STANDARD PFHR. Polskie Forum HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD PFHR. Polskie Forum HR"

Transkrypt

1 Polskie Forum HR STANDARD PFHR Treść Standardu PFHR została opracowana przez zespół przedstawicieli Polskiego Forum HR oraz firmy KEMA Quality Polska. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Standardu posiada Polskie Forum HR. Kontakt z biurem PFHR: al. Jana Pawła II

2 Spis treści: 1 WPROWADZENIE ZAKRES ZASTOSOWANIE TERMINY I DEFINICJE WYMAGANIA OGÓLNE Stosowanie standardu Wymagania dotyczące dokumentacji Nadzór nad dokumentami i zapisami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Polityka Zatrudnienia Tymczasowego Organizacja Odpowiedzialność i uprawnienia Poufność Przegląd zarządzania Świadomość i komunikacja NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ UŻYTKOWNIKIEM Analiza potrzeb i sprawdzenie pracodawcy użytkownika Zawieranie umowy Komunikacja i przekazywanie informacji REKRUTACJA I SELEKCJA Poszukiwanie kandydatów Przygotowanie ofert pracy pracowników tymczasowych Rejestracja kandydatów Rozmowy kwalifikacyjne i przekazanie informacji o warunkach świadczenia pracy Testy Wybór kandydatów Badania lekarskie Decyzja o zatrudnieniu i skierowanie do pracy ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO Zawarcie umowy Szkolenie Monitorowanie warunków pracy i reagowanie na sytuacje niestandardowe ROZLICZENIE CZASU PRACY I WYNAGRODZENIA Ewidencja czasu pracy Naliczanie wynagrodzeń Wypłata wynagrodzeń OBSŁUGA PRACOWNICZA Urlopy Bieżąca obsługa kadrowa Archiwizacja dokumentacji Prowadzenie akt osobowych Obsługa zobowiązań publicznoprawnych ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI DOSKONALENIE Badanie zadowolenia pracowników tymczasowych Działania korygujące i zapobiegawcze Załączniki A: Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych z 19

3 1 Wprowadzenie Zaleca się, aby przyjęcie Standardu Pracy Tymczasowej PFHR (dalej Standard PFHR ) było strategiczną decyzją danej organizacji. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania w APT spełniającego wymagania Standardu PFHR, zależne jest od zmieniających się potrzeb, poszczególnych celów, rodzaju i zakresu dostarczanych usług, zastosowanych procedur wewnętrznych oraz od wielkości i struktury organizacji. Nie jest celem Standardu PFHR ujednolicenie struktury systemów lub ujednolicenie dokumentacji. Standard PFHR stanowi zbiór wymagań dodatkowych obowiązujących łącznie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w Ustawie i musi być stosowany łącznie z Ustawą. Model systemu zarządzania APT, którego podstawą jest spełnienie wymagań Ustawy oraz Standardu PFHR w procesie rekrutacji pracowników tymczasowych i obsługi zatrudnienia tymczasowego jest oparty o zasadę PDCA znaną jako Planuj Wykonaj Sprawdź - Działaj. PDCA można po opisać następująco: Planuj: Wykonaj: Sprawdź: Działaj: ustal zasady, procesy, procedury i zapisy niezbędne do dostarczenia usług pracy tymczasowej zgodnie z ustawą i Standardem PFHR wdróż zasady, procesy, procedury i zapisy monitoruj stosowanie i zasady, procesów, procedur i zapisów na zgodność z wymaganiami ustawy i Standardu PFHR podejmij działania dotyczące doskonalenia 2 Zakres W niniejszym dokumencie wymieniono wymagania dotyczące systemu zarządzania APT, gdy APT: a) potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczenia usług pracy tymczasowej zgodnie z Ustawą i Standardem PFHR b) dąży do zwiększenia zadowolenia pracownika tymczasowego przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi doskonalenia. 3 Zastosowanie Wymagania podane w Standardzie PFHR są przeznaczone do stosowania przez wszystkie APT zrzeszone w Polskim Forum HR, bez względu na ich formę prawną, wielkość sprzedaży, zakres dostarczanych usług pracy tymczasowej oraz jednoczesne prowadzenie działalności innego rodzaju lub też jej nie prowadzenie. Niniejszy Standard PFHR mogą stosować inne APT, nie zrzeszone w PFHR, jak również jednostki kontrolujące w celu uzupełniającej weryfikacji zdolności APT do spełnienia wymagań formalnoprawnych i jakościowych w zakresie zapewniania usług pracy tymczasowej. 3 z 19

4 4 Terminy i definicje Termin Stosunek pracy Praca tymczasowa Pracownik tymczasowy Pracownik APT APT PFHR Pracodawca - użytkownik Umowa o pracę tymczasową Zleceniobiorca System zarządzania APT Ustawa Jednostki kontrolujące Definicja Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadania: a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę - użytkownika nie byłoby możliwe, lub c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika Pracownik APT nie będący pracownikiem tymczasowym Agencja Pracy Tymczasowej zatrudniająca pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pod warunkiem spełniania określonych prawem wymagań, a w szczególności: - praca nie jest świadczona w określonym miejscu i czasie - pod kierownictwem - brak obowiązku osobistego świadczenia pracy. Polskie Forum HR (dawniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) Pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Pracodawcą użytkownikiem jest podmiot na rzecz którego i pod którego kierownictwem wykonywana jest praca tymczasowa przez Pracownika tymczasowego. Umowa zawarta miedzy APT a pracownikiem tymczasowym na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Osoba fizyczna wykonująca pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej System organizowania, kierowania oraz nadzorowania działalności APT w odniesieniu do celów i wymagań związanych ze świadczeniem usług pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - akt prawny regulujący zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez APT oraz zasady kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy użytkownika. Jednostki uprawnione do przeprowadzania kontroli/audytu na mocy obowiązującego prawa lub na mocy zawartej z nimi umowy 4 z 19

5 5 Wymagania ogólne 5.1 Stosowanie standardu APT powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, monitorować i utrzymywać system zarządzania APT oraz ciągle doskonalić jego skuteczność zgodnie z wymaganiami niniejszego standardu oraz wymaganiami ustawy i kodeksu etycznego PFHR UWAGA 1 Standard PFHR stanowi zbiór wymagań dodatkowych obowiązujących łącznie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w Ustawie i musi być stosowany łącznie z Ustawą. Jeżeli APT zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek działania mającego wpływ na zgodność z wymaganiami Standardu PFHR, wówczas APT powinna zapewnić nadzór nad takimi działaniami. 5.2 Wymagania dotyczące dokumentacji UWAGA 1 Jeśli w niniejszym standardzie pojawia się termin udokumentowana procedura, oznacza to, że procedura ta jest ustanowiona, udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. UWAGA 2 Zakres dokumentacji może być różny w poszczególnych organizacjach w zależności od: - wielkości agencji i rodzaju prowadzonej działalności, - złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania, - i kompetencji personelu. UWAGA 3 Dokumentacja może mieć dowolną formę i dowolny rodzaj nośnika. Dokumentacja systemu zarządzania w APT powinna zawierać: a) kodeks PFHR lub własny kodeks zgodny z zapisami w kodeksie PFHR odpowiednio udokumentowany i zatwierdzony przez osoby zarządzające APT, b) szablony stosowanych umów z pracownikami tymczasowymi, c) dokumenty potrzebne agencji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów rekrutacji i obsługi pracowników tymczasowych ( w tym m.in.: opis lub procedura(y) rekrutacji/ nawiązania współpracy, wypłat wynagrodzeń, udzielania zwolnień, usprawiedliwiania nieobecności i obsługi pracowniczej, zakończenia współpracy, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę), d) zapisy wymagane postanowieniami niniejszego Standardu PFHR 5.3 Nadzór nad dokumentami i zapisami Uwaga 1 Zapis to: Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań zgodnie z obowiązującymi i opisanymi w dokumentach procedurami lub wymaganiami lub przyjętymi zasadami postępowania; nie podlega aktualizacji po jego sporządzeniu Dokumenty wymagane w systemie zarządzania APT powinny być nadzorowane w taki sposób, aby: a) dokumenty, zanim zostaną wydane, były zatwierdzone, pod kątem ich adekwatności do wymagań ustawy, Standardu PFHR, kodeksu etycznego PFHR oraz przyjętych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych danej APT, 5 z 19

6 b) wykonywany był okresowy przegląd dokumentów oraz ich aktualizacja, c) zidentyfikować zmiany i aktualny status zmian dokumentów, d) zapewnić dostęp do udokumentowanych procedur wszystkim pracownikom agencji zajmujących się obsługą pracy tymczasowej, e) zapewnić, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania, f) zapobiegać niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów. Zapisy należy ustanowić i utrzymywać w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami STP i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania APT. Należy ustanowić w agencji nadzór potrzebny do: identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi. 6 z 19

7 6 Odpowiedzialność kierownictwa 6.1 Polityka Zatrudnienia Tymczasowego APT zobowiązana jest przestrzegać zasady kodeksu etycznego PFHR i Standardu PFHR, których stosowanie zapewni nienaruszalność podstawowych praw pracowników tymczasowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz ciągłe podnoszenie jakości warunków w zakresie zatrudnienia tymczasowego. 6.2 Organizacja APT zobowiązana jest do zarejestrowana działalności w zakresie pracy tymczasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności uzyskać odpowiedni wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Osoby zarządzające APT powinny wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad właściwym procesem obsługi pracy tymczasowej. APT zobowiązana jest do określenia w sposób udokumentowany mierzalnych poziomów skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania działalności w zakresie pracy tymczasowej. APT zobowiązana jest do określenia w sposób udokumentowany zasad i metod oceny oraz raportowania do kierownictwa mierzalnych poziomów skuteczności w odniesieniu do przyjętych poziomów. Jeżeli zaplanowanie wyniki nie są osiągnięte, to w celu zapewnienia skuteczności należy podjąć działania korygujące. 6.3 Odpowiedzialność i uprawnienia APT zobowiązana jest do przygotowania struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem stanowisk zajmujących się obsługą zatrudnienia tymczasowego i określeniem zasad ich podległości służbowej. Osoby zarządzające APT powinny zapewnić, że odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie zatrudnienia tymczasowego są określone, udokumentowane i zakomunikowane wszystkim pracownikom APT, którzy wykonują czynności dotyczące obsługi pracy tymczasowej. 6.4 Poufność APT zobowiązana jest do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do Pracowników Tymczasowych; APT ma obowiązek zapewnić, że informacje o charakterze osobowym podane do wiadomości APT w ramach procedury rekrutacyjnej oraz informacje uzyskane i gromadzone w procesie obsługi pracowników tymczasowych będą chronione i nie będą wykorzystywane do innych celów niż związane z zatrudnieniem tymczasowym/ i stałym, zgodnie z treścią odpowiednich oświadczeń / zgód na przetwarzanie danych osobowych. Uwaga 1 Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które: a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia umowy z pracownikiem tymczasowym; b) są znane z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy; 7 z 19

8 Uwaga 2 Zobowiązanie określone nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom. 6.5 Przegląd zarządzania Osoby zarządzające APT zobowiązane są dokonywać okresowo, nie rzadziej niż co 12 miesięcy przeglądów zarządzania w celu zapewnienia stałej przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania APT zgodnego ze Standardem PFHR i Ustawą. Przeglądem zarządzania należy objąć ocenę potrzeby zmian i możliwości doskonalenia na podstawie następujących informacji: a) Wyników oceny zadowolenia pracowników tymczasowych b) Wyników oceny poziomów skuteczności c) Wyników oceny wewnętrznej zgodności ze Standardem PFHR d) Wniosków z załatwiania skarg i reklamacji e) Wyników kontroli jednostek kontrolujących f) Zmian przepisów prawnych g) Wniosków doskonalących Wyniki przeglądu zarządzania powinny być udokumentowane w postaci raportu i zawierać zatwierdzony przez osoby zarządzające APT plan działań doskonalących z określeniem: celów, zadań, osób odpowiedzialnych, terminów oraz zasobów potrzebnych do realizacji. 6.6 Świadomość i komunikacja Polityka w zakresie świadczenia usług zatrudnienia tymczasowego oraz wyniki przeglądu zarządzania muszą być w sposób zrozumiały zakomunikowane oraz wdrożone w APT na wszystkich poziomach działalności APT. 8 z 19

9 7 Nawiązywanie współpracy z pracodawcą użytkownikiem 7.1 Analiza potrzeb i sprawdzenie pracodawcy użytkownika APT w ramach procesu pozyskiwania pracodawców użytkowników zobowiązana jest do poinformowania potencjalnego pracodawcy użytkownika o wymaganiach i obowiązkach odnoszących się do korzystania z pracowników tymczasowych wynikających z Ustawy. APT zobowiązana jest uzyskać od pracodawcy użytkownika pisemne oświadczenie w tej sprawie. 7.2 Zawieranie umowy APT zobowiązana jest zawrzeć z Pracodawcą użytkownikiem umowę o współpracy przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym Umowa o współpracy musi być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony oraz zawierać następujące informacje: a) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu b) kwalifikacje niezbędne do jej wykonywania, c) przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, d) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, e) miejsce wykonywania pracy tymczasowej, f) zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, g) zasady dotyczące przekazywania informacji o: wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określone w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy ewidencji czasu pracy i terminów jej przekazywania terminie i okolicznościach zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia wypadkowego h) zasady równego traktowania pracownika tymczasowego wynikające z zapisów ustawy, i) zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników tymczasowych j) załącznikiem do umowy powinna być: informacja od pracodawcy użytkownika o zasadach wynagradzania i warunkach pracy na stanowiskach powierzanych pracownikom tymczasowym oraz opis warunków, w jakich będzie pracował pracownik tymczasowy. 7.3 Komunikacja i przekazywanie informacji APT zobowiązana jest przed przystąpieniem do realizacji umowy o współpracy określić i wdrożyć skuteczne zasady komunikacji z pracodawcą użytkownikiem dotyczące: a) terminów i osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych (koordynatorów) b) formy przekazywania informacji i kanały komunikacji c) realizowania zamówień na usługi pracy tymczasowej, łącznie ze zmianami, d) informacji zwrotnej, w tym dotyczącej skarg/reklamacji. 9 z 19

10 8 Rekrutacja i selekcja 8.1 Poszukiwanie kandydatów APT zobowiązana jest traktować zarówno kandydatów do pracy tymczasowej, jak i pracowników tymczasowych z godnością i szacunkiem, jak również zapewnić im równy dostęp do możliwości zatrudnienia w oparciu o kwalifikacje zawodowe, niezależnie od rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, wieku, wyznania, religii, przekonań politycznych, przynależności związkowej i orientacji seksualnej. APT zobowiązana jest prowadzić komunikację marketingową (oferty pracy, broszury, strona internetowa) w sposób przejrzysty i zgodny z kodeksem etycznym PFHR. APT zobowiązana jest udzielać każdemu potencjalnemu kandydatowi do pracy tymczasowej pełni informacji na temat podstawowych zasad i cech charakterystycznych dla takiego zatrudnienia. APT zobowiązana jest w swoich ofertach umieszczać określenie oferta pracy tymczasowej i numeru certyfikatu. Agencja zobowiązana jest poinformować potencjalnych kandydatów o sposobie składania aplikacji i wymaganych dokumentach. APT zobowiązana jest posiadać i stosować w praktyce zasady prowadzenia rekrutacji pracowników tymczasowych. APT jest zobowiązana pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy oraz je przechowywać, przetwarzać i udostępniać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 8.2 Przygotowanie ofert pracy pracowników tymczasowych APT zobowiązana jest do tworzenia ofert pracy tymczasowej pod konkretne zapotrzebowanie na zatrudnienie tymczasowe lub traktować zamówienie otrzymane od pracodawcy użytkownika jako ofertę pracy, o ile zawiera ono zbiór kompletnych i poprawnie opisanych wymagań wobec kandydata do pracy, jak również warunki pracy i zatrudnienia takiej osoby. APT zobowiązana jest po zapoznaniu się z warunkami zatrudnienia, przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, podjąć decyzję o rodzaju umowy, która będzie miała zastosowanie do konkretnego stanowiska pracy tymczasowej. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. APT określi na piśmie kryteria i przesłanki do zastosowania umowy cywilnoprawnej oraz wskażę osoby uprawnione do podejmowania decyzji w tym zakresie. APT przeszkoli swój personel zajmujący się zawieraniem umów i kierowaniem pracowników tymczasowych z zagadnień dotyczących przesłanek dla zastosowania zatrudnienia w formie cywilnoprawnej oraz pracowniczego w celu właściwej oceny warunków zatrudnienia i dokonania odpowiedniej rekomendacji. Oferty zatrudnienia muszą być przygotowane pisemnie na podstawie informacji uzyskanych od pracodawcy użytkownika, w szczególności odnośnie zasad wynagradzania i warunkach pracy na stanowiskach powierzanych pracownikom tymczasowym. Oferty będą każdorazowo aktualizowane, jeżeli pracodawca użytkownik dokonał zmiany lub aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia APT zobowiązuje się prowadzić proces rekrutacji oraz zawrzeć umowę z pracownikiem tymczasowym zgodnie z przygotowana pisemną ofertą 10 z 19

11 8.3 Rejestracja kandydatów APT w posiadanej bazie kandydatów dokonuje wyszukania profili kandydatów odpowiadających wymaganiom i przedstawia im ofertę zatrudnienia. 8.4 Rozmowy kwalifikacyjne i przekazanie informacji o warunkach świadczenia pracy APT zobowiązana jest do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i przedstawienia im pełnej informacji na temat warunków zatrudnienia zgodnie z pisemną ofertą. APT zobowiązana jest do odpowiedniej organizacji rozmów kwalifikacyjnych, aby zapewnić: a) osoby kompetentne do przeprowadzania rekrutacji, b) treść i przebieg rozmowy zgodny z ofertą, c) miejsce rozmów d) rejestrowanie wyników rozmów i e) ewentualne raportowanie ich Pracodawcy użytkownikowi. APT zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej informacji dotyczących zasad pracy tymczasowej w celu uświadamiania i informowania kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej, jak i tych już zatrudnionych pracowników tymczasowych. APT zobowiązana jest przygotować taką informację w formie regulaminu lub broszury uwzględniając następujący zakres informacji: a) trójstronny charakter pracy, b) limit okresu zatrudnienia, c) podstawy prawne, d) brak umów na czas nieokreślony, e) informacja o ustawowej możliwości rezygnacji z pracownika tymczasowego, f) informacja, na temat obowiązków agencji, jako formalnego pracodawcy (czyli m.in. wypłaty wynagrodzeń, przygotowywania umów, świadectw pracy, wniosków urlopowych, zwolnień lekarskich, nieobecności, rezygnacji z pracy oraz wszelkich zagadnień, problemów czy nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem). Przedstawiając ofertę zatrudnienia APT zobowiązana jest do podania informacji charakteryzujących pracodawcę użytkownika i poinformować kandydata o warunkach pracy z uwzględnieniem informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.5 Testy Jeżeli pracodawca użytkownik lub APT wyraża potrzebę przeprowadzenia testu kandydatom, APT zobowiązana jest przekazać tę informację kandydatom. APT zobowiązana jest poinformować kandydata o obowiązującej procedurze, ale nie może zmusić go do poddania się testom. W takiej sytuacji, kandydat zostanie poinformowany, że odmowa udziału w procedurze jest równoznaczna z odrzuceniem z dalszej części procesu rekrutacji. Jeżeli APT wyraża potrzebę przeprowadzenia testów kandydatom, to zobowiązana jest określić kryteria podejmowania takich decyzji i osoby uprawnione. Uprawnienia takie powinny być zawarte w zakresie obowiązków osoby prowadzącej rekrutację. Testy przeprowadzone w ramach rekrutacji, muszą mieć jasny cel oraz być przeprowadzone w sposób niezależny od pozostałych działań rekrutacyjnych. Kandydat ma prawo do otrzymania informacji zwrotnej na temat wyników testów, jakim został poddany. Wyniki przeprowadzonych testów powinny być przechowywane na takich samych zasadach jak inne dokumenty kandydata (CV, aplikacje). 11 z 19

12 8.6 Wybór kandydatów APT zobowiązana jest w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż zapotrzebowanie opracować kryteria wyboru kandydatów. Kryteria wyboru kandydatów pod konkretne zatrudnienie powinny uwzględniać wymagania pracodawcy użytkownika. Kandydat powinien otrzymać od APT informację zwrotną dotyczącą akceptacji lub odrzuceniu jego kandydatury w danym procesie rekrutacyjnym, nie wyłączając sytuacji gdy APT nie otrzyma uzasadnienia decyzji o wyborze od PU. 8.7 Badania lekarskie APT zobowiązana jest zadbać o to, aby kandydat przeszedł odpowiednie dla danego rodzaju pracy profilaktyczne badania medycyny pracy. W tym celu wszystkim kandydatom spełniającym wymagania pracodawcy użytkownika wystawiane jest skierowanie na badania lekarskie, chyba, że strony umówią się, że przeprowadzenie badań lekarskich będzie po stronie pracodawcy użytkownika. Skierowanie lekarskie powinno być wystawione na podstawie otrzymanej od Pracodawcy użytkownika informacji o warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniać potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia oraz występujące na stanowisku pracy ryzyko zawodowe Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione na piśmie i przechowywane w aktach osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.8 Decyzja o zatrudnieniu i skierowanie do pracy W przypadku, gdy APT na etapie prowadzonej procedury selekcyjnej podejmuje samodzielnie lub na żądanie pracodawcy użytkownika decyzję, że kandydat uczestniczący w procesie rekrutacji na stanowisko zamówione przez pracodawcę użytkownika nie kwalifikuje się, kandydatowi przysługuje prawo do otrzymania w odpowiednim okresie uzasadnienia odrzucenia przez agencję jego kandydatury. APT po wybraniu kandydata zobowiązana jest przekazać mu informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy tymczasowej z uwzględnieniem informacji szczegółowych umożliwiających kandydatowi stawienie się u Pracodawcy użytkownika i podjęcie pracy. Zakres przekazanych informacji musi zawierać co najmniej: a) Nazwę pracodawcy użytkownika i adres miejsca, w którym będzie świadczona praca tymczasowa b) Datę i godzinę rozpoczęcia pracy c) Imię i Nazwisko osoby, do której należy się zgłosić d) Imię i Nazwisko konsultanta agencji odpowiedzialnego za współpracę z danym pracodawcą użytkownikiem. e) Telefon kontaktowy do konsultanta agencji Wskazane jest, by informacja taka miała formę pisemną (skierowanie do pracy). Skierowanie nie jest wymagane w przypadku kontynuacji zatrudnienia (kolejnej umowy) u tego samego pracodawcy użytkownika lub gdy na miejsce pracy wprowadza pracownika tymczasowego osoba wyznaczona przez APT. 12 z 19

13 9 Zatrudnienie pracownika tymczasowego 9.1 Zawarcie umowy APT zobowiązana jest zawrzeć umowę z pracownikiem tymczasowym przed rozpoczęciem pracy tymczasowej, a w przypadkach gdy jest to niemożliwe, po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w drugim dniu jej wykonywania. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony. Umowa musi zawierać następujące informacje: a) rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) b) datę zawarcia umowy c) nazwę pracodawcy użytkownika d) okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika e) wymiar czasu pracy f) stanowisko pracy lub rodzaj pracy g) miejsce wykonywania pracy h) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacenia tego wynagrodzenia przez agencję i) okres wypowiedzenia. APT zobowiązana jest przestrzegać terminów wypowiedzenia umów o prace. Obowiązuje trzydniowe wypowiedzenie, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nie przekraczający 2 tygodni oraz jednotygodniowe wypowiedzenie (biegnące od soboty do soboty), gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie. Dla umów cywilnoprawnych może mieć zastosowanie okres wypowiedzenia określony przez strony w umowie. 9.2 Szkolenie APT nie jest zobowiązana do zapewnienia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, taka odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy użytkownika. APT zobowiązana jest przechowywać w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia bhp i oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z obowiązującymi warunkami pracy i regulaminem pracy. Szkolenia takie muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnione do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami. 9.3 Monitorowanie warunków pracy i reagowanie na sytuacje niestandardowe APT zobowiązana jest do monitorowania informacji dotyczących rzeczywistych warunków pracy w jakich są zatrudnieni pracownicy tymczasowi. W przypadku, gdy do APT docierają informacje o nie przestrzeganiu przez pracodawcę użytkownika wcześniej deklarowanych w umowie warunków zatrudnienia, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, APT zobowiązana jest podejmować działania interwencyjne. Wszelkie działania interwencyjne i wyjaśnienia prowadzone przez APT powinny być udokumentowane. W sytuacji nastąpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia wypadkowego, w którym uczestniczył pracownik tymczasowy, APT zobowiązana jest uzyskać od pracodawcy użytkownika pisemne wyjaśnienia dotyczące okoliczności wypadku lub zdarzenia 13 z 19

14 wypadkowego w formie protokołu, w trybie i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Każdy wypadek przy pracy z udziałem pracownika tymczasowego powinien być wyjaśniony, a dokumentacja powinna być przechowywana. APT zobowiązana jest przeanalizować okoliczności i przyczyny wypadku i podjąć decyzje w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem, o działaniach, które mogłyby w przyszłości skuteczniej zapobiegać podobnym zdarzeniom. APT zobowiązana jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy, rejestr wypadków w drodze do/z pracy, rejestr występowania chorób zawodowych, uwzględniający zdarzenia dotyczące pracowników agencji i pracowników tymczasowych 14 z 19

15 10 Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia 10.1 Ewidencja czasu pracy Agencja zobowiązana jest uzyskiwać od pracodawcy użytkownika, z wyprzedzeniem, pozwalającym na prawidłowe obliczenie wysokości wynagrodzenia i jego wypłacenie, kartę ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego pracownika tymczasowego, w formie uzgodnionej z pracodawcą użytkownikiem. Karta ewidencji czasu pracy obejmuje: a) Pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, b) Dyżury, c) Urlopy, d) Zwolnienia od pracy, e) Inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. f) w stosunku do pracowników młodocianych - czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Na żądanie pracownika APT zobowiązana jest do udostępnienia kart ewidencji czasu pracy i udzielenia wyjaśnień dotyczących tej ewidencji Naliczanie wynagrodzeń Agencja zobowiązana jest do prawidłowego ustalenia i naliczenia wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą w oparciu o ewidencję czasu pracy, umowę zawartą z pracownikiem tymczasowym, oraz wszelkie inne regulacje obowiązujące w przedsiębiorstwie pracodawcy użytkownika i mające zastosowanie dla zapewnienia równego traktowania pracowników tymczasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli APT nie otrzymała, w uzgodnionym z pracodawcą użytkownikiem w umowie terminie, ewidencji czasu pracy zobowiązana jest do naliczenia wynagrodzenia zgodnie z umową zawartą z pracownikiem tymczasowym w wysokości odpowiadającej przewidzianemu w umowie okresowi zatrudnienia i wymiarowi czasu pracy Wypłata wynagrodzeń APT zobowiązana jest terminowo wypłacać wynagrodzenie, które ma być do dyspozycji pracownika tymczasowego lub zleceniobiorcy w terminie ustalonym w zawartej z nim umowie. Na żądanie pracownika APT ma obowiązek wystawić dokument (RMUA) zawierający informację o wysokości wynagrodzenia i wysokości składek odprowadzonych do ZUS. Na żądanie pracownika tymczasowego APT zobowiązana jest udostępnić dokument (np. pasek wypłaty) potwierdzający wysokość wynagrodzenia faktycznie wypłaconego wraz z wyszczególnieniem poszczególnych jego składników. 15 z 19

16 11 Obsługa pracownicza 11.1 Urlopy Wymiar urlopu jest uzależniony od czasu pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników i wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w tej dyspozycji. APT w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, zobowiązana jest do wypłacenia pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu pieniężnego. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 m-cy lub więcej, pracownik tymczasowy ma prawo do wykorzystania tego urlopu wypoczynkowego w naturze. W takim przypadku stosuje się także przepis uprawniający do skorzystania z prawa do urlopu na żądanie po miesiącu wykonywania pracy tymczasowej. Jeśli.pracownik wykonuje pracę tymczasową na podstawie umów krótszych niż 6 miesięcy, prawo do urlopu na żądanie nabywa po przepracowaniu łącznie 6 miesięcy. Zasady oraz tryb udzielenia urlopów pracownikom tymczasowym powinny zostać ustalone pomiędzy APT i pracodawcą użytkownikiem na piśmie i powinny być podane do wiadomości pracownikom tymczasowym Bieżąca obsługa kadrowa APT zobowiązana jest dostarczać na żądanie pracownika tymczasowego wszelkie zaświadczenia o uzyskanych dochodach i odprowadzonych składkach. APT wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. APT obowiązana jest wydać świadectwo pracy w dniu upływu 12 miesięcznego terminu zatrudnienia. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy APT obowiązana jest wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie świadectwa pracy we wcześniej wskazanych terminach nie jest możliwe, APT, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy. Pracownik Tymczasowy jest uprawniony do zażądania od APT wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, obejmującego okres zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łączny okres zatrudnienia wynikający z kolejnych umów o pracę. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, APT, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, jest obowiązana przesłać albo doręczyć świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy. APT zobowiązana jest do wystawiania stosownych zaświadczeń na piśmie w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika 11.3 Archiwizacja dokumentacji 16 z 19

17 APT zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników tymczasowych i ich obsługi. Wymagane dokumenty, które muszą być przechowywane przez agencję: a) Akta osobowe b) Karty ewidencji czasu pracy c) Listy płac d) Rejestr wypadków e) Dokumentacja powypadkowa f) Raporty RCA, RSA g) Rejestr skarg, reklamacji h) Protokoły skarg, reklamacji i) Dokumentacja związana z chorobami (np. Karta zasiłkowa, Rejestr zwolnień lekarskich itp.) Jeżeli APT prowadzi własne archiwum, to zobowiązana jest zapewnić odpowiednie warunki przechowywania dokumentów i nadzorować je zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.4. Jeżeli APT zleca na zewnątrz prowadzenie archiwum, to jest zobowiązana do określenia i stosowania odpowiedniego nadzoru nad dostawcą zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie Prowadzenie akt osobowych APT zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych pracowników tymczasowych zgodnie z wymaganiami prawnymi kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Obsługa zobowiązań publicznoprawnych APT zobowiązana jest terminowo i poprawnie naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Terminowo dostarczać roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach. 17 z 19

18 12 Rozpatrywanie skarg i reklamacji APT zobowiązana jest określić i stosować udokumentowaną procedurę rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez pracowników tymczasowych oraz skarg i reklamacji zgłaszanych przez Pracodawców użytkowników. Udokumentowana procedura powinna obejmować następujące działania: a) rejestrowanie skarg/reklamacji, b) rozpatrywanie skarg/reklamacji i podejmowanie decyzji co do zasadności skargi/reklamacji c) podejmowanie decyzji co do potrzeby wprowadzenia działań naprawczych w związku z uznaniem skargi/reklamacji, d) przekazywanie odpowiedzi na skargę/reklamację w formie pisemnej e) czas od momentu zgłoszenia skargi/reklamacji do doręczenie odpowiedzi na skargę powinien być nie dłuższy niż 14 dni roboczych dla standardowych przypadków. f) nie rzadziej, niż co 12 miesięcy dokonywać analizy przyczyn skarg/reklamacji sporządzać raport z analizy i przekazywać kierownictwu agencji. Udokumentowana procedura powinna także przewidywać możliwość złożenia skargi w PFHR w przypadku braku porozumienia pomiędzy stroną składającą skargę a APT należącą do PFHR. W przypadku, gdy bezpośrednio pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik lub zainteresowana osoba trzecia, która zgłosiła skarg/reklamację w APT i nie otrzymała odpowiedzi, lub otrzymała niezadowalającą odpowiedź, jest możliwe odwołanie się do PFHR. 18 z 19

19 13 Doskonalenie 13.1 Badanie zadowolenia pracowników tymczasowych APT zobowiązana jest przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy badanie zadowolenia pracowników tymczasowego oraz badanie zadowolenia pracodawców użytkowników w celu subiektywnej oceny co do tego, czy spełnione są ich oczekiwania. Należy określić metody przeprowadzania badań, uzyskiwania i wykorzystywania informacji zwrotnych potrzebnych do doskonalenia systemu zarządzania agencji. Wyniki badania zadowolenia pracowników tymczasowych i wyniki badania zadowolenia Pracodawców użytkowników powinny być udokumentowane w postaci raportu i zawierać: a) Cel badania b) Metodę badania i stosowane formularze c) Określenie liczby pracowników objętych badaniem d) Określenie liczby pracodawców użytkowników objętych badaniem e) Określenie otrzymanego poziomu zwrotności ankiet f) Wyniki ocen Raport oraz wnioski i zalecenia co do potrzeby i możliwości podjęcia działań doskonalących powinny być poddane przeglądowi przez osoby zarządzające APT podczas przeglądu jakościowego wraz z podjęciem decyzji co do ich realizacji. UWAGA 1 Powszechnie stosowanymi metodami, które mogą mieć zastosowanie do badania zadowolenia pracownika tymczasowego i badania zadowolenia pracodawców użytkowników są: badanie ankietowe, wywiad indywidualny, wywiad grupowy, ocena pracownicza UWAGA 2 W ramach prowadzonych badań zadowolenia zaleca się wykorzystanie informacji z analizy skarg i reklamacji Działania korygujące i zapobiegawcze APT powinna podjąć działania eliminujące przyczyny niezgodności lub potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu. Działania korygujące i zapobiegawcze powinny być dostosowane do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności. Udokumentowana procedura podejmowania działań korygujących powinna określać: a) sposób zgłaszania niezgodności lub potencjalnych niezgodności, b) ustalania przyczyn niezgodności lub potencjalnych niezgodności, c) podjęcie działań korygujących, d) ustalanie i wdrażanie niezbędnych działań powodujących, że niezgodności nie wystąpią ponownie, e) przeprowadzenie oceny skuteczności i utrzymywanie zapisów wyników podjętych działań, f) przeglądu podjętych działań korygujących i zapobiegawczych. 19 z 19

20 Załączniki A: Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz ze zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 99 poz ze zm.) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, Poz. 1366) 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1770) 5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji(dz. U. Nr 79, poz. 550) 6. Kodeks pracy (Dz.U Nr 24 poz. 141, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwana ustawą o ZUS, (Dz. U. Nr 137, poz. 887) 8. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana ustawą zasiłkową (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana ustawa zdrowotną, (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ustawą o pdof. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) 11. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997r (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 12. Ustawa o PIP z 13 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589) 20 z 19

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 166 poz z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 166 poz z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608 U S T AWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 360, z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Etycznego

Kodeks Postępowania Etycznego Kodeks Postępowania Etycznego Zasady ogólne 1. Kodeks reguluje zasady świadczenia usług przez Agencje Pracy Tymczasowej zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej Związku Pracodawców (zwanym dalej Związkiem

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY. adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI

ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY. adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI DEFINICJE STARE BRZMIENIE Art. 2 [Objaśnienia] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) pracodawca użytkownik - pracodawcę lub podmiot niebędący

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. U031608 1 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 658 i 962) Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 1 6) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych finding people who click Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Czerwiec 2017 2 Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza www.pip.gov.pl Dokumentacja osobowa Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Na dokumentację

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 51,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY JAKO PRACODAWCY

OBOWIĄZKI LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY JAKO PRACODAWCY OBOWIĄZKI LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY JAKO PRACODAWCY I. Z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika podmiot, który staje się pracodawcą zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH - akta osobowe pracownika Każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić akta osobowe zatrudnionych przez siebie pracowników. W aktach tych powinny znajdować się druki potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 28 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 28 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 czerwca 2016 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz

Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz Wałbrzych, 9 lutego 2017r. Podstawy prawne: 1. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst pierwotny: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 1 z 8 2012-08-21 12:51 Dz.U.1996.62.286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017

Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017 Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017 ZMIANY DLA AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ Podstawa Zatrudnienia APT od 01.06.2017 może stosować dwie formy zatrudnienia umowa o

Bardziej szczegółowo