 do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym z si³ownikiem zamykaj¹cym Podczas monta u nie jest wymagany przewód impulsowy Wymienna membrana nastawcza Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN /5 przep³ywu dla wartoœci granicznej mierniczego spadku ciœnienia 0,/0, bar 0,0 do 5 m /h ciecze powietrze i niepalne gazy do 50 C do 0 C 5- z si³ownikiem zamykaj¹cym 5- z si³ownikiem otwieraj¹cym typu 5-9 z si³ownikiem zamykaj¹cym Rys. Regulatory serii 5 T 0 PL

8 Seria N Urz¹dzenia nale ¹ce do tej serii s¹ szczególnie dobrze przystosowane do stosowania w lokalnych sieciach cieplnych i w du ych systemach ciep³owniczych. Nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne bezpoœredniego dzia³ania Korpus z mosi¹dzu czerwonego Obustronnie gwint przy³¹czeniowy G ¾ B Zawór jednogniazdowy z uszczelnieniem miêkkim, bez odci¹ enia ciœnieniowego Przystosowany do wody uzdatnianej i niepalnych gazów Regulatory ró nicy ciœnieñ Typ 5- N do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Typ 5- N do monta u w przewodzie powrotnym z si³ownikiem zamykaj¹cym Wartoœæ zadana ustawiona na sta³e Dane techniczne Karta katalogowa T 0 Œrednica nominalna DN 5 Ciœnienie nominalne PN 0 0,5 lub 0, bar nastawa sta³a woda uzdatniana gazy niepalne do 0 C do 0 C Regulatory przep³ywu Typ 5-9 N do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym z si³ownikiem zamykaj¹cym Szeroki zakres nastawy wartoœci zadanej na podstawie wykresu Nie ma koniecznoœci stosowania zewnêtrznego przewodu impulsowego Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 Ciœnienie nominalne PN 0 dla wody przy wartoœci granicznej mierniczego spadku ciœnienia 0, bar wykonanie specjalne woda uzdatniana gazy niepalne 0,05 do m /h 0,0 do 0,5 m /h do 0 C do 0 C Ograniczniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Typ -5 N do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym Ogranicznik ró nicy ciœnieñ i przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 Ciœnienie nominalne PN 0 przep³ywu dla wartoœci granicznej mierniczego spadku ciœnienia 0, bar wykonanie specjalne Wartoœæ zadana ró nicy ciœnieñ, do wyboru woda uzdatniana gazy niepalne 0, do m /h 0, do 0,5 m /h 0, lub 0,5 bar do 0 C do 0 C typu 5- N typu 5-9 N typu 5- N Ogranicznik ró nicy ciœnieñ i przep³ywu typu -5 N Rys. Regulatory serii 5 N T 0 PL

9 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii i Regulatory przep³ywu i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia Typ - do monta u w przewodzie powrotnym Typ - do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Si³ownik zamykaj¹cy z podwójn¹ membran¹ do regulacji przep³ywu i ró nicy ciœnieñ Zmienna nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ Typ -5 do monta u w przewodzie powrotnym Typ - do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Si³ownik zamykaj¹cy z podwójn¹ membran¹ do regulacji przep³ywu i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia Sta³a nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN /5 ró nicy ciœnieñ Typ -, - Typ -, -5 0, do bar nastawa zmienna 0, 0, 0, 0,5 bar nastawa sta³a przep³ywu przy mierniczym spadku cisnienia 0, bar 0,0 do 5 m /h ciecze powietrze, niepalne gazy do 50 C do 0 C Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ -5 typ - do monta u w przewodzie powrotnym i ogranicznik przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym D³awik do nastawy ograniczenia przep³ywu Dane techniczne Karta katalogowa T 0 Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN /5 ró nicy ciœnieñ Typ - Typ -5 0, do bar nastawa zmienna 0, 0, 0, 0,5 bar nastawa sta³a przep³ywu przy mierniczym spadku cisnienia 0, bar 0,0 do 5 m /h ciecze powietrze, niepalne gazy do 50 C do 0 C i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia typu - z ograniczeniem przep³ywu typu -5 z ograniczeniem przep³ywu typu - i ró nicy ciœñieñ typu - Rys. 5 Regulatory serii i 9 T 0 PL

10 Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z: zaworu si³ownika i termostatu regulacyjnego z nastawnikiem wartoœci zadanej, kapilary i czujnika temperatury. W wykonaniach z przy³¹czem podwójnym i blokad¹ zawór jest blokowany po osi¹gniêciu wartoœci granicznej nastawionej na drugim termostacie. W wykonaniach z czujnikiem temperatury bezpieczeñstwa (STW) i ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa (STB) termostat bezpieczeñstwa zamyka w wypadku awarii ilub przekroczenia wartoœci granicznej; STB dodatkowo blokuje zawór. z regulatorem temperatury Typ /0 K do monta u w przewodzie powrotnym Typ /0 K do monta u w przewodzie zasilaj¹cym i temperatury z termostatem regulacyjnym typu 0 K do nastawy wartoœci zadanej temperatury Sta³a nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ z regulatorem temperatury Typ 9/0 K do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym. i temperatury z termostatem regulacyjnym typu 0 K do nastawy wartoœci zadanej temperartury P³ynna nastawa wartoœci zadanej przep³ywu za pomoc¹ d³awika przep³ywu. z ogranicznikiem przep³ywu i regulator temperatury Typ 9/0 K do monta u w przewodzie powrotnym z ogranicznikiem przep³ywu i regulator temperatury z termostatem regulacyjnym typu 0 K do nastawy wartoœci zadanej temperatury. Sta³a nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ. P³ynna nastawa ograniczenia przep³ywu. i temperatury z ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa STB Typ 9/0 K/9 K do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym i temperatury z termostatem regulacyjnym typu 0 K do nastawy wartoœci zadanej temperatury Sta³a nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ. P³ynna nastawa ograniczenia przep³ywu. P³ynna nastawa ograniczenia przep³ywu. Termostat bezpieczeñstwa STB typu 9 zamyka i blokuje zawór po osi¹gniêciu zadanej wartoœci granicznej i temperatury z czujnikiem temperatury bezpieczeñstwa STW Typ 9/0 K/0 K do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym i temperatury z termostatem regulacyjnym typu 0 K do nastawy wartoœci zadanej temperatury Sta³a nastawa wartoœci zadanej ró nicy ciœnieñ. P³ynna nastawa ograniczenia przep³ywu. Termostat bezpieczeñstwa STW typu 0 zamyka zawór po osi¹gniêciu zadanej wartoœci granicznej. Dane techniczne Karta katalogowa T Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN 5 Zakres wart. zadanej ró nicy ciœnieñ Typ /... Typ 9/... 0, lub 0, bar nastawa sta³a 0, bar nastawa sta³a przep³ywu przy mierniczym spadku ciœnienia 0, bar Typ 9/... 0,0 do 5 m /h ciecze powietrze, niepalne gazy do 50 C do 0 C z regulatorem temperatury typu /0 K i temperatury typu 9/0 K Rys. Kombinowane regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury seria i 0 T 0 PL

11 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii i 9 Kombinowane regulatory bezpoœredniego dzia³ania ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym Regulatory sk³adaj¹ siê z: zaworu si³ownika membranowego i si³ownika elektrycznego. Stosuje siê si³owniki elektryczne typu 55 z funkcj¹ nastawy awaryjnej oraz typu 5 i typu 55 bez funkcji nastawy awaryjnej. Regulator w wersji 9/5... jest ponadto wyposa ony w dodatkowy termostat regulacyjny typu 0 K z nastawnikiem wartoœci zadanej, kapilar¹ i czujnikiem temperatury. Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ najsilniejszy. i przep³ywu Typ /5... do monta u w przewodzie powrotnym Zmienna nastawa wart. zadanej ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Si³ownik elektryczny typu 5 lub typu 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regulator typu - Typ /5... do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym Zmienna nastawa wartoœci zadanej przep³ywu Si³ownik elektryczny typu 5 lub 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regulator typu 5-9 Typ N/55 do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym Zmienna nastawa wartoœci zadanej przep³ywu Si³ownik elektryczny typu 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regulator typu 5-9 N z termostatem regulacyjnym Typ 9/5... do monta u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym Zmienna nastawa wartoœci zadanej przep³ywu Regulacja temp. za pom. termostatu regulacyjnego typu 0 K Si³ownik elektryczny typu 5 lub typu 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regulator typu 9/0 i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia Typ 9/5... do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Zmienna nastawa wart. zadanej przep³ywu i ró nicy ciœnieñ Si³ownik elektryczny typu 5 lub typu 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regulator typu - i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia Typ 9/5... do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Typ 95/5... do monta u w przewodzie zasilaj¹cym Zmienna nastawa wartoœci zadanej przep³ywu Sta³a nastawa wart. zadanej ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia Si³ownik elektryczny typu 5 lub typu 55 Urz¹dzeniem podstawowym jest regul. typu - lub typu -5 Oferujemy tak e urz¹dzenia regulacyjne z atestem typu zgodnie z normå DIN 0 Dane techniczne Karta katalogowa T 5 Œrednica nominalna DN 5 do 50 Ciœnienie nominalne PN /5 Zakres wart. zadanej ró nicy ciœnieñ Typ 9/95/... Typ /9/... 0, 0, 0, 0,5 bar nast. sta³a 0, do bar nast. zmienna przep³ywu przy mierniczym spadku ciœnienia 0, bar 0,0 do 5 m /h Zakres wart. zadanej temperatury 0 do 50 C ciecze do 50 C ) ) Typ N; ciecze: do 0 C niepalne gazy: do 0 C Si³owniki elektryczne Typ 55 Typ 5 Typ 55 Funkcja bezpieczeñstwa tak nie Przy³¹cze elektryczne 0 V, 50 Hz Dop. temperatura otoczenia 0 do 50 C z si³ownikiem elektrycznym Typ N/55 z si³ownikiem elektrycznym Typ /5 Rys. Kombinowane regulatory z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia z si³ownikiem elektrycznym Typ /55 T 0 PL

12 Regulacja ró nicy ciœnieñ w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym instalacji ch³odz¹cej Regulacja ró nicy ciœnieñ w przewodzie obejœciowym instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej Regulacja ró nicy ciœnieñ w przewodzie obejœciowym (bypass) pompy wirnikowej Regulacja ró nicy ciœnieñ i temperatury 5 F Regulacja przep³ywu z zewnêtrzn¹ kryz¹ V. Kombinowana regulacja przep³ywu i ró nicy ciœnieñ po stronie powrotu instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej. V V. p Kombinowana regulacja przep³ywu i ró nicy ciœnieñ po stronie zasilania instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej Kombinowana regulacja przep³ywu i ciœnienia Rys. Przyk³ady zastosowañ Typ 5-/- Typ 5-/- Typ 5- Typ /0 K 5 Typ 5-/- Typ -/-5 Typ -/- Filtr firmy SAMSON DF 09/05 Zmiany techniczne zastrze one SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA 0-0 Warszawa Al. Krakowska 9 Tel. (0 ) 5 9 Fax (0 ) SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK D-009 Frankfurt am Main Weismüllerstraße Postfach Tel. (0 9) T 0 PL

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48

Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48 Regulatory ró nicy ciœnieñ, przep³ywu i regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania Seria 45, 46, 47 i 48 PN 10, PN 16 i PN 25 G 3/8 do G 2 DN 15 do DN 50 do 150 C Wydanie: kwiecieñ 2013 (11/12) Karta

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C. Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03)

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C. Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03) Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42 PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 Wydanie wrzesieñ 2005 (02/03) Karta zbiorcza T 3000 PL Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ nastawy awaryjnej typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214-4 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe z si³ownikiem

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Zastosowanie Regulator dla instalacji ciep³owniczych i rozbudowanych systemów ogrzewania. Zawory o œrednicach nominalnych od

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 46-7 i 47-5 Monta w przewodzie ciœnienia minusowego

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 46-7 i 47-5 Monta w przewodzie ciœnienia minusowego Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii /7 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu typu -7 i 7- Monta w przewodzie ciœnienia minusowego Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 7- i 7- Monta w przewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ typ 42-38

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ typ 42-38 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 42-34 typ 42-38 Zastosowanie Regulator dla instalacji ciep³owniczych pod³¹czanych poœrednio dla wartoœci

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 46/47 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 46-7 i 47-5

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 46/47 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 46-7 i 47-5 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 46/47 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 46-7 i 47-5 Monta w przewodzie powrotnym Regulatory ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia i przep³ywu, typ 47-1 i

Bardziej szczegółowo

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42

Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42 Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania Seria 42 PN 16 do PN 40 do 220 C Wydanie: marzec 2013 (10/12) Karta katalogowa T 3000 PL Regulatory ró nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 42

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Ogranicznik ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typ 46-5 typ 46-6 Zastosowanie Ograniczniki ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu stosowane w wymiennikowych

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ 46-5 Typ 46-6

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ 46-5 Typ 46-6 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ 46-5 Typ 46-6 Zastosowanie Regulatory ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu stosowane w wymiennikowych

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3222/2780 Jednogniazdowy

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724-3, 3222/5724-8, 3222/5725-3, 3222/5725-7, 3222/5725-8 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 Zastosowanie Regulatory dla instalacji ciep³owniczych, wytwornic ciep³a, wymienników ciep³a i innych instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania sterowane przez przep³ywaj¹ce medium typ 2333 z regulatorem pomocniczym typ 2335 z regulatorem pomocniczym Zastosowanie Regulatory ciœnienia dla wartoœci zadanych

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43- i 43-2 Zastosowanie Regulatory dla instalacji ciep³owniczych, wytwornic ciep³a, wymienników ciep³a i innych instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulator przep³ywu i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia, typ 42-39

Regulator przep³ywu i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia, typ 42-39 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu i ró nicy ciœnieñ, typ 42-37 monta u w przewodzie powrotnym Regulator przep³ywu i ró nicy ciœnieñ lub ciœnienia, typ 42-39 monta u w przewodzie

Bardziej szczegółowo

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50.

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825, 3226/5757-7, 3226/5724-8, 3226/5725-7, 3226/5725-8 Zawór z si³ownikiem pneumatycznym typ 3226/2780 Zawór trójdrogowy typu 3226 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 1 z nieodci¹ onym ciœnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym z przy³¹czem ko³nierzowym Zastosowanie Regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne regulatory sterowane pilotem. Typ 2334

Uniwersalne regulatory sterowane pilotem. Typ 2334 Uniwersalne regulatory sterowane pilotem Regulatory ciœnienia, ró nicy ciœnieñ, przep³ywu, temperatury 1) lub regulatory wielofunkcyjne, z mo liwoœci¹ wyposa enia w dodatkowy si³ownik elektryczny Typ 2334

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej Zawory elektrycznym Typ 3213/5824, 3214/5824, 3214/3374, 3214-4 Zawory pneumatycznym Typ 3213/2780-1 i 3213/2780-2 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Wydanie: lipiec 2015 (04/13) Karta katalogowa T 5800 PL Kryteria doboru zaworów regulacyjnych dla instalacji przemys³owych

Bardziej szczegółowo

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871.

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871. Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3241-4 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3244-4 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

z si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2424/typu 2428 i z odci¹ onym ciœnieniowo zaworem typu 2422

z si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2424/typu 2428 i z odci¹ onym ciœnieniowo zaworem typu 2422 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2424/typu 2428 i z odci¹ onym ciœnieniowo zaworem typu 2422 Typ 42-24 A Typ 42-24 B Typ 42-28 A Typ

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C Seria 240 250 280 Pfeiffer Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi i elektrycznymi Karta zbiorcza czêœæ 2 Wykresy ciœnienia i temperatury dla ró nych materia³ów korpusu DN 10... 600 PN 10... 400

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4 z odci¹ onym ciœnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym Zastosowanie Regulator temperatury dla instalacji grzewczych termostaty

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typu 4u

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typu 4u Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typu 4u z odci¹ onym ciœnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym Zastosowanie Regulator temperatury dla instalacji ch³odz¹cych

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 4 z odci¹ onym ciœnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym Zastosowanie Regulator temperatury dla instalacji grzewczych z termostatem

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy do pary typu 2335 A

Regulator upustowy do pary typu 2335 A Regulator upustowy do pary typu 2335 A Rys. 1 Typ 2335 A 1. Budowa i sposób dzia³ania Regulator upustowy do pary typu 2335 A sk³ada siê z odci¹ onego ciœnieniowo zaworu regulacyjnego i si³ownika ze sprê

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241

Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241 Seria 240 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ bezpieczeñstwa typ 3241/3274 i 3241/3374 Zawór przelotowy typu 3241 Zastosowanie Zawory z si³ownikami wyposa onymi w funkcjê awaryjnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Typ 1 do 9 PN 16 do PN 40 Class125 do 300 DN 15 do DN do 10 G 1 2 do G 1 do 350 C do 660 F

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Typ 1 do 9 PN 16 do PN 40 Class125 do 300 DN 15 do DN do 10 G 1 2 do G 1 do 350 C do 660 F Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Typ 1 do 9 PN 16 do PN 40 Class125 do 300 DN 15 do DN 250 1 2 do 10 G 1 2 do G 1 do 350 C do 660 F Wydanie wrzesieñ 2005 (07/03) Karta zbiorcza Regulatory

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Regulator temperatury typ 8 z nieodci¹ onym ciœnieniowo zaworem trójdrogowym przy³¹cze ko³nierzowe Zastosowanie Regulator temperatury z zaworem mieszaj¹cym

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartoœci zadanych od 5 mbar do 8 bar; zawory o œrednicy nominalnej od DN 15

Bardziej szczegółowo

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3244/3374 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury serii 43 Typ 43-3

Regulator temperatury serii 43 Typ 43-3 Regulator temperatury serii 43 Typ 43-3 Rys. 1 Typ 43-3 Wydanie luty 2000 (12/98) Instrukcja monta u i obs³ugi E 2173 PL 1. udowa i sposób dzia³ania 1.1 Regulator temperatury Regulator temperatury sk³ada

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartoœci zadanych od 0,05 bar do 28 bar; zawory o œrednicy nominalnej od DN

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny reduktor ciœnienia typu 41-23

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny reduktor ciœnienia typu 41-23 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Uniwersalny reduktor ciœnienia typu 41-23 Zastosowanie Regulatory ciœnienia dla wartoœci zadanych od 0,05 bar do 28 bar Zawory o œrednicy nominalnej od DN

Bardziej szczegółowo

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do cm typ i typ do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Zastosowanie Si³owniki skokowe przeznaczone przede wszystkim do monta- u na zaworach serii,,

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór przelotowy V2001 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do regulacji przep³ywu pary wodnej, cieczy i gazów w instalacjach ciep³owniczych

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy przeznaczony do instalacji do przesy³u

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikami elektropneumatycznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi Zastosowanie Zawór regulacyjny do regulacji przep³ywu cieczy i gazów oraz pary wodnej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

Reduktory ciœnienia Typ 44-2 Typ 44-3 (SAV)

Reduktory ciœnienia Typ 44-2 Typ 44-3 (SAV) Reduktory ciœnienia Typ 44-2 Typ 44-3 (SAV) Rys. 1 Reduktor ciœnienia typu 44-3 1. Budowa i sposób dzia³ania Zadaniem reduktora ciœnienia jest utrzymywanie ciœnienia za zaworem na sta³ym poziomie, zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór przelotowy typu 3321 z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór regulacyjny do regulacji przep³ywu cieczy i gazów oraz pary wodnej w ró nych instalacjach Œrednica

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Seria 2 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3248-1 i typ 3248-7 Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Zastosowanie Zawór do regulacji przep³ywu mediów w stanie ciek³ym i gazowym przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Regulator ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Typ 46-7 i typ 47-5 Regulator ró nicy ciœnieñ (ciœnienia) i przep³ywu Typ 47-1 i typ 47-4

Regulator ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Typ 46-7 i typ 47-5 Regulator ró nicy ciœnieñ (ciœnienia) i przep³ywu Typ 47-1 i typ 47-4 Regulator ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Typ 46-7 i typ 47-5 Regulator ró nicy ciœnieñ (ciœnienia) i przep³ywu Typ 47-1 i typ 47-4 Rys. 1 Typ 46-7 (47-1) Rys. 2 Typ 47-5 (47-4) 1. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETEC, typ 72.3/R i 72.4/R

Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETEC, typ 72.3/R i 72.4/R Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETE, typ 72.3/R i 72.4/R Zastosowanie Zawór regulacyjny z podwójnym mimoœrodem dla przemys³u procesowego i instalacji Œrednica nominalna DN 25 do 400 1 do 1

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Regulatory ci¹gu Zawory spustowe kondensatu (odwadniacze parowe)

Regulatory ci¹gu Zawory spustowe kondensatu (odwadniacze parowe) Regulatory ci¹gu Zawory spustowe u (odwadniacze parowe) Wydanie: lipiec 2015 (02/15) Karta katalogowa T 0500 PL Regulatory ci¹gu atestowane zgodnie z norm¹ DIN EN 14597 Typ 5 D Zastosowanie Regulacja temperatury

Bardziej szczegółowo

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Seria 2 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3281-1 i 3286-1 Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Zastosowanie Zawór regulacyjny, przelotowy lub k¹towy do sch³adzania i obni ania ciœnienia

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406 Zastosowanie Regulatory upustowe dla zakresu wartości zadanych od 5 mbar do 10 bar zawory o średnicy nominalnej DN 15 do DN 50

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do sterowania procesami przemys³owymi oraz do

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406 Zastosowanie Regulatory upustowe dla zakresu wartości zadanych od 5 mbar do 10 bar zawory o średnicy nominalnej DN 15 do DN 50

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia, typ 2405

Rys. 1 Reduktor ciśnienia, typ 2405 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2405 Zastosowanie Reduktor ciśnienia dla zakresu wartości zadanych od 5 mbar do 10 bar zawory o średnicy nominalnej od DN 15 bis do

Bardziej szczegółowo

Seria 42 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ Typ 42-38

Seria 42 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ Typ 42-38 Seria 42 Regulator ró nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu Typ 42-34 Typ 42-38 Typ 42-34 Typ 42-38 Rys. 1 Regulator ró nicy ciœnieñ 1. Budowa i sposób dzia³ania Regulatory maj¹ za zadanie utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

czujnika temperatury bezpieczeñstwa Typ 2213 EB 2043 PL

czujnika temperatury bezpieczeñstwa Typ 2213 EB 2043 PL Czujnik temperatury bezpieczeñstwa Typ 2213 Rys. 1 Typ 2213 1. Budowa i sposób dzia³ania Czujnik bezpieczeñstwa s³u y do ograniczania temperatury przez zamykanie zaworu regulacyjnego firmy SAMSON (typu

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi, których wartoœci¹ zadan¹

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór przelotowy typu Wykonanie zgodne z normami DIN

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór przelotowy typu Wykonanie zgodne z normami DIN Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3241-1 i typ 3241-7 Zawór przelotowy typu 3241 Wykonanie zgodne z normami DIN Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla instalacji procesowych

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca Typ LTR 43 Zastosowanie Klapa regulacyjna o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla wysokich ciœnieñ, z potrójnym mimoœrodem, dla przemys³u procesowego i instalacji. 3 do 80

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór o działaniu zamknij/otwórz z siłownikiem pneumatycznym typ 3351

Seria 240 Zawór o działaniu zamknij/otwórz z siłownikiem pneumatycznym typ 3351 Seria 240 Zawór o działaniu zamknij/otwórz z siłownikiem pneumatycznym typ 3351 Zastosowanie Zawór regulacyjny o szczelnym zamknięciu przeznaczony do regulowania przepływu cieczy, gazów niepalnych i pary,

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia typu 4708

Regulatory ciœnienia typu 4708 Regulatory ciœnienia typu 478 Zastosowanie Regulator ciœnienia przeznaczony do dostarczania sta³ego ciœnienia zasilaj¹cego do pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych. Zakresy wartoœci

Bardziej szczegółowo

Seria 3252 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór typu 3252 do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia

Seria 3252 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór typu 3252 do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia Seria 3252 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ 3252 1 i 3252 7 Zawór typu 3252 do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do regulacji małych

Bardziej szczegółowo

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego Typ 708

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego Typ 708 Regulator ciœnienia go Stacja regulacyjna ciœnienia go Typ 08 Zastosowanie Urz¹dzenia o ró norodnym zastosowaniu przeznaczone do dostarczania sta³ego ciœnienia go dla urz¹dzeñ pomiarowych, regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 JIS

Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 JIS Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny Typ 3760 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, prosty lub podwójnego dzia³ania, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury serii 43 Typ 43-5 Typ 43-7 Typ 43-6

Regulatory temperatury serii 43 Typ 43-5 Typ 43-7 Typ 43-6 Regulatory temperatury serii 4 Typ 4- Typ 4-7 Typ 4-6 Rys. 1 Typ 4- Rys. 2 Typ 4-7 Rys. Typ 4-6 1. Budowa i sposób dzia³ania 1.1 Regulator temperatury Regulatory temperatury sk³adaj¹ siê z zaworu i termostatu

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Mikrozawór typu 3510

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Mikrozawór typu 3510 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ 3510 1 i 3510 7 Mikrozawór typu 3510 Wykonanie zgodnie z normami DIN Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do regulacji małych przepływów w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym firmy Pfeiffer typu BR 14b/31a i BR 14c/31a

Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym firmy Pfeiffer typu BR 14b/31a i BR 14c/31a Klapa regulacyjna i odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym firmy Pfeiffer typu BR 14b/31a i BR 14c/31a Zastosowanie Klapa regulacyjna o szczelnym zamkniêciu z podwójnym mimoœrodem dla przemys³u procesowego

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX Zawory termostatyczne LUX przeznaczone s¹ do monta u na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilaj¹cego. W zestawie z g³owic¹ termostatyczn¹

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709

Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709 Pneumatyczny przekaźnik blokujący typ 3709 Zastosowanie Pneumatyczny przekaźnik blokujący przewód ciśnienia sterującego podłączonego do siłowników pneumatycznych. Pneumatyczny przekaźnik blokuje przewód

Bardziej szczegółowo

Termostat bezpieczeñstwa Typ 2212

Termostat bezpieczeñstwa Typ 2212 Termostat bezpieczeñstwa Typ Rys. Typ. Budowa i sposób dzia³ania Termostat bezpieczeñstwa s³u y do ograniczania temperatury przez zamykanie i blokowanie zaworu regulacyjnego firmy SAM- SON typ, 4, 8 lub

Bardziej szczegółowo

Seria 41 Regulator upustowy typu 41-73

Seria 41 Regulator upustowy typu 41-73 Seria 41 Regulator upustowy typu 41-73 Rys. 1 Typ 41-73 1. Budowa i sposób dzia³ania Regulator upustowy typu 41-73 sk³ada siê z zaworu typu 2417 i si³ownika typu 2413. Zawór i si³ownik dostarczane s¹ osobno

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Seria 43

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania Seria 43 Regulatory temeratury bezoœredniego dzia³ania Seria 4 PN 6 do PN 25, Class 250 DN 5 do DN 50, NPS ½ do 2 G 2 do G, NPT 2 do NPT do 200 C, 90 F Wydanie: styczeñ 20 (08/2) Karta zbiorcza Regulatory temeratury

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Pompy strumieniowe z napêdem rêcznym wyposa one s¹ w napêd rêczny typu 3273 (zob. karta katalogowa T 8312).

Wykonania. Pompy strumieniowe z napêdem rêcznym wyposa one s¹ w napêd rêczny typu 3273 (zob. karta katalogowa T 8312). Pompy strumieniowe z si³ownikiem elektrycznym typ 3267/5824, 3267/5825, 3267/3374, 3267/3274 Pompy strumieniowe z si³ownikiem pneumatycznym typ 3267-1, 3267-7 Pompa strumieniowa, typ 3267 w wykonaniu ko³nierzowym

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o.

Copyright 2014 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. Reduktor ciœnienia typ 2422/2424 Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 2547 PL Wydanie: luty 2014 (10/06) Spis treœci Spis treœci 1 Budowa i sposób dzia³ania.............................

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo