Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl"

Transkrypt

1 Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

2 Wprowadzenie Podstawowe cele analizy zbiorów danych Uogólniony opis poszczególnych cech/zmiennych-statystyka opisowa; analiza struktury zbioru danych -rozkłady empiryczne zmiennej Odkrywanie i badanie zależności występujących pomiędzy zmiennymi Weryfikacja hipotez statystycznych Narzędzia: metody statystyki matematycznej pakiety statystyczne Statgraph, Statistica moduły statystyczne w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych

3 Temat: Wstępna analiza danych

4 Na czym polega Wstępna analiza danych: Ile danych: ile zmiennych (cech: Płeć, wykształcenie, staż, zarobki) ile przypadków (1255) Jakie typy dane jakościowe (płeć, wykształcenie) dane ilościowe (staż pracy, płaca) Ile braków, jakie, jak je zastąpić

5 Statystyki opisowe

6 Statystyka Opisowa Parametrami statystycznymi ( statystykami) nazywamy liczby umożliwiające sumaryczny opis zbiorowości. Parametry te tak dokładnie charakteryzujązbiorowość, że mogąbyćwykorzystane do porównywania różnych zbiorowości. Wyróżnia sięnastępujące grupy parametrów statystycznych: Miary położenia (klasyczne i pozycyjne) Miary zmienności Miary asymetrii i koncentracji

7 Miary położenia Średnie arytmetyczna, ważona harmoniczna geometryczna Moda- dominanta Kwantyle kwartyl pierwszy mediana (kwartyl drugi) kwartyl trzeci decyl percentyl

8 x Estymatory punktowe parametrów statystycznych Obliczanie wartości średnich = 1 n n i = 1 Średnia arytmetyczna x i x... = n x x x g 1 2 n Średnia geometryczna x n i = 1 = n i = 1 x i w w Średnia ważona, gdzie wagi w i >0 x h = n i = i i 1 n Średnia harmoniczna 1 x i

9 Moda (dominanta) W rozkładach empirycznych określa się dominantę (modę), tj. najczęściej występującą wartość cechy M o = x o + n n m m 1 ( nm nm 1) + ( nm nm + 1 ) h m gdzie x 0 - dolna granicą przedziału w którym występuje moda, h m - rozpiętość przedziału klasowego, n m, n m-1, n m+1 - liczebności odpowiednio przedziału z modą, poprzedniego i następnego

10 Graficzne wyznaczanie mody histogram liczebność Mo wiek

11 Mediana wzór interpolacyjny dla zmiennej ciągłej Medianą rozkładu empirycznego Me nazywamy taką wartość cechy, że co najmniej połowa jednostek zbiorowości ma wartość cechy nie większą niż Me i jednocześnie połowa jednostek ma wartość cechy nie mniejszą niż Me. Czyli dystrybuanta empiryczna F n (Me) 1/2 Dla zmiennej losowej ciągłej medianę oblicza się wg wzoru: Me m h m n = x + m n m 2 i = gdzie x m - dolna granica przedziału zawierającego medianę h m,n m - odpowiednio rozpiętość i liczebność przedziału mediany 1 1 n i

12 Mediana Wzór Pearsona na relacje pomiędzy Mo, Me, oraz dla rozkładów symetrycznych i umiarkowanie asymetrycznych x Mo = 3 ( x Me ) 25% wartości 25% wartości 25% wartości 25% wartości Q1 Mediana Q3 min Rozstęp kwartylowy Rozstęp max

13 Kwantyle Kwantylem rzędu p, gdzie 0<p<1,w rozkładzie empirycznym nazywamy takąwartośćzmiennej x p, dla której, jako pierwszej, dystrybuanta empiryczna spełnia relacjęf(x p ) p, tzn., że prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmiennąwartości nie większych od x p wynosi co najmniej p, a wartości nie mniejszych x p wynosi co najmniej 1-p Mediana - Kwantyl rzędu 1/2 Kwartyl - Kwantyl rzędu k/4, gdzie k=1,..,3 Decyl Kwantyl rzędu k/10, gdzie k=1,...,9 Percentyl Kwantyl rzędu k/100, gdzie k=1,...,99;. Percentyl jest wielkościąokreślającąjaki procent obserwacji (wyników) znajduje sięponiżej zadanej wartości x p

14 Miary zmienności Miary zmienności dzieląsięna miary klasyczne i pozycyjne. miary pozycyjne: rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności miary klasyczne: wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, współczynnik zmienności

15 Odchylenie ćwiartkowe Kwartyle sąwykorzystywane do określenia pozycyjnej miary zróżnicowania, nazywanej odchyleniem ćwiartkowym, którym jest wielkość Q, określona wzorem Q = Q Q 3 1 2

16 Miary zmienności Rozstęp- najprostsza miara zmienności Odchylenie ćwiartkowe Odchylenie przeciętne Q R=x max x min Q 3 Q = 1 2 Współczynnik zmienności d x1 x + L+ n i= 1 = = n x x n x i n x V d = d x

17 Klasyczne miary zmienności Wariancja s 2 n 1 = ( x n i= 1 Odchylenie standardowe s = i = 1 i x) 1 n ( x i x n Współczynnik zmienności - klasyczny 2 ) 2 V s = s x

18 Miary skośności / asymetrii Miarą stopnia i kierunku asymetrii jest klasyczny współczynnik asymetrii g, obliczany według wzoru: g = A s 3 3 gdzie s jest odchyleniem standardowym A 3 jest trzecim momentem centralnym rozkładu empirycznego A r 3 3 = 1 ( x i x ) n i = 1 n i

19 Miary skośności / asymetrii Niemianowany współczynnik asymetrii (skośności) A stosowany do porównań asymetrii wielu rozkładów A = x s Mo gdy: A=0 rozkład symetryczny A<0 asymetria lewostronna- wydłużone lewe ramie rozkładu A<0 asymetria prawostronna wydłużone prawe ramie rozkładu Stwierdzono, że jedynie w przypadku bardzo silnej asymetrii współczynnik A przekracza wartość 1

20 Cechy statystyczne i ich rodzaje Cechy, którymi wyróżniająsięjednostki wchodzące w skład zbiorowości, nazywa się cechami statystycznymi. Każda zbiorowośćstatystyczna ma dużo cech, wyboru cech dokonuje sięna podstawie zakładanego celu badań. Należy wybieraćtakie cechy, które stanowią istotną własność badanego zjawiska Typy cech cechy jakościowe niemierzalne (np. kolor, sprawnyniesprawny, ale jakościowymi mogąbyćteżliczby np. nr piętra, ) cechy ilościowe mierzalne to takie, które dadzą się wyrazićza pomocąjednostek miary w pewnej skali ( np. wzrost [cm], waga [kg], udział[%]). Cecha mierzalna jest: ciągła, może przyjmowaćkażdąwartośćz określonego, skończonego przedziału liczbowego (np.odległość, ciężar, temperatura) dyskretna, skokowa przyjmuje wartości ze zbioru skończonego lub przeliczalnego (ilośćwyrobów wadliwych, liczba zatrudnionych w zawodzie).

21 Co to jest pomiar Pomiar jest procedurąprzyporządkowywania liczb różnym wartościom zmiennej według ustalonej zasady. W naukach empirycznych analizowanie różnych cech staje się użyteczne wtedy gdy można mierzyćich nasilenie w różnych obiektach. Najprostszym przypadkiem pomiaru jest zliczanie. Typowym pomiarem jest pomiar długości ( odległości dwóch punktów), polega on na policzeniu ile odcinków o znanej długości (1 cm, 1m, 1 cal) mieści sięwzdłużmierzonego przedmiotu (odcinka) Jak mierzyćzmienne niemierzalne np. talent, agresję(liczba wulgaryzmów wypowiedzianych w jednostce czasu?), konstruujemy wskaźniki

22 Skale pomiaru Stanley Smith Stevens rozróżnił cztery skale pomiarowe: Najprostszym przykładem pomiaru jest klasyfikacja, czyli nazywanie, dotyczy tylko zmiennych jakościowych, gdy brane pod uwagę kategorie są rozłączne, ponadto, gdy bierze się pod uwagęwszystkie możliwe kategorie danej zmiennej, to podział jest wyczerpujący. Pomiar w skali porządkowej (rangowej) oznacza uporządkowanie ze względu na nasilenie cechy. Tę skalę cechuje spójność( jeśli x jest różny od y yox<ylub x>y) i przechodniość(x<yi y<zto x<z) Przypisaćjakiemuśpomiarowi rangęoznacza określenie jego miejsca w ustalonym porządku. Rangi oznaczająporządek a nie różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami

23 Skale pomiaru cechy Skala nominalna dotyczy cech jakościowych, operacją pomiarowąjest identyfikacja kategorii do której należy zaliczyćwynik, prowadzi do podziału zbioru na zbiory rozłączne ( np. samochody wg kolorów). Skala porządkowa stosowana jest do badania cech których natężenie jest określane przez przymiotniki, pociąga za sobąporządkowanie lub uszeregowanie badanej zmiennej ( np. poniżej normy, w normie, powyżej normy, albo za mały, mały, średni, duży, za duży) Skala równomierna (przedziałowa)-stosowania do pomiaru cech ilościowych, zakłada że zbiór wartości cechy składa sięz liczb rzeczywistych określona przez wskazanie stałej jednostki miary i relacji przyporządkowującej liczbękażdemu wynikowi obserwacji (czas kalendarzowy, temperatura o C) Skala ilorazowa-posiada wszystkie właściwości skali przedziałowej ale pomiary wg tej skali charakteryzująsięstałymi stosunkami i bezwzględnym zerem, ma zastosowanie w fizyce, technice np.. czas jaki upłynąłod chwili t 1 do t 2

24 Dane jako wyniki badań Wyniki obserwacji i pomiarów mogąbyćwyrażone w postaci: Tekstu (cechy jakościowe) Liczb całkowitych Przedziałów liczbowych Dane źródłowe zawierająsięw: zbiorze, zbiorze uporządkowanym, zwanym szeregiem szczegółowym zbiorze podzielonym na klasy, zwanym szeregiem rozdzielczym

25 Opracowanie materiału statystycznego Szeregi statystyczne Celem tych działańjest przejście od danych indywidualnych do danych zbiorowych. Materiał źródłowy należy odpowiednio posegregować i policzyć, w wyniku otrzymuje siętzw. tablice robocze. Klasyfikacja danych musi być przeprowadzona: w sposób rozłączny, jednostki o określonych cechach musząbyćjednoznacznie przydzielone do poszczególnych klas W sposób zupełny, tzn. klasy musząobjąćwszystkie występujące cechy danej zbiorowość Technika zestawiania zależy od rodzaju skali pomiarowej

26 Szeregi statystyczne szczegółowe rozdzielcze czasowe Z cechą ilościową Z cechą jakościową punktowe przedziałowe proste skumulowane proste skumulowane

27 Szereg szczegółowy Badana cecha przyjmuje niewielką liczbę jednostek (mała grupa) {x 1,...,x n} Wartości porządkuje się lub Rosnąco x 1 <... <x n Malejąco x 1 >... >x n

28 Szereg czasowy, dynamiczny, chronologiczny Otrzymuje sięw wyniku grupowania typologicznego (wyodrębniającego różne jakościowo cechy) wariancyjnego (porządkującego zbiorowość przez łączenie w klasy jednostek mających odpowiednie wartości cech) gdy podstawągrupowania jest zmiana badanego zjawiska w czasie

29 Wykres dla szeregu typologicznego; poziom wykształcenia

30 Kategoryzacja według dwóch zmiennych Jaki jest stan wykształcenia kobiet i mężczyzn

31 Analiza zmian w czasie-budowa szeregu czasowego Lata Liczba pacjentów Wykres dla szeregu czasowego Liczba pacjentów zarejestrowanych rocznie w przychodni uzależnień od komputera

32 Szereg rozdzielczy Przy budowie szeregu rozdzielczego wyróżnia siętrzy etapy: Ustalenie liczby klas oraz wielkości przedziałów klasowych Przyporządkowanie danych przyjętym przedziałom klasowym Zliczanie liczby jednostek w każdej klasie Liczba klas k zależy przede wszystkim od liczby obserwacji n Stosowane bywająnastępujące wzory pomocne do szacowania liczby przedziałów budowanego szeregu rozdzielczego: lub k=1+3,322 log n k = n

33 Szereg rozdzielczy uwagi praktyczne Każdy przedział klasowy ma dolną i górną granicę Różnice pomiędzy tymi granicami nazywa się rozpiętością (szerokością) przedziału klasowego. Przy równej rozpiętości przedziałów, liczebności są porównywalne. Częstośćjest to iloraz liczby elementów zbioru zakwalifikowanych do danej klasy przez liczbęwszystkich elementów zbioru Uwaga: Ostatecznie badacz podejmuje decyzje o wartościach granic, szerokości przedziałów klasowych i ich liczbie, kierując sięwiedząmerytorycznąo badanym zjawisku, Przykład: W kartotekach pacjentów notowana jest data urodzenia, ta informacja pozwala zbadać cechę jaką jest ich wiek.

34 Numer klasy Szereg rozdzielczy prosty analiza struktury wiekowej pacjentów Granice przedziałów klasowych dolna górna Środek przedziału Liczność klasy Częstość LP a b x i n i ni/n , , , , , , , , ,01 Suma 105 1

35 Wykresy histogram licz ebność wiek

36 Histogram zmiennej płaca brutto zmiana liczby klas

37 Zmiana dolnej wartości pierwszej klasy Od zera Od minimum

38 Badania statystyczne - rodzaje Badania pełne obejmująwszystkie elementy populacji, np. na przeglądzie uzębienia danego pacjenta można określić dokładną liczbę zębów i ich stan Badania częściowe badania elementów próbki statystycznej, mają szerokie zastosowania i są: konieczne w przypadku populacji nieskończonej, stosowane w populacjach skończonych bardzo licznych stosowane w przypadkach badań niszczących

39 Populacja i próba statystyczna Populacjajest to zbiór wszystkich elementów reprezentujących analizowany problem (zjawisko). Może byćzbiorem skończonym, przeliczalnym lub nieprzeliczalnym. Próba statystyczna to podzbiór właściwy elementów z badanej populacji

40 Badania statystyczne próby losowe Losowy dobór próby polega na tym, że o fakcie znalezienia sięposzczególnych elementów populacji w próbie decyduje przypadek. Jest to taki sposób wyboru przy którym spełnione są następujące dwa warunki; każda jednostka populacji ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo znalezienia sięw próbie istnieje możliwośćustalenia prawdopodobieństwa znalezienia sięw próbie dla każdego zespołu elementów populacji

41 O błędach w badaniach statystycznych Badania, zarówno pełne jak i częściowe, zawsze obciążone są błędami, związanymi z: organizacjąeksperymentu, niedokładnościąpomiarową, przetwarzaniem wyników, w badaniach częściowych z niedokładnością odwzorowania struktury populacji w strukturę próbki

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Beata Kurcz

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Słowo statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status, które oznacza

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Badania marketingowe - podstawy Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Istota, cele, rodzaje i zakres badań marketingowych St. Kaczmarczyk Zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania,

Bardziej szczegółowo

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia Paweł Tatarzycki STATYSTYKA Wybrane zagadnienia ELEMENTARNE ZAGADNIENIA STATYSTYKI Termin statystyka pochodzi od łacińskiego status, co oznacza stan rzeczy. W ujęciu historycznym terminem tym określano

Bardziej szczegółowo

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych.

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. PROJEKTOWANIE BADANIA STATYSTYCZNEGO Termin statystyka ma wiele znaczeń. Po pierwsze określa się nim zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy zjawisk. W tym sensie mówi się np. o

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ.

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ. Tabelaryczna i graficzna prezentacja struktury zbiorowości Wstępna analiza statystyczna obejmuje szereg czynności związanych z porządkowaniem, prezentacją i opisową charakterystyką zbioru danych. Polega

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Badania Statystyczne

Badania Statystyczne Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Badania Statystyczne Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Edukacja Humanistyczna nr 2 (25), 2011 Szczecin 2011 Agnieszka Koźlarek Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecin Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1 Statystyka opisowa Zad 1 Obliczyć średnią wydajność robotnika, jeżeli wiadomo że: a) pracował 40 minut z wydajnością 90 szt/h oraz 20 minut z wydajnością 120 szt/h, b) wyprodukował 30 detali z wydajnością

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH)

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) Ewa Kawalec, Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania

Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Pracownia ekonomiczna Klasa II Technikum Ekonomiczne Nr programu nauczania: 341[02]/MEN/2008.05.20 (technik ekonomista) Podręcznik: R. Seidel, S.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wojciech Młocek wojciech.mlocek@ur.krakow.pl Kamila Piwowarczyk kamila.piwowarczyk@ur.krakow.pl Agnieszka Rutkowska rmrutkow@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo