KOMPUTER SI A KALKULACJI KOMPUTER. cz. 28. Australopitek i Homo habilis cz³owiek pierwotny. Homo sapiens cz³owiek rozumny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTER SI A KALKULACJI KOMPUTER. cz. 28. Australopitek i Homo habilis cz³owiek pierwotny. Homo sapiens cz³owiek rozumny."

Transkrypt

1 cz. 28 KOMPUTER SI A KALKULACJI Piotr Kawalerowicz Australopitek i Homo habilis cz³owiek pierwotny. Homo sapiens cz³owiek rozumny. Pierwsze wyraÿne przejawy tzw. kultury rolnej uprawy, co poci¹ga za sob¹ pocz¹tki osiad³ego trybu ycia (Mezopotamia, Azja Wschodnia, Meksyk, Peru). Powstaje abakus pierwszy znany mechanizm obliczeniowy. 42 Jedn¹ z najbardziej ludzkich, spoœród wielu charakterystycznych dla cz³owieka cech, jest ciekawoœæ. W po³¹czeniu z uporem, pracowitoœci¹ i dociekliwoœci¹ czêsto by³a Ÿród³em odkryæ zarówno tych popychaj¹cych cywilizacjê do przodu, jak i tych, które na lata pogr¹- a³y j¹ w mrokach. Jaka jest historia wynalazków i odkryæ, sk¹d siê bra³y, kto i gdzie ich dokonywa³, jaki by³ ich dalszy los i wp³yw na cywilizacje? KOMPUTER Powstanie pierwszego komputera nierozerwalnie zwi¹zane jest z histori¹ kalkulatora (opisan¹ w poprzednim 27. odc. ) i opiera siê na tych samych odkryciach z dziedziny techniki, matematyki czy elektroniki. Podobna jest te przyczyna ich skonstruowania, któr¹ by³a potrzeba dokonywania obliczeñ, a póÿniej coraz bardziej skomplikowanych dzia³añ, mo liwych do zrealizowania za pomoc¹ maszyn obliczeniowych. Komputer od tradycyjnego kalkulatora odró nia zdolnoœæ do wielokrotnego wykonywania automatycznie powtarzalnych obliczeñ wg okreœlonego wzorca (algorytmu), który nazywamy programem. Podczas gdy kalkulatory mog¹ zwykle wykonywaæ tylko pojedyncze dzia³ania, komputer to urz¹dzenie wielofunkcyjne o bardzo szerokim zastosowaniu. To w³aœnie mo liwoœæ programowania i wielozadaniowoœæ jest decyduj¹cym wyró nikiem. Historiê komputerów mo na podzieliæ na generacje. W pocz¹tkowym okresie rozwoju komputerów powsta³y komputery tzw. zerowej generacji, zbudowane na przekaÿnikach i elementach mechanicznych. Konstruktorem pionierem by³ angielski matematyk i wynalazca Charles Babbage, który zauwa y³, e wiele zadañ matematycznych mo na wykonaæ za pomoc¹ maszyny. W 1822 r. rozpocz¹³ pracê nad konstrukcj¹ Difference Engine urz¹dzenia, które mog³oby rozwi¹zywaæ równania ró niczkowe. Dziesiêæ lat póÿniej Babbage podj¹³ siê budowy maszyny analitycznej, której zasada dzia³ania by³a podobna do wspó³czesnych komputerów. Maszyna ta mia³a wykonywaæ Szkot John Napier odkry³ logarytmy. Zauwa y³, e zamieniaj¹c liczby na logarytmy, mo na sprowadziæ operacjê mno enia do du o prostszej operacji dodawania. We Francji Blaise Pascal konstruuje Pascalinê mechaniczn¹ maszynê, która potrafi dodawaæ liczby. Zosta³a ona uznana za pierwsz¹ maszynê licz¹c¹. Samuel Morland konstruuje w Anglii mechaniczny kalkulator, który potrafi dodawaæ i odejmowaæ. Gottfried Wilhelm Leibniz, niemiecki filozof i matematyk, formu³uje idee rachunku ca³kowego i konstruuje maszynê licz¹c¹. Gottfried Wilhelm von Leibniz stworzy³ kalkulator, który móg³ wykonywaæ operacje dodawania, odejmowania, mno enia, dzielenia, a tak e pierwiastkowania. Zasady jego konstrukcji by³y wykorzystywane jeszcze przez kilka stuleci w budowie podobnych urz¹dzeñ. Charles Babbage rozpocz¹³ budowê maszyny ró nicowej (z ang. Difference Engine), która mia³a s³u yæ do rozwi¹zywania równañ ró niczkowych, obliczeñ nawigacyjnych oraz tworzenia tablic matematycznych. Maszyna ta by³a bardzo z³o- Difference Engine No 2 urządzenie Babbage a onym urz¹dzeniem mechanicznym zbudowane w 1991 r. i wymaga³a bardzo du ego nak³adu finansowego. Powsta³ jedynie bardzo ograniczony prototyp. Babbage porzuci³ budowê maszyny ró nicowej na rzecz potê niejszej od niej i bardziej uniwersalnej maszyny analitycznej. Nowa maszyna analityczna mia³a byæ napêdzana silnikiem parowym i wykorzystywaæ mia³a karty dziurkowane dla celów wprowadzania danych. James Ritty sprzedaje swój patent na urz¹dzenie rejestruj¹ce obrót gotówki niejakiemu Jacobowi H. Eckertowi, który póÿniej za- ³o y National Manufacturing Company (póÿniejsza NCR, National Cash Register). Nicola Tesla opatentowa³ elektryczne bramki logiczne. Komputery budowane w oparciu o nie szybko wypar³y du o wolniejsze i wiêksze urz¹dzenia mechaniczne. Sir John Ambrose Fleming, elektrotechnik i radiotechnik angielski, wynalaz³ lampê elektronow¹ i dwuelektrodow¹ (diodê). Lee de Forest stworzy³ lampê trójelektrodow¹, czyli triodê. Taka lampa pe³niæ mo e rolê przekaÿnika, jednak nie zawieraj¹c elementów mechanicznych, dzia³a znacznie szybciej. Lampy elektronowe sta³y siê g³ównym elementem budowy komputerów pierwszej generacji. Vannevar Bush projektuje integraph pierwsz¹ licz¹c¹ maszynê analogow¹, w której u ywa wielu silników elektrycznych i licznych ruchomych czêœci mechanicznych.

2 lat p.n.e lat p.n.e lat p.n.e. ok lat p.n.e. ok p.n.e. w IV tysi¹cleciu p.n.e. ok r. p.n.e ok r. p.n.e p.n.e. /n.e. V 1519 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. Homo erectus cz³owiek wyprostowany. Cz³owiek z Cromagnon. Pojawia siê: pismo, ko³o, agiel, wytop metali z rud. Powstaje pierwsze liczyd³o w Babilonii. Umiera Leonardo da Vinci, pozostawiaj¹c po sobie ok stron notatek zawieraj¹cych pomys³y i wynalazki. Jeden z oryginalnych schematów maszyny liczącej; rys. Leonarda da Vinci. Gottfriend Wilhelm von Leibniz skonstruowa³ czterodzia- ³aniow¹ maszynê licz¹c¹. Chocia zdoby³a ona znaczny rozg³os, jej twórca nie zdo³a³ znaleÿæ nikogo chêtnego do jej budowy. Dwa lata póÿniej Leibniz odkry³ rachunek ró niczkowy, ca³kowy, system dwójkowy. Joseph-Marie Jacquard nie bra³ bezpoœredniego udzia³u w rozwoju komputerów, ale jego pomys³ zosta³ póÿniej zaadaptowany do programowania komputerów. Skonstruowa³ on automatyczn¹ maszynê tkack¹ sterowan¹ Portret samego Jacquarda utkany tą maszyną był równie wierny jak portrety olejne. Użyto do niego 24 tysięcy dziurkowanych kart. kartami perforowanymi. W ten sposób mo na by³o tworzyæ bardzo precyzyjne wzory. George Boole, logik i matematyk angielski, opracowa³ rachunek logiczny (zapocz¹tkowany wczeœniej przez Leibniza), oparty na systemie dwójkowym. Rachunek ten rozwin¹³ siê póÿniej w ca³¹ ga³¹ÿ matematyki algebrê Boole a, która jest dzisiaj podstaw¹ wszystkich systemów komputerowych. Firma Herman Hollerith wygrywa rz¹dowy konkurs i wykonuje, w rekordowo krótkim czasie, za pomoc¹ maszyn tabulacyjnych (licz¹cych), spis ludnoœci w USA. Maszyny s³u y³y do wprowadzania, sortowania i podliczania danych i wykorzystywa³y do tego celu dziurkowane karty. Hollerith dziêki swojemu wynalazkowi sta³ siê s³awny i bogaty, w roku 1896 za³o y³ firmê Tabulating Machine Company, na bazie której, po po³¹czeniu z kilkoma innymi firmami, w 1924 r. powstaje IBM. Heike Kamerlingh-Onnes, fizyk holenderski, odkrywa zjawisko nadprzewodnictwa. T.J. Watson zmienia nazwê firmy Tabulating Machine Company na IBM (International Business Machines). John Vincent Atanasoff obmyœla zasady dzia³ania elektronicznego komputera. podstawowe dzia³ania matematyczne, zapamiêtywaæ dane wejœciowe, poœrednie oraz wyniki obliczeñ koñcowych. Instrukcje mia³y byæ zapisywane na kartach dziurkowanych, obliczenia wykonywane przy u yciu pamiêci operacyjnej, a rozwi¹zania drukowane. Projekt ten nie zosta³ jednak zrealizowany z uwagi na ówczesny niski poziom techniki. Istotny wk³ad teoretyczny w budowê komputera wniós³ angielski matematyk Alan Turing. W 1936 r. opracowa³ on teoretyczny model programowalnego urz¹dzenia mechanicznego tzw. maszynê Turinga, która mog³a byæ w ca³oœci zbudowana z czêœci mechanicznych. Za pocz¹tek pierwszej generacji komputerów mo na uznaæ rok Pierwszym powszechnie znanym komputerem by³ Mark I, zbudowany w latach przez Howarda Aikena na Uniwersytecie Harvarda w USA. Mark I by³ ogromn¹ maszyn¹, mia³ 17 metrów d³ugoœci, 2 metry wysokoœci i metr szerokoœci. Zawiera³ ok prze³¹czników, 750 tys. lamp elektronowych, które ³¹czy³o 800 kilometrów przewodów. Druga generacja komputerów powsta³a w latach piêædziesi¹tych wraz z masowym rozwojem pó³przewodników i elektronicznych uk³adów tranzystorowych. Tranzystory pozwoli³y zmniejszyæ przeskalowaæ dotychczas wielkie komputery oraz umo liwi³y budowê maszyn na tyle niezawodnych, e mo liwe sta³o siê ich zastosowanie w wojsku oraz instytucjach gospodarczych. Trzecia generacja komputerów pojawi³a siê w po³owie lat szeœædziesi¹tych i zwi¹zana by³a z zastosowaniem uk³adów scalonych. Postêp w miniaturyzacji pozwoli³ stworzyæ modu³y odpowiedzialne za poszczególne operacje komputera: bramki, uk³ady wykonuj¹ce operacje logiczne, przerzutniki, wzmacniacze, generatory, itp. Dziœ tê skalê okreœla siê skrótem SSI (Small Scale Integration) i wi¹ e siê z trzeci¹ generacj¹ komputerów. Kolejnym krokiem by³o scalenie w formie pojedynczego uk³adu ca³ych jednostek funkcjonalnych: liczników, rejestrów, dekoderów, 43

3 44 W 1945 r. Grace Murray Hopper znalazła w komputerze pierwszą pluskwę (ang. bug) komputerową była to ćma, która dostała się pomiędzy zworki przekaźnika. Wydarzenie tym zabawniejsze, że już wcześniej używano słowa bug do określania błędów w algorytmach. multiplekserów, itp. Skalê tê nazywano œredni¹ skal¹ integracyjn¹, skrót MSI (Middle Scale Integration). Efektem dalszej miniaturyzacji i scalania uk³adów by³o powstanie mikroprocesora. Postêpuj¹ca integracja funkcji zarówno mikroprocesorów, jak i bardziej od nich rozbudowanych mikrokontrolerów czy modu³ów, które zawieraj¹ w jednym uk³adzie scalonym równie uk³ady pamiêci RAM i ROM, wyznacza nastêpn¹ grupê wyrobów tzw. du ej skali integracji LSI (Large Scale Integration). Dalszy postêp w skali scalania to konstrukcje zbudowane z tzw. uk³adów bardzo wielkiej skali integracji VLSI (Very Large Scale Integration), a nastêpna generacja uk³adów nazywanych ULSI (Ultra Large Scale Integration). Zaliczamy je do IV generacji. Ten zaawansowany stopieñ integracji i miniaturyzacji by³ prze³omowy dla rozwoju technologii komputerowych. Umo liwi³ w XX w. np. zast¹pienie 8-bitowych procesorów jednostkami 16- a nastêpnie 32-bitowymi. Co pozwoli³o na rewolucyjne zwiêkszenie mocy obliczeniowej i mo - liwoœci komputerów oraz tworzenie struktur wieloprocesorowych i tzw. superkomputerów. XXI w. to czasy pi¹tej generacji komputerów, urz¹dzeñ o zupe³nie nowych w³aœciwoœciach obejmuj¹cych m.in.: sztuczn¹ inteligencjê, mo liwoœæ konwersacji z operatorem, wejœcie wizyjne (a wiêc równie mo liwoœæ rozpoznawania operatora) oraz mo liwoœæ uczenia siê na podstawie w³asnych doœwiadczeñ... Brzmi jak bajka?! Niemiecki in ynier budownictwa, Konrad Zuse, zbudowa³ komputer Z1, oparty na przekaÿnikach. Urz¹dzenie, nale ¹ce do zerowej generacji, korzysta³o z binarnego systemu liczbowego, tj. systemu dwójkowego; systemu liczbowego, w którym podstaw¹ pozycji s¹ kolejne potêgi liczby 2. Do zapisu liczb potrzebne s¹ wiêc tylko dwa znaki: 0 i 1, co by³o swoist¹ innowacj¹. Wiêkszoœæ komputerów pierwszej generacji u ywa³a bowiem innych systemów, np. dziesiêtnego. William Hewlett i David Packard zak³adaj¹ firmê Hewlett-Packard w gara u w Palo Alto, w Kalifornii. Samuel Wiliams i George Stibitz w Bell Labs buduj¹ Complex Number Calculator komputer pos³uguj¹cy siê liczbami zespolonymi zbudowany na 450 przekaÿnikach. Konrad Zuse stworzy³ swój kolejny komputer (Z3). Tym razem pionierskim ruchem by³o wykorzystanie arytmetyki zmiennoprzecinkowej, czyli reprezentowanie liczb jako pary liczb: mantysy i potêgi dziesi¹tki okreœlaj¹cej rz¹d liczby. Z3 stosowa³ 14-bitow¹ mantysê i 7-bitowy wyk³adnik. Maszyna pamiêta³a dane przy u yciu 1400 przekaÿników i u ywa³a dodatkowych 1200 do obliczeñ i sterowania. W Anglii Turing, Flowers i Newman buduj¹ pierwsz¹ w ca- ³oœci elektroniczn¹ maszynê licz¹c¹ komputer deszyfruj¹cy Colossus. Wêgierski matematyk John von Neumann opublikowa³ raport, w którym opisa³ projekt uniwersalnego komputera, znanego pod nazw¹ maszyny z Princeton, która zak³ada³a jednolit¹ reprezentacjê danych i kodu programu. We wczeœniejszych komputerach program zaszyty by³ w konstrukcji maszyny, w zwi¹zku z czym zmiana programu wymaga³a zmiany po³¹czeñ sprzêtowych. Z3 był bardzo wyrafinowany jak na swoje czasy, na przykład używał on do obliczeń systemu dwójkowego i mógł liczyć na liczbach zmiennoprzecinkowych. Jeden z pierwszych komputerów posłużył do złamania kodu ENIGMY niemieckiej maszyny szyfrującej. J. Presper Eckert i John Mauchly buduj¹ komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). ENIAC zostaje ukoñczony. Sk³ada³ siê z lamp elektronowych, pobór mocy wynosi³ 130 kw, móg³ wykonaæ 5 tys. operacji dodawania lub 300 operacji mno enia na sekundê, a tak e przechowaæ w pamiêci 20 liczb dziesiêciocyfrowych. ENIAC liczy³ w uk³adzie dziesiêtnym, a jego programowanie polega³o na rêcznej konstrukcji po³¹czeñ na specjalnych tablicach po³¹czeniowych, w przeciwieñstwie do póÿniejszych maszyn, w których konstrukcja fizyczna nie ulega zmianie, a zmienia siê jedynie wykonywany kod. Maurice Wilkes z Cambridge zbudowa³ komputer EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) oparty na idei von Neumanna i raportach jego grupy buduj¹cej EDVACa (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). EDSAC mia³ 500 khz zegar i wykonywa³ wiêkszoœæ instrukcji w czasie 1500 ms.

4 1937 r r r r r r r. 31 V 1943 r r r. 14 II 1946 r r r r r. Alan Turing opublikowa³ swoj¹ teoriê maszyny uniwersalnej zwanej dzisiaj maszyn¹ Turinga. Maszyna sk³ada³a siê z potencjalnie nieskoñczonej taœmy z komórkami pamiêci i ruchomej g³owicy wykonuj¹cej kilka podstawowych instrukcji, takich jak przesuniêcie w prawo lub w lewo o jedn¹ komórkê, zmiana stanu bie ¹cej komórki, wpisanie 0 b¹dÿ 1 w bie ¹c¹ komórkê. Tak skonstruowana maszyna mo e realizowaæ ca³kiem z³o one algorytmy (zadania logiczne). Howard H. Aiken, absolwent Harvardu, konstruuje w USA urz¹dzenie oficjalnie znane jako Automatyczny, Sterowany Sekwencyjnie Kalkulator IBM (the IBM Automatic Sequence Controlled Calculator ASCC), nazywane te : Harvard Mark 1. W Moore School of Electrical Engineering w Filadelfii powstaje ENIAC (Electronic Numerical Interpreter And Calculator), pierwszy na œwiecie komputer, konstruowany przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchly ego na Uniwersytecie Pensylwanii, dla potrzeb obliczeñ balistycznych Marynarki Wojennej USA. Mark I jest uważany za pierwszy cyfrowy komputer, jednakże jego architektura różni się nieco od nowoczesnych maszyn. Urządzenie składało się z wielu kalkulatorów pracujących nad fragmentami tego samego problemu pod kierunkiem pojedynczej jednostki sterującej. Instrukcje były wczytywane z taśmy papierowej, dane dostarczano na kartach perforowanych, a urządzenie to mogło wykonywać operacje jedynie w takiej kolejności, w jakiej były pobierane. Pracownicy Bell Telephone Laboratories, William Bradford Shockley, J. Bardeen i W.H. Brattain wynajduj¹ tranzystor, za co otrzymuj¹ Nagrodê Nobla w 1956 r. By³ to bardzo istotny zwrot w kierunku miniaturyzacji i przyspieszenia dzia³ania komputerów. Powstaj¹ pierwsze magnetyczne noœniki danych. S¹ to sporej wielkoœci bêbny magnetyczne. Richard Hamming opracowuje sposób wykrywania b³êdów w programach. Mauchly i Eckert po sporach z Uniwersytetem w Princeton co do praw do budowy EDVAC-a odeszli do w³asnej firmy, gdzie skonstruowali BINAC-a (Binary Automatic Computer). Wykonywa³ on 3500 dodawañ lub 1000 mno eñ na sekundê. IBM PC Model 5150 z drukarką z 1981 r. Czy wiesz, e... Wspó³czeœnie komputery dzieli siê na: komputery osobiste o rozmiarach umo liwiaj¹cych ich umieszczenie na biurku, u ywane zazwyczaj przez pojedyncze osoby komputery mainframe czêsto o wiêkszych rozmiarach, których zastosowaniem jest przetwarzanie du- ych iloœci danych na potrzeby ró nego rodzaju instytucji, pe³nienie roli serwerów itp. superkomputery najwiêksze komputery o ogromnej mocy obliczeniowej, najczêœciej u ywane do czasoch- ³onnych obliczeñ naukowych i symulacji skomplikowanych systemów. komputery wbudowane (lub osadzone, ang. embedded) specjalizowane komputery s³u ¹ce do sterowania urz¹dzeniami automatyki przemys³owej itp. Moc obliczeniowa CHIPendejlsi Biokomputer Z przymru eniem oka 45

5 Twórcy ENIAC-a tworz¹ UNIVAC (Universal Automatic Computer) pierwszy komercyjnie sprzedawany komputer. Komputer IBM 650 zostaje wprowadzony do masowej sprzeda y. Pojawi³ siê pierwszy komputer z systemem operacyjnym (IBM 704). 46 Konsola komputera UNIVAC Warto poznaæ Komputer (z ang. computer od ³ac. computare, dawne nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) to w najszerszym znaczeniu maszyna (urz¹dzenie) licz¹ca, s³u ¹ca do przetwarzania wszelkich infor- Komputer PDP8e macji, które da siê zapisaæ w formie ci¹gu cyfr albo sygna³u ci¹g³ego. Najpopularniejszym obecnie rodzajem komputera jest stacjonarny komputer osobisty, z tego powodu potocznie traktowany jako synonim komputera w ogóle. Efekt miniaturyzacji nośników pamięci: duży dysk pochodzi z systemu IBM z 1984 r. i ma objętość 4 megabajtów, obok twardy dysk z 1999 r. o pojemności 6 GB może pomieścić 1500 razy więcej informacji. Do przygotowania kalendarium wykorzystano materia³y Ÿród³owe: Kronika Techniki Praca zbiorowa, wyd. WEP PWN, Robert Ligonnière, Prehistoria i historia komputerów, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich Wydawnictwo, Wroc³aw Jack Kilby (Texas Instruments) i Robert Noyce (FairChild Semiconductors) skonstruowali pierwszy obwód scalony. Fernando Corbato z MIT wykorzystuje podzia³ czasu procesora, umo liwiaj¹c pracê na nim jednoczeœnie kilku u ytkownikom. Firma DEC (Digital Equipment Corporation) stworzy³a pierwszy minikomputer (PDP-5). Na Uniwersytecie w Pensylwanii nadano pierwszy tytu³ doktora w dziedzinie informatyki. Pojawi³y siê pierwsze pamiêci pó³przewodnikowe. Intel stworzy³ pierwszy mikroprocesor (Intel 4004). Naukowcy z Xerox PARC opracowuj¹ eksperymentalny komputer PC. U ywa on myszy, sieci Ethernet i GUI. Powstaj¹ procesory w du ej skali integracji. W 1 cm kwadratowym mieœci siê 10 tys. komponentów (m.in. tranzystorów). Intel wyprodukowa³ 8-bitowy procesor 8080, który da³ pocz¹tek komputerom osobistym. Sk³ada siê z 6 tys. tranzystorów. Wyprodukowano pierwszy komputer osobisty Altair. By³ on wyposa- ony w 256 bajtów pamiêci, a programowanie polega³o na manipulowaniu szeregiem prze³¹czników. W czerwcu Intel przedstawia pierwszy 16-bitowy procesor 8086 (4,77 MHz). Sk³ada³ siê z 29 tys. tranzystorów. Pierwszy IBM PC rozpocz¹³ szybki rozwój komputerów osobistych. IBM og³asza otwart¹ architekturê, co pozwala innym producentom tworzyæ w³asne modele komputerów PC. Sony przedstawia CD-ROM. Powstaje Windows 1.0, graficzny system operacyjny opracowany przez firmê Microsoft. Hewlett-Packard wprowadzi³ pierwsze komputery z procesorami RISC (Reduced Instruction Set PIM/m-1 to komputer piątej generacji Computer). (FGCS). Wyprodukowany zostaje pierwszy film pe³nometra owy przy zastosowaniu wy³¹cznie techniki komputerowej Toy Story. Steve Jobs przedstawia komputer imac (procesor 233 MHz Power- PC G3, 32 MB RAM, 4 GB dysk twardy, 24X CD-ROM, 15-calowy monitor zestaw kosztowa³ 1299 USD).

6 1950 r r r r r r r r r r r r r r r r. 18 VII 1968 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. III 1993 r r. VI 1998 r r r. Alan Turing zrealizowa³ swój wczeœniejszy projekt, buduj¹c ACE (Automatic Computing Engine). Zakoñczono prace nad EDVAC. W nim testowano pierwsze dyski magnetyczne. Texas Instruments przedstawia tranzystor krzemowy, który jest tañszy w produkcji od germanowego. John McCarthy tworzy Wydzia³ Sztucznej Inteligencji na MIT. Frank Rosenblatt zbudowa³ perceptron jedn¹ z pierwszych sieci neuronowych. Tê datê mo na uwa aæ za narodziny sztucznej inteligencji jako dziedziny nauki. Firma DEC przedstawia PDP-1, pierwszy komputer wyposa- ony w monitor i klawiaturê. Pojawi³y siê pierwsze wielozadaniowe systemy komputerowe (IBM 709 i Stretch). Powstaje program Eliza, który wykazuje pewne przejawy inteligencji. Potrafi prowadziæ proste rozmowy z cz³owiekiem. Pojawi³y siê komputery trzeciej generacji (na obwodach scalonych). IBM konstruuje pierwsz¹ dyskietkê. Robert Noyce, Andy Grove i Gordon Moore zak³adaj¹ firmê Intel. Dennis Ritchie i Kenneth Thomson opracowuj¹ system operacyjny Unix w firmie Bell Labs. Powsta³a firma Cray Research, daj¹c pocz¹tek erze superkomputerów. IBM wprowadzi³ twarde dyski magnetyczne Winchester. Scelbi Computer Consulting Company oferuje pierwszy zestaw komputerowy do samodzielnego z³o enia, oparty o procesor Intel Cena zestawu z 1 kb pamiêci wynosi 565 USD, dodatkowe 15 KB kosztuje 2760 USD! W kwietniu Bill Gates i Paul Allen zak³adaj¹ firmê Micro-Soft. Potem nazwa zosta³a zamieniona na Microsoft. Steve Jobs i Steve Wozniak buduj¹ komputer Apple I i zak³adaj¹ firmê Apple Computer. Commodore Business Machines prezentuje komputer PET 2001 z procesorem 6502, 4KB RAM, 14KB ROM, klawiatura, monitorem i magnetofonem. W lutym Sinclair Research przedstawia komputer ZX80, wykorzystuj¹cy 8-bitowy procesor NEC 3,25 MHz i maj¹cy 1 Kb RAM oraz 4KB ROM. W lutym Intel prezentuje 16-bitowy procesor (6 MHz). Zawiera on 134 tys. tranzystorów. Intel przedstawia 32-bitowy procesor Najstarszy brytyjski programowalny komputer zbudowany w 1950 r. w oparciu o konstrukcję ACE Commodore Pet miał 8 MB pamięci i kosztował 600 USD. Komputer Sinclair ZX Spectrum z 1982 r. W kwietniu powstaje procesor Intel 80486, który zawiera 1,2 mln tranzystorów. Powstaje procesor Pentium Zaczêto produkowaæ pierwsze superkomputery o szybkoœci biliona operacji na sekundê. Microsoft wypuszcza system operacyjny Windows 98. IBM tworzy superkomputer Blue Gene, nastêpcê Deep Blue. Jest on tysi¹c razy szybszy od poprzednika i pracuje z prêdkoœci¹ 1 PetaFLOP (równ¹ 1000 teraflopów = = biliard = tysi¹c bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundê). 47

Dr Zygmunt Ryznar. O TYCH CO STWORZYLI PODSTAWY INFORMATYKI I PRZEMYS U KOMPUTEROWEGO wersja rozszerzona

Dr Zygmunt Ryznar. O TYCH CO STWORZYLI PODSTAWY INFORMATYKI I PRZEMYS U KOMPUTEROWEGO wersja rozszerzona 1 z 11 2014-01-16 22:23 Dr Zygmunt Ryznar O TYCH CO STWORZYLI PODSTAWY INFORMATYKI I PRZEMYS U KOMPUTEROWEGO wersja rozszerzona Niniejsza praca badawcza powsta a w trybie hobbystycznym (pro publico bono)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o komputerach. Wojciech Sobieski

Podstawowe wiadomości o komputerach. Wojciech Sobieski Podstawowe wiadomości o komputerach Wojciech Sobieski Olsztyn 2007-2012 Historia komputerów Starożytność - liczenie na czarnych i białych kamieniach, liczydła (Soroban, Abacus). Soroban Soroban Abacus

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania

Języki Programowania Języki Programowania materiały uzupełniające do wykładów 19 maj, 2006 Wojciech Sobieski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 10-957 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO USŁUGOWYCH W TRZEBINII. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla DOROSŁYCH KIERUNEK : TECHNIK INFORMATYK TEMAT:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO USŁUGOWYCH W TRZEBINII. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla DOROSŁYCH KIERUNEK : TECHNIK INFORMATYK TEMAT: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO USŁUGOWYCH W TRZEBINII POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla DOROSŁYCH KIERUNEK : TECHNIK INFORMATYK TEMAT: MASZYNY LICZĄCE HISTORIA I ROZWÓJ WYKONAWCA : ANNA NAGLIK CEL I ZAKRES PRACY

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne. Wojciech Myszka, Maciej Panek październik 2014r.

Technologie Informacyjne. Wojciech Myszka, Maciej Panek październik 2014r. Technologie Informacyjne Wojciech Myszka, Maciej Panek październik 2014r. Literatura I Janusz Biernat. Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005. David Harel.

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej Tadeusz UBA*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI*, Piotr ZBYSIÑSKI* Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogromne zmiany w metodach projektowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Nie wiadomo kiedy liczydło rozpowszechnione przez Fenicjan mówi się często, że historia technologii informatycznych polega po prostu na komplikowaniu

Nie wiadomo kiedy liczydło rozpowszechnione przez Fenicjan mówi się często, że historia technologii informatycznych polega po prostu na komplikowaniu Adam Dudek Nie wiadomo kiedy liczydło rozpowszechnione przez Fenicjan mówi się często, że historia technologii informatycznych polega po prostu na komplikowaniu liczydeł. 1623 - Wilhelm Schickard z Tubingen

Bardziej szczegółowo

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT)

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Technologie informacyjne Technologia informacyjna, IT (od ang. InformaAon Technology) dziedzina wiedzy obejmująca informatykę

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Prowadzący: mgr Jacek Wyszyński ski Formy zaliczenia: 100% obecności ci lub test Kontakt: jacekw@amu.edu.pl Dyżury: pon.. 13-15, 15, wt.. 15-16 16 pok. 16 INPiD ul. Szamarzewskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 2. BUDOWA KOMPUTERA I ZASADY JEGO DZIA ANIA...21 3. PROCESOR...33

Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 2. BUDOWA KOMPUTERA I ZASADY JEGO DZIA ANIA...21 3. PROCESOR...33 Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 1.1. Czym jest komputer i do czego s uøy?...13 1.2. Jakie komputery i kiedy zapoczπtkowa y rozwûj informatyki na úwiecie?...13 1.3. KtÛry komputer moøna

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki Budowa i działanie komputera I Dr inż. Dariusz Skibicki 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Piotr Fulmański

Wstęp do informatyki. Piotr Fulmański Wstęp do informatyki Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery.

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery. NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010 Magazyn informatyki œledczej Zmiany na rynku computer forenscic Hakerzy skazani Notowana na nowojorskiej gie³dzie Guidance Software za ponad 12 milionów dolarów

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I DZIAŁANIE KOMPUTERA

BUDOWA I DZIAŁANIE KOMPUTERA BUDOWA I DZIAŁANIE KOMPUTERA I Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Historia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo