STANDARD PFHR. Polskie Forum HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD PFHR. Polskie Forum HR"

Transkrypt

1 Polskie Forum HR STANDARD PFHR Treść Standardu PFHR została opracowana przez zespół przedstawicieli Polskiego Forum HR oraz firmy KEMA Quality Polska. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Standardu posiada Polskie Forum HR. Kontakt z biurem PFHR: al. Jana Pawła II

2 Spis treści: 1 WPROWADZENIE ZAKRES ZASTOSOWANIE TERMINY I DEFINICJE WYMAGANIA OGÓLNE Stosowanie standardu Wymagania dotyczące dokumentacji Nadzór nad dokumentami i zapisami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Polityka Zatrudnienia Tymczasowego Organizacja Odpowiedzialność i uprawnienia Poufność Przegląd zarządzania Świadomość i komunikacja NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ UŻYTKOWNIKIEM Analiza potrzeb i sprawdzenie pracodawcy użytkownika Zawieranie umowy Komunikacja i przekazywanie informacji REKRUTACJA I SELEKCJA Poszukiwanie kandydatów Przygotowanie ofert pracy pracowników tymczasowych Rejestracja kandydatów Rozmowy kwalifikacyjne i przekazanie informacji o warunkach świadczenia pracy Testy Wybór kandydatów Badania lekarskie Decyzja o zatrudnieniu i skierowanie do pracy ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO Zawarcie umowy Szkolenie Monitorowanie warunków pracy i reagowanie na sytuacje niestandardowe ROZLICZENIE CZASU PRACY I WYNAGRODZENIA Ewidencja czasu pracy Naliczanie wynagrodzeń Wypłata wynagrodzeń OBSŁUGA PRACOWNICZA Urlopy Bieżąca obsługa kadrowa Archiwizacja dokumentacji Prowadzenie akt osobowych Obsługa zobowiązań publicznoprawnych ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI DOSKONALENIE Badanie zadowolenia pracowników tymczasowych Działania korygujące i zapobiegawcze Załączniki A: Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych z 19

3 1 Wprowadzenie Zaleca się, aby przyjęcie Standardu Pracy Tymczasowej PFHR (dalej Standard PFHR ) było strategiczną decyzją danej organizacji. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania w APT spełniającego wymagania Standardu PFHR, zależne jest od zmieniających się potrzeb, poszczególnych celów, rodzaju i zakresu dostarczanych usług, zastosowanych procedur wewnętrznych oraz od wielkości i struktury organizacji. Nie jest celem Standardu PFHR ujednolicenie struktury systemów lub ujednolicenie dokumentacji. Standard PFHR stanowi zbiór wymagań dodatkowych obowiązujących łącznie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w Ustawie i musi być stosowany łącznie z Ustawą. Model systemu zarządzania APT, którego podstawą jest spełnienie wymagań Ustawy oraz Standardu PFHR w procesie rekrutacji pracowników tymczasowych i obsługi zatrudnienia tymczasowego jest oparty o zasadę PDCA znaną jako Planuj Wykonaj Sprawdź - Działaj. PDCA można po opisać następująco: Planuj: Wykonaj: Sprawdź: Działaj: ustal zasady, procesy, procedury i zapisy niezbędne do dostarczenia usług pracy tymczasowej zgodnie z ustawą i Standardem PFHR wdróż zasady, procesy, procedury i zapisy monitoruj stosowanie i zasady, procesów, procedur i zapisów na zgodność z wymaganiami ustawy i Standardu PFHR podejmij działania dotyczące doskonalenia 2 Zakres W niniejszym dokumencie wymieniono wymagania dotyczące systemu zarządzania APT, gdy APT: a) potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczenia usług pracy tymczasowej zgodnie z Ustawą i Standardem PFHR b) dąży do zwiększenia zadowolenia pracownika tymczasowego przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi doskonalenia. 3 Zastosowanie Wymagania podane w Standardzie PFHR są przeznaczone do stosowania przez wszystkie APT zrzeszone w Polskim Forum HR, bez względu na ich formę prawną, wielkość sprzedaży, zakres dostarczanych usług pracy tymczasowej oraz jednoczesne prowadzenie działalności innego rodzaju lub też jej nie prowadzenie. Niniejszy Standard PFHR mogą stosować inne APT, nie zrzeszone w PFHR, jak również jednostki kontrolujące w celu uzupełniającej weryfikacji zdolności APT do spełnienia wymagań formalnoprawnych i jakościowych w zakresie zapewniania usług pracy tymczasowej. 3 z 19

4 4 Terminy i definicje Termin Stosunek pracy Praca tymczasowa Pracownik tymczasowy Pracownik APT APT PFHR Pracodawca - użytkownik Umowa o pracę tymczasową Zleceniobiorca System zarządzania APT Ustawa Jednostki kontrolujące Definicja Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadania: a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę - użytkownika nie byłoby możliwe, lub c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika Pracownik APT nie będący pracownikiem tymczasowym Agencja Pracy Tymczasowej zatrudniająca pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pod warunkiem spełniania określonych prawem wymagań, a w szczególności: - praca nie jest świadczona w określonym miejscu i czasie - pod kierownictwem - brak obowiązku osobistego świadczenia pracy. Polskie Forum HR (dawniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) Pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Pracodawcą użytkownikiem jest podmiot na rzecz którego i pod którego kierownictwem wykonywana jest praca tymczasowa przez Pracownika tymczasowego. Umowa zawarta miedzy APT a pracownikiem tymczasowym na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Osoba fizyczna wykonująca pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej System organizowania, kierowania oraz nadzorowania działalności APT w odniesieniu do celów i wymagań związanych ze świadczeniem usług pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - akt prawny regulujący zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez APT oraz zasady kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy użytkownika. Jednostki uprawnione do przeprowadzania kontroli/audytu na mocy obowiązującego prawa lub na mocy zawartej z nimi umowy 4 z 19

5 5 Wymagania ogólne 5.1 Stosowanie standardu APT powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, monitorować i utrzymywać system zarządzania APT oraz ciągle doskonalić jego skuteczność zgodnie z wymaganiami niniejszego standardu oraz wymaganiami ustawy i kodeksu etycznego PFHR UWAGA 1 Standard PFHR stanowi zbiór wymagań dodatkowych obowiązujących łącznie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w Ustawie i musi być stosowany łącznie z Ustawą. Jeżeli APT zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek działania mającego wpływ na zgodność z wymaganiami Standardu PFHR, wówczas APT powinna zapewnić nadzór nad takimi działaniami. 5.2 Wymagania dotyczące dokumentacji UWAGA 1 Jeśli w niniejszym standardzie pojawia się termin udokumentowana procedura, oznacza to, że procedura ta jest ustanowiona, udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. UWAGA 2 Zakres dokumentacji może być różny w poszczególnych organizacjach w zależności od: - wielkości agencji i rodzaju prowadzonej działalności, - złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania, - i kompetencji personelu. UWAGA 3 Dokumentacja może mieć dowolną formę i dowolny rodzaj nośnika. Dokumentacja systemu zarządzania w APT powinna zawierać: a) kodeks PFHR lub własny kodeks zgodny z zapisami w kodeksie PFHR odpowiednio udokumentowany i zatwierdzony przez osoby zarządzające APT, b) szablony stosowanych umów z pracownikami tymczasowymi, c) dokumenty potrzebne agencji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów rekrutacji i obsługi pracowników tymczasowych ( w tym m.in.: opis lub procedura(y) rekrutacji/ nawiązania współpracy, wypłat wynagrodzeń, udzielania zwolnień, usprawiedliwiania nieobecności i obsługi pracowniczej, zakończenia współpracy, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę), d) zapisy wymagane postanowieniami niniejszego Standardu PFHR 5.3 Nadzór nad dokumentami i zapisami Uwaga 1 Zapis to: Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań zgodnie z obowiązującymi i opisanymi w dokumentach procedurami lub wymaganiami lub przyjętymi zasadami postępowania; nie podlega aktualizacji po jego sporządzeniu Dokumenty wymagane w systemie zarządzania APT powinny być nadzorowane w taki sposób, aby: a) dokumenty, zanim zostaną wydane, były zatwierdzone, pod kątem ich adekwatności do wymagań ustawy, Standardu PFHR, kodeksu etycznego PFHR oraz przyjętych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych danej APT, 5 z 19

6 b) wykonywany był okresowy przegląd dokumentów oraz ich aktualizacja, c) zidentyfikować zmiany i aktualny status zmian dokumentów, d) zapewnić dostęp do udokumentowanych procedur wszystkim pracownikom agencji zajmujących się obsługą pracy tymczasowej, e) zapewnić, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania, f) zapobiegać niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów. Zapisy należy ustanowić i utrzymywać w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami STP i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania APT. Należy ustanowić w agencji nadzór potrzebny do: identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi. 6 z 19

7 6 Odpowiedzialność kierownictwa 6.1 Polityka Zatrudnienia Tymczasowego APT zobowiązana jest przestrzegać zasady kodeksu etycznego PFHR i Standardu PFHR, których stosowanie zapewni nienaruszalność podstawowych praw pracowników tymczasowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz ciągłe podnoszenie jakości warunków w zakresie zatrudnienia tymczasowego. 6.2 Organizacja APT zobowiązana jest do zarejestrowana działalności w zakresie pracy tymczasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności uzyskać odpowiedni wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Osoby zarządzające APT powinny wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad właściwym procesem obsługi pracy tymczasowej. APT zobowiązana jest do określenia w sposób udokumentowany mierzalnych poziomów skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania działalności w zakresie pracy tymczasowej. APT zobowiązana jest do określenia w sposób udokumentowany zasad i metod oceny oraz raportowania do kierownictwa mierzalnych poziomów skuteczności w odniesieniu do przyjętych poziomów. Jeżeli zaplanowanie wyniki nie są osiągnięte, to w celu zapewnienia skuteczności należy podjąć działania korygujące. 6.3 Odpowiedzialność i uprawnienia APT zobowiązana jest do przygotowania struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem stanowisk zajmujących się obsługą zatrudnienia tymczasowego i określeniem zasad ich podległości służbowej. Osoby zarządzające APT powinny zapewnić, że odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie zatrudnienia tymczasowego są określone, udokumentowane i zakomunikowane wszystkim pracownikom APT, którzy wykonują czynności dotyczące obsługi pracy tymczasowej. 6.4 Poufność APT zobowiązana jest do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do Pracowników Tymczasowych; APT ma obowiązek zapewnić, że informacje o charakterze osobowym podane do wiadomości APT w ramach procedury rekrutacyjnej oraz informacje uzyskane i gromadzone w procesie obsługi pracowników tymczasowych będą chronione i nie będą wykorzystywane do innych celów niż związane z zatrudnieniem tymczasowym/ i stałym, zgodnie z treścią odpowiednich oświadczeń / zgód na przetwarzanie danych osobowych. Uwaga 1 Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które: a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia umowy z pracownikiem tymczasowym; b) są znane z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy; 7 z 19

8 Uwaga 2 Zobowiązanie określone nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom. 6.5 Przegląd zarządzania Osoby zarządzające APT zobowiązane są dokonywać okresowo, nie rzadziej niż co 12 miesięcy przeglądów zarządzania w celu zapewnienia stałej przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania APT zgodnego ze Standardem PFHR i Ustawą. Przeglądem zarządzania należy objąć ocenę potrzeby zmian i możliwości doskonalenia na podstawie następujących informacji: a) Wyników oceny zadowolenia pracowników tymczasowych b) Wyników oceny poziomów skuteczności c) Wyników oceny wewnętrznej zgodności ze Standardem PFHR d) Wniosków z załatwiania skarg i reklamacji e) Wyników kontroli jednostek kontrolujących f) Zmian przepisów prawnych g) Wniosków doskonalących Wyniki przeglądu zarządzania powinny być udokumentowane w postaci raportu i zawierać zatwierdzony przez osoby zarządzające APT plan działań doskonalących z określeniem: celów, zadań, osób odpowiedzialnych, terminów oraz zasobów potrzebnych do realizacji. 6.6 Świadomość i komunikacja Polityka w zakresie świadczenia usług zatrudnienia tymczasowego oraz wyniki przeglądu zarządzania muszą być w sposób zrozumiały zakomunikowane oraz wdrożone w APT na wszystkich poziomach działalności APT. 8 z 19

9 7 Nawiązywanie współpracy z pracodawcą użytkownikiem 7.1 Analiza potrzeb i sprawdzenie pracodawcy użytkownika APT w ramach procesu pozyskiwania pracodawców użytkowników zobowiązana jest do poinformowania potencjalnego pracodawcy użytkownika o wymaganiach i obowiązkach odnoszących się do korzystania z pracowników tymczasowych wynikających z Ustawy. APT zobowiązana jest uzyskać od pracodawcy użytkownika pisemne oświadczenie w tej sprawie. 7.2 Zawieranie umowy APT zobowiązana jest zawrzeć z Pracodawcą użytkownikiem umowę o współpracy przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym Umowa o współpracy musi być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony oraz zawierać następujące informacje: a) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu b) kwalifikacje niezbędne do jej wykonywania, c) przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, d) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, e) miejsce wykonywania pracy tymczasowej, f) zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, g) zasady dotyczące przekazywania informacji o: wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określone w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy ewidencji czasu pracy i terminów jej przekazywania terminie i okolicznościach zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia wypadkowego h) zasady równego traktowania pracownika tymczasowego wynikające z zapisów ustawy, i) zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników tymczasowych j) załącznikiem do umowy powinna być: informacja od pracodawcy użytkownika o zasadach wynagradzania i warunkach pracy na stanowiskach powierzanych pracownikom tymczasowym oraz opis warunków, w jakich będzie pracował pracownik tymczasowy. 7.3 Komunikacja i przekazywanie informacji APT zobowiązana jest przed przystąpieniem do realizacji umowy o współpracy określić i wdrożyć skuteczne zasady komunikacji z pracodawcą użytkownikiem dotyczące: a) terminów i osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych (koordynatorów) b) formy przekazywania informacji i kanały komunikacji c) realizowania zamówień na usługi pracy tymczasowej, łącznie ze zmianami, d) informacji zwrotnej, w tym dotyczącej skarg/reklamacji. 9 z 19

10 8 Rekrutacja i selekcja 8.1 Poszukiwanie kandydatów APT zobowiązana jest traktować zarówno kandydatów do pracy tymczasowej, jak i pracowników tymczasowych z godnością i szacunkiem, jak również zapewnić im równy dostęp do możliwości zatrudnienia w oparciu o kwalifikacje zawodowe, niezależnie od rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, wieku, wyznania, religii, przekonań politycznych, przynależności związkowej i orientacji seksualnej. APT zobowiązana jest prowadzić komunikację marketingową (oferty pracy, broszury, strona internetowa) w sposób przejrzysty i zgodny z kodeksem etycznym PFHR. APT zobowiązana jest udzielać każdemu potencjalnemu kandydatowi do pracy tymczasowej pełni informacji na temat podstawowych zasad i cech charakterystycznych dla takiego zatrudnienia. APT zobowiązana jest w swoich ofertach umieszczać określenie oferta pracy tymczasowej i numeru certyfikatu. Agencja zobowiązana jest poinformować potencjalnych kandydatów o sposobie składania aplikacji i wymaganych dokumentach. APT zobowiązana jest posiadać i stosować w praktyce zasady prowadzenia rekrutacji pracowników tymczasowych. APT jest zobowiązana pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy oraz je przechowywać, przetwarzać i udostępniać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 8.2 Przygotowanie ofert pracy pracowników tymczasowych APT zobowiązana jest do tworzenia ofert pracy tymczasowej pod konkretne zapotrzebowanie na zatrudnienie tymczasowe lub traktować zamówienie otrzymane od pracodawcy użytkownika jako ofertę pracy, o ile zawiera ono zbiór kompletnych i poprawnie opisanych wymagań wobec kandydata do pracy, jak również warunki pracy i zatrudnienia takiej osoby. APT zobowiązana jest po zapoznaniu się z warunkami zatrudnienia, przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, podjąć decyzję o rodzaju umowy, która będzie miała zastosowanie do konkretnego stanowiska pracy tymczasowej. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. APT określi na piśmie kryteria i przesłanki do zastosowania umowy cywilnoprawnej oraz wskażę osoby uprawnione do podejmowania decyzji w tym zakresie. APT przeszkoli swój personel zajmujący się zawieraniem umów i kierowaniem pracowników tymczasowych z zagadnień dotyczących przesłanek dla zastosowania zatrudnienia w formie cywilnoprawnej oraz pracowniczego w celu właściwej oceny warunków zatrudnienia i dokonania odpowiedniej rekomendacji. Oferty zatrudnienia muszą być przygotowane pisemnie na podstawie informacji uzyskanych od pracodawcy użytkownika, w szczególności odnośnie zasad wynagradzania i warunkach pracy na stanowiskach powierzanych pracownikom tymczasowym. Oferty będą każdorazowo aktualizowane, jeżeli pracodawca użytkownik dokonał zmiany lub aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia APT zobowiązuje się prowadzić proces rekrutacji oraz zawrzeć umowę z pracownikiem tymczasowym zgodnie z przygotowana pisemną ofertą 10 z 19

11 8.3 Rejestracja kandydatów APT w posiadanej bazie kandydatów dokonuje wyszukania profili kandydatów odpowiadających wymaganiom i przedstawia im ofertę zatrudnienia. 8.4 Rozmowy kwalifikacyjne i przekazanie informacji o warunkach świadczenia pracy APT zobowiązana jest do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i przedstawienia im pełnej informacji na temat warunków zatrudnienia zgodnie z pisemną ofertą. APT zobowiązana jest do odpowiedniej organizacji rozmów kwalifikacyjnych, aby zapewnić: a) osoby kompetentne do przeprowadzania rekrutacji, b) treść i przebieg rozmowy zgodny z ofertą, c) miejsce rozmów d) rejestrowanie wyników rozmów i e) ewentualne raportowanie ich Pracodawcy użytkownikowi. APT zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej informacji dotyczących zasad pracy tymczasowej w celu uświadamiania i informowania kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej, jak i tych już zatrudnionych pracowników tymczasowych. APT zobowiązana jest przygotować taką informację w formie regulaminu lub broszury uwzględniając następujący zakres informacji: a) trójstronny charakter pracy, b) limit okresu zatrudnienia, c) podstawy prawne, d) brak umów na czas nieokreślony, e) informacja o ustawowej możliwości rezygnacji z pracownika tymczasowego, f) informacja, na temat obowiązków agencji, jako formalnego pracodawcy (czyli m.in. wypłaty wynagrodzeń, przygotowywania umów, świadectw pracy, wniosków urlopowych, zwolnień lekarskich, nieobecności, rezygnacji z pracy oraz wszelkich zagadnień, problemów czy nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem). Przedstawiając ofertę zatrudnienia APT zobowiązana jest do podania informacji charakteryzujących pracodawcę użytkownika i poinformować kandydata o warunkach pracy z uwzględnieniem informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.5 Testy Jeżeli pracodawca użytkownik lub APT wyraża potrzebę przeprowadzenia testu kandydatom, APT zobowiązana jest przekazać tę informację kandydatom. APT zobowiązana jest poinformować kandydata o obowiązującej procedurze, ale nie może zmusić go do poddania się testom. W takiej sytuacji, kandydat zostanie poinformowany, że odmowa udziału w procedurze jest równoznaczna z odrzuceniem z dalszej części procesu rekrutacji. Jeżeli APT wyraża potrzebę przeprowadzenia testów kandydatom, to zobowiązana jest określić kryteria podejmowania takich decyzji i osoby uprawnione. Uprawnienia takie powinny być zawarte w zakresie obowiązków osoby prowadzącej rekrutację. Testy przeprowadzone w ramach rekrutacji, muszą mieć jasny cel oraz być przeprowadzone w sposób niezależny od pozostałych działań rekrutacyjnych. Kandydat ma prawo do otrzymania informacji zwrotnej na temat wyników testów, jakim został poddany. Wyniki przeprowadzonych testów powinny być przechowywane na takich samych zasadach jak inne dokumenty kandydata (CV, aplikacje). 11 z 19

12 8.6 Wybór kandydatów APT zobowiązana jest w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż zapotrzebowanie opracować kryteria wyboru kandydatów. Kryteria wyboru kandydatów pod konkretne zatrudnienie powinny uwzględniać wymagania pracodawcy użytkownika. Kandydat powinien otrzymać od APT informację zwrotną dotyczącą akceptacji lub odrzuceniu jego kandydatury w danym procesie rekrutacyjnym, nie wyłączając sytuacji gdy APT nie otrzyma uzasadnienia decyzji o wyborze od PU. 8.7 Badania lekarskie APT zobowiązana jest zadbać o to, aby kandydat przeszedł odpowiednie dla danego rodzaju pracy profilaktyczne badania medycyny pracy. W tym celu wszystkim kandydatom spełniającym wymagania pracodawcy użytkownika wystawiane jest skierowanie na badania lekarskie, chyba, że strony umówią się, że przeprowadzenie badań lekarskich będzie po stronie pracodawcy użytkownika. Skierowanie lekarskie powinno być wystawione na podstawie otrzymanej od Pracodawcy użytkownika informacji o warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniać potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia oraz występujące na stanowisku pracy ryzyko zawodowe Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione na piśmie i przechowywane w aktach osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.8 Decyzja o zatrudnieniu i skierowanie do pracy W przypadku, gdy APT na etapie prowadzonej procedury selekcyjnej podejmuje samodzielnie lub na żądanie pracodawcy użytkownika decyzję, że kandydat uczestniczący w procesie rekrutacji na stanowisko zamówione przez pracodawcę użytkownika nie kwalifikuje się, kandydatowi przysługuje prawo do otrzymania w odpowiednim okresie uzasadnienia odrzucenia przez agencję jego kandydatury. APT po wybraniu kandydata zobowiązana jest przekazać mu informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy tymczasowej z uwzględnieniem informacji szczegółowych umożliwiających kandydatowi stawienie się u Pracodawcy użytkownika i podjęcie pracy. Zakres przekazanych informacji musi zawierać co najmniej: a) Nazwę pracodawcy użytkownika i adres miejsca, w którym będzie świadczona praca tymczasowa b) Datę i godzinę rozpoczęcia pracy c) Imię i Nazwisko osoby, do której należy się zgłosić d) Imię i Nazwisko konsultanta agencji odpowiedzialnego za współpracę z danym pracodawcą użytkownikiem. e) Telefon kontaktowy do konsultanta agencji Wskazane jest, by informacja taka miała formę pisemną (skierowanie do pracy). Skierowanie nie jest wymagane w przypadku kontynuacji zatrudnienia (kolejnej umowy) u tego samego pracodawcy użytkownika lub gdy na miejsce pracy wprowadza pracownika tymczasowego osoba wyznaczona przez APT. 12 z 19

13 9 Zatrudnienie pracownika tymczasowego 9.1 Zawarcie umowy APT zobowiązana jest zawrzeć umowę z pracownikiem tymczasowym przed rozpoczęciem pracy tymczasowej, a w przypadkach gdy jest to niemożliwe, po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w drugim dniu jej wykonywania. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony. Umowa musi zawierać następujące informacje: a) rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) b) datę zawarcia umowy c) nazwę pracodawcy użytkownika d) okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika e) wymiar czasu pracy f) stanowisko pracy lub rodzaj pracy g) miejsce wykonywania pracy h) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacenia tego wynagrodzenia przez agencję i) okres wypowiedzenia. APT zobowiązana jest przestrzegać terminów wypowiedzenia umów o prace. Obowiązuje trzydniowe wypowiedzenie, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nie przekraczający 2 tygodni oraz jednotygodniowe wypowiedzenie (biegnące od soboty do soboty), gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie. Dla umów cywilnoprawnych może mieć zastosowanie okres wypowiedzenia określony przez strony w umowie. 9.2 Szkolenie APT nie jest zobowiązana do zapewnienia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, taka odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy użytkownika. APT zobowiązana jest przechowywać w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia bhp i oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z obowiązującymi warunkami pracy i regulaminem pracy. Szkolenia takie muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnione do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami. 9.3 Monitorowanie warunków pracy i reagowanie na sytuacje niestandardowe APT zobowiązana jest do monitorowania informacji dotyczących rzeczywistych warunków pracy w jakich są zatrudnieni pracownicy tymczasowi. W przypadku, gdy do APT docierają informacje o nie przestrzeganiu przez pracodawcę użytkownika wcześniej deklarowanych w umowie warunków zatrudnienia, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, APT zobowiązana jest podejmować działania interwencyjne. Wszelkie działania interwencyjne i wyjaśnienia prowadzone przez APT powinny być udokumentowane. W sytuacji nastąpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia wypadkowego, w którym uczestniczył pracownik tymczasowy, APT zobowiązana jest uzyskać od pracodawcy użytkownika pisemne wyjaśnienia dotyczące okoliczności wypadku lub zdarzenia 13 z 19

14 wypadkowego w formie protokołu, w trybie i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Każdy wypadek przy pracy z udziałem pracownika tymczasowego powinien być wyjaśniony, a dokumentacja powinna być przechowywana. APT zobowiązana jest przeanalizować okoliczności i przyczyny wypadku i podjąć decyzje w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem, o działaniach, które mogłyby w przyszłości skuteczniej zapobiegać podobnym zdarzeniom. APT zobowiązana jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy, rejestr wypadków w drodze do/z pracy, rejestr występowania chorób zawodowych, uwzględniający zdarzenia dotyczące pracowników agencji i pracowników tymczasowych 14 z 19

15 10 Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia 10.1 Ewidencja czasu pracy Agencja zobowiązana jest uzyskiwać od pracodawcy użytkownika, z wyprzedzeniem, pozwalającym na prawidłowe obliczenie wysokości wynagrodzenia i jego wypłacenie, kartę ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego pracownika tymczasowego, w formie uzgodnionej z pracodawcą użytkownikiem. Karta ewidencji czasu pracy obejmuje: a) Pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, b) Dyżury, c) Urlopy, d) Zwolnienia od pracy, e) Inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. f) w stosunku do pracowników młodocianych - czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Na żądanie pracownika APT zobowiązana jest do udostępnienia kart ewidencji czasu pracy i udzielenia wyjaśnień dotyczących tej ewidencji Naliczanie wynagrodzeń Agencja zobowiązana jest do prawidłowego ustalenia i naliczenia wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą w oparciu o ewidencję czasu pracy, umowę zawartą z pracownikiem tymczasowym, oraz wszelkie inne regulacje obowiązujące w przedsiębiorstwie pracodawcy użytkownika i mające zastosowanie dla zapewnienia równego traktowania pracowników tymczasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli APT nie otrzymała, w uzgodnionym z pracodawcą użytkownikiem w umowie terminie, ewidencji czasu pracy zobowiązana jest do naliczenia wynagrodzenia zgodnie z umową zawartą z pracownikiem tymczasowym w wysokości odpowiadającej przewidzianemu w umowie okresowi zatrudnienia i wymiarowi czasu pracy Wypłata wynagrodzeń APT zobowiązana jest terminowo wypłacać wynagrodzenie, które ma być do dyspozycji pracownika tymczasowego lub zleceniobiorcy w terminie ustalonym w zawartej z nim umowie. Na żądanie pracownika APT ma obowiązek wystawić dokument (RMUA) zawierający informację o wysokości wynagrodzenia i wysokości składek odprowadzonych do ZUS. Na żądanie pracownika tymczasowego APT zobowiązana jest udostępnić dokument (np. pasek wypłaty) potwierdzający wysokość wynagrodzenia faktycznie wypłaconego wraz z wyszczególnieniem poszczególnych jego składników. 15 z 19

16 11 Obsługa pracownicza 11.1 Urlopy Wymiar urlopu jest uzależniony od czasu pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników i wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w tej dyspozycji. APT w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, zobowiązana jest do wypłacenia pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu pieniężnego. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 m-cy lub więcej, pracownik tymczasowy ma prawo do wykorzystania tego urlopu wypoczynkowego w naturze. W takim przypadku stosuje się także przepis uprawniający do skorzystania z prawa do urlopu na żądanie po miesiącu wykonywania pracy tymczasowej. Jeśli.pracownik wykonuje pracę tymczasową na podstawie umów krótszych niż 6 miesięcy, prawo do urlopu na żądanie nabywa po przepracowaniu łącznie 6 miesięcy. Zasady oraz tryb udzielenia urlopów pracownikom tymczasowym powinny zostać ustalone pomiędzy APT i pracodawcą użytkownikiem na piśmie i powinny być podane do wiadomości pracownikom tymczasowym Bieżąca obsługa kadrowa APT zobowiązana jest dostarczać na żądanie pracownika tymczasowego wszelkie zaświadczenia o uzyskanych dochodach i odprowadzonych składkach. APT wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. APT obowiązana jest wydać świadectwo pracy w dniu upływu 12 miesięcznego terminu zatrudnienia. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy APT obowiązana jest wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie świadectwa pracy we wcześniej wskazanych terminach nie jest możliwe, APT, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy. Pracownik Tymczasowy jest uprawniony do zażądania od APT wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, obejmującego okres zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łączny okres zatrudnienia wynikający z kolejnych umów o pracę. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, APT, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, jest obowiązana przesłać albo doręczyć świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy. APT zobowiązana jest do wystawiania stosownych zaświadczeń na piśmie w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika 11.3 Archiwizacja dokumentacji 16 z 19

17 APT zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników tymczasowych i ich obsługi. Wymagane dokumenty, które muszą być przechowywane przez agencję: a) Akta osobowe b) Karty ewidencji czasu pracy c) Listy płac d) Rejestr wypadków e) Dokumentacja powypadkowa f) Raporty RCA, RSA g) Rejestr skarg, reklamacji h) Protokoły skarg, reklamacji i) Dokumentacja związana z chorobami (np. Karta zasiłkowa, Rejestr zwolnień lekarskich itp.) Jeżeli APT prowadzi własne archiwum, to zobowiązana jest zapewnić odpowiednie warunki przechowywania dokumentów i nadzorować je zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.4. Jeżeli APT zleca na zewnątrz prowadzenie archiwum, to jest zobowiązana do określenia i stosowania odpowiedniego nadzoru nad dostawcą zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie Prowadzenie akt osobowych APT zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych pracowników tymczasowych zgodnie z wymaganiami prawnymi kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Obsługa zobowiązań publicznoprawnych APT zobowiązana jest terminowo i poprawnie naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Terminowo dostarczać roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach. 17 z 19

18 12 Rozpatrywanie skarg i reklamacji APT zobowiązana jest określić i stosować udokumentowaną procedurę rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez pracowników tymczasowych oraz skarg i reklamacji zgłaszanych przez Pracodawców użytkowników. Udokumentowana procedura powinna obejmować następujące działania: a) rejestrowanie skarg/reklamacji, b) rozpatrywanie skarg/reklamacji i podejmowanie decyzji co do zasadności skargi/reklamacji c) podejmowanie decyzji co do potrzeby wprowadzenia działań naprawczych w związku z uznaniem skargi/reklamacji, d) przekazywanie odpowiedzi na skargę/reklamację w formie pisemnej e) czas od momentu zgłoszenia skargi/reklamacji do doręczenie odpowiedzi na skargę powinien być nie dłuższy niż 14 dni roboczych dla standardowych przypadków. f) nie rzadziej, niż co 12 miesięcy dokonywać analizy przyczyn skarg/reklamacji sporządzać raport z analizy i przekazywać kierownictwu agencji. Udokumentowana procedura powinna także przewidywać możliwość złożenia skargi w PFHR w przypadku braku porozumienia pomiędzy stroną składającą skargę a APT należącą do PFHR. W przypadku, gdy bezpośrednio pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik lub zainteresowana osoba trzecia, która zgłosiła skarg/reklamację w APT i nie otrzymała odpowiedzi, lub otrzymała niezadowalającą odpowiedź, jest możliwe odwołanie się do PFHR. 18 z 19

19 13 Doskonalenie 13.1 Badanie zadowolenia pracowników tymczasowych APT zobowiązana jest przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy badanie zadowolenia pracowników tymczasowego oraz badanie zadowolenia pracodawców użytkowników w celu subiektywnej oceny co do tego, czy spełnione są ich oczekiwania. Należy określić metody przeprowadzania badań, uzyskiwania i wykorzystywania informacji zwrotnych potrzebnych do doskonalenia systemu zarządzania agencji. Wyniki badania zadowolenia pracowników tymczasowych i wyniki badania zadowolenia Pracodawców użytkowników powinny być udokumentowane w postaci raportu i zawierać: a) Cel badania b) Metodę badania i stosowane formularze c) Określenie liczby pracowników objętych badaniem d) Określenie liczby pracodawców użytkowników objętych badaniem e) Określenie otrzymanego poziomu zwrotności ankiet f) Wyniki ocen Raport oraz wnioski i zalecenia co do potrzeby i możliwości podjęcia działań doskonalących powinny być poddane przeglądowi przez osoby zarządzające APT podczas przeglądu jakościowego wraz z podjęciem decyzji co do ich realizacji. UWAGA 1 Powszechnie stosowanymi metodami, które mogą mieć zastosowanie do badania zadowolenia pracownika tymczasowego i badania zadowolenia pracodawców użytkowników są: badanie ankietowe, wywiad indywidualny, wywiad grupowy, ocena pracownicza UWAGA 2 W ramach prowadzonych badań zadowolenia zaleca się wykorzystanie informacji z analizy skarg i reklamacji Działania korygujące i zapobiegawcze APT powinna podjąć działania eliminujące przyczyny niezgodności lub potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu. Działania korygujące i zapobiegawcze powinny być dostosowane do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności. Udokumentowana procedura podejmowania działań korygujących powinna określać: a) sposób zgłaszania niezgodności lub potencjalnych niezgodności, b) ustalania przyczyn niezgodności lub potencjalnych niezgodności, c) podjęcie działań korygujących, d) ustalanie i wdrażanie niezbędnych działań powodujących, że niezgodności nie wystąpią ponownie, e) przeprowadzenie oceny skuteczności i utrzymywanie zapisów wyników podjętych działań, f) przeglądu podjętych działań korygujących i zapobiegawczych. 19 z 19

20 Załączniki A: Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz ze zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 99 poz ze zm.) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, Poz. 1366) 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1770) 5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji(dz. U. Nr 79, poz. 550) 6. Kodeks pracy (Dz.U Nr 24 poz. 141, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwana ustawą o ZUS, (Dz. U. Nr 137, poz. 887) 8. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana ustawą zasiłkową (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana ustawa zdrowotną, (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ustawą o pdof. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) 11. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997r (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 12. Ustawa o PIP z 13 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589) 20 z 19

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo